پرسشنامه شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر استقرار موفق مدیریت دانش در سازمان

هدف از این پرسشنامه بررسی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در سازمان های تحقیقاتی دفاعی جمهوری اسلامی ایران می باشد

 

گروه بازاریابی تلگرام

لینک گروه بازاریابی تلگرام

گروه بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی شبکه ای

گروه های بازاریابی در تلگرام

پشتیبانی 24 ساعته آنلاین  در صورت وجود مشکل در روند دانلود و خرید هر کدام از فایل های این سایت  با    09214087336 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇برای دانلود فایل  روی لینک زیر کلیک نمایید👇👇👇👇👇👇👇👇👇

لینک منبع و پست :

پرسشنامه شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر استقرار موفق مدیریت دانش در سازمان


http://lono.fileina.com/product-74845-پرسشنامه-استقرار-موفقيت-آميز-مديريت-دانش.aspx

[PDF]شناسایی و اولویت بندی عوامل اساسی موفقیت در پیاده سازی مدیریت دانش در

www.ensani.ir/storage/Files/20121212093516-9625-88.pdf

Cached

Similar

Translate this pageو اولویت بندی این مجموعه عوامل اساسی موفقیت مي تواند به عنوان یك راهنما براي کسب و کارهای کوچك و متوسط. کشور در جهت … عوامل اساسی موفقیت مدیریت دانش در این است که با شناسایی و نظارت بر این عوامل، سازمان. می تواند به … کوانیو وانگ. پیاده سازی موفق مدیریت دانش موثر می باشند را در قالب 11 مورد بیان داشته اند عوامل استخراج.

[PDF]تعیین عوامل مؤثر بر موفقیت مدیریت دانش در شبکه‌های … – مدیریت سلامت

jha.iums.ac.ir/article-1-1501-fa.pdf

Cached

Translate this pageﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت وﺳﯿﻌﯽ ﮐـﻪ درﺣـﻮزه ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ. داﻧﺶ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﻫﻨﻮز ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧـﺶ. در ﺳﺎزﻣﺎن، ﺳﺨﺖ و. ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ. در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣـﻞ. ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﻋﻼوه ﺑﺮﺷﻨﺎﺧﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋي. ﻫـﺎي آن و. ﺑﻪ. ﮐﺎرﮔﯿﺮي آن. ﻫﺎ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺑﻪ اﺟـﺮاي ﻣـﺆﺛﺮﺗﺮ. آن ﮐﻤﮏ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. [. 10 .] واﻧﮓ و. اﺳﭙﯿﻦ وال ﺗﻌﺪاد ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ راﮐﻪ ﺑﺮ. روي ﭘﯿـﺎده. ﺳﺎزي ﻣﻮﻓﻖ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧـﺶ ﻣﺆﺛﺮﻫﺴـﺘﻨﺪ. ،. در ﻗﺎﻟـﺐ.

[PDF]شناسایی عوامل موثر بر پیاده سازی مدیریت دانش در موسسات آموزشی عالی و ر

jearq.riau.ac.ir/article_555_7a00d9bc730eb097f6bb5e4359fc71b6….

Cached

Similar

Translate this pageو به این ترتیب به خلق مزیت رقابتی پایدار خود بپردازد و در این میان، سازمان هایی موفق خواهند بود که به. کمک ابزار … این پژوهش با استفاده از تکنیک تاپسیس فازي، شاخص های استقرار مدیریت دانش اولویت بندی شده و در ….. دانش محور با استفاده از نظریات خبرگان حوزه دانشگاه به شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر استقرار مدیریت.

[PDF]مدل ارزیابی آمادگی استقرار و پذیرش مدیریت دانش در مرکز فناوری اطالعات

ims.atu.ac.ir/article_6990_2ba6f594a71058630ebe11d8cb14016b….

Cached

Translate this pageارزیابی آمادگی سازمان. می. تواند راهنمایی برای مدیران و. مسئوالن برنامه ریزی سا. زمان باشد که شامل تعیین پیش نیازهای مدیریت دانش از نظر. ابزارها و تعیین معیار مناسب باشد. و نقش مهمی در اجرای موفق این فرآیند داشته. باشد. سوال اصلی این تحقیق نیز در همین راستا به دنبال شناسایی و اولویت گذاری. عوامل موثر و کلیدی جهت پذیرش.

[PDF]های پروژه محور شناسایی عناصر اثرگذار بر استقرار مدیریت دانش در سازمان

profdoc.um.ac.ir/articles/a/1061432.pdf

Cached

Translate this page
by سعیدی – ‎2016
شان با دیگر سازمان. ها. ، نیازمند شناسایی عناصر اثرگذار بر استقرار. آن می. باشد. هدف این پژوهش شنا. سایی عناصر موثر بر استقرار مدیریت دانش در سازمان. های پروژه ….. تحلیل. پرسشنامه. و. اولویت. بندی. عوامل. موثر. مورد. استفاده. قرار. گرفت . در. این. مقاله. 8. جنبه. اصلی،. با. مجموع. 44. عامل. مؤثر. شناسایی. شده. و. یک. چارچوب. مفهومی.

[PDF]وضعيت مديريت دانش و عوامل مؤثر بر استقرار آن در دانشگاه علوم

www.sccr.ir/UserFiles93/rahbord/30/6.pdf

Similar

Translate this pageدر استقرار. مدیریت دانش در دانشــگاه نامشــخص است. با توجه به مراتب فوق، تحقیق حاضر بر آن. است تا ضمن بررسی وضعیت مدیریت دانش، عوامل مؤثر بر استقرار آن در دانشگاه علوم. پزشکی … پیشبرد اهداف مدیریت دانش در سازمان و اثربخشی سازمانی معرفی نموده اند در تحقیقی،. محققان رهبری …. شناســایی و اولویت بنــدی. عوامل مؤثر بر …

[PDF]بررسی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی موفق مدیریت دانش در … – دانش حسابرسی

danesh.dmk.ir/article-1-1186-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageبررسی عوامل مؤثر بر پیاده سازی موفق مدیریت دانش در دیوان محاسبات کشور با استفاده از مدل سه. 45. بررسـی عوامل مؤثر بر … وبـرای اولویـت بندی عوامـل نیزازآزمون فریدمن اسـتفاده گردید. نتایج آزمون های آماری نشـان … مدیریت دانش، رویکردی سـاخت یافته اسـت که رویه هایی را برای شناسـایی، ارزیابی، سـازمان دهی،. ذخیـره و بکارگیـری …

[DOC]شناسایی، تجزیه و تحلیل و رتبه بندی عوامل مؤثر بر مدیریت دانش …

him.mui.ac.ir/index.php/him/article/downloadSuppFile/270/9

Cached

Similar

Translate this pageهدف پژوهش حاضر شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر پياده سازي مديريت دانش در كتابخانه هاي دانشگاه علوم پزشكي شيراز با استفاده از تكنيك TOPSIS است. روش بررسي: پژوهش … روايي صوري پرسشنامه توسط اساتيد مجرب تاييد و براي تعيين پايايي آن از فرمول Cronbach’s alfa استفاده شد كه مقدار آن 80/0 α = برآورد شد. براي تجزيه و …

پایان نامه : شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر پياده سازي مديريت دانش …

pqfile.com/downloads/پایان-نامه-شناسايي-و-رتبه-بندي-عوامل-م/

Cached

Translate this pageJun 11, 2017 – با توجه به موارد ذکر شده در این پژوهش قصد داریم تا به شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر پیاده سازی مدیریت دانش با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره … مفهوم کردن تعاملاتشان آموزش دهند و سعي در ايجاد بستر سازي و شناسايي عوامل زمينه اي جهت استقرار مديريت دانش در سازمان نمايند (ربیعی, حسینی و حواجوی, 1388).

[PDF]ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻠﻴﺪي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣ

https://jitm.ut.ac.ir/article_20024_206ef608b1ca87d27fa5f16ccf6c…

Cached

Translate this page
by رهنورد – ‎2009
Oct 4, 2008 – ﺑﺮ داﻧﺶ ارﺗﻘﺎء دﻫ .ﻨﺪ. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﺎم در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﭘﻴـﺎده ﺳـﺎزي ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ. داﻧﺶ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎ. ي آن اﺳﺖ . در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻠﻴﺪي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ. ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧـﺶ … ﻳﻦ آرزوي ﺳـﺎزﻣﺎن. ﻫـﺎ ﺗﻌﺮﻳـ. ﻒ ﻳـﻚ ﺳﻴـﺴﺘﻢ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ و. اداره آن ﺑﻪ ﻳﻚ روش ﻛﺎرﺳﺎز اﺳﺖ، اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ در اﻳـﻦ اﻣـﺮ. (. ﻃﺮاﺣﻲ و ﭘﻴﺎده. ﺳﺎزي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ. ) ﻣﻮﻓﻖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣـﻞ …

عوامل کلیدی موفقیت – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/dashboard?q=عوامل…موفقیت…1…

Cached

Translate this pageاگرچه دربرخی مقالات به تعدادی از عوامل کلیدی درحوزه مدیریت دانش مشتری پرداخته شده است اما طبقه بندی جامعی دراین زمینه وجود ندارد. … در تحقیق حاضر با موضوع شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت “CSFs” در اجرای سیستم مدیریت امنیت اطلاعات “ISMS” در سازمان های ایرانی، ضمن بررسی و شناسایی عوامل، ترتیب اهمیت آنها …

[PDF]شناسایی و تعیین اولویت موانع استقرار سیستم های اطالعات مدیریت …

https://www.researchgate.net/…/shnasayy-w-tyyn-awlwyt-mwan-ast…

Cached

Translate this pageعامل به مثابه موانع استقرار و به كارگیري سیستم اطالعات مدیریت شناسایی و اولویت بندی شد كه شامل موانع مدیریتي،. موانع محیطي، موانع فني، موانع …. در سازمان های موفق آشنایی ندارند. پدیده مقاومت مدیران. و كاركنان در مقابل استقرار سیستم های مدیریت اطالعات. در فدراسیون های ورزشی وجود دارد. از نظر مدیران استقرار. سیستم های مدیریت …

پایان نامه بررسی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در سازمان های …

www.rasathesis.ir/…/پایان-نامه-بررسی-عوامل-کلیدی-موفقیت-مدیر…

Cached

Translate this pageاشتغال نگارنده در این حوزه و درک اهمیت دانش در آن و دانشی بودن فعالیت کارکنان، انگیزه لازم برای انجام این تحقیق را بوجود آورد. 5-1 اهداف تحقیق. این تحقیق اهداف زیر را دنبال می کند: شناسایی عوامل مؤثر بر استقرار موفقیت آمیز سیستم مدیریت دانش در سازمان های تحقیقات دفاعی. اولویت بندی عوامل مؤثر بر استقرار موفقیت آمیز …

بررسی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در سازمان های تحقیقاتی …

download-thesis.com/…/بررسی-عوامل-کلیدی-موفقیت-مدیریت-دان…

Cached

Translate this pageدر راستای پرداختن به این ضرورت، این تحقیق با بررسی مبانی نظری و عملی مقوله مدیریت دانش و مطالعه عوامل کلیدی موفقیت موثر در سازمان های دانش محور، عوامل هشت گانه کلیدی موفقیت … 5-2-2 عوامل كليدی اجرای موفق مدیریت دانش… …. اولويت بندي عوامل مؤثر بر استقرار موفقيت آميز سيستم مديريت دانش در سازمان های تحقیقات دفاعی

[PDF]شناسایی و رتبه‌بندی عوامل کلیدی مؤثر بر اثربخشی سیستم‌های …

jipm.irandoc.ac.ir/article-1-3030-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pagethat organizational, human and technical factors in order of priority are in.uential on … 695. ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ و رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪى ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪى. ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ اﺛﺮﺑﺨﺸﻰ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ. در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎى دوﻟﺘﻰ. داﻧﺸﺠﻮى دﮐﺘﺮى ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دوﻟﺘﻰ؛ shukuhy93@gmail.com داﻧﺸﮕﺎه ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن. ﺟﻮاد ﺷﮑﻮﻫﻰ …. آن ﻫــﺎ را رﺗﺒﻪ ﺑﻨــﺪي ﻧﻤــﻮده ﮐــﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿــﺐ، ﻋﻮاﻣــﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘــﯽ، ﻋﻮاﻣــﻞ ﻓﺮﻫﻨــﮓ ﺳــﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﻋﻮاﻣــﻞ.

[PDF]ارائه مدل مفهومی براساس عوامل مؤثر بر پیاده سازی سیستم مدیریت دانش در

jtdm.irost.ir/article_108_79ba4fa86fc7379aa38b0fac25833aff.pdf

Cached

Similar

Translate this pageتا با ارائه مدل مفهومی، به شناسایی عوامل مؤثر بر پیاده سازی سیستم مدیریت دانش و تعیین ارتباط … عرضه و استقرار محصوالت خود را در آن سازمان ها اجرایی می کند. با توجه …. چین. نامشخص. Valmohammadi. Ch(2010). شناسایی و اولویت بندی فاکتورهای کلیدی. موفقیت پیاده سازی مدیریت دانش. ایران. سازمان های کوچک و. متوسط. Lindner.

استقرار نظام مديريت دانش و ارائه مدل کاربردی در شهرداری تهران | بانیک

banikbranding.com/knowledge-management-deployment-and-func…

Cached

Translate this pageSep 8, 2012 – سودمندی پروژه مدیریت دانش بستگی زیادی به هماهنگی موفق موضوعاتی مثل فرهنگ سازمان، فرایند دانشی، مدیریت منابع انسانی وفناوری اطلاعات دارد. … تهران برای استقرار مدیریت دانش، با تحلیل داده های به دست آمده از پرسشنامه مورد آزمون قرار گرفته است و بر اساس آزمون فریدمن (بالاترین میانگین)، اولویت بندی شده است.

[PDF]گروه مقاالت – بانک سپه

www.banksepah.ir/DeskTopModules/…/showattachment.aspx?id…

Cached

Similar

Translate this pageاستراتژی مدیریت دانش سازمان انتخاب شده است و با ابزار پرسشنامه تاثیرگذارترین آنها. الویت بندی شده و با ترکیب وزن خبرگان ) بانک سپه( و آنتروپی شانون وزن داده و با تکنیک. ویکور )VIKOR( رتبه بندی اجنام می شود. نتایج در انتها گزارش می گردد. مدیریت دانش، استراتژی مدیریت دانش، تصمیم گیری چند شاخصه، واژه های کلیدی:.

[PDF]عوامل مؤثر بر اجرای موفق برنامه ریزی منابع … – علوم و فناوری نساجی

www.jtst.ir/article_3939_533d65a16d3d7b0f06b5ee1ceb6b8f4a.pdf

Cached

Translate this page
by محمدعلی تباربائی – ‎2013 – ‎Related articles
یک از عوامل مزبور و رتبهبندی شرکتهای جامعه آماری از نظر مقدار آمادگی برای استقرار موفق ERP پرسش نامههایی توزیع شد. عوامل شناسایی شده. توسط خبرگان، به روش …. عوامل موثر بر اجرای موفق برنامه ریزی منابع سازمانی… استفاده از مشاوران نرم افزاری و دانش صحیح و کافی در باره سامانههای فعلی. سازمان میدانند (۱۶]. عوامل مدیریتی.

[PDF]اولویت بندی عوامل مؤثر بر بهره وری منابع انسانی از دیدگاه مدیران میانی

jhosp.tums.ac.ir/article-1-82-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageJul 6, 2010 – ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ. ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﻬﺮه. وري ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ. ﻣﺼﻄﻔﻲ اﷲ وردي و ﻫﻤﻜﺎران .. 77. اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي. ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﻬﺮه وري ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ از دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺪﻳﺮان. ﻣﻴﺎﻧﻲ. داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن. : 1388. ﻣﺼﻄﻔﻲ اﷲ … ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ. را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﭽﻮن زﻧﺠﻴﺮه. اي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ. ﻫـﺎي. ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺨﺶ. ﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ را در ﺑﺮﮔﻴﺮد. ).1(. ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛـﻪ رﺳـﺎﻟﺖ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. و. ﻫﺪف. اﺻﻠﻲ. ﻣﺪﻳﺮان. ﻫﺮ. ﺳﺎزﻣﺎن. اﺳﺘﻔﺎده. ﻣﻮﺛﺮ.

[PDF]پروری در صنعت نظام جانشین موفقیت بر اثربخش عوامل بندی رتبه و …

istd.saminatech.ir/WebUsers/istd/…/OK/1396041289456766-F.pdf

Cached

Translate this pageمدیریت. همزمان با طرح تحول حوزه منابع انسانی در بانک رفاه،. نظام جانشین. پروری با رویکرد کانون ارزیابی و توسعه جهت شناس. ائی کارکنان مستعد استقرار. یافت. … امر در بانک رفاه، نسبت. به اولویت. بندی. عوامل موفقیت اقدام می. گردد. شایان ذکر است این مقاله از محتوای پایان. نامه. ای با عنوان. شناسائی. و. رتبه. بندی. عوامل. موثر. بر.

پرسشنامه محقق ساخته-استاندارد | پروپوزال دکتری انجام پایان نامه ارشد …

https://www.linkedin.com/…/پرسشنامه-محقق-ساخته-استاندارد-پرو…

Cached

Translate this pageAug 20, 2017 – دانلود رایگان پروپوزال روش تحقیق ارشد مدیریت ؛ پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی،اجرایی، صنعتی، صنایع. برای دریافت لینک دانلود پرسشنامه مورد نظر خود، عنوان پرسشنامه یا توضیحات آن را در کادر زیر وارد نموده و عملیات پرداخت را انجام دهید. پرسشنامه برای شما ایمیل میشود. در صورت وجود هرگونه سوال یا …

شناسایی و اولویت بندی مؤلفه‌های شایستگی‌های مدیران … – مدیریت مدرسه

jsa.uok.ac.ir/article_50856.html

Cached

Translate this pageچکیده هدف این تحقیق شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های شایستگی‌های مدیران مدارس بر اساس آموزه های مدیریت اسلامی و با رویکرد دلفی فازی بود. … مدیریت در آموزش‌وپرورش از مدیریت کردن بر یک سازمان دیگر تقریباً متمایز است، زیرا مدیریت آموزشی امری ظریف، تخصصی، علمی است که علاوه بر عوامل گفته‌شده کارش تولید کالا نیست …

[PDF]دریافت به صورت PDF – مشاوران توسعه آینده

www.moshaveran.net/uploads/Knowledge%20Magazine/mag64.pdf

Cached

Similar

Translate this pageکــه برخــی از عوامــل را می تــوان اولویت بنــدی نمــود و بــه طــور. مناســب در …. موفق تــر هســتند کــه اســتراتژی مدیریــت دانــش بــه کار گرفتــه … سـازمان ها بایـد ابتـدا جایـگاه و محـل اسـتقرار دانـش در سـازمان را. شناســایی نماینــد. این کــه دانــش در کجــای ســازمان واقــع شــده،. در زمــان طراحــی اســتراتژی و بــرای اطمینــان از خلــق، انتقــال و.

[PDF]اصل مقاله (550 K) – مطالعات کتابداری و علم اطلاعات

slis.scu.ac.ir/article_11310_d0b0f0efff14adca5306b24daa2ea484.pdf

Cached

Translate this page
by پارسائیان – ‎2015
هدف : شناسائی و رتبه بندی عوامل مؤثر در پیاده سازی مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاهی. استان یزد می باشد. روش: روش … سنجش میزان تأثیر عوامل موثر بر پیاده سازی مدیریت دانش … مدیریت منابع اطلاعاتی بهبود … فنآوری اطلاعات، ساختار و فرایندها از میزان آمادگی کتابخانه برای بکارگیری موفق مدیریت. دانش شناخت داشته باشیم …

[PDF]ﻫﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺳﺎزﻣﺎن

pantajournals.ir/uploads/pdf/201642392431429.pdf

Cached

Translate this pageدر اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاري ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده. ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ از ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. داﻧﺶ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه و. ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗﯽ. در ….. در رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي و اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪي ﻋﻮاﻣﻞ زﻣﯿﻨﻪ اي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. داﻧﺶ ﭘﺎﺳـﺦ دﻫﻨـﺪﮔﺎن ﺑـﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ. ﺗﺮﺗﯿـﺐ : ﻓﻨـﺎوري اﻃﻼﻋـﺎت، ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺳـﺎرﻣﺎﻧﯽ، ﻓﺮﻫﻨـ. ﮓ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ. را در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار داده اﻧﺪ . ( ﺻﻠﻮاﺗﯽ و ﺣﻖ ﻧﻈﺮ،. 1388. ).

[PDF]Explanation impact of knowledge management Infrastructures on …

dralirabiee.ir/userfiles/pdf/011.pdf

Cached

Similar

Translate this pageموفقيت آميز مدیریت دانش در سازمان نيازمند فراهم بودن عوامل زیرساختي مناسب در سازمان مي باشد . تحقيق … مدیریت دانش ،. ” سازمان تا چه اندازه از نظر وضعيت زیرساخت هاي الزم جهت استقرار مدیریت دانش آمادگي دارد؟ ” براي پاسخ به این سوال،. به. بررسي زیرساخت هاي موثر بر مدیریت دان … و ضریب پایایي پرسشنامه مدیریت دانش. 97. 0/.

[PDF]ﭘﺮوژه ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪی ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻫﺎ

neconews.com/images/docs/files/000006/nf00006748-1.pdf

Cached

Similar

Translate this pageﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭘﺮوژﻩ. ﻫﺎی ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺫﻫﻦ ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮﺍﻥ و ﺧﺒﺮﮔﺎﻥ ﺍﯾﻦ. ﺷﺮﮐﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﻌﻄﻮﻑ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ . ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭو ﻫﺪﻑ ﺍﯾﻦ ﻃﺮﺡ. ،. ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ، ﺍوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪی و ﺍﺭﺯﯾﺎﺑﯽ. ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ … ﺁوﺭی. ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍوﻟﯿﻪ ﺍﺯ ﺭوﺵ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ. ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ. ﺩﻫﺪ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ. 33. ﺷﺎﺧﺺ و. 5. ﻋﺎﻣﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪﻩ،. ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و ﺭﻫﺒﺮی. و. ﻋﻮﺍﻣﻞ. ﻧﯿﺮوی. ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ. ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ و ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎی.

[PDF]:ﻫﺎ ﺖ در ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺠﺪد ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻣﻮﻓﻘ

mri-old.modares.ac.ir/article_2362_77ba1bc9f05cdc9b501d334fd…

Cached

Translate this page
by جعفری – ‎2010
Jul 3, 2007 – ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺟﻌﻔﺮي و ﻫﻤﻜﺎران. ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻣﻮﻓﻘﻴ ﺖ در … 24. ﻫﺎ واژه ﻛﻠﻴﺪ. : ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺠﺪد ﻓﺮآﻳﻨﺪ. ﻫﺎ. ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﺮآﻳﻨﺪ. ﻫﺎ. ، ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ، ﺗﺤﻠﻴﻞ. ي ﻫﺎ ﻣﺆﻟﻔﻪ ….. از ﻃﺮﻓﻲ ﭼﻮن. زﻣﺎن و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺪود ﻫﺴﺘﻨﺪ، اوﻟﻮﻳﺖ. ﺑﻨﺪي اﻫﺪاف ﺑﺴﻴﺎر اﻫﻤﻴﺖ .د دار. -3. ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻫﺪاف ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺳﺎزﻣﺎن از ﻳﻚ ﻃﺮف و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﻴﻂ داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ. از آن. ﻃﺮف دﻳﮕﺮ، اﺳﺘﺮاﺗﮋي. ي ﻫﺎ. اﺻﻠﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑ.

شناسایی فاکتورهای کلیدی موفقیت در پیاده سازی ERP به منظور تهیه RFP

abedinionline.com/index.php/erp/proerp/erp-rfp

Cached

Similar

Translate this page… و تحلیل آن در صنعت خودرو، با رویکرد مدیریت دانایی، مورد: شرکت ایران خودرو ” به اهمیت دانش به عنوان ابزار شکل گیری مزیت رقابتی سازمان ها، اشاره کرده است و در این ارتباط وجود شناخت و آمادگی کافی سازمان را جهت استقرار ERP لازم دانسته است. در این پایان نامه، محقق عوامل دانش موثر بر چرخه عمر نظام ERP را شناسایی و اولویت بندی و …

راهبرد پیاده سازی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری – مدیریار

www.modiryar.com › … › مديريت و تكريم مشتري

Cached

Similar

Translate this pageاين امر بيانگر اين نكته است كه نيازمندي استقرار CRM در يك سازمان، طراحي راهبرد تجاري بوده است. مرحله طراحي مجدد فرآيندهاي … برهمين اساس پژوهش حاضر درصدد شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر در فرايند پياده سازي و استقرارسيستم مديريت ارتباط با مشتري در آژانس هاي مسافرتي شهر بندرعباس مي باشد . بنابراين متغير وابسته …

بررسی عوامل موثر بر ارتقای بهره وری مديريت ایمنی در صنعت نفت

www.safetymessage.com/articles/792-2014-05-24-16-59-10

Cached

Similar

Translate this pageMay 24, 2014 – دانش مدیریتی نوین بر تبیین استراتژی سازمانی پیشرو در راستای نهادینه سازی ایمنی، تاكید دارد تا شرایط عملیاتی مناسب کارکنان، مهیا گردد. … بنابراین شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در ایجاد انگیزش و استقرار ایمنی حایز اهمیت است که در این تحقیق در دو سطح فردی و سازمانی مورد ارزیابی و بررسی قرار می …

[PDF]تأثیر مدیریت دانش بر بهره وري اقتصادی پروژه های دانش بنیان

www.jecm.ir/article_51140_1572bc12558bd7d3702897dc56a5f54…

Cached

Translate this pageداد که ایجاد دانش، ذخیره دانش، بکارگیری دانش و مشارکت دانش بر بهره وری اقتصادی پروژه های دانش بنیان موثر بوده و رابطه ی مستقیمی دارد. مدیریت دانش، خلق دانش، ….. اجتماعی در سازمان ، میزان آمادگی براي استقرار مدیریت دانش در ابعاد. فرهنگ سازمان، … دانش برخوردارند . در اولویت بندي عوامل زمینه اي مدیریت دانش به ترتیب فناوري.

ششمین کنفرانس مدیریت دانش – Symposia.ir

https://www.symposia.ir/IKMC06

Cached

Translate this pageفراخوان ارسال مقاله ششمین کنفرانس مدیریت دانش موسسه اطلاع رسانی نفت، گاز و پتروشیمی. … شناسایی و رتبه بندی عوامل سازمانی موثر بر راهبردهای مدیریت دانش در دانشگاه های مجازی با استفاده از تکنیک TOPSIS … بررسی زمینه های استقرار و فرایند های مدیریت دانش و تاثیر آن بر عملکرد سازمانی مطالعه موردی شرکتهای برق هرمزگان.

MO76- دانلود مقاله مدیریت : شناسایی و اولویت بندی عوامل مطلوب و بررسی …

https://parsproje.com/…/1533-mo76-شناسایی-و-اولویت-بندی-عوام…

Cached

Similar

Translate this pageدانلود مقاله مدیریت : شناسایی و اولویت بندی عوامل مطلوب و بررسی شرایط موجود در پیاده سازی CRM در شرکت بیمه. … 2-2- 5-1- شناسایی مشتریان سازمان 32 … از بررسی عوامل و مدل های مختلف ،مدل 4 بعدی عوامل موثر در پیاده سازی CRM که دارای عوامل “تمرکز بر مشتریان کلیدی “،”سازماندهی متناسب””استفاده از مدیریت دانش و “تکنولوژی” می …

[PDF]مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای در مدیریت – فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری

ethicsjournal.ir/article-1-244-fa.pdf

Cached

Translate this pageMar 8, 2015 – ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮاﻋﺪ و اﺻﻮل اﺧﻼق ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﺮ ﺣﺮﻓﻪ. اي رﻋﺎﯾﺖ و اﺧﻼﻗﯿﺎت. ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد . از اﯾﻦ رو، ﻣﻘﺎﻟﮥ ﭘﯿﺶ رو ﺑﺎ ﻫـﺪف ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ و. رﺗﺒﻪ. ﺑﻨﺪي ﻣﺆﻟﻔﻪ. ﻫﺎي اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ. اي در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪ …. ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان. ﺧﻤﯿﺮ ﻣﺎﯾﻪ اﺻﻠﯽ زﻣﯿﻨﻪ. ﻫـﺎي ﺷـﮑﻞ. ﮔﯿـﺮي ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ اﺧﻼﻗـﯽ در. ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ. ﺑﺎﺷـﺪ . ﻋﻮاﻣـﻞ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺷـﺎﻣﻞ. : ﺿـﻮاﺑﻂ و ﻣﻘـﺮرات. ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐـﻪ …

همايش های اخير ليست مقالات همايش نهمین همایش بین المللی تربیت بدنی و …

mcl.isc.gov.ir/articlesList.aspx?p=ssrc&ct…

Cached

Translate this page69, شناسایی عوامل موثر بر تعهد و وفاداری هواداران به تیم های فوتبال باشگاهی درجمهوری اسلامی ایران_مقاله پوستری, بيشتر … 100, رابطه مدیریت دانش با نوآوری کارکنان اداره کل ورزش و جوانان_مقاله پوستری, بيشتر ….. 278, ارتباط استراتژی سازمانی با استقرار مدیریت دانش در سازمان ورزش شهرداری تهران_مقاله پوستری, بيشتر.

شناسایی و بررسی رابطه بین عوامل حیاتی موفقیت در حوزه اعتباری بانک …

ecj.iauctb.ac.ir/article_512504.html

Cached

Similar

Translate this page
by کاباران زاده قدیم – ‎2013
این تحقیق، با هدف شناسایی و بررسی عوامل حیاتی موفقیت در حوزه اعتباری بانک توسعه صادرات ایران و اولویت بندی آنها با رویکرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی انجام شده … در سال 1392 مومنی و همکارانش در مقاله ای با عنوان “بررسی عوامل موثر بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری در بانک ملی شعب شهر تهران” مدیریت دانش، مشتری مداری، …

[DOC]سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد؛ مباني، رويكردها و روشها

www.hsu.ac.ir/doc/nezarat/…/24/…/system%20asarbakhsh.doc

Cached

Similar

Translate this pageهدف اصلي مطالعه حاضر بررسي عوامل و ويژگيهاي موثر بر اثربخشي نظام ارزشيابي عملكرد كاركنان بوده است. به اين منظور ابتدا …. سيستم هاي مديريت عملكرد كه بطور مستقيم به سيستم پاداش سازمان در ارتباط است، انگيزه قوي براي كاركنان فراهم مي آورد تا در راستاي دستيابي به اهداف سازماني بطور ساليانه و خلاقانه اي تلاش نمايند.مادامي كه …

[PDF]عوامل مؤثر بر اجرای مدیریت کیفیت فراگیر در بیمارستان‌های آموزشی دانش

hakim.hbi.ir/article-1-445-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this page
by S Tourani – ‎2008 – ‎Cited by 6 – ‎Related articles
ه ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎی ﻣﺮاﻗﺒﺖ. ﻫﺎی. ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﺮاﮔﯿﺮ را ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﻮﻓﻘﯿـﺖ. آﻣﯿـﺰی. اﺟﺮا ﻧﻤﻮده .اﻧﺪ. ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣـﺆﺛﺮ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔـﺬاری ﺗﻮﺟـﻪ. داﺷـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ. ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت آﻧﺎن را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ . از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ….. 9/28. 1/11. 94/1. 28/1. 5. ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ. ﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد. 3/13. 3/23. 40. 4/14. 9/8. 82/1. 12/1. 6. ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و اوﻟﻮﯾﺖ. ﺑﻨﺪی ز. ﻣﯿﻨﻪ. ﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ. 9/8. 6/15. 1/41. 3/23.

 

گروه بازاریابی تلگرام

لینک گروه بازاریابی تلگرام

گروه بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی شبکه ای

گروه های بازاریابی در تلگرام

پشتیبانی 24 ساعته آنلاین  در صورت وجود مشکل در روند دانلود و خرید هر کدام از فایل های این سایت  با    09214087336 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇برای دانلود فایل  روی لینک زیر کلیک نمایید👇👇👇👇👇👇👇👇👇

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Xبستن تبليغ
دانلود آهنگ
دانلود آهنگ جدید
دانلود فیلم
دانلود آهنگ جدید