برچسب: تبیین

بررسی و تبیین مدیریت دانش و رابطه آن با عملکرد سازمانی در صنعت هتلداری 0

بررسی و تبیین مدیریت دانش و رابطه آن با عملکرد سازمانی در صنعت هتلداری

هدف مقاله حاضر بررسی و تبیین مدیریت دانش و رابطه آن با عملکرد سازمانی در صنعت هتلداری می باشد   گروه بازاریابی تلگرام لینک گروه بازاریابی تلگرام گروه بازاریابی و فروش گروه تلگرام بازاریابی...

تبیین سبک رهبری توانمندساز چرخه دانش در دانشگاه های کشور 0

تبیین سبک رهبری توانمندساز چرخه دانش در دانشگاه های کشور

در این پژوهش به تبیین سبک رهبری توانمندساز چرخه دانش در دانشگاه های کشور پرداخته شده است   گروه بازاریابی تلگرام لینک گروه بازاریابی تلگرام گروه بازاریابی و فروش گروه تلگرام بازاریابی و فروش...

تبیین و تفسیر معرفت شناسی و نظریات صدرا در باب معرفت شناسی 0

تبیین و تفسیر معرفت شناسی و نظریات صدرا در باب معرفت شناسی

هدف از این پایان نامه تبیین و تفسیر معرفت شناسی و نظریات صدرا در باب معرفت شناسی می باشد   گروه بازاریابی تلگرام لینک گروه بازاریابی تلگرام گروه بازاریابی و فروش گروه تلگرام بازاریابی...