پرسشنامه بررسی تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی

هدف اصلی این پرسشنامه بررسی ارتباط بین مدیریت دانش با میزان کارآفرینی در مدیران باشگاه های خصوصی شهر تهران می باشد

 

گروه بازاریابی تلگرام

لینک گروه بازاریابی تلگرام

گروه بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی شبکه ای

گروه های بازاریابی در تلگرام

پشتیبانی 24 ساعته آنلاین  در صورت وجود مشکل در روند دانلود و خرید هر کدام از فایل های این سایت  با    09214087336 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇برای دانلود فایل  روی لینک زیر کلیک نمایید👇👇👇👇👇👇👇👇👇

لینک منبع و پست :

پرسشنامه بررسی تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی


http://lono.fileina.com/product-74866-پرسشنامه-بررسي-تاثير-مديريت-دانش-بر-کارآفريني.aspx

بررسی تأثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی از دیدگاه کارکنان …

cs.shahed.ac.ir/browse.php?a_id=838&sid=1&slc_lang=fa

Cached

Similar

Translate this pageدر این مقاله تأثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی مورد بررسی قرار گرفته است. برای سنجش مدیریت دانش از … بررسی تأثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی از دیدگاه کارکنان (مورد مطالعه: وزارت صنایع). راهبردهای … جامعه آماری پژوهش وزارت صنایع بوده و داده‌های این تحقیق توسط پرسشنامه جمع آوری شده است. پس از تحلیل داده‌ها و …

[PDF]بررسی تاثیر گرایش به کارآفرینی وتکنولوژی برنوآوری … – سیویلیکا

www.civilica.com/PdfExport-NCES01_010=بررسی-تاثیر-گرای…

Cached

Similar

Translate this pageﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﻫﺪﻑ ﺍﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺮﺍﯾﺶ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺁﻓﺮﯾﻨﯽ ﻭﮔﺮﺍﯾﺶ ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﯼ ﺑﺮﻧﻮﺁﻭﺭﯼ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺩﺍﻧﺶ ﻭﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺍﺳﺖ ﻭﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﻫﺪﻑ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩﯼ. ﺍﺳﺖ ﺍﺯﻧﻈﺮ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﯼ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺪﺍﻧﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﯼ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﺩﺭﺍﯾﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ۲۲ﺳﻮﺍﻝ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﻨﺠﺶ ﮐﻞ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯼ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺍﺯ ﻃﯿﻒ ۵. ﺗﺎﯾﯽ ﻟﯿﮑﺮﺕ …

[PDF]ی بین اثربخشی استفاده از فرآیند مدیریت دانش با کارافرینی بررسی …

www.ensani.ir/storage/Files/20150908163607-9747-169.pdf

Cached

Similar

Translate this pageSep 8, 2015 – چکیده: پژوهش حاضر با هدف بر س ابطه. ي بين اثربخش استفاد ا فرآيند مديريت دانش با كا افرين. سا مان انجام مد است.جامعه آما ي. پژوهش بخش خدمات عرزم استا گلستا م بامد كه. 310. نفر به عنزا نرزنه آما ي انتخاب مدند. وش جرع آو ي اطالعات ا طريق پرسشنامه بزد و تجزيه و. تحليل آما ي هم به وسيله ي نرم افزا اس پ اس اس و به وش …

[PDF]سازمانی )بررسی نقش نوآوری تأثیر سیستم مدیریت دانش بر یادگیری …

jks.atu.ac.ir/article_2696_84a6240bddbcdb90cb332b1140c80f54….

Cached

Translate this page
by مصباحی جهرمی – ‎2016
تأثیر سیستم مدیریت دانش بر. نوآوری. سازمانی )بررسی نقش. یادگیری سازمانی(. نگارالسادات مصباحی جهرمی. 1. مرضیه ادیب زاده. 2. مطالعات دانش. شناسی. سال دوم، شماره. 5 … پرسشنامه. اس. تاندارد. است که روا. يی. آن با نظر اسات. دی. يیتأ. د. شد و پس از تکم. لی. نمونه. یاول. ه،. ايپا. يی. پرسشنامه با محاسبه آلفا. ی. کرونباخ پا. اي. يی.

[PDF]های کارآفرینانه شناسایی تاثیر سرمایه فکری بر تشخیص فرصت …

jmsd.atu.ac.ir/article_215_30fb060f57f2081cff79faf374b6cfb0.pdf

Cached

Similar

Translate this page
by طالبی – ‎2013
بالقوه. ای برای مزیت رقابتی شرکت. های دانش. بنیان می. باشد که نهایتاً باعث رشد و توسعه این. گونه شرکت. ها. شده و به بهبود وضعیت کارآفرینی در این شرکت …. رو با توجه به ماهیت شرکت. های دانش. بنیان. که تاکید بر علم و دانش و مهارت. های افراد در سازمان دارند، به مطالعه و بررسی تاثیر. عامل سرمایه فکری افراد سازمان به عنوان عاملی.

[PDF]آزمون مدل ساختاری فرهنگ سازمانی و فرایند مدیریت دانش با عملکرد سازمان

journalie.ir/article-1-196-fa.pdf

Cached

Translate this pageهدف این مطالعه بررسی نقش فرهنگ سازمانی و فرآیندهای مدیریت دانش بر عملکرد با تأکید بر نقش میانجی نوآوری سازمانی بود. روش انجام … انتخاب شدند. آنها پرسشنامه های سنجش فرهنگ سازمانی، فرایند های مدیریت دانش، نوآوری سازمانی، و عملکرد سازمانی را تکمیل. کرد …. درباره تبادل دانش و کارآفرینی در دانشگاه، صنعت و دولت را. تغییر می …

[PDF]ﺗﻌﺪﯾﻠﮕﺮ ﻧﻘﺶ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎ ﻧﻮآوري ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧ – مجله پژوهش های مدیریت منابع …

ormr-old.modares.ac.ir/article_17560_2d49951eddd839388a5002…

Cached

Translate this page
by خلیل نژاد – ‎2017
Sep 6, 2016 – ﯾﻨﺪي و ﺗﻮﻟﯿﺪي و ﺑﺮاي ﺟﻬﺖ. ﮔﯿﺮي اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺳﻪ ﺷـﮑﻞ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧـﻪ، ﻓﻨﺎوراﻧـﻪ و. ﻣﺸﺘﺮي. ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ. ﺣﺎﺻﻞ. ﺷﺪﻧﺪ . ﺑﺎ ﭘﯿﺮوي از ﻓﺴﻠﻔﻪ. اﺛﺒﺎت. ﮔﺮاﯾﯽ. و روش ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ. از. اﺑﺰار ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. (ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ. 55 …. ﻣﻠﯽ. ]26[. ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺑﺮ. ﺟﻬﺖ. ﮔﯿﺮي اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و ﻋﻤﻠﮑﺮد در ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻓـﻮﻻد ﭘﺮداﺧﺘﻨـﺪ. ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒـﺖ. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺑﺮ ﺟﻬﺖ. ﮔﯿﺮي اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ را. ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮد. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت.

[PDF]مدیریت دانش بركارآفریني سازماني اثرگذاری فرایند بررسي ) بانک …

uctjournals.com/farsi/archive/accounting/1395/winter/4.pdf

Cached

Translate this pageچکیده. هدف این پژوهش بررسی اثرگذاری فر ایندهای مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی. است، تا از این رهیافت جایگاه کارآفرینی. در طراحی الگوی مدیریت دانش برای سازمانهـایی. که. قصد ورود به این حوزه را دارند، مشخص شود. برای این پـژوهش، از. پرسشنامه. طیف. لیکرت استفاده شد، که پس از نمونه. گیری تصادفی، تعداد. 213. نفر از مدیران …

[PDF]بررسی تأثیر روش کسب دانش بر نوآوری کارآفرینان در کسب و کارهای …

jtdm.irost.ir/article_411_521e9bc5eabde6112f0a41688799bdd2.pdf

Cached

Translate this page
by کشاورزی – ‎2016
139 بررسی تأثیر روش کسب دانش بر نوآوری کارآفرینان در کسب و کارهای حوزه… بررسی تأثیر روش کسب دانش … از تعداد 270 پرسشنامه توزیع شده 247 پرسشنامه پاسخ. با استفاده از معادالت ساختاری ….. کس ب دانش از تجارب مدیریتی، ابزاری برای ش کل گیری کارآفرینی و نوآوری اس ت و در سراسر. ، 2013(. کس ب دانش از …

پایان نامه ارتباط بین مدیریت دانش و میزان کارآفرینی مدیران باشگاه¬های …

www.rasathesis.ir/…/پایان-نامه-ارتباط-بین-مدیریت-دانش-و-میزان-…

Cached

Translate this pageهدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط بین مدیریت دانش با میزان کارآفرینی در مدیران باشگاههای خصوصی شهر تهران بود. … برای گردآوری اطلاعات از نمونه ها از دو پرسشنامه مدیریت دانش شرون لاوسون و پرسشنامه سنجش میزان کارآفرینی اسکاربوروف و زیمور استفاده شد. …. در این میان نقش کارآفرینی و وجود کارآفرینان تعیین کننده است.

بررسی تأثیر تسهیم دانش بر یادگیری، نوآوری و عملکرد سازمانی …

jpap.sbu.ac.ir/article/view/10291

Cached

Similar

Translate this page
by علی حسین کشاورزی
سازمانهای امروزی برای آمادگی در برابر تغییرات گسترده در آینده و دست‌یابی به عملکرد بهتر سازمانی و کسب مزیت رقابتی به مدیریت اثربخش دانش سازمانی نیاز دارند. تسهیم دانش یکی از مهم‌ترین اقدامات در راستای مدیریت اثربخش دانش در سازمان‌ها است. این پژوهش، تأثیر تسهیم دانش بر یادگیری، نوآوری و عملکرد سازمانی را بررسی کرده …

[PDF]بررسی تأثیر رفتار تسهیم دانش بر عملکرد سازمانی(مطالعه موردی: سازمان …

jipm.irandoc.ac.ir/article-1-2916-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageThe research method is based on descriptive – survey and questionnaire methods that uses partial least …. ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﯿﺎن و اﺧﻮان | ﺑﺮرﺳﻰ ﺗﺄﺛﯿﺮ رﻓﺘﺎر ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ (ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻣﻮردى: ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎﯾﻰ اﯾﺮان). ﺳـﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎﯾـﻰ اﯾـﺮان اﺳـﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳـﻄﺢ ﺑـﺎﻻى …… ﻫﻢ اﮐﻨــﻮن اﺳــﺘﺎد داﻧﺸــﮕﺎه ﻣﺎﻟــﮏ. اﺷــﺘﺮ اﺳــﺖ. ﻣﺪﯾﺮﯾـﺖ داﻧـﺶ، ﻣﺪﯾﺮﯾـﺖ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨـﯽ و ﯾﺎدﮔﯿـﺮي ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ از ﺟﻤﻠـﮥ ﻋﻼﯾﻖ.

بررسی رابطه کارآفرینی سازمانی و مدیریت دانش متخصصان علم اطلاعات و …

qje.iau-tnb.ac.ir/article_525972.html

Cached

Translate this page
by ابراهیمی – ‎2016
جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شامل، کلیه کارمندان زن و مرد شاغل در کتابخانههای دانشگاه شیراز بود که تمامی این افراد (87 نفر) مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار پژوهش مورد استفاده شامل پرسش‌نامه مدیریت دانش نیر (1390) و پرسش‌نامه کارآفرینی سازمانی هومن (1381) میباشد. ضرایب پایایی آلفای کرونباخ که برای محاسبه همسانی درونی …

[PDF]اصل مقاله

https://journals.ut.ac.ir/article_35545_02a98e84b277178296d802e…

Cached

Similar

Translate this page
by اکبری – ‎2013
دﻫﺪ ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﻛﺎرآﻓﺮﻳ. ﻨﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن، ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ. ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻟﻘﻮه و ﺟﺪي ﺑﺮ رﺿﺎﻳﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎزﻣﺎن دارد و ﭘﻴﺸـﮕﻮﻳﻲ. ﻛﻨﻨـﺪه ﺧـﻮﺑﻲ. ﺑﺮاي ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ اﺳﺖ. ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻫﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ. دﻫﺪ. ،. ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و راﺑﻄﻪ آن ﺑـﺎ. ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﺣﻴﻄﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ اﻳﺮان و داﻧﺸ. ﮕﺎه. ﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ،. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و …

[PDF]المللی شده ایرانی های بین بررسی رابطه مدیریت دانش با عملکرد سازمانی در

nmrj.ui.ac.ir/article_17814_9c38d46db2dd2113b7feb0b508b437b…

Cached

Similar

Translate this pageچهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی. دانشگاه. پیام نور مرکز خوانسار. 61 … ها پرسشنامه محقق ساخته است که قابلیت اعتب. ار آن با استفاده از روش … شده پرداخته. اند. و اثر. متغیرهای گوناگون را بر عملکدرد. آن. ها بررسی کدرده. اندد. ؛. لدیکن تداکنون رابطده مددیریت. دانش با عملکرد کمتدر مدورد توجده قدرار گرفتده اسدت. ) پروس. ت و مهاردت.

[PDF]ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار در اﯾﺠﺎد ﻧﻮآوري،ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﮐﺎرآﻓﺮ

www.yu.ac.ir/…/عوامل_تاثیر_گذار_در_ایجاد_نو_آوری_6072.pdf

Cached

Similar

Translate this pageﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار در اﯾﺠﺎد ﻧﻮآوري،ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ. ﺗﺤﻘﯿﻖ. ﻣﻮردي. : ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﭙﮑﻮ. ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﮐﺎﻇﻤﯽ. داﻧﺸﺠﻮي. دﮐﺘﺮي. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. ﮐﺴﺐ. و. ﮐﺎر،. داﻧﺸﮕﺎه. ﺻﻨﺎﯾﻊ. و. ﻣﻌﺎدن،. واﺣﺪ. اﻟﺒﺮز …. روﺑﺮت ﺟﯽ اﺳﺘﺮﻧﺒﺮگ و ﻟﯿﻨﺪاي اوﻫﺎرا. در ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي ﺧﻮد ﺷﺶ ﻋﺎﻣﻞ را در ﺧﻼ. ﻗﯿﺖ. ا. ﻓﺮاد ﻣﻮﺛﺮ داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ. : -1. داﻧﺶ. : داﺷﺘ. ﻦ. داﻧﺶ ﭘﺎﯾﻪ اي در زﻣﯿﻨﻪ اي ﻣﺤﺪود و ﮐﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺗﺨﺼﺺ در ﺳﺎﻟﯿﺎن ﻣﺘﻤﺎدي . -2. ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻋﻘﻼﻧﯽ.

بررسی تأثیر گرایش‌های کارآفرینانه مدیران بر مدیریت دانش در کسب و …

obs.sinaweb.net/article_18886.html

Cached

Translate this page
by بهمنی – ‎2016
آقاجانی، حسنعلی و گنجهخور، زیبا (1389)، تبیین نقش ویژگیهای روانشناختی کارآفرینان بر فرایند کارآفرینی مستقل، پژوهشنامه مدیریت تحول 2(4): 118- 140. نیکومرام، هاشم و حیدرزاده، کامبیز (1385)، ارزیابی نقش گرایش کارآفرینانه، ساختار سازمانی و بازارگرایی بر عملکرد کسبوکار شرکتهای تولیدی (شرکتهای پذیرفتهشده در …

[PDF]تأثیر مدیریت دانش بر بهره وري اقتصادی پروژه های دانش بنیان

www.jecm.ir/article_51140_1572bc12558bd7d3702897dc56a5f54…

Cached

Translate this pageهدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر مدیریت دانش بر بهره وری اقتصادی پروژه های دانش بنیان می باشد. جامعه آماری تحقیق … ابزار تحقیق پرسش نامه بوده و میزان پایایی تحقیق با استفاده از روش آلفای کرونباخ 0.85 می باشد. نتایج حاصل از …. کارآفریني و اقتصادي متناسب با فضاي بازار کار و اشتغال قدم برمي دارند. در واقع شرکت های …

[PDF]ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮﭘﻴﺎده ﺳﺎزي ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ

profdoc.um.ac.ir/articles/a/1035246.pdf

Cached

Translate this page
by کاظمی – ‎2012
وﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ،اﺳﺘﻔﺎده ي ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ و از ﻫﻤﻪ. ﻣﻬﻤﺘﺮ. ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺗﻮان … ﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ اﺛﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ، آﮔﺎه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﺮا ﻛﻪ ﻧﺎدﻳﺪه اﻧﮕﺎﺷﺘﻦ. ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ….. ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﻧﻈﺮ. ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺑﺮاي ﻫﺮﻳﻚ از اﺑﻌﺎد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻌﺪادي ﺳﺆال ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ . اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﻤﻌﺎً داراي. 41. ﺳﺆال. اﺳﺖ.

دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده مدیریتی – ترجمه فا

tarjomefa.com/جدیدترین-مقالات-انگلیسی-مدیریت

Cached

Similar

Translate this pageدر این صفحه لیست جدیدترین مقالات ترجمه شده پیرامون رشته مدیریت (گرایشهای مدیریت اجرایی، بازرگانی، بحران، تکنولوژی، مالی، دولتی، صنعتی، کسب و کار، منابع انسانی، مدیریت فناوری اطلاعات و کارآفرینی) بر اساس سال انتشار مقاله، گردآوری شده است. برای مشاهده جزئیات، دانلود رایگان مقاله انگلیسی و خرید ترجمه روی آن کلیک …

[PDF]نقش مؤلفه های دانش سه گانه بر نیّت کارآفرینانه دانشجویان رشته های کشاو

itvhe.areo.ir/article_101386_f1a2af6b07451ac1c91e519172090b9…

Cached

Similar

Translate this pageکارآفرینـی در قالـب واحـد درسـی و غیر درسـی در حـال اجرا. اسـت. بـا ایـن وجود، پرسشـی کـه مطرح اسـت، این اسـت که. آیـا مؤلفه هـای دانـش سـه گانه )نظـری، عملـی و سـازگاری(. تأثیـری در نیـت کارآفرینانـه دانشـجویان دارنـد؟ از ایـن رو،. هـدف اصلـی ایـن پژوهـش، بررسـی نقـش مؤلفه هـای دانـش. سـه گانه بـر نیـت کارآفرینانـه دانشـجویان کشـاورزی …

بررسی تأثیر مدیریت جهادی بر آموزش کارآفرینی در دانشگاهها

www.ipoba.ir/article_45798.html

Cached

Translate this pageپرسشنامه مورد استفاده در مدیریت جهادی شامل بخش رویکردی، مدیریتی، انسانی و ساختاری می‌باشد؛ و سنجش آموزش کارآفرینی نیز دارای سه بعد؛ نگرشی، دانش و مهارتی می‌باشد که از پایایی بالایی برخوردار بودند. همچنین برای بررسی مدل مفهومی از روش معادلات ساختاری و از نرم‌افزار اسمارت پی ال اس و نرم‌افزار لیزرل استفاده شده است. یافته‌ها …

[PDF]بررسی تأثیر میانجی گرایش کارآفرینانه بر رابطه ی بین رهبری تحول …

jearq.riau.ac.ir/article_551_993c444f51ddd09e56a6132d6fcd6d83…

Cached

Similar

Translate this pageدر بخش اول ویژگی های فنی پرسشنامه بررسی گردید. و اصالحات الزم صورت … واژه كلیدی: رهبری تحول آفرین، عملکرد سازمانی، گرایش كارآفرینانه، قطعه سازان خودروی استان تهران. 1. مورد مطالعه: قطعه سازان … سازمان ها را از موقعیت ممتازی برخوردار کرده است، لذا در این پژوهش سعی شده است تا به بررسی تاثیر رهبران. تحول آفرین بر عملکرد …

[PDF]بررسی تأثیر سرمایه اجتماعي بر عملکرد نوآورانه: با … – مدیریت نوآوری

www.nowavari.ir/article_14671_762a43d03d2302876bda8332172…

Cached

Similar

Translate this pageمدیریت نوآوری. بررسی تأثیر سرمایه اجتماعي بر عملکرد نوآورانه: با تأکید بر نقش. )مطالعه موردی شرکت های دانش بنیان ایرانی فعال در حوزۀ میانجی انتقال دانش. فناوری اطالعات(. صفحه 1- … اطالعات در کشور ایران و به وسیلۀ ابزار پرسشنامه جمع آوري شده است. همچنین از روش … در این نوع شرکت ها، فرآیندهاي کارآفریني شامل نوآوري در طراحي.

مدیریت ورزشی – دومین همایش ملی کاربرد علوم ورزشی در سلامت

sportconf.shirazu.ac.ir/مدیریت-ورزشی/

Cached

Translate this pageFeb 13, 2018 – ۱۹, عملکرد خانم‌های باردار نسبت به انجام ورزش در دوران بارداری, سعیده ذبیحی, پوستر. ۲۳, بررسی اثر مدیریت ارتباط با مشتری بر میزان نوآوری در خدمات کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گلستان, امیر قنبرپور نصرتی, سخنران اصلی. ۲۴, بررسی ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی در بین …

بررسی رابطه مدیریت دانش با عملکرد سازمانی در سازمان های پروژه‌ محور

https://www.tpbin.com/journal-article/00312

Cached

Translate this pageهدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه میان مدیریت دانش و عملکرد سازمانی در شرکت ها و سازمان های پروژه محور است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی مدیران و کارکنان شرکت مهندسی آبادگران است که با توجه به حجم کم جامعه تمامی 108 نفر به‌عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است که روایی آن با استفاده از روایی صوری و …

[PDF]اﺑﻌﺎد ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ و رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺨﺼﯿﺖ روي ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ – دانشگاه آزاد اسلامی

smr.journals.iau.ir/article_515374_131710534caaa4c6e9bd7fc608…

Cached

Similar

Translate this pageMay 4, 2014 – ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ و رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي اﺑﻌﺎد ﺷﺨﺼﯿﺖ روي ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ. 137. ﻓﺸﺎرﻫﺎي. روزاﻓﺰون ﺑﺮ دوش دوﻟﺖ، ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻮدﺟﻪ. ي دوﻟﺘﯽ در ﺳﺎل. ﻫﺎي اﺧﯿﺮ،. ﺗﻐﯿﯿﺮ در. اﻧﺘﻈﺎرﻫـﺎي. ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن، رﻗﺎﺑﺖ، ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺎزار، ﻣﺴ. ﺌ. ﻮﻟﯿﺖ ﭘـﺬﯾﺮي و ﭘﺎﺳﺨﮕــﻮﯾﯽ در ﻣﻘﺎﺑــﻞ اﻓــﺮاد ﺟﺎﻣﻌـﻪ،. اﻧﻘﻼب ﮐﯿﻔﯿﺖ. و. ﺑﻬـﺮه وري، ﺗﻐﯿﯿـﺮ در داﻧـﺶ و ﺿـﺮورت ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧـﺶ و ﺗﺠﺎري ﺳﺎزي داﻧﺶ،. ﺿـﺮورت ﺗﺤـﻮل در. ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ. ، ﺿﺮورت ﺑﻪ …

پرسشنامه محقق ساخته-استاندارد | پروپوزال دکتری انجام پایان نامه ارشد …

https://www.linkedin.com/…/پرسشنامه-محقق-ساخته-استاندارد-پرو…

Cached

Translate this pageAug 20, 2017 – پرسشنامه محقق ساخته-استاندارد … دانلود رایگان پروپوزال روش تحقیق ارشد مدیریت ؛ پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی،اجرایی، صنعتی، صنایع … بررسی تاثیر آموزش پیش دبستانی بر مهارتهای شهروندی دانش آموزان · بررسی تاثیر پیاده سازی موفق سیستم برنامه ریزی منابع انسانی (ERP) بر بهره وری و …

بررسی رابطه بین مدیریت دانش و کارآفرینی سازمان | انجام مقاله

collagemodiriyat.com › مقاله مدیریت

Cached

Translate this pageSep 16, 2017 – موضوع مقاله: بررسی رابطه بین مدیریت دانش و کارآفرینی سازمان. چکیده مقاله: دانش و فناوری نقش فزاینده ای در توسعه جوامع ایفا می کند و جهان به سوی عصر دانایی محوری پیش می رود. در واقع مدیریت دانش نظامی است که مستلزم تخصیص ویژه ای است و این تخصیص در اغلب سازمانها یافت نمی شود از طرفی امروزه با توجه به …

مجله مديريت نوآوري، – Magiran

www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6793

Cached

Similar

Translate this pageتاثير همكاري متقابل كاركردي بر عملكرد تجاري سازي فناوري با توجه به نقش خلق دانش و حمايت مديريت ارشد، در شركت هاي مستقر در پارك علم و فناوري تهران هما درودي * ، مسعود شرف پور … بررسي تاثير آموزش كارآفريني بر دستگاه فكري كارآفرينانه: نقش ميانجي خلاقيت و هوشياري كارآفرينانه (شركت هاي تابعه و وابسته به وزارت دفاع)

[PDF]ﻫﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺳﺎزﻣﺎن

pantajournals.ir/uploads/pdf/201642392431429.pdf

Cached

Translate this pageﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎ. ﺟﻮاد دﯾﻬﯿ. ﻢ. (. داﻧﺸﺠﻮي دﮐﺘﺮي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر. ) ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺑﯿﻨﺶ (. ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﯿ. ﺎن ﺳﺒﺰوار. ) ﻋﻠﯽ ﻣﻌﻘﻮل. (. اﺳﺘﺎدﯾﺎر داﻧﺸﮕﺎه آزاد. اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر. ) ﭼﮑﯿﺪه. ﺑ. ﺎ ورود ﺑﻪ ﻫﺰاره ﺳﻮم ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﺑﻘﺎي ﺧﻮد و ﺣﻔﻆ ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ در ﻋﺮﺻﻪ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ. راﻫﺒﺮدﻫﺎﯾﯽ ﻧـﻮﯾﻦ ﺑـﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﺳـﺮﯾﻊ و ﺷﮕﺮف در اﯾﻦ ﻋﺼﺮ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ …

پرسشنامه تاثیر انواع استراتژی مدیریت دانش بر نوآوری و عملکرد سازمانی

paperjoo.net/پرسشنامه-مدیریت-دانش/

Cached

Similar

Translate this pageهدف این پرسشنامه‌ بررسی تأثیر انواع استراتژی مدیریت دانش(استراتژی کدگذاری و استراتژی شخصیرسازی) بر نوآوری و عملکرد سازمانی در سازمان است. پرسشنامه حاضر دارای سه بخش الف: بررسی استراتژی مدیریت دانش ، ب: ارزیابی نوآوری در سازمان و ج: ارزیابی عملکرد سازمان با توجه به بعد داخلی، بعد فرآیندی و بعد اقتصادی می‌باشد.

[PDF]تأثير هوش اجتماعی بر كارآفرینی اجتماعی )مطالعه موردی: مدیران بسيج استا

journals.ihu.ac.ir/index.php/bsrq/article/download/7876/3212

Cached

Similar

Translate this page
by مرادی پردنجانی – ‎2016
اين مقاله به تبيين تأثير هوش اجتماعی بر کارآفرينی اجتماعی مديران بسيج … پرسشنامه هوش اجتماعی ترمسو )2001( و کارآفرينی اجتماعی دس )1998( ….. بررسی رابطه هوش. اجتماعی با مهارت های. کارآفرينی و خالقيت دانش. آموزان هنرستان های شهر. شيراز. روش پيمايشی. هوش اجتماعی و ابعاد آن، قدرت. پيش بينی معناداری برای مهارت های.

[PDF]ﻧﻘﺶ داﻧﺶ ﭘﻴﺸﻴﻦ در ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ ﻫﻮﺷﻴﺎري ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﺎﻧﻪ و ﻫ – مجله پیاورد سلامت

payavard.tums.ac.ir/article-1-5525-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داﻧﺶ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺑﺮ. ﻫﻮﺷﻴﺎري ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﺎﻧﻪ و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻓﺮﺻﺖ. ﻫﺎي ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . روش ﺑﺮرﺳﻲ. : اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﻧﻮع ﻛﺎرﺑﺮدي و روﻳﻜﺮد آن ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ. -. ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ اﺳﺖ . اﺑﺰار ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ … ﻧﻈﻴﺮ. اﻗﺘﺼﺎد،. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. و. رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ. ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و ﻣﻲ. ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺼﻞ. ﻣﺸﺘﺮك اﻳﻦ ﻋﻠﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ. ﮔﺮدد. 2(. و. ). 1. اﻳﺠﺎد. و. رﺷﺪ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ. *. ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل.

موفقیت مدیریت ارتباط با ارباب رجوع و نقش مدیریت دانش در آن (مطالعه …

www.modiriatzanjireharzesh.ir/article_22025.html

Cached

Translate this pageبنابراین هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر مدیریت دانش بر موفقیت مدیریت ارتباط با ارباب ‌رجوع در شهرداری می‌ باشد. برای این منظور مدیریت … پس از جمع ‌آوری پرسشنامه، اطلاعات به ‌دست آمده با استفاده از روش‌ های آماری توصیفی تلخیص و طبقه‌ بندی شد و برای آ‌زمون فرضیه‌ های تحقیق از آزمون پیرسون استفاده شد. نتایج حاصل بیانگر آن …

[PDF]بررسی ارتباط انگیزه پیشرفت تحصیلی و مدیریت زمان با موفقیت …

rjms.iums.ac.ir/article-1-4176-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageNov 5, 2016 – ﮔـﺮوه ﻫـﺪف. ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻖ ﺑﻪ روش ﺣﻀﻮري ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﺮدﯾﺪ. در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ رواﯾـﯽ ﻣﺤﺘـﻮاﯾﯽ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻫﺎي ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣـﺎن (ﺑﺮﯾﺘـﻮن وﺗﺴـﺮ) و. اﻧﮕﯿﺰه ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ (ﻫﺮﻣﻨﺲ) ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﻤـﯽ ….. اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ روي ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ ﻓـﺮد. ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕـ. ﺬ. ارد ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣـﯽ. ﺗـﻮان ﺑـﺎ ﺗﻘﻮﯾـﺖ ﺑﻨﯿـﻪ. اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن، ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﭘﺎﯾـﻪ و. اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋ. ﻼ. ﻗﻪ داﻧﺸـ. ﺠﻮﯾﺎن.

[PDF]تبيين رابطه هوش هيجانی و مدیریت دانش – سازمان بنادر و دریانوردی

www.pmo.ir/…/c2a8c562f74081d5cf08897dda23d24ed60eee51ae…

Cached

Similar

Translate this pageAug 23, 2016 – ابزارهای. مدیریت. دانش. طی. شود . در. کنار. اهداف. سازمان،. مسایل. و. نیازهای. کارکنان. سازمان. نیز. در. انتخاب. ابزار. مناسب. تاثیرگذار. هستند . کارکنان. سازمان …. در. ادامه. چهار. ابزار. مدیریت. دانش. بصورت. اجمالی. معرفی. و. بررسی. می. شوند. تا. با. نحوه. پیاده. سازی. و. شرایط. بكارگیری. ابزارها. آشنایی. مختصری. حاصل.

[PDF]ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﭼﻜﻴﺪﻩ:

jmdp.ir/article-1-1942-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻯ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺍﻱ ﺣﺎﻭﻱ 88 ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﻰ ﻧﻈﺮﻯ، ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﭘﺎﻳﺎﻳﻰ. ﺁﻥ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺁﻟﻔﺎﻱ ﻛﺮﻭﻧﺒﺎﺥ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ 0 / 88 ﺗﻌﻴﻴﻦ … ﺑﻴﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭ ﺑﺮ ﭼﺮﺧﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﻧﺶ ﻳﻌﻨﻰ: ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻰ، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻰ،. ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ، ﺁﻣﻮﺯﺵ، ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻭ …. ﻭﺟﻮﺩ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﻧﺶ ﺩﺭ «ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﻲ» ﻣﺎﻟﺰﻱ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ. ﺩﺍﺩﻧﺪ. ﺁﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺩﺭﺍﻛﺎﺕ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺰﺍﻳﺎ، …

بررسی تاثیر دانش سرمایه گذاران در منطقه آزاد ارس بر تصمیمات سرمایه …

karayionline.com/the-effect-of-investors-knowledge-on-decisions-i…

Cached

Translate this pageهدف پژوهش حاضر ، بررسی تاثیر دانش سرمایه گذاران بر تصمیمات آنان با نقش تعدیل گری مشاوره سرمایه گذاری در منطقه آزاد تجاری ارس است. … در پژوهش حاضر از روش روایی مفهومی استفاده شد و پرسش نامه به وسیله اساتید راهنما و مشاور و همچنین خبرگان و کارشناسان مناطق آزاد مورد تأیید قرار گرفت. ضریب پایایی پرسشنامه پژوهش، ۸۲ درصد …

[PDF]نقش الگوی آموزش‌های کارآفرینی گدارکسب وکار (KAB) بر مهارت‌های …

cstp.khu.ac.ir/article-1-2685-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this page
by A Shekari – ‎2016
در ارزیابی اثر. KAB. ب. ر دانش و انگیزش دانشجویان. دانشگاه در سوریه نشان دادند که. KAB. بر روی دانش کسب و کار و نگرش به سوی. 1 Hisrich & Perters. 2 European … آنان در استان اصفهان. را. در طی یک تحقیق میدانی بررسی و راب. طۀ میان آموزش. های. حرفه. ای را با مهارت. های. کارآفرینی. )شخصی،. مدیریتی،. فنی( کارآموزان و کارمندان.

 

گروه بازاریابی تلگرام

لینک گروه بازاریابی تلگرام

گروه بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی شبکه ای

گروه های بازاریابی در تلگرام

پشتیبانی 24 ساعته آنلاین  در صورت وجود مشکل در روند دانلود و خرید هر کدام از فایل های این سایت  با    09214087336 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇برای دانلود فایل  روی لینک زیر کلیک نمایید👇👇👇👇👇👇👇👇👇

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Xبستن تبليغ
دانلود آهنگ
دانلود آهنگ جدید
دانلود فیلم
دانلود آهنگ جدید