پرسشنامه بررسی مولفه های مدیریت دانش در سازمان و اثر سبک رهبری بر اقدامات آن

هدف از اینپرسشنامه بررسی مولفه های مدیریت دانش در سازمان و اثر سبک رهبری بر اقدامات آن در صندوق ضمانت صادرات ایران بر اساس مدل باس مورد بررسی قرار می گیرد

 

گروه بازاریابی تلگرام

لینک گروه بازاریابی تلگرام

گروه بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی شبکه ای

گروه های بازاریابی در تلگرام

پشتیبانی 24 ساعته آنلاین  در صورت وجود مشکل در روند دانلود و خرید هر کدام از فایل های این سایت  با    09214087336 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇برای دانلود فایل  روی لینک زیر کلیک نمایید👇👇👇👇👇👇👇👇👇

لینک منبع و پست :

پرسشنامه بررسی مولفه های مدیریت دانش در سازمان و اثر سبک رهبری بر اقدامات آن


http://arshad.fileina.com/product-75163-پرسشنامه-بررسي-مولفه-هاي-مديريت-دانش-در-سازمان-و-ا.aspx

پرسشنامه بررسی مولفه های مدیریت دانش در سازمان و اثر سبک رهبری بر …

anyfiles.ir/tag/پرسشنامه-بررسی-مولفه-های-مدیریت-دانش-د/

Cached

Translate this pageFeb 22, 2018 – پرسشنامه بررسی مولفه های مدیریت دانش در سازمان و اثر سبک رهبری بر اقدامات آن هدف از اینپرسشنامه بررسی مولفه های مدیریت دانش در سازمان و اثر سبک رهبری بر اقدامات آن در صندوق ضمانت صادرات ایران بر اساس مدل باس مورد بررسی قرار می گیرد دانلودپرسشنامهپایان نامه کارشناسی ارشدرشته مدیریت بازرگانیگرایش …

بررسی مولفه های مدیریت دانش در سازمان و اثر سبک رهبری بر اقدامات آن

jazirekhoshbakhti.sky.blogkhoon.ir/post600602.html

Cached

Translate this pageپاورپوینت فصل چهاردهم کتاب مدیریت منابع انسانی پیشرفته دکتر عباس پور با عنوان مزایای کارکنان. قیمت: 7,000 تومان. توضیحات دانلود · پاورپوینت اصول حاکمیت شرکتی · پاورپوینت اصول حاکمیت شرکتی. قیمت: 7,000 تومان. توضیحات دانلود · پرسشنامه بررسی مولفه های مدیریت دانش در سازمان و اثر سبک رهبری بر اقدامات آن.

بررسی مولفه های مدیریت دانش در سازمان و اثر سبک رهبری بر اقدامات آن …

jazirekhoshbakhti.blogsky.com/1396/12/04/post-103/

Cached

Translate this pageFeb 23, 2018 – بررسی مولفه های مدیریت دانش در سازمان و اثر سبک رهبری بر اقدامات آن. نوشته شده توسط باران در ساعت 19:03. پاورپوینت بررسی قانون اساسی کشور ترکیه · پاورپوینت بررسی قانون اساسی کشور ترکیه. قیمت: 9,000 تومان. توضیحات دانلود · پاورپوینت فصل چهاردهم کتاب مدیریت منابع انسانی پیشرفته دکتر …

[PDF]بررسی رابطه بین سبک های رهبری و مدیریت دانش با عملکرد سازمانی در …

isc.irindexing.ir/editor/fileman/Uploads/ichm/215.pdf

Cached

Translate this page5102. (. تحقیقات متعددی به روابط سبک های رهبری و ساختار سازمانی. و همچنین مدیریت دانش. بر خالقیت کارکنان اشاره داشته اند. که این تاثیرات می. تواند باعث بهبود عملکرد سازمان شود. در ادامه به برخی از پژوهش. هایی که در این زمینه صورت. گرفته است. اشاره خواهد شد: امر فراک ایسکن. 95. ) 5104. ( تحقیقی با عنوان اثر سبک رهبری بر …

[PDF]ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ در واﺣﺪﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دوازده و

www.ensani.ir/storage/Files/20120329173455-8005-36.pdf

Cached

Similar

Translate this pageﻓﻨﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ داﻧﺶ آﻓﺮﻳﻦ،. ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ، ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ، درﮔﺎه ﻫﺎي داﻧﺶ، ﺷﻬﺮوﻧﺪان داﻧﺸﻲ، ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ داﻧﺶ. ﻣﺤﻮر، ﺳﺎﺧﺘﺎر داﻧ. ﺶ ﻣﺤﻮر، رﻫﺒﺮي داﻧﺶ و ﻣﻨﺎﺑﻊ داﻧﺶ. ،. اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ . ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ و. ﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي روان ﺳﻨﺠﻲ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ، رواﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ آن ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﻲ از. ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن. ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮآورد. ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ دروﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﺳﻮال ﻫﺎ و ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎ از روش …

[PDF]اثر ميانجی فرهنگ سازمانی بر رابطه بين سبک رهبری مدیران و خالقيت …

www.ensani.ir/storage/Files/20130702160721-9487-94.pdf

Cached

Similar

Translate this pageJul 2, 2013 – این پژوهش با هدف بررسی تأثیر سبک رهبری مدیران بر خالقیت کارکنان با توجه به نقش میانجی فرهنگ. سازمانی در سال 1391 در … در بخش مدل اندازه گیری، ویژگی های فنی پرسش نامه بررسی گردید و اصالحات الزم صورت پذیرفت. و در بخش ساختاری، ….. ســازمانی دارد و رهبران می توانند اعمال مدیریت دانش. را مستقيم یا به …

پرسشنامه رایگان –

questionnaire1.com/

Similar

پرسشنامه رایگان بررسی وضعیت موجود پژوهش سراها از دیدگاه دانش آموزان · پرسشنامه رایگان اختلالات وحشت زدگی · پرسشنامه … پرسشنامه رایگان سبک مدیریت کلاس توسط معلمان · پرسشنامه رایگان عملکرد تحصیلی دانش آموزان …. پرسشنامه رایگان تأثیر عادات صبحانه بر فرایند های شناختی · پرسشنامه رایگان رفتار خوردنDEBQ …

[PDF]ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﺒﻚ ﺭﻫﺒﺮﻱ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺑﺮﺍﺑﺮﻱ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺩ

profdoc.um.ac.ir/articles/a/1013480.pdf

Cached

Translate this page
by مهرام – ‎2010
ﻫﺪﻑ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﺒﻚ ﻫﺎﻱ ﺭﻫﺒﺮﻱ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺑﺮﺍﺑﺮﻱ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻱ ﻋﻠﻲ … ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭﺍﺭﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ ﻭ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮﻥtﺻﻮﺭﺕ ﻧﺎﺷﻨﺎﺱ، ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ. ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻫﺎﻱ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ …. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ. ﺑﺎﻳــﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮﺩ ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﮕﺎﻩ ﺳــﻴﻨﮕﺮ [9] ﺁﻧﭽﻪ ﺍﻫﻤﻴﺖ. ﺩﺍﺭﺩ، ﺍﺩﺭﺍﻛﺎﺕ ﻛﺎﺭﻛﻨــﺎﻥ ﺍﺯ ﺑﺮﺍﺑﺮﻱ ﺍﺳــﺖ ﻧﻪ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻫﺎﻱ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ. ) [10] ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻪHusemanﻫﺎﺳﻤﻦ (.

[PDF]رابطه سبک رهبری سرپرستاران با پیامد های رهبری – مجله علمی دانشکده …

nmj.umsha.ac.ir/article-1-1494-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageDec 4, 2016 – بـرای تعييـن سـبک رهبـری سرپرسـتاران از ديـدگاه پرسـتاران و بررسـي رابطـه آن بـا پيامـد هـاي رهبـري در. مراكـز آموزشـی-درمانی … )r = 0/84 , P < 0/001( و مديريـت بـر مبنـای اسـتثنای غيـر فعـال )r = 0/35 , P < 0/001( بـا رضايـت شـغلی. رابطـه معنـی داری … سـازمان هـا بعنـوان واحـد هـای اجتماعـی از اثـرات ايـن تحـوالت.

[PDF]بررسی تاثیر مولفه های فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش در بیمارستان …

tbj.ssu.ac.ir/article-1-1467-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageداﻧﺶ اﺳﺖ . اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي. ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ درﻣﺎﻧﻲ اﻓﻀﻠﻲ ﭘﻮر ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ . روش ﺑﺮرﺳﻲ. : ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻮع ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺻﻮرت … زﻳﺎدي ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮوﻫﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و درﻣﺎﻧﻲ و ﺳﺒﻚ. رﻫﺒﺮي و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد .)7(. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻧﻊ اﺟﺮاي اﺛﺮﺑﺨﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ در. ﺳﺎزﻣﺎن، ﻓﻘﺪان. ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ. و. ﻋﺪم درك ﻣﺰاﻳﺎي ﺑﻲ …

مقاله بررسی ارتباط رهبری تحول گرا، مدیریت دانش و عملکرد سازمانی

https://www.civilica.com/Paper-FIMD01-FIMD01_232=بررسی-ار…

Cached

Translate this pageاز آنجاییکه رهبری تحول گرا به طور عمده کارکنانی را تحت تأثیر قرار می دهد که فعالیت های آنان عمدتا مورد نیاز اجرای فرایندهای مدیریت دانش است لذا رهبری تح…

خلاقیت سازمانی – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/dashboard?q=خلاقیت+سازمانی…2…

Cached

Similar

Translate this pageپژوهش حاضر به منظور بررسي سبك مديريت حاكم بر كتابخانه هاي دانشگاه تهران از ديدگاه مديران و كاركنان و تبيين رابطه بين سبك رهبري مديران با خلاقيت آنان انجام گرفت. برای ارزيابی مولفه های مذکور از پژوهش پيمايشي استفاده شد. جامعه آماري شامل تمامي كاركنان و مديران كتابخانه هاي وابسته به دانشگاه تهران در شهر تهران بودكه 110 نفر …

[PDF]ﺛﯿﺮ رﻫﺒﺮي ﻣﻌﻨﻮي ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺄﺗ ﺑﺮرﺳﯽ ( ﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎ – پژوهش های مدیریت عمومی

jmr.usb.ac.ir/article_2059_87c31e9218781ec87a83f24eadf9aa04.pdf

Cached

Similar

Translate this pageﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. ﻋﻤﻮﻣﯽ. ﺳﺎل. ﻫﻔﺘﻢ. ، ﺷﻤﺎره. ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺸﻢ. ،. زﻣﺴﺘﺎن. 1393. ﺻﻔﺤﻪ. 156. -. 135. ﺑﺮرﺳﯽ. ﺄﺗ. ﺛﯿﺮ رﻫﺒﺮي ﻣﻌﻨﻮي ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ. (. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. اي در ﺑﯿﻦ. ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎ. ز. ﻣﺎن ﺗﺄ. ﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زاﻫﺪان. ) …. ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر از. دو ﻣﻨﺒﻊ. ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ. ﺷﻮﻧﺪ . ﻧﺨﺴﺖ، ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي و رﻓﺘﺎر ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﺎرﮐﻨﺎن. اﺳﺖ و دوم. ﺳﺮﻣﺸﻖ. ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐ. ﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻫﻤﮑﺎري ﻣﯽ. ﺷﻮﻧﺪ .(. داﻧﺶ. ﻓﺮد،.

[PDF]و اﻧﺶ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ د ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﺮاﻣﻮﺷﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ

psc-ir.com/cd/2017/papers/1725.pdf

Cached

Translate this pageاﻓﺰاﻳﺶ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﺳﺎزﻣﺎن در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺘﻼﻃﻢ اﻣﺮوزي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺪف. از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﻓﺮاﻣﻮﺷﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮد. ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.روش ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻮع. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﺷﺎﻣﻞ. 102. ﻧﻔﺮ از ﻛﺎرﻛﻨﺎن داﻧﺸﻲ. ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد .در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از دو ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻓﺮاﻣﻮ. ﺷﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺟﻼﻟﻲ و ﻫﻤﻜﺎران و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد. ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻫﺮﺳﻲ …

[PDF]ﺑﺮ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي ( ﺻﻨﺎ ( – فصلنامه مدیریت توسعه …

www.jdem.ir/article_436_6b4a5279002727ba2c651aba72ea7039….

Cached

Translate this page
by آقاجانی – ‎2014
ﻫﺎي ﻓﻨﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ. ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ، رواﯾﯽ ﻫﻤﮕـﺮا و رواﯾـﯽ واﮔـﺮا ﻣﺨـﺘﺺ. PLS. ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدﯾﺪ و اﺻﻼﺣﺎت ﻻزم ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ. در ﺑﺨﺶ دوم، ﺿﺮاﯾﺐ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻣﺪل ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮﺿﯿﻪ. ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ … ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي: ﺧﻼﻗﯿﺖ. ، ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي. ، رﻫﺒﺮي ﺗﺤﻮل آﻓﺮﯾﻦ، رﻫﺒﺮي ﺗﺒﺎدﻟﯽ. -1. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﺧﻼﻗﯿﺖ. و. ﺳﺒﮏ. رﻫﺒﺮي. دو ﭘﺎﯾﻪ اﺻﻠﯽ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ. دﻫﻨـﺪ و. ﺑﺮاي ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺮ دو ﺑﺎﯾﺪ وﺟﻮد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ.

[PDF]بررسی نقش تعدیلگری خلاقیت و نوآوری سازمانی در رابطه بین رهبری …

jiu.ir/article-1-193-fa.pdf

Cached

Translate this pageFeb 14, 2015 – ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ دارد . واژه ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي. : ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻧﻮآوري، رﻫﺒﺮي ﺗﺤﻮل آﻓﺮﯾﻦ، ﻧﻮآوري ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ. Downloaded from jiu.ir at 6:17 +0330 on Wednesday March 7th … ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ،. ﺗﺎﮐﯿﺪ. ﺑﺮ. ﻫﻤﯿﻦ. ﻣﻮﺿﻮع. دارد . ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎي. اﻧﻌﻄﺎف. ﭘﺬﯾﺮ. ﺑﺎ. ﻣﺴﺎﺋﻞ. و ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎ. ﺑﺮﺧﻮرد. ﻣﻨﻄﻘﯽ. و. ﻣﺤﻘﻘﺎﻧﻪ. داﺷﺘﻪ،. در. ﺻﻮرت. ﻧﯿﺎز. ﺑﻪ. ﺗﻐﯿﯿﺮ. و. ﺗﺤﻮل،. ﭘﺲ. از. ﺑﺮرﺳﯽ. دﻗﯿﻖ. و ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻪ،. آن.

[PDF]اصل مقاله (8991 K) – بررسی‌های بازرگانی

barresybazargani.itsr.ir/article_25162_ce6e96aa4649e4aca01a5b68…

Cached

Translate this pageسازمان های. یادگیرنده، عوامل نوآوری، خلاقیت، دانش کارکنان و سبک رهبری. تحول گرا را درون خود تقویت کرده و تداوم می بخشد و از آن. به جای مدیریت سنتی استفاده می کنند. … مطرح است: ه فرضیه ی اول: رهبری تحول آفرین بر خلاقیت کارکنان. تأثیر معناداری دارد. ه فرضیه دوم: رهبری تحول آفرین بر کارآفرینی سازمانی. تأثیر معناداری دارد.

[PDF]تاثیر رهبری اخلاقی و سبک های رهبری بر تعهد سازمانی – مجله طب نظامی

https://militarymedj.ir/article-1-1696-fa.pdf

Cached

Translate this pageNov 14, 2017 – تاثیر رهبری اخالقي و سبک های رهبری بر تعهد سازماني: مطالعه موردی در يک سازمان. بهداشت و درمان … های. مدیریت و رهبری است که در آن. حقوق و شأن کارکنان به. عنوان انسان مورد ارزش و احترام قرار مي. گیرد. مطالعه حاضر با هدف بررسي. تاثیر رهبری اخالقي و سبک های. رهبری بر … و برای تحلیل رابطه مولفه ها از روش مدل سازی.

[PDF]روابط ساختاری جهان‌بینی رهبری دانش و جو توسعه‌ای – مجله آموزش عالی ایران

ihej.ir/article-1-381-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageدانشگاه شیراز( بودند که با استفاده از روش نمونه. گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. همه. آن. ها. پرسشنامه. های جهان. بینی رهبری دانش و جوّ. توسعه. ای را تکمیل کردند. داده … ( مهم است. محققان بیان. می. دارند که رهبری، توانایی. اثر گذاشتن. بر نگرش. ها، توانایی. ها و باورهای کارکنان. در جهت. رسیدن به مطلوبیت. های اساسی سازمان است )هالندر. 1،.

[XLS]ليست پايان نامه هاي ارشد مديريت – دانشگاه اصفهان

ui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub3/Azadegan/arshademodiryat.xls

Cached

Similar

Translate this page40, 40, بررسی عوامل موثر بر بهبود سبک رهبری مدیرانسازمان حسابرسی, عطاالله حسن زاد کردلو, دکترمهدی جمشیدیان, 1378. 41, 41, بررسی نقش سیستم های مدیریت در بهبود تصمیم گیری مدیران سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمانهای تابعه, حبیب الله رحمانی, دکترمهدی جمشیدیان, 1378. 42, 42, بررسی میزان اثر بخشی آموزشهای عمومی ضمن …

[PDF]ﺣﻮزه ﭘﮋوﻫﺸﻲ : ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ) اي ﻫﺎي ﭼﻨﺪ وﻇﻴﻔﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺳﺎز

pejouhesh.sbmu.ac.ir/article-1-1218-en.pdf

Cached

Similar

Translate this pageﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺒﻚ. ﻫﺎي رﻫﺒﺮي از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺳﺒﻚ رﻫﺒﺮي. (MLQ). و ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ. ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ. EfQm. اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ . ﺗﻌﺪاد. 441. ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ، ﻛﺎرﻛﻨﺎن و … ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻧﺪارد. ؛. ﻟﺬا. ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻠﻞ و. اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد. و اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺒﻚ رﻫﺒﺮي ﺗﺤﻮل ﮔﺮا ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ. ﺷﻮد . واژﮔﺎن ﻛﻠﻴﺪي. : ﺳﺒﻚ رﻫﺒﺮي، ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ،. ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﻨﺪ وﻇﻴﻔﻪ اي ،. دا.

پایان نامه بررسی رابطه مولفه های رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی …

www.rasathesis.ir/…/پایان-نامه-بررسی-رابطه-مولفه-های-رهبری-تحو…

Cached

Translate this pageپایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد. رشته مدیریت دولتی-تحول. چکیده. تغییرات گسترده و جهانی شدن در دنیای امروز مستلزم سبک رهبری متفاوت و جدیدی است که با استفاده بهینه از منابع و دارایی های مادی و انسانی، اهداف سازمان را تحقق بخشیده و قادر به توسعه ظرفیت ها و استفاده از آن ها باشد. رهبرانی که با خلق چشم اندازهای …

جدیدترین مقالات رشته مدیریت با ترجمه – ترجمه فا

tarjomefa.com/جدیدترین-مقالات-انگلیسی-مدیریت

Cached

Similar

Translate this pageجدیدترین مقالات انگلیسی مدیریت با ترجمه : دانلود رایگان مقاله انگلیسی و نمونه ترجمه + خرید ترجمه آماده تایپ شده با فرمت ورد رشته های مدیریتی. … گزارشات پایداری در سازمان های بخش دولتی: بررسی ارتباط بین فرایند گزارشگری و مدیریت تغییر سازمانی جهت پایداری (نشریه الزویر) Sustainability reporting in public sector …

[PDF]ﻫﺎي وﺿﻌﯿﺖ داﻧﺸﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﺶ و ﺳﺒﮏ ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻮﯾﯽ – بهبود مدیریت

www.behboodmodiriat.ir/article_54527_9fb26d62725ca2e7bff4b4…

Cached

Translate this pageSep 29, 2016 – ﺳـﻮﯾﯽ ﯾﮑـﯽ از اﻗـﺪاﻣﺎت. ﮐﻠﯿﺪي در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ اﺳﺖ . از اﯾﻦ. رو، اﯾﻦ. ﭘﮋوﻫﺶ، ﻫﻢ. ﺳﻮﯾﯽ ﺳﺒﮏ. ﻫﺎي داﻧﺸﯽ ﺑﺎ راﻫﺒﺮد. ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. داﻧﺶ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده. اﺳﺖ . ﺳﻨﺠﺶ راﻫﺒﺮد. ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺑﺮ …. اﺑﻌﺎد و ﻣﻮﻟﻔﻪ. ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن. -3). ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻫﻢ. ﺳﻮﯾﯽ. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ. (. در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ راﻫﺒﺮد. ﻫﺎي. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. داﻧﺶ و ﺳﺒﮏ. ﻫﺎي وﺿﻌﯿﺖ داﻧﺸﯽ. ) ، ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، اﻧﺘﻈﺎر. ﻣﯽ. رود. ﻧﺘﺎﯾﺞ. اﯾﻦ.

[PDF]ﺳﻨﺠﺶ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻠﻴﺪي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ

journals.ihu.ac.ir/index.php/jpas/article/download/2343/1111

Cached

Similar

Translate this page
by سنجقی – ‎2014
ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻠﻴﺪي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ، ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي. « ﻧﻮآوري. ، ». « ﭘﺎداش. » «و. ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد. » در وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﻗﺮار ﻧﺪارد . ﻴﻛﻠ. ﺪ. واژه. :ﻫﺎ. داﻧﺶ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ، ﺣﻮزه. ﻫﺎ. ي. ﺑﻬﺒﻮ. د، ﺳﺎزﻣﺎن دﻓﺎﻋﻲ ….. ﺳﺒﻚ رﻫﺒﺮي. » در ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ اﺷﺎره داﺷـﺘﻪ. (اﺳـﻼﮔﺘﺮ،. )2007. و ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن دﻳﮕﺮي ﻧﻈﻴﺮ. « ﻟﻴﻨﮓ و ﺷﺎن. » 2. ، رﻫﺒﺮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜـﻲ از. 5. ﻋﺎﻣـﻞ ﻣﻬـﻢ در. ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻃﺮح ر. ﻳﺰي. ﻫﺎي …

[PDF]بررسي تأثير رهبري معنوي بر عدالت سازماني و تعهد سازماني کارکنان …

www.iies.ac.ir/Data/BulletinFiles/HR19_08.pdf

Cached

Similar

Translate this pageروایي پرسشنامه. ها. به صورت روایي. سازه اي و پایایي آن. ها با استفاده از ضریب آلفاي كرونباخ و به تفکیک مولفه. -. هاي رهبري معنوي، عدالت سازماني و تعهد سازماني … ان داده است كه رهبري معنوي بر عدالت سازماني و تعهد سازماني تأثیر. دارد. واژه. هاي کليدي. رهبري معنوي، عدالت سازماني، تعهد سازماني. 1. دانشیار گروه مديريت، دانشگاه آزاد …

[PDF]تأثير کارآفرينی اجتماعی بر عملكرد سازمان به واسطه سبك رهبري تحول …

journals.msrt.ir/files/site1/rds_journals/…/article-1081-209449.pdf

Cached

Translate this pageOct 3, 2015 – »سبك. رهبـري« كـه مدير ضمـن كار از آن اسـتفاده مي كند،. به عنـوان يکـي از مهم تريـن عناصـر وضعیـت رهبـري. يـا مديريـت بیـان شـده اسـت. منظـور از سـبك آن …. جانسـون در بررسـي. كارآفرينان اجتماعي در بخــش خصوصــي كانادا بیان. مي كنـد كـه ايـن افراد با حس نیرومندي نســبت بــه. عــدالت اجتمـاعي بـه فعالیت هــاي انتفاعي …

[DOC]بين اعضاي يك سازمان وقتي با مفروضات مشتركي نسبت به اهداف مشترك …

hrm.niordc.ir/uploads/modiriyate%20strategy_5269.doc

Cached

Translate this pageاستراتژي را ايجاد يك مزيت منحصر به فرد براي تمايز سازمان از رقبا تعريف مي كنند و اساس كار را مديريت اين تمايز مي دانند تعريف ديگري نيز از استراتژي قابل ….. و بدينگونه فرآيند هاي سازمان در جهت استراتژي ها همسو شده و منابع به صورت بهينه به برنامه ها تخصيص مي يابد و همه اينها به معناي بهبود اثر بخشي سبك مديريت سازمان …

[PDF]ارتباط بین مدیریت دانش با اثربخشی سازمانی در کارکنان وزارت ورزش و جوا

https://smms.basu.ac.ir/article_1610_dea84d3279998d851e9717f4…

Cached

Similar

Translate this page
by منصوری بروجنی – ‎2016
نتایج بدست آمده، توجه به نحوه مدیریت دانش کارکنان در سازمان می. تواند به عنوان م. ؤ. لفه. ای ت. أ. ثیرگذار بر ارتقاء اثربخشی سازمانی مدنظر مدیران تمامی. سازمان. ها و از جمله … مدیریت. دانش به اقداماتی اشاره دارد که ب. ه. طور. نظام. مند. برای. یافتن،. ساماندهی. و. قابل دست. رس نمودن. سرمایه. های. فکری. سازمان. و. تقویت. فرهنگ. یادگیری. مستمر.

[PDF]ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﻃﺮاﺣﯽ اﻟﮕﻮي آﻣﺎدﮔﯽ ﺳﻨﺠﯽ اﺳﺘﻘﺮار ﮐﻠﯿﺪي ﻋﻮاﻣ – مطالعات مدیریت صنعتی

jims.atu.ac.ir/article_194_d92cc6da2e6fa0e6aee4eba439591700.pdf

Cached

Translate this page
by رضایی منش – ‎2014
Nov 14, 2010 – ﺮاي اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي. ﺗﺤﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. و. وﺟﻮد. اﻟﺰاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮاي ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ، داﻧﺶ ﻣﺎ از ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪي ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﻧﻈﺎم. ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي دوﻟﺘﯽ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ … ﻫﺎي ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﻫﻤﭽﻮن. ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي، ﺟﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ. ،. ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ اﺳﺘﻘﺮار. ﻣﻮﻓﻖ. ﻧﻈﺎم. ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽ. دار دارد . در. ﭘﺎﯾﺎن. ﻧﻮﺷﺘﺎر. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ. ،. اﻟﮕﻮي آﻣﺎدﮔﯽ ﺳﻨﺠﯽ …

[PDF]ﺗﺄﺛﻴﺮ رﻫﺒﺮي ﻧﻮآوراﻧﻪ و اﺷﺘﺮاك داﻧﺶ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ) ﻣﻮرد ﻫﻤﺎ

smr.journals.iau.ir/article_525060_d2583588f6f9daeee2f3c27e024…

Cached

Similar

Translate this page
by رحیم نیا – ‎2016
Apr 25, 2015 – ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺑﺮرﺳﻲ. ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﺒﻚ رﻫﺒﺮي ﻧﻮآوراﻧﻪ و اﺷﺘﺮاك. داﻧﺶ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان اﻧﻄﺒﺎق و ﺳﺎزﮔﺎري اﺳﺘﺮاﺗﮋي. ﻫﺎي ﻛﻠﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎزﻣﺎن. اﺳﺖ . ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري. اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ. ،. ﻣﺪﻳﺮان ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ و … ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ. ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺒﻨﺎﺳﺖ. ﻛﻪ ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎ ﻧﺎﭼﺎ. رﻧﺪ ﺑﻪ. ﻃﻮر داﺋﻢ روﻳﺪادﻫﺎي داﺧﻠﻲ. و ﺧﺎرﺟﻲ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داده ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﺘﻐﻴـﺮ.

[PDF]Page 1 مدیریت تحول سازمانی و تاثیر آن بر افزایش عملکرد مورد کاوی …

https://www.researchgate.net/…/organizational-change-management…

Cached

Translate this pageاین رو در پژوهش حاضر، ابتدا عوامل موثر بر ارتقای عملکرد سازمانی در اداره کل سازمان تامین اجتماعی. استان یزد از … محسوب شده و استقرار سیستم مدیریت دانش به عنوان یکی از زیر سیستم های سازمانی در این گونه از. سازمان ها حایز …. و منتن. ۷ تحول. مدل رهبری فرایند تحول ۱۹۹ بررسی نقش رهبری در پشتیبانی فرایند تحول با استفاده.

[PDF]396 K

https://journals.ut.ac.ir/article_60766_eabb5e6f0808fa5e399c6dd5…

Cached

Translate this page
by اکبری – ‎2016 – ‎Related articles
Journal of Public Administration. داﻧﺸﻜﺪ. ة. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان. دور. 8ة. ، ﺷﻤﺎر. ة. 3. ﭘﺎﻳﻴﺰ. 1395. ﺻ. ﺺ . 532- 511. رﻫﺒﺮي. اﺻﻴﻞ و ﺳﺮﻣﺎﻳ. ﺔ. روان. ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ. : ﺗﺄﺛﻴﺮ. ﻣﺘﻐﻴﺮ. ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ. اﻋﺘﻤﺎد …. اﻓﺰاﻳﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻪ رﻫﺒﺮان اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺤﻮة درﺳﺖ ارﺿﺎي ﻧﻴﺎزﻫﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ. ﻫﺎي. آﻧﺎن. ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺮب و. ﻧﻘﺾِ. ﻗﺮارداد روان. ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ آﻧﻬﺎﺳﺖ. ﻧﻘﺾ. ﻗﺮارداد. روان. ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ. ﻧﻪ. ﺗﻨﻬﺎ. ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن. آﺳﻴﺐ ﻣﻲ.

پایان نامه ها – موسسه آموزش عالی آزاد بهار

www.bahar.ac.ir/پایان-نامه-ها/

Cached

Similar

Translate this pageپژوهش حاضر، با هدف بررسی راه های ارتقای سرمایه اجتماعی به منظور توسعه مدیریت دانش که در سالهای اخیر از مهمترین منابع یک سازمان محسوب میشوند، به تبیین نقش این دو … در این تحقیق طبق مذاکره با کارشناسان و خبرگان و دریافت نکات کلیدی اقدام به تهیه پرسشنامه ای شامل 57 گویه گردید و سه عامل به عنوان عوامل اصلی و موثر بر …

[PDF]ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺒﮏ رهﺒﺮی ﮐﺮﯾﻤﺎﻧﻪ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ – دوفصلنامه اسلام و مدیریت

im.rihu.ac.ir/article_1328_e7c384c430f87aec1e26d8f586409d20.p…

Cached

Translate this pageﻣﯽ. ﺑﺎﺷﻨﺪ". هﻤﭽﻨﯿﻦ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ رهﺒﺮی در ﺳﺎزﻣﺎن. و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻏﯿﺮ. ﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر آن ﺑﺮ ﮐﺎرﮐﻨﺎن، ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ روی ﻓﺮاﻣﻮﺷـﯽ داﻧـﺶ ﮐﻬﻨـﻪ و ﻏﯿـﺮ. ﻣﻔﯿـﺪ. ﮐﺎرﮐﻨﺎن و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻠﯿﺪی در اﯾﺠﺎد ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ … اﯾﺠﺎد ﺧﺰاﻧﻪ اﺳﺘﻌﺪاد و ﭘﺎﯾﮕﺎه داﻧﺶ،. داﻧﺶ ﺟﺪﯾﺪ را ذﺧﯿﺮه ﮐﺮده و داﻧﺶ ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪه را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارد. در هﻤـﯿﻦ راﺳـﺘﺎ، ﻣﺤﻘﻘـﺎن ﺑـﺎ ﺑﺮرﺳـﯽ. ﺳﺒﮏ رهﺒﺮی ﮐﺮﯾﻤﺎﻧﻪ و ﻣﺆﻟﻔﻪ. هﺎی آن ﺗﻼش دارﻧﺪ ﺗﺎ راﺑﻄﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﺒﮏ رهﺒﺮی را ﺑﺎ …

[PDF]بررسی رابطه بین مدیریت استعداد و سرمایه اجتماعی در امور همکاری های بین

journalie.ir/article-1-392-fa.pdf

Cached

Translate this pageواژه های کلیدی: مدیریت استعداد، سرمایه اجتماعی،. جذب، ارزیابی، آموزش، نگهداشت. مقدمه. امروزه سازمان. ها به خوبی دریافته اند که به منظور موفقیت در. اقتصاد پیچی ….. مولفه های. آن. با. رضایت. شغلى. رابطه. معنادار وجود. دارد . عظیم وند ). 3112. ( در تحقیقی دریافت ضریب همبستگی بین. سبک رهبری و حفظ و نگهداشت استعدادها و نیز بین.

[PDF]بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و یادگیری سازمانی ) شعب بیمه دی …

fshiau.ac.ir/articles/Management93/1439.pdf

Cached

Translate this pageاین سبک رهبری. باحمایت ازگروه سازی وفرایندهای تغییر، یادگیری سازمانی رابهبود می بخشد . لذا. هدف. پژوهش حاضر. بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین با یادگیری … سازمان ها می طلبد در این تغییر و تحوالت سازمانی، رهبری و مدیریت، نقش تعیین کننده ای دارد …. پرسشنامه های یادگیری سازمانی و رهبری تحول آفرین بوسیله نرم افزار.

[PDF]بررسی اثر معنابخشی فناورانه و توانمندی سازمانی بر عملکرد نوآورانه با

jtdm.irost.ir/article_519_bed93e213257b04d9803b8af7c26b127.pdf

Cached

Translate this page
by مختارزاده – ‎2016
اين پژوهش با هدف بررس ی اثر معنابخش ی فناورانه و توانمندی س ازمانی بر عملکرد نوآوری انجام …. سازمان بررسی شد. توانمندی سازمانی. همانطور که اشاره ش د، توانمندی معنابخشی فناوری نیازمند پیش نیازی با عنوان توانمندی سازمانی. اس ت. توانمندی های سازمانی، منبع …. يعني هرچه سبك هاي رهبري و جو سازماني مناسب تر و حامي.

[PDF]گروه مقاالت – بانک سپه

www.banksepah.ir/DeskTopModules/…/showattachment.aspx?id…

Cached

Similar

Translate this pageاین پرسشنامه عالوه بر مشخصات فردی. شامل دوبخش اصلی تعیین سبک رهبری موجود و. تعیین سطح بلوغ کارکنان می باشد. داده های پژوهش. به صورت توزیع فراوانی و ضریب … تآثیر گذار در سازمان. مورد بررسی، سبک بهینه رهبری، تلفیقی از سبک قبوالندنی و مشارکتی. تشخیص داده شده است. واژه های کلیدی. سبک رهبری، شیوه مدیریت، …

[PDF]شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه مدیریت دانش ( ) سازمان جهاد کشاورزی استان ت

ruraleconomics.kiau.ac.ir/article_533113_0ace70a289c1ae816abe9…

Cached

Translate this pageابزار اصلی این تحقیق پرسشنامه. ای است که روایی … و بررسی منابع. در سال. های اخیر یکی از موضوعاتی که نظرات بسیاری از مدیران سازمان. های دولتی و خصوصی را به خود جلب کرده. است، موضوع. » مدیریت دانش. « است. …… وضعیت سبک رهبری در سازمان، ایجاد انگیزۀ شغلی، ساختار و ارتباطات سازمانی، فرهنگ سازمانی، سطح آگاهی افراد در.

 

گروه بازاریابی تلگرام

لینک گروه بازاریابی تلگرام

گروه بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی شبکه ای

گروه های بازاریابی در تلگرام

پشتیبانی 24 ساعته آنلاین  در صورت وجود مشکل در روند دانلود و خرید هر کدام از فایل های این سایت  با    09214087336 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇برای دانلود فایل  روی لینک زیر کلیک نمایید👇👇👇👇👇👇👇👇👇

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *