پرسشنامه پیاده سازی موفق سیستمهای ERP با مدیریت دانش

هدف از این پرسشنامه ارائه یک چارچوب مدیریت دانش برای پیاده سازی موفقیت آمیز سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان می باشد

 

گروه بازاریابی تلگرام

لینک گروه بازاریابی تلگرام

گروه بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی شبکه ای

گروه های بازاریابی در تلگرام

پشتیبانی 24 ساعته آنلاین  در صورت وجود مشکل در روند دانلود و خرید هر کدام از فایل های این سایت  با    09214087336 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇برای دانلود فایل  روی لینک زیر کلیک نمایید👇👇👇👇👇👇👇👇👇

لینک منبع و پست :

پرسشنامه پیاده سازی موفق سیستمهای ERP با مدیریت دانش


http://lono.fileina.com/product-74855-پرسشنامه-پياده-سازي-موفق–ERP-با-مديريت-دانش.aspx

[PDF]بررسي آمادگي سازماني جهت پياده سازي سيستم ERP بر مبناي مدل 7S …

www.ensani.ir/storage/Files/20121212093546-9625-105.pdf

Cached

Similar

Translate this page)ERP( اشاره نمود )ماركاس 4)SRM( و سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان 3روابط با تأمين كنندگان. ، 2005(.7و … اين سيستم ها با ايجاد يكپارچگي مديريتي و عملياتي درون سازماني و بين سازماني و تسهيل و تسريع. فرآيندهاي … و چالش هاي احتمالي در جريان استقرار سيستم و بهره گيري از تجربيات موفق ساير موارد پياده سازي. براي رفع …

مقاله بررسی رابطه بین موفقیت مدیریت دانش بر پیاده سازی سیستم های …

https://www.civilica.com/Paper-ICBDE01-ICBDE01_472=بررسی-…

Cached

Translate this pageبررسی رابطه بین موفقیت مدیریت دانش بر پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان(ERP)(مطالعه موردی:شرکت سهامی بیمه ایران استان گلستان) … با توجه به پیوندها و ارتباطات نزدیک دو سیستم اطلاعاتی برنامه ریزی منابع سازمان و مدیریت دانش، پژوهش حاضر با هدف پیاده سازی موفق پروژه های برنامه ریزی منابع سازمان با بهره …

شناسایی فاکتورهای کلیدی موفقیت در پیاده سازی ERP به منظور تهیه RFP

abedinionline.com/index.php/erp/proerp/erp-rfp

Cached

Similar

Translate this pageآقای حنیفه زاده در تحقیق خود شرایط درون سازمانی و برون سازمانی شرکتهای ایرانی را جهت پیاده سازی موفق سیستمهای ERP سنجیده است و نتیجه گیری کرده است که … ریزی منابع بنگاه ERP و تحلیل آن در صنعت خودرو، با رویکرد مدیریت دانایی، مورد: شرکت ایران خودرو ” به اهمیت دانش به عنوان ابزار شکل گیری مزیت رقابتی سازمان ها، …

[PDF]بررسی تأثیر پیاده‌سازی سیستم برنامه‌ریزی منابع … – مجله اقتصادی

ejip.ir/article-1-799-fa.pdf

Cached

Translate this pageﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﯿﺎده. ﺳﺎزی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﯾﺰی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ. :ﻫﺎ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد. ی. وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ. ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ. ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ. اﺳﺘﺎد و. رﺋﯿ. ﺲ. ﮔﺮوه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﺳﺎﻧﻪ. داﻧﺸﮕﺎه. آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ….. ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش. ﮔﺮدآوری ﻣﯿﺪاﻧﯽ. اﻃﻼﻋﺎت از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات. ﻧﺼﺐ و راه. اﻧﺪازی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ. ﺑﺮ. ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ. ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن و اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد و.

فرآیند استقرار ERP در سازمان ها – مشاورین مبنا

mabna.ir/fourom/erp/13…/57-فرآیند-استقرار-erp-در-سازمان-ها

Cached

Similar

Translate this pageپياده سازي ERP در سازمان همراه با مخاطراتي است كه در صورت عدم توجه و كنترل مي تواند باعث شكست يا ناكار آمدي استقرار گردد، كه اهم آن همراه با ضرايب وزني اهميت در … اين مرحله يكپارچگي توانايي هاي جديد سيستم ERP در برآورده نمودن نيازهاي جديد را با عنوان زمان بندي و برنامه ريزي پيشرفته، مديريت زنجيره تأمين، مديريت ارتباط با …

پایگاه تخصصی ERP – مشاورین مبنا

mabna.ir/fourom/erp/11-fourom

Cached

Similar

Translate this pageبعد از ضرورت وجود سیستم های هوش تجاری در سازمان، انتخاب استراتژی مناسب و متناسب با نیاز های سازمان و شناسایی و به کارگیری عوامل موثر در فرآیند ساخت موفق این گونه سیستم ها؛ به طوری که بیشترین … مرحله طراحی: به دلیل پیچیده بودن اساس راه‌حل‌های هوش تجاری، انتخاب روش پیاده‌سازی فنّاوری هوش تجاری یک انتخاب دقیق است.

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/dashboard?q=عوامل…موفقیت…1…

Cached

Translate this pageدر تحقیق حاضر با موضوع شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت “CSFs” در اجرای سیستم مدیریت امنیت اطلاعات “ISMS” در سازمان های ایرانی، ضمن بررسی و …. ERP، ارزیابی شود، و لازم است یک سازمان قبل از پیاده سازی ERP وضعیت کنونی خود را با توجه به عوامل اثرگذار بر آمادگی سازمان جهت اجرای موفق ERP را مشخص نماید هدف …

[PDF]manengment4 8.7.93 – مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات – دانشگاه علامه …

ims.atu.ac.ir/article_1216_0b415b141f1ec86994e76a1391f0686f.p…

Cached

Similar

Translate this page
by معلق – ‎2013
ﻧﯽ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻪ ﻣﺎه از زﻣﺎن ﭘﯿﺎده. ﺳﺎزي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﯾﺰي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎن آﻧﻬﺎ. ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و از ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﯿﻦ. اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ . داده. ﻫﺎي. 8. ﺳﺎزﻣﺎن، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از. اﺑﺰار ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﻤﻊ. آوري ﺷﺪه و ﺗﺤﻠﯿﻞ … ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪي، ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﯾﺰي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎن، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ،. ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ. ﭘﯿﺎده. ﺳﺎزي ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﯾﺰي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎن .1. ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت،. داﻧﺸ. ﮑﺪه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ.

[PDF]عوامل مؤثر بر اجرای موفق برنامه ریزی منابع سازمانی )ERP( در صنعت …

www.jtst.ir/article_3939_533d65a16d3d7b0f06b5ee1ceb6b8f4a.pdf

Cached

Translate this page
by محمدعلی تباربائی – ‎2013 – ‎Related articles
در این پژوهش، مهمترین عوامل مؤثر بر اجرای موفق سامانههای ERP پس از بررسی ادبیات موضوع و مصاحبه با خبرگان و متخصصان …. پیاده سازی موفق ERP چگونه است؟ … استفاده از مشاوران نرم افزاری و دانش صحیح و کافی در باره سامانههای فعلی. سازمان میدانند (۱۶]. عوامل مدیریتی. Wang و همکاران عوامل کلیدی اجرای موفق ERP را به عوامل.

پرسشنامه محقق ساخته-استاندارد | پروپوزال دکتری انجام پایان نامه ارشد …

https://www.linkedin.com/…/پرسشنامه-محقق-ساخته-استاندارد-پرو…

Cached

Translate this pageAug 20, 2017 – پرسشنامه محقق ساخته-استاندارد … دانلود رایگان پروپوزال روش تحقیق ارشد مدیریت ؛ پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی،اجرایی، صنعتی، صنایع … بررسی تاثیر آموزش پیش دبستانی بر مهارتهای شهروندی دانش آموزان · بررسی تاثیر پیاده سازی موفق سیستم برنامه ریزی منابع انسانی (ERP) بر بهره وری و …

دانلود مقاله : چالش‌های اجرای برنامه‌ ریزی منابع سازمانی در سازمان‌های بزرگ …

isiarticles.com › … › سازمان و مدیریت › برنامه ریزی منابع سازمانی

Cached

Similar

Translate this page2-1- سیستم ERP 2-2- چالش‌های پیاده‌سازی ERP شکل 1 . گسترش ERP 3- روش‌شناسی تحقیق 3-1- آزمون پایایی پرسشنامه 3-2 تحلیل سوال ها و فرضیه ها 4- نتایج … جالب است که تنها 63 درصد از سازمان‌ها پروژه‌های ERP خود را در سال 2014 «موفق» ارزیابی کردند و این نسبت برای سازمان‌های ایرانی، که جدیداً با ERP آشنا شده‌اند و در اکثر موارد …

دانلود پرسشنامه

science360.blog.ir/

Cached

Similar

Translate this pageDec 27, 1996 – دانلود پرسشنامه, پیشینه تحقیق,طرح توجیهی, پاورپوینت,فصل دوم پایان نامه,پرسشنامه های مدیریتی, فروش لایک اینستاگرام ارزان,دانلود پرسشنامه کیفیت زندگی, دانلود پرسشنامه رایگان, دانلود پرسشنامه های روانشناسی, ,دانلود پرسشنامه رضایت شغلی ,دانلود پرسشنامه افسردگی بک دانلود پرسشنامه مدیریت, دانلود …

پرسشنامه های علمی – پژوهشی – لیست پرسشنامه های مدیریت دانش و فناوری …

www.poropozall.blogfa.com/post/15

Cached

Similar

Translate this pageپرسشنامه ارزیابی موفقیت پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمان(E R P) با استفاده از سیستم استنتاج فازی. پرسشنامه بررسی میزان استفاده از فناوری اطلاعات در پشتیبانی از اقدامات مدیریت کیفیت جامع. پرسشنامه بررسی ادراک مدیران بازاریابی از اینترنت. پرسشنامه ارزیابی آمادگی بکارگیری راه حل سازمانی (ERP) بر اساس …

Images for ‫پرسشنامه پیاده سازی موفق سیستمهای ERP با مدیریت دانش‬‎

More images for پرسشنامه پیاده سازی موفق سیستمهای ERP با مدیریت دانشReport imagesThank you for the feedback. Report another imagePlease report the offensive image. CancelDone(function(){if(!document.querySelector(“#taw”).clientHeight&&!document.querySelector(“#topstuff”).clientHeight)for(var a=document.querySelector(“#rso”).children,b=0;b<a.length;++b)if(0<a[b].clientHeight){var c=a[b].querySelector("div g-section-with-header");c&&(c.style.marginTop=0);break};}).call(this);

[PDF]رﻳﺰي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮﻧﺎ

journals.usb.ac.ir/article_1356_c311d00074664b9a552d90ae90e7…

Cached

Similar

Translate this pageﺳﺎزي، ﭘﻴﻜﺮﺑﻨﺪي،. اﻧﻄﺒﺎق و آﻣﻮزش ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان ﻣﺆﻟﻔﻪ. ﻫﺎي اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻴ. ﺴﺘﻢ. ERP. و ﻣﺆﻟﻔﻪ. ﻫﺎﻳﻲ در ﺳﻪ ﺣﻮزه. ي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و. رﻫﺒﺮي، ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻨﺠﺶ ﻧﻮآوري، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. اي ﺑﺎ رواﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ …. ﻣﻮﻓﻘ. ﻴﺖ. ERP. ، ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮا. ﻳﻨﺪﻫﺎي. ﻛﺴﺐ. وﻛﺎر و ﻋﻤﻠﻜﺮد. ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﻪ ﺑﺎ. ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ. ﻣﺮﺗﺒﻂ. ﻫﺴﺘﻨﺪ . آرون و درﻳﻚ. 2012(. ) در ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﻴﺎده. ﺳﺎزي. ﺳﻴﺴﺘﻢ. ERP. ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎزﻣﺎن درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎژول ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ …

[PDF]وضعيت مديريت دانش و عوامل مؤثر بر استقرار آن در دانشگاه علوم

www.sccr.ir/UserFiles93/rahbord/30/6.pdf

Similar

Translate this pageمورد نیاز از پرسشــنامه مدیریت دانش نوناکا با پایایی 0/92 و جهت تعیین عوامل مؤثر. بر مدیریت …. پیاده ســازی موفق مدیریت. دانش …. اینترانت، نرم افزارهــای كاربردی مدیریت و غیره را. دارند. ICTمهارت در زمینه. سیســتم های اطالعاتی یکپارچه یا جزیره ای مانند. و نظایر آن در ســازمان پیاده MIS ،MRP ،ERP. شده است. سیستم های اطالعاتی. خاص.

[PPT]ERP

www.isi.org.ir/conference/files/ERP.ppt

Cached

Similar

Translate this page5 – همسو نمودن فعاليت شرکت هاي انفورماتيکي با شرکت هاي خدمات مديريتي و موسسات آموزشي. 6 – اطلاع رساني عمومي به اعضاء گروه تخصصي ERP. 7 – ارتقاء سطح کمي و کيفي پياده سازي سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان (ERP)، با حمايت علمي و توسعه اي از ظرفيت هاي ملي و داخلي، در کنار مهيا سازي يک بستر رقابتي براي ورود …

[PDF]پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتریان بر اساس … – همایش بیمه و توسعه

seminar24.irc.ac.ir/files/poosteri21/63.pdf

Cached

Translate this pageیافته های این تحقیق نشان می دهد که ده عامل به شرح : استراتژی CRM ، مدیریت دانش در ارتباط با مشتریان ، مدیریت اطلاعات. مشتریان … سیستمی با این توانایی ها مدیریت ارتباط با مشتری یا به اختصار CRM نام دارد. … هدف از این تحقیق ارائه راهکاری جهت پیاده سازی موفق مدیریت ارتباط با مشتری در شرکت بیمه آسیا می باشد. كي.

شناسایی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت پیاده سازی سیستم های …

download-thesis.com/…/شناسایی-و-رتبه-بندی-عوامل-بحرانی-موف…

Cached

Translate this pageدر سال های اخیر با توجه به پیاده سازی نمونه های موفق و ناموفق از پروژه های سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان در شرکت های پتروشیمی ایرانی، مسأله شناخت عوامل موفقیت … سفارشی سازی سیستم ERP، تیم پروژه مرکب از کارشناسان فرآیندهای کسب وکار، کارشناسان فناوری اطلاعات، فروشنده ERP و مشاوران، حمایت و تعهد مدیریت سازمان در …

[PDF]1156 K – دانشگاه تهران

https://jitm.ut.ac.ir/article_53864_8c61007feb1b305a9fce1f3fcfe6d…

Cached

Translate this page
by رمضانیان – ‎2015 – ‎Related articles
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان. دور. 7ة. ، ﺷﻤﺎر. ة. 2. ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن. 1394. ص . 324- 301. اراﺋﺔ ﻣﺪل. ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ اﺟﺮاي. ﭘﺮوژه. ﻫﺎي. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﻳﺰي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎن. (. ERP. ) ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ. ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ. ﻣﺤﻤﺪرﺣﻴﻢ رﻣﻀﺎﻧﻴﺎن. 1 …. ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در زﻣﻴﻨﺔ. ﺳﻴﺴﺘﻢ. ﻫﺎي. ERP. اﻧﺠﺎم. ﮔﺮﻓﺘﻪ. اﺳﺖ، ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ و ﺷﻜﺴـﺖ در اﺳـﺘﻘﺮار اﻳـﻦ. ﺳﻴﺴﺘﻢ. ﻫﺎ. ﭘﺮداﺧﺘﻪ. اﻧﺪ. و ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﭘﻴﺎده. ﺳﺎزي و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﭘﻴﺎده. ﺳﺎزي ﻣﻮﻓﻖ.

[PDF]رﻳﺰي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ي ﻫﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺎزي ﭘﻴﺎده اﺑﻌﺎد از ﻲ ﭘﻴ – دانشگاه تهران

https://jitm.ut.ac.ir/article_24999_74c304d011c4ed725a8c571468a…

Cached

Translate this page
by حنفی‌زاده – ‎2012
ﭘﻴﺎده. ﺳﺎزي. ﺳﻴﺴﺘﻢ. ﻫﺎ. ي. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﻳﺰي ﻣﻨﺎﺑﻊ. ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮي. در ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎ. ي اﻳﺮاﻧﻲ. ﭘﻴﺎم ﺣﻨﻔﻲ. زاده. 1. ، ﺷﺒﻨﻢ دادﺑﻴﻦ. 2. ، ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺮاﺗﻲ. 3. ﭼﻜﻴﺪه. : اﻣﺮوزه. ﺧﺮﻳﺪاري. و. اﺳﺘﻔﺎده. اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ. از ….. اي. ﺑﺎ اﺑﻌﺎد. ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد. ].3[. ﻧﻈﺮﻳﻪ. ﭘﺮدازان زﻳﺎدي اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻴﺎده. ﺳﺎزي. اﻳﻦ. ﺳﻴﺴﺘﻢ. ﻫﺎ. را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮ. ده. اﻧﺪ. ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ در ﺟﺪول زﻳﺮ ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺟﺪول .1. اﺑﻌﺎد ﭘﻴﺎده. ﺳﺎزي. ERP.

[PDF]Untitled – ResearchGate

https://www.researchgate.net/…ERP…/The-Role-of-Top-Manageme…

Cached

Translate this pageپیاده سازی سیستمهای برنامهریزی منابع سازمانی(ERP) همیشه با دشواری و دغدغههای فراوانی برای سازمانها همراه بوده است. تا جایی … کلمات کلیدی. برنامه ریزی منابع سازمان(ERP)، مدیریت عالی سازمان، تیم پروژه، مشاوران، بررسی عملکرد، ذوب آهن اصفهان. 1- مقدمه …. ایرانی اقدام به پیاده سازی سیستم ERP نمود و موفق شد عمليات. پیاده سازی را …

پایان نامه ارزیابی آمادگی بکارگیری راه حل سازمانی (ERP) بر اساس عوامل …

www.rasathesis.ir/…/پایان-نامه-ارزیابی-آمادگی-بکارگیری-راه-حل-…

Cached

Translate this pageارزیابی آمادگی بکارگیری راه حل سازمانی (ERP) بر اساس عوامل حیاتی موفقیت (مورد کاوی: شرکت ایران خودرو دیزل). چکیده. سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی یک بسته نرم افزاری با کاربرد بسیار وسیع است که همه عملکردهای سازمان را در یک سیستم منفرد، یکپارچه می کند. به منظور پیاده کردن موفقیت آمیز یک پروژه ERP[i] در سازمان …

[PDF]ERP ﺳﺎزي ﭘﻴﺎده ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ آﻣﺎدﮔﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺑ

it.behdasht.gov.ir/uploads/101_866_Manafi4-barayekhodash.pdf

Similar

Translate this pagewww.irimc.com. ا. راﺋﻪ. ﭼﺎرﭼﻮﺑ. ﻲ ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ آﻣﺎدﮔﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺮاي. ﭘﻴﺎده. ﺳﺎزي. ERP. ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻨﻲ ﺟﻤﺎﻟﻲ. داﻧﺶ. آﻣﻮﺧﺘﻪ. ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت. (IT). داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان com. … ﺳﺎزي. اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ،. ﻻزم. اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از اﺗﺨﺎذ ﻫﺮ ﺗﺼﻤﻴﻤﻲ، ا. ز آﻣﺎدﮔﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮاي. ﭘﻴﺎده. ﺳﺎزي. ﻣﻮﻓﻖ. ERP. اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ. ﺷﻮد . در اﻳﻦ. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﻲ. ﺷﺪه. اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻠﻴﺪي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در. ﭘﻴﺎده. ﺳﺎزي. ERP.

جدیدترین مقالات رشته مدیریت با ترجمه – ترجمه فا

tarjomefa.com/جدیدترین-مقالات-انگلیسی-مدیریت

Cached

Similar

Translate this pageجدیدترین مقالات انگلیسی مدیریت با ترجمه : دانلود رایگان مقاله انگلیسی و نمونه ترجمه + خرید ترجمه آماده تایپ شده با فرمت ورد رشته های مدیریتی. … عوامل موثر بر پیاده سازی مهندسی مجدد فرایند کسب و کار: در نظر گرفتن نقش تعدیل فرهنگ سازمانی (مطالعه موردی: ایران ایر) (نشریه الزویر) Factors affecting the implementation of …

استخراج و ارزيابي شاخصهاي مرتبط با آمادگي صنعت خودرو سازي جهت …

fumblog.um.ac.ir/fumindex.php?op=ViewArticle&articleId…

Cached

Translate this pageSep 12, 2014 – بدين منظور بايد قبل ازپياده سازي ERP ميزان آمادگي سازمان براي پياده سازي اين سيستم ،ارزيابي شود.لازم است يک سازمان قبل ازپياده سازي ERP وضعيت کنوني خود را با توجه به عوامل اثر گذار بر آمادگي سازمان جهت پياده سازي موفق ERPرا مشخص نمايد. ولي متاسفانه در پروژه هاي صورت گرفته در ايران آنطور که لازم است …

[PDF]ﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺪ – دانشگاه تهران

https://jitm.ut.ac.ir/article_53888_3e5cfd895846a72e846b2724254…

Cached

Translate this page
by حقیقت منفرد – ‎2015 – ‎Related articles
Oct 1, 2015 – ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان. دور. 7ة. ، ﺷﻤﺎر. ة. 4. زﻣﺴﺘﺎن. 1394. ص . 714- 697. ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و اوﻟﻮﻳﺖ. ﺑﻨﺪي ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﭘﻴﺎده. ﺳﺎزي ﺳﻴﺴﺘﻢ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﻳﺰي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎن. ﺑﺎ. رو. ﻳ. ﻜﺮد. ﮔﺴﺘﺮش …. اﺟﺮا و ﭘﻴﺎده. ﺳﺎزي. ﺳﻴﺴﺘﻢ. ERP. ،. اﺣﺘﻤﺎل دﺳﺖ. ﻧﻴﺎﻓﺘﻦ. ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻳﺎ ﺑﺨﺸـﻲ از. اﻫﺪاف از ﭘﻴﺶ. ﺗﻌﻴﻴﻦ. ﺷﺪه و دﻳﺮﺑﺎزده. ﺑﻮدن ﭘﺮوژه در ﺻﻮرت. اﺟﺮاي. ﻣﻮﻓﻖ،. ﻣﺪﻳﺮان. را. در اﻧﺘﺨﺎب. اﻳﻦ. ﺳﻴﺴﺘﻢ. ﺑﺎ ﺗﺮدﻳﺪ ﻣﻮاﺟﻪ.

[PDF]Paper Title

psc-ir.com/cd/2013/papers/1811.pdf

Cached

Similar

Translate this pageﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﺍﻳﻨﺮﻭ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ. (. ERP. ) ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺩﺭ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻴﺮﻭ ﺭﺍ ﺑﺎ. ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻭ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﻭ ﺍﺛﺮ ﮔﺬﺍﺭ ﺑﺮ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ … ﻭﺑﺎﻧﻜﻬﺎﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻳﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ. ﻓﺎﻛﺘﻮﺭﻫﺎﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ. 1F. . ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺭﺍ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻇﺮﻓﻴﺖ. ERP.

پرسشنامه پیاده سازی موفق سیستمهای ERP با مدیریت دانش

shop4buy.ir/پرسشنامه-پیاده-سازی-موفق-سیستمهای-erp-با/

Cached

Translate this pageFeb 3, 2018 – پرسشنامه پیاده سازی موفق سیستمهای ERP با مدیریت دانش.

[PDF]رویکردی متوازن در ارزیابی عملکرد سیستم برنامه ریزی منابع سازمان

research.iaun.ac.ir/pd/barati/pdfs/PaperC_7104.pdf

Cached

Similar

Translate this pageکه ابعاد کارت امتیازی متوازن را یکپارچه می سازد، یک رویکرد عینی. برای اندازه گیری سطح عملکرد سیستم. ERP. و هم مشارکت آن در اهداف استراتژیک شرکت های با …. برروی فاکتورهای مؤثر در اجرای موفق. ERP … از آنجایی که شرکت پلیمر آریاساسول چندین سال است که با پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمانی و یکپارچه سازی منابع،. بد.

[PDF]بررسی موانع و مشکلات استقرار نظام ‌اطلاعاتی مدیریت: مورد … – دانشگاه شاهد

cs.shahed.ac.ir/article-1-308-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageJan 14, 2006 – و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﺑﺮرﺳـﻲ. ﺷـﺪه. و ارﺗﺒـﺎط اﻳـﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎ ﺑـﺎ. اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم. ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ از دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺪﻳﺮان ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ. اﺳﺖ . ﺑـﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈـﻮر،. از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ. ﺑﻪ …. را. ﻪﺑـ. ﻃـﻮر ﻣﺴـﺘﻘﻞ. ﻧﮕﻬﺪاري و اﺳﺘﻔﺎده. ﻣﻲ. ﻛﻨﺪ . MIS. ﻳـﻚ. ﻧﻈـﺎم. اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ. ﺟﺎﻣﻊ. اﺳﺖ. ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﭘﻴﺎده. ﺷﺪن در ﺷﺮﻛﺖ ﻣـﺲ و. رﻓــﻊ ﻣﻮاﻧــﻊ ﻣﻮﺟــﻮد، ﺑﺴــﻴﺎري از ﻣﺸــﻜﻼت ﻛــﺎري و. ﻫﺰﻳﻨﻪ. ﻫﺎي.

پایان نامه بررسي آمادگي سازماني جهت پياد ه سازي سيستم ERP بر مبناي …

pqfile.com/downloads/پایان-نامه-بررسي-آمادگي-سازماني-جهت-پي/

Cached

Translate this pageOct 5, 2017 – انواع متفاوتي از سيستم هاي سازماني وجود دارد كه از آن جمله مي توان به سيستم هاي مديريت روابط مشتريان CRMمديريت زنجيره تامين SCM مديريت روابط با تأمي … ارائه اين چارچوب ها با هدف شناسايي مشكلات و چالش هاي احتمالي در جريان استقرار سيستم و بهره گيري از تجربيات موفق ساير موارد پياده سازي براي رفع …

راهبرد پیاده سازی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری – شرکت آریساتک …

www.arisatech.com/راهبرد-پیاده-سازی-سیستم-مدیریت-ارتباط/

Cached

Similar

Translate this pageدر همین راستا می توان به یک نکته مهم اذعان داشت که شرکتهایی که موفق شدهاند به‌صورت موثری مشتریان خود را جذب کرده، به آنها خدمات مورد نظر را به بهترین نحو ارائه داده و … مثالهای زیادی از پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت ارتباط با مشتری در سازمانها وجود دارد که با صرف زمان و هزینه زیاد بعضی از اختلالات و مشکلات در پیاده سازی و …

[PDF]دانش ت یری اطالعات در استقرار مد ی نقش توانمند ساز فناور استان گلستان(

ijpa.srbiau.ac.ir/article_10143_355af78d564addd9b8ac6a3e81a2d…

Cached

Translate this page
by ایزدی – ‎2017
Jan 4, 2017 – از عواما حیاتی اجرای موفق مدیریت. دانش هستند. ۱۱. رزمی و راضی زاده. ) ۱۳۹۴. (. ارائه مدل. پیاده سازی مدیریت دانش با. رویكرد فازی در صنعت فناوری. اطالعات. یافته. های. پژوهش نشان. می. دهند كه مراحل مدل پیاده سازی مدیریت. دانش در صنعت فناوری اطالعات به ترتیب اهمیت شامل ارزیابی. دانش، ارتقاء دانش، برنامه ریزی دانشی، …

[PDF]ارائه یک سیستم پشتیبان تصمیم فازي به منظور سنجش آمادگي سازمان …

jtdm.irost.ir/article_5_1091a6e92d7d9dccb62ad344c517cf0b.pdf

Cached

Similar

Translate this page
by اکبری – ‎2013
دانش از نظر اولویت و اضطرار زیرمعیارها مش خص شد. در انتها با انجام یک مطالعه موردي از کاربرد. متدولوژي پیشنهادي در شرکت هاي تابعه یک هلدینگ صنایع غذایي، مفاهیم ذکر شده به طور عمیق. تري مورد توجه قرار گرفت. واژگان کلیدي. مدیریت دانش، معیارهاي ارزیابي آمادگي، سیستم پشتیبان تصمیم، غربال سازي فازي. 1 – دانش آموخته …

اثر مدیریت دانش بر توفیق مدیریت ارتباط با مشتری: اثر واسطه ای عوامل …

cio.ir › مقالات

Cached

Similar

Translate this page

Rating: 5 – ‎1 voteSep 14, 2015 – در این مقاله اثر مدیریت دانش و ابعاد شامل مشتری محوری، فناوری مدیریت ارتباط با مشتری، متغیر سازماندهی مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق …. برای پیاده سازی موفق CRM در سازمان ها بسترهایی لازم است؛ گارتنرهشت عنصر زیر بنای CRM که در پیاده سازی آن نقش حیاتی دارند را معرفی نمود این عناصر …

بایگانی‌ها روش های پیاده سازی ERP | علی راجی

aliraji.ir/tag/روش-های-پیاده-سازی-erp/

Cached

Translate this pageپاسخ به این سوالات، تعیین کننده رویکرد پیاده سازی خواهد بود و آگاهی از پاسخ آنها نیز می تواند به پیشرفت پروژه کمک کند و مانع انطباق ناپذیری عوامل تغییر با … SAP خدماتی را به صورت بر خط فراهم می کند تا از پیاده سازی موفق سیستم، اطمینان حاصل شود. …. ۱۲, عدم وجود مدیریت دانش و مخاطرات ناشی از ریزش نیروهای کلیدی, ۳.

[PDF]ERP ANP BSC

jde.khu.ac.ir/article-1-29-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageJan 26, 2015 – اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ. ERP. ،. اﻧﺘﺨﺎب و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑـﺎ اﻫـﺪاف اﺳـﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﺑﺎﺷـﻨﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ. ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﺎﻣﻞ و ﻫﻤﻪ. ﺟﺎﻧﺒﻪ. اي از ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ. ﻫﺎ را در اﺧﺘﻴﺎ. ر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻗـﺮار دﻫ. ﺪﻨـ …. ﺑﺎ . ANP. واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ، زﻳﺮﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ. ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ. ﮔﺮدد . 2. ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ. ﭘﻴﺎده. ﺳﺎزي ﺳﻴﺴﺘﻢ. ERP. ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎﻻ و رﻳﺴﻚ. ﻫﺎي ﺳﺎزﮔﺎري، ﻳﻜﻲ. از ﻣﺸﻜﻞ. ﺗﺮﻳﻦ ﭘﺮوژه. ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ.

[PDF]دریافت به صورت PDF – مشاوران توسعه آینده

www.moshaveran.net/uploads/Knowledge%20Magazine/mag68.pdf

Cached

Similar

Translate this pageدانــش تنهــا بــا تــاش، پشــتکار و تــداوم طــرح مدیریــت دانــش. در بســتر فعالیت هــای کاری میســر اســت. بــا ایــن حــال، هزینــه. هماهنگ ســازی افــراد بــا ابزار هــا، محتــوا، ســاختار و فرآیندهایــی. کـه جریـان … اینکــه پیاده ســازی مدیریــت دانــش چگونــه بــه پیــش مــی رود،. بازخــورد … طراحــی مجــدد فرآیندهــای کاریCRM و ERP سیســتم های.

فروشگاه ساز فایلینا,fileina.com

fileina.com/default.aspx?page=21

Cached

Translate this pagefileina.com,فروشگاه ساز فایلینا,پرسشنامه پیاده سازی موفق سیستمهای ERP با مدیریت دانش,پیاده سازی موفق سیستمهای ERP با مدیریت دانش,مبانی نظری پیاده سازی موفق سیستمهای ERP با مدیریت دانش,پروپوزال پیاده سازی موفق سیستمهای ERP با مدیریت دانش,بررسی و رتبه بندی نیازهای سازمان برای پیاده سازی مدیریت دانش,مبانی …

 

گروه بازاریابی تلگرام

لینک گروه بازاریابی تلگرام

گروه بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی شبکه ای

گروه های بازاریابی در تلگرام

پشتیبانی 24 ساعته آنلاین  در صورت وجود مشکل در روند دانلود و خرید هر کدام از فایل های این سایت  با    09214087336 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇برای دانلود فایل  روی لینک زیر کلیک نمایید👇👇👇👇👇👇👇👇👇

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *