پرسشنامه بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و ابعاد آن با مدیریت دانش در بانک

هدف از این پرسشنامه بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و ابعاد آن با مدیریت دانش در بانکهای شعب استان گیلان می باشد

 

گروه بازاریابی تلگرام

لینک گروه بازاریابی تلگرام

گروه بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی شبکه ای

گروه های بازاریابی در تلگرام

پشتیبانی 24 ساعته آنلاین  در صورت وجود مشکل در روند دانلود و خرید هر کدام از فایل های این سایت  با    09214087336 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇برای دانلود فایل  روی لینک زیر کلیک نمایید👇👇👇👇👇👇👇👇👇

لینک منبع و پست :

پرسشنامه بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و ابعاد آن با مدیریت دانش در بانک


http://arshad.fileina.com/product-75064-پرسشنامه-بررسي-رابطه-سرمايه-اجتماعي-و-ابعاد-آن-با.aspx

بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و ميزان اجراي مديريت دانش در كتابخانه …

www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=177475

Cached

Similar

Translate this page
by دياني محمدحسين
پرسشنامه دوم، توسط پژوهشگر طراحي و براي بررسي ميزان اجراي مديريت دانش در كتابخانه ها مورد استفاده قرار گرفت. يافته هاي پژوهش نشان داد بين ميزان سرمايه اجتماعي و ميزان اجراي مديريت دانش رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. از ميان ابعاد مديريت دانش، سرمايه اجتماعي بيشترين ارتباط را با بعد توليد دانش دارد و كمترين ارتباط نيز ميان …

مقاله بررسی رابطه بین ابعاد سرمایه اجتماعی و مؤلفه های مدیریت دانش …

https://www.civilica.com/Paper-IMIIMAIEO01-IMIIMAIEO01_01…

Cached

Translate this pageامروزه در عصر دانش، سازمان ها با به کارگیری دارایی های نامشهود که منابع ارزشی جدیدی محسوب می شوند، از مزیت رقابتی خاصی بهره می جویند. … ارجلو, آتنا؛ علیرضا فرشیدپور و مهدی قائم مقامی، ۱۳۹۱، بررسی رابطه بین ابعاد سرمایه اجتماعی و مؤلفه های مدیریت دانش پژوهشی موردی در شعب بانک ملی اراک، اولین همایش ملی بررسی راهکارهای …

[PDF]ﻓﮑﺮي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و داﻧﺶ ﺗﺴﻬﯿﻢ ﺑﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ

www.ensani.ir/storage/Files/20161001130608-9857-134.pdf

Cached

Similar

Translate this pageﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺟﻤﻊ. آوري ﺷﺪ . ﺑﺮاي آزﻣﺎﯾﺶ. ﻓﺮﺿﯿﻪ. ﻫﺎ. از. ﻣﺪل. ﺳﺎزي. ﻣﻌﺎدﻻت. ﺳﺎﺧﺘﺎري. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺑﺎ. ﺗﻮﺟﻪ. ﺑﻪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ. ﺑﺪﺳﺖ. آﻣﺪه،. دو. ﺑﻌﺪ. ﺳ. ﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،. ﯾﻌﻨﯽ. ﺑﻌﺪ. راﺑﻄﻪ. اي. و. ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ. ﺑﺮ. ﺗﺴﯿﻬﻢ. داﻧﺶ. ﺗﺎﺛﯿﺮ. ﻣﺜﺒﺖ. و. ﻣﻌﻨﯽ. داري. دارﻧﺪ،. اﻣﺎ. ﺗﺎﺛﯿﺮ. ﺑﻌﺪ. ﺳﺎﺧﺘﺎري. ﺑﺮ. ﺗﺴﻬﯿﻢ. داﻧﺶ. ﻣﻌﻨﯽ. دار. ﻧﯿﺴﺖ . ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر اﺛﺮ ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ ﺑﺮ ﺳﻪ ﺑﻌﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮي ﯾﻌﻨﯽ اﺑﻌﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎري،. اﻧﺴﺎﻧﯽ و راﺑﻄﻪ. اي ﻧﯿﺰ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﯽ. دار اﺳﺖ.

[PDF]ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ در داﻧﺸﮕﺎه

ijvlms.ir/online/files/…/hodafakhrzad-A-10-6-172-2fd2742.pdf

Cached

Similar

Translate this page
by A Mooghali – ‎Related articles
Jun 17, 2015 – ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ در داﻧﺸﮕﺎه. ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﯿﺮاز. ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن. 94. ، دوره. 6. ، ﺷﻤﺎره. 2. MEDIA. 41. ﻧﺘﺎﯾﺞ. : ﮐﺎرﮐﻨﺎن رﺳﻤﯽ ﺑﺎ. /5. 50. درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ. ﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ را ﺗﺸﮑﯿﻞ … ﻣﻘﺎدﯾﺮ. ﻪﺑ. دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ. ﻧﺸﺎن ﻣﯽ. دﻫﺪ ﮐﻪ. راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﯿﻦ. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺑﻌﺎد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ وﺟﻮد دارد. و ﺑ. ﺄﺎ ﺗ. ﯾﯿﺪ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎدار آﻣﺎري. ، ﻫﺮ. 4. ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻓﺮﻋﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗ.

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و میزان اجرای مدیریت دانش در کتابخانه …

lis.aqr-libjournal.ir/article_43014.html

Cached

Translate this pageپرسشنامه دوم، توسط پژوهشگر طراحی و برای بررسی میزان اجرای مدیریت دانش در کتابخانه ها مورد استفاده قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد بین میزان سرمایه اجتماعی و میزان اجرای مدیریت دانش رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. از میان ابعاد مدیریت دانش، سرمایه اجتماعی بیشترین ارتباط را با بُعد تولید دانش دارد و کمترین ارتباط نیز …

پرسشنامه بررسی اثربخشی سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش در بانکها

fileina.com/product-74686-پرسشنامه%20تاثير%20سرمايه%20اج…

Cached

Translate this pagefileina.com,فروشگاه ساز فایلینا,هدف از این پرسشنامه بررسی اثربخشی سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش در بانکهای شعب استان گیلان می باشد. … شده است که به این منظور برای سنجش سرمایه اجتماعی از پرسشنامه ناهاپیت و گوشال و برای سنجش مدیریت دانش از پرسشنامه پاتریك فونگ وهمكاران(2009) با انجام تعدیلاتی، استفاده شده است.

[PDF]بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و تمایل به نوآوری در کارکنان … – دانشگاه شاهد

tlr.shahed.ac.ir/article-1-889-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this page45. ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺗﻤﺎﻳﻞ. ﺑﻪ ﻧﻮآوري در ﻛﺎرﻛﻨﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان. ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن. : ﺧﺪاﻳﺎر اﺑﻴﻠﻲ. 1. ، ﺣﺎﺗﻢ ﻓﺮﺟﻲ ده ﺳﺮﺧﻲ. *. 2. ، ﻛﺮﻳﻢ ﺷﺎﻃﺮي. 2. و. ﻋﻠﻴﺮﺿـﺎ. ﻳﻮزﺑﺎﺷﻲ. 3 . 1. داﻧﺸ. ﺎرﻴ. ﮔﺮوه. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ … ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ راﺑﻄـﻪ. ﺑﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﺑﻌﺎد آن. (. ﺳﺎﺧﺘﺎري، راﺑﻄﻪ. اي و ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ. ) ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻧﻮآوري و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻬﻢ ﻧﺴﺒﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ اﺑﻌﺎد در ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑـﻪ ﻧـﻮآوري، ﭘﺮداﺧﺘـﻪ اﺳـﺖ.

بررسی رابطه بین مدیریت دانش و هوش هیجانی با کیفیت زندگی کاری …

rmt.iranjournals.ir/article_27430_4302.html

Cached

Translate this page
by بنیسی – ‎2017
2- بین هوش هیجانی با کیفیت زندگی کاری رابطه معناداری وجود دارد و هوش هیجانی 7/61 درصد از تغییرات کیفیت زندگی کاری را از طریق ابعاد خودمدیریتی، خودآگاهی، … پایایی 86/0، پرسشنامه هوش هیجانی برادبری و گریوز (2005) با ضریب پایایی 82/0 و پرسشنامه مدیریت دانش شرون لاوسون (2004) با ضریب پایایی 88/0 بوده است.

[PDF]بررسی رابطه سرمایه اجتماعی سازمانی با بکارگیری مدیریت دانش در اداره ک

jpsd.hormozgan.ac.ir/article-1-53-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageMar 19, 2003 – با استفاده از نرم افزار. SPSS. مقدار ضریب. پایایی پرسشنامه. ها به ترتیب. 98. / و. 98. / تعیین گردید. پس از تجزیه و تحلیل آنها داده. های جمع. آوری شده در کلیه فرضیه. های مذکور. در سطح اطمینان. 81. /، فرضیه. های. H1. تأیید گ. ردید. به عبارتی سرمایه اجتماعی سازمانی با بکارگیری مدیریت دانش و همه ابعاد آن. رابطه دارد.
Missing: بانک

[PDF]ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺑﻌﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮي ﺑﺮ – مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)

jmsd.atu.ac.ir/article_4035_330bd8394e0f8f25f0a6ccba6c366f29….

Cached

Similar

Translate this page
by غیاثی ندوشن – ‎2016
Apr 19, 2015 – ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﺑﯿﻦ. 265. ﻧﻔﺮ. از. ﮐﺎرﮐﻨﺎن. ﺷﻌﺐ. ﺑﺎﻧﮏ. ﻣﻠﯽ. در. اﺳﺘﺎن. ﯾﺰد. ﺟﻤﻊ. آوري. ﺷﺪ . در. ﻧﻬﺎﯾﺖ. ﻓﺮﺿﯿﻪ. ﻫﺎ. ﻣو. ﺪل. ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ. ﭘﮋوﻫﺶ. ﺑﺎ. اﺳﺘﻔﺎده. از. روش. رﮔﺮﺳﯿﻮن. ﮔﺎم. ﺑﻪ. ﮔﺎم. و. ﺑﺮ. ﭘﺎﯾﻪ. داده … راﺑﻄﻪ. اي. و. ﺳﺎﺧﺘﺎري. ﺑﺮ. ﺑﻬﺮه. وري. ﻣﻨﺎﺑﻊ. اﻧﺴﺎﻧﯽ. ﻣﻮرد. ﺗﺎﯾﯿﺪ. ﻗﺮار. ﻣﯽ. ﮔﯿﺮد . واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪي. : ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺳﺮﻣ. ﺎﯾﻪ. ﻓﮑﺮي،. ﺑﻬﺮه. وري. ﻣﻨﺎﺑﻊ. اﻧﺴﺎﻧﯽ،. ﺑﺎﻧﮏ. ﻣﻠﯽ . *. اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ …

[PDF]بررسي نقش سرمايه اجتماعي در تسهيم موثردانش کارکنان … – ResearchGate

https://www.researchgate.net/…/SOCIAL-CAPITAL-ROLE-IMPAC…

Cached

Translate this pageانش کارکنان. شرکت نفت و گاز پارس بررسی شود. برای گردآوری داده. ها از پرسشنامه استفاده شده است. نتایج نشان می. دهند. که سرمایه اجتماعی بر تسهیم دانش درون واحدی و میان واحدی موثر است. همچنین بر اساس نتایج، سرمایه. اجتماعی درافراد دارای تحصیالت باالتر، میانگین باال. تری دارد و افراد با سابهه مدیریتی بیشتر، به لحا تسهیم.

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و ابعاد آن با مدیریت دانش در بانک – پروژه …

prozhe4u.persiafile.ir › دسته‌بندی نشده

Cached

Translate this pageFeb 14, 2018 – دسته: مدیریت بازدید: ۱ بار فرمت فایل: doc حجم فایل: ۷۲۹ کیلوبایت تعداد صفحات فایل: ۱۷۵. هدف از این پایان نامه بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و ابعاد آن با مدیریت دانش در بانکهای شعب استان گیلان می باشد. قیمت فایل فقط ۱۳۷,۰۰۰ تومان. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی …

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و میزان اجرای مدیریت دانش

dayani.profcms.um.ac.ir/index.php?option…

Cached

Similar

Translate this pageپرسشنامه دوم، توسط پژوهشگر طراحی و جهت بررسی میزان اجرای مدیریت دانش در کتابخانه ها مورد استفاده قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد بین میزان سرمایه اجتماعی و میزان اجرای مدیریت دانش رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. از میان ابعاد مدیریت دانش، سرمایه اجتماعی بیشترین ارتباط را با بعد تولید دانش دارد و کمترین ارتباط نیز میان …
Missing: بانک

ابعاد سرمایه اجتماعی – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/dashboard?q=ابعاد+سرمایه+اجتماعی…

Cached

Translate this pageهدف از این تحقیق ارائه چهارچوبی جهت تبیین تاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر مشتری‌مداری کارکنان با توجه به نقش میانجی تسهیم دانش بود. بر این اساس از طریق مرور ادبیات نظری و پیشینه تحقیق مدل مفهومی و فرضیه‌های تحقیق ارائه شدند. سپس داده‌های مورد نیاز از طریق توزیع پرسشنامه بین 144 نفر از کارکنان شعب بانک مسکن در …

تأثیر سرمایه اجتماعی بر توانمندسازی کارکنان (مورد مطالعه: پرستاران …

jas.ui.ac.ir/article_20494.html

Cached

Translate this pageپژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر توانمندسازی کارکنان انجام شده است. جامعه آماری پرستاران بیمارستان شریعتی تهران است. اعضای نمونه به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از دو پرسشنامه محقق ساخته بر اساس پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی استون (2001) و پرسشنامه استاندارد توانمندسازی …

تاثیر سرمایه اجتماعی بر مرحله آگاهی از نیاز برای تغییر: مطالة نقش …

https://jscm.ut.ac.ir/article_58169_0.html

Cached

Translate this page
by نوروزی – ‎2016
در این مطالعه تأثیر سرمایة اجتماعی سازمانی بر آگاهی از نیاز به تغییر، با نقش میانجی تسهیم دانش در ادارات آموزش‌وپرورش بررسی شد. به این منظور، سه پرسشنامة پیوسته برای ارزیابی سطح تسهیم دانش، سرمایة اجتماعی و آگاهی از نیاز برای تغییر، بین 400 نفر از کارکنان اداری آموزش‌وپرورش تهران توزیع شد که در نهایت، 386 پرسشنامه …

فایل word بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی با توسعه مدیریت دانش …

docx.a0k.ir/downloads/622361-papersfile.html

Cached

Translate this pageDec 11, 2017 – هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی با توسعه مدیریت دانش سازمانی در سازمان حفاظت محیط زیست استان مازندران می باشد. بدین منظور با مراجعه به تحقیقات انجام گرفته، ابعاد و مؤلفه های مرتبط با مفهوم سرمایه اجتماعی و توسعه مدیریت دانش شناسایی شد و بر مبنای این متغیرها، پرسشنامه ای مبتنی بر 63 …

[PDF]ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ

edu.journals.iau-garmsar.ac.ir/article_538704_a1209668a289c1f46…

Cached

Similar

Translate this page
by گیوریان – ‎2011
ﭼﻜﻴﺪه. اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ. ﺑﺎ ﻫﺪف. ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. و. اﺛﺮ. ﺑﺨﺸﻲ. ﻣﻌﻠﻤﺎن. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ . ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﻋﺘﻤﺎد، رواﺑﻂ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ،. ﻣﺸﺎرﻛﺖ، داﻧﺶ ﺣﺮﻓﻪ اي، اﺧﻼﻗﻲ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳ. ﻄﻮح ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ و. اﺑﻌﺎد. اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮي ﻋﻮاﻣﻞ. ﺧﺎرﺟﻲ و داﺧﻠﻲ و ﻛﻨﺘﺮل. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ. ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار. ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . روش ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ. (. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ. ) ﺑﻮد . ﺑﺮاي. ﮔﺮدآوري. داده ﻫﺎ. از. دو. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. و.

[PDF]مـــدل ترکیبـــی مدیریـــت دانـــش و اقتصـــاد … – نشریه مدیریت بحران

www.joem.ir/article_25283_b88b32ba69519d846cdaf94a210c64c…

Cached

Translate this page
by ایدلخانی – ‎2017
آزمونSmartPLS( و با استفاده از نرم افزارPLSمقاومتی بانک انصار انجام شده و مدل ارائه گردیده با روش مدل یابی معادالت ساختاری ) … و این سازمان به نوعی با سرمایه گذاری در بخش مدیریت دانش می تواند به طور غیرمستقیم کشور را در تحقق اقتصاد مقاومتی یاری رساند. اقتصاد …. پس از بررسی پایایی و روایی پرسشنامه، به صورت حضوری.

بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی …

www.iaeej.ir/article_13949_2122.html

Cached

Similar

Translate this pageهدف این تحقیق بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استان البرز بود. روش تحقیق، پیمایشی و از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق را 272 نفر از کارشناسان سازمان‌ جهاد کشاورزی در استان البرز تشکیل می‌ دادند که با توجه به جدول کرجسی- مورگان، تعداد 213 نفر از آن‌ ها از طریق روش نمونه‌ …

[PDF]ﺎرﮐﻨﺎن ﮐ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎ ﺑﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ا – فصلنامه مدیریت توسعه و تحول

www.jdem.ir/article_431_4c64ff2fec9c87ad88b040e21b2bbfc8.pdf

Cached

Translate this page
by معمارزاده تهران – ‎2014
ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ. ﺑﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. ﺑﺎ. ﻋﻤﻠﮑﺮد. ﮐ. ﺎرﮐﻨﺎن. در داﻧﺸﮕﺎه. آزاد. اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﻗﺰوﯾﻦ. ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻣﻌﻤﺎرزاده ﺗﻬﺮان. 1. ، ﮐﺮم ا… داﻧﺶ. ﻓﺮد. 1. ، زﻫﺮا ﺣﺴﺎﻣﯽ. *،. 2. 1. داﻧﺸﯿﺎر. داﻧﺸﮑﺪه. اﻗﺘﺼﺎد و. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، داﻧﺸﮕﺎه …. از آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴـﻢ ﻫـﺎ و ﺗﻌـﺎﻣﻼت اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ. اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻟﮕﻮي ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻣﯿﺎن اﻋﻀﺎي. ﺳﺎزﻣﺎن، اﺑﻌﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣ. ﺆ. ﺛﺮ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺿﺮوري اﺳﺖ. ﺑﺎ.

اثر سرمایه های فکری بر نوآوری سازمانی با میانجی گری مدیریت دانش و …

journals-old.modares.ac.ir/article_14893.html

Cached

Similar

Translate this page
by بورقانی فراهانی – ‎2016 – ‎Related articles
نتایج پژوهش نشان داد سرمایه‌های فکری به‌طور مستقیم بر مدیریت دانش، یادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی روزنامه‌های‌پرشمارگان اثر مثبت و معناداری دارد و همچنین مدیریت دانش و یادگیری … (1391) «بررسی رابطه بین سرمایه فکری با نوآوری سازمانی (مطالعه موردی: شرکت سهامی بیمه توسعه)»؛ نشریه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، شماره 1.

[PDF]تأثیر مدیریت دانش بر بهره وري اقتصادی پروژه های دانش بنیان

www.jecm.ir/article_51140_1572bc12558bd7d3702897dc56a5f54…

Cached

Translate this pageابزار تحقیق پرسش نامه بوده و میزان پایایی تحقیق با استفاده از روش آلفای کرونباخ 0.85 می باشد. نتایج حاصل از تحقیق. نشان داد بین مدیریت دانش و بهره وری اقتصادی رابطه معنی دار وجود داشته و مدیریت دانش بر بهره وری دانش تاثیر گذار می باشد . به همین ….. بین سرمایه اجتماعی و میزان آمادگی سازمانی براي استقرار مدیریت دانش در.

پرسشنامه رایگان –

questionnaire1.com/

Similar

پرسشنامه رایگان سبک مدیریت کلاس توسط معلمان · پرسشنامه رایگان عملکرد تحصیلی …. رایگان مقیاس سنجش حمایت اجتماعی · پرسشنامه رایگان بررسی رابطه اولین قاعدگی با اضطراب و افسردگی در دختران …. پرسشنامه رایگان نقش ادراک ازمحیط سازنده گرای اجتماعی در انگیزش پیشرفت دانش آموزان · پرسشنامه رایگان مقیاس تاب‌آوری …

پایان نامه بررسی رابطه ی سرمایه فکری با عملکرد سازمانی بانک قوامین …

www.rasathesis.ir/…/پایان-نامه-بررسی-رابطه-ی-سرمایه-فکری-با-ع…

Cached

Translate this pageپایان نامه بررسی رابطه ی سرمایه فکری با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران چکیده امروزه موضوع سرمایه های فکری یکی از عناصر موفقیعت سازمان ها محسوب می شود و … از این رو ضرورت توسعه و مدیریت سرمایه فکری، به یک الزام جدی در عرصه کسب و کار تبدیل شده و با حرکت به سمت اقتصاد دانش پایه منجر به تغییر پارادایم حاکم …

[PDF]بررسی رابطه سرمایه انسانی استراتژیک با بهبود عملکرد مالی در صنعت …

jmbr.mbri.ac.ir/article-1-389-fa.pdf

Cached

Translate this pageFeb 4, 2018 – تا به بررسی،. ابعاد د. رونی. موجود در انسان بپردازیم و با توجه به حاالت و روحیات آنها زمینه ارتقاء سرمایه ان. سانی. موجود و در نهایت عملکرد. مالی بانک را فراهم آوریم. …. عنوان. یک کل،. به. طوری. که. چه مدل مدیریت منابع انسانی. مناسب برای. کسب. وکار. مدرن و چگونگی آن با. جنبه. های. مدیریت دانش متناسب است )الپین،. مورن.

پرسشنامه محقق ساخته-استاندارد | پروپوزال دکتری انجام پایان نامه ارشد …

https://www.linkedin.com/…/پرسشنامه-محقق-ساخته-استاندارد-پرو…

Cached

Translate this pageAug 20, 2017 – برای دریافت لینک دانلود پرسشنامه مورد نظر خود، عنوان پرسشنامه یا توضیحات آن را در کادر زیر وارد نموده و عملیات پرداخت را انجام دهید. پرسشنامه برای شما ایمیل میشود. در صورت وجود هرگونه سوال یا اشکالی با این شماره تماس حاصل فرمایید: 09124384291. کتابخانه دیجیتال ایبوکا. فهرست برخی پرسشنامه های آماده:.

بررسی رابطه بین سرمایه فکری و نوآوری سازمانی با دخالت متغیر میانجی …

shahroodut.ac.ir/fa/thesis/thesis.php?thid=HA104

Cached

Similar

Translate this pageHA104 : بررسی رابطه بین سرمایه فکری و نوآوری سازمانی با دخالت متغیر میانجی هوش هیجانی (مطالعه موردی: شرکت تولیدی و صنعتی عقاب افشان استان سمنان) … به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و بدین منظور پرسشنامه‌های سرمایه فکری بونتیس (1998)، محقق ساخته نوآوری سازمانی (به نقل از چوپانی) و پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ برای …

مـــدل ترکیبـــی مدیریـــت دانـــش و اقتصـــاد مقاومتـــی: رویکـــر – SSRN

https://papers.ssrn.com/…/SSRN_ID3046425_code1787016.pdf?… – Translate this page
Bank. Data were collected through a questionnaire with 34 questions, which is asked among 84 experts and staff of Ansar Bank that were familiar with … و این سازمان به نوعی با سرمایه گذاری در بخش مدیریت دانش می تواند به طور غیرمستقیم کشور را در تحقق اقتصاد مقاومتی یاری رساند. …. تقویت و تحکیم سرمایه اجتماعی. 47.

[PDF]های استان های دانشگاه ای بین کارکنان کتابخانه مدیریت دانش با رویکرد مق

religion.journals.pnu.ac.ir/pdf_3404_85ff570b3a773171c548e7e5…

Cached

Translate this page
by سلامی – ‎2017
مدیریت دانش در کتابخانه. های دانشگاهی. دولتی و علوم پزشکی مازندران. در حد متوسط می. باشد، اما از بین مؤلفه. های مورد. بررسی مؤلفة. بکار گیری. دانش. از. حد متوسط …. آید مدیریت دانش با. باال بردن سرعت پاسخگویی، سازمان را به سمت. سوددهی هدایت می. کند مدیریت دانش به سرمایه فکری. و ذهنی یک سازمان کمک می. کند مدیریت دانش با.

[PDF]بررسی رابطه بین مدیریت استعداد و سرمایه اجتماعی در امور همکاری های بین

journalie.ir/article-1-392-fa.pdf

Cached

Translate this pageکه مدیریت استعداد بر اساس شایسته ساالری گام بر می. دارد . بر همین اساس. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مدیریت استعداد و. سرمایه اجتماعی در ام. ور همکاری … مدیریت استعداد با. 22. سوال بسته پاسخ. و. پرسشنامه استاندارد سرمایه. اجتماعی. با. 22. سوال. بر حسب طیف پنج درجه. ای لیکرت استفاده شد. روایی هر دو پرسشنامه به صورت …

بررسی تاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر تعهد سازمانی مورد مطالعه: کارکنان …

www.qjmst.ir/article_25082.html

Cached

Translate this pageتحقیق حاضر با عنوان بررسی تاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر تعهد سازمانی با هدف بررسی تاثیر ابعاد ساختاری، رابطهای و شناختی سرمایه اجتماعی بر تعهد سازمانی کارکنان معاونت نیروی … روش تحقیق حاضر توصیفی – همبستگی و ابزار اصلی جمعآوری اطلاعات پرسشنامه است، که در میان کارکنان معاونت نیروی انسانی نزاجا توزیع گردید.

وبسایت پرسش نامه ها

www.questionnaires.ir/

Cached

Similar

Translate this pageسایت مناسب برای سفارش پروپوزال، پرسشنامه، مقاله از پایگاه ساینس دایرکت؛ پایان نامه ی لاتین از پایگاه پروکوست، ترجمه و پذیرش مقاله ISI.

[PDF]تدوین مدل ارتباطی مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی با میانجی‌گری …

ntsmj.issma.ir/article-1-864-fa.pdf

Cached

Translate this pageهدف از پژوهش حاضر تدوین مدل ارتباطی بین مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی با سرمایه اجتماعی در وزارت ورزش و جوانان. است. جامعه آماری پژوهش …. با کارآفرینی رابطه معناداری دارند؛ ضمن اینکه ابعاد خلق. غیرمستقیم … مازندران) بررسی کردند و دریافتند بین مدیریت دانش و جهانی باید از مدیریت دانش برخوردار باشد تا برای حل. افراد،. ۲.

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی با عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه …

journal.sanjesh.org/article_24504.html

Cached

Translate this page
by قنبری – ‎2016
چکیده: هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی با عملکرد‌ شغلی کارکنان دانشگاه بوعلی ‌سینا بود. روش پژوهش توصیفی از … برای جمع‌آوری داده‌ها از دو پرسشنامه سرمایه اجتماعی هاناپیت و گوشال (2000) و عملکرد شغلی پاترسون (2008) استفاده شد. … رابطه بین سرمایه اجتماعی سازمانی با مدیریت دانش در یک شرکت بیمه دولتی.

جدیدترین مقالات رشته مدیریت با ترجمه – ترجمه فا

tarjomefa.com/جدیدترین-مقالات-انگلیسی-مدیریت

Cached

Similar

Translate this pageجدیدترین مقالات انگلیسی مدیریت با ترجمه : دانلود رایگان مقاله انگلیسی و نمونه ترجمه + خرید ترجمه آماده تایپ شده با فرمت ورد رشته های مدیریتی. … بررسی رابطه بین سرمایه انسانی استراتژیک و بهبود عملکرد مالی از منظر درآمد ها در سازمان تامین اجتماعی استان فارس (نشریه Ijhcs) An Investigation into the Relationship between …

پایان نامه ها – موسسه آموزش عالی آزاد بهار

www.bahar.ac.ir/پایان-نامه-ها/

Cached

Similar

Translate this pageپژوهش حاضر، با هدف بررسی راه های ارتقای سرمایه اجتماعی به منظور توسعه مدیریت دانش که در سالهای اخیر از مهمترین منابع یک سازمان محسوب میشوند، به تبیین نقش … در توسعه مدیریت دانش و نیز ابعاد سرمایه اجتماعی (درون و برون)، سازمانی بر توسعه مدریت دانش و نیز ابعاد سرمایه اجتماعی شامل (بعد شناختی، بعد ساختاری و بعد رابطه …

بررسی رابطة بین سرمایة فکری با نوآوری و خلاقیت منابع انسانی در سازمان

journal.bpj.ir/article_516608.html

Cached

Similar

Translate this page
by جهانیان – ‎2015
ابزار پژوهش سه نوع پرسشنامه استاندارد سرمایة فکری بنتیس، خلاقیت رندسیب و نوآوری هانگ و همکاران بود. یافته‌ها: … به‌عبارتی دیگر، بین سرمایة فکری در ابعاد سرمایة انسانی، سرمایة مشتری و سرمایة ساختاری و خلاقیت کارکنان رابطة مثبت و معناداری مشاهده شد. هم‌چنین، بین …. بررسی رهبری دانش با مدیریت سرمایة فکری. فصلنامه …

[PDF]رابطه ی سرمایه ی اجتماعی با قصد كارآفرینی دانشجویان كشاورزی دانشگاه ت

itvhe.areo.ir/article_107205_5904d0d172eb776003820206905717…

Cached

Similar

Translate this pageNov 7, 2016 – ابزار اصلی برای گرد-آوری داده ها پرسشنامه بود. … نشان داد كه از بین سویگان ساختاری، رابطه ای و شناختی سرمایه ی اجتماعی، سویه ی ساختاری از راه متغیر میانجی … بـا. وجـود مطالعـه هـای گسـترده انجام شـده، در زمینـه ی رابطه. سـرمایه اجتماعـی بـا قصـد كارآفرینـی در اندک بررسـی هایی. دیـده می شـود. در طـی سـال های كنونـی …

تأثیر سرمایه اجتماعی بر رضایت تحصیلی – مطالعات برنامه ریزی آموزشی

www.eps.journals.umz.ac.ir/article_754_164.html

Cached

Similar

Translate this page
by امین بیدختی – ‎2014
هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر رضایت تحصیلی دانشجویان دانشگاه گرگان بوده است. … (2001) سرمایه اجتماعی را مفهومی چند بُعدی و متشکل از ابعاد و عناصر متعددی مانند شبکهها، اعتماد و بدهبستان میدانند و با تأکید بر کیفیت روابط اجتماعی و ساختار این روابط معتقدند که سرمایه اجتماعی صرفاً مختص نوع …

 

گروه بازاریابی تلگرام

لینک گروه بازاریابی تلگرام

گروه بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی شبکه ای

گروه های بازاریابی در تلگرام

پشتیبانی 24 ساعته آنلاین  در صورت وجود مشکل در روند دانلود و خرید هر کدام از فایل های این سایت  با    09214087336 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇برای دانلود فایل  روی لینک زیر کلیک نمایید👇👇👇👇👇👇👇👇👇

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Xبستن تبليغ
دانلود آهنگ
دانلود آهنگ جدید
دانلود فیلم
دانلود آهنگ جدید