بررسی رابطه مدیریت دانش و سبک رهبری در سازمان

هدف از این پایان نامه سبک رهبری توانمندساز مدیریت دانش در صندوق ضمانت صادرات ایران بر اساس مدل باس مورد بررسی قرار می گیرد

 

گروه بازاریابی تلگرام

لینک گروه بازاریابی تلگرام

گروه بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی شبکه ای

گروه های بازاریابی در تلگرام

پشتیبانی 24 ساعته آنلاین  در صورت وجود مشکل در روند دانلود و خرید هر کدام از فایل های این سایت  با    09214087336 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇برای دانلود فایل  روی لینک زیر کلیک نمایید👇👇👇👇👇👇👇👇👇

لینک منبع و پست :

بررسی رابطه مدیریت دانش و سبک رهبری در سازمان


http://arshad.fileina.com/product-75085-بررسي-رابطه-مديريت-دانش-و-سبک-رهبري-در-سازمان.aspx

مقاله بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران و میزان بکارگیری مدیریت دانش

https://www.civilica.com/Paper-ICMEI01-ICMEI01_089=بررسی-…

Cached

Translate this pageهدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران و میزان بکارگیری مدیریت دانش در دانشگاه های پیام نور استان سمنان بوده است. روش پژوهش از نظر هدف … بین سبک رهبری مبادله ای و سبک رهبری تحولی با مدیریت دانش رابطه همبستگی مثبت و معنی دار وجود دارد. … رابطه سبک رهبری تحول آفرین-تبادلی با عدالت سازمانی و … رحیمی، ح …

مقاله بررسی رابطه مدیریت دانش با سبک رهبری (مورد مطالعه: گروه خودرو …

https://www.civilica.com/Paper-MCED01-MCED01_276=بررسی-…

Cached

Translate this pageسازمان دانش مدار نیاز به رهبری با بصیرت و تفکر استراتژیک دارد که بتواند با استفاده از سبک رهبری مناسب، به توسعه و رشد سازمان کمک کند. سبک رهبری مناسب میتواند همراه با مدیریت دانش، سبب رشد و ارتقاء، کارآیی و اثربخشی سازمان شود. هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه مدیریت دانش و سبک رهبری در گروه خودروسازی بهمن است.

بررسی رابطه مدیریت دانش با سبک رهبری (مورد مطالعه: گروه … – سیویلیکا

https://www.civilica.com/PdfExport-MCED01_276=بررسی-رابطه-… – Translate this page
ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﺩﺭ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﭘﺮ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ، ﺩﺍﻧﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﺎﻣﻞ ﺭﻗﺎﺑﺘﯽ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻣﻬﻢ. ﺗﺮﯾﻦ ﻭﯾﮋﮔﯽ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﯼ ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﺧﻠﻖ ﺍﺭﺯﺵ ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﺁﻥ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ. ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ. ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺩﺍﻧﺶ ﻣﺪﺍﺭ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺭﻫﺒﺮﯼ ﺑﺎ ﺑﺼﯿﺮﺕ ﻭ ﺗﻔﮑﺮ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﯾﮏ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ. ﺍﺯ ﺳﺒﮏ ﺭﻫﺒﺮﯼ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺭﺷﺪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ. ﺳﺒﮏ ﺭﻫﺒﺮﯼ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﺪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺩﺍﻧﺶ، ﺳﺒﺐ ﺭﺷﺪ ﻭ …

رابطه بين مديريت دانش با سبك هاي رهبري مديران گروه هاي آموزشي از ديدگاه …

www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=113611

Cached

Similar

Translate this page
by نيک بخت اکرم – ‎Related articles
مقدمه: بين رهبري و دانش افراد بايد ارتباط پويايي وجود داشته باشد. اين ارتباط از راه تشويق، برانگيختن استنباط ها و نگرش هاي افراد براي كسب دانش صورت مي گيرد. هدف اين مقاله، تعيين رابطه بين مديريت دانش با سبك هاي رهبري مديران گروه هاي آموزشي از ديدگاه اعضاي هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان بود. روش بررسي: اين مطالعه …

بررسي تاثير سبک هاي رهبري بر فراموشي سازماني هدفمند: رويکردي …

www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=157016

Cached

Similar

Translate this page
by مشبكي اصفهاني اصغر – ‎Related articles
مقدمه: دو بعد عمده مديريت دانش جهت کسب مزيت رقابتي در سازمان ها عبارتند از: يادگيري سازماني و فراموشي سازماني. علي رغم تحقيقات بسيار زيادي که در زمينه مديريت دانش و يادگيري سازماني انجام گرفته است، تاکنون در زمينه فراموشي سازماني و مديريت آن مطالعه و بررسي زيادي انجام نگرفته است. در اين تحقيق سعي شد تا مفهوم فراموشي …

[PDF]بررسی رابطه بین سبک های رهبری و مدیریت دانش با عملکرد سازمانی در …

isc.irindexing.ir/editor/fileman/Uploads/ichm/215.pdf

Cached

Translate this pageپژوهش حاضر با هدف بررس. ی. بررس. ی. رابطه ب. نی. سبک ها. ی. رهبر. ی. و مد. یری. ت. دانش با عملکرد سازمان. ی. در کارکنان شهردار. ی. منطقه. 4. صورت. گرفت. روش پژوهش بر اساس هدف کاربرد. ی. و از نظر گردآور. ی. داده ها توص. فی. -ی. یپ. یما. ش. ی. بود. جامعه آماری شامل کلیه کارشناسان و مد. ری. ان. با تجربه و مطلع. شهرداری منطقه چهار.

[PDF]ی کشور ها تبیین سبک رهبری توانمندساز چرخه دانش در دانشگاه

www.ensani.ir/storage/Files/20150908164505-9926-41.pdf

Cached

Similar

Translate this page
by احمدی – ‎2014
Sep 8, 2015 – بررسی رابطه بین. متغیّر. ها و مدل معادالت ساختاری از نرم. افزار. PLS. استفاده شده است. یافته. ها. ی تحقیق. ح. اک. ی از آن است که بین سبک رهبری توانمندساز …. مدیریت دانش. ،. سبک رهبری حاکم بر سازمان. است . از آنجا. که سبک رهبری در هر سازما. ن با توجه به نوع سازمان و. مسائل حاکم بر آن از سازمانهای دیگر متمایز است.

[PDF]ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺒﮏ رهﺒﺮی ﮐﺮﯾﻤﺎﻧﻪ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ – دوفصلنامه اسلام و مدیریت

im.rihu.ac.ir/article_1328_e7c384c430f87aec1e26d8f586409d20.p…

Cached

Translate this pageهﺎی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻔﺖ ﮐﺸﻮر و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ. ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺷﺪﯾﺪ در اﯾﻦ ﺣﻮزه، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ در راﺳﺘﺎی ﯾـﺎدﮔﯿﺮی ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ را درک. ﮐﺮده اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن داﻧﺸﯽ ﺧﻮد،. اﯾﺠﺎد ﺧﺰاﻧﻪ اﺳﺘﻌﺪاد و ﭘﺎﯾﮕﺎه داﻧﺶ،. داﻧﺶ ﺟﺪﯾﺪ را ذﺧﯿﺮه ﮐﺮده و داﻧﺶ ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪه را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارد. در هﻤـﯿﻦ راﺳـﺘﺎ، ﻣﺤﻘﻘـﺎن ﺑـﺎ ﺑﺮرﺳـﯽ. ﺳﺒﮏ رهﺒﺮی ﮐﺮﯾﻤﺎﻧﻪ و ﻣﺆﻟﻔﻪ. هﺎی آن ﺗﻼش دارﻧﺪ ﺗﺎ راﺑﻄﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﺒﮏ رهﺒﺮی را ﺑﺎ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ.

بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و مدیریت دانش در سازمان تامین …

ijpa.srbiau.ac.ir/article_10486_1835.html

Cached

Translate this pageهدف: تعیین رابطه بین رهبری تحول‌آفرین و مدیریت دانش در سازمان تامین اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری روش:روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بوده و جامعه آماری … حسن پورگل افشانی، (1391)، بررسی رابطه ابعاد سبک رهبری تحول گرا درتوانمندسازی روئسای موسسات بانکی استان تهران، نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین.

مقاله بررسی اثرات سبک رهبری بر مدیریت : تی پی بین

https://www.tpbin.com/article/58170

Cached

Translate this pageرمز موفقیت سازمان ها در جهان رقابتی حاضر مسلح بودن سازمان ها به کارکنان دانشی و فرهنگ دانشی می باشد. تحقیق پیش رو به منظور بررسی رابطه بین سبک های رهبری 4 گانه مدل وضعیتی هرسی و بلانچارد بر مدیریت دانش در سازمان ها می باشد. این تحقیق از نوع مروری بوده و منابع تحقیق نیز شامل مقاله داخلی و خارجی و چندین کتاب در حوزه …

تبیین نقش سبک رهبری کتابخانه های دانشگاهی در استقرار نظام مدیریت …

lis.aqr-libjournal.ir/article_45168.html

Cached

Translate this pageهدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر سبک رهبری کتابخانه‌های دانشگاهی و بررسی نقش آن در استقرار نظام مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاه الزهراء، بر مبنای … بر این اساس، مدیر در نقش رهبری یک سازمان، مانند مدیر یک کتابخانه، می‌تواند سبک‌های متفاوتی را در هدایت نیروی انسانی و مجموعه تحت مدیریت خود انتخاب کند (مصدق …

تحقیق بررسی رابطه ی بین سبک های رهبری مدیران با سلامت سازمان در …

bankmaghaleh.ir/تحقيق-بررسي-رابطه-ي-بين-سبک-هاي-رهبري-مد/

Cached

Similar

Translate this pageموضوع تحقیق حاضر «بررسی رابطه بین سبک های رهبری مدیران با سلامت سازمانی در مدارس متوسطه ی شهرستان لنجان می باشد» در این پژوهش برای مطالعه سبک رهبری مدیران از تئوری ….. به همین جهت برای فردی که خواستار اثربخشی نقش خود در در مدیریت مدرسه باشد، دانش در مورد رهبری پیش نیازاولیه است (لی فام و هووئه،۱۳۷۰،ص۲۴۰).

بررسی رابطه ی رهبری تحول‌آفرین با خلاقیت و نوآوری و کارآفرینی سازمانی

barresybazargani.itsr.ir/article_25162_4050.html

Cached

Translate this pageهدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی رابطه‌ی سبک رهبری ‌تحول‌آفرین با نوآوری و خلاقیت وکارآفرینی سازمانی در بین کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان است. تحقیق حاضر به … «بررسی رابطه رکود دانش، یادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی در مراکز آموزش عالی یزد»، مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره9، شماره2، پاییز و زمستان90، ص 139-132.

بررسی رابطة سبک رهبری تحول گرا با تعالی سازمان در جهاد دانشگاهی

https://journals.ut.ac.ir/article_57639.html

Cached

Similar

Translate this page1کارشناس‌ارشد، گروه پژوهشی مدیریت توسعه، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی، جهاد دانشگاهی، تهران، ایران. 2استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. 3کارشناس روابط عمومی، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، تهران، ایران. چکیده. هدف از این تحقیق، بررسی رابطة سبک رهبری تحول‌گرا با تعالی سازمانی در دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی …

بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی و سبک رهبری بر پذیرش تکنولوژی و …

https://journals.ut.ac.ir/article_54737_7292.html

Cached

Translate this pageهدف این تحقیق بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی و سبک رهبری بر مدیریت دانش با درنظرگرفتن نقش میانجی پذیرش تکنولوژی است. فرضیههای … یافتههای این تحقیق نشان‌دهندة تأثیر مثبت فرهنگ سازمانی و رهبری تحول‌گرا بر پذیرش تکنولوژی و مدیریت دانش است، اما بین رهبری مبادلاتی و مدیریت دانش رابطة معنادار یافت نشد. همچنین، …

پایان نامه بررسی رابطه بین سبک رهبری با عملکرد مدیران مدارس ( مدارس …

www.rasathesis.ir/…/پایان-نامه-بررسی-رابطه-بین-سبک-رهبری-با…

Cached

Translate this pageپایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد. رشته : مدیریت دولتی گرایش: منابع انسانی. چکیده. مدیریت ، رهبری و چگونگی کارایی و عملکرد مدیران از جمله عوامل موفقیت سازمانها محسوب می شود . سبک مورد قبول مدیران در کارایی ، عملکرد و اثر بخشی سازمانها تاثیر مستقیم دارد . درجامعه مدیران فراوانی وجود دارند ، لیکن آنچه مهم است وجود …

سبک رهبری – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/dashboard?q=سبک+رهبری&topic…

Cached

Translate this pageبررسی رابطه کارآفرینی مدیران و سبک رهبری آنان در هنرستان‌های کار دانش دخترانه شرق تهران … دولتی – دانشگاه پیام نور (وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری) – دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز پیام نور تهران – دانشکده مدیریت . 1388 . … این پژوهش با هدف کلی بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران و کارآفرینی آنان صورت گرفته است.

تحلیل همبستگی بین هویت سازمانی و سبک رهبری امنیت‌مدار با عملکرد …

hrm.iranjournals.ir/article_24815.html

Cached

Similar

Translate this page
by نصیری ولیک بنی – ‎2017
از میان ابعاد هویت سازمانی، مؤلفه دانش راهبردی بیشترین تأثیر را در پیشبینی عملکرد شغلی داشته و از بین ابعاد سبک رهبری امنیت‌مدار، مؤلفه‌های مقبولیت و استفاده … الهام (1386)، بررسی رابطه سبک رهبری تحولی- تعاملی با میزان کاربست مؤلفه‌های سازمان یادگیرنده در دبیرستان‌های شهر اصفهان، فصلنامۀ مدیریت و برنامه‌ریزی در نظام …

تبیین سبک رهبری توانمندساز چرخه دانش در دانشگاه های کشور

ipom.journals.pnu.ac.ir/article_1320_112.html

Cached

Similar

Translate this page
by احمدی – ‎2014
در این پژوهش به تبیین سبک رهبری توانمندساز چرخه دانش در دانشگاه های کشور پرداخته شده است. جامعه آماری تحقیق را اعضای عیات علمی دانشگاه های علامه طباطبایی و پیام نور تشکیل می دهند. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از حیث شیوه گردآوری داده ها توصیفی- همبستگی است. برای بررسی رابطه بین متغیرها و مدل معادلات ساختاری از …

بررسی ارتباط بین سبک‌های رهبری مدیران با تعهّد سازمانی کارکنان اداره …

asp.journals.umz.ac.ir/article_1346.html

Cached

Translate this page
by رضوی – ‎2007
هدف پژوهش بررسی رابطه بین سبک‌های رهبری تحوّلی، تبادلی و تکلیف‌گرایی مدیران با تعهّد سازمانی کارکنان اداره کل تربیت‌بدنی استان گلستان بود. … ابزار تحقیق شامل پرسش‌نامه استاندارد تعهّد سازمانی (OCQ) و پرسش‌نامة استاندارد سبک‌های رهبری تحوّلی و تبادلی و ارنربارک و نیز پرسش‌نامه سبک رهبری تکلیف‌گرای متزکاس و …

[PDF]روابط ساختاری جهان‌بینی رهبری دانش و جو توسعه‌ای – مجله آموزش عالی ایران

ihej.ir/article-1-381-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageهدف این پژوهش، بررسی رابطه. جهان. بینی رهبری. دانش با جوّ توسعه. ای در دانشگاه. شیراز بود. روش: شرکت. کنندگان. 015. نفر از کارکنان ). 135. اعضای. هیئت. علمی … های کالسیک اداره سازمان. ها از. توانایی الزم در برخورد با تحوالت و چالش. های محیطی برخوردار نیستند و هزاره سوم. رویک. ردها و سبک. های جدیدی از رهبری را می. طلبد )گلن. 0،.

Islamic World Science Citation Center(ISC)

mcl.isc.gov.ir/articlesList.aspx?…اولین%20همایش%20ملی%20پژوه…

Cached

Translate this page2, مقایسه انگیزش شغلی و تعهد سازمانی کارکنان با توجه به سبک رهبری تحول گرای مدیران در دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه_ مقاله پوستری, بيشتر. 3, بررسی رابطه فناوری اطلاعات با مدیریت دانش سازمان ها_ مقاله شفاهی, بيشتر. 4, اثربخشی مربیان بهداشت مدارس در وضعیت بهداشت محیط و ایمنی مدارس ابتدایی دخترانه کشور_ مقاله پوستری …

بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول گرا و میل به خلاقیت و نوآوری در …

www.pmo.ir/…/بررسی-رابطه-بین-سبک-رهبری-تحول-گرا-و-میل-…

Cached

Translate this pageبررسی رابطه بین سبک رهبری تحول گرا و میل به خلاقیت و نوآوری در کارکنان (مطالعه موردی اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران، بندر نوشهر). صابر خزائی پول ۱۳۹۴/۰۶/۲۴. رشته: مدیریت بازرگانی، گرایش تحول. مقطع:کارشناسی ارشد. سال دفاع:۱۳۹۳. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت. چکیده: امروزه فشارهای رقابت جهانی و رشد سریع …

[PDF]آﻓﺮﯾﻦ ﺑﺮ ﻧﻮآوري ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﺠﯿﮕﺮي ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ رﻫ – مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)

jmsd.atu.ac.ir/article_4034_caca0486c6d7c2bcc51e84f414e0add2….

Cached

Translate this page
by رستگار – ‎2016
Apr 12, 2016 – ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه و روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ رواﯾﯽ ﻣﻮرد. اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . داده. ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه. ﻣﻨﺪي از ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن، ﻣﺪل ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺑﺎ. روﯾﮑﺮد ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺮﺑﻌﺎت ﺟﺰﺋﯽ. 1. ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪ . ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد رﻫﺒﺮي. ﺗﺤﻮل. آﻓﺮﯾﻦ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ و. ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﺮ ﻧﻮآوري ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ دارد . از اﯾﻨﺮو ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ. ﺷﻮد ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي. و. اﯾﺠﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي. ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه از ﺳﺒﮏ …

[PDF]سبک رهبری مدیران گروه های آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی همدان

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-25-fa.pdf

Cached

Translate this pageﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . ﻧﺘﺎ. ﻳﺞ . در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان. )4/37. درﺻﺪ. ) ﺳﺒﻚ رﻫﺒﺮي اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮان ﮔﺮوه. ﻫﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ. ﻛﺮدﻧـﺪ، ﺳـﺒﻚ. رﻫﺒﺮي ﻫﺪاﻳﺖ. ﻛﻨﻨﺪه. ﺑﻮد . ﺑﻴﻦ ﺳﺒﻚ رﻫﺒﺮي اﺛﺮﺑﺨﺶ ﻣﺪﻳﺮان ….. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي در اﻳـﺮان. ،. ﺑﻴﻦ ﺳﺒﻚ رﻫﺒﺮي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ ﻣﺪﻳﺮان ﮔﺮوه. ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ. و رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﻣﺪرﺳﻴﻦ، راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ. داري وﺟﻮد. دا. ﺷـﺖ. ). 11(. در ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎ و از ﺟﻤﻠـﻪ داﻧﺸـﮕﺎه. ﻫـﺎ، ﺑـﺎارزش.

دانلود مقاله : مدیریت دانش و عملکرد سازمان در صنعت خدمات: نقش رهبری …

isiarticles.com › … › مدیریت منابع انسانی › رهبری تحول گرا

Cached

Similar

Translate this pageاین پژوهش به بررسی مدلی جامع متشکل از چند رابطه بین رهبری تعامل‌گرا و تحول‌گرا، فرایند مدیریت دانش (KM) و عملکرد سازمانی می‌پردازد. داده‌ها از مدیران … مدیران منابع انسانی در اقدامات یافتن سبک رهبری مناسب مشارکت می‌کنند، سبکی که از اجرای برنامه‌های مدیریت دانش (KM) برای تقویت عملکرد سازمانی پشتیبانی می‌کند. شناسایی …

[PDF]بررسی ارتباط تیپ شخصیتی و سبک رهبری … – مجله بهداشت و توسعه

jhad.kmu.ac.ir/article-1-63-fa.pdf

Cached

Translate this page4. چکیده. مقدمه: محيط سازمان ايجاب مي. کند که مديران در هر زمان سبک رهبري مناسب با شرايط موجود و تيپ شخصيتي خوود. و. زير دستان را انتخاب نمايند تا موجب افزايش بهره. وري و اثر بخشي سازمان گردد. هدف از انجام اين مطالعه بررسي رابطه بين. تيپ. هاي شخصيتي و سبک رهبري مديران ارشد و مياني بيمارستان. هاي آموزشي شيراز بود. روش. :ها.

[PDF]ﮔﺮا ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﻜﺮي در ﮔﺮا و ﺗﺤﻮل ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺳ

journals.iau-garmsar.ac.ir/edu/library/upload/…/af_26332328.pdf

Cached

Translate this pageJun 20, 2011 – ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺳﺒﻚ رﻫﺒﺮي ﻋﻤﻞ. ﮔﺮا و ﺗﺤﻮل. ﮔﺮا ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﻜﺮي در. ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش. ﻓﺘﺎح ﻧﺎﻇﻢ. 1. ، داﻧﺶ ﭘﻮرﺷﻔﻴﻌﻲ. 2. ﭼﻜﻴﺪه. ﻫﺪف. اﺳﺎﺳﻲ. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ. ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﮕﻮي ﺳﺎﺧﺘﺎري. ﺑﻴﻦ. ﺳﺒﻚ رﻫﺒﺮي ﻋﻤﻞ. ﮔﺮا. و ﺗﺤﻮل. ﮔﺮا. و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﻜﺮي. ﺳﺎزﻣﺎن. آﻣﻮزش و ﭘﺮورش. اﺳﺖ. ﺟﺎﻣﻌﺔ آﻣﺎري. اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ را. ﻛﻠﻴﺔ. ﻛﺎرﻛﻨﺎن. ﺳـﺎزﻣﺎن آﻣـﻮزش و ﭘـﺮورش. ﺑـﺎ ﻣـﺪرك دﻳـﭙﻠﻢ و. ﺑﺎﻻﺗﺮ از آن. ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ. دﻫﺪ.

تبیین نقش میانجی هوش فرهنگی در ارتباط میان ویژگی های شخصیتی و …

obs.sinaweb.net/article_28808_4265.html

Cached

Translate this page
by اسماعیل پور – ‎2017
بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی و سبک‌های رهبری مدیران. مجلۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی، دورۀ سوم، سال هشتم، شماره‌های 3 و 4، 106-86. هوشنگی، محسن؛ الهی، سید مجید؛ امین‌افشار، زهرا و صدوق، سید محمود (1394). بررسی تأثیر فرهنگی سازمانی و سبک رهبری بر پذیرش تکنولوژی و مدیریت دانش (موردمطالعه: شرکت‌های تولیدی استان قزوین) …

بررسی رابطه هوش هیجانی مدیران و مدیریت دانش در صنعت نفت

jearq.riau.ac.ir/article_499.html

Cached

Translate this pageیکی از سوالاتی که در حوزه مدیریت برای سازمان ها و پژوهشگران مطرح می باشد، رابطه بین هوش هیجانی و مدیریت دانش است. هدف از انجام پژوهش حاضر، یافتن پاسخ برای این پرسش است که آیا بین هوش هیجانی مدیران و مدیریت دانش رابطه وجود دارد؟ … (1383)، بررسی ارتباط بین سبک های رهبری مدیران پرستاری و توانمندی پرسنل پرستاری.

تأثیر رهبری توزیعی مدیران بر تعهد سازمانی معلمان با میانجی‌گری …

mpes.sbu.ac.ir/article/view/11035

Cached

Translate this pageبررسی و مقایسه تعهد سازمانی معلمان تربیت بدنی استان خراسان شمالی. پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 9(17)، 159- 143. – عباسیان، عبدالحسین؛ ابوالقاسمی، محمود؛ قهرمانی، محمد و پرداختچی، محمدحسن (1391). بررسی رابطه سبک رهبری توزیعی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس راهنمایی شهر تهران. فصلنامه رهبری و …

[PDF]The relationship between commanding leadership style and …

https://iau-tmuj.ir/article-1-1175-en.pdf

Cached

Translate this pageﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي. ﭘﺮﺳﺘﺎران را ﺑﺮاي ﺗﺪاوم ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺣﺮﻓﻪ. اي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط. ﺳﺒﻚ. رﻫﺒﺮي. آﻣﺮاﻧﻪ و وﻳﮋﮔﻲ. ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﻣﺪﻳﺮان ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن … آﮔﺎﻫﻲ از داﻧﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺤﻮه اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰش و. اﺻﻮل آن و ﻧﻴﺎزﻫـﺎي اﺳﺎﺳـﻲ ﺑﺸـﺮ، ﻧﻴﺎزﻫـﺎي ﻛﺎرﻛﻨـﺎن. ﺧﻮدش را. در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ و آﻧﻬـﺎ را در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﻳـﺰي و. ﺳﺎزﻣﺎن. دﻫﻲ ﻛﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺎ ﺧﻴﺎﻟﻲ آﺳﻮده.

[PDF]و مدیران کارکنان بررسی سبک رهبری مدیران و تأثیر آن بر تعهد سازمانی تام

uctjournals.com/farsi/archive/accounting/1396/summer/21.pdf

Cached

Translate this pageمدیریت. و. حسابداری. دوره. 3. ، شماره. ،2. تابستان. 1396. صفحات. 209. -. 215. ISSN: 2476-5066 www.uctjournals.com. بررسی سبک رهبری مدیران و تأثیر آن بر تعهد … با سبک رهبری رابطه معنی. داری وجود دارد. واژه. های کلیدی: تعهد سازمانی، رهبری سازمانی، متغیرهای جمعیت شناختی،. سبک. های رهبری، سیستم. های مدیریت،. مدیریت اثرب.

تأثیر گرايش کارآفرینانه بر رابطه بین سبکهای رهبری و … – IAOBM.CA

www.iaobm.ca/journal/paper/id/60

Cached

Similar

Translate this pageمقاله حاضر در تلاش است تا تأثیر دو سبک رهبری تحول آفرین و مراوده اي را بر اثربخشی سازمانی در حوزه سازمانهای منتخب صنعت گردشگری مستقر در شهر تهران مورد بررسی قرار داده و مشخص نماید که تا چه میزان می توان دامنه این اثرگذاری را با لحاظ نمودن گرايش کارآفرینانه به مثابه متغیری میانجی گسترش داد. فرضیه های مقاله بر اساس مدل …

[PDF]بررسی ويژگی های شخصیتی مديران با سبک رهبری آنها

ijnv.ir/article-1-302-fa.pdf

Cached

Translate this page
by F Shamsaei – ‎2015 – ‎Related articles
اين مطالعه به تحليل رابطه بين سبک رهبری و ويژگی شخصيتی مديران پرستاری هدف: … لذا توجه به سازمان ها و. افزايــش كيفيت آن در ارائه بهينه خدمات بــه جوامع در درجه اول. مســتلزم آن است كه به مديريت ســازمان ها توجه كرده و شيوه ی. رهبــری آن ها را محک زده و پس از شــناخت عوامل … توانايی های درونی، دانش كارشناسی و تجربه های شغلی، هدف های.

بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و سبکهای رهبری در دانشگاههای ایران …

journal.irphe.ir/article-A-10-1-110-1-fa.html

Cached

Similar

Translate this pageهدف از ارائه این مقاله بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و سبکهای رهبری میان رؤسای دانشکده های نه دانشگاه بوده است. در این پژوهش 562 نفر از اعضای هیئت علمی به پرسشنامه های ارزیابی فرهنگ سازمانی، ارزیابی مهارتهای مدیریتی و سبک رهبری پاسخ دادند. جامعه آماری این مطالعه در هفت دانشکده مشابه از …

[PDF]ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ادراك ﺳﺒﮏ رﻫﺒ 1 – فصلنامه مدیریت …

www.jdem.ir/article_501_f733921b6454e3e3ae3bdf122e7e5f20.pdf

Cached

Translate this page
by میرکمالی – ‎2016
ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﯿﺮ ﮐﻤﺎﻟﯽ و ﻫﻤﮑﺎر /. ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ادراك ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي اﺧﻼﻗﯽ ﻣﺪﯾﺮان و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرﮐﻨﺎن. 12. اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ [. 24. ]. ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎ ﺑﻪ. رﻫﺒﺮي اﺧﻼﻗﯽ از اﻧﺠﺎ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ …. ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻣﯽ. ﺗﻮان ﻋﻤﻠﮑﺮد را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﯾﺎ ﺳﻨﺠﺶ ﻧﺘﯿﺠﻪ. ﻫﺎ داﻧﺴﺖ. [. 25. ]. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ. ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻧﺴﺎن در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزﺗﺎ. ب. داﻧﺶ، ﻣﻬﺎرت، رﻓﺘ. ﺎ. ر و. ارزش. ﻫﺎي اﺧﻼ. ﻗﯽ اوﺳﺖ. ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ.

بررسی رابطه بین سبکهای تصمیم‌گیری مدیران با میزان خلاقیت و …

journal.bpj.ir/article_531626.html

Cached

Translate this pageهدف: هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین سبک های تصمیم گیری مدیران با خلاقیت و مدیریت مشارکتی در مدارس متوسطه اول شهرستان سنندج است. روش: روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران مقطع متوسطه اول شهرستان سنندج است که حجم نمونه آماری 78 نفر است. ابزار گردآوری اطلاعات این پژوهش …

[PDF]رابطه سبک رهبری سرپرستاران با پیامد های رهبری – مجله علمی دانشکده …

nmj.umsha.ac.ir/article-1-1494-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageDec 4, 2016 – بـرای تعييـن سـبک رهبـری سرپرسـتاران از ديـدگاه پرسـتاران و بررسـي رابطـه آن بـا پيامـد هـاي رهبـري در … )0r/71 < P ,0/001 = ( بـا اثـر بخشـی رهبـری رابطـه معنـی داری داشـتند، همچنيـن مؤلفـه هـای ماحظـه … )r = 0/84 , P < 0/001( و مديريـت بـر مبنـای اسـتثنای غيـر فعـال )r = 0/35 , P < 0/001( بـا رضايـت شـغلی. رابطـه …

[PDF]بررسی تاثیر مولفه های فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش در بیمارستان …

tbj.ssu.ac.ir/article-1-1467-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageاﻛﺜﺮ اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن وﺿﻌﻴﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ را ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه. 07/3. ، ﻣﺘﻮﺳﻂ. ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮدﻧﺪ . ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻣﺘﻴﺎز ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ ي ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻧﻄﺒﺎق ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه. 18/3. و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ا. ﻣﺘﻴﺎز. ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ ي ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه. 97/2. ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ . ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﻧﻴﺰ از ﺳﻮي ﭘﺎﺳﺦ. دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﻛﺴﺐ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه. )73/2 (. در وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . در ﻧﻬﺎﻳﺖ راﺑﻄﻪ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﻴﻦ.

 

گروه بازاریابی تلگرام

لینک گروه بازاریابی تلگرام

گروه بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی شبکه ای

گروه های بازاریابی در تلگرام

پشتیبانی 24 ساعته آنلاین  در صورت وجود مشکل در روند دانلود و خرید هر کدام از فایل های این سایت  با    09214087336 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇برای دانلود فایل  روی لینک زیر کلیک نمایید👇👇👇👇👇👇👇👇👇

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Xبستن تبليغ
دانلود آهنگ
دانلود آهنگ جدید
دانلود فیلم
دانلود آهنگ جدید