میزان تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش

هدف از پایان نامه میزان تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش در شرکتهای فعال منطقه ویژه اقتصادی شهید رجائی بندر عباس می باشد

 

گروه بازاریابی تلگرام

لینک گروه بازاریابی تلگرام

گروه بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی شبکه ای

گروه های بازاریابی در تلگرام

پشتیبانی 24 ساعته آنلاین  در صورت وجود مشکل در روند دانلود و خرید هر کدام از فایل های این سایت  با    09214087336 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇برای دانلود فایل  روی لینک زیر کلیک نمایید👇👇👇👇👇👇👇👇👇

لینک منبع و پست :

میزان تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش


http://arshad.fileina.com/product-75079-ميزان-تاثير-ساختار-سازماني-بر-استقرار-مديريت-دانش.aspx

[PDF]مديريت دانش نقش : ساختار سازماني بر اثربخشي ابعاد … – ResearchGate

https://www.researchgate.net/…/The-effect-of-organizational-structu…

Cached

Translate this pageسپس در مراحل بعدی تحلیل نتایج حاکی از آن است که سازمان. ها. ی مورد. مطالعه ما به لحاظ استقرار مدیریت دانش و اثربخشی کمتر از میانگین بوده. و به لحاظ ابعاد ساختار سازمان باالتر از میانگین هستند. و نتایج تحلیل بر. مبنای فرضیات هم نشان داد که تمرکز بر مدیریت دانش، رسمیت بر. اثربخشی سازمانی و مدیریت دانش بر اثربخشی …

بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش و … – سیویلیکا

https://www.civilica.com/PdfExport-ICBDE01_312=بررسی-تاثیر… – Translate this page
ﺳﯿﻮﯾﻠﯿﮑﺎ – ﻧﺎﺷﺮ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﻫﺎ ﻭ ﮊﻭﺭﻧﺎﻟﻬﺎ. ﮔﻮﺍﻫﯽ ﺛﺒﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﺳﯿﻮﯾﻠﯿﮑﺎ www.CIVILICA.com. ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﻧﻮﺁﻭﺭﯼ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ. ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﺸﻬﺪ. ﻣﺤﻞ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ: ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ (ﺳﺎﻝ:1393). ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﺻﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ۷ ﺻﻔﺤﻪ. ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻥ: ﺭﻫﺎ ﺟﻠﻴﻠﻲ ﺛﺎﺑﺖ – ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﻭﻟﺘﻴ،ﮕﺮﺍﻳﺶ ﻣﺎﻟﻲ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ …

بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش و نوآوری سازمانی …

https://www.civilica.com/Printable-ICBDE01_312=بررسی-تاثیر-…

Cached

Translate this pageنسخه قابل چاپ خلاصه مقاله بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش و نوآوری سازمانی در شعب بانک کشاورزی شهرستان مشهد – گواهی پذیرش مقاله در کنفرانس.

[PDF]Explanation impact of knowledge management Infrastructures on …

dralirabiee.ir/userfiles/pdf/011.pdf

Cached

Similar

Translate this pageحاضر به بررسي تاثير زیرساخت هاي مدیریت دانش در استقرار مدیریت دانش سازمان در یكي از شرکت هاي. قطعه. ساز گروه … مهمترین زیرساخت هاي سازمان هاي دانش محور فرهنگ سازماني،ساختار و فرایند و فناوري اطالعات مي باشند و … مي نمایند لذا در این مقاله سعي بر آن است ارتباط بين زیرساخت هاي مدیریت دانش و تاثير آن بر استقرار موفقيت.

[PDF]رابطه عوامل ساختاری و فرهنگی سازمان با استراتژی مدیریت دانش در مراکز آ

jha.iums.ac.ir/article-1-850-fa.pdf

Cached

Translate this pageﻫﺎﻳﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻼش ﻣﻲ. ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه. ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮﻧﺪ . اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ. ﺑﺎ. ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ. راﺑﻄﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎري و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ در ﻣ. ﺮاﻛﺰ. آﻣﻮزﺷﻲ درﻣﺎﻧﻲ و ﻋﻤﻮﻣﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ … ﺷﻮد در اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ در ﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎري و. ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﻻزم و ﻫﻤﻪ ﺟﺎ … اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه آﻣﺎر و رﻳﺎﺿﻲ، داﻧﺸﻜﺪه. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ، …

[PDF]ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ در ﺳﺎزﻣﺎ

www.ensani.ir/storage/Files/20120504180437-9058-23.pdf

Cached

Similar

Translate this pageاﺳﺘﻘﺮار و اﺟﺮاي ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ. آﻣﯿﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ در ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ. ﺷﻮد . ﺗﻐﯿﯿـﺮ در ﻓﺮﻫﻨـﮓ. ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑـﻪ. ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ در ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ، ﻓﺮﻫﻨـﮓ …. و ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن. در اﻣــﻮر،. ﻣﯿــﺰان ﻓــﺪاﮐﺎري و ﺗﻌﻬــﺪ. ،. ﺳــﺨﺖ. ﮐﻮﺷﯽ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣـﯽ. ﮔﺬارﻧـﺪ. (. زارﻋـﯽ. ﻣﺘﯿﻦ،. 1372. ،ص. 58 .) در ﺑﺎب اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ. ﺳــﺎزﻣﺎﻧﯽ، رﯾﺒــﯽ ﯾــﺮ ﻣﻌﺘﻘــﺪ اﺳــﺖ ﻓﺮﻫﻨــﮓ.

[PDF]وضعيت مديريت دانش و عوامل مؤثر بر استقرار آن در دانشگاه علوم

www.sccr.ir/UserFiles93/rahbord/30/6.pdf

Similar

Translate this pageدانش تأثیر بگذارند از جمله می توان به فرهنگ و ســاختار ســازمانی، فنّاوری، رهبری و. یادگیری … هر یک از عوامل فرهنگ ســازمانی، حمایت مدیریتی، ســاختار سازمانی و… در استقرار. مدیریت دانش در دانشــگاه نامشــخص است. با توجه به مراتب فوق، تحقیق حاضر بر آن … با اندازه گیری می توان میزان پیشــرفت سازمان در مدیریت دانش را مشخص.

[PDF]ارﺗﺒﺎط ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎري و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﻮﻓ – پژوهشنامه مدیریت ورزشی و …

msb.journals.umz.ac.ir/article_1290_4f35a384d99c5f930e7ae2e0a…

Cached

Similar

Translate this page
by فاضلی دینان – ‎2016 – ‎Related articles
ارﺗﺒﺎط ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎري و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ …. 41. ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻓﺮ. ﻫﻨﮓ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ. ﺗﻤﺎم ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬارﻧﺪ. ﻓﺮﻫﻨﮓ. ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﺘﻘﺎدات و ارز. ش ﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك، ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ. ﻗﺪرت ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ و ﺑﺮ ﻧﮕﺮش رﻓﺘﺎر ﻓﺮدي، اﻧﮕﯿﺰه و رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ و ﺳﻄﺢ ﺗﻌﻬﺪ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ،. ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر و. ﻧﻈﺎم ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، …

[PDF]تأثیر مدیریت دانش بر بهره وري اقتصادی پروژه های دانش بنیان

www.jecm.ir/article_51140_1572bc12558bd7d3702897dc56a5f54…

Cached

Translate this pageنشان داد بین مدیریت دانش و بهره وری اقتصادی رابطه معنی دار وجود داشته و مدیریت دانش بر بهره وری دانش تاثیر گذار می باشد . به همین منوال بررسی نتایج …. بیان می کند که شالوده دانش شامل تکنولوژی، ساختار وفرهنگ همراه. با فرایند کسب، …. بین سرمایه اجتماعی و میزان آمادگی سازمانی براي استقرار مدیریت دانش در. شرکت فوالد مبارکه …

[PDF]دانش در بررسي موانع درون سازماني مؤثر بر استقرار مديريت های عمومي استا

slis.scu.ac.ir/article_11380_35d59bb2ee77477861c422209435d65…

Cached

Similar

Translate this page
by رجایی – ‎2015
بررسی موانع درون سازمانی موثر بر استقرار مدیریت دانش … 49. تأثیر. گذاری. در عدم توفیق مديريت دانش در. کتابخانه. های عمومی استان خوزستان دارند. واژگان كليدی: …. ساختار سـازمانی. بـه میـزان. 43. درصـد،. و عامـل. کمبـود مسـلولیت. پاسخگويی برای مشکالت. به میزان. /5. 62. درصد. در ايران غالب پروژه. هايی کـه بـرای اسـتقرار مـديريت …

[PDF]مدل ارزیابی آمادگی استقرار و پذیرش مدیریت دانش در مرکز فناوری اطالعات

ims.atu.ac.ir/article_6990_2ba6f594a71058630ebe11d8cb14016b….

Cached

Translate this pageمدل ارزیابی آمادگی استقرار و … 39. نمودار .7. میزان تاثیر هر یك از ابعاد مدیریت دانش در آمادگی مرکز فناوری اطالعات. شرکت پست در پیاده سازی مدیریت دانش. در نمودار رادار )نمودار. 9. ( وضعیت موجود نمایش داده شده است: مدیریت. دانش. ساختار. سازماني. فرهنگ. سازماني. زيرساخت. فناوري. اطالعات. مديريت. منابع انساني. 29. 8/. 91. 8/. 94. 8/. 22.

[PDF]اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 45

jma.srbiau.ac.ir/article_4706_bbc3131c465b68137fc559585bb63f…

Cached

Similar

Translate this page
by زمردیان – ‎2010
ي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺛﺒﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و درك ﻣﺸﺘﺮك. ﻣﻲ. ﺷﻮد. ،. در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ آﻣﺎدﮔﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ. ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ اﺳﺘﻔﺎده. ﻣﻲ. ﮔﺮدد . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ادﺑﻴﺎت ﻣﻮﺿﻮع و ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎ. ي ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻴﺪاﻧﻲ، ﻧﺸﺎن. ﻣﻲ. دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑـﻴﻦ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و. ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ،. ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﻋﺎﻣﻞ زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ و ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻛـﻪ ا. ز ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي آﻣـﺎدﮔﻲ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ،. راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد دارد . در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان …

وضعیت مدیریت دانش و عوامل مؤثر بر استقرار آن در دانشگاه علوم پزشکی …

www.jsfc.ir/article_14950.html

Cached

Similar

Translate this pageدر جهان امروز، دانش به یک منبع کلیدی تبدیل شده است که بقای سازمان ها مستقیم یا غیرمستقیم بدان وابسته است. عوامل مختلفی وجود دارند که می توانند بر استقرار مدیریت دانش تأثیر بگذارند از جمله می توان به فرهنگ و ساختار سازمانی، فنّاوری، رهبری و یادگیری اشاره نمود. هدف مطالعه حاضر، بررسی وضعیت مدیریت دانش و عوامل مؤثر بر …

[PDF]1344 K – نشریات علمی دانشگاه – دانشگاه پیام نور

journals.pnu.ac.ir/pdf_2632_117c31048d3cf5b2a6f49873cedf678…

Cached

Similar

Translate this page
by دهقانی – ‎2015
در پژوهش پارسائیان و ریاحی نیا (۱۳۹۳) میزان تأثير. عوامل مؤثر بر پیاده سازی مدیریت دانش در کتابخانههای. دانشگاهی استان یزد مورد بررسی قرار گرفت. در پایان. پژوهش، مدل عوامل مؤثر بر پیاده سازی مدیریت دانش ارائه. شد که مؤلفههای امکانات فناوری، فرهنگ سازمانی، نیروی. انسانی، ساختار سازمانی و رهبری را شامل میشد. پس از مطالعه …

[PDF]دانش در وزارت ورزش و جوانان ت یری مد ستم ي عوامل موثر بر استقرار س ي بند

fmss.journals.pnu.ac.ir/article_2355_e36b791b845ca304c9cd7785…

Cached

Translate this page
by H Abdolmaleki – ‎Cited by 3 – ‎Related articles
ترین عامل تأثیرگذار بر مدیریت. دانش و عامل استرات. ژی کمترین اهمیت را در مدیریت دانش دارند . واژه. هاي کليدي. استراتژ. ،ی. ساختار سازمان. ،ی. فرهنگ سازمان. ،ی. فناور. ی …… اهمیت مولفه های موثر بر استقرار سیستم مدیریت دانش یکسان. نیست و مولفه فرهنگ سازمانی دارای بیش. ترین میزان. اه. میت. ) 312. 6/. ( و مولفه های فناوری. اطالعات. ).

[PDF]امکان سنجی استقرار نظام مدیریت دانش در دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران

jearq.riau.ac.ir/article_541_d3d6f52991ebffc17b04df084c8bab95….

Cached

Similar

Translate this pageآموزش عالی در خالل 20 سال گذشته در سراسر دنیا، تحت تأثیر تغییرات چشم گیر قرار گرفته است وبه. دنبال چالش های جدید … 2- آیا ساختار سازمانی در دانشگاه آزاد اسالمی برای استقرار نظام مدیریت دانش از شرایط مناسب برخوردار است ؟ ….. روش هاي تجزیه و تحلیل: برای تجزیه وتحلیل داده های پژوهش از آمار توصیفی وآمار استنباطی شامل.

[PDF]ارتباط فرهنگ سازمانی با اثربخشی مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی در …

jrsm.khu.ac.ir/article-1-1604-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎي ورزﺷﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﺗﺤﻘﯿﻖ. ﺻﻔﺎري (. 1386. )، ﻧﯿﺰ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮﺑﯿﺖ. ﺑﺪﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ و. ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ و اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪ ﺗﺎ. از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺑﺮ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﮐﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ. ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت …

بررسی میزان تأثیر فرهنگ سازمانی بر چرخه دانایی بر اساس مدل فرهنگی …

ut.ac.ir/…/بررسی-میزان-تأثیر-فرهنگ-سازمانی-بر-چرخه-دانایی-ب…

Cached

Translate this pageطبق تحقیقات انجام شده یکی از موانع عمده استقرار مدیریت دانش درسازمان‌ها، فرهنگ سازمانی می‌باشد و بحث تغییر فرهنگ یکی از مهم ترین جنبه های هر نظام مدیریت دانش به شمار می رود. وجودفرهنگ دانش گرا و زیربنای انسانی مناسب فرهنگ مهم ترین دلیل موفقیت پیاده سازی مدیریت دانش درسازمان ها است. این پژوهش در پی بررسی میزان تاثیر …

[PDF]بررسی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی موفق مدیریت دانش در … – دانش حسابرسی

danesh.dmk.ir/article-1-1186-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageبررسی عوامل مؤثر بر پیاده سازی موفق مدیریت دانش در دیوان محاسبات کشور با استفاده از مدل سه. 45. بررسـی عوامل مؤثر بر ….. از بین سـه متغیر بیشـترین تأثیـر را در پیش بیني میـزان عملکرد. منابـع انسـاني در ادارۀ … در تحقیق حاضر،. عوامـل تأثیرگـذار بـر پیاده سـازی موفـق مدیریـت دانش اعـم از سـاختار سـازمانی، تکنولـوژی اطالعات،.

موفقیت مدیریت ارتباط با ارباب رجوع و نقش مدیریت دانش در آن (مطالعه …

www.modiriatzanjireharzesh.ir/article_22025.html

Cached

Translate this pageنتایج حاصل نشان میدهد فرهنگ سازمانی و فنآوری اطلاعات بیشترین تأ ثیر را بر موفقیت مدیریت دانش دارد و ساختار سازمانی نیز کمترین تأثیر را دارد که این میتواند از … نتایج حاصل نشان میدهد با توجه به میزان تأثیر ابعاد در الگوی نهایی، میتوان نتیجه گرفت که بیمارستانها برای استقرار برنامههای مدیریت ارتباط بامشتری بایستی …

[PDF]بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با مدیریت دانش سازمان

uctjournals.com/farsi/archive/accounting/1394/winter/4.pdf

Cached

Similar

Translate this pageمیزان. آمادگی. برای استقرار. مدیریت. دانش. در. ابعاد. فرهنگ. سازمان،. ساختار. سازمان،. زیرساخت. سازمان،. محتوای. تغییر. و. پشتبیانی. از تغییر. افزایش. یافته. است . گل محمدنژاد و مهدوی ). 1390. ( در تحقیقی تحت عنوان. بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش در دبریستان های دخترانه شهر تبریز نشان دادند که میان سرمایه اجتماعی و.

پایان نامه تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش در سازمان

direction-thesis.blogfa.com/post/25

Cached

Translate this pageدانلود پایان نامه ها – پایان نامه تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش در سازمان – دانلود پایان نامه های ارشد – متن کامل آن با فرمت ورد. … امروزه سازمانها یکی از راههای تمایز خود از سازمانهای دیگر را در افزایش میزان دانش بنیانی سازمانی خود جستجو میکنند تا بتوانند از طریق آن به سطوح بالاتری از کارایی و نوآوری دست یابند. توانایی …

ارزيابي و شناخت عناصر و توانمندي هاي موثرجهت اجراي بهينه مديريت دانش …

https://search.ricest.ac.ir/…/ارزيابي_و_شناخت_عناصر_و_توانمندي_…

Cached

Translate this pageمقدمه: بي‌شك سازمان‌هاي دولتي و خصوصي؛ توليدي يا خدماتي بايد در طراحي و استقرار سيستم مناسب مديريت دانش، در نقش سازمان‌هاي پيشرو ظاهر شوند و اين امر مستلزم شناسايي عوامل كليدي موفقيت و اقدام عملي بر مبناي اين عوامل تاثير گذار در مراحل مختلف طراحي و استقرار سيستم مديريت دانش است. هدف از اين پژوهش، بررسي و ارزيابي …

بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر استقرار سیستم مدیریت دانش در …

profdoc.um.ac.ir/paper-abstract-1047399.html

Similar

Translate this page
by عبدالملکی – ‎2015
نتایج به دست آمده حاکی از آن است در بین عوامل موثر بر مدیریت دانش، فناوری اطلاعات، فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی بر مدیریت دانش نقش معنی دار داشته و نقش استراتژی بر مدیریت دانش، معنی دار نبوده است. از میان چهار متغیر مورد بررسی، فرهنگ سازمانی(0/312) مهم‌ترین عامل تأثیرگذار بر مدیریت دانش و عامل استراتژی(0/192) …

[PDF]ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻫﺎي ﺗﻮاﻧﻤﻨ

jir.irc.ac.ir/article_9151_9811a7b0741f9b56a9e3ccb79346ef01.pdf

Cached

Similar

Translate this pageJun 1, 2014 – ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزﻫﺎي ﻧﻈـﺎم ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧـﺶ، ﻣﯿـﺰان. اﺛﺮﮔﺬاري ﻫﺮﯾﮏ ﻧﯿﺰ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان اﺛـﺮ آﻧﻬـﺎ ﺑـﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿـﺖ ﻧﻈـﺎم. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻤﻬﯿﺪاﺗﯽ ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ. ﺷﻮد . اﯾﻦ. ﺗﺤﻘﯿﻖ. ، ﺑﺮ. ﻧﻘﺶ. ﺣﯿﺎﺗﯽ. و. ﺗﻌﯿﯿﻦ. ﮐﻨﻨﺪ. ه. ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي. ﻫﺎي ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ، ﺳﺎﺧﺘﺎري و. ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ. در. ارﺗﻘﺎي. اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ. اﻗﺪاﻣﺎت. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. داﻧﺶ و ﺗﺄﺛﯿﺮﺷﺎن ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد رﻗـﺎﺑﺘﯽ. ﺳﺎزﻣﺎن. ﺗﺄﮐﯿﺪ.

[PDF]ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﭼﻜﻴﺪﻩ:

jmdp.ir/article-1-1942-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageﻭ ﻣﺴﺘﻘﻞ (ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﭼﺮﺧﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﻧﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ،. ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ، ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ … ﺑﻴﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭ ﺑﺮ ﭼﺮﺧﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﻧﺶ ﻳﻌﻨﻰ: ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻰ، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻰ، …. ﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻛﺎﻓﻲ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪ، ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ. ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ. ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺩﺭﻭﻧﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﺸﻮﻕ ﻭ ﻳﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﻧﺶ ﺑﺎﺷﺪ.

ششمین کنفرانس مدیریت دانش – Symposia.ir

https://www.symposia.ir/IKMC06

Cached

Translate this pageششمین کنفرانس مدیریت دانش در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۲ تا ۷ اسفند ۱۳۹۲ توسط موسسه اطلاع رسانی نفت – گاز و پتروشیمی در شهر تهران برگزار گردید. اهداف کنفرانس: – آشکار نمودن ضرورت و نقش سرنوشت ساز مدیریت دانش سازمانی در آینده سازمانها – تبادل دانش و تجربیات اندیشمندان و شرکتهای صاحب تجربه در زمینه مدیریت دانش – تشویق …

هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش

https://www.symposia.ir/IKMC07

Cached

Translate this pageدر این بخش نمایندگان ثبت نامی سازمان های متقاضی می توانند در زمان اختصاص یافته با اساتید و کارشناسان مدیریت دانش به گفتگو و طرح سؤالات و بیان مشکلات خود پرداخته و از تجربه اساتید مدیریت دانش در این خصوص استفاده نمایند. در هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش امکان استفاده از تجارب اساتید و …

[PDF]مدیریت دانش، منابع انسانی و فرهنگ سازمانی

karafan.saminatech.ir/WebUsers/…/139501231821381947-F.pdf

Cached

Translate this pageسازمانی، جو. سازمانی، دانش. سازمانی و… می. باشد. در گذشتته. هدف مدیریت بر ارتقتا کتارایی متمرکتز و ابتزار آن نیتروی یتدی و. سرمایه مادی بود. امروزه مدیران بر افتزایش بهتره. وری و اثر. بخشتی. تاکید بیشتری دارند و به. دنبال تولید و ارایه خدمات باکیفیت و رقابتی. هستند و الزمه اصلی آن را اطالعات، دانش، فرهنگ و جو ستازمانی.

[PDF]مدیریت دانش و تعالی سازمانی – سازمان بنادر و دریانوردی

www.pmo.ir/…/3a70ee27f570ba6f9052bdb1fc48f75bd60eee51ae2…

Cached

Translate this pageSep 19, 2016 – خود،. ابزارهای. مختلفی. را. برای. جاری. سازی. استراتژی. های. مدیریت. دانش. بكار. می. گیرند . ساختار. جمعیتی. نیروی. انسانی،. بازه. عمر. دانش. در. سازمان،. نیاز. به. بهبود. اشتراك. دانش. و. یا. خلق. دانش،. میزان. توجه. به. نوآوری. و. خالقیت. و. زیرساختارهای. فناوری. اطالعات. در. انتخاب. ابزارهای. مدیریت. دانش. تاثیرگذار. است.

فراخوان شماره 50- طراحي و استقرار نظام مديريت دانش در شهرداري اصفهان

www.isfahan.ir/ShowPage.aspx?page…lang=1…58…

Cached

Similar

Translate this pageApr 7, 2015 – ۱-۴- پيشنهاد چگونگي تشكيل تيم مديريت دانش در حوزه هاي مختلف شهرداري. ۲- بررسي ميزان آمادگي شهرداري به منظور استقرار مديريت دانش. ۲-۱- شناسايي شاخص هاي تاثير گذار در پياده سازي مديريت دانش از منظر مولفه هاي فرهنگ سازماني، ساختار سازماني و فناوري اطلاعات. ۲-۲- بررسي ميزان آمادگي شهرداري در زمينه پياده …

[PDF]متن کامل (PDF)

jipm.irandoc.ac.ir/article-1-2519-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this page
by S Refoua – ‎2015
Jun 13, 2014 – ﺳﺎﺧﺘﺎري اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ. دﺳﺖ. آﻣﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ. دﻫﺪ ﻛﻪ. ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي. ﺟـﻮ. ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﭘﺸـﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻓﻨـﺎوري اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ و ارﺗﺒـﺎﻃﻲ ﺑـﺮ ﺗﺴـﻬﻴﻢ. داﻧﺶ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎدار دارﻧﺪ . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ … ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ. دﺳﺖ آورد. (. اﻧﻮاري. ). 1390. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﺑﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺴـﺨﻴﺮ. ﺗﺨﺼﺺ. ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻲ و. ﺑﻪ. ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪي در ﺳﺎزﻣﺎن و اﺳﺘﻔﺎده از. آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻧﻮآوري از. ﻃﺮﻳﻖ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ …

پایان نامه با موضوع ارتباط تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت …

full-thesis.net/پایان-نامه-با-موضوع-ارتباط-تاثیر-ساختا/

Cached

Translate this pageAug 26, 2016 – پایان نامه با موضوع ارتباط تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش در سازمان- دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد … اگر شغلی از میزان رسمیت بالایی برخوردار باشد ، متصدی آن ، برای انجام دادن فعالیت های مربوط به آن شغل و اینکه چه موقعی انجام شود و چگونه باید انجام گردد از حداقل آزادی عمل برخوردار است . در چنین …

[XLS]ليست پايان نامه هاي ارشد مديريت – دانشگاه اصفهان

ui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub3/Azadegan/arshademodiryat.xls

Cached

Similar

Translate this page3, 3, تاثیر تکنولوژی اطلاعات بر ساختار سازمان در موسسات صنعتی و خدماتی استان اصفهان, علی شائمی برزکی, دکتر مهدی جمشیدیان, 1372. 4, 4, بررسی روابط جو …. 62, 62, بررسی تاثیر خدمات پس از فروش شرکتهای زیراکس بر میزان رضایت مشتریان این شرکت در استان اصفهان, زهرا یاوری, دکتر بهرام رنجبران, 1380. 63, 63, بررسی …

[PDF]بررسی آمادگی سازمانی جهت پیاده سازی نظام مدیریت ارتباط با مشتری (مورد

cs.shahed.ac.ir/article-1-725-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageبر اساس این عوامل شاخص های سنجش، تعریف و. به دنبال آن میزان آمادگی سازمانها در جهت پیاده سازی. اندازه گیری می شود. با این وجود به نظر می رسد. که این مدل از جامعیت کافی برخوردار نمی باشد زیرا. مولفه هایی مانند فرهنگ سازمانی، مدیریت دانش و. ساختار سازمانی علیرغم اهمیت فوق العاده و تاثیرات. چشمگیرشان در موفقیت مدیریت ارتباط با …

[PDF]جهت دانلود لیست مقالات پذیرفته شده لطفا اینجا کلیک نمائید. – ISC

conf.isc.gov.ir/FileForDownload/files/list%20Tm.pdf

Cached

Translate this pageاثر مدیریت دانش استراتژیک و نوآوری بر عملکرد سازمانی (مورد: شرکتهای برتر استان اصفهان) … ارائه مدلی برای سنجش میزان آمادگی سازمان ها برای پذیرش مدیریت دانش. ارائه مدلی جهت بررسی عوامل …. بررسی رابطه ی بین استقرار سیستم های اطلاعاتی مدیریت(MIS) و ساختار سازمانی مورد کاوی: سازمان بازرگانی استان تهران. بررسی رابطه …

[PDF]رابطه بین مولفه های فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش … – فصلنامه بیمارستان

jhosp.tums.ac.ir/article-1-61-fa.pdf

Cached

Translate this pageFeb 13, 2011 – ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ. ﻣﻮﺟﻮد. و. ﺗـﺎﺛﻴﺮ. آن. ﺑﺮ. اﺳﺘﻘﺮار. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. داﻧﺶ. ﺿﺮوري. ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ . در. ﻫﻤﻴﻦ. راﺳﺘﺎ. ،. اﻳﻦ. ﺗﺤﻘﻴﻖ. ﺑﺎ. ﻫﺪف. ﺗﻌﻴﻴﻦ. ارﺗﺒﺎط. ﺑﻴﻦ. ﻓﺮﻫﻨـﮓ. ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ. و. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. داﻧﺶ. در. ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن. ﻫﺎﺷﻤﻲ. ﻧﮋاد. ﺗﻬﺮان …. ﺳﺎﺧﺘﺎر. و. ﻧﻈﺎم. ﻫـﺎي. ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ. ،ﻫﺪف. ﮔﺬاري،ﺗﺪوﻳﻦ. و. اﺟﺮاي. ﺧﻂ. ﻣﺸـﻲ. ﻫـﺎ. و. اﺟـﺮاي. اﺳﺘﺮاﺗﮋي. ﻫﺎ …و. ﺗﺎﺛﻴﺮ. ﻣﻲ. ﮔﺬارد. ).3(. ﺗﻨﻬﺎ. ﺑﺎ. ﺑﺮرﺳﻲ. ،ﺗﻐﻴﻴﺮ. و. اﻳﺠﺎد. ﻳﻚ. ﻓﺮﻫﻨﮓ. ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ. ﻣﻨﺎﺳﺐ. و.

مدیریت دانش – Asset Publisher

iraninsurance.ir/en/p377/-/asset…/مدیریت-دا-3/pop_up?_…

Cached

Translate this pageاز آنجا که تامین منابع یکی از دغدغه های اصلی سازمان ها، به خصوص شرکت های کوچک و متوسط است، این مورد باید در اجرای طرح مدیریت دانش مورد توجه کافی قرار گیرد. برای مثال، دامنه … اما ربط دادن مستقیم فعالیت های مدیریت دانش به نتایج مالی سازمان مشکل است، زیرا متغیرهای بسیاری به طور هم زمان بر عملکرد مالی شرکت تاثیر می گذارند.

[PDF]وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ در داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻗ – نامه آموزش عالی

journal.sanjesh.org/article_15137_5a7e59b72f0f967f86dbbdc1fa2…

Cached

Translate this pageDec 6, 2011 – ﻫﺎي. ﻓﻨـﻲ و ﺣﺮﻓـﻪ. اي، ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻣـﺪﻳﺮﻳﺘﻲ. وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ د. اﻧـﺶ در. داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ. ﺟﺪي ﻣﺪﻳﺮان داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ . در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ….. ﺗﺄﺛﻴﺮ. ﮔﺬاﺷﺘﻪ و اﻋﻀﺎء را در ﻫﻤﻪ ﺳﻄﻮح و ﺑ. ﺨﺶ. ﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻫﻤﺮاه ﺳﺎزﻧﺪ و. ﺑﺎ ﺗﺨﺼﻴﺺ. ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و. اﺳﺘﻔﺎده از. درآﻣﺪﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه از. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ. ،. در. ﺟﻬﺖ رﺷﺪ داﻧﺶ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺗﻼش ﻛﻨﻨﺪ. و ﺑﺎ ﺗﺒ.

استخراج ابعاد کلیدی تسهیم دانش – فصلنامه مدیریت صنعتی – دانشگاه …

imj.iausdj.ac.ir/article_537145.html

Cached

Translate this pageاز این رو شناسایی عوامل و ابعاد موثر بر تسهیم دانش و نیز آگاهی از میزان تاثیر هر یک از آن ها، می تواند سازمان ها را در اتخاذ استراتژی های مناسب در جهت ارتقاء تسهیم دانش … حاضر ده عامل موثر بر تسهیم دانش در قالب سه بعد کلیدی فردی، سازمانی و تکنولوژیک مورد واکاوی قرار گرفته و تاثیر آن ها بر تسهیم دانش با روش معادلات ساختاری و به …

 

گروه بازاریابی تلگرام

لینک گروه بازاریابی تلگرام

گروه بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی شبکه ای

گروه های بازاریابی در تلگرام

پشتیبانی 24 ساعته آنلاین  در صورت وجود مشکل در روند دانلود و خرید هر کدام از فایل های این سایت  با    09214087336 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇برای دانلود فایل  روی لینک زیر کلیک نمایید👇👇👇👇👇👇👇👇👇

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *