پرسشنامه بررسی رابطه مدیریت دانش و سبک رهبری در سازمان

هدف از این پرسشنامه سبک رهبری توانمندساز مدیریت دانش در صندوق ضمانت صادرات ایران بر اساس مدل باس مورد بررسی قرار می گیرد

 

گروه بازاریابی تلگرام

لینک گروه بازاریابی تلگرام

گروه بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی شبکه ای

گروه های بازاریابی در تلگرام

پشتیبانی 24 ساعته آنلاین  در صورت وجود مشکل در روند دانلود و خرید هر کدام از فایل های این سایت  با    09214087336 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇برای دانلود فایل  روی لینک زیر کلیک نمایید👇👇👇👇👇👇👇👇👇

لینک منبع و پست :

پرسشنامه بررسی رابطه مدیریت دانش و سبک رهبری در سازمان


http://arshad.fileina.com/product-75086-پرسشنامه-بررسي-رابطه-مديريت-دانش-و-سبک-رهبري-در-سا.aspx

مقاله بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران و میزان بکارگیری مدیریت دانش

https://www.civilica.com/Paper-ICMEI01-ICMEI01_089=بررسی-…

Cached

Translate this pageهدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران و میزان بکارگیری مدیریت دانش در دانشگاه های پیام نور استان سمنان بوده است. … تعداد از طریق روش سر شماری از جامعه آماری انتخاب شده است در طی چند درجه ای « لاوستون » و مدیریت دانش « باس و الیوا » برای جاع آوری داده ها از دو پرسشنامه، چند عاملی سبک رهبر لیکرت استفاده شده است.

[PDF]ﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﺒﻚ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎ اﺛﺮﺑﺨﺸ ﭼﻜﻴ

www.ensani.ir/storage/Files/20160510145806-10021-66.pdf

Cached

Similar

Translate this page
by زکی – ‎2016
May 10, 2016 – اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺳﺒﻚ. ﻫﺎي. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻣﺪار. س ﻣﻘﻄﻊ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﻼرد ﺗﻬﺮان ﭘﺮداﺧﺘﻪ. اﺳﺖ . ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از. ﻧﻮع ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﺑﻮده، روش ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ و از ﻧﻮع ﺗﺒﻴﻴﻨﻲ اﺳﺖ . ﺟﺎﻣﻌﺔ آﻣﺎري ﭘﮋوﻫﺶ را ﺗﻤﺎﻣﻲ. آﻣﻮزﮔﺎران ﻣﻘﻄﻊ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﻼرد ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي. ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻃﺒﻘﻪ. ،اي. 292. آﻣﻮزﮔﺎر اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧ .ﺪ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺒﻚ.

[PDF]ی کشور ها تبیین سبک رهبری توانمندساز چرخه دانش در دانشگاه

www.ensani.ir/storage/Files/20150908164505-9926-41.pdf

Cached

Similar

Translate this page
by احمدی – ‎2014
Sep 8, 2015 – بررسی رابطه بین. متغیّر. ها و مدل معادالت ساختاری از نرم. افزار. PLS. استفاده شده است. یافته. ها. ی تحقیق. ح. اک. ی از آن است که بین سبک رهبری توانمندساز …. مدیریت دانش. ،. سبک رهبری حاکم بر سازمان. است . از آنجا. که سبک رهبری در هر سازما. ن با توجه به نوع سازمان و. مسائل حاکم بر آن از سازمانهای دیگر متمایز است.

بررسی رابطه بین رهبری دانش با مدیریت سرمایه فکری

https://journals.ut.ac.ir/article_35542.html

Cached

Similar

Translate this pageبرای گردآوری داده‌ها از دو پرسشنامه با عناوین، پرسشنامه رهبری دانش ویتالا (2004) و پرسشنامه مدیریت سرمایه فکری بونتیس (2001)، پیکه و همکاران (2002) استفاده شد. … (1390). تحلیل روابط چندگانه سرمایه فکری و نوآوری سازمانی در آموزش عالی‌. … بررسی رابطه سبک رهبری عمل‌گرا و تحول‌گرا با مدیریت سرمایه فکری در آموزش و پرورش.

تحقیق بررسی رابطه ی بین سبک های رهبری مدیران با سلامت سازمان در …

bankmaghaleh.ir/تحقيق-بررسي-رابطه-ي-بين-سبک-هاي-رهبري-مد/

Cached

Similar

Translate this pageموضوع تحقیق حاضر «بررسی رابطه بین سبک های رهبری مدیران با سلامت سازمانی در مدارس متوسطه ی شهرستان لنجان می باشد» در این پژوهش برای مطالعه سبک رهبری مدیران از تئوری ….. به همین جهت برای فردی که خواستار اثربخشی نقش خود در در مدیریت مدرسه باشد، دانش در مورد رهبری پیش نیازاولیه است (لی فام و هووئه،۱۳۷۰،ص۲۴۰).

اثربخشی سازمانی – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/dashboard?q=اثربخشی+سازمانی…

Cached

Translate this pageموضوع: علوم انسانی > تاثیر قابلیت های مدیریت دانش بر اثربخشی سازمانی … هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین اثربخشی سازمانی و عملکرد سازمانی در سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان گلستان می باشد در ایران می باشد. …. بررسی رابطه بین سبک رهبری خدمتگزار و اثربخشی سازمانی در دبیرستان‌های دخترانه شهر تهران …

سلامت سازمانی – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/dashboard?q=سلامت+سازمانی…1…

Cached

Translate this pageبررسی مقایسه‌ای رابطه بین سبک رهبری خدمتگزار مدیران و میزان سلامت سازمانی مدارس دوره‌ی دوم متوسطه‌ی شهرهای خرم‌آباد و شیراز در سال تحصیلی95-1394 … پژوهش از نوع همبستگی مقایسه‌ای و ابزار جمع‌آوری داده‌ها دو پرسشنامه رهبری خدمتگزار(قلی پور و حضرتی، 1388) با ضریب پایایی96/0 و سلامت سازمان(هوی وفیلدمن، 1996) با ضریب …

نتایج جستجو برای ‘ سبک رهبری ‘ – پایگاه داده های علمی تمام متن

https://www.tpbin.com/search/conference/سبک-رهبری

Cached

Translate this pageابزار جمع آوری اطلاعات دو پرسشنامه، پرسشنامه استاندارد سبک های رهبری مدیران باس (1985) و پرسشنامه بهره وری اچیو (1994) بود… دریافت مقاله مشاهده مقاله تعداد بازدید : … تحقیق پیش رو به منظور بررسی رابطه بین سبک های رهبری 4 گانه مدل وضعیتی هرسی و بلانچارد بر مدیریت دانش در سازمان ها می باشد. این تحقیق از نوع مروری بوده و …

بررسی ارتباط بین سبک‌های رهبری مدیران با تعهّد سازمانی کارکنان اداره …

asp.journals.umz.ac.ir/article_1346.html

Cached

Translate this page
by رضوی – ‎2007
جامعة آماری این پژوهش از مدیران و کارکنان ادارات سازمان تربیت ‌بدنی به تعداد 137 نفر تشکیل می‌شد که به علّت محدود بودن جامعة آماری، همه آنان به عنوان نمونه آماری درنظر گرفته شدند. ابزار تحقیق شامل پرسش‌نامه استاندارد تعهّد سازمانی (OCQ) و پرسش‌نامة استاندارد سبک‌های رهبری تحوّلی و تبادلی و ارنربارک و نیز پرسش‌نامه سبک رهبری …

[PDF]بررسی تاثیر مولفه های فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش در بیمارستان …

tbj.ssu.ac.ir/article-1-1467-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageاﻛﺜﺮ اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن وﺿﻌﻴﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ را ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه. 07/3. ، ﻣﺘﻮﺳﻂ. ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮدﻧﺪ . ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻣﺘﻴﺎز ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ ي ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻧﻄﺒﺎق ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه. 18/3. و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ا. ﻣﺘﻴﺎز. ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ ي ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه. 97/2. ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ . ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﻧﻴﺰ از ﺳﻮي ﭘﺎﺳﺦ. دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﻛﺴﺐ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه. )73/2 (. در وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . در ﻧﻬﺎﻳﺖ راﺑﻄﻪ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﻴﻦ.

[PDF]روابط ساختاری جهان‌بینی رهبری دانش و جو توسعه‌ای – مجله آموزش عالی ایران

ihej.ir/article-1-381-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageهدف این پژوهش، بررسی رابطه. جهان. بینی رهبری. دانش با جوّ توسعه. ای در دانشگاه. شیراز بود. روش: شرکت. کنندگان. 015. نفر از کارکنان ). 135. اعضای. هیئت. علمی … های کالسیک اداره سازمان. ها از. توانایی الزم در برخورد با تحوالت و چالش. های محیطی برخوردار نیستند و هزاره سوم. رویک. ردها و سبک. های جدیدی از رهبری را می. طلبد )گلن. 0،.

[PDF]The relationship between commanding leadership style and …

https://iau-tmuj.ir/article-1-1175-en.pdf

Cached

Translate this pageﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي. ﭘﺮﺳﺘﺎران را ﺑﺮاي ﺗﺪاوم ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺣﺮﻓﻪ. اي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط. ﺳﺒﻚ. رﻫﺒﺮي. آﻣﺮاﻧﻪ و وﻳﮋﮔﻲ. ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﻣﺪﻳﺮان ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ….. ﻧﺎﻣـﻪ ﺳـﺒﻚ. رﻫﺒﺮي، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎﻟﺰﻣﻦ (. Salzman. ) ﺑﺎ. 35. ﺳﻮال ﺑﻮد. ﻫﺪف آن ﺧﻮد ارزﻳﺎﺑﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ راﺑﻄﻪ ﻣﺪاري و وﻇﻴﻔـﻪ. ﻣﺪاري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳ. ﻂ ﻣﺪﻳﺮان و روﺳﺎ ﭘﺎﺳـﺦ داده ﻣـﻲ. -. ﺷﻮد و ﻧﻴﻤﺮخ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺒﻚ. ﻫﺎي رﻫﺒﺮي …

[PDF]ﮔﺮا ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﻜﺮي در ﮔﺮا و ﺗﺤﻮل ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺳ

journals.iau-garmsar.ac.ir/edu/library/upload/…/af_26332328.pdf

Cached

Translate this pageJun 20, 2011 – ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺳﺒﻚ رﻫﺒﺮي ﻋﻤﻞ. ﮔﺮا و ﺗﺤﻮل. ﮔﺮا ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﻜﺮي در. ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش. ﻓﺘﺎح ﻧﺎﻇﻢ. 1. ، داﻧﺶ ﭘﻮرﺷﻔﻴﻌﻲ. 2. ﭼﻜﻴﺪه. ﻫﺪف. اﺳﺎﺳﻲ. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ. ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﮕﻮي ﺳﺎﺧﺘﺎري. ﺑﻴﻦ … ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﻜﺮي. 89/0. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. و روش ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧـﻮع اﻟﮕـﻮي ﺳـﺎﺧﺘﺎري؛. ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ. ﺣﺎﺻﻞ از روش ﺗﺤﻠ. ﻴﻞ ﻣﺴﻴﺮ. ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ. راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ اﺑﻌﺎد ﺳـﺒﻚ.

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانش(KM) در دانشکده …

jmfr.srbiau.ac.ir/article_5166_1036.html

Cached

Translate this page
by پژوهان – ‎2011
برای گردآوری داده ها در این پژوهش از دو پرسشنامه( پرسشنامه فرهنگ سازمانی دارای پایایی 76%و پرسشنامه مدیریت دانش با پایایی 96%) استفاده شده است. … فردی و سبک رهبری با استقرار مدیریت دانش در هر دو گروه جامعه آماری رابطه مثبت و معناداریوجود دارد، در حالیکه بین سازش با پدیده تعارض و استقرار مدیریت دانش در گروه کارکنان …

[PDF]( ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧ K

jmfr.srbiau.ac.ir/article_5166_dc85dd555c671340912e8c8e06694…

Cached

Similar

Translate this page
by پژوهان – ‎2011
Aug 16, 2011 – 76. % و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ. 96. % ). اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ در داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ را ﻣﺘﻮﺳﻂ. ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎ. ي آن ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. ،. ﺗﻌﻠﻖ. ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ. ،. ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻓﺮدي و ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ در ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎداري. وﺟﻮد دارد.

بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و سبکهای رهبری در دانشگاههای ایران …

journal.irphe.ir/article-A-10-1-110-1-fa.html

Cached

Similar

Translate this pageهدف از ارائه این مقاله بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و سبکهای رهبری میان رؤسای دانشکده های نه دانشگاه بوده است. در این پژوهش 562 نفر از اعضای هیئت علمی به پرسشنامه های ارزیابی فرهنگ سازمانی، ارزیابی مهارتهای مدیریتی و سبک رهبری پاسخ دادند. جامعه آماری این مطالعه در هفت دانشکده مشابه از …

بررسی رابطه سبک رهبری تحول گرا با بالندگی سازمانی در اداره آموزش و …

jearq.riau.ac.ir/article_237_73.html

Cached

Similar

Translate this pageپژوهش حاضربا هدف تعیین رابطه بین سبک رهبری تحول گرا و بالندگی سازمانی در اداره آموزش و پرورش شهرستان الشتر صورت گرفته است. … ابزار اندازه‌گیری شامل پرسش نامه 36 سوالی استاندارد رهبری تحول گرای باس و آوولیو با طیف پنج مرحله ایی لیکرت و پرسش‌نامه 20 سوالی محقق ساخته بالندگی سازمانی بود که پایایی آنها به …

بررسي رابطه سبك رهبري تحولي تعاملي با ميزان كاربست مؤلفه‌هاي …

mpes.sbu.ac.ir/article/view/7268

Cached

Translate this page
by قربانعلی سلیمی
بررسي رابطه سبك رهبري تحولي تعاملي با ميزان كاربست مؤلفه‌هاي سازمان يادگيرنده در دبيرستان‌هاي شهر اصفهان … محقق ساختة سازمان‌هاي يادگيرنده با 44 گويه بود كه ضريب پايايي با استفاده از آلفاي كرونباخ 96/0 براي پرسشنامة سازمان يادگيرنده و 94/0 براي پرسشنامة رهبري تحولي تعاملي به دست آمد. … مدیریت دانش دریک هفته.

[PDF]آﻓﺮﯾﻦ ﺑﺮ ﻧﻮآوري ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﺠﯿﮕﺮي ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ رﻫ – مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)

jmsd.atu.ac.ir/article_4034_caca0486c6d7c2bcc51e84f414e0add2….

Cached

Translate this page
by رستگار – ‎2016
Apr 12, 2016 – ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب. ﺷﺪه .اﻧﺪ. اﺑﺰارﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ رﻫﺒﺮي ﺗﺤﻮل. آﻓﺮﯾﻦ. ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻧﻮآوري ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ ﻣﯽ ….. ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ رﻫﺒﺮي ﺗﺤﻮل آﻓﺮﯾﻦ ﺑﺮ ﻧﻮآوري ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﺠﯿﮕﺮي ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ. 165. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻫﺒﺮي ﺗﺤﻮل. آﻓﺮﯾﻦ ﺑﺮ ﻧﻮآوري ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ دارد . ﻫﻢ. ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺳﺒﮏ. رﻫﺒﺮي ﺗﺤﻮل. آﻓﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻗﻮي ﺑﺮ …

[PDF]رابطه سبک رهبری سرپرستاران با پیامد های رهبری – مجله علمی دانشکده …

nmj.umsha.ac.ir/article-1-1494-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageDec 4, 2016 – بـرای تعييـن سـبک رهبـری سرپرسـتاران از ديـدگاه پرسـتاران و بررسـي رابطـه آن بـا پيامـد هـاي رهبـري در … ابـزار جمـع آوری داده هـا پرسشـنامه چنـد عاملـی رهبـری بـس و اوليـو بـود. آناليـز داده هـا توسـط … )r = 0/84 , P < 0/001( و مديريـت بـر مبنـای اسـتثنای غيـر فعـال )r = 0/35 , P < 0/001( بـا رضايـت شـغلی. رابطـه معنـی …

بررسی تأثیر سبک های رهبری بر عملکرد سازمانی با میانجی گرهای …

https://tmj.um.ac.ir/index.php/manag/article/view/49209

Cached

Similar

Translate this page
by یعقوبی – ‎2016 – ‎Related articles
توسعۀ نوآوری و یادگیری سازمانی برای دست‌یافتن به مزیت رقابتی پایدار و بهبود عملکرد سازمانی، به وجود شرایط و بستری مناسب نیاز دارد که سبک های رهبریِ مدیریت، یکی از عوامل مؤثر در این زمینه هست. بدین‌جهت پژوهش حاضر با هدف تحلیل و بررسی تأثیر سبک های رهبری بر عملکرد سازمانی، از راه نوآوری و یادگیری سازمانی به روش …

پرسشنامه رایگان –

questionnaire1.com/

Similar

پرسشنامه رایگان بررسی وضعیت موجود پژوهش سراها از دیدگاه دانش آموزان · پرسشنامه رایگان اختلالات وحشت زدگی · پرسشنامه … پرسشنامه رایگان سبک مدیریت کلاس توسط معلمان · پرسشنامه رایگان عملکرد تحصیلی دانش …. پرسشنامه رایگان بررسی رابطه اولین قاعدگی با اضطراب و افسردگی در دختران · پرسشنامه رایگان تنهایی کودکان …

[PDF]بررسی ويژگی های شخصیتی مديران با سبک رهبری آنها

ijnv.ir/article-1-302-fa.pdf

Cached

Translate this page
by F Shamsaei – ‎2015 – ‎Related articles
اين مطالعه به تحليل رابطه بين سبک رهبری و ويژگی شخصيتی مديران پرستاری هدف: … لذا توجه به سازمان ها و. افزايــش كيفيت آن در ارائه بهينه خدمات بــه جوامع در درجه اول. مســتلزم آن است كه به مديريت ســازمان ها توجه كرده و شيوه ی. رهبــری آن ها را محک زده و پس از شــناخت عوامل … توانايی های درونی، دانش كارشناسی و تجربه های شغلی، هدف های.

[PDF]ﺛﯿﺮ رﻫﺒﺮي ﻣﻌﻨﻮي ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺄﺗ ﺑﺮرﺳﯽ ( ﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎ – پژوهش های مدیریت عمومی

jmr.usb.ac.ir/article_2059_87c31e9218781ec87a83f24eadf9aa04.pdf

Cached

Similar

Translate this pageﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. ﻋﻤﻮﻣﯽ. ﺳﺎل. ﻫﻔﺘﻢ. ، ﺷﻤﺎره. ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺸﻢ. ،. زﻣﺴﺘﺎن. 1393. ﺻﻔﺤﻪ. 156. -. 135. ﺑﺮرﺳﯽ. ﺄﺗ. ﺛﯿﺮ رﻫﺒﺮي ﻣﻌﻨﻮي ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ. (. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. اي در ﺑﯿﻦ. ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎ. ز. ﻣﺎن ﺗﺄ. ﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زاﻫﺪان. ) …. ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر از. دو ﻣﻨﺒﻊ. ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ. ﺷﻮﻧﺪ . ﻧﺨﺴﺖ، ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي و رﻓﺘﺎر ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﺎرﮐﻨﺎن. اﺳﺖ و دوم. ﺳﺮﻣﺸﻖ. ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐ. ﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻫﻤﮑﺎري ﻣﯽ. ﺷﻮﻧﺪ .(. داﻧﺶ. ﻓﺮد،.

[XLS]ليست پايان نامه هاي ارشد مديريت – دانشگاه اصفهان

ui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub3/Azadegan/arshademodiryat.xls

Cached

Similar

Translate this page50, 50, بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران و رضایتمندی کارکنان در مجتمع صنعتی احیاء فولاد سپاهان و شرکتهای وابسته, صفر علی براتی, دکتر مهدی ابرزی, 1379 ….. 170, 170, رابطه بین رویه های مدیریت دانش و سطح نوآوری در سازمانها مورد مطالعه :شرکتهای زیر مجموعه بنگاههای اقتصادی منتخب شهر اصفهان, صبا خادم عباس خیابانی …

[PDF]ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي ﺗﺤﻮل آﻓﺮﯾﻦ و ﺧﻼﻗﯿﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎ – ابتکار و خلاقیت در علوم …

journal.bpj.ir/article_523693_ea5d3b545640c713bd6f843f39ac3e…

Cached

Similar

Translate this pageﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي ﺗﺤﻮل آﻓﺮﯾﻦ و ﺧﻼﻗﯿﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن. در ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫ. ﺎي دوﻟﺘﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﯽ. رﯾﺰ. ﺣﻤﯿﺪ ﺗﺎﺑﻠﯽ. 1. ﻫﺪاﯾﺖ ا … ﺗﯿﺮﮔﺮ. 2. ﻟﯿﻼ ﻣﻈﻔﺮي. 3. ﺣﻤﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﻮي. 4. ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﻬﺮاﺑﯽ ﻓﺮ. 5. ﺗﺎرﯾﺦ. درﯾﺎﻓﺖ … و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﻼﻗﯿﺖ رﻧﺪﺳﯿﭗ. 2. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ در دو ﺳﻄﺢ، آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ . ﯾﺎﻓﺘﻪ. :ﻫﺎ. ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺻﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﺑﯿﻦ رﻫﺒﺮي ﺗﺤﻮل آﻓﺮﯾﻦ و ﺧﻼﻗﯿﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن. ،. راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداري.

[PDF]بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و یادگیری سازمانی ) شعب بیمه دی …

fshiau.ac.ir/articles/Management93/1439.pdf

Cached

Translate this pageاین سبک رهبری. باحمایت ازگروه سازی وفرایندهای تغییر، یادگیری سازمانی رابهبود می بخشد . لذا. هدف. پژوهش حاضر. بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین با یادگیری سازمانی در … نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان داد که بین تک تک مولفه های رهبری تحول آفرین … دانش آموخته کارشناس ارشد مدیریت دولتی،دانشگاه پیام نور رشت،ایران.

پایان نامه بررسی رابطه مولفه های رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی …

www.rasathesis.ir/…/پایان-نامه-بررسی-رابطه-مولفه-های-رهبری-تحو…

Cached

Translate this pageپایان نامه بررسی رابطه مولفه های رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی سازمانی پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی-تحول چکیده تغییرات گسترده و جهانی شدن در دنیای امروز مستلزم سبک رهبری متفاوت و جدیدی است که با استفاده بهینه از.

[PDF]بررسی ارتباط تیپ شخصیتی و سبک رهبری … – مجله بهداشت و توسعه

jhad.kmu.ac.ir/article-1-63-fa.pdf

Cached

Translate this pageوري و اثر بخشي سازمان گردد. هدف از انجام اين مطالعه بررسي رابطه بين. تيپ. هاي شخصيتي و سبک رهبري مديران ارشد و مياني بيمارستان. هاي آموزشي شيراز بود. روش. :ها. اين مطالعه توصيفي. -. تحليلي به صورت مقطعي و برروي. 33. نفر از مديران ارشد و مياني بيمارسوتان. هواي آموزشوي. شيراز انجام شد. ابزار گردآوري داده. ها پرسشنامه. 03.

ارتباط بین سبک های رهبری مدیران گروه های آموزشی و رضایت شغلی …

hnmj.gums.ac.ir/browse.php?a_id=99&sid=1&slc_lang…

Cached

Translate this page
by طاهری – ‎2014
سبک رهبری یا مدیریت تعیین کننده جو، فرهنگ و راهبردهای حاکم بر سازمان است. مدیران با … پرسشنامه شامل سه بخش مشخصات فردی، سبک رهبری مدیران گروه های آموزشی و رضایت شغلی اعضای هیات علمی دانشگاه بود. داده های پژوهش … تحقیقات نشان داده است که سبک رهبری مدیران با اثر بخشی، کارایی و بهره وری سازمان رابطه دارد(5،4).

بررسی رابطه بین ویژگی های فرهنگ سازمانی و سبک رهبری مدیران …

him.mui.ac.ir › صفحه اصلی › دوره 1، شماره 2، 1383 › دهقان

Cached

Similar

Translate this page
by آزاده دهقان
روش بررسی: نوع مطالعه توصیفی می باشد و جامعه آماری مورد بررسی 28 نفر از مدیران، رؤسا و معاونین دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بودند که به صورت سرشماری انتخاب شدند. در این پزوهش از دو پرسشنامه فرهنگ سازمانی و سبک رهبری استفاده شده که روایی و پایایی آنها تعیین شده است. تجزیه و تحلیل داده ها در سطح آمار توصیفی …
Missing: دانش

فصلنامه رهبري و مديريت آموزشي، – Magiran

www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6217&Number=601…

Cached

Translate this pageFeb 14, 2013 – تبيين رابطه بين استفاده از فناوري اطلاعات با كارآفريني و پيشرفت شغلي كاركنان مدارس متوسطه شهرستان بستك … تاثير مهارت معلمان در به كارگيري الگوهاي تدريس بر بهبود راهبردهاي يادگيري و مطالعه دانش آموزان …. بررسي رابطه سبك رهبري عمل گرا و تحول گرا با مديريت سرمايه فكري در سازمان آموزش و پرورش

رابطه سبک‌های رهبری تحوّلی – تبادلی مدیران با سکوت سازمانی

ormr-old.modares.ac.ir/article_12646.html

Cached

Similar

Translate this page
by ساکی – ‎2015
ابزار استفاده شده در این پژوهش دو پرسشنامه شامل پرسشنامه چند عاملی رهبری بس و اولیو (2000) و پرسشنامه محقق ساخته سکوت سازمانی بود. … از بین مؤلفه‌های سبک رهبری تحوّلی، مؤلفه ترغیب ذهنی با سکوت سازمانی دبیران رابطه منفی و معناداری داشت و از بین مؤلفه‌های سبک رهبری تبادلی نیز مؤلفه مدیریت برمبنای استثنای منفعل با …

تحلیل همبستگی بین هویت سازمانی و سبک رهبری امنیت‌مدار با عملکرد …

hrm.iranjournals.ir/article_24815.html

Cached

Similar

Translate this page
by نصیری ولیک بنی – ‎2017
از میان ابعاد هویت سازمانی، مؤلفه دانش راهبردی بیشترین تأثیر را در پیشبینی عملکرد شغلی داشته و از بین ابعاد سبک رهبری امنیت‌مدار، مؤلفه‌های مقبولیت و استفاده … الهام (1386)، بررسی رابطه سبک رهبری تحولی- تعاملی با میزان کاربست مؤلفه‌های سازمان یادگیرنده در دبیرستان‌های شهر اصفهان، فصلنامۀ مدیریت و برنامه‌ریزی در نظام …

[PDF]بررسی رابطه رهبری تحول آفرین تعهد و وفاداری سازمانی در کارکنان شهردار

www.organizationalculture.ir/1ST-article/012.pdf

Cached

Translate this page190 شامره | 1396 فروردین و اردیبهشت | نـرشیه علمی، پژوهشی و اطالع رسانی مدیریت )ویژه نامه کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی(. بررسی رابطه رهبری … پژوهـش حاضـر بـا هـدف بررسـی رابطه رهبری تحـول آفرین تعهـد و وفاداری سـازمانی در کارکنان شـهرداری منطقه 1 … سبک رهبری روشی استکه در آن یک رهبر تاش می کند بر رفتار زیر دستانش.

[PDF]ﺷﻴﻮه رﻫﺒﺮي ﻣﺪﻳﺮان ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و درﻣﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮي داﻧﺸﮕﺎ – ResearchGate

https://www.researchgate.net/…/brrsy-ayran-pzshky-lwm-danshgah-…

Cached

Translate this pageﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ را ﻣﺪﻳﺮان. ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و درﻣﺎﻧﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان. ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دادﻧﺪ ﻛﻪ. ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد. 25. ﻧﻔﺮ ﺑﺪون ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ . اﺑﺰار ﮔﺮدآوري داده ﻫﺎ،. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻌﻴﻴ. ﻦ ﺳﺒﻚ … ﺷﻴﻮه رﻫﺒﺮي. 1. ) اﺳﺘﺎد ﻳﺎر. ﮔﺮوه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و درﻣﺎﻧﻲ. داﻧﺸﮕﺎه آ. زاد اﺳﻼﻣﻲ، واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻬﺮان . 2. ) داﻧﺸﻴﺎر. ﮔﺮوه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و درﻣﺎﻧﻲ. داﻧﺸ. ﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ …

رابطه ی بین مدیریت دانش با سبک های رهبری مدیران گروه های آموزشی از …

https://www.noormags.ir/…/رابطه-ی-بین-مدیریت-دانش-با-سبک-های-رهبری-مدیران-گروه…
اکرم نیک بخت,علی سیادت,رضا هویدا,اعظم مقدم ; مجله: مدیریت اطلاعات سلامت ; تابستان 1389 – شماره 14 ;

[PDF]1007-بررسی رابطه بین مدیریت معنوی و ابعاد توانمندسازی مربیان سازمان …

hamayesh.irantvto.ir/dl/1007.pdf

Cached

Similar

Translate this pageﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻌﻨﻮي و اﺑﻌﺎد ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﻣﺮﺑﯿﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ اي. اﯾﺮج ﮐﺮﯾﻤﯽ ﮔﯿﮕﻠﻮ. 1 … ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻌﻨﻮي و ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ اﺑﻌﺎد ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﻣﺮﺑﯿﺎن از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي اﺳﭙﺮﯾﺘﺰر اﺳﺘﻔ. ﺎده ﺷﺪه. اﺳﺖ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ … زدن ﺑﺮ ﻣﺴﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و رﻫﺒﺮي ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن و ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺗﻮﻓﯿﻖ در اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ و ﻣﺴﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎي آن ﻣﺴﺘﻠﺰم داﺷﺘﻦ ﺳﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ: داﻧﺶ، ﻣﻬﺎرت و. ﻣﺴﻮﻟﯿﺖ اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ.

[PDF]رﺗﺒﺎط رﻫﺒﺮي داﻧﺶ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺟﺬب داﻧﺶ ا در ادارات ﮐﻞ ورزش و ﺟ T

journals.pnu.ac.ir/pdf_2492_6409e948bea74c41b104c1a3a5c9d78…

Cached

Similar

Translate this page
by فتحی – ‎2016
Mar 10, 2016 – از آزﻣﻮن. ﻫﺎ. ي. آﻟﻔﺎ. ي. ﮐﺮوﻧﺒﺎخ،. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕ. ﭘﯽ. ﯿ. ﺮﺳﻮن. و ﻣﺪل ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎر. ي. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻧﺘﺎ. ﺞﯾ. ﻧﺸﺎن داد ﺳﺒﮏ. ﺗﺤﻮل. ﮔﺮا. ي. رﻫﺒﺮان ﻫﻤﺴﻄﺢ ﺗﺄﺛ. ﺮﯿ. ﻣﺴﺘﻘ. ﻢﯿ. و ﻣﻌﻨﺎدار. ي. ﺑﺮ ﺗﻌﻬﺪ و اﺛﺮﺑﺨﺸ. ﺗﯽ. ﻤﯿ. ﯽ …. اﻇﻬﺎر دارﻧﺪ ﮐﻪ رﻫﺒﺮي. داﻧﺶ. 4. ﻧﻘﺶ. ﻣﻬﻤﯽ. را. در. ارﺗﻘﺎي. داﻧﺶ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ،. ﺟﺬب و اﻧﺘﻘﺎل آن،. ﻋﻤﻠﮑﺮد. ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ،. اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ. ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ،. ﯾﺎدﮔﯿﺮي. ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ،. ﻓﺮﻫﻨﮓ. ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ،. اﯾﺠﺎد. ﺑﯿﻨﺶ و. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ.

دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده مدیریتی – ترجمه فا

tarjomefa.com/جدیدترین-مقالات-انگلیسی-مدیریت

Cached

Similar

Translate this pageجدیدترین مقالات انگلیسی مدیریت با ترجمه : دانلود رایگان مقاله انگلیسی و نمونه ترجمه + خرید ترجمه آماده تایپ شده با فرمت ورد رشته های مدیریتی. … گزارشات پایداری در سازمان های بخش دولتی: بررسی ارتباط بین فرایند گزارشگری و مدیریت تغییر سازمانی جهت پایداری (نشریه الزویر) Sustainability reporting in public sector …

 

گروه بازاریابی تلگرام

لینک گروه بازاریابی تلگرام

گروه بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی شبکه ای

گروه های بازاریابی در تلگرام

پشتیبانی 24 ساعته آنلاین  در صورت وجود مشکل در روند دانلود و خرید هر کدام از فایل های این سایت  با    09214087336 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇برای دانلود فایل  روی لینک زیر کلیک نمایید👇👇👇👇👇👇👇👇👇

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Xبستن تبليغ
دانلود آهنگ
دانلود آهنگ جدید
دانلود فیلم
دانلود آهنگ جدید