پروپوزال ارزیابی ارتباط فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانش

هدف از این پروپوزال بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و پیاده سازی نظام مدیریت ‌دانش در ستاد نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران (نداجا) می باشد

 

گروه بازاریابی تلگرام

لینک گروه بازاریابی تلگرام

گروه بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی شبکه ای

گروه های بازاریابی در تلگرام

پشتیبانی 24 ساعته آنلاین  در صورت وجود مشکل در روند دانلود و خرید هر کدام از فایل های این سایت  با    09214087336 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇برای دانلود فایل  روی لینک زیر کلیک نمایید👇👇👇👇👇👇👇👇👇

لینک منبع و پست :

پروپوزال ارزیابی ارتباط فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانش


http://lono.fileina.com/product-74836-پروپوزال-رابطه-فرهنگ-سازماني-و-مديريت-‌دانش.aspx

[PDF]ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ در ﺳﺎزﻣﺎ

www.ensani.ir/storage/Files/20120504180437-9058-23.pdf

Cached

Similar

Translate this pageﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ،. ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ در ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن. ﺳﻤﻨﺎن ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ . ﻧﻮع. ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ از ﻧﻮع ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺳﺖ . ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣـﺎري اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﮐﻠﯿـﻪ ﻣـﺪﯾﺮان و … ﺗﻐﯿﯿـﺮ در ﻓﺮﻫﻨـﮓ. ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑـﻪ. ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ در ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ، ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ. وﺿﻌﯿﺖ. ﺳﺎﻻر و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ. ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

رابطه بین مولفه های فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش مورد مطالعه: بیمارستان …

jhosp.tums.ac.ir/browse.php?a_id=61&sid=1&slc_lang=fa

Cached

Similar

Translate this page
by صادقی – ‎2011 – ‎Related articles
از طرفی چون تغییر فرهنگ سازمانی یکی از مهمترین جنبه های هر نظام مدیریت دانش می باشد ، بررسی وضعیت فرهنگ سازمانی موجود و تاثیر آن بر استقرار مدیریت دانش ضروری می باشد. در همین راستا ، این تحقیق با هدف تعیین ارتباط بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در بیمارستان هاشمی نژاد تهران انجام گرفت. مواد و روشها: پژوهش حاضر از …

[PDF]بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش ) شهرداری تهران : مطالعه مو

iranjoman.org/fckeditor/editor/filemanager/connectors/…/21-61.pdf

Cached

Similar

Translate this pageها باید فرهنگ خود را شناسایی و. بررسی نمایند . یکی از مهمترین مؤلفه. هایی که امروزه مورد تأکید اکثر سازمان. ها قرار گرفته، مدیریت. دانش و استقرار آن می. باشد که برای …. در مقاله. ای با عنوان. » بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با مدیریت. دانش. ) مطالعه موردی. : شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده. های نفتی ایران. «(. ارتباط این دو مؤلفه را …

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانش(KM) در دانشکده …

jmfr.srbiau.ac.ir/article_5166_1036.html

Cached

Translate this page
by پژوهان – ‎2011
بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانش(KM) در دانشکده مدیریت واحد تهران مرکزی. مقاله 5، دوره 22، شماره 3و4(ویژه نامه شماره های 92و93 پاییزوزمستان1390)، پاییز 1390، صفحه 71-90 XML اصل مقاله (300 K). نوع مقاله: مقاله پژوهشی. نویسندگان. ایوب پژوهان؛ علیرضا امیرکبیری. 1ندارد. 2مسئول مکاتبات. چکیده.

[PDF]( ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧ K

jmfr.srbiau.ac.ir/article_5166_dc85dd555c671340912e8c8e06694…

Cached

Similar

Translate this page
by پژوهان – ‎2011
Aug 16, 2011 – ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ در داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ را ﻣﺘﻮﺳﻂ. ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎ. ي آن ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. ،. ﺗﻌﻠﻖ. ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ. ،. ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻓﺮدي و ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ در ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎداري. وﺟﻮد دارد. ،. در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺎزش ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه ﺗﻌﺎرض و اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ در …

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانشگاه… – مدیریت فرهنگی

jcm.srbiau.ac.ir/article_3309_703.html

Cached

Similar

Translate this page
by شفیع زاده – ‎2013
Aug 29, 2014 – مقدمه و هدف پژوهش: هدف از این مقاله بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در بین کارکنان دانشگاه سمنان می‌باشد. … نتیجه‌گیری: دانشگاه سمنان برای اینکه بتواند به نحو مطلوب‌تری از برنامه‌های استقرار مدیریت دانش استفاده کند و مدیریت دانش را در سازمان با موفقیت پیاده‌سازی کند نیاز به این دارد که در درجه اول …

بررسی رابطه انواع فرهنگ سازمانی با استقرار مدیریت دانش در صندوق …

jmte.riau.ac.ir/article_183_53.html

Cached

Similar

Translate this pageبررسی رابطه انواع فرهنگ سازمانی با استقرار مدیریت دانش در صندوق تأمین اجتماعی. مقاله 1، دوره 8، شماره 4، پاییز 1392، صفحه 7-21 XML اصل مقاله (533 K). نوع مقاله: مقاله پژوهشی. چکیده. پژوهش حاضر تحت عنوان «رابطه انواع فرهنگ سازمانی با استقرار مدیریت دانش در صندوق تأمین اجتماعی» انجام شده است. هدف این پژوهش بررسی رابطه …

بررسی ارتباط فرهنگ سازمانی و ابعاد آن با مدیریت دانش | Farhad Aali …

www.academia.edu/…/بررسی_ارتباط_فرهنگ_سازمانی_و_ابعاد_آن…

Cached

Similar

Translate this pageهمایش بین المللی مدیریت International Conference on Management بررسی ارتباط فرهنگ سازمانی و ابعاد آن با مدیریت دانش ،2 وحید رشیدی ،1 فرهاد عالی … ایران ، سازمان مدیریت صنعتی ، دانشجوی کارشناسی ارشد 2 vahidrashidy@yahoo.com چكیده 02 مقاله ح اضر به بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی وابعاد آن با مدیریت دانش در …

[PDF]ارتباط فرهنگ سازمانی با اثربخشی مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی در …

jrsm.khu.ac.ir/article-1-1604-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageارﺗﺒﺎط ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ و … ٩١. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎي ورزﺷﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﺗﺤﻘﯿﻖ. ﺻﻔﺎري (. 1386. )، ﻧﯿﺰ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮﺑﯿﺖ. ﺑﺪﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ و. ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ و اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪ ﺗﺎ. از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺑﺮ …

پیاده سازی مدیریت دانش – رسا تسیس

www.rasathesis.ir/جستجوی-پایان-نامه/q/پیاده-سازی-مدیریت-دانش

Cached

Translate this pageبرای دانلود پایان نامه و پروپوزال در مورد پیاده سازی مدیریت دانش و گزارش سمینار و پروژه دانشجویی و تز در مورد پیاده سازی مدیریت دانش در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا و کارشناسی … پایان نامه بررسی تاثیر مدیریت دانش (KM) بر موفقیت مدیریت ارتباط مشتری (CRM) اثرات عوامل واسطه سازمانی در صنعت بیمه با تأکید بر بیمه ‌های عمر.

[PDF]1344 K – نشریات علمی دانشگاه – دانشگاه پیام نور

journals.pnu.ac.ir/pdf_2632_117c31048d3cf5b2a6f49873cedf678…

Cached

Similar

Translate this page
by دهقانی – ‎2015
با استفاده از روش فراترکیب، ۲۷۸ مقاله حوزه مدیریت دانش،. ارزیابی و … ۹۴ دهقانی و همکاران: تبیین ارائه الگوی سه لایه ای امکان سنجی و استقرار اثربخش مدیریت دانش ….. فرهنگ دانشی. التزام به برنامه دانشی، ارزیابی و پاداش دانشی، قدرت و مشروعیت دانشی، زمان بندی. دانشی، انعطاف دانشی، صیانت دانش. ارتباطات سازمانی پشتیبان دانش.

[PDF]ارائه مدل مفهومی براساس عوامل مؤثر بر پیاده سازی سیستم مدیریت دانش در

jtdm.irost.ir/article_108_79ba4fa86fc7379aa38b0fac25833aff.pdf

Cached

Similar

Translate this pageخبرگان موضوع، به شناس ایی عوامل مؤثردر پیاده سازی سیس تم مدیریت دانش و ارتباط بین آن ها. پرداخته و س عی در ارائه الگوی ….. شفاف سازی برنامه انتشار دانش. شفاف سازی ضوابط یادگیری و آموزش. فرهنگ سازمانی. ایجاد فرهنگ آموزش و یادگیری. توجه به افراد دارای مهارت و تجربه. توجه به افراد ارائه دهنده تجربه. ارزیابی مستمر.

[PDF]Explanation impact of knowledge management Infrastructures on …

dralirabiee.ir/userfiles/pdf/011.pdf

Cached

Similar

Translate this pageمي نمایند لذا در این مقاله سعي بر آن است ارتباط بين زیرساخت هاي مدیریت دانش و تاثير آن بر استقرار موفقيت … مدیریت دانشي باید از هدف هاي اصلي سازمان نشات گرفته و در دو سطح. استراتژیك و عملياتي مشخص شوند . .1. ارزیابي دانش. :1. نحوه ي رسيدن به هدف هاي معين و استفاده از نتایج آن به عنوان بازخورد،براي تعيين یا اصالح.

[PDF]های پروژه محور شناسایی عناصر اثرگذار بر استقرار مدیریت دانش در سازمان

profdoc.um.ac.ir/articles/a/1061432.pdf

Cached

Translate this page
by سعیدی – ‎2016
فرهنگ، زیرساخت. های سازمانی، مدیریت منابع انسانی، بهبود مستمر، معماری مدیریت دانش، زیرساخت. های فنی، انگیزش. و مدیریت پروژه. سازمانی بر. استقرار. مدیریت دانش …. شناسایی. و. بررسی. عوامل. مختلفی. که. بر. موفقیت. یا. شکست. ابتکارات. مدیریت. دانش. در. شرکت. های. پروژه. محور. مقاله. ای. با. عنوان. ” عوامل. حیاتی. مدیریت. دانش.

تأثیر عوامل فرهنگ سازمانی بر استقرار فرآیندهای مدیریت دانش در معاونت …

jipm.irandoc.ac.ir/browse.php?a_id=1531&sid=1&slc_lang…

Cached

Similar

Translate this pageپژوهش حاضر یک مطالعه موردی است که به‌روش پیمایشی و به‌منظور بررسی تأثیر عوامل فرهنگ سازمانی بر استقرار فرآیندهای مدیریت دانش در معاونت فنّاوری و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی کشور انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش، کارشناسان معاونت فنّاوری و برنامه‌ریزی این سازمان بوده است. ابزار پژوهش از دو پرسشنامه نیمرخ فرهنگ …

[PDF]مدل ارزیابی آمادگی استقرار و پذیرش مدیریت دانش در مرکز فناوری اطالعات

ims.atu.ac.ir/article_6990_2ba6f594a71058630ebe11d8cb14016b….

Cached

Translate this pageارتباطی، فرهنگ سازمانی، تأمین مالی و استراتژی سازمانی را به عنوان عوامل زیر. سا. ختی مدیریت دانش در سازمانها معرفی کرده است. دسترنج ممقانی و همکاران در سال. 8011. در مقاله ای آمادگی پیاده سازی مدیریت. دانش در مراکز تحقیقاتی کشور را مورد بررسی قرار دادند که عوامل کلیدی موفقیت. استراتژی دانش، حمایت مدیریت ارشد، مشوق. های.

[PDF]وضعيت مديريت دانش و عوامل مؤثر بر استقرار آن در دانشگاه علوم

www.sccr.ir/UserFiles93/rahbord/30/6.pdf

Similar

Translate this pageهدف مطالعه حاضر، بررسی وضعیت مدیریت دانش و عوامل مؤثر. بر اســتقرار آن از … هر یک از عوامل فرهنگ ســازمانی، حمایت مدیریتی، ســاختار سازمانی و… در استقرار. مدیریت دانش در دانشــگاه نامشــخص است. با توجه به مراتب فوق، تحقیق حاضر بر آن … ارتباطات را به عنوان شاخص های اصلی موفقیت مدیریت دانش در بعد فنّاوری برمی شمارند.

[PDF]بررسی آمادگی سازمانی جهت پیاده سازی نظام مدیریت ارتباط با مشتری (مورد

cs.shahed.ac.ir/article-1-725-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageدر مقاله حاضر برخی از مهمترین مدلهای یاد شده معرفی و سرانجام مدل. اوكر و مودامبی جهت … پیاده سازی شده است. نتایج تحلیل آماری فرضیه حاکی از آن است که شرکت. تراکتورسازی ایران، در بکارگیری نظام مدیریت ارتباط با مشتری از بعد فكری، اجتماعی و. فناورانه آمادگی ….. مولفه هایی مانند فرهنگ سازمانی، مدیریت دانش و. ساختار سازمانی …

بررسی میزان تأثیر فرهنگ سازمانی بر چرخه دانایی بر اساس مدل فرهنگی …

ut.ac.ir/…/بررسی-میزان-تأثیر-فرهنگ-سازمانی-بر-چرخه-دانایی-ب…

Cached

Translate this pageطبق تحقیقات انجام شده یکی از موانع عمده استقرار مدیریت دانش درسازمان‌ها، فرهنگ سازمانی می‌باشد و بحث تغییر فرهنگ یکی از مهم ترین جنبه های هر نظام مدیریت دانش به شمار می رود. وجودفرهنگ دانش گرا و زیربنای انسانی مناسب فرهنگ مهم ترین دلیل موفقیت پیاده سازی مدیریت دانش درسازمان ها است. این پژوهش در پی بررسی میزان تاثیر …

طراحی مدل تعاملی فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی و تأثیر آن بر …

https://jomc.ut.ac.ir/article_52933.html

Cached

Translate this page
by فیض – ‎2015
این مطالعه نقش میانجی مدیریت دانش را در ارتباط بین فرهنگ و رفتار شهروندی سازمانی با اثربخشی سازمان بررسی می‌کند. این پژوهش از نظر هدف کاربردی است … یادشده چندان ملموس نبود. این مقاله یافته‌های جدیدی را به متون نظری مدیریت دانش می‌‌افزاید و بر اهمیت نقش تعاملی فرهنگ و رفتار شهروندی سازمانی بر اثربخشی سازمانی تأکید می‌‌کند.

[PDF]اصل مقاله – دانشگاه تهران

https://jitm.ut.ac.ir/article_55716_ff15700e7a70ee7da9495906d5a…

Cached

Similar

Translate this page
by جامی پور – ‎2016 – ‎Related articles
ﺳﺎزي ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧـﺶ. اﺳﺖ . اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه. ﻣﻨﺪي از روﻳﻜﺮد ﭘﻴﻤﺎﻳﺸ. ﻲ. ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻲ ﺧﺒﺮﮔﺎن در ﺧﺼﻮص ﻣﻌﻤﺎري. ﻧﻘﺸﺔ راه ﻫﻤﺮاﺳﺘﺎﺳﺎزي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﻣﻲ. ﭘﺮدازد و ﺑﻪ. ﻛﻤﻚ روﻳﻜﺮد ارزﺷﻴﺎﺑﻲ، ﻛﺎرﺑﺮد ﻧﻘﺸﺔ راه را … داﻧﺶ. ﭘﺮداﺧﺘﻪ. اﻧﺪ . ﻫﺴـﻪ. ، ﻟـﻴﻦ. و. ﻴﻦﻟ. )2009(. ﻣﺪل. راﻫﻨﻤﺎي. داﻧﺶ. را. ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر. ﻫﺪاﻳﺖ. ﻣﺴﻴﺮ. ﭘﻴﺎده. ﺳﺎزي. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. داﻧﺶ. اراﺋﻪ. دادﻧـﺪ . آﻧﻬﺎ. ﻓﺮاﻳﻨﺪ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. داﻧـﺶ،. ﻓﺮﻫﻨـﮓ. ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ. و. ﺗﻜﻨﻮﻟـﻮژي. اﻃﻼﻋـﺎت.

[PDF]ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ – مدیریت ارتقای سلامت

jhpm.ir/article-1-508-fa.pdf

Cached

Translate this page
by رمضانخانی – ‎2015
مقایسه همبستگی بین مدیریت دانﺶ و فرهنگ سازمانی در بیمارستان های منتﺨب دولتی و ﺧﺼوصی شیراز ……32 ….. دانست كه با يادگیري و آموزش صورت. مي گیرد )16(. با استقرار فرهنگ اشتراک دانش مشاركتی در سازمان. می توان مديريت دانش را بهبود بخشید )Yun .)17 در مقاله خود با …. دو نمونه مستقل برای بررسی اين ارتباطات انجام شد.

ششمین کنفرانس مدیریت دانش – Symposia.ir

https://www.symposia.ir/IKMC06

Cached

Translate this pageفراخوان ارسال مقاله ششمین کنفرانس مدیریت دانش موسسه اطلاع رسانی نفت، گاز و پتروشیمی. … تبیین الگوی کار گروهی در پژوهش و فرهنگ سازمانی، برای استقرار مدیریت راهبردی دانش · بررسی رابطه سواد … بررسی رابطه مدیریت دانش باپرورش کارکنان دانشی باتاکیدبرنقش تعدیل گری فرهنگ سازمانی دراداره کل پست استان گلستان.

فرهنگ سازمانی و تأثیر آن بر رفتار به اشتراک گذاری دانش ضمنی

www.moshaveran.net/KmMag.aspx?id=131

Cached

Similar

Translate this pageJun 2, 2013 – کامرون و کوئین در ارتباط با CVF ابزاری به نام مدل ارزیابی فرهنگ سازمانی3 (OCAI) طراحی کردند که امروزه در بیش از 1000 سازمان استفاده شده و هدف آن پیش‌بینی … تحقیق رومن – ولازکیوز شامل ترکیبی از ارزیابی ابعاد سیستم‌های مدیریت دانش و جریان دانش بود و در این میان اکثر شاخص‌ها با این مقاله غیرمرتبط بودند و …

[PDF]The Relationship between Cultural and Structural Factors of …

jha.iums.ac.ir/article-%201-850-en.pdf

Cached

Similar

Translate this pageﺷﻮد در اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ در ﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎري و. ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﻻزم و ﻫﻤﻪ ﺟﺎ. ﻧﺒﻪ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد و ﺗﺎﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﺑﺎ دادن آزادي ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﻋﺪم اﻋﻤﺎل. ﻣﺤﺪودﻳﺖ. ﻫﺎي ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ، ﻓﻀﺎ را ﺑﺮاي ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ و ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺼﻮرت ﻣﺪاوم ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻋﺘﻤﺎد. را ﺗﻘﻮﻳﺖ و ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ . ﻛﻠﻴﺪ. واژه. :ﻫﺎ. ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ. •. وﺻﻮل ﻣﻘﺎﻟﻪ. :19/6/90. •. اﺻﻼح ﻧﻬﺎﻳﻲ.

پایان نامه بررسی ارتباط بین فرهنگ سازمانی و پیاده سازی مدیریت دانش

pqfile.com/downloads/پایان-نامه-بررسی-ارتباط-بین-فرهنگ-سازم/

Cached

Translate this pageSep 25, 2017 – بدون شناخت چنين ابزاري رقابت و زندگي بسيار مشكل خواهد بود و مستلزم از دست دادن فرصت هاي فراواني در زندگي روزانه افراد و جوامع است(صادقی و همکاران،1389). در این میان یکی از متغیر های مهم سازمانی مدیریت دانش می باشد. هدف اصلی این تحقیق بررسی ارتباط بین فرهنگ سازمانی و پیاده سازی مدیریت دانش می باشد.

دانلود آنلاین چند نمونه پروپوزال کارشناسی ارشد | دانلود پروپوزال آماده …

دانلود آنلاین چند نمونه پروپوزال کارشناسی ارشد

Cached

Translate this page… نقشه راه برای پیاده سازی مدیریت دانش; ارتباط بین تفکر استراتژیک و آمادگی برای تحول سازمانی; ارتباط نسبت های سودآوری تعدیل شده بر اساس تورم با نرخ بازده سهام; ارزشيابي عملكرد تعاوني ها در گرايش و سطوح مختلف; ارزیابی اثر مدیریت دانش در خلق استراتژی رقابتی بر اساس فناوری اطلاعات; ارزیابی اثربخشی استراتژیهای …

تبیین نقش میانجی مدیریت استعداد در ارتباط بین فرهنگ سازمانی و …

shm.shahroodut.ac.ir/article_838.html

Cached

Similar

Translate this page
by نصیری ولیک بنی – ‎2016
هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش با نقش میانجی مدیریت استعداد بود. … پایایی و روایی پرسشنامه ها بررسی و مورد تایید قرار گرفت. … باید به فرهنگ سازمانی و مدیریت استعداد توجه کند و هر اندازه مدیریت استعداد و فرهنگ سازمانی قوی تر باشد، پیاده سازی مدیریت دانش با موفقیت بیشتری انجام خواهد شد.

[PDF]ارزیابی وضعیت فرهنگ سازمانی در یک سازمان فناوری محور دفاعی

www.organizationalculture.ir/1ST-article/002.pdf

Cached

Translate this pageهمچنیـن تحقیقـات نشـان می دهد كـه فرهنگ دانـش محور كه. شـامل ارزش هـا و اعتقـادات اعضـای سـازمان در ارتبـاط بـا مفاهیـم اطاعـات و. دانـش می باشـد یكـی از مهم تریـن عوامـل در موفقیـت مدیریـت دانش اسـت . در پژوهـش حاضـر پژوهشـگر بـر آن اسـت تـا فرهنـگ یـک سـازمان دولتـی را. براسـاس مـدل دنیسـون مـورد ارزیابـی قرار دهـد . از آنجایـی كه این سـازمان …

[PDF]بررسی رابطه بین مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی

brmea.saminatech.ir/WebUsers/…/139611088433250488-F.pdf

Cached

Translate this pageچکیده. هدف از. این پژوهش، بررسی وتعیین وضعیت فرهنگ سازمانی سازمان آموزش وپرورش منطقه. 7. شهر تهران. از جهت میزان تناسب آن برای استقرار مدیریت دانش است. برای تعیین فرهنگ سازمانی پنج مولفه. ی تی. م سازی،. مذاکره وگفتگو، ارتباطات، حمایت مدیریت عالی و یادگیری و مولفه های مدیریت د. انش شامل کسب و تولید. دانش، انتقال …

[PDF]ﺳﺎزي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﭘﯿﺎده – همایش

hamayesh.irantvto.ir/dl/111.pdf

Cached

Similar

Translate this pageﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ در ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوي. ﺑﺮق ﺗﻬﺮان. ﭘﺮداﺧﺘﻪ. اﻧﺪ . ﺗﺤﻠﯿﻞ داده. ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﯿﻢ ﺳﺎزي، ﻣﺬاﮐﺮه وﮔﻔﺘﮕﻮ، ارﺗﺒﺎﻃﺎت، ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﺎﻟﯽ و. ﯾﺎدﮔﯿﺮي در ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ. اي اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﻻزم ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﺮ. ار ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ در ﺳﺎزﻣﺎن را ﻣﻬﯿﺎ ﻧﻤﯽ. ﮐﻨﺪ. 4[ .] ﺷﻌﺮا. (. 1389. ) در. ﭘﮋوﻫﺸ. ﯽ. ﺑﻪ. ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ و ﺧﻼﻗﯿﺖ دﺑﯿﺮان ﺷﻬﺮ ﺷﯿﺮاز و اراﺋﻪ …

[PDF]چکیده – پژوهش های مدیریت راهبردی

smr.journals.iau.ir/article_525205_b49fa719f05563829f1110d4d3…

Cached

Similar

Translate this pageدر این پژوهش سعی شد به بررسی تاثیر راهبرد مدیریت دانش بر عملکرد مدیریت دانش در شرکت. راه آهن جمهوری اسالمی …. است بررسی گردد. احمدوند و همکاران )1390( در مقاله خود تحت عنوان ارائه الگوي کاربردي براي تدوین نقشه دانش … پاستور )2012( در پژوهش خود تالش می کند تا ارتباط موجود بین انواع فرهنگ سازمانی و عوامل. موثر بر تسهیم …

عملكرد – شركت پالايش نفت اصفهان

https://www.eorc.ir/Index.aspx?page_=form…1…

Cached

Translate this pageDec 2, 2017 – طی بررسی های به عمل آمده، واحدهاي بهره برداري و نگهداري و تعميرات به عنوان واحدهاي پايلوت براي اجراي مديريت دانش انتخاب گرديد. … پس از ارائه سند شناخت مدیریت دانش، توسط مشاور شرکت پالایش نفت اصفهان و تعيين سطح بلوغ دانشي موجود، براي استقرار جامع مديريت دانش در واحدهاي پايلوت (بهره برداري و نگهداري و …

[PDF]چڪیده – فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات – کتابخانه ملی

nastinfo.nlai.ir/article_115_f789821d9513911c1a5898c72458b5e2…

Cached

Similar

Translate this pageساختار سازمانی، ساختار مکانیکی، ساختار ارگانیکی، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران، فرهنگ سازمانی. رابطه فرهنگ …. سازماني با. استقرار فرآیندهاي مدیریت دانش، رابطه مثبت و معني دار 0/70 وجود دارد و نیز میان هر یک … مشتمل بر8 سؤال،2( پرسشنامه ارزیابي فرهنگ سازماني رابینز )1991( مشتمل بر30 سؤال که. هر3 سؤال …

پروپوزال مدیریت – پایان یار

www.payanyar.ir/پروپوزال/رشته‌های…/انجام-پروپوزال-مدیریت.htm…

Cached

Translate this pageJun 14, 2017 – بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و MIS; طراحی مدلی جهت پیاده سازی موفق ERP در سازمان; مطالعه و بررسی رابطه عوامل سازمانی با پیاده سازی ERP در سازمان; شناسایی و … ارتباط میان هوش هیجانی و خلاقیت کارکنان; ارزیابی عملکرد و استراتژی سازمان بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM; بررسی رابطه بین فرایند مدیریت دانش و …

پیاده‌سازی و استقرار نظام مدیریت دانش – بومرنگ

www.boomerangtt.com/index/showneed/87/Fa

Cached

Translate this pageنسل اول (سال‌هاي 1990 تا 1995): در طی این نسل، بسیاری از اقدامات بر تعریف مدیریت دانش، بررسی فواید بالقوه مدیریت دانش برای تجارت و طراحی پروژه‌های تخصصی مدیریت دانش مبتنی بود. نسل دوم (سال 1996): از سال 1996 بسیاری از سازمان‌ها پست‌های جدید سازمانی برای مدیریت دانش در نظر گرفتند از جمله مدیر ارشد دانش. منابع متفاوت …

[PDF]ﻫﺎي ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ و ﻫﻮش ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در داﻧﺸﻜﺪه ي ﻣﺆﻟﻔﻪ را – مدیریت اطلاعات سلامت

him.mui.ac.ir/index.php/him/article/download/412/430

Cached

Translate this page
by محمود کيوان‌آرا – ‎Related articles
17/2/90. ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ. : 31/2/90. ارﺟﺎع. : ﻛﻴﻮان. آرا ﻣﺤﻤﻮد، ﻳﺰدﺧﻮاﺳﺘﻲ ﻋﻠﻲ، ﺑﻬﺮاﻣﻲ ﺳﻮﺳﻦ، ﻣﺴﻌﻮدﻳﺎن ﻳﻮﺳﻒ . راﺑﻄﻪ. ي ﻣﺆﻟﻔﻪ. ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ و ﻫﻮش ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در. داﻧﺸﻜﺪه. ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن . ﻳﻣﺪ. ﻳﺮ. ﺖ …. ﻓﺮﻫﻨﮓ. ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ). 7(. در. ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ در اورژاﻧﺲ. ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺣﻀﺮت. رﺳﻮل اﻛﺮم. (. ص. ) ﺑﺮ اﺳﺎس اﻟﮕﻮي ﺗﻌﺎﻟﻲ. ﺑﺎﻟﺪرﻳﺞ. (. Baldrige model. ،). ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ. اورژاﻧﺲ. ﺑﻴﻤﺎ.

مدیریت دانش| منابع علمی|ایبوک|مقاله انگلیسی|ترجمه|مبانی نظری

https://parsproje.com/component/search/?…مدیریت%20دانش…

Cached

Translate this pageارزیابی سرمایه فکری: ارتباط بین پیاده سازی مدیریت دانش و عملکرد شرکت 10000 تومان ۲۱ صفحه ( دانلود رایگان مقاله انگلیسی+خرید ترجمه) Intellectual Capital … ایجاد در 30 بهمن 1395; 14. … PRM156- پروپوزال مدیریت تدوین مدل رابطه فرهنگ ملی با تسهیم دانش در سازمان های رسانه ای مجازی: (مدیریت) … و پروپوزال مدیریت دانش و …

مقاله بررسی رابطه یادگیری سازمانی با خلاقیت و نوآوری در غالب توجه به …

https://www.civilica.com/Paper-ICIC01-ICIC01_028=بررسی-رابط…

Cached

Translate this pageدر راستای استقرار فرایندهای مدیریت دانش در سازمان ها، پادگیری سازمانی به عنوان ابزاری حیاتی شناخته شده است. محققین در این مقاله به دنبال بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی به عنوان ابزاری در دست مدیریت دانش و میزان خلاقیت و نوآوری در سازمان می باشند. در این تحقیق سعی می شود ابتدا مبانی نظری مفاهیمی چون مدیریت دانش، …

پرسشنامه محقق ساخته-استاندارد | پروپوزال دکتری انجام پایان نامه ارشد …

https://www.linkedin.com/…/پرسشنامه-محقق-ساخته-استاندارد-پرو…

Cached

Translate this pageAug 20, 2017 – برای دریافت لینک دانلود پرسشنامه مورد نظر خود، عنوان پرسشنامه یا توضیحات آن را در کادر زیر وارد نموده و عملیات پرداخت را انجام دهید. پرسشنامه برای شما ایمیل میشود. در صورت وجود هرگونه سوال یا اشکالی با این شماره تماس حاصل فرمایید: 09124384291. کتابخانه دیجیتال ایبوکا. فهرست برخی پرسشنامه های آماده:.

 

گروه بازاریابی تلگرام

لینک گروه بازاریابی تلگرام

گروه بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی شبکه ای

گروه های بازاریابی در تلگرام

پشتیبانی 24 ساعته آنلاین  در صورت وجود مشکل در روند دانلود و خرید هر کدام از فایل های این سایت  با    09214087336 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇برای دانلود فایل  روی لینک زیر کلیک نمایید👇👇👇👇👇👇👇👇👇

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Xبستن تبليغ
دانلود آهنگ
دانلود آهنگ جدید
دانلود فیلم
دانلود آهنگ جدید