پرسشنامه بررسی رابطه مدیریت دانش و کارآفرینی مدیران

هدف اصلی این پرسشنامه بررسی ارتباط بین مدیریت دانش با میزان کارآفرینی در مدیران باشگاه های خصوصی شهر تهران می باشد

 

گروه بازاریابی تلگرام

لینک گروه بازاریابی تلگرام

گروه بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی شبکه ای

گروه های بازاریابی در تلگرام

پشتیبانی 24 ساعته آنلاین  در صورت وجود مشکل در روند دانلود و خرید هر کدام از فایل های این سایت  با    09214087336 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇برای دانلود فایل  روی لینک زیر کلیک نمایید👇👇👇👇👇👇👇👇👇

لینک منبع و پست :

پرسشنامه بررسی رابطه مدیریت دانش و کارآفرینی مدیران


http://arshad.fileina.com/product-75058-پرسشنامه-بررسي-رابطه-مديريت-دانش-و-کارآفريني-مديرا.aspx

بررسی رابطه مدیریت دانش با عملکرد سازمانی در سازمان های پروژه‌ محور

https://www.tpbin.com/journal-article/00312

Cached

Translate this pageهدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه میان مدیریت دانش و عملکرد سازمانی در شرکت ها و سازمان های پروژه محور است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی مدیران و کارکنان شرکت مهندسی آبادگران است که با توجه به حجم کم جامعه تمامی 108 نفر به‌عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است که روایی آن با استفاده از روایی صوری و …

بررسی رابطه بین مدیریت دانش و کارآفرینی سازمان | انجام مقاله

collagemodiriyat.com › مقاله مدیریت

Cached

Translate this pageSep 16, 2017 – موضوع مقاله: بررسی رابطه بین مدیریت دانش و کارآفرینی سازمان. چکیده مقاله: دانش و فناوری نقش فزاینده ای در توسعه جوامع ایفا می کند و جهان به سوی عصر دانایی محوری پیش می رود. در واقع مدیریت دانش نظامی است که مستلزم تخصیص ویژه ای است و این تخصیص در اغلب سازمانها یافت نمی شود از طرفی امروزه با توجه به …

پایان نامه ارتباط بین مدیریت دانش و میزان کارآفرینی مدیران باشگاه¬های …

www.rasathesis.ir/…/پایان-نامه-ارتباط-بین-مدیریت-دانش-و-میزان-…

Cached

Translate this pageهدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط بین مدیریت دانش با میزان کارآفرینی در مدیران باشگاههای خصوصی شهر تهران بود. پژوهش حاضر از لحاظ … همچنین بین مولفههای مدیریت دانش (خلق، تسهیم و کاربرد دانش) با میزان کارآفرینی رابطه وجود دارد که از بین این سه مولفه، کاربرد دانش بیشترین میزان همبستگی را داشت. -1-مقدمه. در عصر حاضر …

[PDF]اصل مقاله

https://journals.ut.ac.ir/article_35545_02a98e84b277178296d802e…

Cached

Similar

Translate this page
by اکبری – ‎2013
ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳـﻲ. راﺑﻄـﻪ. ي. ﺳـﻼﻣﺖ. ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ. ﺑـﺎ. ﻛـﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ. ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ. ﻛﺎرﻛﻨﺎن. داﻧﺸﮕﺎه. ﺗﻬﺮان. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. اﺑﺰار. ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻲ ﺑـﻮد ﻛـﻪ رواﻳـﻲ آن. ﺗﻮﺳﻂ ا. ﻋﻀﺎي ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺗﺄﺋ …. ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮان. و ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺧﻼق و ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻦ دارﻧﺪ؛ زﻳﺮا. اﻓﺮاد. ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺣﺮﻛﺖ ﭼﺮﺧـﻪ اﻗﺘﺼـﺎدي ﺑﺮﻋﻬـﺪه دارﻧـﺪ و ﻣﻨﺸـﺄ ﺗﺤـﻮﻻت ﺑﺰرﮔـﻲ در. زﻣﻴﻨﻪ. ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ، ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﺗﻮﻟﻴﺪي و ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ در ﺳﻄﺢ …

[PDF]مدیریت دانش بركارآفریني سازماني اثرگذاری فرایند بررسي ) بانک …

uctjournals.com/farsi/archive/accounting/1395/winter/4.pdf

Cached

Translate this pageپرسشنامه. طیف. لیکرت استفاده شد، که پس از نمونه. گیری تصادفی، تعداد. 213. نفر از مدیران و کارکنان بانک پاسارگاد. بررسی شـد. تجزیه و تحلیل داده. های پـژوهش با ….. كل پرسش نامه. یافته. ها. ی تحقیق. این تحقیق درپی آن است تا رابطه بین مدیریت دانش و فرایند کارآفرینی سازمانی را بررسی کند . به همین منظور سه فرضیه. مطرح شد.

[PDF]ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ در ﺳﺎزﻣﺎ

www.ensani.ir/storage/Files/20120504180437-9058-23.pdf

Cached

Similar

Translate this pageﭼﮑﯿﺪه. ﻫﺪف. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ،. ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ در ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن. ﺳﻤﻨﺎن ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ . ﻧﻮع. ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ از ﻧﻮع ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺳﺖ . ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣـﺎري اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﮐﻠﯿـﻪ ﻣـﺪﯾﺮان و. ﻣﻌﺎوﻧﺎن ﻣﺪارس دﺧﺘﺮاﻧﻪ و ﭘﺴﺮاﻧﻪ در ﻣﻘﺎﻃﻊ اﺑﺘﺪاﯾﯽ، راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ، دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن و ﭘﯿﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در ﺳﻄﺢ دوﻟﺘـﯽ. ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ. 186. ﻧﻔﺮ را در ﺑﺮ ﻣﯽ. ﮔﯿﺮد . ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎري ﻣﻮرد ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ روش ﻧﻤﻮﻧـﻪ.

[PDF]ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻫﺎي ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎ – ابتکار و خلاقیت در علوم …

journal.bpj.ir/article_523736_0824ae62c94296820d5a8b170b053…

Cached

Similar

Translate this page
by پاپ زن – ‎2011
Apr 29, 2012 – آزﻣﻮن. رﮔﺮﺳﯿﻮن. ﻧﺸﺎن. دا. ﮐﻪد. ﺆﻣ. ﻟﻔﻪ. ﻫﺎي. ﺣﻤﺎﯾﺖ. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ،. ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﭘﺎداش. و. ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﮐﻨﺘﺮل. ﺑﯿﺶ. از. ﺳﺎﯾﺮ. ﺆﻣ. ﻟﻔﻪ. ﻫﺎ. ﺑﺮ. روي. ﺳﺎﺧﺘﺎر. ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ. ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﻪ. اﺛﺮي. ﻣﻌﻨﺎدار. داﺷﺘﻪ. »اﻧﺪ. (. ﮐﺮدﻧﺎﺋﯿﺞ و ﻫﻤﮑﺎران،. ).1388. در ﭘﮋوﻫﺸﯽ. راﺑﻄﻪ. ﻓﺮﻫﻨﮓ. ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ. و. ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ. ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در. 148. ﻧﻔﺮ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻏﯿﺮ. ﻫﯿﺌﺖ. ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه. ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﻣﻬﻢ. ﺗﺮﯾﻦ. ﻧﺘﺎﯾﺞ. ﺑﻪ. دﺳﺖ. آﻣﺪه.

[PDF]آزمون مدل ساختاری فرهنگ سازمانی و فرایند مدیریت دانش با عملکرد سازمان

journalie.ir/article-1-196-fa.pdf

Cached

Translate this pageهدف این مطالعه بررسی نقش فرهنگ سازمانی و فرآیندهای مدیریت دانش بر عملکرد با تأکید بر نقش میانجی نوآوری سازمانی بود. روش انجام پژوهش … انتخاب شدند. آنها پرسشنامه های سنجش فرهنگ سازمانی، فرایند های مدیریت دانش، نوآوری سازمانی، و عملکرد سازمانی را تکمیل …… فناوری و مدیران دانشگاه ها در خصوص رابطه متغیرهای. پژوهش اقدامات …

[PDF]ﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧ ﻳﻨﻲ داﻧﺶ ﺑﺮﻛﺎرآﻓﺮ ﻳﺮﻳﺖ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻣﺪ اﺛﺮﮔﺬاري ﻲ

karad.irost.org/pdfarticle/madhoshi%201.pdf

Cached

Similar

Translate this page
by مدهوشی – ‎2011
Sep 20, 2011 – ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﻲ. اﺛﺮﮔﺬاري. ا ﻓﺮ. ﻳﻨـﺪﻫﺎي ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧـﺶ ﺑـﺮ ﻛـﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ. اﺳﺖ، ﺗﺎ از اﻳﻦ رﻫﻴﺎﻓﺖ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ در ﻃﺮاﺣﻲ اﻟﮕﻮي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧ. ﺶ ﺑﺮاي ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫـﺎﻳﻲ. ﻛﻪ ﻗﺼﺪ ورود ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﻮزه را … در دﻫﻪ. ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ. ﻫﺎي ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﺎﻧـﻪ ﺑـﻪ درون. ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎ راه ﻳﺎﻓﺖ و. ﻣﺪﻳﺮان. ﻧﻴﺰ. ﺑﻪ. ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ ﺑﻪ. ﻃﻮر ﻓﺰاﻳﻨﺪه. اي ﺗﻮﺟﻪ. ﻛﺮدﻧﺪ. ﺗﺎ آن. ﻫﺎ. ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ. ﺑﻪ اﺧﺘﺮاع و ﻧـﻮآوري و ﺗﺠـﺎري. ﻛـﺮ. دن ﻣﺤـﺼﻮﻻ.

مقاله مطالعه تطبیقی بررسی رابطه مدیریت دانش و کار آفرینی سازمانی

https://www.civilica.com/Paper-CAFM02-CAFM02_007=مطالعه-تط…

Cached

Translate this pageکیاکجوری, داود و محسن سالاریان، ۱۳۹۲، مطالعه تطبیقی بررسی رابطه مدیریت دانش و کار آفرینی سازمانی، دومین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری، گرگان، انجمن علمی و حرفه ای مدیران و حسابداران گلستان، https://www.civilica.com/Paper-CAFM02-CAFM02_007.html. در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از …

[PDF]بررسی رابطه بین هوش سازمانی و کارآفرینی در … – فصلنامه رشد فناوری

roshdefanavari.ir/WebUsers/rf/UploadFiles/OK/139305776-F.pdf

Cached

Similar

Translate this pageهمبستگی مي باشد. جامعه آماری پژوهش را مديران شرکت هاي توليدی استان گيالن تشکيل مي دهد که در سال 1391، از بين 207. مدير شرکت هاي توليدی، 119 نفر با روش نمونه گيری تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه هاي هوش سازمانی. آلبرخت و کارآفرينی رابينزاستفاده شد، پس از تأييد سنجش روايی پرسشنامه ها از طريق …

رابطه بین هوش سازمانی با مدیریت دانش مدیران بیمارستان های دولتی استان …

scholar.conference.ac/…/716-The-relationship-between-organizatio…

Cached

Translate this pageمورد بررسی از آمار توصیفی، جدول فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد و در آمار استنباطی، پس ازاستفاده از ازمون کولموگروف اسمیرنف و تایید غیرنرمال بودن توزیع دادهها از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داد: بین هوش سازمانی با مدیریت دانش مدیران بیمارستان های دولتی استان گلستان رابطه وجود …

بررسی رابطه بین مدیریت دانش و جو سازمانی در دانشگاه های آزاد اسلامی …

jmte.riau.ac.ir/article_844.html

Cached

Translate this page
by رحمتی نیا – ‎2013
برای جمع آوری داده ها از دو پرسش نامه استاندارد شده شامل: پرسش نامه مدیریت دانش دارای 38 سؤال 5 گزینه ای با مؤلفه های (اکتساب دانش، تسهیم دانش و کاربرد دانش) و پرسش نامه … «بررسی رابطه بین جو سازمانی و کارآفرینی کارکنان آموزش و پرورش مشهد»، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: دکتر محمود قربانی، استاد مشاور: دکتر مالک میر …

[PDF]ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮﭘﻴﺎده ﺳﺎزي ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ

profdoc.um.ac.ir/articles/a/1035246.pdf

Cached

Translate this page
by کاظمی – ‎2012
ﻘﻴﻖ ﻣﻮرد ﺁزﻣﻮن ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﮐﻠﯽ رﺿﺎﻳﺘﺒﺨﺶ و. ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮد وﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﺷﺪﻩ ﻣﻮرد ﺗﺄﺋﻴـﺪﮔﺮوﻩ ﺧﺒﺮﮔـﺎن. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ در هﻨﮕـﺎم. اﻗﺪام ﺑﺮاﯼ ﭘﻴﺎدﻩ ﺳﺎزﯼ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ در ﺷﺮﮐﺖ هﺎﯼ ﮐﻮﭼـﮏ …. ﻳﺖ داﻧﺶ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﻳﺖ رﻫﺒﺮي ارﺷﺪ، وﺟﻮد ﻳﻚ ﻣﺪﻳﺮ داﻧﺶ اﺻﻠﻲ و ﻣﺤﻮري، زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ، ….. ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻈﺮي ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ، ﻻزم اﺳﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻧﻴﺰ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي.

[PDF]سازمانی )بررسی نقش نوآوری تأثیر سیستم مدیریت دانش بر یادگیری …

jks.atu.ac.ir/article_2696_84a6240bddbcdb90cb332b1140c80f54….

Cached

Translate this page
by مصباحی جهرمی – ‎2016
تأثیر سیستم مدیریت دانش بر نوآوری سازمانی )بررسی … 00. ل. سا. ،دوم. شماره. ،5. ن. زمستا. 94. پرسشنامه. ها به جهت تکمیل میان مديران و معاونین توزيع و تمام پرسشانامه پاس از تکمیال. بازگردانده. شد و مبنای سنجش همان. 424. پرسشنامه است. )1/96(. ×. )0/75(. ×. 220. 2. 2. )219(. ×. )0/1(. )1/96(. ×. )0/75(+. 2. 2. 2. 109 = = در ايان پاژوهش از …

[PDF]بررسی رابطه سرمایه اجتماعی سازمانی با بکارگیری مدیریت دانش در اداره ک

jpsd.hormozgan.ac.ir/article-1-53-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageMar 19, 2003 – بررسی رابطه. سرمایه اجتماعی. سازمانی با. بکارگیری مدیریت دانش در اداره کل آموزش و. پرورش خوزستان. احمد. سرداری. 1. ، عیسی سیالوی. 2. ،. یوسف سیالوی. 3. چکيده … پرسشنامه میرغفوری و ه. مکاران برای سنجش بکارگیری مدیریت دانش استفاده گردید. با استفاده از نرم افزار. SPSS. مقدار ضریب. پایایی پرسشنامه.

بررسی تأثیر تسهیم دانش بر یادگیری، نوآوری و عملکرد سازمانی …

jpap.sbu.ac.ir/article/view/10291

Cached

Similar

Translate this page
by علی حسین کشاورزی
این مدل با داده‌هایی که با استفاده از پرسشنامه از جامعه آماری مرکب از 400 نفر مدیران، مهندسان و کارشناسان «شرکت آب و فاضلاب مشهد» و نمونه آماری 320 نفری جمع‌آوری شد، آزمون گردید. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها … بررسی رابطه بین نشر دانش (تسهیم دانش) و سطوح یادگیری سازمانی بین کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز. مجله علوم تربیتی، ۱۷(۳ …

پرسشنامه رایگان –

questionnaire1.com/

Similar

پرسشنامه رایگان بررسی وضعیت موجود پژوهش سراها از دیدگاه دانش آموزان · پرسشنامه رایگان اختلالات وحشت …. پرسشنامه رایگان بررسی رابطه اولین قاعدگی با اضطراب و افسردگی در دختران · پرسشنامه رایگان تنهایی …… پرسشنامه رایگان میزان برخورداری مدیران از مهارتهای سه گانه مدیریت ( فنی، انسانی و ادراکی) · پرسشنامه رایگان هوش …

نوآوری استراتژیک – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/dashboard?q=نوآوری…topic_4…

Cached

Similar

Translate this pageچکیده: هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه نوآوری استراتژیک با عملکرد کسب و کار بانک ملت استان اردبیل در سال 1393 می‌باشد. جامعه آماری کلیه مدیران و کارکنان بانک ملت استان اردبیل است که به تعداد 100 نفر با استفاده از نمونه گیری خوشه‌ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه نوآوری استراتژیک با 15 …

بررسی ارتباط بین تفکر استراتژیک مدیران ارشد و موفقیت پیاده سازی …

www.academia.edu/…/بررسی_ارتباط_بین_تفکر_استراتژیک_…

Cached

Similar

Translate this pageابزار گردآوری داده ها شامل دو پرسشنامه محقق ساخته است که اولی دارای 53 سوال برای سنجش سطح تفکر استراتژیک و دومی دارای 02 سوال برای سنجش سطح موفقیت مدیریت دانش در سازمان می باشد . نمونه تحقیق شامل 451 نفر از مدیران ارشد شرکتهای دانش بنیان است . داده های تحقیق بر اساس روش های آماری و ضریب همبستگی پیرسون …

[PDF]ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﺮ ﮔﺮاﯾﺶ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﻪ و – همایش

hamayesh.irantvto.ir/dl/528.pdf

Cached

Similar

Translate this pageدر ﭘﺎﯾﺎن ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﻓﺮدي، ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻪ راﻫﮑﺎر و ﭘﯿﺎﻣﺪ ﮐﻠﯽ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺷﺮﮐﺘﯽ در راﺳﺘﺎي ﺗﺤﻘﻖ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﮐﻠﯿﺪ. واژﮔﺎن. : ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ. ﺷﺮﮐﺘﯽ اﻗﺘﺼﺎد. ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ،. ﮔﺮاﯾﺶ. ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﻪ ….. ﺑﺮرﺳﯽ. راﺑﻄﻪ. اﻗﺘﺼﺎد. ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ، ﮔﺮاﯾﺶ. ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﻪ. و. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. داﻧﺶ. ﺑﻪ”. اﯾﻦ. ﻧﺘﯿﺠﻪ. رﺳﯿﺪﻧﺪ. ﮐﻪ. اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ،. ﮔﺮاﯾﺶ. ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﻪ. و. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. داﻧﺶ داراي. راﺑﻄﻪ. ﻣﺜﺒﺖ. و. ﻣﻌﻨﺎداري. ﺑﺎ. ﻫﻢ. ﻫﺴﺘﻨﺪ . رﯾﭙﻮﻟﺲ. 1. و.

[PDF]ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺧﻼﻗﯿﺖ و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻫﻨﺮ – همایش

hamayesh.irantvto.ir/dl/657.pdf

Cached

Similar

Translate this pageو ﺑﺮاي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ. 87. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺧﻼﻗﯿﺖ و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻫﻨﺮآﻣﻮزان و ﻫﻨﺮﺟﻮﯾﺎن ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎي. ﻓﻨﯽ ﺣﺮﻓﻪ اي و ﮐﺎرداﻧﺶ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽ داري وﺟﻮد دارد. ﻫ. ﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ … دﺳﺖ آﻣﺪه از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﻤ. ﺮه ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﯿﮐﻠ. ﺪ واژﮔﺎن. : ﺧﻼﻗﯿﺖ، ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ، وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ، ﻫﻨﺮآﻣﻮزان و ﻫﻨﺮﺟﻮﯾﺎن. 1. داﻧﺸﺠﻮي. دﮐﺘﺮي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ.

[PDF]کارآفرینی سازهانی و هذیریت دانش هتخصصاى علن اطالعات بررسی رابطه …

qje.iau-tnb.ac.ir/article_525972_8b22013c329e035e535ebdc08ea6…

Cached

Translate this page
by ابراهیمی – ‎2016
فرهنگ سازمانی بر انتقال دانش مؤثر است. سازمانی و کارآفرینی سازمانی رابطهای معنادار وجود دارد و. عبدالقادر (۲۰۰۶) به بررسی تأثیر عوامل انسانی بر. بين مؤلفههای ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی رابطه |. مدیریت دانش پرداخت. پژوهش از نوع پیمایشی بود و. معکوس وجود دارد. یعنی هر چه رسمیت، قانون و مقررات. پرسش نامه در میان مدیران …

بررسی رابطه ی کارآفرینی با اثربخشی مدیران دبیرستان های دخترانه …

journals.miau.ac.ir/article_1074.html

Cached

Translate this pageهدف از این پژوهش بررسی رابطه ی کار‌آفرینی با اثر بخشی مدیران دبیرستان های دخترانه ی شهر کرمان بوده است . … دو پرسشنامه‌ ی محقق ساخته ” سنجش ویژگی‌های کار‌آفرینی” و ” پرسشنامه ی سنجش اثربخشی” که روایی صوری و محتوایی آنها با استفاده از منابع موجود ونظرات صاحب‌نظران بدست آمد و … نقـش آمـوزش کـارآفرینی در بهبـود دانـش.

فصلنامه توسعه كارآفريني ، شماره 11 – Magiran

www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=5627&Number=11

Cached

Similar

Translate this pageDec 25, 2011 – نقش شبكه هاي اجتماعي در تشخيص فرصت هاي كارآفريني … مديريت دانش در شركت هاي كوچك و كارآفرين:بررسي عوامل سازماني اثرگذار در ايجاد و انتقال دانش در صنعت انفورماتيك ايران سيدرضا … بررسي رابطه ي شيوه هاي تفكر و ويژگي هاي شخصيتي كارآفريني مديران مدارس (مطالعه موردي مدارس مقاطع سه گانه شهر بيرجند)

[PDF]متن کامل (PDF) – نشریه صنعت و دانشگاه

jiu.ir/article-1-67-fa.pdf

Cached

Translate this pageدر این پژوهش با مروری بر این عوامل، تأثير قابلیت نوآوری بر بقای شرکتهای کوچک و متوسط با میانجیگری کارآفرینی. سازمانی با استفاده از رویکرد … پس از جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه به بررسی و تحلیل اطلاعات جمع آوری. شده پرداخته شد که نتایج … شامل فرآیند مدیریت دانش از جمله اکتساب، انتشار و. استفاده از دانش جدیدی …

وبسایت پرسش نامه ها

www.questionnaires.ir/

Cached

Similar

Translate this pageسایت مناسب برای سفارش پروپوزال، پرسشنامه، مقاله از پایگاه ساینس دایرکت؛ پایان نامه ی لاتین از پایگاه پروکوست، ترجمه و پذیرش مقاله ISI.

[PDF]فرهنگ سازمانی های تصمیم گیری و اعتماد سازمانی با تاکید بر بررسی …

jpe.mazums.ac.ir/article-1-88-fa.pdf

Cached

Translate this pageنیز چهار الگوی. تصمیم. گیری. » علم مدیریت. 1. ، کارنگی. 1. ، مرحله ای. 3. و سطل زباله. 8«. را معرفی و ارایه نموده است. [.0]. اگر. مدیران. سازمان. ها. بتوانند. شرایطی. فراهم. آورند … بررسی رابطه مدل. های تصمیم گیری و اعتماد سازمانی با تاکید. بر فرهنگ سازمانی. 19. تیلور فرهنگ را کلیت به هم بافته. ای می. داند که شامل دانش، هنر، اخالق، قو.

رابطه اثربخشی اقدامات مدیریت دانش با سرمایه اجتماعی از دیدگاه مدیران …

journal.rums.ac.ir/browse.php?a_id=3118&slc_lang…

Cached

Translate this pageابزار گردآوری داده‌ها شامل سه پرسشنامه ویژگی‌های دموگرافیک، اثربخشی فرایندهای مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی بود. برای تحلیل داده‌ها از آزمون‌های … کارا کردن بیشتر خدمات برنامه‌ریزی کنند. بنابراین، این مطالعه با هدف بررسی رابطه اثربخشی اقدامات مدیریت دانش با سرمایه اجتماعی از دیدگاه مدیران بیمارستان‌های آموزشی شهر اهواز طراحی شد.

دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده مدیریتی – ترجمه فا

tarjomefa.com/جدیدترین-مقالات-انگلیسی-مدیریت

Cached

Similar

Translate this pageجدیدترین مقالات انگلیسی مدیریت با ترجمه : دانلود رایگان مقاله انگلیسی و نمونه ترجمه + خرید ترجمه آماده تایپ شده با فرمت ورد رشته های مدیریتی. … بررسی رابطه بین استراتژی های تنوع اعتبار، ریسک های اعتباری بانک و بازده اعتبار بانکی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران (TSE) (نشریه الزویر) (Study of the Relationship between …

بررسی رابطه بین رهبری تحولی و کارآفرینی سازمانی ادراک شده

avatoos.com/بررسی-رابطه-بین-رهبری-تحولی-و-کارآفرین/

Cached

Translate this pageApr 15, 2017 – از این رو، در این مطالعه به بررسی نقش واسطه ای یادگیری سازمانی ادراک شده بر رابطه میان رهبری تحولی و کارآفرینی سازمانی ادراک شده با مطالعه موردی آموزش و پرورش … گرچه مدیریت تغییر و تحول در نظام آموزش و پرورش مستلزم اقدامات متنوع و فراوانی است، لیکن بدون شک یادگیری سازمانی (آموزش مدیران و ‌کارشناسان) مقدم …

[PDF]بررسی عوامل سازمانی مؤثر بر اشتراک‌ دانش از دیدگاه اعضای هیأت علمی

jha.iums.ac.ir/article-1-1502-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageﻫـﺎ، از. ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪ و رواﯾـﯽ ﺳـﺎزه ﺑـﺮ اﺳـﺎس. ﭼﺎرﭼﻮب ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺗﺄﯾﯿﺪ. ﺷﺪ . ﻋـﻼوه ﺑـﺮ اﻋﺘ. ﺒـﺎر ﺳـﺎزه، ﺑـﻪ. ﻣﻨﻈــﻮر ﺳــﻨﺠﺶ ﻣﯿــﺰان ﻫﻤﺴــﺎزي دروﻧــﯽ اﺑﻌــﺎد ﺳــﺆاﻻت. ﭘﺮﺳﺶ. ﻧﺎﻣﻪ، از ﻣﻌﯿﺎر ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳـﻮن ﺑـﺮاي ﺑﺮرﺳـﯽ. راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ اﺷﺘﺮاك داﻧﺶ و ﺗﮏ ﺗﮏ اﺑﻌﺎد ﭘﺮﺳﺶ. ﻧﺎﻣـﻪ. (. ﺷـﺎﻣﻞ. ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ، رﻫﺒـﺮي و ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ، و. راﻫﺒﺮدﻫﺎ. ) اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ. در ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ از ﻃﯿـﻒ ﻟﯿﮑـﺮت ﭘـ.

مقاله بررسی رابطه بین مؤلفه¬های سلامت سازمانی و مدیریت مشارکتی با …

maghale1.ir/downloads/دانلود-مقاله-بررسی-رابطه-بین-مؤلفه¬ها/

Cached

Translate this pageNov 20, 2016 – هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مؤلفههای سلامت سازمانی و مدیریت مشارکتی با کارآفرینی سازمانی مدیران مدارس شهرستان زاهدان می‌باشد. … ابزار اندازه‌گیری شامل پرسشنامه‌های سلامت سازمانی OHI با ۴۴ سؤال و پرسشنامه مدیریت مشارکتی فیضی (۲۰۰۷) با ۲۵ سؤال و پرسشنامه کارآفرینی سازمان مارگ ریت هیل(۲۰۰۳) با ۴۸ …

[PDF]اصل مقاله (244 K) – مجله پژوهش های مدیریت منابع سازمانی – دانشگاه …

ormr-old.modares.ac.ir/article_12020_aa2ec4d6058795cf8715643…

Cached

Similar

Translate this page
by مدهوشی – ‎2014
سازمانی تلقی می شود هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر توانمندسازهای مدیریت دانش بر توانمندی. کارکنان به واسطه متغیر فرآیند مدیریت دانش از دیدگاه مدیران شرکتهای کوچک و متوسط شرق. استان مازندران میباشد جامعه آماری ….. نتایج آزمون معادلات ساختاری در رابطه با فرضیه اول نشان میدهد که ضریب تأثیر. توانمندسازهای مدیریت دانش بر …

بررسی روابط بین زیرسیستم مدیریت دانش و مولفه های هوش سازمانی در …

www.papyrus.ir/…/بررسی-روابط-بین-زیرسیستم-مدیریت-دانش-…

Cached

Similar

Translate this pageابزار تحقیق شامل پرسشنامه مدیریت دانش مارکوارت با ضریب آلفای کرونباخ 0.901 و پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت با ضریب آلفای کرونباخ 0.968 و پرسشنامه ویژگی های جمعیت شناختی بوده است. نتایج پژوهش نشان داد که بر اساس ضریب همبستگی پیرسون علاوه بر وجود رابطه مثبت و معنادار بین زیرسیستم مدیریت دانش و هوش …

[PDF]ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي

jaeer.srbiau.ac.ir/article_7068_ad972db856840e81484b52ee4c035…

Cached

Similar

Translate this pageJul 22, 2014 – ﻫﺎ از ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ. ﻫـﺎي اﺳـﺘﺎﻧﺪارد اﺳـﺘﻔﺎده. ﮔﺮدﻳﺪ . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣ. ﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ و ﻣﺆﻟﻔﻪ. ﻫﺎي آن ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻠﻖ، ﻛﺴﺐ، ﺛﺒﺖ، اﻧﺘﻘﺎل و ﻛﺎرﺑﺮد داﻧﺶ از اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﻲ. داري. (. در ﺳﻄﺢ. 01/0. درﺻﺪ. ) ….. ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد. دارد . Al-Hakim & Hassan (2012). در ﺑﺮرﺳﻲ. رواﺑﻂ ﻣﻴﺎن ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ،. ﻧﻮآوري و. ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات ﺳﻴﺎر ﻋﺮاق.

مدیریت دانش – دانلود مقاله ISI

shop.tarjomeplus.com/Tag/مدیریت%20دانش

Cached

Translate this pageیافته های این بررسی ، روابط مختلف سرمایه اجتماعی را شناسایی کرده، و فرضیه ما را تایید کرد که سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش و کاربرد آن تاثیر می گذارد. همچین نشان می دهیم که سرمایه اجتماعی و گرایش به کارآفرینی به طور کامل با مدیریت دانش رابطه دارد. مفاهیم مدیریت صنعت گردشگری و مدیران شرکت های کوچک متوسط برای …

[DOC]شيوع كمبود آنزيم G6PD در نوزادان متولد شده بيمارستان امام خميني در …

jhosp.tums.ac.ir/files/site1/…/khajepour-A-10-815-1-05c9a18.doc

Cached

Translate this pageاز پرسشنامه استاندارد بونتیس ، دورابجی و مارگریت هیل برای جمع آوری داده ها استفاده شد و جهت تحلیل داده ها ازنرم افزار SPSS وAMOS با استفاده از آزمون های ضریب …. مطالعاتی نیز در داخل کشور انجام شده که می توان به مطالعات حدادنیا(14)با عنوان رابطه مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی با کارآفرینی کارکنان دانشگاه شیراز،مالکی و …

WHOIS | اطلاعات دامنه fileina.com – بررسی مالکیت دامنه – هاست ایران

https://whois.hostiran.net/fileina.com

Cached

Translate this pagefileina.com,فروشگاه ساز فایلینا,بررسی سرقت در حقوق کیفری و فقه اهل سنت,بررسی رابطه مدیریت دانش و کارآفرینی مدیران,پرسشنامه بررسی رابطه مدیریت دانش و کارآفرینی مدیران,مبانی نظری بررسی رابطه مدیریت دانش و کارآفرینی مدیران,پروپوزال بررسی رابطه مدیریت دانش و کارآفرینی مدیران,پرسشنامه ارزیابی ارتباط سرمایه …

[PDF]ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار در اﯾﺠﺎد ﻧﻮآوري،ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﮐﺎرآﻓﺮ

www.yu.ac.ir/…/عوامل_تاثیر_گذار_در_ایجاد_نو_آوری_6072.pdf

Cached

Similar

Translate this pageﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار در اﯾﺠﺎد ﻧﻮآوري،ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ. ﺗﺤﻘﯿﻖ. ﻣﻮردي. : ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﭙﮑﻮ. ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﮐﺎﻇﻤﯽ. داﻧﺸﺠﻮي. دﮐﺘﺮي. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. ﮐﺴﺐ. و. ﮐﺎر،. داﻧﺸﮕﺎه. ﺻﻨﺎﯾﻊ. و. ﻣﻌﺎدن،. واﺣﺪ. اﻟﺒﺮز ….. ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻧﻮاور ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ آﻣﻮزش وﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ اﻋﻀ. ﺎي ﺧﻮد را. آن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ روز ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺸﻮﯾﻖ وآراﻣﺶ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ را ﺑﺮاي ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ . f. ﺧﻼﻗﯿﺖ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ ﺧﻼق در ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻮي اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺧﻮد وﻫﻢ …

 

گروه بازاریابی تلگرام

لینک گروه بازاریابی تلگرام

گروه بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی شبکه ای

گروه های بازاریابی در تلگرام

پشتیبانی 24 ساعته آنلاین  در صورت وجود مشکل در روند دانلود و خرید هر کدام از فایل های این سایت  با    09214087336 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇برای دانلود فایل  روی لینک زیر کلیک نمایید👇👇👇👇👇👇👇👇👇

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *