مبانی نظری تلقیح مصنوعی

دانلود مبانی نظری تلقیح مصنوعی بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

 

گروه بازاریابی تلگرام

لینک گروه بازاریابی تلگرام

گروه بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی شبکه ای

گروه های بازاریابی در تلگرام

پشتیبانی 24 ساعته آنلاین  در صورت وجود مشکل در روند دانلود و خرید هر کدام از فایل های این سایت  با    09214087336 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇برای دانلود فایل  روی لینک زیر کلیک نمایید👇👇👇👇👇👇👇👇👇

لینک منبع و پست :

مبانی نظری تلقیح مصنوعی


http://lono.fileina.com/product-74904-مباني-نظري-تلقيح-مصنوعي.aspx

مبانی نظری تلقیح مصنوعی

7snflg.eilapapcero.ir/

Cached

Translate this pageمبانی نظری تلقیح مصنوعی. دانلود مبانی نظری تلقیح مصنوعی بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید. دانلود مبانی نظری تلقیح مصنوعی. مبانی نظری تلقیح مصنوعی دانلود مبانی نظری تلقیح مصنوعی پیشینه تحقیق تلقیح مصنوعی ادبیات نظری تلقیح …

مبانی نظری بررسی فقهی و حقوقی تلقیح مصنوعی و وضعیت اهدا تخمک و …

hn64226.dl9.ir/files/

Cached

Translate this page’گزیده اطلاعات در مورد هدف از این مبانی نظری بررسی فقهی و حقوقی تلقیح مصنوعی و وضعیت اهدا تخمک و اجاره رحم در حقوق می باشد.

تلقیح مصنوعی از منظر فقه و حقوق

https://hawzah.net/fa/…/تلقیح-مصنوعی-از-منظر-فقه-و-حقوق

Cached

Translate this page«تلقیح مصنوعی» نیز یکی از مسائل نوپیداست که پیشرفت دانش پزشکی آن را به عرصه فقه و حقوق کشانده و از آنجا که قوانین و مقرّرات حقوقی ما ریشه در احکام مذهبی دارد، هیچ حقوقدان و اندیشمندی در دانش حقوق، نمی ….. در معیار پیدایش فرزند از ناحیه مادر، نظریه های متعددی ارائه شده است که بررسی آنها برای رسیدن به نظر برتر ضروری است: …

[PDF]ﺗﻠﻘﯿﺢ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻓﻘﻬﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻣﻮاﻓﻘﺎن و ﻣﺨﺎﻟ – پرتال جامع علوم انسانی

www.ensani.ir/storage/Files/20101113150956-31.pdf

Cached

Similar

Translate this pageﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺗﻠﻘﯿﺢ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ. ﺗﻠﻘﯿﺢ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻋﻠﻤ. ﯽ ﭘﺪﯾﺪه. ای ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺟﺪﯾﺪ و زاﯾﯿﺪه داﻧﺶ اﻣﺮوزی ﺑﺸﺮ. اﺳﺖ . اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺎرداری را ﻣﺮﺗﻔﻊ ﮐﺮده، در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺴﻞ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ. ای ﺑﻪ اﻧﺴﺎن. ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ. دارد . داﻧﺶ ﭘﺰﺷﮑﯽ از ﻣﺪﺗﯽ ﻗﺒﻞ اﯾﻦ ﺗﻮان را ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ. وﺳﯿﻠﻪ ﺗﻠﻘﯿﺢ. ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻮاﻗﺺ و ﻋﯿﻮب زن و ﻣﺮد را در ﺗﻮﻟﯿﺪ. ﻧﺴﻞ ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ . اﯾﻦ ﻋﻤﻞ. (. ﺗﻠﻘﯿﺢ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ. ) ﺑﺪواً ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺻﻼح ﻧﮋاد و ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻧﺴﻞ ﺣﯿﻮاﻧﺎت اﻫﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر …

[PDF]حقوقی و اخلاقی تلقیح مصنوعی و رویارویی با حق باروری زوجین نابارور

ijmedicallaw.ir/article-1-37-fa.pdf

Cached

Translate this pageش. ﻫﺎي. ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﻠﻘﻴﺢ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ، ﺧﻮد ﻣﻮﺟﺐ دﺷﻮاري. ﻫﺎي ﻧﻈﺮي و ﻋﻤﻠﻲ ﺷﺪه. و ﭘﺮﺳﺶ. ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ اﺳﺖ . ﻏﺎﻟﺐ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ. ﻫﺎ از ﺣﻴﻄﺔ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ و. در زﻣﻴﻨﻪ. ﻫﺎي اﺧﻼق، ﺣﻘﻮق و ﻓﻘﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺮوز ﻳﺎﻓﺘﻪ .اﻧﺪ ….. ﺗﻠﻘﻴﺢ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ. در ﺣﻘﻮق اﺳﻼم ﺗﻠﻘﻴﺢ. ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ. ﻛﻪ اﻣﺮوزه از ﺟﻬﺖ. ﻋﻤﻠﻲ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ. ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪارد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﻠﻘﻴﺢ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ را در اﺻﻮل و ﺿﻮاﺑﻂ اﺳﻼﻣﻲ و در. اﺧﺒﺎر و اﺣﺎدﻳﺚ ﺻﺪر اﺳﻼم ﻧﻤﻲ. ﺗﻮان ﻳﺎﻓﺖ اﻣﺎ …

[PDF]ﺗﻠﻘﻴﺢ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ از دﻳﺪﮔﺎه اﺧﻼق و ﺣﻘﻮق ﻛﻴﻔﺮي

ijmedicallaw.ir/article-1-434-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageﺗﻠﻘﻴﺢ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ. ) ﻳﻜﻲ از. ﻗﺪﻳﻤﻲ. ﺗﺮﻳﻦ روش. ﻫﺎي ﺑﺎروري ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ و. ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮ. اع روش. ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در. آن. ﻫﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺎﻳﻊ ﻣﻨﻲ ﺑﻌﺪ ازآﻣﺎدﮔﻲ ﻳﺎ ﭘﺮورده. ﺷﺪن در ﻗﺴﻤﺖ. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺪام ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ زن. ﻗﺮار ﻣﻲ. ﮔﻴﺮد و ﺑﺪون …… اﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ. ﺑﻮدن ﺟﺮم. ﻫﺎ و ﻣﺠﺎزات. ﻫﺎ، ﺗﻔﺴﻴﺮ. ﻣﻀﻴﻖ ﻗ. ﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺰاﻳﻲ و …) ﻣﻨﺎﻓﺎت ﻧﺪارد. (. رﺿﺎﻧﻴﺎ ﻣﻌﻠﻢ،ﺻﺺ. 146. . )147 . ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺿﻤﻦ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﻈﺮﻳﻪ. ي اﺧﻴﺮ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻋﻘﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮآﻣﻴﺰش دو ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ.

لقاح مصنوعی از دیدگاه حقوقی – ۸۷۱۳۲ – ۰۲۱ | گروه وکلای یاسا

https://www.yasa.co/artificial-insemination-from-a-legal-point-of-vi…

Cached

Translate this pageSep 15, 2017 – گاهی نیز نطفه مرد بیگانه با تخمك همسر ممزوج شده و این نطفه در رحم همسر یا بیگانه ای پرورش می یابد بنابراین قطع نظر از انواع نادر لقاح مصنوعی داخلی اعم از همگون و ناهمگون لقاح مصنوعی به روش داخلی به یكی از چهار طریق فوق الذكرامكان تحقق دارد كه در بخش دوم به بیان احكام فقهی و حقوقی این موارد خواهیم پرداخت.

[PDF]جنین فرزندان متولد از اهدای حق توارث بررسی فقهی حقوقی

journals.sbmu.ac.ir/mf/article/download/11711/8882

Cached

Similar

Translate this page
by صدیقه مهدوی کنی – ‎2016
احراز فقدان موانع توارث و نهایتا. تبیین. حکم. هر. یک. از. اقسام. تلقیح. مصنوعی. از طریق اهدا. ی. جنین. ) ناشی از. اهدای. اسپرم، اهدای تخمک. و اهدای. هر دو توسط بیگانه … مبانی. اعتقادی. جامعه،. به. تبیین. موضوع. پرداخته. و. احکام. و. قوانین. مورد. نیاز. پیرامون. مسائل. حادث. را. وضع. نمای .د. اهمیت. این. امر. از. آنجا. شدت. می. ی. ابد. که. بشر. ببا.

لقاح مصنوعی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

https://fa.wikipedia.org/wiki/لقاح_مصنوعی

Cached

Similar

Translate this pageبه عنوان مثال چنانکه اسپرم‌ها به تعداد مشخص در محیط کشت حاوی تخمک تلقیح شوند تا اسپرم دارای تحرک، شکل و فیزیولوژی مناسب بتواند تخمک را بارور کند، این روش آی وی اف نامیده می‌شود. اما در صورتی‌که اسپرم مناسب انتخاب شود و با استفاده از دستگاه میکرواینجکشن به داخل تخمک تلقیح شود این روش تزریق داخل سیتوپلاسمی …

بررسی ارث کودک ناشی از تلقیح مصنوعی در فقه و حقوق | آنلاین پروژه

https://onlineprojeh.com › پایان نامه

Cached

Translate this page

Rating: 5 – ‎Review by onlineprojehSep 20, 2017 – ۲-۱ . تلقیح مصنوعی ولزوم بررسی ارث کودک ناشی از آن ۲۱ ۲-۲ . تاریخچه تلقیح مصنوعی ۲۱ ۲-۳ .شیوه های تلقیح مصنوعی درپزشکی ۲۲ ۲-۳-۱٫روشهای تخمکی تولیدمثل ۲۲ ۲-۳-۲٫موارداهداءدر لقاح خارج رحمی وباروری جایگزین ۲۳ ۲-۴ . نظرات فقها درباره توارث در تلقیح‌ با اسپرم‌ شوهر ۲۵ ۲-۵ .نظرات فقها درباره وضعیت توارث …

بررسی وضعیت ارث جنین ناشی از تلقیح مصنوعی پس از فوت صاحب اسپرم

jplr.atu.ac.ir/article_870.html

Cached

Similar

Translate this page
by حاجی عزیزی – ‎2015
نگارندهبه این نتیجه رسیده است که قانونگذار در تشخیص نسب، ضابطه عرفی که همان تکون یک انساناز اسپرم پدر و تخمک مادر است را درنظر گرفته است و در ماده 875 قانون مدنی شرط متأخر رادرخصوص ارث بردن جنین پذیرفته و معتقد است هرگاه انتساب طفل ناشی از تلقیح مصنوعی بهمورث قطعی و ثابت باشد، زنده متولدّ شدن طفل ناشی از …

پایگاه تخصصی زنبور عسل ایران | تاریخچه تلقیح مصنوعی

www.zanbor.net › تلقیح ملکه

Cached

Translate this pageتاریخچه تلقیح مصنوعی.

باروری و تلقیح مصنوعی در حقوق ایران و فقه : پایان نامه ارشد حقوق …

Cached

Translate this pageتیم دیجی لود پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” باروری و تلقیح مصنوعی در حقوق ایران و فقه ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می … این پژوهش با هدف بررسی مبانی فقهی و حقوقی باروری مصنوعی و آثار مترتب بر آن ، اعم از آثار مالی و آثار غیر مالی در قالب دو روش کلی مورد پژوهش قرار گرفته است . در روش اول نطفه …

[PDF]تلقیح مصنوعی تشیع در خصوص فقهی بررسی مبانی در درمان ناباروری …

eprints.ajaums.ac.ir/2058/1/2_split_14.pdf

Cached

Similar

Translate this page
by صالحی – ‎2013
در بین فرق اسالمی با توجه به کامل و جامع بودن فقه شیعی در این زمینه. سعی در بررسی نظریه ها و احکام مختلف. فقهای شیعی در زمنیه موضوع تحقیق داریم. سوال اصلی مورد بررسی در این مقاله این است که از منظر فقه تشیع آیا. تلقیح مصنوعی با استفاده از رحم اجاره ای جایز می باشد یا خیر؟ و سواالت فرعی از از جمله اینکه. فقها. ی شیعی. در.

استاندارد آموزشی تلقیح مصنوعی در گاو

iilam.iaeo.org/post/…/استاندارد-آموزشی-تلقیح-مصنوعی-در-گاو

Cached

Translate this page7 تلقیح مصنوعی در ماده گاو 4 20 8 بیماریهائی که باعث ناتوانائیهای تولید مثل می گردند 6 3 9 جمع 40 50 آزمون ( عملی – نظری ) 2 4 جمع مدت دوره 42 54. 1- مزایا و معایب تلقیح مصنوعی : ردیف موضوعات درسی ساعت – آموزش نظری عملی 1 مقدمه 4 2 تاریخچه تلقیح مصنوعی در جهان و ایران 3 مزایا و معایب تلقیح مصنوعی 4 نقش تلقیح مصنوعی …

راهنمايي جهت انجام يک تلقيح مصنوعي موفق – شرکت نهاده هاي دامي جاهد

ndj-co.com/default.aspx?pid…ArticleID=f79e6da3-b63a…

Cached

Translate this pageتلقيح مصنوعي (AI)تنها راه حصول حد اکثر بازده ژنتيکي و حداقل سازي بيماريهاي توليد مثلي است.به علاوه تلقيح مصنوعي جايگذين اقتصادي و مقرون به صرفه اي براي تلقيح طبيعي است بدون اينکه خطرات و آسيبهاي نگهداري گاونر را به همراه داشته باشد.

تلقیح مصنوعی – شرکت مهندسی پزشکی زکریای کبیر

تلقیح مصنوعی

Cached

Translate this pageشرکت مهندسی پزشکی زکریای کبیر وارد کننده جدیدترین تکنولوژی و تجهیزات تصویر برداری با سابقه بیش از 24 سال در زمینه های پزشکی و دامپزشکی در خدمت پزشکان محترم این مرز و بوم می باشد.

[PDF]ﺳﺮﻓﺼﻞ دروس

www.iaubir.ac.ir/Files/Amoozeshi/Syllabus/…/dampezeshki.pdf

Cached

Similar

Translate this pageدروس ﻋﻤﻮﻣﯽ. 11. واﺣﺪ. روش ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ. 1. از زﯾﺮﮔﺮوه ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي اﺳﻼم. 2. اﺻﻮل ﺗﻠﻘﯿﺢ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ دام. ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ/……. 1. از زﯾﺮ. ﮔﺮوه اﺧﻼق اﺳﻼﻣﯽ. 2. اﺻﻮل ﭘﺮورش ﮔﺎو. 1. 1. ﻓﺎرﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ. 3. اﺻﻮل ﭘﺮور. ش. ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ. 1. 1. زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﯽ. 3. اﺻﻮل ﭘﺮورش ﻃﯿﻮر. 1. 1. ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ. 1. اﺻﻮل ﺗﻐﺬﯾﻪ دام و ﻃﯿﻮر. ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯽ،ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ/……. 1. 1. ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﻤﺪن اﺳﻼم و اﯾﺮان. 2.

رزومه – سیدعلی علوی قزوینی – دانشگاه تهران

https://rtis2.ut.ac.ir/cv/saalavi/?lang=fa-ir

Cached

Similar

Translate this page”سلسله پژوهشهای فقهی حقوقی تلقیح مصنوعی.” تهران: نشر … “نظریه طلاق معوض.” مجله مجتمع اموزش عالی قم 3، 5 (1379): 63-90. علوی قزوینی ، سیدعلی . “پیامدهای حقوقی باروری مصنوعی انسان.” مجله اموزش عالی 2، 6 (1379): 201-236. علوی قزوینی … “مبانی فقهی و حقوقی عدم مسئولیت مدنی ورزشکاران در عملیات ورزشی.” نامه مفید 17، 85 …

تلقیح – دانشنامه جهان اسلام

rch.ac.ir/article/Details/10429

Cached

Similar

Translate this pageتلقیح‌ مصنوعیِ انسان‌ هر چند در اصل‌ موضوعی‌ پزشکی‌ است‌، دارای‌ جنبه‌های‌ گوناگونِ روان‌شناختی‌، جامعه‌شناختی‌، فلسفی‌، اخلاقی‌، فرهنگی‌، دینی‌ و حقوقی‌ است‌. در این‌ مقاله‌ جوانب‌ فقهی‌ و …. 3) اصول‌ اخلاقی‌ و جامعه‌شناختی‌ و پیامدهای‌ نامطلوب‌ جسمی‌ و روانی‌ این‌ شیوة‌ تلقیح‌، از جمله‌ آشفتگی‌ وراثتی‌ و آمیختگی‌ انساب‌.حکم‌ وضعی‌ و آثار تلقیح‌ هم‌ …

[PDF]ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻘﻬﯽ ﺗﻠﻘﯿﺢ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ

hoda.miu.ac.ir/uploads/leghah-masnuee.pdf

Cached

Translate this pageاﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻃﻼب. رﺷﺘﻪ. ﻓﻘﻪ و اﺻﻮل. ﻣﻮﺳﺴﻪ .4. ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﮑﺎن ﺑﺮﮔﺰاري ﮐﺎرﮔﺎه .5. درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺘﻦ ﮐﺎرﮔﺎه از اﺳﺘﺎد و درج آن در ﮔﺰارش. ﺷﻤﺎره. 2: ﻋﻨﻮان. : ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻘﻬﯽ ﺗﻠﻘﯿﺢ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ. اﺳﺘﺎد. : ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﺻﻔﺎﺗﯽ. ﻣﮑﺎن … دﯾﺪﮔﺎه. ﺑﺮاي. ﻧﺴﺐ. ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ. ﺷﺮﻋﯽ. و. اﺻﻄﻼﺣﯽ. ﻗﺎﺋﻞ. اﺳﺖ . ﺻﺎﺣﺒﺎن. اﯾﻦ. ﻧﻈﺮﯾﻪ. ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ. ﮐﻪ. اﺳﻼم. ﺑﺮاي. ﻧﺴﺐ. ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ. ﺧﺎﺻﯽ. دارد. و. ﺑﺮاي. ﺗﻌﯿﯿﻦ. آن. ﺑﺎﯾﺪ. ﺑﻪ. ﺷﺎرع. ﻣﺮاﺟﻌﻪ. ﮐﺮد . ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ. در. ﺗﻠﻘﯿﺢ. ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ.

موازين حقوقي تلقيح مصنوعي – موسسه حقوقی نفیس جم (مبین عدالت)

hedayatmobin.com/موازين-حقوقي-تلقيح-مصنوعي/

Cached

Similar

Translate this pageOct 7, 2014 – موازين حقوقي تلقيح مصنوعي تلقيح مصنوعي از دستاوردهاي بشري است كه اميدهاي بسياري را در دل خانواده‌هاي بدون فرزند زنده كرده است. … سابقه موضوع مي‌گويد: وقتي موضوعي كه سابقه‌اي در فقه و حقوق ندارد، اولين ‌بار در حقوق مطرح مي‌شود، بايد به بررسي اين موضوع پرداخت كه آيا با مباني فقهي و حقوقي ما مغايرت ندارد.

لقاح مصنوعی – مجله مد ، آرایش ، بهداشتی ، زیبایی

mag.ernika-co.com › بهداشتی

Cached

Translate this pageNov 13, 2017 – لقاح مصنوعی یکی از راه‌های غلبه بر مشکلات ناباروری در زوجین است. این شیوه با تلقیح اسپرم‌ها و تخمک‌های گرفته شده از بدن مرد و زن در شرایط کنترل شده آزمایشگاه صورت می‌گیرد. افراد بسیاری هستند که تعداد اسپرم آن‌ها کم است و یا از تحرک و کیفیت پایینی برخوردارند در نتیجه توانایی رسیدن به تخمک در رحم را …

کشاورزی ارگانیک رویکردی نوین مبتنی بر تولید مدرن – خدمات مشاوره …

khadamate-moshavereh.com › کشاورزی

Cached

Translate this pageNov 20, 2017 – رشد اجتماعی کودکان | رشد اجتماعی کودک| فایل تحقیقاتی ۲۵۰۰ تومان. هوش معنوی و فرایندها کارایی و کاربردهای آن ۱۹۵۰۰ تومان. مبانی نظری هوش معنوی در مطالعات پژوهشی ۲۰۰۰ تومان. ریسک سرمایه گذاری و مبانی نظری آن در بازار سهام ۷۰۰۰ تومان. تلقیح مصنوعی و اثرات آن بر وضعیت حقوقی نوزاده متولد شده ۱۲۰۰۰ تومان …

غلاف تلقیح مصنوعی _سوپا – شرکت ساخت وسایل پزشکی ایران

www.supamedical.com › … › غلاف تلقیح مصنوعی _سوپا

Cached

Translate this pageتاریخچه · نمایندگی ها و شعب · گواهینامه ها · مدیران و معاونین · توزیع کنندگان مجاز · پرتال سازمانی · محصولات. دسته بندی مواد. محصولات سیلیکونی · محصولات پلیمری · محصولات لاتکسی · نخ و سوزن. دسته بندی کاربردی. تزریق دارو · ارولوژی · بیهوشی و اتاق عمل · جراحی · خون و فراورده های خونی · درناژ زخم · دستگاه گوارش · همودیالیز …

تاریخچه تلقیح مصنوعی – خبرگزاری شبستان

www.shabestan.ir/detail/News/106644

Cached

Similar

Translate this pageFeb 10, 2012 – پیشرفت علوم مباحث و مسائل فراوانی را پیش روی اندیشمندان در حوزه های مختلف نظیر اخلاق ، حقوق ، فقه ، و… قرار میدهد .

جنین‌شناسی فقهی؛ از اجتهاد جواهری تا احکام لقاح مصنوعی – IQNA

www.iqna.ir/00FEts

Cached

Translate this pageAug 20, 2017 – در این رساله اولاً نگاه ما بر اساس فقه شیعه جعفری است و دوم اینکه روش اجتهاد جواهری است یعنی از اصول و مبانی که باید در یک اجتهاد صحیح استفاده شود در این … به موضوعاتی که برای نظام اسلامی کاربردی باشد به ویژه مسائل مستحدثه مانند تلقیح مصنوعی، تصمیم به نوشتن چنین رساله‌ای کردم، روش بحث درباره مسائل …

تلقیح مصنوعی – آیدین هانی

aydinhoney.com/category/تلقیح-مصنوعی/

Cached

Translate this pageتلقيح مصنوعي ملكه زنبورعسل مطمئن ترین راهی که برای بهتر و فعال تر کردن جمعیت های زنبورعسل امروزه از آن استفاده می شود تلقیح مصنوعی ملکه […] Do you like it?0 … تاریخچه تلقیح مصنوعی […] … راهنمایی کاربردی : از این طریق سعی بر آن داریم که شما علاقه مندان را گام به گام و دقیق در تکنیک تلقیح مصنوعی ملکهٔ زنبور […].

[PDF]بررسی خألهای قانونی و مبانی فقهی حاصل از اهدای جنین در حقوق داخلی ایرا

jil.bonabiau.ac.ir/article_524947_7203c593e3568fe9be571e70f9a…

Cached

Translate this pageاصول. حقوقی. مغایرت. پیدا. نکند . اهدای جنین. قبل از پرداختن به بحث اهدای جنین باید. 2. اصطالح تلقیح مصنوعی و اهدای جنین توضیح داده شود تا ابهامی در ….. وانگهی پذیرش نظریَ. ه ی ممنوع بودن تغییر در مخلوق خدا لوازمی دارد که التزام به آن دشوار. می. نماید. از جمله حتی تغییر در گیاهان، پیوند زدن درختان میوه، کوتاه کردن ناخن و مو، درمان …

تلقیح مصنوعی – ویکی فقه

wikifeqh.ir/تلقیح_مصنوعی

Cached

Similar

Translate this page۱ – امکان تلقیح مصنوعی ۲ – اقسام تلقیح ۳ – پیشینه بحث از تلقیح مصنوعی ۴ – صور احکام بارور سازی ۴.۱ – حکم تکلیفی بارورسازی ۴.۲ – حکم وضعی بارورسازی …. بعضی مبانی که خواهد آمد به هردو (زن و مرد) ملحق می‌شود؛ از این‌رو در فرض ترکیب اسپرم و تخمک زن اجنبی در خارج رحم، سپس انتقال آن به رحم مصنوعی، بعضی بر الحاق مولود …

آشنایی با تلقیح مصنوعی در گاوهای شیری-ITPNews

www.itpnews.com/…/آشنایی%20با%20تلقیح%20مصنوعی%20در…

Cached

Translate this pageامروزه روز، دورانی که دامداران به انتظار و لطف طبیعت زاد و ولد دام های خود را تسلیم سرنوشت می کردند سپری شده است علم و دانش به کمک بشر آمده و با ارائه طریق ساده میزان زاد و ولد را در دام ها به مقدار زیادی بالا برده است برای موفقیت در کار دامداری همراه شدن با پیشرفت های علمی ضروری به نظر می رسد متخصصان علوم دامپروری عقیده دارند تلقیح …

اصول و روش لقاح مصنوعی – مجله پزشکی دکتر سلام

www.hidoctor.ir/119836_اصول-و-روش-لقاح-مصنوعی.html/

Cached

Translate this pageJan 3, 2016 – بارداری با استفاده از روش لقاح مصنوعی به چه صورت امکانپذیر است و افرادی که این روش را برای فرزنددارشدن برگزیده اند چه مراحلی را باید طی کنند و متخصصین چه داروها و روش های درمانی را به آن ها معرفی می کنند هیچ زوجی تا پیش از ازدواج و زمانی که برای بچه دار شدن اقدام نکنند، نمی‌دانند ب.

اقسام شبهه – ارکان زناء – خانواده اسلامی

www.islamic-family.com/فقه-و…/915-اقسام-شبهه-ارکان-زناء

Cached

Translate this pageJan 2, 2018 – مباحث اقسام شبهه، نسب ناشی از تلقیح مصنوعی ، نسب ناشی از زناء، ارکان زناء و اثر نسب طبیعی ، در این بخش مورد بررسی قرار گرفته است .

لقاح مصنوعي از ديدگاه حقوقي – Ghavanin.com : Iran Law Database …

www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=528

Cached

Similar

Translate this pageدر تلقيح مصنوعي همگون پاي شخص ثالث در ميان نيست نطفه (اسپرم ) مرد را به نحوي بدست آورده و آنرا در رحم همسرقانوني او وارد مي كنند. … زيرا از اين رهگذر هيچ خدشه اي به اصول و قواعد حاكم بر روابط مشروع زوجين وارد نمي گردد و علاوه بر انطباق عمل بامنطق عقل و مقبوليت اجتماعي و حفظ مصالح عمومي ، روايت يا دليل شرعي ديگري از كتاب و …

آثار حقوقی تلقیح مصنوعی انسان ( قسمت دوم ) | شبکه اجتماعی حقوقدانان

https://ius.center › خانه › مقالات › حقوق خصوصی › حقوق مدنی

Cached

Translate this pageولی آنچه که به نظر می رسد و از اصول و قواعد حقوقی نیز بخوبی قابل استنباط است، این است که طفل متولد از لقاح مصنوعی بوسیله اسپرم بیگانه به رحم زن اجنبی، ملحق به صاحب نطفه است. زیرا: همان طور که در مباحث قبل بیان شد عرف تکون طفل از انسان دیگری را منشأ اعتبار و انتزاع رابطه نسبی می داند و قانونگذار نیز نظریه عرف را در …

خرید فایل( مبانی نظری تلقیح مصنوعی)

lvanmgltsa.ir/post/matlab1182.html

Cached

Translate this pageFeb 17, 2018 – خرید فایل( مبانی نظری تلقیح مصنوعی). بیننده گرامی سلام.به وب ما خوش آمدید دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی|| مبانی نظری تلقیح مصنوعی || روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید دانلود مبانی نظری تلقیح مصنوعی بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و …

حقوقدان البرزی صاحب نخستین نظریه حقوقی درباره تلقیح مصنوعی …

www.irna.ir/fa/News/82426899

Cached

Translate this pageFeb 12, 2017 – وی اظهار داشت: او نخستین نظریه حقوقی تلقیح مصنوعی انسان را در سال 1345 در ایران مطرح کرد که مورد توجّه محافل علمی و پژوهشی قرار گرفت. … البرزپژوه و پژوهشگر فرهنگ و تاریخ البرز گفت: او پس از طی دوره سطح، سالیانی در درسِ خارج فقه و اصول آیت الله سیّدحسین طباطبایی بروجردی و آیت الله سیّدمحمّد محقّق داماد …

[PDF]غل ش استاندارد آموزش عسل زنبور نژاد اصالح نی تکنس

rpcirantvto.ir/uploads/standards/single/870.pdf

Cached

Translate this pageﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﻈﺮي. /. ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ. : ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻗﺪرت. اﻧﺠﺎم ﻛﺎر. ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ. ﺷﻐﻞ. : ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ. اﺻﻼح ﻧﮋاد زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﻛﺴﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻻزم ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﻋﻬﺪه. ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﮋادﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ …. ﺷﻤﺎره. ﺷﺮح. ﻧﻈﺮي. ﻋﻤﻠﻲ. ﺟﻤﻊ. 22-5. آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ زﻧﺒﻮر ﻧﺮ. 23-5. آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺮ. 24-5. آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻨﻲ از زﻧﺒﻮر. ﻧﺮ. 25-5. آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﻠﻘﻴﺢ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ. 26-5. آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﻠﻘﻴﺢ ﻣﻠﻜﻪ. 27-5.

خرید و دانلود مبانی نظری تلقیح مصنوعی

gtdownload.prhamesdeghc.ir/post/matlab1644.html

Cached

Translate this pageFeb 16, 2018 – شعار همیشگی ما مشتری مداری و کسب رضایت شما عزیزان می باشد. مدیریت سایت آرزوی لحظاتی پر از موفقیت برای شما دارد و پس از تلاشهای مستمر همکاران فایل مارکت مجموعه مبانی نظری تلقیح مصنوعی برایتان آماده شده است تا بتوانید به اهداف خود برسید و خود را به موفقیت برسانید. بخش مهم در خرید های اینترنتی …

[PDF]تلقیح مصنوعی زب – انجمن علوم دامی ایران

www.iransas.com/Files/News/312389568.pdf

Cached

Translate this pageDec 3, 2017 – موسسه تحقیقات علوم دامی کشور و مرکز اصالحژناد و بهبود تولبدات دامی کشور. کارگاه آموزشی. تلقیح مصنوعی زب. زمان برگزاری کارگاه. : دوازدهم. تا. پانزدهم. آذرماه … تاریخچه و اهمیت. اقتصادی تلقیح. مصنوعی. تشریح. دستگاه تولید مثل بز. 1396/09/13. دوشنبه. هورمونهای. تولید مثلی. روشهای همزمانی و. تلقیح مصنوعی.

 

گروه بازاریابی تلگرام

لینک گروه بازاریابی تلگرام

گروه بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی شبکه ای

گروه های بازاریابی در تلگرام

پشتیبانی 24 ساعته آنلاین  در صورت وجود مشکل در روند دانلود و خرید هر کدام از فایل های این سایت  با    09214087336 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇برای دانلود فایل  روی لینک زیر کلیک نمایید👇👇👇👇👇👇👇👇👇

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *