مبانی نظری و پیشینه تحقیق زیرساخت های پیاده سازی مدیریت دانش

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق زیرساخت های پیاده سازی مدیریت دانش بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

 

گروه بازاریابی تلگرام

لینک گروه بازاریابی تلگرام

گروه بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی شبکه ای

گروه های بازاریابی در تلگرام

پشتیبانی 24 ساعته آنلاین  در صورت وجود مشکل در روند دانلود و خرید هر کدام از فایل های این سایت  با    09214087336 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇برای دانلود فایل  روی لینک زیر کلیک نمایید👇👇👇👇👇👇👇👇👇

لینک منبع و پست :

مبانی نظری و پیشینه تحقیق زیرساخت های پیاده سازی مدیریت دانش


http://lono.fileina.com/product-74892-مباني-نظري-و-پيشينه-تحقيق-زيرساخت-هاي-پياده-سازي-م.aspx

[PDF]Explanation impact of knowledge management Infrastructures on …

dralirabiee.ir/userfiles/pdf/011.pdf

Cached

Similar

Translate this pageتصرف دانش ،خرد و تجربيات با ارزش افزوده کارکنان و نيز پياده سازي،بازیابي و نگهداري دانش به عنوان دارایيهاي. سازمان است … يات نظري تحقيق. این بخش از مقاله به مرور مدیریت دانش و فرایند آن، زیرساخت هاي مدیریت دانش، و همچنين تحقيقات صورت. گرفته در این باره اختصاص دارد که در ادامه به اختصار تشریح مي گردد. : مديريت دانش. 1.

[PDF]وضعیت یابی مؤلفه های زیرساختی پیاده سازی اشتراک دانش در صنعت …

https://jlib.ut.ac.ir/article_51129_a54437487662d36f92f3abc93eb3…

Cached

Similar

Translate this page
by رفوآ – ‎2013
هدف این پژوهش شناســایی مؤلفه های مورد نیاز پیاده سازی اشتراک دانش و بررسی وضعیت هدف: … پیشینة پژوهش. برای مشــخص شــدن نتایج تحقیقات مرتبط با زیرســاخت های اشــتراک دانــش از مفاهیمی همانند. زیرساخت، موانع و تسهیل کننده ها، عوامل تأثیرگذار، عوامل تأثیرگذار بر اشتراک دانش کمک گرفته … چارچوب مفهومی و نظری پژوهش.

[PDF]ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﻳﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺿﻌﻴﺖ زﻳﺮ ﺳﺎ – دانشگاه تهران

https://jlib.ut.ac.ir/article_28762_9bf6580fc34ee71b76f5d1d77412…

Cached

Similar

Translate this page
by آدینه قهرمانی – ‎2011
Sep 2, 2011 – ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺘﺎﺑﺪاري و اﻃﻼع. رﺳﺎﻧﻲ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ، ﺷﻤﺎره. 56. ، ﭘﺎﻳﻴﺰ. 1390. ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺷﺎﻣ. ﻞ ﻓﻨﺎوري، ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و. ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ . اﺳﺘﺎﻧﻜﻮﺳﻜﻲ. 13. و ﺑﺎﻟﺪاﻧﺰا. 14. 2001(. ) ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ،. ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت، رﻫﺒﺮي و آﻣﻮزش و ﻳﺎدﮔﻴﺮي را. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ و زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ. ﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ در ﭘﻴﺎده. ﺳﺎزي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﻣﻲ. داﻧﻨﺪ . ﭼﻮي. 15.

[PDF]نقش زیرساختی و فرآیندی مدیریت دانش در مسیر چابک سازی صنعت با …

journals.ihu.ac.ir/index.php/bsrq/article/download/8603/2711

Cached

Similar

Translate this page
by نوربخش – ‎2016
2- مبانی نظری و پیشینه تحقیق. 1-2- مدیریت دانش و شاخصهای آن. مديريت دانش، فرايندی نظام مند برای کسب مزايای رقابتی يا دستيابی به اهداف. سازمانی است. خود دانش معموالً در اسناد، فرايندهای اجرايی و معيارها گنجانده. می شود. از آنجا که دانش منبعی رقابتی تلقی می شود، سازمان های اخذ دانش،. ابتكارعمل مديريت دانش را تعيين، اجرا و …

امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در صنعت حمل و نقل – دانلود پایان نامه های …

download-thesis.com/…/امکان-سنجی-استقرار-مدیریت-دانش-در-صن…

Cached

Translate this page2-1- مبانی نظری در خصوص مدیریت دانش 13 2-1-1- … 2-2- پیشینه تحقیق در سطح بین الملل وایران 48 2-2-1- درسطح ایران 49 2-2-2.درسطح بین الملل 53 فصل سوم: روش تحقيق 3-1 مقدمه 59 3-2 روش تحقيق 60 …. به همین منظور در این تحقیق امکان¬سنجی پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس بررسی شده است.

[PDF]اصل مقاله

tms.atu.ac.ir/article_76_99e7792d6704be4dba4d880a7fe5722e.pdf

Cached

Similar

Translate this page
by سید موسوی – ‎2014
ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ. ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﻮﻳﺎ ﻭ ﻓﻌﺎﻝ ﺩﺍﻧﺶ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ، ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻭ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻱ. ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ(. Jafari., et al,2008. ). ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ، ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻮﺛﺮ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ … ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮﻱ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﻧﺶ. ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺗﺮﻳﻦ. ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺩﺭ ﻗﺮﻥ. 21. ، ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ. ﺍﺳﺖ. ﺩﺍﻧﺶ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺭﺍ ﺩﺭﺟﻬﺎﻥ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﻭ. ﻧﻮﺁﻭﺭﻱ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﻤﻜﻦ …

[PDF]اصل مقاله (817 K) – مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات

ims.atu.ac.ir/article_6990_2ba6f594a71058630ebe11d8cb14016b….

Cached

Translate this pageو زیرساخت. های. الزم جهت استقرار. صحیح مدیریت دانش احساس. یم. شود )خلیفا و لیو. 8. ،. 8012. (. پیاده سازی موفق و. اثربخش مدیریت دانش، مانند هرنظامی به برخی زیرساخت … و پیاده سازی صحیح مد. یریت دانش. می. باشد. پیشینه. تحقیق. مدیریت دانش را فرآیند خاص سازمانی و سیستمی برای کسب، سازماندهی، نگهداری،. کاربرد، پخش و خلق …

[PDF]عنوان مقاله: چکیده:

www.ensani.ir/storage/Files/20141217095706-9888-59.pdf

Cached

Similar

Translate this pageDec 17, 2014 – همين جهت، با توجه به مطالب فوق، مسئله اصلی اين پژوهش پيشگيری از شكست پروژه های. استقرار مديريت دانش يا به عبارت ديگر موفقيت بيشتر در پياده سازی آن از طريق بررسی و ارايه. چارچوبی برای ارزيابی عوامل حياتی و مؤثر در آمادگی موفقيت پياده سازی مديريت دانش است. مبانی نظری پژوهش. مديريت دانش و آمادگی …

معرفی کتاب: مديريت دانش: مفاهیم و زیرساخت ها – مشاوران توسعه آینده

www.moshaveran.net/KmMag.aspx?id=52

Cached

Similar

Translate this pageمعرفی کتاب: مديريت دانش: مفاهیم و زیرساخت ها. مديريت دانش : مفاهيم و زیرساختها. تاليف دكتر محمد حسن زاده نشر كتابدار – 1386 – 1600 تومان، محل فروش: www.ketabdar.org. اين كتاب تعاريف داده،‌اطلاعات و دانش و همچنين مديريت اطلاعات و دانش را ارائه مي‌دهد، ادبيات مربوط به مديريت دانش را مرور مي‌كند و نظريات و مدل‌هاي موجود در حوزه مديريت …

پایان نامه بررسی ارتباط میان مولفه های مدیریت دانش با نوآوری سازمان

www.rasathesis.ir/…/پایان-نامه-بررسی-ارتباط-میان-مولفه-های-مدیر…

Cached

Translate this pageپایان نامه بررسی ارتباط میان مولفه های مدیریت دانش با نوآوری سازمان دانشکده مدیریت و حسابداری – گروه مدیریت بازرگانی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد … در ابتدا با بهرهگیری از منابع کتابخانه‌ای (کتب، مقالات فارسی و لاتین) مبانی نظری تحقیق تدوین گردید و در ادامه بر اساس ادبیات تحقیق، پرسشنامه‌ توزیع گردید.

[PDF]ITIL

psc-ir.com/cd/2013/papers/1805.pdf

Cached

Similar

Translate this pageApr 15, 2009 – ﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ. ﻓﻦ. ﺁ. ﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎ،. ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ. ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻓﻦ. ﺁ. ﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻉ. . ﺍﺕ. (ITIL). ‌ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ . ﻫﺪﻑ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ. ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺩﺭﺟﻪ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﺷﺮﻛﺖ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺮﻕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ. ITIL …. ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻤﻚ. ﺑﻪ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ. ITIL. ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. 5. -. ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ. ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻟﻪ. ” ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ. ” ﺑﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺯﻳﺮ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ: [5].

[PDF]اصل مقاله

slis.scu.ac.ir/article_11100_4fa23e9562227922dae4f7717d27aae2….

Cached

Translate this page
by تاجداران – ‎2013
زيرساخت. فناوری. اطالعاتی. و. ارتباطی. در. صنعت. بيمه. ايران. تا چه اندازه. رعايت شده است ؟ مبانی نظري و. چارچوب نظري. پژوهش. در. سال. های. اخير. رشد. روز. افزونی. در. زمينه. توجه. به. اشتراک. دانش. توسط. محققان،. مديران. سازمان. ها. در. جهان. و. ايران. به. چشم. می. خورد . نقش اشتر. اک دانش در مديريت دانش آنقدر مهم. است که بعضی نويسندگان …

[PDF]اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 45

jma.srbiau.ac.ir/article_4706_bbc3131c465b68137fc559585bb63f…

Cached

Similar

Translate this page
by زمردیان – ‎2010
ﻫﺎ. ي ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻴﺪاﻧﻲ، ﻧﺸﺎن. ﻣﻲ. دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑـﻴﻦ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و. ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ،. ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﻋﺎﻣﻞ زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ و ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻛـﻪ ا. ز ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي آﻣـﺎدﮔﻲ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ …. درﺳﺖ و دﻳﮕﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮا روي ﺣﺮﻛﺖ. ﺑﺎﻟﻨﺪه ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه و ﭘﻴﺸﺮو اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ . -2. ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻋﻠ. ﻤﻲ. و ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ. دورﻧﻤﺎي ﺗﺎرﻳﺨﻲ از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ، ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ. اﺷﺎره دارد ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺎﻳﻲ،ﻳﻚ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ.

نوآوری| منابع علمی|ایبوک|مقاله انگلیسی|ترجمه|مبانی نظری – پارس پروژه

https://parsproje.com/component/search/?searchword=نوآوری…

Cached

Translate this pageM707- مقاله ترجمه شده 2012 : از پیاده سازی سیاست تا مدیریت فرآیند کسب و کار: اصولی برای ایجاد انعطاف و چابکی: (مدیریت) … پیاده سازی سریعتر و مقرون … PMD124-سیستم پاداش-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی: (بسته های آموزشی مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت و حسابداری) … اتصال اصلی در فرآیند …

فناوری اطلاعات| منابع علمی|ایبوک|مقاله انگلیسی|ترجمه|مبانی نظری

https://parsproje.com/component/search/?searchword…exact

Cached

Translate this pagePMD131-فناوری اطلاعات در سازمان-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی: (بسته های آموزشی مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت و حسابداری): کد … PRT4- پروپوزال ارشد مدیریت IT : ارزیابی موفقیت پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمان (ERP) با استفاده از سیستم استنتاج فازی: (کامپیوتر و فناوری اطلاعات) .

[PDF]امکان سنجی استقرار نظام مدیریت دانش در دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران

jearq.riau.ac.ir/article_541_d3d6f52991ebffc17b04df084c8bab95….

Cached

Similar

Translate this pageبر مبنای نتایج پژوهش پیشنهادهایي جهت بستر سازی استقرار مدیریت دانش، مدل اجرایی ومراحل وگام های. پیاده سازی … 2- آیا ساختار سازمانی در دانشگاه آزاد اسالمی برای استقرار نظام مدیریت دانش از شرایط مناسب برخوردار است ؟ 3 – آیا منابع …. بر اساس مطالعات انجام شده در مبانی نظری و پیشینه پژوهش مدل مفهومی تحقیق به شرح زیر تدوین.

[PDF]ﺗﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ( ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻌﺮﻓﺖ ) از ﻧﻈﺮﯾﻪ داﻧﺶ ﺷﻨﺎﺳﯽ ار – فصلنامه علوم مدیریت ایران

journal.iams.ir/article_190_71dfc563931a2b9095472308907554e…

Cached

Similar

Translate this page
by نعمتی شمس‌آباد – ‎2014
ﻫﺎي. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. داﻧﺶ و ﺑﺴﻂ و ﮔﺴﺘﺮش. اﯾﻦ. رﺷﺘﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ. ﻫﺎي رﻗﯿﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد . ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﮐﻠﯿﺪي. : ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ، ﺗﺌﻮري داﻧﺶ، ﻣﻌﺮﻓﺖ. ﺷﻨﺎﺳﯽ، ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﻠﺴﻔﯽ، ﻧﻈﺮﯾﻪ. ﭘﺮدازي، ﻣﺪل. ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ. *. اﺳﺘﺎدﯾﺎر. ﻣﺪ. ﯾﺮﯾﺖ … ﻣﻌﺮﻓﺖ. ﺷﻨﺎﺳﯽ. ) ﺗﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ. : اراﺋﻪ ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ از ﻣﻌﺮﻓﺖ. ﺷﻨﺎﺳﯽ. 27. ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ. ادﺑﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. داﻧﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده. ﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺑﺮﺧﻮرداري از ﯾﮏ ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮي.

موفقیت مدیریت ارتباط با ارباب رجوع و نقش مدیریت دانش در آن (مطالعه …

www.modiriatzanjireharzesh.ir/article_22025.html

Cached

Translate this pageمبانی نظری پژوهش در سه بخش؛ مدیریت دانش، مدیریت ارتباط با اربابرجوع و برگزیده ی پیشینه ی تحقیقات گذشته مورد بررسی قرار گرفته است: 1. مدیریت …. کنجکاو منفرد و همکاران (1392) تحقیقی با عنوان «نوآوری فنی و اجرایی در دانشگاه یزد با تأکید بر زیرساختهای پیاده سازی مدیریت دانش» در دانشگاه مدیریت یزد انجام دادند.

[PDF]وضعيت مديريت دانش و عوامل مؤثر بر استقرار آن در دانشگاه علوم

www.sccr.ir/UserFiles93/rahbord/30/6.pdf

Similar

Translate this pageجهت گردآوری داده های. مورد نیاز از پرسشــنامه مدیریت دانش نوناکا با پایایی 0/92 و جهت تعیین عوامل مؤثر. بر مدیریت دانش از پرسشــنامه محقق ساخته استفاده گردید. یافته های پژوهش … مبانی نظری و پیشینه پژوهش. مــرور ادبیات موضوع … بودالیی، 1387( را به عنوان عوامل كلیدی موفقیت در اســتقرار و پیاده سازی مدیریت. دانش شناسایی كرده …

[PDF]اصل مقاله (735 K) – فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی – دانشگاه پیام …

religion.journals.pnu.ac.ir/pdf_3404_85ff570b3a773171c548e7e5…

Cached

Translate this page
by سلامی – ‎2017
تحقق. مدیریت دانش در بین ک. تابداران. کتابخانه. های دانشگاه. های. مازندران. بر اساس مدل. هیسیگ. بوده است. روش. شناسی: روش تحقیق پژوهش حاضر. علی مقایسه. ای …. مدیریت منابع. انسانی، مدیریت کاربرد دانش و مدیریت اشاعه دانش است. )خوانساری و همکاران،. 1387. (. مدیریت نوآوری دانش شامل سه جنبه دانش. مدیریت نوآوری نظری، مدیریت …

بسته جامع مدیریت منابع انسانی الکترونیک | سرزمین دانش

sarzamindanesh.ir/sd2760-مدیریت-منابع-انسانی-الکترونیک/

Cached

Translate this pageمدیریت منابع انسانی برای سالها به فعالیت¬های اداری و روزمره مانند کارمندیابی، گزینش و آموزش که تمام انرژی و زمان متخصصان منابع انسانی سازمانها را صرف می¬کرد، محدود شده بود. بخش¬های منابع انسانی اغلب آنقدر درگیر چنین فعالیت-هایی بودند که دیگر زمانی برای فعالیت¬هایی که ارزش افزوده برای سازمان دارند، مانند مدیریت دانش، …

[PDF]اولين كنفرانس ملي شهرسازي، مديريت شهري و … – دانشگاه فردوسی مشهد

profdoc.um.ac.ir/articles/a/1054028.pdf

Cached

Translate this page
by عنبری – ‎2015
های بسیاری در. پیاده. سازی. موفق مدیریت دانش مواجه هستند. تمرکز اصل. تحقیق حاضر بر. شناسایی. عوامل. مؤثر. بر مدیریت دانش در منطقه. ۹. شهرداری مشهد می. باشد. -1. -1 …. مبانی نظری پژوهش. -2. -1. تعریف مدیریت دانش. مدیریت دانش. واژه. ای. است که امروزه در ادبیات مدیریت و. کسب. وکار. بسیار متداول. شده ). حسن. بیگی،. 55۰۹:65.

[PDF]ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻘﺶ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ در ﭘﯿﺎ – دانشگاه فردوسی مشهد

profdoc.um.ac.ir/articles/a/1040132.pdf

Cached

Translate this page
by مهارتی – ‎2014
روي ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽِ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽِ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي در راﺳﺘﺎيِ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزيِ. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ . اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖِ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ. -. ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ، در ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺳﺎي ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿـﻮي …. ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي ﭘﮋوﻫﺶ. در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻘﻖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي. اﯾﺠﺎد داﻧﺶ، درجِ داﻧﺶ و اﻧﺘﺸﺎرداﻧﺶ ﮐﻪ ﺟﺰو ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﻨﺪ. (. C. C. Wei et al., 2009. ) ، ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺮداﺧﺖ. و اﺛﺮ. آﻧﻬﺎ. را.

[PDF]ر ورزش مدیریت منابع انسانی د ه نشری – مدیریت منابع انسانی در ورزش

shm.shahroodut.ac.ir/article_838_c6d14bf57ca1a79492f2824f4cdc…

Cached

Translate this page
by نصیری ولیک بنی – ‎2016
در زمینه نظری و عملی. می. طلب. د، دبیران تربیت بدنی باید در زمره مستعدترین افراد. باشند و سازمان نیز برنامه. های. آموزش و رشد آنان را مد نظر قرار. دهد. با. توجه به. مطالب گفته شده، مبانی نظری و پیشینه پژوهش. نقش مدیریت استعداد در فرآیند مدیریت دانش چندان. مورد توجه قرار نگرفته است. و. اکثر تحقیقا. ،ت. رابطه فرهنگ سازمانی و مدی.

[PDF]شناسایی، تحلیل و دسته بندی عوامل مؤثر بر شکل گیری … – مدیریت نوآوری

www.nowavari.ir/article_14736_ec7ff952110a3302100d8f127195…

Cached

Similar

Translate this pageمدیریت نوآوری. شناسایی، تحلیل و دسته بندی عوامل مؤثر بر شکل گیری شبکه های. )مطالعه موردی پارک علم و فناوریدانشگاه تهران(نوآوری در شرکت های دانش بنیان. صفحه 1-24 … نیز داشتند که از آن جمله می توان به امضای موافقت نامه های بین المللی سازی فعالیت های تحقیق وتوسعه. اشاره کرد. …. 2- مبانی نظری و پیشینه پژوهش. 1-2- مفهوم، …

[PDF]طراحی و ارزیابی الگو مفهومی تدوین راهبرد داستان سرایی جهت مدیریت دانش

www.nowavari.ir/article_14642_80bcac4d11ae7c654605b78c3ee6…

Cached

Similar

Translate this pageدستیابی به وضعیت بهینه« ارائه می شود و در نهایت با استفاده از »انتخاب راهبرد مناسب« اقدام به »پیاده سازی« و »بهبود … استفاده موثر از روش داستان سرایی )از جنبه فنی اجتماعی( در سازمان تامین شود. 2- پیشینه پژوهش. 1-2- مدیریت راهبردی دانش. برخی از دیدگاهها مدیریت دانش را به عنوان ….. مرحله اول : گام های فلسفی و مبانی نظری. گام 1.

بررسی تأثیر ویژگی های سازمانی بر هویت منسجم سازمانی برای توسعه …

jas.ui.ac.ir/article_20497.html

Cached

Translate this pageنتایج تحلیل روابط ساختاری نشان داد از پنج ویژگی سازمانی انتخاب شده، به‌ترتیب دانش استراتژی کارکنان، ارتباطات داخلی، ابزارها و حمایت، کیفیت مدیران و گشودگی و پویایی بیشترین … با توجه به بررسی مبانی نظری و پیشینه تحقیق می توان شرایط توسعه ظرفیت های سازمانی را از طریق منسجم کردن هویت سازمانی فراهم نمود.

[PDF]1471 K – مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی

sspp.iranjournals.ir/article_23300_113a6f841745f8d80a0cc20895f…

Cached

Similar

Translate this page
by رستمی – ‎2016
مرور ادبیات تﺤقیﻖ. مطالعات و پژوهش های فراوانی در زمینه پیاده سازی برنامه های راهبردی و بررسی علل موفقیت پیاده سازی. برنامه های راهبردی در سطح کشور و خارج از کشور صورت … در عین حال هیﭻ پیشینه ای که مستقیماً در زمینه این ….. چون فاز پیاده سازی در مدیریت راهبردی فاقد مبانی نظری کافی می باشد، لذا روش نظریه مبنایی برای.

[PDF]بررسی عوامل سازمانی موثر بر تسهیم دانش درون گروهی

erj.khu.ac.ir/article-1-24-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageﻫﺎي. ﻛﻠﻴﺪي. در. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. ﺻﺤﻴﺢ. داﻧﺶ. اﻳﻦ. اﺳﺖ. ﻛﻪ. ﭼﮕﻮﻧﻪ. ﻣﻴﺘﻮان. ﻛﺎرﻛﻨﺎن. را. ﺑﺮاي. ﺗﺴﻬﻴﻢ. داﻧﺶ. ﺧـﻮد. در. ﺳﺎزﻣﺎن. ﺗﺸﻮﻳﻖ. و. در. آﻧﻬﺎ. اﻳﺠﺎد. اﻧﮕﻴﺰه. ﻛﺮد . اﻳﻦ. ﻣﻘﺎﻟﻪ. درﺻﺪد. ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ. ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣـﻮﺛﺮ ….. در ذﻫﻦ اﻓﺮاد ﺟﺎي دارد ﺑـﻴﺶ از ﭘـﻴﺶ اﺣﺴـﺎس. ﻣﻲ ﺷﻮد. اﺟﺮاي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ در ﺑﺎﻧﻚ ﺑـﺪون ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ. ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﺨﻮ. اﻫﺪ ﺑﻮد. ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي ﭘﮋوﻫﺶ. ﻛﻠﻴﻪ. ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ. ﻫﺎي.

[PDF]ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ھﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ اﻣﻮر ا – مدیریت دانش سازمانی

km.tavanir.org.ir/pages/thesisfa/1F.pdf

Cached

Translate this pageﻪ ﮔﯿﺮي. 18. ﺷﯿﻮه ﮔﺮد آوري. 19. ﻣﺘﻐﯿ. ﺮ ﻫﺎي اﺳﺎﺳﯽ ﭘﮋوﻫﺶ. 20. روش ﭘﮋوﻫﺶ و رواﯾﯽ آن. 20. ﻓﺼﻞ دوم. : ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه. 1-2 . ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ. 23. 2-2 . ﺗﻌﺎرﯾﻒ و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي. 31. 3-2 . ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ. 3-1-2 . ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در. داﺧﻞ. از ﮐﺸﻮر. 109. 3-2-2 . ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر. 116. ﻓﺼﻞ ﺳﻮم. : روش ﭘﮋوﻫﺶ و ﻧﺤﻮه ﮔﺮدآوري و ﺗﺠﺰﯾﻪ و. ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ. 1 -3 . روش ﭘﮋوﻫﺶ.

دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده مدیریتی – ترجمه فا

tarjomefa.com/جدیدترین-مقالات-انگلیسی-مدیریت

Cached

Similar

Translate this pageجدیدترین مقالات انگلیسی مدیریت با ترجمه : دانلود رایگان مقاله انگلیسی و نمونه ترجمه + خرید ترجمه آماده تایپ شده با فرمت ورد رشته های مدیریتی. … عوامل موثر بر پیاده سازی مهندسی مجدد فرایند کسب و کار: در نظر گرفتن نقش تعدیل فرهنگ سازمانی (مطالعه موردی: ایران ایر) (نشریه الزویر) Factors affecting the implementation of …

دانلود مبانی نظری و پژوهش نظری مفهوم تسهیم دانش(فصل دوم پایان نامه)

neginfile.ir/…/دانلود-مبانی-نظری-و-پژوهش-نظری-مفهوم-تسهیم-دان…

Cached

Translate this pageدانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفهوم تسهیم دانش(فصل دوم) در 27 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده. …. های پاداش را منجر به افزایش عملکرد و مشکل بهره وری را کاهش دهد، از جمله، اینکه مدیران کمک کنند تا به درک ملاحظات مهم در به اشتراک گذاری دانش با ارزش، و پیاده سازی … 2ـ2ـ 3ـ چرخه مدیریت دانش

[PDF]بررسی میزان تسهیم دانش در کارکنان شهرداری

uctjournals.com/farsi/archive/accounting/1395/spring/22.pdf

Cached

Similar

Translate this pageپیاده سازی مدیریت. دانش. میتوانند. از. ظرفیت های. فكریشان. در. جهت. بهبود. عملكرد سازمانی. استفاده. کنند .) 11. (. در. برخی. از. سازمان ها. به،. اشتراک. گذاری. دانش. امری … تضمین مدیریت. دانش. عملی. با. آنها. خواهد .بود. -2. مبانی نظری. دانش. یكی. از اولین. تقسیم بندی ها. در. مورد. دانش. در. سال. 1111. و. توسط. پوالنی. 5. ارائه شد. وی. دانش. را.

نشريه پژوهش هاي نظري و كاربردي در علم اطلاعات و دانش شناسي، – Magiran

www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6264&Number=701

Cached

Translate this pageنشريه پژوهش هاي نظري و كاربردي در علم اطلاعات و دانش شناسي … بررسي كيفيت استنادها به توليدات علمي نويسندگان صاحب نام در ميان رشته هاي مختلف موضوعي براساس ضريب تاثير رشته و نوع مدارك در بازه زماني ۱۰ ساله (۲۰۰۰-۲۰۰۹) در پايگاه وب آو …. مديريت دانش سازماني در كتابخانه هاي دانشگاهي ايران: مستندسازي و سازوكارهاي آن

[PDF]پژوهش های مدیریت عمومی – دانشگاه سیستان و بلوچستان

jmr.usb.ac.ir/article_3106_23c46e3325e9ee28726098407594ed78….

Cached

Similar

Translate this page
by M Ghorbani – ‎Related articles
هدف اصلی این پژوهش شناسایی رابطه بین تسهیم دانش و قابلیت نوآوری سازمانی با نقش میانجیگر … مبانی نظری و پیشینه پژوهش …. های خدمات مالی. شبنم رفوا و. وضعیت یابی مولفه مولفه تعهد به سازمان، اعتقاد به افزایش. همکاران. های زیرساختی موفقیت سازمان از طریق اشتراک دانش،. پیاده سازی تسهیم کارآموزی کارکنان جدید در کنار …

[PDF]ششمین کنفرانس مدیریت دانش – ResearchGate

https://www.researchgate.net/…/The-relationship-between-knowled…

Cached

Translate this pageدر دستور کار مطالعه گران، بازاریابان و کارشناسان بوده است. یکی از خوشه های صنعتی زیر دستی در این رشته قطعه. سازی می باشد. این خوشه به ویژه در استان مرکزی که قطب … مبانی نظری پژوهش. این تحقیق مبتنی بر نظریه رومهارت در مدل مدیریت دانش و نظریه زنجیره ارزش پورتر استوار است رو مهارت. معتقد بوده است سنگ بنای ساختمان …

[PDF]ﻫﺎي ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ ﺑﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﯿﺖ و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻣﺤﻮر ﻫﺎي ﭘﺮوژه – پژوهش‌های مدیریت در ایران

mri-old.modares.ac.ir/article_14039_c5381b9c9eca4fcbed122364f…

Cached

Similar

Translate this page
by قلیچلی – ‎2016 – ‎Related articles
ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در اﯾﺮان دوره. 19. ، ﺷﻤﺎره. ،4. زﻣﺴﺘﺎن. 1394. 163. -3. ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ. اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎﻧﮕﯿﺮ ﭘﺮوژه. ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺷﮑﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ. و ﺗﮑﺮاري دارﻧﺪ . اﮔﺮﭼﻪ ﭘﺮوژه. ﻫﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي زﯾﺎدي وﺟﻮد دارد ﮐﻪ. ﻣﺸﺎﺑﻪ. اﻧﺪ و ﻣﯽ. ﺗﻮان داﻧﺶ آﻧﻬﺎ را از ﯾﮏ ﭘﺮوژه. ﺑﻪ ﭘﺮوژه دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮد . ﺑﻪ. ﻋﻼوه ﮔﺴﺘﺮش. ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه.

[PDF]مدلهاي مدیریت دانش

pubj.ricest.ac.ir/index.php/code9mm/article/download/4190/4302

Cached

Similar

Translate this pageفرایند موفقیت در این راه، شناسایی عوامل مؤثر و پیاده سازي صحیح فرایند مدیریت دانش در. سازمانها به منظور … تحقیق. شناسایی، رتبه بندی و بررسی تأثیر مؤلفه های مدیریت دانش بر مرزشکنی دانش و تولید دانش نو. در نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران و طراحی و عرضۀ الگوی مطلوب در این زمینه است. مبانی نظری. مفهوم دانش و مدیریت دانش.

[DOC]سیر تحول مدیریت دانش – محمد مسعود بهمنی

www.bahmany.net/file/doc/modiriate%20danesh.docx

Cached

Similar

Translate this pageدر این مقاله از مدل مدیریت دانش نوناکا و تاکوچی استفاده شده است. نوناکا و تاکوچی … نهان( درونی سازی). زیرساخت های مورد نیاز برای مدیریت دانش سازمانی در سه گروه عمده جمع بندی می شوندکه عبارتند از: منابع انسانی، فرایند ها و فناوری ها. … مبانی فکری و نظری مدیریت دانش و ابعاد مختلف زیرساختی آن در سازمان ها از مباحث مهم این اثر است.

فروشگاه ساز فایلینا,fileina.com

fileina.com/default.aspx?page=6

Cached

Translate this page… ساز فایلینا,مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظام مدیریت دانش,مبانی نظری و پیشینه تحقیق یادگیری الکترونیکی,مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی,مبانی نظری ویژگیهای شغلی,مبانی نظری رابطه تعهد سازمانی و ویژگی های شغلی,مبانی نظری وقف در توسعه پایدار اقتصادی,مبانی نظری و پیشینه تحقیق پیاده سازی مدیریت …

 

گروه بازاریابی تلگرام

لینک گروه بازاریابی تلگرام

گروه بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی شبکه ای

گروه های بازاریابی در تلگرام

پشتیبانی 24 ساعته آنلاین  در صورت وجود مشکل در روند دانلود و خرید هر کدام از فایل های این سایت  با    09214087336 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇برای دانلود فایل  روی لینک زیر کلیک نمایید👇👇👇👇👇👇👇👇👇

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *