مبانی نظری و پیشینه تحقیق بررسی مناسبات شهر و روستاهای پیرامون

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بررسی مناسبات شهر و روستاهای پیرامون

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بررسی مناسبات شهر و روستاهای پیرامون
دسته بندی جغرافیا
بازدید ها 24
فرمت فایل docx
حجم فایل 118 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 61

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بررسی مناسبات شهر و روستاهای پیرامون

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

کاربر

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

2-1 ادبیات تحقیق 11

2-1-1 اهمیت و بررسی و مطالعة شهر و روستا 11

2-2- تعریف و مفهوم شهر 15

2-2- 1 مفهوم شهر از دیدگاه تاریخی 16

2-2-2 مفهوم شهر از دیدگاه اجتماعی 16

2-2-3 مفهوم شهر از دیدگاه اقتصادی 17

2-2-4 مفهوم شهر از دیدگاه آماری 17

2-2-5 مفهوم شهر از نظر نوع معیشت 19

2-2-6 مفهوم شهر از دیدگاه منظر خارجی و سیمای آن 19

2-2-7 مفهوم شهر از دیدگاه جغرافیایی 20

2-2-8 شهر و روستا و تقسیم کار 21

2-2-8–1 تمرکز و انزوا 22

2- 3 تعریف و مفهوم روستا 22

2-3-1 وحدت روستا 25

2-3-2 خصیصه های روستا 25

2-3-3 تعریف و مفهوم روستا از دیدگاه جغرافیایی 26

2-4 تفاوت های ساختاری بین شهر و روستا 27

2-5 تعریف حوزه و منطقه نفوذ 29

2-6 عوامل مؤثر در برقراری روابط شهر و روستا در ایران 31

2-7 نقش عوامل طبیعی در برقراری روابط شهر و روستا 32

2-8 نقش عوامل اقتصادی در برقراری روابط شهر و روستا 44

2-9 نقش عوامل اجتماعی و فرهنگی در برقراری روابط شهر و روستا 54

2-10 نقش عوامل سیاسی و اداری در برقراری روابط شهر و روستا 57

2-11 پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………60

2-1 ادبیات تحقیق

2-1-1 اهمیت و بررسی و مطالعة شهر و روستا

مطالعه و بررسی روابط شهر و روستا به منظور درک مسائل شهرگرایی و پیدایش راه حل های مناسب جهت برقراری یک روند توسعة متعادل شهری و روستایی ضروری به نظر می رسد، انجام پژوهش هایی در این زمینه در مناطق شهری و روستایی ما را برای درک و فهم پدیدة واقعی که امروزه با آن موجه هستیم کمک خواهد کرد و از اختلاف شدید مزایای اقتصادی، اجتماعی شهر و روستا که در حال حاضر رو به افزایش است خواهد کاست.

شهرنشینی همیشه مسائل بنیادی و جنبی زیادی با خود همراه داشته است. این پدیدة زمان با ابعاد تاریخی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی که تجسم فضایی و تبلور فیزیکی حضور انسان در محیط است، امروزه به یکی از پیچیده ترین فضاهای کالبدی و عملکردی تبدیل شده و هر روز مسائل و پرسش های تازه ای را در ارتباط با علت وجود و مکانیسم حیات خود مطرح می سازد. اینکه شهرها چگونه پا می گیرند و براساس چه روابطی به حیات خود ادامه می دهند و نیروی محرکة پویایی عظیم آنها چیست و یا اینکه عوامل محیطی در مکان یابی آنها تا چه حد مؤثر بوده است و به زبانی ساده جاذبه های شهرنشینی در چه نهفته است، از جمله پرسش هایی است که تنها به طور جسته و گریخته مورد بررسی قرار گرفته و هنوز پاسخی درست و مبتنی بر یافته های علمی بدان داده نشده است.

در پیدایش و شکل گیری شهرهای شرقی در خاورمیانه به طور عام و ایران به طور خاص عوامل متعددی مانند عوامل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی با اتکاء به شرایط مساعد محیط طبیعی و حوزه های نفوذ شهری که عمدتاً روستاها هستند، نقش مؤثری داشته است. در خاورمیانه مناطق مساعد طبیعی برای کشاورزی و سکونت یکجانشینی به واحدهای بزرگ و کوچک و یا نوارهای کاملاً باریک منحصر می شود در حالی که گستردگی فضاهای سکونتی و معیشتی در اروپا و حتی هندوستان و چین از ویژگی های چشم‎انداز جغرافیایی آنهاست، «به عقیدة ویرت که مطالعات وسیعی دربارة شهرهای شرقی دارد، حوزة نفوذ کشاورزی مربوط به شهرهای شرقی اغلب به مراتب مشخص تر از شهرهای اروپایی است، بسیاری از شهرها، مرکز یک محدودة معین طبیعی و جمعیتی اطراف خود هستند که پیرامون آنها را اراضی بایر، دیم زارها و یا بیابان ها در برگرفته است». «در ایران نیز فضاهای حیاتی عمدتاً در جایی شکل گرفته که یا بارندگی کافی داشته و یا اینکه امکان آبیاری از طریق روشهای سنتی یعنی قنات، چاه و چشمه برای تأمین آب وجود داشته است که ویتفوگل آن را با اصطلاح «تمدن آبی» برای مشرق زمین توصیف کرده است (رضوانی، 1381، ص3 ).

شهرهای شرقی واقع در مسیر کاروان ها بیشترین شهرت را در این رابطه کسب کرده اند. «البته درهیچ زمانی ضروریات زندگی این شهرها از جمله مواد خوراکی و آشامیدنی از طریق تجارت خارجی یاکاروان ها تأمین نمی شد بلکه برای تأمین این قبیل مواد به نواحی روستایی پیرامونشان متکی بودند (پیران و رضایی، 1368، به نقل، ص33)».

گروهی بر این باورند که شهر در وهلة اول مکان مرکزی مناطق روستایی کشاورزی اطراف خود است، وجه تمایز بنیادی شهرهای شرقی و مغرب زمین نیز در زمینة روابط آنها با حوزة نفوذ شهر است. «در شرایط عادی، شهرها در حوزه نفوذ مستقیم خود، چهار ارتباط مشخص تکرار شونده با روستاهای پیرامون خود برقرار می کنند. برخی از این ارتباط ها نقش برجسته ای دارند. انتقال مازاد کشاورزی از روستا به شهر، جابجایی ناپایدار نیروی انسانی از روستا به شهر، عرضه کالاهای مصرفی و انواع خدمات از شهر به روستا و جابجایی محدود و ناپایدار نیروی کار از شهر به روستا از مهمترین این ارتباطات است (رئیس دانا، 1379، ص29)».

در مورد شهرهای شرقی عقیده بر این است که این شهرها بیشتر گیرنده هستند تا دهنده. گرچه این پدیده از ویژگی های شهرهای شرقی است اما به این نکته نیز باید توجه کرد که در دوره های مختلف تاریخی، شهر در مشرق زمین به عنوان یک مرکز فعال سازماندهی و توانمند، بخشی از تحولات زمان را به حوزة نفوذ خود نیز انتقال داده است. مباحث این مناسبات اساسی، نظریه های سرمایه داری بهره وری را در ارتباط با عملکرد شهرهای شرقی تشکیل می دهند که سالها محور مباحث جغرافیایی به ویژه از دهة 1960 در مکتب جغرافیایی آلمان بوده است. پل سینجر معتقد است که برای درک مسئلة پیدایش شهر ابتدا باید تفاوت و رابطة شهر و روستا را بررسی کرد، وی می گوید روستا با اتکاء به طبیعت خویش خودکفاست. در صورتی که شهر به عنوان محل طبقة حاکم و مقر قدرت برای رفع نیازهای اولیة خود محتاج به روستاست و با اتکاء به پسکرانه و یا منطقه وابسته به خود رشد می کند. بررسی روابط شهر و روستا در گذشته نشان می دهد که این روابط چندجانبه بوده و کنش های متعدد و دوجانبه ای میان آنها وجود داشته است. از نقطه نظر فرهنگی تفاوت های زیادی میان شهر و روستا وجود داشته است، ضمن اینکه مشترکاتی نیز میان فرهنگ شهری و روستایی قابل تشخیص است. «همبستگی روستاییان با اهالی شهرها در اغلب موارد برپیوندهای مذهبی و فرقه ای استوار بوده و عوامل مذهبی همانگونه که باعث گروه بندی شهروندان دربرابرهم می شد، همکاری وهمبستگی اجتماعی آنان رانیزباروستاها فراهم می ساخت (سلطان زاده، 1365، ص232).

حکومت‎ها در ابتدا به حفظ نظم و گرفتن مالیات و پاره ای امور دیگر می پرداختند. «با پیچیده تر شدن نظام‎های اجتماعی و سیاسی کار حکومت ها هم، وسعت گرفت و تعدادی از وظایف دولت در مفهومی که امروزه می شناسیم بر عهده حکومت افتاد به طوری که رفع حوایج شهری براساس اصول و ضوابط معین کاری و تدوین چارچوب حقوقی آن از وظایف حکومت به شمار می آمد. در دوره ای که تفکیکی میان حکومت و دولت نبود هر چه به عقب برگردیم به قدرت حکومت افزوده شده و از اختیارات کارگزاران اجرایی (دولت) کاسته می شود»( قهاری، 1364، ص12). این وضعیت تا انقلاب مشروطیت ادامه داشت و با سست شدن جامعه فئودالی کم کم دولت در کنار حکومت شکل گرفت. «روی کار آمدن نظام متمرکز پهلوی تغییرات عمده ای را در نظام های سیاسی قبلی به وجود آورد. این دگرگونی ها برخلاف سنت دیرین نه بر اثر فشار نظامی بلکه به دنبال یک سلسله تاکتیک های سیاسی انجام گرفت و موجب تضعیف نظام های ایلی و قبیله ای شد، در مقابل، عناصر شهرنشین (تجار و پیشه وران) به لحاظ قدرت مالی و منزلت اجتماعی جای آنان را گرفتند (راهنمایی، 1369، ص25).

تصادفی نیست که «در جامعه قاجاریه در انقلاب مشروطیت حتی خوانین ایلات شرکت فعال و مستقیم داشته زیرا منزلت اجتماعی آنان به خطر افتاده بود و برای حفظ موقعیت و منزلت اجتماعی و حیثیت خانوادگی سعی و تلاش می کردند تا به سوی قدرت بخزند. از خصوصیات بارز این پدیده توسعه شهرنشینی و ازدیاد جمعیت و پیدایش گروه ها و طبقات جدید اجتماعی در شهرها بود». جریان تجدد و فرهنگ مآبی به خصوص پس از مشروطیت، اقتصاد سرمایه‎داری، انقلاب سنعتی و عناصر متعددی که به صورت زنجیروار به یکدیگر وابسته بودند نیز در تمام شئون اقتصادی و سیاسی، اجتماعی ایران رفته رفته اثرات خود را در روند شهرنشینی برجای نهاد و به صورت ناموزون توسعه فضایی و رشد سریع شهرها را موجب گردید. شهرهای بزرگ و متوسط ایران هم، صحنه ی درگیری ها و سازش های فرهنگی با غرب بودند و دگرگونی های فرهنگی در چشم انداز زیستی و فرهنگی آنها به خوبی مشهود است. از تغییراتی که در طول نیم قرن اخیر در شکل گیری و گسترش شهرهای ایران روی داده است این است که در جوار بافت سنتی شهرها، خیابان های جدید احداث شده اند و عرضه خدمات و کالاهای نوع غربی به تناوب در آنها دیده می شود. «تصمیمات و کنش های دولت نیز تأثیرات خود را به طرق مختلف بر سیمای شهر بر جای نهاد». به مرور که وظایف دولت ها بیشتر شده، کارهای جدیدی از جمله امور رفاهی شهرها را نیز به عهده گرفتند و شهرداری به صورت یک نهاد اداری و به عنوان یکی از سازمان های اجرایی نوپای دیگر به تشکیلات اداری افزوده شد. بدین ترتیب با افزایش جمعیت شهرها سازمان های اداری شکل گرفتند و هر یک در رابطه با وظایف خود در گسترش و شکل گیری شهرها ایفای نقش می نمودند.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش بررسی مناسبات شهر و روستاهای پیرامون …

مبانی نظری و پیشینه پژوهش بررسی مناسبات شهر و روستاهای پیرامون , پیشینه پژوهش بررسی مناسبات شهر و روستاهای پیرامون ,مبانی نظری بررسی مناسبات شهر و …
مبانی نظری و پیشینه بررسی مناسبات شهر و روستاهای پیرامون | 97426

20 نوامبر 2017 … ادامه و دانلود. مبانی نظری و پیشینه بررسی مناسبات شهر و روستاهای پیرامون; فرمت: docx; تعداد صفحه: 55. دسته بندی: وورد. نوع فایل: word (.. docx) …
مبانی نظری و پیشینه بررسی مناسبات شهر و روستاهای پیرامون – ثبات …

مبانی نظری و پیشینه بررسی مناسبات شهر و روستاهای پیرامون … تحقیق در مورد تنبیه تحقیق, تحقیق در مورد تنبیه, تنبیه, دانلود تحقیق در مورد تنبیه, مورد رفتن  …
مبانی نظری و پیشینه تحقیق بررسی مناسبات شهر و روستاهای پیرامون …

10 دسامبر 2018 … دسته بندی : جغرافیا. فرمت فایل : docx. حجم فایل : 118 کیلو بایت. تعداد صفحات : 61. مبانی نظری و پیشینه تحقیق بررسی مناسبات شهر و …
مبانی نظری و پیشینه بررسی مناسبات شهر و روستاهای پیرامون …

مبانی نظری و پیشینه بررسی مناسبات شهر و روستاهای پیرامون 55 صفحه همراه با منابع 2-1 ادبیات تحقیق.. 11 2-1-1 اهمیت و بررسی و مطالعة شهر و روستا 11 2-2- …
مبانی نظری و پیشینه بررسی مناسبات شهر و روستاهای پیرامون – تحقیق

دسته بندی جغرافیا فرمت فایل docx حجم فایل 118 کیلو بایت تعداد صفحات 54 برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید دریافت فایل بصورت فایل ورد همراه با …
مبانی نظری و پیشینه بررسی مناسبات شهر و روستاهای پیرامون …

مبانی نظری و پیشینه بررسی مناسبات شهر و روستاهای پیرامون … تحقیق در مورد تحليل ورقهای مرکب پیزوالکتریک با استفاده از تئوري لايه ای به روش اجزاء محدود 9  …
مبانی نظری و پیشینه بررسی مناسبات شهر و روستاهای پیرامون | 97475

20 نوامبر 2017 … ادامه و دانلود. مبانی نظری و پیشینه بررسی مناسبات شهر و روستاهای پیرامون; فرمت: docx; تعداد صفحه: 55. دسته بندی: وورد. نوع فایل: word (.. docx) …
مبانی نظری و پیشینه تحقیق بررسی مناسبات شهر و روستاهای پیرامون …

7 دسامبر 2018 … دانش پژوه محترم برای دانلود فایل با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق بررسی مناسبات شهر و روستاهای پیرامون بر روی دکمه دریافت فایل کلیک …
مبانی نظری بررسی مناسبات شهر و روستاهای پیرامون – Berangarifile124

2 دسامبر 2018 … دانش پژوه محترم برای دانلود فایل با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق بررسی مناسبات شهر و روستاهای پیرامون بر روی دکمه دریافت فایل کلیک …
چگونه مبانی نظری و پیشینه تحقیق بنویسیم؟ – اخبار رسمی

در اینجا به بررسی اهداف مبانی نظری و تجربی تحقیق و پژوهش، ارکان و مراحل مبانی نظری و انواع مطالعات تجربی و مراحل جستجوی مطالعات تجربی در نوشتن مقالات علمی و  …
مبانی نظری ، ادبیات ، پیشینه تحقیق داخلی ، پیشینه تحقیق خارجی …

برای د انلود مبانی نظری ، ادبیات ، پیشینه تحقیق داخلی ، پیشینه تحقیق خارجی در مورد سبک رهبری دانشی به ادرس ذیل مراجعه نمایید. https://goo.gl/WsgsRW.
فیلم: گزارش با موضوع دستاوردهای انقلاب در شهرستان کلاله / ویدیو …

7 ساعت قبل … گزارش با موضوع دستاوردهای انقلاب در شهرستان کلاله –
فیلم: سوییپر مکانیکی / ویدیو کلیپ | مگیفا

11 hours ago – 28 secسوییپر مکانیکی بدون نیاز به برق. بسیار مقرون به صرفه. در اندازه های مختلف. کارایی فوق العاده. تعمیر و نگهداری بسیار آسان. مناسب مکان های فاقد …
فیلم: مانیتور پشت سری و گیرنده دیجیتال نیسان جوک – اسمارت آپشن …

7 hours ago – 14 secمانیتور پشت سری و گیرنده دیجیتال نیسان جوک، نشانی دفتر مرکزی: خیابان بهشتی- خیابان سهروردی شمالی – کوچه شهرتاش- پلاک 65 – واحد همکف، …
فیلم: لنز مونا-رنگ گری- طوسی ته مایه آبی – کد #100۷ / ویدیو کلیپ …

12 hours ago – 18 secInstagram: lenz.mona website: www.monalens.com telegram: @monazandiye tel …
فیلم: دل خون شد از امید و نشد یار یار من / ویدیو کلیپ | مگیفا

11 hours ago – 1 minهرتساگ در “ملاقاتهایی در انتهای جهان” پنگوئنی را نشان میدهد که ناگهان از کلونی جدا شده و مسیرش را عوض میکند. این پدیده افسردگی پنگوئنها نام دارد.
فیلم: افسردگی در کودکان و توضیحات دکتر هلاکویی در این رابطه …

7 ساعت قبل … افسردگی در کودکان و توضیحات دکتر هلاکویی در این رابطه | دکتر فرهنگ هلاکویی –
فیلم: 292- سوشی ساشامی / ویدیو کلیپ | مگیفا

7 ساعت قبل … سوشی #ساشامی #خوراکی مشاهده تصاویر: imagevillage.ir/iv292 –
فیلم: چای اتیشی / ویدیو کلیپ | مگیفا

7 ساعت قبل … چای اتیشی –
فیلم: از ارتباط چشمی تا حالت چهره و نوع نشستن… / ویدیو کلیپ | مگیفا

7 ساعت قبل … از ارتباط چشمی تا حالت چهره و نوع نشستن… –
اموزش بستن کمربند تکواندو – مجله فارسی – دانشنامه آنلاین

7 ساعت قبل … در ویدیو بالا شما می توانید آموزش بستن کمربند تکواندو را به صورت کامل یاد بگیرید. امیدوارم که این ویدیو برای شما مفید قرار گرفته باشد. –
فیلم: باب اسفنجی جدید / ویدیو کلیپ | مگیفا

7 ساعت قبل … در این قسمت داستان استخدام باب اسفنجی در رستوران خرچنگ را مشاهده خواهید کرد. –
فیلم: ویلا نور / ویدیو کلیپ | مگیفا

7 ساعت قبل … فروش ویلا شمال ،فقط با50میلیون صاحب ویلا شوید 09357240782 –
فیلم: نابغه حفظ قرآن حنانه خلفی / ویدیو کلیپ | مگیفا

7 ساعت قبل … نابغه حفظ قرآن حنانه خلفی –
فیلم: فیلم له له اجباری دوبله فارسی / ویدیو کلیپ | مگیفا

7 ساعت قبل … سلام دوستان من امروز این فیلم بسیار زیبا از جکی چان را برای شما اپلود کردم لایک و نظر فراموش نشه ممنون –
فیلم: Amir Sinaki – Behtarin Hadese (امیر سینکی – بهترین حادثه …

7 ساعت قبل … Amir Sinaki – Behtarin Hadese (امیر سینکی – بهترین حادثه) –
فیلم: اگر در خانواده با خواهر یا برادر خود مشکل دارید …| دکترهلاکویی …

7 ساعت قبل … اگر در خانواده با خواهر یا برادر خود مشکل دارید این گفتگو برای شما مفید است | دکترهلاکویی –
فیلم: اولدوز / ویدیو کلیپ | مگیفا

7 ساعت قبل … اولدوز سایاراق گؤزله میشم هر گئجه یاری –
فیلم: عبور (قانون مرگ ) حجه الاسلام مجتبی دشتی / ویدیو کلیپ | مگیفا

7 ساعت قبل … عبور (قانون مرگ ) حجه الاسلام مجتبی دشتی –
فیلم: کلیپ خنده دار اینستا خیلی هارو شاخ کرد / ویدیو کلیپ | مگیفا

7 ساعت قبل … برای دریافت کلیپ های بیشتر کانال ما را در آپارات دنبال کنید. –
فیلم: پشت گردنی خودرویی هوشمند09189570355 / ویدیو کلیپ | مگیفا

7 ساعت قبل … پشتی گردنی هوشمند خودرویی بازرگانی آمره www.amereh-co.ir –
فیلم: ربات تشخیص ضریب انفجار ( رایگان ) | دانلود در توضیحات …

7 ساعت قبل … دریافت فایل نصبی در t.me/zetatech_ir –
طنز های جدید رضا نظری – طنز عشق هرگز نمیمیرد رضا نظری – رویکرد ٢۴

7 ساعت قبل … طنز عشق هرگز نمیمیرد رضا نظری در حال بارگذاری 66 برای آپلود کردن ویدیو و استفاده از در آپارات عضو و یا وارد شوید! پخش خودکار بعدی: با فعال …
میومتریال – تفسیر سونوگرافی – صفحه 11 – تالار مشاوره مادران فیروز …

7 ساعت قبل … تفسیر سونوگرافی – صفحه 11 – تالار مشاوره مادران فیروز تالار مشاوره مادران فیروز تالار مشاوره مادران گروه بهداشتي فيروز جستجو مدیران انجمن: …
عوارض قرص پریفلکس – آشنایی با کپسول پریفلکس برای تسکین …

7 ساعت قبل … آشنایی با کپسول پریفلکس برای تسکین درد مفاصل | ستاره Toggle navigation تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۷ – ۰۳:۰۰ کد خبر: ۲۶۵۳۴ کپسول …
نصب دیوارایلام – شیپور ایلام – نیازمندیهای رایگان خرید و فروش …

7 ساعت قبل … … همه گروهها شهر ایلام جستجو همه گروهها وسایل نقلیه ورزش فرهنگ فراغت املاک لوازم الکترونیکی استخدام بیشتر استخدام همه کسب و کار خدمات موبایل، …
اموزش نقاشی با عدد ۱۰۰ – آموزش نقاشی کشیدن با اعداد – نماشا – رویکرد ٢۴

7 ساعت قبل … آموزش نقاشی کشیدن با اعداد – نماشا Toggle navigation ۱,۹۶۶ بازدید > ۱ لایک آموزش نقاشی کشیدن با اعداد منتشر شده در تاریخ ۲۵ تیر ۱۳۹۷ آموزش …
اهنگ ترکی نارین قلبم رو گرفتی دیگه پس ندادی – بهترین قاسم ابادی …

7 ساعت قبل … بهترین قاسم ابادی که تو عمرتون شنیدید حتما ببینید در حال بارگذاری 66 برای آپلود کردن ویدیو و استفاده از در آپارات عضو و یا وارد شوید!
سیستم اتوماسیمون آموزش وپرورش آزادشهر – پورتال … – دانشنامه آنلاین

7 ساعت قبل … … حضور مسئولین استانی و شهرستانی مدیرجدید آموزش و پرورش شهرستان آزادشهر معارفه و از خدمات مدیر قبلی تجلیل شد. به گزارش روابط عمومی آموزش.
بن تن ساخت MMS قسمت دوم(این داستان دشمن رباتی … – دانشنامه آنلاین

7 ساعت قبل … بن تن ساخت MMS قسمت دوم(این داستان دشمن رباتی)دوبله شده شده از گروه دوبلاژ M.M.S در حال بارگذاری 66 برای آپلود کردن ویدیو و استفاده از در …
سیستم اتوماسیمون آموزش وپرورش آزادشهر – پورتال … – دانشنامه آنلاین

7 ساعت قبل … پورتال مركز اطلاع رساني وروابط عمومي تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ ۱۳:۰۰:۴۶ کد مطلب: 574059 کوتاه و مختصر از شهرستان ها: دهه فجر در آموزش و پرورش …
دانلود نسخه ی قدیمیه تلگرام طلایی – 5 دلیل برای آنکه تلگرام طلایی …

7 ساعت قبل … 5 دلیل برای آنکه تلگرام طلایی (طلگرام پیشرفته) را دانلود نکنیم! ورود خوش آمدید، وارد اکانت خود شوید بهخاطر داشته باش ورود بازیابی رمز عبور رمز …
پرین فیش حقوقی مستمری بگیران شرکت نفت – راهنمای خدمات …

7 ساعت قبل … راهنمای خدمات الکترونیک: دریافت فیش حقوقی بازنشستگان – دیجیاتو شب وارد شوید یا حساب تازه بسازید شب راهنمای خدمات الکترونیک: دریافت …
تزیین طرح جابر – بهترین طرح جابر پنجم ابتدایی ماده چیست به همراه …

7 ساعت قبل … بهترین طرح جابر پنجم ابتدایی ماده چیست به همراه دفتر کارنما 08133271140 مرجع فروش فایل های پژوهشی ویژه معلمان 0 سبد خرید بانک فایل …
جمله زیبا از زبان شهیدمدافع حرم – «علاء نجمه»؛ شهیدی که همچون ستاره …

7 ساعت قبل … که همچون ستاره درخشید – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان | Mehr News Agency Languages فارسی العربية اردو Kurdish Türkçe English یکشنبه ۱۶ …
دانلود اهنگ بعد رفتنت از مهراب – Hossein Zeynali – Bade Raftanet …

7 ساعت قبل … Hossein Zeynali – Bade Raftanet New 2018 آهنگ جدید حسین زینالی – بعد رفتنت در حال بارگذاری 37 برای آپلود کردن ویدیو و استفاده از در آپارات …
عکس های بشاررسن – اشکهای بشار رسن در بازی عراق – آرژانتین :: ورزش …

7 ساعت قبل … اشکهای بشار رسن در بازی عراق – آرژانتین :: ورزش سه حساب رسمی ورزشسه را در اینستاگرام دنبال کنید جاوااسکریپت مرورگر شما غیرفعال است.
دانلود فیلم بلک پنتر – دانلود دوبله فارسی فیلم Black Panther 2018 …

7 ساعت قبل … دانلود دوبله فارسی فیلم Black Panther 2018 – نماشا Toggle navigation ۷,۶۷۷ بازدید > ۱ لایک دانلود دوبله فارسی فیلم Black Panther 2018 منتشر …
نقاشی در مورد اموزش قران پیامبر به حسن وحسین – 40 حديث نوراني …

7 ساعت قبل … 40 حديث نوراني درباره امام حسين (ع) شنبه, 15 دی 1397 40 حديث نوراني درباره امام حسين (ع) امام علی ع می فرماید: به دوستى كه به عهد خود وفا نمى كند …

شما ممکن است این را هم بپسندید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *