مبانی نظری و پیشینه تحقیق انحراف در تسهیلات بانکی

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق انحراف در تسهیلات بانکی بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

 

گروه بازاریابی تلگرام

لینک گروه بازاریابی تلگرام

گروه بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی شبکه ای

گروه های بازاریابی در تلگرام

پشتیبانی 24 ساعته آنلاین  در صورت وجود مشکل در روند دانلود و خرید هر کدام از فایل های این سایت  با    09214087336 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇برای دانلود فایل  روی لینک زیر کلیک نمایید👇👇👇👇👇👇👇👇👇

لینک منبع و پست :

مبانی نظری و پیشینه تحقیق انحراف در تسهیلات بانکی


http://lono.fileina.com/product-74936-مباني-نظري-و-پيشينه-تحقيق-انحراف-در-تسهيلات-بانکي.aspx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق انحراف در تسهیلات بانکی

sheferarticlek.ir/post/matlab565.html

Cached

Translate this pageهموطنان گرامی سلام.وقت بخیر محقق گرامی،شما با جستجوی مبانی نظری و پیشینه تحقیق انحراف در تسهیلات بانکی وارد این صفحه شده اید محصول دانلودی(مبانی نظری و پیشینه تحقیق انحراف در تسهیلات بانکی)شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می رساند دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق انحراف در تسهیلات بانکی بصورت جامع و کامل …

[PDF]ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻧﺮخ وﺻﻮل ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎورزي اﺳﺘ

www.ensani.ir/storage/Files/20170710085050-9922-111.pdf

Cached

Similar

Translate this page
by بافنده ایمان دوست – ‎2017 – ‎Related articles
Jul 10, 2017 – 2 . ﺗـﺎﺑﻊ ﻧـﺮخ وﺻـﻮل ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧـﮏ ﮐﺸـﺎورزي اﺳـﺘﺎن. ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل اﻗﺘﺼﺎدﺳﻨﺠﯽ ﺗﻮﺑﯿـﺖ ﺑـﺮآورد ﻣـﯽ ﺷـﻮد و. 3 . ﮐﺸـﺶ ﻫـﺎي ﻧـﺮخ. وﺻﻮل ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎورزي اﺳـﺘﺎن ﺧﺮاﺳـﺎن رﺿـﻮي ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣ. ﺘﻐﯿﺮﻫـﺎي ﺗﻮﺿـﯿﺤﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺨﺶ دوم ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺒـﺎﻧﯽ ﻧﻈـﺮي و ﭘﯿﺸـﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿـﻖ اراﺋـﻪ ﻣـﯽ ﮔـﺮدد. در. ﺑﺨﺶ ﺳﻮم ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري، روش. ﮔﺮدآوري داده ﻫﺎ و ﻣﺪل ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده …

مبانی نظری و پیشینه فصل دوم پایان نامه – ترجمه تخصصی حسابداری

www.accpapers.com/…/7-مبانی-نظری-و-پیشینه-فصل-دوم-پایان-…

Cached

Similar

Translate this pageتهیه و تنظیم فصل دوم پایان نامه حسابداری با مبانی نظری و منابع معتبر و جدید و پیشینه های به روز، هماهنگ با موضوع پژوهشی.

مبانی نظری بررسی عوامل موثر بر انحراف تسهیلات بانکی و تاثیر این …

dl7.p9d.ir/dl7/5999/html

Cached

Translate this pageFeb 28, 2018 – دسته: اقتصاد. فرمت فایل: doc. حجم فایل: 129 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 65. دانلود مبانی نظری پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی. بررسی عوامل موثر بر انحراف تسهیلات بانکی و تاثیر این انحراف بر ایجاد مطالبات معوق. (مطالعه موردی شعب بانک صادرات شهرستان زاهدان). مقدمه. اعتبارات، برای توسعه …

[PDF]اصل مقاله (6779 K) – اقتصاد و الگو سازی – دانشگاه شهید بهشتی

ecoj.sbu.ac.ir/article_45058_e01edcfb47c8e2a1db8183be6797f74…

Cached

Translate this page
by رافیک نظریان
داخلی، نرخ سود تسهیلات بانکی و سهم بازار تسهیلات بعنوان عوامل کلان اقتصادی استفاده شده. است. به منظور … بخش های پایانی به تجزیه و تحلیل نتایج و ارائه پیشنهادات اختصاص مییابد. ۲- ادبیات نظری و پیشینه تحقیق. ۱-۲ مبانی نظری. رقابت. ساختار بازار یا به عبارتی نحوه ی سازماندهی واحدهای تولیدی در یک صنعت. خاص از جمله …

[DOC]فصل اول: مقدمه، كليات تحقيق و اهميت موضوع

danesh.dmk.ir/browse.php?a_id=409&slc_lang=fa&sid…

Cached

Similar

Translate this pageدر اين تحقيق سعي شده است تا رابطه میان تركيب دارايي- بدهي و ريسک نقدينگي توضیح دادهشود. مباني نظري و پيشينه تحقيق. در مطالعات نظري صورت گرفته، طبقه بندي هاي مختلفي از ريسك ارائه شده است. بر اساس نظر سینکی[5] (1992)، ریسک بانک و مدیریت آن بر سه ریسک اعتباری، نرخ بهره و نقدینگی متمرکز است(مدرس و ذکاوت، …

[PDF]ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺣﺠﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮق و ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﺷﺪه ﺷ – فصل‌نامه مطالعات مالی و …

jifb.ibi.ac.ir/article_49421_0ce5cc1199989daa8fc8cdd79ffae174.pdf

Cached

Translate this pageاراﺋﻪ ﻣﺪل ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ. ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆ. ﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮق و ﺳﺮرﺳﯿﺪ. ﺷﺪه در ﺷﻌﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻧﮏ. ﺳﭙﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم. ﺷﺪه ﻗﺒﻠﯽ و ﻣﺒﺎﻧﯽ. ﻧﻈﺮي، از ﻣﻌﺎدﻟﻪ زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ. ﮐﻨﯿﻢ: )1(. Zit= β0+β1Tit+β2Sit+β3Rit+β4Invit+β5Git+β6Pit+εit. ﺑﺮ. اﺳﺎس ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺑﺎﻻ، ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ. ت ﻣﻌﻮق ﺷﻌﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻧﮏ ﺳﭙﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄ. ﺛﯿﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ. اي از. ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺑﺎﻧﮑﯽ. (ﮐﻞ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ،. اﻧﺪازه و ﺷﺎﺧﺺ …

[PDF]عوامل مؤثر بر مدیریت سرمایه در گردش شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

qfaj.ir/article-1-138-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageApr 15, 2013 – ﻟﺬا ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻤﺒﻮد ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻧﻴﺴﺖ و راﻫﻜﺎرﻫﺎي دﻳﮕﺮي ﻫﻢ دارد. اﻫﻤﻴﺖ وﺟ … ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. در ﮔﺮدش اﺳﺖ. ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ ﺑـﺮاي ﺗﺼـﻤﻴﻢ. ﮔﻴـﺮي در اﺧﺘﻴـﺎر. ﻣﺪﻳﺮان وﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران ﻗﺮار داد. -2. ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي. ﭘﮋوﻫﺶ. ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در. ﮔﺮدش ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ….. از ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎ، ﺷـﺎﻣﻞ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ، ﻣﻴﺎﻧـﻪ، اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر، ﺣـﺪاﻗﻞ و اﻛﺜـﺮ.

[PDF]شناسایی عوامل مؤثر بر بهبود وصول مطالبات بانک کشاورزی شهرستان مراغه

qjerp.ir/article-1-558-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageﺑﺨﺶ ﺳﻮم، ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی و روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . در ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم ﺑﺮآورد ﻣﺪل و … ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ. اﻏﻠﺐ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت. ﺻﻮرت. ﮔﺮﻓﺘﻪ. در. ﺧﺼﻮص. ﻗﺼﻮر در. ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ. ﺗﺴﻬﯿﻼت. و وﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت. ﺑﺎﻧﮑﯽ. ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ و آﺳﯿﺎﯾﯽ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺼﻮر در. ﺑﺎز. ﭘﺮداﺧﺖ. ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﺸﺎن. دارﻧﺪ. ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ. ﺑﯿﺸﺘﺮ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در اﯾﻦ ….. ﯾﮏ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر در اﻃﺮاف ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ. (σ. ∆). و ﺗﻐﯿﯿﺮ. از ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ …

[PDF]تحلیل رفتار بدهکاران عمده بانکی در ایجاد مطالبات غیرجاری ارادی

jmbr.mbri.ac.ir/article-1-437-fa.pdf

Cached

Translate this pageاز زمانی که یک مشتری به عنوان متقاضی تسهیلات به بانک مراجعه می نماید تا زمانی … بدین منظور پس از مقدمه، در بخش دوم به بیان مسئله و اشاره به پیشینه تحقیق … 3 مبانی نظری. ۱۰۳ مطالبات غیرجاری و اقتصاد اطلاعات. اقتصاد اطلاعات و نظریات مطرح در آن بر تجزیه و تحلیل جوانب مختلف قراردادهای. اقتصادی میان افراد در فضای کسب و …

[PDF]تأثیر متغیرهای کلان بر ریسک اعتباری بانک‌ها در ایران

jmbr.mbri.ac.ir/article-1-140-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageDec 30, 2014 – ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت. اﻧﺠﺎم. ﺷﺪه. ﻣﻌﻤﻮﻻً. از ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎ. ی. ﮔﺰارش. ﺷﺪه در. ﺟﺪول. ۲. ﺑﺮا. ی. ﺑﺮ. رﺳﯽ. ر. ﯾﺴﮏ. اﻋﺘﺒﺎر. ی. ﺑﺎﻧﮏ. ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده. ﺷﺪه اﺳﺖ. از ﻧﻈﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی. ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﺑ. ﻪ. ﮐﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ….. ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی. رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ، ﺳﻮدآوری و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﯽ. ﻫﺎ. ﺑﻪ داراﯾﯽ. ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﯽ و. ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری،ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت، ﺑﺪﻫﯽ دوﻟﺖ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ. ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺎ. رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏ.

[PDF]ﻧﮕﺮﺷﯽ ﺑﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ از ﮐﺎﻧﺎل اﻋﺘﺒﺎرات ﻧﻈﺎم ﺑﺎ – فصلنامه پژوهش‌های پولی-بانکی

jmbr.mbri.ac.ir/article-1-88-fa.pdf

Similar

Translate this pageJan 31, 2012 – ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي. ﻫﻤﺎن. ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺪﻣﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ. ،. زﻣﺎن و ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺛﺮﮔﺬاري ﺳﯿﺎﺳـﺖ ﭘـﻮﻟﯽ ﻓﻘـﻂ ﺑـﺎ. اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺳﻨﺘﯽ. ﻣﻤﮑﻦ. ﻧ. ﯿﺴﺖ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ. دﯾﮕﺮي از ﻣﺴـﯿﺮﻫﺎ. ﮐﻪ ﮐﺎﻧﺎل اﻋﺘﺒﺎري …. ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ذﮐﺮ. ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ. ﭘﯿﺶ. ﺑﺮ اﺳﺎس. ﻣﺒﺎﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺮد ﮐﺎﻧﺎل اﻋﺘﺒﺎري. اﺳﺖ . ﺑـﺮ. اﺳﺎس. اﯾﻦ ادﺑﯿﺎت. ،. ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﺑﺮدﻫـﺎي ﺟﯿـﺮه. ﺑﻨـﺪي اﻋﺘﺒـﺎري را در اﻗﺘﺼـﺎد. ﮐ. ﻼن ﮔﺴﺘﺮش …

ارزیابی تأثیر نرخ سود بانکی بر نوسانات مطالبات معوق شبکه بانکی …

ecj.iauctb.ac.ir/article_511502.html

Cached

Similar

Translate this pageنتایج مبین آن است که در بلندمدت تفاوت نرخ سود تسهیلات بانکی با نرخ بهره بازار غیرمتشکل پولی و ریسک کشوری اثر معنی دار ضعیفی بر نسبت مطالبات معوق بانک ها داشته است. … سازماندهی مقاله به شرح زیر است: پس از مقدمه که در بخش اول آمده است، در بخش دوم مبانی نظری و در بخش سوم پیشینه پژوهش را مرور می کنیم. بخش چهارم به …

[PDF]متن کامل (PDF)

qjerp.ir/article-1-687-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف. ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ. اﻧﺠﺎم ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ . در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ، ﭘﺲ از ﻣ. ﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈـﺮی و ﭘﯿـﺸﯿﻨﻪ. ﺗﺤﻘﯿﻖ. ﺑﺎ روﯾﮑﺮد آﺳﯿﺐ. ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ. ﭘﺪﯾﺪه ﻧﻮﻇﻬﻮر. در اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر. ﻣﻮرد ….. ﻧﺮخ. ﺳﻮد. ﺑﺎﻧﮑ. ﯽ،. اراﺋﻪ. ﺗﺴﻬﯿﻼت. ﻣﻨﻌﻄﻒ و. ﺧﺮﯾﺪ. و. ﻓﺮوش. اوراق. ﺑﻬﺎدار. ﻃﯿـﻒ. ﺗـﺎزه. ای. از. ﺧـﺪﻣﺎت. را. ﻧﯿـﺰ. Downloaded from qjerp.ir at 17:20 +0330 on Saturday February 17th 2018 …

شناسایی و پیش‌بینی بحران‌های بانکی در ایران – مدلسازی اقتصادی

eco.iaufb.ac.ir/article_11283.html

Cached

Similar

Translate this page
by زارعی – ‎2015
همچنین آزمون هشدارهای اولیه، نشان می‌دهد که متغیرهای رشد نرخ ارز حقیقی، نرخ رشد تسهیلات اعطایی به بخش غیردولتی، نرخ رشد تولید ناخالص‌ داخلی حقیقی، نرخ رشد … بنابراین در این مقاله که در شش بخش ارایه شده است، پس از معرفی روش‌های شناسایی بحران‌های بانکی و بیان پیشینه تحقیق، این فرضیه مورد آزمون قرار خواهد گرفت که آیا …

[PDF]بررسی عوامل مؤثر بر حاشیه نرخ سود بانک ها در ایران – فصلنامه …

https://qjfep.ir/article-1-468-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageمبانی نظری و پیشینه پژوهش. میزان نرخ حاشیه سود بانکی همواره از جمله موضوعات مهم و قابل توجه کشورهای مختلف. جهان بوده. است . مطالعات و پژوهش. های قابل مالحظه. ای مبنی بر علت باال و پایین بودن و. همچنین عوامل. مؤثر. برآن توسط پژوهشگران داخلی و خارجی مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش به بررسی تأثیر متغیرهای کالن …

[PDF]سنجش میزان صوری بودن قراردادهای تسهیلات بانکی: مطالعه موردی بانک …

mieaoi.ir/article-1-376-fa.pdf

Cached

Translate this pageسنجش میزان صوری بودن قراردادهای تسهیالت بانکی: مطالعه. موردی بانک ملت شیراز. روح. اله شهنازي. 1. مجتبي پناهي. 2. تاريخ. پذيرش: /4. /9. 1394. تاري. خ. دريافت. 8: /. 12 … یک عقود مورد استفاده بانک. ه. ا است. روش تحقیق در ای. ن مقاله میداني بوده و روي نمونه. اي از شعب بان. ک. ملت شهر شیراز است تا بر اساس آن میزان صوري. بودن وام.

[PDF]ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻧﮑﯽ و ؛ ﺑﺎ ا

jqe.scu.ac.ir/article_12103_323509b35273b148bb07e09a67a8d6c…

Cached

Similar

Translate this page
by ورهرامی – ‎2015
Jun 19, 2016 – ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدي، ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺒﻬﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﻮد.ﻧﻮآورﯾﺎﯾﻦ. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ. راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدي. در ﮐ. ﺸﻮرﻫﺎي ﮔﺮوه. D8. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش. Panel VAR. ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽ. ﺷﻮد. ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺷﺶ ﺑﺨﺶ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺑﺨﺶ. ﻫﺎي دو و ﺳﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ. ﻧﻈﺮي و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ اراﺋﻪ ﺷﺪه …

نقش منابع تامین مالی بر رابطه بین رشد دارایی ها و بازده سهام شرکت ها

jera.alzahra.ac.ir/article_652.html

Cached

Similar

Translate this page
by رضایی – ‎2015
همچنین، رابطه تأمین مالی داخلی و تأمین مالی خارجی با بازده شرکت‌های با رشد دارایی بالا (پایین)، منفی (مثبت) و معنی دار است اما رابطه تأمین مالی بانکی و تأمین مالی از طریق بازار سرمایه با بازده شرکت‌های با رشد دارایی … در ادامه، ابتدا مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارائه می‌شود و با توجه به سؤالات پژوهش، فرضیات تحقیق تدوین می‌گردد.

[PDF]357 K

https://journals.ut.ac.ir/article_52458_97af256cfc62442e4d949d32…

Cached

Translate this page
by عباسیان – ‎2016 – ‎Related articles
Mar 11, 2014 – ﭘﺮﺗﻔﻮي ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﻚ. ﻫﺎ ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان ﻳﻜـﻲ. از ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬارﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮ رﻳﺴﻚ اﻋﺘﺒﺎري ﺑﺎﻧﻚ. ﻫﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. دو . راﻫﺒﺮد. ﻋﻤـﺪه در اﻳـﻦ. زﻣﻴﻨﻪ ﻋﺒﺎرت. ا. ﻧﺪ از. : ﺗﻨﻮع. ﺑﺨﺸﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻤﺮﻛﺰﮔﺮاﻳﻲ . در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ،. اﺑﺘﺪا روﻧﺪ ﺗﻨـﻮع. ﺑﺨﺸـﻲ در …. ﻣﺒـﺎﻧﻲ ﻧﻈـﺮي و ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺗﺠﺮﺑـﻲ ﺻـﻮرت. ﮔﺮﻓﺘـﻪ در زﻣﻴﻨـﺔ اﺛـﺮ. ﺗﻨﻮع … ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﺷـﺎﺧﺺ. ﻫـﺎي اﻧـﺪازه. ﮔﻴـﺮي. ﺗﻨﻮع.

[PDF]اصل مقاله (3379 K) – راهبرد مدیریت مالی – دانشگاه الزهرا

jfm.alzahra.ac.ir/article_2347_1e681950d3b9330d9f95a6023d7ff6…

Cached

Translate this page
by حاجیها – ‎2016
واژه های کلیدی: انحراف گردش دارایی، انحراف حاشیه سود، متوسط اهرم مالی، محدودیت در تامین مالی. طبقه بندی موضوعی: M41 N2 . دانشیار گروه حسابداری … در ادامه مبانی نظری و پیشینه پژوهش آورده خواهد شد. سپس به روش شناسی و فرضیههای. پژوهش پرداخته میشود. … تسهیلات از بانک هستند. مدیران باید درباره چگونگی تأمین وجوه مورد نیاز خود و …

[PDF]ﻛﺎرﺑﺮد ﻫﺮم ارزش وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺪ ﻛﻠﺮ در ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎدرات اﻳﺮان : ﻃﻨﻴ

jmr.usb.ac.ir/article_683_e0791d34c3bb66e8e5bf82b87c049c6e.pdf

Cached

Similar

Translate this pageﻛﺎرﺑﺮد ﻫﺮم ارزش وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺪ ﻛﻠﺮ در ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎدرات اﻳﺮان. 123. ﺻﺎدرات اﺳﺖ . ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻧﻲ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺻﺪد ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻮال اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴـﺰان ﺗـ. ﺄ. ﺛﻴﺮ. ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻲ. ، ﻋﻤﻠﻜﺮد ، ﺗﺼﻮﻳ. ﺮ ، اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻗﻀﺎوت ﺑﺮﻧﺪ. ﺑﺮ ﻃﻨﻴﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان اﺳﺖ؟ -2. ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي و ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ. ﻣﺪﺗﻬﺎ. ﺑﻮدﻛﻪ. ﺑﺮﻧﺪ. ﺗﻨﻬﺎ. ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان. ﺑﺨﺸﻲ. از. ﻣﺤﺼﻮل. ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ. ﻗﻠﻤـﺪاد. ﻣـﻲ. ﺷـﺪ. و. ﺑﻴـﺸﺘﺮ. ﺗﻌـﺎرﻳﻒ ﺑﺮﻧـﺪ،. ﺗﻌﺒﻴـﺮي. از. ﺑﺮﻧـﺪ. ﺑـﻪ. ﻋﻨـﻮان. ﻳـﻚ واژه،. ﻧـﺎم.

پایان نامه و مقالات رشته اقتصاد – فایلینا

fileina.com/cat-12-eghtesad.aspx

Cached

Translate this pagefileina.com,فروشگاه ساز فایلینا,پایان نامه و مقالات رشته اقتصاد,مبانی نظری و پیشینه تحقیق بحران های بانکی,مبانی نظری و پیشینه تحقیق مطالبات معوق در ایران,مبانی نظری و پیشینه تحقیق انحراف در تسهیلات بانکی,فساد اقتصادی و چگونگی مبارزه با آن در فرآیند توسعه اقتصادی,علل و ریشه های فساد اداری و تاثیرات آن بر جامعه …

[PDF]تأثیر رقابت در صنعت بانکداری بر مطالبات معوق بانک‌ها – مجله اقتصادی

https://ejip.ir/article-1-536-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageﺷﺪه اﺳﺖ . ﭘﺲ از آن در ﺑﺨﺶ ﺳﻮم ﻣﺮوری ﺑﺮ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﺳﭙﺲ در ﺑﺨﺶ. ﭼﻬﺎرم اﻧﺪﮐﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﯾﺮان ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ. اﻟﮕﻮی ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯽ. ﭘﺮدازد . در ﻧﻬﺎﯾﺖ. ،. در دو ﺑﺨﺶ اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﺮآورد اﻟﮕﻮ و ﺑ. ﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ. ﮔﯿﺮی. اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه اﺳﺖ . . 2. ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی. از ﺣﺪود ﯾﮏ دﻫﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ در ادﺑﯿﺎت ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ وام. ﻫﺎی ﻏﯿﺮﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﯾﺎ.

[PDF]اصل مقاله (638 K) – سیاست گذاری اقتصادی – دانشگاه یزد

ep.yazd.ac.ir/article_397_b9700882424424900fd3de18e380f193….

Cached

Translate this page
by مکیان – ‎2013 – ‎Related articles
اطلاعات نامتقارن و وام بانکی: مطالعه موردی سیستم بانکی ایران …. بر اساس مبانی نظری و شواهد تجربی تأثير شاخص اندازه بانک بر مطالبات غير جاری مبهم است. ….. تأثیر مهم ناهمسانی واریانس بر برآورد انحراف معیار ضرایب و. استنباط آماری، لازم است قبل از پرداختن به هر گونه تخمین، در مورد وجود یا عدم وجود واریانس. ناهمسانی تحقیق شود.

[PDF]ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﯾﺴﮏ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ – دانش مالی تحلیل اوراق بهادار

jfksa.srbiau.ac.ir/article_4970_29c0f3c8dfd7c93149f28aec17b981…

Cached

Similar

Translate this page
by یزدان پناه – ‎2009
Oct 7, 2009 – ﺗﺴﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺘﯽ اﺧﺘﺼﺎ. ص دارد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﯾﺴﮏ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ ﺻﻮرت. ﻣﻌﻨﺎدار از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺑﺪﻫﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي،ﺑﺪﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ و. ﺣﺠﻢ اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي …. ﭘﻨﺎه و. ﺳﮑﯿﻨﻪ ﺷﮑﯿﺐ ﺣﺎﺟﯽ آﻗﺎ. 32. ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺎﻟﯽ /. ﺷﻤﺎره. ﺳ. ﻮم. ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي. ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ. اﺑﺘﺪا ﺗﺎرﯾﺨﭽـﻪ اي از ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﻠـ. ﺖ. ﻣﯿﮕـﻮﺋﯿﻢ. ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﻠـﺖ ﺑـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ ﻣﺼـﻮﺑﻪ ﻣـﻮرخ. 29.

بررسی عوامل مؤثر بر نسبت کفایت سرمایه در بانک‌های ایران طی سال‌های …

far.ui.ac.ir/article_16998.html

Cached

Translate this pageنتایج نشان داد که متغیرهای میزان نقدینگی و نرخ بازده دارایی‌ها، اثر مثبت و معنادار و متغیرهای اندازه بانک، سهم تسهیلات اعطایی، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، ذخیره زیان … شایان ذکر است که ساختار اصلی مقاله پس از ارایه تعاریف اولیه و مقدمات، شامل ادبیات نظری و مبانی تئوریک پژوهش، پیشینه مطالعاتی و ادبیات تجربی موضوع، …

تاکید بر رابطه بازایابی داخلی و منابع سپرده‌ای بانک به منظور تأمین …

www.jmsp.ir/article_7724.html

Cached

Similar

Translate this pageتاکید بر رابطه بازایابی داخلی و منابع سپرده‌ای بانک به منظور تأمین منابع مالی مولد و فعال‌سازی سرمایه‌های انسانی در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی. مقاله 4، دوره 2، …. با توجه به مبانی نظری و پیشینه تحقیق، اجماع نظری برای انتخاب متغیر عملکرد واحد تجاری وجود ندارد. بنابراین برای …. jδ: انحراف معیار زیر آزمون j ام. δ: انحراف …

[PDF]در ﻋﺪم ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻛﺸﺎورزي ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ – فصلنامه اقتصاد کشاورزی …

aead.agri-peri.ir/browse.php?a_id=309&slc_lang=fa…1…

Similar

Translate this pageدرﻳﺎﻓﺖ. : 25/2/89. ﺗﺎرﻳﺦ. ﭘﺬﻳﺮش. :13/7/89. ﭼﻜﻴﺪه. ﻳﻜﻲ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻢ درﺧﺼﻮص اﻋﻄﺎي ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺎﻧﻜﻲ اﺣﺘﻤﺎل ﻋﺪم ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ. وام ﺗﻮﺳﻂ وام. ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﮔﺎن اﺳﺖ . ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي در ﻋﺪم ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ وام. ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ. دﺧﻴﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ….. واﻣﻬﺎ. در ﺑﺎﻧﻚ ﻛﺸﺎورزي اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﻛﺪاﻣﻨﺪ؟ ﺛﺎﻧﻴﺎً ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻫﻤﻴﺖ ﻫﺮﻳﻚ از. اﻳﻦ ﻋﻮا. ﻣﻞ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ ﺗﺌﻮري و روش ﺗﺤﻘﻴﻖ. در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ. ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻬﺎﻳﻲ. در ﻣﺒﺎﻧﻲ. ﻧﻈﺮي. ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎزارﻫﺎي. اﻋﺘﺒﺎري. اﻧﺠﺎم.

[PDF]برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید – اقتصاد پولی، مالی

https://danesh24.um.ac.ir/index.php/development/…/fullpdf_issue_1693_fa_IR.pdf

Similar

Oct 8, 1977 – ﻣﻘﺪﻣﻪ، ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﺑ. ﺮآورد ﻣـﺪل. (. ﺗﺠﺰﯾـﻪ و ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﻣـﺪل. ) … ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﺎرﺟﯽ و داﺧﻠﯽ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺎرﯾﺦ، از ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﺟﺪﯾﺪ، ﺗﻨﻈﯿﻢ. ﺷﻮد؛ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ….. ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﺮاﮐﻪ. ﺑﺎ ﻓﺮض. ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮدن ﮐﻞ ﺣﺠﻢ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ، ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺑ. ﺨـﺶ. ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ . در اداﻣﻪ، در ﻗﺴـﻤﺖ دوم و ﺳـﻮم،. ﭘﯿﺸـﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿـﻖ. و روش. ﺗﺨﻤـﯿﻦ.

[PDF]ﻫﺎي ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺮ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺎﻧﮑﯽ اﺛﺮ ﭼﮑﯿ – پژوهشکده بیمه

jir.irc.ac.ir/article_9147_e8867d243d0550b28847fa2eaf7897ae.pdf

Cached

Similar

Translate this pageFeb 11, 2013 – ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي. ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎ، ﭼ. ﻬ. ﺎرﭼﻮﺑﯽ را ﺑﺮاي ﻫﺪاﯾﺖ و اداره ﻣﺆﺛ. ﺮ. ، ﮐﺎرآﻣﺪ و ﺻﺤﯿﺢ. ﺑﻨﮕﺎه. ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و در ﺟﻬﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮﺳـﺎزي ﻣﻨـﺎﻓﻊ ﺳـﻬﺎم. داران اﯾﺠـﺎد ﻣـﯽ. ﻧﻤﺎﯾـﺪ . ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ در …. ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ وام ﭘﺮداﺧﺖ. ﺷﺪه. اش. ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﻬﺎم. داران در ﺗﻀـﺎد. اﺳﺖ. (Beart and Vennet, 2009) . .3. ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ. ﺷﻮاﻫﺪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺮﮐﺖ.

[PDF]روﯾﮑﺮدي ، ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺮد اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻘﻮد ﻣﺸﺎرﮐﺘ – اندیشه مدیریت راهبردی

smt.journals.isu.ac.ir/article_1321_5e2466808ac6f84d476ec73f38…

Cached

Translate this page
by میسمی – ‎2013
May 17, 2012 – ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاي. ﻣﺆﺳﺴﺎت. ﺗﺄﻣﯿﻦ. ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺮد و وام. ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن. ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد . اﻟﮕﻮي. ﻋﺮﺿﻪ. ﺷﺪه در اﯾﻦ. ﺗﺤﻘﯿﻖ. -. ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺤﺪود در ﮐ. ﺸﻮر ﺳﺮﯾﻼﻧﮑﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. -. ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻻزم. را. ﺑﺮاي ﺗﺸﮑﯿﻞ. ﻣﺆﺳﺴﺎت. ﺗﺄﻣﯿﻦ. ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺮد اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﺮان ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ . ﻋﻼوه ﺑﺮ. اﯾﻦ، اﻟﮕﻮ. ي. ﻣﺮﺣﻠﻪ. اي ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﺪ د. ﻻﻟﺖ. ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ. ﺑﺮاي ﺑﺎﻧﮏ. ﻫﺎ و. ﻣﺆﺳﺴﺎت. ﻗﺮض. اﻟﺤﺴﻨﻪ ﮐﻪ در ذﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﻧﮑﺪاري ﺑﺪون رﺑﺎ.

[PDF]اصل مقاله (1085 K) – فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران

https://aes.basu.ac.ir/article_915_1524a9eed997d62892fc129cc7c7…

Cached

Translate this page
by سهیلی – ‎2014
تولید و انحراف تورم در ادوار مختلف تجاری متفاوت است، بنابراین در این مطالعه، مدلها براساس روش رگرسیون. کوانتایل برای … ۲. ادبیات نظری و پیشینه تحقیق. ۲-۱. مبانی نظری. ۲-۱-۱. قواعد پولی در برابر سیاست گذاری صلاحدیدی. قاعده سیاستی بانک مرکزی یک فرایند تدوین تصمیمات سیاستی است که از اطلاعات به طور سازگار و.

[PDF]قدرت بازاری وکارایی هزینه درصنعت بانکداری ایران (رویکرد NEIO)

jemr.khu.ac.ir/article-1-640-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageJan 7, 2013 – 1390. اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻮﯾﺪ آن اﺳـﺖ ﮐـﻪ. ﺿـﺮﯾﺐ ﺗﻐﯿﯿـﺮات. ﺣﺪﺳﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاري ﺑﺮاﺑـﺮ. /96. -0. و ﺗﻘﺎﺿـﺎي ﺗﺴـﻬﯿﻼت. اﻋﻄﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯽ ﮐﺸﺶ و در ﺣﺪود. 087 …. ﻗﺪرت ﺑﺎزاري و ﮐﺎراﯾﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاري اﯾﺮان… 139. 2 . ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ دو روش ﻋﻤﺪه ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي رﻗﺎﺑﺖ در ادﺑﯿﺎت اﻗﺘﺼﺎد ﺻـﻨﻌﺘﯽ وﺟـﻮد. دارد: ﯾﮑﯽ اﻟﮕﻮي ﺳﺎﺧﺘﺎر. -. رﻓﺘﺎر.

[PDF]اصل مقاله (410 K)

joer.atu.ac.ir/article_1826_c9a18dba4b7fdec0ed42fadc7b869ce3.pdf

Cached

Similar

Translate this page
by عزتی – ‎2016
Jul 15, 2015 – ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺗﺴﻬﯿﻼت و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﭘﻮل (ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ) اﺳﺘﻮار اﺳﺖ و ﺳﻮد آن. ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﻘﺮرات و اﺻﻮل اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ. ﺷﻮد. در ﺑﺮاﺑـﺮ، ﻧﻈـﺎم ﺑﺎﻧﮑـﺪاري ﺳـﻨﺘﯽ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان. واﺳﻄﻪ. ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯿـﺎن ﺳـﭙﺮده. ﮔـﺬاران و وام. ﮔﯿﺮﻧـﺪﮔﺎن ﻋﻤـﻞ ….. ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي. ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﯽ ﻧ. ﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻫﺪاف، ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎي اﻗﺘﺼـﺎدي دوﻟـﺖ اﺳـﻼﻣﯽ. ﺳـﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷـﺪ و ﺑـﻪ ﺗﺒـﻊ آن، ﺗﺤﻘـﻖ اﺳـﺘﻘﻼل و ﺧﻮدﮐﻔـﺎﯾﯽ ﮐﺸـﻮر را در ﭘـﯽ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ،. ﻣﻬﻢ.

[XLS]Winlib Report Generator – اداره کل آموزش – بانک ملی

https://amoozesh.bmi.ir/UploadedFiles/gFiles/3ae4c6e8cfb54d2.XLS

Cached

Similar

Translate this page8, اصول بانکداری, صدقی، عباس, تهران, دانشگاه تهران، دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی, ۱۳۴۷, سیرتکامل بانکداری ۱ ,سیرتکامل بانکداری درایران ۱۹ ,تاسیس ….. موسسه تحقیقات پولی و بانکی, ۱۳۷۸, مقدمه ۱ ,پیشینه تاریخی بانکداری ۷ ,پیدایش بانکداری ۸ ,تجدیدحیات وتکامل بانکداری ۹ ,بانکهای مبتکر ۱۰ ,بانکهای تجاری ۱۷ …

[PDF]اصل مقاله (1314 K) – فصلنامه مدیریت توسعه و تحول

www.jdem.ir/article_534568_e26a17f7f75474b3356e4e671de974…

Cached

Translate this page
by سفیدگران – ‎2017
و علمیتر مقوله ریسک اعتباری و مبانی رتبه بندی و امتیازدهی اعتباری. مشتریان بانک در تحقیق پیشرو به … سعید سفیدگران و همکارا شناسایی و رتبهبندی مشتریان حقوقی متقاضی تسهیلات بانکی از منظر ریسک اعتباری با استفاده. از روش ترکیبی. مطالعه موردی بانک … ۲- چارچوب نظری و پیشینه تحقیق. ضروری به نظر میرسد ۸.

سنجش کارایی مدیریت شعب بانک ملی با استفاده از تحلیل پوششی داده …

download-thesis.com/…/سنجش-کارایی-مدیریت-شعب-بانک-ملی-با…

Cached

Translate this pageدانشگاه علامه طباطبایی دانشکده مدیریت و حسابداری پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات عنوان سنجش کارایی مدیریت شعب بانک ملی با اس. … مبانی نظری و پیشینه تحقیق 16 1-2- مقدمه 18 ….. امکان دارد نادیده گرفتن شرایط به برآورد متعصبانه اثربخشی و انحراف در کاربردهای سیاست منجر شود.

[PDF]زودبازده اعطایی تسهیالت بازپرداخت عدم مؤثردر عوامل و علل بررسی شهرکرد

conference.khuisf.ac.ir/Dorsapax/userfiles/file/…/NCFPIE181.pdf

Cached

Similar

Translate this pageهمکاری وام گیرنده با بانک و ناکافی بودن منابع مالی مورد نیاز از اهم عوامل موثر بر عدم بازپرداخت تسهیالت زودبازده در شع. ب. بانک ملی …. مبانی نظری پژوهش. تامین مالی نقش اساسی در بهبود عملکرد فعالیت های اقتصادی دارد. منابع مالی کافی از نیازهای مهم در تولید، سرمایه. گذاری، تهیه مواد اولیه و توسعه بازار برای محصوالت است. رشد. و.

[PDF]روش تحلیل مولفه‌های اساسی و بررسی عوامل- استخراج شاخص قیمت داراییها …

https://www.cbi.ir/page/8037.aspx

Cached

Feb 2, 2010 – ﻣﻨﺪﺭﺟﺎﺕ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻟﺰﻭﻣﺎﹰ ﺑﺎﺯﮔﻮﮐﻨﻨﺪﻩ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻧﻴﺴﺖ . ﻧﻘﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ ﺫﮐﺮ ﻣﺎﺧﺬ ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺳﺖ … ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻮﻟﻔﻪ. ﻫﺎﻱ ﺍﺳﺎﺳﻲ ….. ﮏ ﺷـﺎﺧﺺ ﺗﺮﮐ. ﻴ. ﺒـﯽ. ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻧﻤﻮﺩ . ﺩﺭ ﺍﻳﻦ. ﺗﺤﻘﻴﻖ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮﯼ ﺭﻭﺷﻬﺎﯼ ﺁﻣﺎﺭﯼ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻭ ﻣ. ﻮ. ﻟﻔﻪ. ﻫﺎﯼ ﺍﺳﺎﺳﯽ. ﺑﺎ ,. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﺩﻭﻡ. ,. ﭘﻨﺞ ﺑﺮﺩﺍﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﻴﻤﺖ ﺩﺍﺭﺍﻳﻴﻬﺎ. (. ﺳﻬﺎﻡ. ,. ﺍﺭﺯ.

 

گروه بازاریابی تلگرام

لینک گروه بازاریابی تلگرام

گروه بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی شبکه ای

گروه های بازاریابی در تلگرام

پشتیبانی 24 ساعته آنلاین  در صورت وجود مشکل در روند دانلود و خرید هر کدام از فایل های این سایت  با    09214087336 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇برای دانلود فایل  روی لینک زیر کلیک نمایید👇👇👇👇👇👇👇👇👇

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *