مولفه ها و نظریه های هوش هیجانی و بررسی ارتباط آن با مفاهیم دیگر

هدف از این تحقیق برررسی مولفه ها و نظریه های هوش هیجانی و بررسی ارتباط آن با مفاهیم دیگر بصورت کامل و جامع و با منابع جدید می باشد

 

گروه بازاریابی تلگرام

لینک گروه بازاریابی تلگرام

گروه بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی شبکه ای

گروه های بازاریابی در تلگرام

پشتیبانی 24 ساعته آنلاین  در صورت وجود مشکل در روند دانلود و خرید هر کدام از فایل های این سایت  با    09214087336 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇برای دانلود فایل  روی لینک زیر کلیک نمایید👇👇👇👇👇👇👇👇👇

لینک منبع و پست :

مولفه ها و نظریه های هوش هیجانی و بررسی ارتباط آن با مفاهیم دیگر


http://arshad.fileina.com/product-75299-مولفه-ها-و-نظريه-هاي-هوش-هيجاني-و-بررسي-ارتباط-آن.aspx

[PDF]داﻧﺸﮕﺎه راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در

www.ensani.ir/storage/Files/20170314052917-10022-63.pdf

Cached

Similar

Translate this page
by نجارپور استادی – ‎2012 – ‎Related articles
Mar 14, 2017 – ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ. ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ. ﻫﺎي ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﺑﻴﻦ. ﻛﺎرﻛﻨﺎن داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﺷﺒﺴﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ . روش ﭘﮋوﻫﺶ، ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ از ﻧﻮع. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﺳﺖ ….. دﻳﮕﺮ. ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﻪ اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي ﺷﺶ اﺻﻞ اﺳﺎﺳﻲ ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻨﺪه در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن. ﺧﻮي ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ . در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ، اﺑﺘﺪا ﺿﻤﻦ ﻣﺮور ﻧﻈﺮﻳﻪ. ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد و ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻤﻴﻖ اﺻﻮل ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎ. ي. ﺑﺎﻟﻨﺪه، ﺷﺎﺧﺺ.

[PDF]بررسی رابطه مولفه های هوش هیجانی و قضاوت حسابرس- بیتا مشایخی …

www.ensani.ir/storage/Files/20171227100940-9414-234.pdf

Cached

Translate this pageDec 27, 2017 – بررسی رابطه مولفه های هوش هیجانی و قضاوت حسابرس. 61. سال هفدهم شماره 66 بهار 96 … هوش هیجانی استفاده می کنند. در بیانیه مفاهیم بنیادی حسابرسی، ویژگی های الزم برای حسابرس به دو گروه ویژگی های فردی …. به بیانی دیگر، هوش هیجانی مجموعه ای از توانایی های مرتبط با پردازش هیجان ها. و اطالعات هیجانی است که نقش …

[PDF]ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮان ﮔﺮوﻫﻬﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺎ ﺧﻮد

www.ensani.ir/storage/Files/20120329173458-8005-38.pdf

Cached

Similar

Translate this pageﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎر. -. ان و دﻳﮕﺮي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ. ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي . ﺑﻮد. ﺑﺮاي. ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ، از ﺿﺮﻳﺐ. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن و رﮔﺮﺳﻴﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮان و. ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي …. وي ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ را. ﻣﺮﻛﺐ از ﭘﺎﻧﺰده. ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻣﻲ. داﻧﺪ ﻛﻪ در ﺟﺪول زﻳﺮ ﻣﻨﻌﻜﺲ اﺳﺖ . ﺟﺪول . 1. ﻣﻮﻟﻔﻪ. ﻫﺎي ﻫﻮش ﻋﺎﻃﻔﻲ. در ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﺎر. -. آن. ﻣﻮﻟﻔﻪ. ﺗﻮﺻﻴﻒ. ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ. ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺸﻜﻼت و اﻳﺠﺎد و ﺑﻪ …

[PDF]مدل های هوش هيجاني Models of Emotional Intelligence ChangeMind.ir آينده …

changemind.ir/site/wp-content/uploads/2013/10/eq.pdf

Cached

Similar

Translate this pageآمده اند که هوش اجتماعي را به عنوان توانايي ارتباط با ديگران , دانش ميان. فردي , توانايي قضاوت درست درباره. احساسات, خلق. ها و انگيزه هاي ديگران. ,. عملکرد اجتماعي موثر و …. بعضي از نظريه. هاي ديگر , هوش هيجاني تنها به. عنوان يکي از سازه هاي شخصيت در نظر گرفته مي شود . با توجه به وسعت شخصيت. و بخش هاي آن هيجان و انگيزش کل …

[PDF]بررسی هوش هیجانی و همبستگی آن با برخی متغیرهای جمعیت شناختی در …

https://sjku.muk.ac.ir/article-1-740-fa.pdf

Cached

Translate this pageﻫﯿﺠﺎﻧﺎت و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد و. ﻣﺪد ﺟﻮﯾﺎن. و ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ. و. ﻫﻤﺪﻻ. ﻧﻪ. را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨ. ﺪ . اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﻫﺎ ﺑﺨﺸﯽ از. ﻋﻮاﻣﻞ. ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه. ي. ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف. ﺗﻌﯿﯿﻦ. ﻣﯿﺰان ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ. ،. ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ. آن و ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ. آن ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ. در ﭘﺮﺳﺘﺎران. ﺷﺎﻏﻞ در. ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮدﺳﺘﺎن. در ﺳﺎل. 1389. اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ. روش ﺑﺮرﺳﯽ: ﻧﻮع. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ.

[PDF]بررسی رابطه هوش هیجانی با سرمایه اجتماعی سازمانی )مطالعه موردی دانشگا

jearq.riau.ac.ir/article_520_dc0f65d7d9f1afcd420e594b181f0c22….

Cached

Similar

Translate this pageپژوهش حاضر با هدف» بررسي رابطه بین هوش هیجانی با سرمایه اجتماعی سازمانی کارکنان دانشگاه. شیراز « به … ،9و همکاران، 2004؛ کیبلوایت 8، 2003؛ والیس7به روایتي 1916 و به روایتي دیگر 1920 صورت گرفت )بنکس. 1. Brooks & …. موفق تراند. برای مثال، مهارت اجتماعی به عنوان یکی از مولفه های هوش هیجانی می تواند در حل تضاد ها.

[PDF]مقایسه سطوح هوش هیجانی و رضامندی زناشویی و رابطه ساختاری آنها در زوجین

https://jmums.mazums.ac.ir/article-1-155-fa.pdf

Cached

Translate this pageﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ. ﺑﻮد . ﺗﺠ. ﺰﯾ. ﻪ وﺗﺤﻠﯿﻞ داده. ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل. ﻫﺎی. آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و آزﻣﻮن. ﻫﺎی. F,r. ،و ﺗﻮﮐﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺮ. م. اﻓﺰاری. SPSS-10. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ . ﯾﺎ. ﻓﺘﻪ. ﻫﺎ. : ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ. ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ. ﻧﻤﺮه. ﻫﻮش. ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و رﺿﺎﻣﻨﺪی زﻧﺎﺷﻮ. ﯾ. ﯽ و ﻫﻢ. ﭼﻨـﯿﻦ ﻧﻤـﺮات ﻣﻮﻟﻔـﻪ. ﻫـﺎی ﺳـﺎزﻧﺪه. آﻧﻬﺎ،. ﺑﯿﻦ ﻫﻤﺴﺮان ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر. ﺑﺎ. ﺳﺎزﮔﺎر ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ. دار. ی. داﺷﺖ . در ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻫﻮش ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ و رﺿـﺎﻣﻨﺪی زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد.

مفاهيم روانشناسي- آشنايي با مفهوم هوش هيجاني/2 مدل‌هاي هوش هيجاني – ایسنا

https://www.isna.ir/…/مفاهيم-روانشناسي-آشنايي-با-مفهوم-هوش-هيجا…

Cached

Translate this pageJan 13, 2009 – ب- رويکرد مختلط؛ که هوش هيجاني را با مهارت‌ها و ويژگي‌هاي ديگر مانند بهزيستي، انگيزش و توانايي برقراري رابطه با ديگران ترکيب مي‌کند. تعريف هوش هيجاني به صورت “توانايي‌هاي شناخت هيجانات خود، درک احساسات دروني ديگران، مهار هيجانات و اداره و مديريت روابط با نرمش و مدارا” از گلمن (1995) و مجموعه‌اي از توانايي‌هاي …

[PDF]راﺑﻄﻪ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﻴﺎد داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺴﺮ دور

journal.skums.ac.ir/article-1-1570-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this page
by A Ghanbari – ‎2013 – ‎Cited by 1 – ‎Related articles
در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ. ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از اﻋﺘﻴﺎد. ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ. ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﻣﻔﻬﻮم. ﻫﻮش. ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ. رﻳﺸﻪ. در. ﻧﻈﺮﻳﻪ. ﻫﺎي. ﻫﻮش. ﻣﺮﺑﻮط. ﺑﻪ ﻗﺮن. ﺑﻴﺴﺘﻢ. دارد . ﺛﺮﻧﺪاﻳﻚ. ﺑﺮاي …. ﻫﻮش. ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻓﺮاد. ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ . ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي. اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺒﻠﻲ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎ. ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﻴﺎد در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮداﺧﺘﻪ …

[PDF]رابطه هوش هیجانی و رفتار کارآفرینانه – مجله طب نظامی

https://militarymedj.ir/article-1-939-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this page
by S Neqabi – ‎Cited by 12 – ‎Related articles
Apr 30, 2012 – ﻫﺪﻑ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻫﻮﺵ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﮐﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﺎﻧﻪ. ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ. ﻫﺎﻱ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﺑﻮﺩ. ﻫﺎ: ﺭﻭﺵ. ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ. ﺭﻭﺵ ﻣﻘﻄﻌﻲ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ. ۱۳۹۰ … ﻫﺎ: ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ. ﻫﺎﻱ ﻫﻮﺵ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺍﺣﺴﺎﺳﻲ ﺧﻮﺩ، ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ، ﺑﻪ. ﮐﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ. ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ. ﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﮐﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﺎﻧﻪ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ. )۰۱/۰.

[PDF]ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻣﻔﻬﻮم ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي از ﻣﻨﻈﺮ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و اﺳﻼ – نشریه اسلام و سلامت

www.iahj.ir/files/site1/user…/alijorsara-A-10-51-9-da4b28d.pdf

Cached

Similar

Translate this page
by M Fazeli Kebria – ‎2014 – ‎Cited by 3 – ‎Related articles
در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧﺪ اﯾﻦ آﺳﯿﺐ را ﺟﺒﺮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن اﻧﻮاع ﺟﺪﯾﺪي از ﻫﻮش ﺗﺤﺖ ﻋﻨ. ﻮان. « ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي. » «و. ﻫﻮش وﺟﻮدي. » ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ، ﺳﻌﯽ در …. ﻨﻮي از دﯾﺪﮔﺎه رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و اﺳﻼم. ، ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﻫﻮش. ﻣﻌﻨﻮي در اﺳﻼم و رو. اﻧﺸﻨﺎﺳﯽ اﺷﺎره ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ. اﺳﻼﻣﯽ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط اﺷﺘﺮاك و اﻓﺘﺮاق در دو روﯾﮑﺮد ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ . ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ.

مولفه ها و نظریه های هوش هیجانی و بررسی ارتباط آن با مفاهیم دیگر

linkfiles.ir/?p=23508

Cached

Translate this page18 mins ago – دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 2 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 257 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 64. هدف از این تحقیق برررسی مولفه ها و نظریه های هوش هیجانی و بررسی ارتباط آن با مفاهیم دیگر بصورت کامل و جامع و با منابع جدید می باشد …

[PDF]مطالعه اثرات مولفه های هوش هیجانی بر بروز رفتار … – سازمان بیمه سلامت

ihio.gov.ir/portal/File/ShowFile.aspx?ID=69329213-8c25-4c76…

Cached

Translate this pageپژوهش حاضر، به بررسی تاثیر هوش هیجانی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان بیمه سلامت استان سیستان و بلوچستان. در سال ۱۳۶۴ … مراجعه کنندگان به این سازمان ها در وضعیت روحی نا مناسبی قرار دارند و از طرف دیگر فشار کاری و روانی و استرس های. فراوان در … یکی از این مفاهیم رو به گسترش و مرتبط با اینچنین رفتار های فرا.

[PDF]ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﭼﻜﻴﺪﻩ:

jmdp.ir/article-1-1735-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageﻃﻲ ﺳﺎﻝ ﻫﺎﻱ ﺍﺧﻴﺮ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻫﺎﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ، ﻛﻤﺎﻛﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻛﻪ ﺁﻳﺎ. ﻫﻮﺵ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮ ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺍﺑﻬﺎﻣﺎﺗﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻗﻄﻌﻰ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺍﺛﺮ ﻫﻮﺵ ﻫﻴﺠﺎﻧﻰ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ. ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎ ﻭ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻱ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻣﻴﺖ، ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ ﻭ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ. ﺑﺮ ﻫﻮﺵ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻭ ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﻲ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ. ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻴﻦ ﻫﻮﺵ …

نظریه های روانشناسان در مورد عزت نفس و بررسی رابطه آن با دیگر مفاهیم

nasymwetco.ir/danlod/نظریه-های-روانشناسان-در-مورد-عزت-نفس-و-ب/

Cached

Translate this pageMar 4, 2018 – بیننده گرامی سلام.به وب ما خوش آمدیدبا سلام حضور پژوهندگان گرامی.شما به صفحه اختصاصی نظریه های روانشناسان در مورد عزت نفس و بررسی رابطه آن با دیگر مفاهیم وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات کامل روی دکمه ادامه مطلب کلیک کنید. کاربران گرامی توجه فرمایید که خرید از فروشگاه فایل مارکت بصورت آنلاین و…

SID.ir | هوش معنوي: ديدگاه ها و چالش ها

www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=117086

Cached

Similar

Translate this page
by رجايي عليرضا
در مقاله حاضر پس از مقدمه اي در مورد روان شناسي دين يکي از جديدترين مفاهيم مطرح شده در اين حوزه يعني هوش معنوي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. در سال هاي اخير مفهوم هوش تنها به عنوان يک توانايي شناختي در نظر گرفته نمي شود، بلکه به حوزه هاي ديگري مانند هوش هيجاني، هوش طبيعي، هوش وجودي و هوش معنوي گسترش يافته است.

[PDF]بررسی ارتباط هوش معنوی مدیران با تعهد سازمانی … – مجله پیاورد سلامت

payavard.tums.ac.ir/files/site1/…/admin-A-10-1-243-7f7a3db.pdf

Cached

Translate this page
by Z Rajabnezhad – ‎2017 – ‎Related articles
از مدیریت و رهبری است، و دیگر نظریه های رهبری بر اهمیت. هوش معنوی برای مدیران و رهبران تاکید زیادی دارند. هوش معنوی. بر روی حفظ عمیق ارزش های کارکنان تمرکز دارد و با آنچه عامل. و تداوم تعهد سازمانی کارکنان است، مرتبط می باشد)8(. مدیران با. هوش معنوی باال می توانند روش های متفاوتی برای اداره کردن افراد. و هدایت آن ها اتخاذ کنند و محیط …

[PDF]فرم – های روان سنجی مقیاس هوش هیجانی صفت ویژگی ی ساختار عاملی …

jem.atu.ac.ir/article_7944_22b041704eaae4715923ed6b18d6d833….

Cached

Translate this page
by ناظمی مقدم – ‎2017
هوش. هیجانی. صفتی مورد. آزمون. قرار گرفتند. نتایج. تحلیل. عام. لی. اکتشافی با روش مولفه های اصلی، عالوه. بر. عامل. کلی. ، نه عامل)انطباق پذیری، آمادگی عاطفی، ابرازهیجانی، تنظیم هیجانی، تکانشی پایین، ارتباط با. همساالن، عزت نفس و خودانگیختگی(. را. برای. پرسش. نامۀ. هوش. هیجانی. صفتی تایید. کرد . پایایی. مقیاس. بر. حسب.

[PDF]ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﻫﻮش ﻋﻘﻼﻧﻲ، ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي ﺑﺮ زﻳﺮ

psc-ir.com/cd/2017/papers/1666.pdf

Cached

Translate this pageداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﺳـﻌﻲ ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﻧﻈﺮﻳـﻪ. ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ در. ﺧﺼﻮص اﻧﻮاع ﻫﻮش و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﺮ ﻛﺪام از آﻧﻬـﺎ ﺑـﺮ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﻣـﻮرد. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد. ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ .1. روش ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻳﺎ ﻋﻘﻼﻧﻲ. 1. ازﻫﻮش ﺗﻌﺎر. ﻳﻒ ﻣﺨﺘﻠﻒ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، زﻳﺮا ﻫﻮش ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ ﻣﻔﻬـﻮم. اﻧﺘﺰاﻋﻲ وﺳﻴﻊ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ. ﺷﻮد. 1[. ] . ﺑﻌﻀﻲ. ﻫﺎ ﻫﻮش را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬـﺎرت. ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﻣﺤـﻴﻂ و ﻳـﺎدﮔﻴﺮي از.

[PDF]ارتباط خودکارآمدی، تفکر انتقادی، سبک های تفکر و هوش هیجانی با …

nmj.umsha.ac.ir/article-1-1201-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageتحصیلي بود. نتیجه. نهایی: بنابراین خودکارآمدی، تفکر اجرایي، هوش هیجاني و تفکر انتقادی به ترتیب با پیشرفت تحصیلي رابطه مثبت. داشتند. کلیدواژه. ها … و هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی. جمال عاشوری http://nmj.umsha.ac.ir. خودکارآمدی. از مفاهیم مهم و موثر در نظریه شناختی. –. اجتماعی بندورا ). Bandura. ( است. در این نظریه.

[PDF]تحلیل محتوای مؤلفه‌های درون فردی هوش هیجانی در کتب درسی بخوانیم دوره …

tlr.shahed.ac.ir/article-1-856-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageتحلیل محتوای مؤلفههای درون فردی هوش هیجانی در کتب درسی بخوانیم دوره ابتدایی با تاکید بر دیدگاه بار- أن …. میان بررسی محتوای کتاب های فارسی از اهمیت بسزایی ….. توجه بیشتری شده و بعضی دیگر از مفاهیم نظیر برابری،. کتاب ها کم است. خرده مؤلفههای آموزشهای مذکور. صلح، حقوق بشر، آموزش رسانهها و رعایت حقوق. نیز به صورت …

[PDF]رابطه هوش اجتماعی با خودتنظیمی هیجانی و امنیت روانی – ResearchGate

https://www.researchgate.net/…/rabth-hwsh-ajtmay-ba-khwdtnzymy…

Cached

Translate this pageیافته ها. : نتایج همبستگی پیرسون نشان داد بین مولفه های هوش اجتماعی از جمله آگاهی اجتماعی با نمره کل. خودتنظیمی هیجانی رابطه معنادار وجود دارد. ) P<0.01 …. دارد . براساس وجود ارتباط بین هوش اجتماعی، تنظیم هیجانی و سالمت و امنیت روانی به بررسی مولفه های تنظیم. هیجان و امنیت روانی می پردازیم. اصطالح. هوش. هیجانی. درس. ال. 1220.
Missing: مفاهیم

[PDF]تأثیر مولفه های هوش هیجانی بر تسهیم دانش استراتژیک – اکتشاف و تولید

ekteshaf.nioc.ir/article-1-1735-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageAug 16, 2015 – هدف از اين تحقیق، ارائه ی مدلی برای بررسی تأثیر مولفه های هوش. هیجانی بر تسهیم دانش …. هیجانی از س وی جان مایر و پیتر س الووی. ارائه ش ده اس ت. مدل های مرک بِ هوش. هیجان ی نیز با مفاهیم درون ی متفاوتی ارائه. ش ده اند. …. 1 مدل پیشنهادی ارتباط بین هوش هیجانی و تسهیم دانش استراتژیک. ﺷﻜﻞ. -1.

[PDF]رابطه هوش هیجانی و سازگاری آموزشی در دانش‌آموزان دختر مقطع پیش دانشگا

https://zjrms.ir/article-1-1276-fa.pdf

Cached

Translate this pageﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﺳﺎزﮔﺎري داﻧﺶ. آﻣﻮزان د. ﺑ. ﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ. ﺑﻮد . داده. ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن آﻣﺎري. 2 χ. و. ﺿـﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳـﻮن ﻣـﻮرد ﺗﺠﺰﯾـﻪ و ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﻗـﺮار. ﮔﺮﻓﺖ . ﯾﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎ. : ﯾﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎي اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨ. ﯽ. داري ﺑﯿﻦ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﺳﺎزﮔﺎري آﻣﻮزﺷﯽ وﺟﻮد دارد. (. 0001. 0/. =p. ). ﻧﺘﯿﺠﻪ. ﮔﯿﺮي. : ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨ. ﯽ. دار ﺑﯿﻦ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﺳﺎزﮔﺎري آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻣﻮﻟﻔﻪ. ﻫـﺎي ﻫـﻮش ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ ﺟﻬـﺖ …
Missing: نظریه

[PDF]نقش واسطه‌ای هوش هیجانی در رابطه علّی ابعاد فراهیجانی والدین و تاب‌آوری …

ijfp.ir/article-1-68-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this page
by RS Eslami – ‎Related articles
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﺑﻌﺎد. ﻓﺮاﻫﯿﺠﺎﻧﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ. واﺳﻄﻪ. ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ. ﺑﺮ ﺗﺎب. آوري ﻓﺮزﻧﺪان. اﺛﺮ دارد . ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس،. آﮔﺎﻫﯽ واﻟﺪﯾﻦ از. ﻣﺎﻫﯿﺖ. و اﻧﻮاع. ﻫﯿﺠﺎن. ﻫﺎي. ﻓﺮزﻧﺪان. و ﻫﺪاﯾﺖ آﻧﺎن در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ. ﻫﺎي. ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن. ﻫﺎ،. ﻣﯽ …. ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آﻧ. ﻬﺎ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت زﻧﺪﮔﯽ. روزﻣﺮه ﺑﻪ ﺷﯿﻮه. اي اﺛﺮﺑﺨﺶ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ. (. روﻧﺎك. 7،. 2009. ؛ ﺑﻪ. ﻧﻘﻞ از ﺑﻬﺮاﻣﯿﺎن،. 1392. ). ﻧﻈﺮﯾﻪ. دﭘﺮ. ازان ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ.

[PDF]رابطه‌ی هوش معنوی با سلامت عمومی در دانشجویان – فصلنامه رفاه اجتماعی

refahj.uswr.ac.ir/article-1-1643-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageهــدف ايــن مقالــه، بررســی رابطــه ی بيــن هــوش معنــوی و ســامت عمومــی در بيــن :مقدمــه. دانشــجويان و … هـوش1نظـر گرفتـه نمی شـود بلكـه بـه حوزه هايـی ديگـر مثـل هـوش هيجانـی ….. یافته های توصیفی: ميانگيــن نمــرة كل دانشــجويان دختــر و پســر در هــوش معنــوی 62/600 و. در ســامت عمومــی 34/79 می باشــد و در ســاير مولفة هــا در جــدول بــرای.

نظریه هوش‌های چندگانه – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

https://fa.wikipedia.org/wiki/نظریه_هوش‌های_چندگانه

Cached

Similar

Translate this pageطبق نظریه گاردنر، برای به دست آوردن تمام قابلیت‌ها و استعدادهای یک فرد، نباید تنها به بررسی ضریب هوشی پرداخت بلکه انواع هوش‌های دیگر او مثل هوش موسیقایی، هوش … اما با وجود این، نظریه هوش چندگانه محبوبیت زیادی در بین مربیان و آموزشگران پیدا کرده است و بسیاری از معلمان از این نظریه در انتخاب شیوه تدریس خود استفاده می‌کنند.

هوش معنوی (SQ) چیست؟ – برترین ها

www.bartarinha.ir/fa/news/29272/هوش-معنوی-sq-چیست

Cached

Similar

Translate this pageAug 1, 2012 – با وجودی که درخصوص این پدیده بررسی های متعددی انجام گرفته و نظریه های متفاوتی ارایه شده اما هنوز صاحبنظران به همسویی کلی در مورد ابعاد گوناگون هوش دست نیافته اند … مولفه های متعدد دیگری نیز برای هوش معنوی ذکر می شود، نظیر: عقل شهودی؛ ادراک مستدل؛ آگاهی بر خواست و نیت؛ قدرت و عدالت متمرکز؛ عملکرد همراه با …

تحقیق نظریات و مدل های سازگاری و الگوها و مولفه ها و عوامل موثر در هوش هیجانی

payandaneshjo.ir/تحقیق-نظریات-و-مدل-های-سازگاری-و-الگوها/

Cached

Translate this pageپیشینه تحقیق نظریات و مدل های سازگاری و الگوها و مولفه ها و عوامل موثر در هوش هیجانی دارای ۵۸ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از … موسوی، علی(۱۳۸۸)، «بررسی رابطه هوش هیجانی با سازگاری تحصیلی – شغلی و سازگاری در خانه دانش آموزان دختر و پسر دبیرستانی کرمانشاه».

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و نوآوری سازمانی در بین مدیران بخش …

www.papyrus.ir/…/بررسی-رابطه-بین-هوش-هیجانی-و-نوآوری-سازمان…

Cached

Similar

Translate this pageهوش هیجانی به – آن به این صورت تعریف شده است : یک دسته وسیله بار از مهارت ها، استعدادها و توانایی های غیرشناختی که توانایی موفقیت فرد را در .(Bar-on , 1997) مقابله با فشارها و اقتضاهای محیطی افزایش می دهد :(Bar-on , 1997) الگوی هوش هیجانی بار- آن 5 مولفه به شرح زیر دارد 1 1-مهارت های درون فردی: توانایی شخص را در آگاهی از هیجان ها …

[PDF]ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﻫﻮش ﺗﺎﺛﻴﺮآﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﮔﻴﺮي ﻋﻘﻼﻳﻲ، ﺷﻬﻮدي، ا – Baqiyatallah …

journals.bmsu.ac.ir/jbs/index.php/jbs/article/viewFile/340/271

Cached

Similar

Translate this page
by F Tabesh – ‎2012 – ‎Cited by 5 – ‎Related articles
Feb 29, 2012 – 1 ƒ„‡•Š … ƒ”‡ Š. ﭼﻜﻴﺪه. „•–”ƒ…–. :ﻣﻘﺪﻣﻪ. اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎي. ﻫﻮش. ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﺳﺒﻚ. ﻫﺎي ﺗﺼﻤﻴﻢ. ﮔﻴﺮي. ﻋﻘﻼﻳﻲ، ﺷﻬﻮدي، اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ،. واﺑﺴﺘﻪ و آﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ….. ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻦ ﺧﻮد، ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻮاﻃﻒ دﻳﮕﺮان و ﺣﻔﻆ ارﺗﺒـﺎط. ﻫـﺎ،. ﺗﺎﻛﻴﺪ دارد . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮﻳﻪ. ﺑﺮادﺑـﺮي. و. ﮔﺮﻳـﻮز. ، ]2[. ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺮ. 4. ﻣﺤﻮر، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺣﺎﻟﺖ. ﻫﺎي ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺧـﻮد. و دﻳﮕﺮان، درك ﻫﻴﺠﺎن.

[PDF]رابطه سلامت روان در محیط کار با تنظیم هیجانی و تاثیر آن بر فرسودگی …

ioh.iums.ac.ir/article-1-1692-fa.pdf

Cached

Translate this pageMar 2, 2016 – ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن و دﻳﮕﺮ ﺣﺮﻓﻪ. ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﺧـﺪﻣﺎت اﻧﺴـﺎﻧﻲ. ]8[. ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺣﺠﻢ زﻳﺎد اﺳﺘﺮس ﻣﻮﺟﻮد. در اﻳﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ اﺳﺖ . ]9[. ﭘﮋوﻫﺶ. ﻫـﺎ ﻧﺸـﺎن داده اﺳـﺖ. ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻓﺮﺳـﻮدﮔﻲ ﺷـﻐﻠﻲ و ﻣﻴـﺰان ﻋﻼﺋـﻢ …. ﻗﺼﺪ دارﻳﻢ راﺑﻄﻪ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ ﺑـﺎ ﺳـﻼﻣﺖ روان ﺑـﺎ. ﻣﻴــﺎﻧﺠﻲ. ﮔــﺮي ﺗﻨﻈــﻴﻢ ﻫﻴﺠــﺎﻧﻲ در ﻛﺎرﻛﻨــﺎن داﻧﺸــﮕﺎه. ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دﻫﻴﻢ. روش ﺑﺮرﺳﻲ. روش. ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧـﻮع ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ و ﻃـﺮح …

[PDF]ﻛﻨﻨﺪه در ﺷﺮﻛﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺗﻴﻤﻲ دا

https://journals.ut.ac.ir/article_60757_a93d234e7a95adb69432ce0d…

Cached

Similar

Translate this page
by جمشیدی – ‎2017
اﺣﺴﺎﺳﺎت در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ. ﻫﺎ، رﻓﺘﺎرﻫﺎ، ﺣﺮﻛﺎت و ﺷﺨﺼﻴﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ . در زﻣﻴﻨ. ﺔ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻮش ﻧﻴﺰ، ﻣﻄﺎﻟﻌ. ﺔ. ﺗﻔﺎوت. ﻫﺎي ﻓﺮدي ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺳﻨﺠﺶ ﻫﻮش آﻏﺎز ﺷﺪ و. ﭘﻴﺎژه. 1. ﻫﻮش را ﻧﻮﻋﻰ اﻧﻄﺒﺎق ﻓﺮد ﺑﺎ ﺟﻬﺎن ﺧﺎرج … اﺳﺖ، اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻈﺮﻳﻪ. ﭘﺮدازان ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎي. اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ. رﺳﻴﺪه. اﻧﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻋﻨﺼﺮ ﺿﺮوري دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﻓﺮاد. ﻻزم اﺳﺖ . ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ از دﻳﺪﮔﺎه ﮔﻠﻤﻦ. 2.
Missing: مولفه

بررسی رابطه هوش هیجانی با تعهد سازمانی و بهبود کیفیت عملکرد …

qalamandish.ir/?p=1106

Cached

Similar

Translate this pageNov 16, 2014 – هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه هوش هیجانی با تعهد سازمانی وبررسی رابطه این مولفه در بهبود کیفیت عملکردکارشناسان روابط عمومی ادارات شهرتبریز است . …. البته مفهوم تعهد را می توان از جنبه های مختلف مورد بررسی قرارداد؛ زیرا دلبستگی و تعهد کارکنان نه تنها با سازمان بلکه با مراجع دیگری چون حرفه، خانواده، …

[PDF]ﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﺧﻼﻗﻴﺖ داﻧﺸ ﻫﺎي ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄ

journal.bpj.ir/article_523888_6919689a734adb4b3712449b40a9c…

Cached

Similar

Translate this pageApr 17, 2016 – ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻛﺘﺎب ﻣﻌﺮوف ﺧﻮد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان. " ﻫﻮش. ﻋﺎﻃﻔﻲ. " در ﺳﺎل. 1995. ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻫﻮش ﻋﺎﻃﻔﻲ را ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي ﺗﻐﻴﻴﺮ داد . او ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ را. ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻛﻨﺘﺮل اﺣﺴﺎس ﻫﺎ و ﻫﻴﺠﺎن. ﻫﺎي ﺧﻮد و دﻳﮕﺮان،. ﭘﺬﻳﺮش دﻳﺪﮔﺎه. ﻫﺎي ﺳﺎﻳﺮ. اﻓﺮادو ﻛﻨﺘﺮل رواﺑﻂ و ﺗﻨﺶ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻲ داﻧﺪ. (. ﮔﻠﻤﻦ،. ).2000. از ﻃﺮف. دﻳﮕﺮ ﻣﻴﺮﻣﻴﺮان. ) 1385(. ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ. ﻣﺰﻳﺖ رﻗﺎﺑﺘﻲ اﻧﺴﺎن در ﻋ. ﺮﺻﻪ راﻳﺎﻧﻪ،. ﺧﻼﻗﻴﺖ و ﻧﻮآوري اﺳﺖ؛.

[PDF]ﭘﮋوﻫﺸﯽ درﺑﺎره راﺑﻄﻪ ﻫﻮش ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻣﺪﯾﺮان و ﺟﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ – فصلنامه علوم مدیریت ایران

journal.iams.ir/article_31_ec4006c55e7fc74ed4bd4c97de96a70d.pdf

Cached

Similar

Translate this pageﺗﺤﻠﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از. ﺿـﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ و آزﻣـﻮن آﻧـﻮوا. ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ. ﻫﻮش ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﺎﻻي ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎ ﺟـﻮ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺘﻌـﺎﻟﯽ واﺣـﺪ او ارﺗﺒـﺎط. ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارد . ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺗﻤﺎﻣﯽ. ﻣﻮﻟﻔﻪ. ﻫﺎي. ﻫﻮش. ﻋـﺎﻃﻔﯽ ﺑـﺎ … ﻫـﺎ اﻋـﻢ از. ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن، ﻣﺮاﻗﺒ. ﺘﻬﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﻏﯿﺮه را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ. دﻫﺪ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿـﺖ. ﺗـﺄﺛﯿﺮ. ﺟﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ، ﭘﮋوﻫﺶ در ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻋ. ﻮ. اﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ. ﺑ. ﺮ اﯾﺠﺎد ﺟـﻮ. ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ﺿﺮوري …

[PDF]The Study of Emotional Intelligence and Coping Styles and the …

majalleh.tbzmed.ac.ir/common/files_pdf/9601.pdf

Cached

Translate this pageپیرسون نشان داد بین هوش هیجانی و مولفه های آن با سبک مقابله مساله مدار رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. …. (۱۹۹۷) نظریه پرداز دیگری است که هوش هیجانی را … پژوهش حاضر مطالعه میزان هوش هیجانی و سبک های مقابله و. بررسی رابطه آنها در بیماران مبتلا به سرطان می باشد. مواد و روش ها. طرح پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی می باشد. با.

پژوهش: رابطه ی هوش هیجانی و مولفه های آن با علایم اضطرابی – آی هوش

https://www.ihoosh.ir/…/پژوهش-رابطه-ی-هوش-هیجانی-و-مولفه-های-آن-…

Cached

Translate this pageچکیده نظریه ها و پژوهش های اخیر به بررسی نقش بدتنظیمی هیجانی در افراد مبتلا به اختلالات اضطرابی پرداخته اند. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ی هوش هیجانی و مولفه های آن با علایم اضطرابی دانشجویان بود. روش کار: در این پژوهش توصیفی همبستگی که طی سالهای 89-1388 اجرا گردید، تعداد 184 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد …

پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان …

www.windoc.ir › پایان نامه › پایان نامه علوم تربیتی

Cached

Translate this pageپایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشته های مختلف تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل پایان نامه جهت دریافت مدرک علوم … رابطه ای بین مولفه های هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی وجود دارد. تعاریف مفاهیم و اصطلاحات کلیدی. تعریف نظری. هوش هیجانی: عبارت است از مجموعه ای از دانش ها و توانایی …

[PDF]بررسی ارتباط هوش معنوی ومؤلفه های شخصیت در بین پرستاران …

journals.research.ac.ir/files/site1/rds…/article-862-181273.pdf

Cached

Similar

Translate this page
by ناظمی – ‎2013
بررسی ارتباط هوش معنوی ومؤلفه های شخصیت در بین پرستاران بیمارستان های نظامی. 73. J . Military Psychology, Vol. 4, No. 13, Spring 2013. كننده راه های متمايز از عكس العمل های هيجانی به. موقعيت های استرس زا است. برونگرايی انعكاسی از. صفاتی است كه با شادابی و باانرژی بودن به خصوص. در ارتباط با مردم مربوط می شود.گشودگی …

 

گروه بازاریابی تلگرام

لینک گروه بازاریابی تلگرام

گروه بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی شبکه ای

گروه های بازاریابی در تلگرام

پشتیبانی 24 ساعته آنلاین  در صورت وجود مشکل در روند دانلود و خرید هر کدام از فایل های این سایت  با    09214087336 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇برای دانلود فایل  روی لینک زیر کلیک نمایید👇👇👇👇👇👇👇👇👇

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Xبستن تبليغ
دانلود آهنگ
دانلود آهنگ جدید
دانلود فیلم
دانلود آهنگ جدید