پرسشنامه ارزیابی ارتباط فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانش

هدف از این پرسشنامه بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و پیاده سازی نظام مدیریت ‌دانش در ستاد نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران (نداجا) می باشد

 

گروه بازاریابی تلگرام

لینک گروه بازاریابی تلگرام

گروه بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی شبکه ای

گروه های بازاریابی در تلگرام

پشتیبانی 24 ساعته آنلاین  در صورت وجود مشکل در روند دانلود و خرید هر کدام از فایل های این سایت  با    09214087336 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇برای دانلود فایل  روی لینک زیر کلیک نمایید👇👇👇👇👇👇👇👇👇

لینک منبع و پست :

پرسشنامه ارزیابی ارتباط فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانش


http://lono.fileina.com/product-74839-پرسشنامه-رابطه-فرهنگ-سازماني-و-مديريت-‌دانش.aspx

[PDF]ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ در ﺳﺎزﻣﺎ

www.ensani.ir/storage/Files/20120504180437-9058-23.pdf

Cached

Similar

Translate this pageﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﺮون و ﮐﻮﯾﯿﻦ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺷﺮون ﻻوﺳﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﯾﻪ و. ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت از آزﻣﻮن. ﻫﺎي آﻣﺎري ﺿﺮﯾﺐ … ﺗﻐﯿﯿـﺮ در ﻓﺮﻫﻨـﮓ. ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑـﻪ. ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ در ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ، ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ. وﺿﻌﯿﺖ. ﺳﺎﻻر و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ. ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد . واژ. ﮔﺎن. ﮐﻠﯿﺪ. ي. ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧـﺶ، …

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانش(KM) در دانشکده …

jmfr.srbiau.ac.ir/article_5166_1036.html

Cached

Translate this page
by پژوهان – ‎2011
برای گردآوری داده ها در این پژوهش از دو پرسشنامه( پرسشنامه فرهنگ سازمانی دارای پایایی 76%و پرسشنامه مدیریت دانش با پایایی 96%) استفاده شده است. پاسخ دهندگان وضعیت فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانش در دانشکده مدیریت را متوسطارزیابی کرده اند و نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین فرهنگ سازمانی و مؤلفه های آن شامل …

[PDF]( ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧ K

jmfr.srbiau.ac.ir/article_5166_dc85dd555c671340912e8c8e06694…

Cached

Similar

Translate this page
by پژوهان – ‎2011
Aug 16, 2011 – 76. % و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ. 96. % ). اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ در داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ را ﻣﺘﻮﺳﻂ. ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎ. ي آن ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. ،. ﺗﻌﻠﻖ. ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ. ،. ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻓﺮدي و ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ در ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎداري. وﺟﻮد دارد.

بررسی رابطه انواع فرهنگ سازمانی با استقرار مدیریت دانش در صندوق …

jmte.riau.ac.ir/article_183_53.html

Cached

Similar

Translate this pageدر این پژوهش از پرسشنامه فرهنگ سازمانی کامرون کویین برای ارزیابی فرهنگ سازمانی (گروهی، ادهوکراسی، بازار، سلسله مراتبی) و پرسشنامه مدیریت دانش شرون لاوسون استفاده شده است. داده‌های این پژوهش با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و ضریب سامرز و و آزمون فریدمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج ضریب همبستگی …

[PDF]داﻧﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺑﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﺗﻬﺮ

jhosp.tums.ac.ir/files/site1/user…/tums-A-10-25-61-ec2babc.pdf

Cached

Similar

Translate this page
by صادقی – ‎2011 – ‎Related articles
Feb 13, 2011 – ﺑﺮرﺳﻲ. وﺿﻌﻴﺖ. ﻓﺮﻫﻨﮓ. ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ. ﻣﻮﺟﻮد. و. ﺗـﺎﺛﻴﺮ. آن. ﺑﺮ. اﺳﺘﻘﺮار. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. داﻧﺶ. ﺿﺮوري. ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ . در. ﻫﻤﻴﻦ. راﺳﺘﺎ. ،. اﻳﻦ. ﺗﺤﻘﻴﻖ. ﺑﺎ. ﻫﺪف. ﺗﻌﻴﻴﻦ. ارﺗﺒﺎط. ﺑﻴﻦ. ﻓﺮﻫﻨـﮓ. ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ. و. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. داﻧﺶ. در ….. ارزﻳﺎﺑﻲ. داﻧﺶ. را. ﻣﻮرد. ﺳﻨﺠﺶ. ﻗﺮار. ﻣﻲ. دﻫﻨﺪ . ﮔﻠﻮاﻧﻲ. 1387(. ) در. ﭘﮋوﻫﺶ. ﺧﻮد. ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ. اﻳـﻦ. ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ. را. از. ﻃﺮﻳﻖ. آﻟﻔﺎي. ﻛﺮوﻧﺒﺎخ،. % 94. ﺑﻪ. دﺳﺖ. آورده. اﺳﺖ. ).14(. ﭘﺲ. از. ﮔﺮدآوري.

رابطه بین مولفه های فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش مورد مطالعه: بیمارستان …

jhosp.tums.ac.ir/browse.php?a_id=61&sid=1&slc_lang=fa

Cached

Similar

Translate this page
by صادقی – ‎2011 – ‎Related articles
از طرفی چون تغییر فرهنگ سازمانی یکی از مهمترین جنبه های هر نظام مدیریت دانش می باشد ، بررسی وضعیت فرهنگ سازمانی موجود و تاثیر آن بر استقرار مدیریت دانش ضروری می باشد. در همین راستا ، این تحقیق با هدف تعیین ارتباط بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در بیمارستان هاشمی نژاد تهران انجام گرفت. مواد و روشها: پژوهش حاضر از …

[PDF]مدل ارزیابی آمادگی استقرار و پذیرش مدیریت دانش در مرکز فناوری اطالعات

ims.atu.ac.ir/article_6990_2ba6f594a71058630ebe11d8cb14016b….

Cached

Translate this pageاطمینان حاصل گردید.گام دوم طراحی پرسشنامه به منظور. ارزیابی وضعیت سازمان مورد مطالعه در خصوص هر یک از عوامل موثر بر پذیرش. مدیریت دانش. می. باشد. بدین منظور ….. ارتباطات. براجر. 1). 8004. (، توبین. 1). 8002. (، اقبو. 1). 8004. (. √. بعنوان شاخص عامل. فرهنگ بکار رفته است. فناوری اطالعات. لینگ تان). 8011. (، اسکریم و آمیدون).

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش (مورد مطالعه: سازمان …

https://www.researchgate.net/…/270823352_brrsy_rabth_byn_frhng_sazmany_ba_m…

Similar

Jan 14, 2015 – استقرار مدیریت دانش در سازمان ها جهت کسب مزیت رقابتی پایدار، مستلزم زمینه های مناسب جهت ظهور و بروز می باشد. با توجه به طرح این بحث در سطح نظری، هدف پژوهش حاضر شناخت رابطه¬ی بین فرهنگ سازمانی با سطح مدیریت دانش می باشد. روش تحقیق پیمایشی و ابزار سنجش برای سنجش سطوح مدیریت دانش پرسشنامه …

بررسی ارتباط فرهنگ سازمانی و ابعاد آن با مدیریت دانش | Farhad Aali …

www.academia.edu/…/بررسی_ارتباط_فرهنگ_سازمانی_و_ابعاد_آن…

Cached

Similar

Translate this pageنفر پرسنل) پرداخته است داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری شده و برای بررسی فرضیات تحقیق از آزمون همبستگی اسپیرمن . انتخاب گردیده است نتایج تحقیق نشان دهنده آن است که تمام ابعاد فرهنگ سازمانی با مولفه های مدل مدیریت دانش در . استفاده شده است شرکتهای بازرگانی کوچک ارتباط معناداری دارند و بطور کلی فرضیه اصلی …

فرهنگ سازمانی و تأثیر آن بر رفتار به اشتراک گذاری دانش ضمنی

www.moshaveran.net/KmMag.aspx?id=131

Cached

Similar

Translate this pageJun 2, 2013 – کامرون و کوئین در ارتباط با CVF ابزاری به نام مدل ارزیابی فرهنگ سازمانی3 (OCAI) طراحی کردند که امروزه در بیش از 1000 سازمان استفاده شده و هدف آن پیش‌بینی … سازمانی که مشوق به اشتراک‌گذاری دانش هستند می‌توانند از طریق نظام‌های انگیزش مناسب، رهبری مبتنی بر تعهد و فناوری به بهبود و گسترش مدیریت دانش در …

[PDF]وضعيت مديريت دانش و عوامل مؤثر بر استقرار آن در دانشگاه علوم

www.sccr.ir/UserFiles93/rahbord/30/6.pdf

Similar

Translate this pageهدف مطالعه حاضر، بررسی وضعیت مدیریت دانش و عوامل مؤثر … مورد نیاز از پرسشــنامه مدیریت دانش نوناکا با پایایی 0/92 و جهت تعیین عوامل مؤثر. بر مدیریت دانش از … هر یک از عوامل فرهنگ ســازمانی، حمایت مدیریتی، ســاختار سازمانی و… در استقرار. مدیریت دانش در دانشــگاه نامشــخص است. با توجه به مراتب فوق، تحقیق حاضر بر آن.

[PDF]نقش مكانيز مهاي توانمندساز سازماني در استقرار فرآيندهاي مديريت دانش

www.sccr.ir/UserFiles/Rahbord/12/9.pdf

Similar

Translate this pageابزار جمع آوري اطالعات دو پرسشنامه مكانيزم هاي. توانمندس از س ازماني و فرآيندهاي مديريت دانش است. يافته هاي پژوهش. نش ان داد كه، رابطه بين مكانيزم هاي توانمندساز سازماني، فناوري اطالعات. و فرهنگ س ازماني با فرآيندهاي مديريت دانش مثبت و معناداراس ت و بين. س اختار س ازماني با فرآيندهاي مديريت دانش رابطه معناداري …

[PDF]بررسی تاثیر مولفه های فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش در بیمارستان …

tbj.ssu.ac.ir/article-1-1467-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageاﻳﻦ ﺣﻠﻘﻪ. ﺑﻪ آﻣﻴﺨﺘﻦ داﻧﺶ ﺑﺎ. ﻋﻤﻞ ﺗﻮﺟﻪ دارد .)13(. ﺗﺎﻛﻨﻮن ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي زﻳﺎدي در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر در زﻣﻴﻨﻪ. ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ از. ﺟﻤﻠﻪ،. ﻃﺒﻴﺒﻲ و آ. ﻗﺎ ﺑﺎﺑﺎ در ﺳﺎل. 1388. ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣ. ﻄﺎﻟﻌﻪ. ارﻛﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي. آ. ﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم. ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ .)14(. ﻛﺮﻣ. ﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان. ﺑﺮرﺳ. ﻲ. ار. ﺑﻄﻪ ﺑ. ﻦﻴ. ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧ. ﻲ. و اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺪ. ﻳﺮﻳ. ﺖ.

تأثیر عوامل فرهنگ سازمانی بر استقرار فرآیندهای مدیریت دانش در معاونت …

jipm.irandoc.ac.ir/browse.php?a_id=1531&sid=1&slc_lang…

Cached

Similar

Translate this pageپژوهش حاضر یک مطالعه موردی است که به‌روش پیمایشی و به‌منظور بررسی تأثیر عوامل فرهنگ سازمانی بر استقرار فرآیندهای مدیریت دانش در معاونت فنّاوری و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی کشور انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش، کارشناسان معاونت فنّاوری و برنامه‌ریزی این سازمان بوده است. ابزار پژوهش از دو پرسشنامه نیمرخ فرهنگ …

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش از دیدگاه کارکنان …

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/559500

Cached

Similar

Translate this pageپژوهش حاضر با هدف “بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش از دیدگاه کارکنان آموزش و پرورش شهر اهواز” انجام شده است. این پژوهش از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از لحاظ گردآوری اطلاعات جزء روش های توصیفی- همبستگی است. متغیرهای این پژوهش شامل فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه نیمرخ …

[PDF]Explanation impact of knowledge management Infrastructures on …

dralirabiee.ir/userfiles/pdf/011.pdf

Cached

Similar

Translate this pageش شامل فرهنگ سازماني،فناوري. اطالعات،رهبري و ساختار و فرایند پرداخته شد . پرسشنامه. هاي. استاندارد این دو متغير شامل مدیریت دانش به عنوان. متغير وابسته شامل. 12. سوال و زیرساخت هاي … مي نمایند لذا در این مقاله سعي بر آن است ارتباط بين زیرساخت هاي مدیریت دانش و تاثير آن بر استقرار موفقيت. آميز مدیریت دانش تببين و …

[PDF]بررسی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی موفق مدیریت دانش در … – دانش حسابرسی

danesh.dmk.ir/article-1-1186-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageبررسی عوامل مؤثر بر پیاده سازی موفق مدیریت دانش در دیوان محاسبات کشور با استفاده از مدل سه. 45. بررسـی عوامل مؤثر … کشـورها را بـا چالـش مواجـه سـاخته کـه ایـن امـر، خـود حاصـل فنـاوری اطالعـات و ارتباطات اسـت. سـازمان های کنونـی، اهمیـت ….. هتلـداري، نشـان داد کـه میان مدیریـت دانش و فرهنگ سـازماني، مدیریت دانش و نتایـج کارکنان و هم.

[PDF]بررسی عوامل سازمانی مؤثر بر اشتراک‌ دانش از دیدگاه اعضای هیأت علمی

jha.iums.ac.ir/article-1-1502-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageو ﺑﺮون. ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ. (. 000. 0/. = P value. ) راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداري دا. ﺷﺖ. ﻧﺘﯿﺠﻪ. ﮔﯿﺮي: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ و اﻫﻤﯿﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ. ﺷﻮد در اﺳﺘﻘﺮار. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺑﻪ. ﺷﮑﻞ ﻋﺎم و اﺷﺘﺮاك داﻧﺶ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﺎص ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻫﻤﻪ. ﺟﺎﻧﺒﻪ. اي. ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد . ﮐﻠﯿﺪواژه. ﻫﺎ. : اﺷﺘﺮاك داﻧﺶ،. ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ، ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ. •. وﺻﻮل ﻣﻘﺎﻟﻪ: 29.

[PDF]ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ – مدیریت ارتقای سلامت

jhpm.ir/article-1-508-fa.pdf

Cached

Translate this page
by رمضانخانی – ‎2015
مقایسه همبستگی بین مدیریت دانﺶ و فرهنگ سازمانی در بیمارستان های منتﺨب دولتی و ﺧﺼوصی شیراز ……32 …. رشد سازمان است. به بیانی ديگر، پیشرفت سازمان در ارتباط مستقیم. با كاركنان و مديران سازمان می باشد )5(. فرهنگ سازمانی بر تمام. جنبه های سازمانی تأثیر می گذارد و بر … با استقرار فرهنگ اشتراک دانش مشاركتی در سازمان.

[PDF]چڪیده – فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات – کتابخانه ملی

nastinfo.nlai.ir/article_115_f789821d9513911c1a5898c72458b5e2…

Cached

Similar

Translate this pageساختار سازمانی، ساختار مکانیکی، ساختار ارگانیکی، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران، فرهنگ سازمانی. رابطه فرهنگ …. سازماني با. استقرار فرآیندهاي مدیریت دانش، رابطه مثبت و معني دار 0/70 وجود دارد و نیز میان هر یک … مشتمل بر8 سؤال،2( پرسشنامه ارزیابي فرهنگ سازماني رابینز )1991( مشتمل بر30 سؤال که. هر3 سؤال …

[PDF]اصغر مشبکی و همکاران: بررسی رابطة مؤلفه های هوش هیجانی و کارآفرینی …

pantajournals.ir/uploads/pdf/2018131141242717.pdf

Cached

Translate this pageبررسی رابطه انواع فرهنگ سازمانی با استقرار مدیریت دانش در صندوق تأمین. اجتماعی. دکتر مصطفی عسکریان، استاد دانشگاه … پرسشنامه فرهنگ سازمانی کامرون کویین برای ارزیابی فرهنگ سازمانی (گروهی، اد هوکراسی،. بازار، سلسله مراتبی) و پرسشنامه مدیریت دانش شرون لاوسون استفاده شده است. دادههای این. پژوهش با استفاده از ضریب …

[PDF]بررسی رابطه بین مؤلفه های سلامت سازمانی با امکان پذیری استقرار

jpe.mazums.ac.ir/article-1-61-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageFeb 15, 2015 – امکان پذیری استقرار مدیریت دانش در بخش ستادی دانشگاه علوم پزشکی ایران صورت. گرفت. … یی پرسشنامه از روایی محتوایی و صوری استفاده شد و پایایی آن از …. سازمان. موجب. میشود. افراد. از. انتقال. دانشی. كه. دارند. مضایقه. كنند، در. صورتیکه. وجود. اعتماد،. همکاری. و. فرهنگ. اشتراک. دانش. در. میان. كاركنان،. موجب.

[PDF]نقش مولفه های فناوری اطالعات بر مدیریت دانش کارکنان سازمان جهاد کشاو

itvhe.areo.ir/article_106001_98604aec664a895b55ed46167316a6…

Cached

Similar

Translate this pageدانـش و آگاهـی حركـت می كننـد. رونیاسی و همكارانش )1390(، در بررسی موردی خود،. مولفه های فرهنگ سازمانی را بر پایه مدل دنیسون و ارتباط. آنها را با مدیریت دانش مورد بررسی قرار دادند و نتیجه گرفتند. كه فرهنگ مشتری مداری و گروه گرایی پایین تر از حد متوسط. بوده و نیازمند بهبود هستند. صباغچی و همكاران )1390(،. قابلیت هاى فناورى …

[PDF]1344 K – نشریات علمی دانشگاه – دانشگاه پیام نور

journals.pnu.ac.ir/pdf_2632_117c31048d3cf5b2a6f49873cedf678…

Cached

Similar

Translate this page
by دهقانی – ‎2015
۹۴ دهقانی و همکاران: تبیین ارائه الگوی سه لایه ای امکان سنجی و استقرار اثربخش مدیریت دانش …. تاکوچی برای طراحی پرسشنامه و از مدل پایههای ساختمان. دانش برای …. فرهنگ دانشی. التزام به برنامه دانشی، ارزیابی و پاداش دانشی، قدرت و مشروعیت دانشی، زمان بندی. دانشی، انعطاف دانشی، صیانت دانش. ارتباطات سازمانی پشتیبان دانش.

[PDF]های پروژه محور شناسایی عناصر اثرگذار بر استقرار مدیریت دانش در سازمان

profdoc.um.ac.ir/articles/a/1061432.pdf

Cached

Translate this page
by سعیدی – ‎2016
فرهنگ، زیرساخت. های سازمانی، مدیریت منابع انسانی، بهبود مستمر، معماری مدیریت دانش، زیرساخت. های فنی، انگیزش. و مدیریت پروژه. سازمانی بر. استقرار. مدیریت دانش در …. پرسشنامه. در. کشور. فنالند. انجام. شد . هدف. مرجع. 5]. [. از. ارائه. ی. مقاله. ” یکپارچه. سازی. مدیریت. دانش. با. مدیریت. پروژه. برای. موفقیت. پروژه. ،”. بررسی. بهبود.

بررسی میزان تأثیر فرهنگ سازمانی بر چرخه دانایی بر اساس مدل فرهنگی …

ut.ac.ir/…/بررسی-میزان-تأثیر-فرهنگ-سازمانی-بر-چرخه-دانایی-ب…

Cached

Translate this pageوجودفرهنگ دانش گرا و زیربنای انسانی مناسب فرهنگ مهم ترین دلیل موفقیت پیاده سازی مدیریت دانش درسازمان ها است. این پژوهش در پی بررسی میزان تاثیر فرهنگ سازمانی بر چرخه دانایی بر اساس مدل فرهنگی دنیسون در سازمان برق منطقه¬ای استان کرمان می باشد.در مرحله علمی تحقیق با استفاده از مطالعه مراجع و کتب کتابخانه¬ای،مراجعه به …

پایان نامه بررسی ارتباط بین فرهنگ سازمانی و پیاده سازی مدیریت دانش

pqfile.com/downloads/پایان-نامه-بررسی-ارتباط-بین-فرهنگ-سازم/

Cached

Translate this pageSep 25, 2017 – بدون شناخت چنين ابزاري رقابت و زندگي بسيار مشكل خواهد بود و مستلزم از دست دادن فرصت هاي فراواني در زندگي روزانه افراد و جوامع است(صادقی و همکاران،1389). در این میان یکی از متغیر های مهم سازمانی مدیریت دانش می باشد. هدف اصلی این تحقیق بررسی ارتباط بین فرهنگ سازمانی و پیاده سازی مدیریت دانش می باشد.

[PDF]ارﺗﺒﺎط ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎري و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﻮﻓ – پژوهشنامه مدیریت ورزشی و …

msb.journals.umz.ac.ir/article_1290_4f35a384d99c5f930e7ae2e0a…

Cached

Similar

Translate this page
by فاضلی دینان – ‎2016 – ‎Related articles
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ روﻧﺪ داﻧﺶ را آﻏﺎز ﮐﺮده اﻧﺪ. ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﺮرﺳﯽ. ارﺗﺒﺎط. ﻋﻮاﻣﻞ. ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ در ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎي ورزﺷﯽ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ. … ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ (رﺋﯿﺴﯽ،. 1391. )،. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ. ﺳـﯿﺪﻋﺎﻣﺮي. و ﻫﻤﮑـﺎران (. 1387. ) و ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘـﻪ از. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ …

[PDF]بررسی آمادگی سازمانی جهت پیاده سازی نظام مدیریت ارتباط با مشتری (مورد

cs.shahed.ac.ir/article-1-725-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageکه این مدل از جامعیت کافی برخوردار نمی باشد زیرا. مولفه هایی مانند فرهنگ سازمانی، مدیریت دانش و. ساختار سازمانی علیرغم اهمیت فوق العاده و تاثیرات. چشمگیرشان در موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری، در. این مدل لحاظ نشده اند. شرکت اتفوکوس نیز برای سنجش میزان آمادگی. سازمان در حوزه مدیریت ارتباط با مشتری، پرسشنامه ای. را طراحی …

[PDF]نقش زیرساختی و فرآیندی مدیریت دانش در مسیر چابک سازی صنعت با …

journals.ihu.ac.ir/index.php/bsrq/article/download/8603/2711

Cached

Similar

Translate this page
by نوربخش – ‎2016
با استفاده از پرسشنامه وضعيت چابكی و مديريت دانش در آنها ارزيابی شد. در. انجام و با کمک شاخص های کلیTادامه … ابعاد و اقدامات مديريت دانش در سازمان های چابک از يک سو و بررسی ارتباط آنها با. اقدامات و ابعاد چابكی از سوی …. ؛(Wild,et.al,2002, p374) دانش را اينها می دانند: فرهنگ سازمانی باز و مورد اعتماد. ؛ درگيري کارکنان)Dess,et.al, …

معرفي – شركت پالايش نفت اصفهان

https://www.eorc.ir/Index.aspx?page_=form&lang=1…

Cached

Translate this pageDec 2, 2017 – اجراي موفقيت آميز مديريت دانش در سازمان مستلزم آن است كه عوامل سازماني و زيرساخت هائي همچون فرهنگ، ساختار و تكنولوژي به عنوان توانمندسازهاي مديريت دانش در سازمان از شرايط و … اما هنگامی که به « علم » به عنوان ساخته و فعالیت ذهنی در ارتباط با جهان خارج نگاه کنیم ، سوال فوق مفهوم و معنای عمیق تری را مطرح کند .

استقرار نظام مديريت دانش و ارائه مدل کاربردی در شهرداری تهران | بانیک

banikbranding.com/knowledge-management-deployment-and-func…

Cached

Translate this pageSep 8, 2012 – به منظور درک بهتر مفهوم مدیریت دانش باید ابتدا به بررسی مفاهیم داده، اطلاعات و دانش و تفاوت و ارتباط میان آنها بپردازیم. عبارات … در این مقاله به بررسی وضعیت شاخص های ساختار، فرهنگ، فناوری، منابع انسانی، فرایندهای سازمانی و رهبری در شهرداری تهران برای استقرار مدیریت دانش پرداخته شده است.از آنجایی که دولت …

[PDF]824 K – مدیریت منابع انسانی در ورزش

shm.shahroodut.ac.ir/article_544_e15e0e4a2026922ae684c865a78…

Cached

Translate this page
by شوهانی – ‎2014
هدف: هدف از این تحقیق، بررسی. رابطۀ. بین. فرهنگ. سازمانی. و. مدیریت. دانش. کارکنان. وزارت. ورزش. و. جوانان است. روش. شناسی: تحقیق حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی می. باشد که ب. ه. صورت. میدانی انجام. گرفته است. جامع. ۀ. آماری ا. ین. تحقیق را کلی. ۀ. کارکنان وزارت ورزش و جوانان به تعداد. 647. نفر تشکیل دادند و تعداد. 522.

[PDF]بررسی رابطه بین مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی

brmea.saminatech.ir/WebUsers/…/139611088433250488-F.pdf

Cached

Translate this pageبررسی رابطه بین مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی … مذاکره وگفتگو، ارتباطات، حمایت مدیریت عالی و یادگیری و مولفه های مدیریت د …. پرسشنامه با میانگین. 2.89. در حد متوسط قرار دارد. در پاسخ به سئوال پنجم که آیا فرهنگ یادگیری سازمان برای استقرار مدیریت دانش درسازمان مناسب است ؟ باید گفت که فرهنگ یادگیری سازمان براساس داده …

[PDF]دانش در بررسي موانع درون سازماني مؤثر بر استقرار مديريت های عمومي استا

slis.scu.ac.ir/article_11380_35d59bb2ee77477861c422209435d65…

Cached

Similar

Translate this page
by رجایی – ‎2015
بررسی موانع درون سازمانی موثر بر. استقرار مدیریت دانش … 49. بررسي موانع درون سازماني مؤثر بر استقرار مديريت. دانش در. کتابخانه. های عمومي استان خوزستان. محمدصادق … ها پرسشنامه. بود. که برای. سنجش روايی آن، از روش تحلیل عاملی تأيیدی و برای سنجش پايايی. آن. از. محاسبه. آلفای کرونباخ. استفاده شد . برای تجزيه. و تحلیل داده.

[PDF]بررسی رابطه مدیریت دانش با عملکرد سازمانی در سازمان های پروژه محور

shij.ir/ASMD/upload/ASMD/Content/170628_21/ASMD-No03-Digital.pdf
Jul 28, 2015 – چكیده. هدف پژوهش حاضر. ،. بررسی رابطه میان مدیریت دانش و عملکر. د سازمانی در شرکت. ها و سازمان. های پروژه. محور است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی مدیران و کارکنان شرکت مهندسی آبادگران است که با. توجه به حجم کم جامعه تمامی. 101. نفر. به. عنوان. نمونه آماری انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری داده. ها. پرسشنامه است که روایی …

[PDF]ارزیابی وضعیت فرهنگ سازمانی در یک سازمان فناوری محور دفاعی

www.organizationalculture.ir/1ST-article/002.pdf

Cached

Translate this pageهمچنیـن تحقیقـات نشـان می دهد كـه فرهنگ دانـش محور كه. شـامل ارزش هـا و اعتقـادات اعضـای سـازمان در ارتبـاط بـا مفاهیـم اطاعـات و. دانـش می باشـد یكـی از مهم تریـن عوامـل در موفقیـت مدیریـت دانش اسـت . در پژوهـش حاضـر پژوهشـگر بـر آن اسـت تـا فرهنـگ یـک سـازمان دولتـی را. براسـاس مـدل دنیسـون مـورد ارزیابـی قرار دهـد . از آنجایـی كه این سـازمان …

[XLS]ليست پايان نامه هاي ارشد مديريت – دانشگاه اصفهان

ui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub3/Azadegan/arshademodiryat.xls

Cached

Similar

Translate this page27, 27, بررسی رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی ،مطالعه موردی کارکنان مجتمع فولاد اهواز, محمود عراقی, دکتر بهرام رنجبریان, 1377. 28, 28, بررسی ساختار ….. 204, 204, امکان سنجی پیاده سازی مدیریت عملکرد در شرکت گاز خراسان رضوی با تاکید بر فرهنگ سازمانی اسلامی, سلمان سفیدچیان, دکتر مهدی ابرزی, 1388. 205, 205, ارزیابی …

[PDF]تأثیر مدیریت دانش بر بهره وري اقتصادی پروژه های دانش بنیان

www.jecm.ir/article_51140_1572bc12558bd7d3702897dc56a5f54…

Cached

Translate this pageنشان داد بین مدیریت دانش و بهره وری اقتصادی رابطه معنی دار وجود داشته و مدیریت دانش بر بهره وری دانش تاثیر گذار می باشد . ….. بررسی¬ها نشان. داد که فرهنگ حاکم بر شهرداري تهران به عنوان نمونه¬اي کوچک. از سازمانهاي دولتی در ایران ، براي استقرار مدیریت دانش وضعیت. مطلوبی نداشته که نشانه ضعف سازمان در رابطه با شاخص فرهنگ.

رابطه بین مولفه های فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش

www.hospitalmanagment.ir/…/146-1392-03-11-07-30-37.html

Cached

Similar

Translate this pageJun 1, 2013 – مديريت دانش يكي از دستاوردهاي عصر اطلاعات و دانش است و با توجه به ويژگي هاي آن، امروزه سازمان هاي موفق به شدت احساس نياز به بهره مندي از آن دارند. از طرفی چون تغییر فرهنگ سازمانی یکی از مهمترین جنبه های هر نظام مدیریت دانش می باشد ، بررسی وضعیت فرهنگ سازمانی موجود و تاثیر آن بر استقرار مدیریت دانش ضروری …

 

گروه بازاریابی تلگرام

لینک گروه بازاریابی تلگرام

گروه بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی شبکه ای

گروه های بازاریابی در تلگرام

پشتیبانی 24 ساعته آنلاین  در صورت وجود مشکل در روند دانلود و خرید هر کدام از فایل های این سایت  با    09214087336 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇برای دانلود فایل  روی لینک زیر کلیک نمایید👇👇👇👇👇👇👇👇👇

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Xبستن تبليغ
دانلود آهنگ
دانلود آهنگ جدید
دانلود فیلم
دانلود آهنگ جدید