مدلهای مدیریت دانش و بررسی نقش عوامل مختلف در الگوهای آن

هدف از این پایان نامه بررسی جامع و کامل مدلها و زیرساختهای مدیریت دانش و مبانی زیرساخت آن در قالب 153 صفحه ورد می باشد

 

گروه بازاریابی تلگرام

لینک گروه بازاریابی تلگرام

گروه بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی شبکه ای

گروه های بازاریابی در تلگرام

پشتیبانی 24 ساعته آنلاین  در صورت وجود مشکل در روند دانلود و خرید هر کدام از فایل های این سایت  با    09214087336 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇برای دانلود فایل  روی لینک زیر کلیک نمایید👇👇👇👇👇👇👇👇👇

لینک منبع و پست :

مدلهای مدیریت دانش و بررسی نقش عوامل مختلف در الگوهای آن


http://arshad.fileina.com/product-75159-مدلهاي-مديريت-دانش-و-بررسي-نقش-عوامل-مختلف-در-الگو.aspx

[PDF]ﺳﺎزي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﭘﯿﺎده – سامانه نشر مجلات علمی …

https://journals.ut.ac.ir/article_35322_773891afc9220490dd03f986…

Cached

Similar

Translate this page
by حیدری – ‎2013
Sep 15, 2012 – ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ، ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻤﻠ. ﮑﺮد، اﻟﮕﻮ ﺳﺎزي و ﺳﺎﺧﺘﺎر داﻧﺶ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن. 95. %. ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧـﺶ ….. ﻫﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺪل. ﺳﺎزي. ، ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺠﺎري ﯾﺎ ﺑـﺎز ﻣﻬﻨﺪﺳـﯽ، ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ. ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎي. ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ. (. Cholip, 2008, p:45 .) اﻣﺮوزه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ اﻫﻤﯿﺖ. ﻓﺰاﯾﻨﺪه. اي ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رواج ﭘﯿﺪا …

[PDF]بررسی الگوی مدیریت دانش در یک مرکز تحقیقاتی نظامی – مجله طب نظامی

https://militarymedj.ir/article-1-513-fa.pdf

Cached

Translate this pageﻣﻮﻓﻘﻴــﺖ ﺁﻥ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻭ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﻣﻴــﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ، ﺗﻮﺟﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻱ ﻣﺒﺬﻭﻝ ﻧﻤﻮﺩ. ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﻧﺶ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ 26 ﻣﺪﻝ. ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺍﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺘﻮﺍﻳﻲ، ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﻧﺪ، ﺍﻣﺎ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻭﺍژﻩ ﻫﺎ ﻭ. ﻓﺎﺯﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﻨﺪ. ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﻟﻬﺎ، ﻣﺪﻝ ﻧﻮﻧﺎﻛﺎ ﻭ ﺗﺎﻛﻮﭼﻲ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺍﻧﺶ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ. ﻣﺪﻟﻬﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻩ …

[PDF]مروری بر مدل ها و عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در … – ResearchGate

https://www.researchgate.net/…models…/An-overview-of-models-a…

Cached

Translate this pageامروزه دانش نقش اساسی در تحقق اهداف سازمان و کسب مزیت رقابتی ایفا می کند و برای یک سازمان مانند منابع دیگر باید مدیریت. شود.مدیریت دانش مدیریت … بررسی. مدلها و. شناسایی عوامل. موفقیت. پیاده سازی مدیریت دانش پرداخته است. کلید واژه ها: دانش، مدیر. یت دانش، عوامل موفقیت، مدل های مدیریت دانش. 1. -. دکتری. مدیریت. ،. هیئت. علمی.

[PDF]بررسی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی موفق مدیریت دانش در … – دانش حسابرسی

danesh.dmk.ir/article-1-1186-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageبررسی عوامل مؤثر بر پیاده سازی موفق مدیریت دانش در دیوان محاسبات کشور با استفاده از مدل سه. 45. بررسـی عوامل … الگوی سه شـاخگی نیـز بـر ایـن ایـده اسـتوار اسـت که هـر پدیـده را می تـوان در قالب. سـه بعـد سـاختار، ….. ایـن سـه تغییـر بر عملکرد، تنها سـرمایه های انسـانی و سـاختاری عوامـل تاثیر گذار بر عملکرد هسـتند. )مجتهـدزاده،و …

[PDF]ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﻧﻈﺎم اراﺋﻪ اﻟﮕﻮﻳﻲ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد و اﺳﺘﻘﺮار در ﺳ – فصلنامه پژوهشنامه مالیات

https://taxjournal.ir/article-1-259-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageDec 22, 2013 – ﻳـﻦ. اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ داﻧﺶ را اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻟﺬا . در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه و ﻣﻮﺛﺮ. ﺑﺮ ﺧﻠﻖ داﻧﺶ در ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ و ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺪﻟﻬﺎي ﻣﻄﺮح ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧـﺶ. ، ﺑـﺎ در ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ. زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ. ﻫﺎ و ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﺿﺮوري. ﺑﻪ اراﺋﻪ اﻟﮕﻮﻳﻲ. ﺑ. ﺮاي اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﭘﺮ. داﺧﺘﻪ اﺳﺖ . – 2. ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ. در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ در ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﻴﺎ.

بررسي الگوي مديريت دانش در يك مركز تحقيقاتي نظامي

www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=89606

Cached

Similar

Translate this page
by رفعتي حسن
در مورد مديريت دانش تاكنون 26 مدل از سوي انديشمندان و موسسات مختلف ارايه شده است كه بيشتر آنها از نظر محتوايي، تقريبا مشابه يكديگرند، اما داراي واژه ها و فازهايي با ترتيبات متفاوت مي باشند. از ميان اين مدلها، مدل نوناكا و تاكوچي از نظر تبيين چگونگي توليد دانش يكي از بهترين مدلهاست كه جهت بررسي سازمان مورد نظر انتخاب شده است …
Missing: نقش

[PDF]ارائه مدل مفهومی براساس عوامل مؤثر بر پیاده سازی سیستم مدیریت دانش در

jtdm.irost.ir/article_108_79ba4fa86fc7379aa38b0fac25833aff.pdf

Cached

Similar

Translate this pageس ازمان های مختلف انجام ش ده که در آن ها به موضوع عوامل مؤثر در پیاده سازی مدیریت دانش نیز. اش اره گردیده اس ت. … پرداخته و س عی در ارائه الگوی مناس ب برای پیاده سازی سیس تم مدیریت دانش دارند. متدولوژی. 1 . … امروزه س ازمان ها با اعتقاد به نقش حیاتی دانش در دس تیابی به برتری رقابتی پایدار می کوشند تا با.

[PDF]ارائه الگویی برای مستند سازی تجربیات سازمانی مدیران با رویکرد مدیریت

https://irandoc.ac.ir/sites/fa/files/attach/…/finalarticle-namdarian.pdf

Cached

Translate this pageارائه الگویی برای مستند سازی تجربیات سازمانی مدیران با رویکرد مدیریت دانش. لیال نامداریان. استادیار … بهره برداری از یک رخداد مدیریتی، از مرحله ظهور ایده و دالیل بروز آن، بررسی جوانب مختلف مسئله، واقعیت های. محیطی و سازمانی، و …. دانش ضمنی در نقش برجسته آن در زمینه تصمیمات و رفتارهای استراتژیک است . دانش. ضمنی از مدل …

[PDF]ارائه الگوی پیشنهادی اشتراک دانش درون سازمانی میان اعضای هیأت علمی بر

jha.iums.ac.ir/article-1-1416-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageNov 4, 2013 – و روش ﻣﺪل. ﺳﺎزي ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺑﺮاي اراﺋﻪ اﻟﮕﻮ. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ . ﻳﺎﻓﺘﻪ. :ﻫﺎ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻣﺎري و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ از ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ، ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان اﺷﺘﺮاك. داﻧﺶ درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ …. و ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧـﺶ. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و از آن. ﻫﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه. در ﺧﺼﻮص ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﺮ اﺷـﺘﺮاك داﻧـﺶ ﭘﺎﺳـﺦ. دﻫﻨﺪ . ﺑﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘـﺎﻳﺞ دﻟﻔـﻲ و اﺟﻤـﺎع ﻧﻈـﺮات. ﺧﺒﺮﮔـﺎن، ﻣـﺪل.

[PDF]ضرورت پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان‌ها و نقش آن در کسب مزیت رقابتی

www.ikiu.ac.ir/public…/9b0d0d1397770348800765a532fe444a.pd…

Cached

Translate this pageدر اين تحقيق با مطالعه مقاالت مختلف. 93. عامل فرعي. در قالب. 1. عامل اصلي رهبري، فرهنگ سازماني، منابع و نيروي انساني، فناوري اطالعات،. ارزيابي و اندازه. گيري عملكرد، راهبردها، فرايندها و فعاليت. ها كه همان عوامل موثر در اجراي. موفق مديريت دانش در. شركت. هاي دانش بنيان مي. باشند شناسايي شده است و توسط مديران. شركت. هاي مختلف دانش …

[PDF]دریافت

www.ensani.ir/storage/Files/20141217095706-9888-59.pdf

Cached

Similar

Translate this pageDec 17, 2014 – مدیریت دانش داشتند. مدیریت دانش، عوامل حیاتی موفقیت، آمادگی کلیدواژه ها: سازمانی، راهبرد، فرهنگ سازمانی. عنوان مقاله: طراحی چارچوب ارزیابی آمادگی پیاده سازی سیستم. مدیریت دانش در سازمان ها بر …. الگوی تعيين كننده پيش نيازهای الزم االجرا، نقش تعيين كنند ه ای در موفقيت اجرايی اين فرآيند در. سازمان ها خواهد داشت …

[PDF]ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮﭘﻴﺎده ﺳﺎزي ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ

profdoc.um.ac.ir/articles/a/1035246.pdf

Cached

Translate this page
by کاظمی – ‎2012
در ﭘﻴﺎدﻩ ﺳﺎزﯼ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ در ﺷﺮﮐﺖ هـﺎﯼ ﮐﻮﭼـﮏ و ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﮐﻤﺘـﺮ ﺻـﻮرت. ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑـﺮ ﭘﻴـﺎدﻩ ﺳـﺎزﯼ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ را از دﻳﺪﮔﺎﻩ ﺷﺮﮐﺖ هﺎﯼ ﺑﺰرگ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ. ﻗﺮار دادﻩ اﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزهﺎﯼ ﺷـﺮﮐﺖ هـﺎﯼ ﮐﻮﭼـﮏ ﺗﻮﺟـﻪ. ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ . اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﭘﯽ اﻳﺠﺎد ﭘﻠـﯽ ﺑـﺮروﯼ. اﻳﻦ ﺷﮑﺎف ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﯽ اﺳـﺖ . ﺑـﺎ ﺑﺮرﺳـﯽ و ﻣﺮورﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت. اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ،ﻳﺎزدﻩ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﺮاﯼ ﺷﺮﮐﺖ هﺎﯼ.

[PDF]چکیده – پژوهش های مدیریت راهبردی

smr.journals.iau.ir/article_525205_b49fa719f05563829f1110d4d3…

Cached

Similar

Translate this pageدر این پژوهش سعی شد به بررسی تاثیر راهبرد مدیریت دانش بر عملکرد مدیریت دانش در شرکت. راه آهن جمهوری اسالمی ایران … و دو، شماره 60، بهار 95. مقدمه. در سال هاي اخیر، سازمان هاي مختلف پیوستن به مسیر دانش را آغاز کرده اند و ایجاد مفاهیم جدیدي ….. این عوامل به مدل لوفتمن الگوی پیشنهادی برای سنجش همسویی. راهبرد فناوری اطالعات و راهبرد …

[DOC]شناسایی، تجزیه و تحلیل و رتبه بندی عوامل مؤثر بر مدیریت دانش …

him.mui.ac.ir/index.php/him/article/downloadSuppFile/270/9

Cached

Similar

Translate this pageانسان، فرايند، فناوري و فرهنگ از جمله عواملی هستند که بر برنامههاي مديريت دانش تاثيرگذار ميباشند، لذا شناخت و درک روشني از اين عوامل و ميزان تاثير آنها، مديران دانش را در اجراي هر چه بهتر برنامههاي مديريت دانش ياري میکند. پس از بررسي ها و تعيين عوامل موثر بر برنامه هاي مديريت دانش، عوامل مدل Bukowitz و William به عنوان مدلي كه تمام …

[PDF]ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﭼﻜﻴﺪﻩ:

jmdp.ir/article-1-1942-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageﻭ ﻣﺴﺘﻘﻞ (ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﭼﺮﺧﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﻧﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ،. ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ، ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ …. ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻘﺶ ﺍﻟﮕﻮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﺍﻳﻔﺎ ﻛﻨﺪ. ﺑﻪ ﻓﺮﺟﺎﻡ ﺭﺳﺎﻧﺪﻥ ﺍﻳﻦ …. Š¿Y{ ºÌƈe. ﺷﻜﻞ 1: ﻣﺪﻝ ﻣﻔﻬﻮﻣﻰ ﭘﮋﻭﻫﺶ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﻝ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﻧﺶ ﻃﻲ ﭼﻬﺎﺭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﻣﺠﺰﺍ (ﭼﺮﺧﻪ ﺩﺍﻧﺶ) ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ. ﺍﻳﻦ ﭼﻬﺎﺭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ، ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻫﻤﺎﻥ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻱ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﻲ ﺁﻳﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻭ.

[PDF]مدیریت دانش و تعالی سازمانی – سازمان بنادر و دریانوردی

www.pmo.ir/…/3a70ee27f570ba6f9052bdb1fc48f75bd60eee51ae2…

Cached

Translate this pageSep 19, 2016 – مدل تعالی سازمانی. EFQM. ،. هر یک به نوعی ارتباطی معنادار با موضوع مدیریت دانش دارند. نقطه وصل آن ها را شاید بتوان در نقش آفرینی هر دو آنان در ارتقاء کیفیت …. اختالف. شناسایی. شده. و. عوامل. آن. مورد. بررسی. دقیق. قرار. گیرند . برای. این. کار. می. بایست. اطالعات. را. به. درستی. دسته. بندی. کرد . بیش. ترین. تاکید.

مقالات پذیرفته شده – همایش ملی مدیریت دانش

knm2018.ir/paper

Cached

Translate this page52, 1420-KNM, بررسی تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی در اداره آموزش و پرورش استان خوزستان, َشهین شریفات, مقاله پذیرفته شده است. 53, 1375-KNM (R2), بررسی تاثیر مدیریت دانش بر مدلهای تصمیم گیری فرماندهان ارتش دفاع مقدس (مطالعه موردی: استان مارندران), رضا زیرک، زهرا نوروزی، محمد معتمدی تلاوکی, مقاله برای ارائه …

[PDF]کارکنان روانشناختی توانمندسازی بر دانش مدیریت اقدامات تاثیر بررسی …

www.jdem.ir/article_533_52ae6cb33edfa770ffecb1e5739a0830.pdf

Cached

Translate this page
by احمدی – ‎2017
باشند و از عرصه رقابت عقب نمانندد، با. یدد. از ن. یدروی. انسدان. ی. متخصد،، خدال ،. توانمند و باانگ. یزه. باال برخوردار باشند و توانمندساز. ی،. تکن. یکی. موثر جهت دست. یابی. به ا. ین. هدف از طر. یق. بهره گ. یری. از توان کا. رکنان. می. باشدد کده تحدت. تأث. یر. عوامل مختلف. ی. قرار دارد که. یکی. از ا. ین. عوامل مد. یریت. دانش. می. باشد. پژوهش.

[XLS]ليست پايان نامه هاي ارشد مديريت – دانشگاه اصفهان

ui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub3/Azadegan/arshademodiryat.xls

Cached

Similar

Translate this page18, 18, بررسی تاثیر عوامل موثر بر انگیزش نیروهای متخصص در صنایع چوب و کاغذ ایران, پرویز حسن زاده ناوردی, دکتر مهدی ابرزی, 76ـ1375. 19, 19, ارزیابی و صنعت تکنولوژی در شرکت فروسیلیس ایران, محمد علی اکرمی راد, دکتر بهرام رنجبریان, 1376. 20, 20, کاربرد مدل اطلاعاتی مدیریتی نومن در بخش سفارشات خارجی گروه …

[PDF]آنها ارتباط چگونگي و سازماني كارآفريني و دانش مديريت ارتباط مروری بر

research.iaun.ac.ir/pd/shekarchizadeh/pdfs/PaperC_4321.pdf

Cached

Translate this pageمدیریت. دانش،ارتباط بين آنها مورد بررسی قرار گرفته است. نتيجه حاکی از آن است که تسهيم. دانش، از طری. ق افزایش. نوآوری، می تواند نقش مهمی در کارآفرینی سازمانی … مدیریت دانش، کارآفرینی سازمانی، تسهيم دانش، بكارگيری دانش ، گردآوری دانش. -1. مقدمه. جهان. در. چند. دهه. گذشته. شاهد. تحوالت. عظيمی. در. نظامهای. مختلف. از. جمله. نظام.

[PDF]به نام خدا کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت برنامه زمانبندی ارائه مقاالت

conf.isc.gov.ir/FileForDownload/files/time_ma(1).pdf

Cached

Translate this pageمطالعه و بررسی نظام مدیریت استعداد و جانشین پروی در. شعب بانک ملت شهر تهران. هادی شعبان پور، حسین ایگدر. MA000. 10:11. -. 11:01. ارائه مدلی جهت تبیین نقش ابعاد فرهنگ سازمانی. در ارتقای. مدیریت دانش مشتری با تکیه بر مدل دنیسون. دکتر زهرا وظیفه، محمدجواد. جمشیدی، جواد شکوهی،علیرضا. تشکریان جهرمی. MA011. 10:11.

بررسی فعالیت‌های مربوط به مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی …

download-thesis.com/…/بررسی-فعالیت‌های-مربوط-به-مدیریت-دان…

Cached

Translate this pageپژوهش حاضر با هدف بررسی فعالیت‌های مربوط به مدیریت دانش بر اساس الگوی بوکویتز و ویلیامز درمیان کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی شهرشیراز در سال 1391 انجام شده …. از عواملی که در موفقیت کتابخانه‌های دانشگاهی نقش بسزایی دارد، تطبیق ساختار سازمانی آن‌ها با نیازها و تغییرات محیطی می‌باشد تا بتوانند اهداف دانشگاه را در دنیای …

[DOC]11-2-فرايند مديريت دانش

ftp://doc.nit.ac.ir/mec/s.emami/…/کامل%20مديريت%20دانش.docx

Cached

Similar

Translate this pageدر اقتصاد جديد، ‌ارزش نهفته در بازار تركيبي از سرمايه‌هاي ملموس و ناملموس است و سرماية دانشي بخش عمدة سرمايه‌هاي ناملموس را تشكيل مي‌دهد و به عنوان عامل اصلي توليد، بيش از سرمايه، مواد خام و نيروي انساني، ‌نقش ايفا مي‌كند. مديريت اين سرماية ناملموس در دهة ‌اخير توجه محققان زيادي را به خود جلب كرده و مبحثي به نام مديريت دانش را فراروي …

[PDF]ﺗﺪوﯾﻦ اﻟﮕﻮي اﺑﺰارﻫﺎي ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ – بهبود مدیریت

www.behboodmodiriat.ir/article_42862_cc06b0b6847b4fb01021c…

Cached

Translate this pageJun 4, 2014 – ﺗﺪوﯾﻦ. اﻟﮕﻮي. اﺑﺰارﻫﺎي. ﮐﺴﺐ. ﻗﺪرت. و. ﺑﺮرﺳﯽ. ﺗﺎﺛﯿﺮ. ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ. ﻣﯿﺎن. آن. ﺑﺎ … 93. ﻣﺪل ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﭘﻮﺗﺮ و ﻣﺎﯾﻠﺰ و اﺳﻨﻮ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﺪل ﺑﺎﻟﻮﮔﻦ و ﻫﺎﯾﻠﯽ (. 2008. ) و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻗﺪرت ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از. ﻧﻈﺮات اﻓﺮازه (. 1384. ) ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ، ﻫﺮاﮐﻠﺌﻮس (. 2006. ) ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺳﺎزي، ﻓﻔ. ﺮ (. 2010. ) ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺳﺎزي و ﻫﯿﺖ و ﻣﯿﻠﺮ (. 2009. ) ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ (ﺷﮑﻞ. ).2. -5.

[PDF]اشتراک دانش برون سازمانی: ارائه الگویی جامع – مجله اطلاع رسانی پزشکی …

jmis.hums.ac.ir/article-1-30-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this page
by A Graphics – ‎Related articles
با توجه به نتایج آماری و تحلیل عاملی از بین سه عامل مورد بررسی، تنها تأثیر عامل سازمانی بر میزان اشتراک دانش برون سازمانی معن. ادار. تشخیص …. های مختلف را الزامی می. نماید و. شرط ابقای آنها در محیط. ها. ی رقابتی امروز است. بنابراین ارائه الگویی. مناسب برای بهبود و ارتقای بسترها و عوامل مؤثر بر اشتراك دانش برون. ساز. مانی باید …

[PDF]وضعيت مديريت دانش و عوامل مؤثر بر استقرار آن در دانشگاه علوم

www.sccr.ir/UserFiles93/rahbord/30/6.pdf

Similar

Translate this pageاست تا ضمن بررسی وضعیت مدیریت دانش، عوامل مؤثر بر استقرار آن در دانشگاه علوم. پزشکی تهران را مشخص نماید. …. و نقش مدیریت منابع انسانی در مدیریت دانش توسط محققین مختلف مورد بحث قرار. ، 57 :2011( از جمله موارد مهمی …. سازمان ها و مدل های مختلف سنجش آمادگی سازمانی برای استقرار مدیریت دانش این. نتیجه حاصل می شــود كه عوامل …

[PDF]مدیریت دانش الگویی جهت مدیریت شرکت های دانش … – فصلنامه رشد فناوری

roshdefanavari.ir/WebUsers/rf/UploadFiles/OK/139305769-F.pdf

Cached

Translate this pageکشورهاي مختلف نشان مي دهد که اين. شرکت ها در توسعه فناوري، رونق اقتصادي و. ايجاد اشتغال مولد نقش اساسي دارند و به گفته. اکثر صاحبنظران زيربناي اقتصاد دانش بنیان به. شمار مي روند ]6[. امروزه موفقیت حال و آينده در رقابت. بین سازمان ها تا حد کمي مبتني بر تخصص. راهبردي منابع فیزيکي و مالي و تا حد زيادي. مبتني بر مديريت …

[PDF]دانش در بررسي موانع درون سازماني مؤثر بر استقرار مديريت های عمومي استا

slis.scu.ac.ir/article_11380_35d59bb2ee77477861c422209435d65…

Cached

Similar

Translate this page
by رجایی – ‎2015
های عمومی استان خوزستان دارند، عوامل درون سازمانی را به عنوان يکی از زير. ساخت. های. الزم برای استقرار مديريت دانش، مورد بررسی و ارزيابی قرار داده. اند. بنابراين. اين تحقیق، ضمن شرح مباحث چرخـه دانش. 2،. انواع دانش، الگوهای خلق دا. نش، فرآيند. 1 – Prusak. 2 – Probst. 3 – Raub. 4- Romhardt. 5- Alan Radding. 6- Knowledge Cycle …

مدل مدیریت تولید یکپارچه مبتنی بر دانش – مشاوران توسعه آینده

www.moshaveran.net/KmMag.aspx?id=207

Cached

Similar

Translate this pageSep 14, 2015 – هدف از این مقاله ارائه مدلی از مدیریت تولید است که مدیریت دانش، به عنوان بعد سوم (بعد-K)، در ابعاد قبلی P و W ادغام شده است. به منظور … خط منحنی مشکی رنگ به شکل ابر که سازمان تولید و سازمان کار را در بر می‌گیرد، وجود عوامل مختلف مربوط به افراد، مانند رضایت فردی یا رهبری را به تصویر می‌کشد. هر چند وجود این …

[PDF]ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ، اﺻﻮل، ) ( اﻫﺪاف و ﻣﺪل ﻫﺎ – بانک سپه

www.banksepah.ir/upload/modules/articles/pdfs/87.pdf

Cached

Similar

Translate this pageﭼﮑﯿﺪه. اﻣﺮوزه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي داﻧﺎﯾﯽ ﻣﺤـﻮر ﻫﻤـﻮاره ﻣـﻮرد ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻫـﺎ و. ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠ. ﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺮار دارد . اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﺗـﻼش دارد زﻣﯿﻨـﻪ آﺷـﻨﺎﯾﯽ ﺑـﺎ ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ، اﺑﻌﺎد و اﺟﺰاي ﻣﺨﺘﻠﻒ آن را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨـﺪ . ﺑـﻪ ﻫﻤـﯿﻦ ﻣﻨﻈـﻮر در اﺑﺘـﺪاي ﻣـﺮوري ﺑـﺮ. ﻃﺒﻘﻪ. ﺑﻨﺪي اﻧﻮاع داﻧﺶ و داﻧﺶ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺳﺎزﻣﺎن داﺷﺘﻪ. ،. در اداﻣـﻪ ﺑـﻪ اﺻـﻮل، اﻫـﺪاف، ﻋﻮاﻣـﻞ. ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﻣﺪل ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. داﻧﺶ و ﻣﻮاﻧﻊ …

[PDF]مدل ارزیابی آمادگی استقرار و پذیرش مدیریت دانش در مرکز فناوری اطالعات

ims.atu.ac.ir/article_6990_2ba6f594a71058630ebe11d8cb14016b….

Cached

Translate this pageادبیات نظری موضوع مجموعه عوامل کلیدی و تاثیر گذار بر پذیرش مدیریت دانش از. نقطه نظر صاحب نظران مختلف جهانی شناسایی گردید. سپس به مدل. های. ارائه شده. توسط خبرگان امر مدیریت دانش بررسی و در نهایت مدل مفهومی تحقیق تبیین گرد. ید. در این مدل چهار عامل کلیدی به عنوان عوامل موثر بر آمادگی جهت پذیرش مدیریت. دانش شناسایی …

[DOC]عناوین پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتر در حال اجرا1.doc

coop.mcls.gov.ir/handler/dl_pubatt.aspx?a=94

Cached

Translate this pageبررسي تاثيرات اجتماعي و اقتصادي ناشي از اجراي طرح دوركاري. شناسایی و رتبه بندی موانع ومحدودیت های استقرار سیستم مدیریت کیفیت خدمات در ایجاد مزیت رقابتی(مطالعه موردی شرکت های تعاونی توزیعی شهرستان شیراز. ارزیابی تطبیقی الگوهای ارائه خدمات دهیاری مدل تعاونی ( اشتراکی)، مدل نقطه ای” مطالعه موردی : روستاهای بخش …

[PDF]تأثیر مدیریت دانش بر بهره وري اقتصادی پروژه های دانش بنیان

www.jecm.ir/article_51140_1572bc12558bd7d3702897dc56a5f54…

Cached

Translate this pageنشان داد بین مدیریت دانش و بهره وری اقتصادی رابطه معنی دار وجود داشته و مدیریت دانش بر بهره وری دانش تاثیر گذار می باشد . به همین منوال بررسی …. فراهم کننده های مدیریت دانش. دومین رکن این مدل را عواملی تشکیل می دهند که نقش اساسی در شکل. گیری مدیریت دانش در یک سازمان ایفا می کنند. این عوامل به چهار دسته. تقسیم می گردند:.

اولویت های پژوهشی ( کاربردی ) بانک برای سال 1396 – بانک ملی

bmi.ir/…/Fa/DynamicPage.aspx?id=42&smnuid=10011405

Cached

Translate this pageSep 25, 2017 – بررسی بهبود فرآیندهای کسب و کار با استفاده از مدیریت دانش. – عوامل کلیدی … بررسی الگوهای توسعه بانکداری جامع (شرکتی، اختصاصی، خرد، تجاری) در دنیا و ارائه الگویی برای بانک ملی ایران. – ضرورت، الزامات و … بررسی نقش روابط عمومی الکترونیک در افزایش منابع بانک و ارائه مدل‌های مرتبط. – بررسی روندهای …

دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده مدیریتی – ترجمه فا

tarjomefa.com/جدیدترین-مقالات-انگلیسی-مدیریت

Cached

Similar

Translate this pageجدیدترین مقالات انگلیسی مدیریت با ترجمه : دانلود رایگان مقاله انگلیسی و نمونه ترجمه + خرید ترجمه آماده تایپ شده با فرمت ورد رشته های مدیریتی. … تاثیر محرک های انگیزشی و دیگر عوامل بر روی نتایج حاصل از پیاده سازی استاندارد های ایزو 9001 (نشریه الزویر) The influence of motivations and other factors on the results of …

فهرست چکیده‌های پذیرفته شده

qaus.alzahra.ac.ir/…/Content/View/…/فهرست-چکیده‌های-پذیرفته-…

Cached

Translate this pageنقش اعتبار بخشی در ارتقا و تضمین کیفیت برنامه های آموزش پرستاری در کشورهای مختلف – 8 … ارزیابی درونی و بررسی کیفیت آموزشی یکی از گروه های آموزشی دانشگاه خوارزمی به منظور ارائه الگو در گروه های علوم پایه – 42. الهام اسدی مهماندوستی …. رابطه سنجش یادگیری دانشجویان و اشتغال دانش آموختگان رشته مدیریت آموزشی – 10105.

پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی – مقالات آماده انتشار

hrm.iranjournals.ir/?_action=press&max_rows=100

Cached

Translate this pageپایه‌ی نظری الگوی تعالی فرماندهان و مدیران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از منظر قرآن کریم (بررسی آیات مربوط به پیامبر اعظم(ص) در ترجمه‌ی تفسیر المیزان). دوره 3، شماره 1، … نقش عوامل فردی، سازمانی و مدیریتی مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات در سازمان‌های دولتی ایران … طراحی مدل تعاملی گونه‌های فرهنگ سازمانی و فرایندهای مدیریت دانش.

[PDF]آزمون مدل ساختاری فرهنگ سازمانی و فرایند مدیریت دانش با عملکرد سازمان

journalie.ir/article-1-196-fa.pdf

Cached

Translate this pageآزمون مدل ساختاری فرهنگ. سازمانی و. فرایند. مدیریت. دانش. با. عملکرد. سازمانی: نقش میانجی نوآوری. سازمانی. *. سیاوش طالع پسند. **. سید احمد محمدی حسینی … هدف این مطالعه بررسی نقش فرهنگ سازمانی و فرآیندهای مدیریت دانش بر عملکرد با تأکید بر نقش میانجی نوآوری سازمانی بود. ….. اشاره می کند و در الگوهای رفتاری مشاهده می شو. ند.

[PDF]بررسی رابطه مدیریت دانش با عملکرد سازمانی در سازمان های پروژه محور

shij.ir/ASMD/upload/ASMD/Content/170628_21/ASMD-No03-Digital.pdf
Jul 28, 2015 – الگوهای زیادی برای ارزیابی عملکرد سازمان. ها وجود دارد که از جمله می. توان. به الگوی مدل هرم عملکرد. ،. فرآیند تحلیل سلسله مراتبی. ،. مدل تعالی سازمانی. ،. مدل کسب و …. در پژوهش خود به بررسی تاثیر مدیریت دانش مشتری بر بهبود عملکرد سازمانی در. بانک مهر ….. بررسی. عوامل موثر بر بهبود عملکرد کارکنان بر اساس مدل.

[PDF]شناسایی عوامل مؤثر بر انتقال دانش در بستر … – مجله آموزش عالی ایران

ihej.ir/article-1-563-fa.pdf

Cached

Translate this pageدر این پژوهش برای دستیابی به هدف، از بین مدل. های نظری انتقال دانش در سطح بین. الملل از. مدل آلبینو ). 3333. ( استفاده شد که بر اساس آن. عوامل کلیدی مؤثر بر انتقال دانش فراملی موردتوجه. قرار گرفته است. در این پژوهش، مؤلفه. های اصلی بر پایه چهار حوزه کلی بازیگ. ران، زمینه، محتوا و. رسانه از دیدگاه صاحب. نظران مختلف مورد بررسی و …

 

گروه بازاریابی تلگرام

لینک گروه بازاریابی تلگرام

گروه بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی شبکه ای

گروه های بازاریابی در تلگرام

پشتیبانی 24 ساعته آنلاین  در صورت وجود مشکل در روند دانلود و خرید هر کدام از فایل های این سایت  با    09214087336 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇برای دانلود فایل  روی لینک زیر کلیک نمایید👇👇👇👇👇👇👇👇👇

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Xبستن تبليغ
دانلود آهنگ
دانلود آهنگ جدید
دانلود فیلم
دانلود آهنگ جدید