مبانی نظری بررسی رابطه میان مدیریت دانش و عملکرد کارکنان

هدف از این مبانی نظری بررسی رابطه بین ابعاد مدیریت دانش و عملکرد کارکنان در بانک صادرات استان اردبیل می باشد

 

گروه بازاریابی تلگرام

لینک گروه بازاریابی تلگرام

گروه بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی شبکه ای

گروه های بازاریابی در تلگرام

پشتیبانی 24 ساعته آنلاین  در صورت وجود مشکل در روند دانلود و خرید هر کدام از فایل های این سایت  با    09214087336 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇برای دانلود فایل  روی لینک زیر کلیک نمایید👇👇👇👇👇👇👇👇👇

لینک منبع و پست :

مبانی نظری بررسی رابطه میان مدیریت دانش و عملکرد کارکنان


http://lono.fileina.com/product-74788-مباني-نظري-بررسي-رابطه-ميان-مديريت-دانش-و-عملکرد-ک.aspx

بررسی تأثیر تسهیم دانش بر یادگیری، نوآوری و عملکرد سازمانی …

jpap.sbu.ac.ir/article/view/10291

Cached

Similar

Translate this page
by علی حسین کشاورزی
بر مبنای مرور مبانی نظری موضوع، مدلی استفاده‌ شده است که فرض می‌کند تسهیم دانش به‌طور مستقیم بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبت دارد و به‌طور غیرمستقیم از طریق یادگیری و نوآوری سازمانی باعث بهبود عملکرد سازمان می‌شود. … بررسی رابطه بین نشر دانش (تسهیم دانش) و سطوح یادگیری سازمانی بین کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز.

پایان نامه بررسی رابطه بین رضایت شغلی و عملکرد کارکنان

pqfile.com/…/پایان-نامه-بررسی-رابطه-بین-رضایت-شغلی-و/

Cached

Translate this pageSep 9, 2017 – طبق دستاوردهای دانشمندان علم مدیریت منابع انسانی برای بقای نیروی انسانی(رضایت) و بقای سازمان (دسترسی به اهداف سازمانی)، شناخت نیازها، خواسته ها، انگیزه ها و عواملی هم چون ، رضایت شغلی، روحیه کارکنان و نیز اتخاذ خط مشی های مناسب در ایجاد هماهنگی بین اهداف فردی (رضایت شغلی کارمندان) و اهداف سازمانی به عنوان …

[PDF]اصل مقاله

tms.atu.ac.ir/article_76_99e7792d6704be4dba4d880a7fe5722e.pdf

Cached

Similar

Translate this page
by سید موسوی – ‎2014
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ. ﺳﺎﻝ. ﻫﺸﺘ. ﻢ ﺷﻤﺎﺭﻩ. 24. . ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ. 92. 4B. ﺻﻔﺤﺎﺕ. 89. ﺗﺎ. 119. 0B. ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﺪ. ﻳﺮﻳﺖ. ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧ. ﻲ. ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﻫﺘﻞ ﺩﺍﺭ. ﻱ. ﺳ. ﻴﺪ. ﻣﺠﺘﺒ. ﻲ …. ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ. ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩﭼﻨﺪ ﻭﺟﻬﻲ ﺑﻨﻴﺎﺩ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺭﺍ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ ﻛﻨﻮﻥ. ﺍﻳﻦ ﻣﺪﻝ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﻨﺠﺶ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻫﺘﻞ ﻫﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ. ﺍﺳﺖ. ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮﻱ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﻧﺶ.

[PDF]ﻧﻘﺶ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﻧﺶ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺑﻴﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻳﺎﺩﮔﻴ

jem.journals.umz.ac.ir/article_1271_48822e4f63185ec03bb95a46a…

Cached

Similar

Translate this page
by هدایتی ولوکلا – ‎2016
Jul 13, 2016 – ﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ. ﻋﻠﻤﻲ. –. ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ. 1B. ﺳﺎﻝ ﻫﺸﺘﻢ، ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ، ﻧﻴﻤﻪ. ﻱ ﺍﻭﻝ. 1395. ﻧﻘﺶ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﻧﺶ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺑﻴﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﻧﻮﺁﻭﺭﻱ. ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ. ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎﺑﻞ. 0F … ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻣﻴﺎﻥ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﻧﻮﺁﻭﺭﻱ. ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻲ. ﭘﺮﺩﺍﺯﺩ. ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮﻱ ﭘﮋﻭﻫﺶ: ﻧﻮﺁﻭﺭﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ: ﺩﺭ ﺳﺎﻝ. ﻫﺎﻱ ﺍﺧﻴﺮ ﺑﺎ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﺍﻧﺶ.

[PDF]ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮی و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﻗﺘﺼ – مجله اقتصادی

www.ejip.ir/files/site1/user…/godadmin-A-10-2-306-9838b47.pdf

Cached

Similar

Translate this page130- 111. ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮی و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ. : ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وزارت اﻣﻮر. اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ. ﻣﺠﯿﺪ اﺣﻤﺪﯾﺎن. ﮐﺎرﺷﻨﺎس. ارﺷﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دوﻟﺘﯽ majid90.ahmadi@yahoo.com. رﺣﯿﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ … داﻧﺶ ﮐﺎرﮐﻨﺎن، ﻧﺎم ﺗﺠﺎری،. ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﻫﺎ … و. در. ﻧﻈـﺮ. ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ. ، ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ. در اﯾـﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ. ﺗﻼش ﻣﯽ. ﮐﻨﯿﻢ. ﺗﺎ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺳـﺮﻣ. ﺎﯾﻪ ﻓﮑـﺮی و ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ را در وزارت اﻣـﻮر اﻗﺘـﺼﺎدی و داراﯾـﯽ. ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.

عملکرد کارکنان| منابع علمی|ایبوک|مقاله انگلیسی|ترجمه|مبانی نظری

https://parsproje.com/component/search/?…عملکرد%20کارکنان…

Cached

Translate this pagePRM229- دانلود پروپوزال کارشناسی ارشد مدیریت بررسی تاثیر حسابداری منابع انسانی بر عملکرد کارکنان دانشگاه: (مدیریت): کد محصول: PRM229 عنوان فارسی: … بازخور عملکرد کارکنان ………. رابطه … ایجاد در 10 شهریور 1395; 10. M599-مقاله ترجمه شده 2014 : مدیریت توانایی مبنا در زمینه ی سازمانی : یک مرور نظری: (مدیریت) .

مدیریت دانش| منابع علمی|ایبوک|مقاله انگلیسی|ترجمه|مبانی نظری

https://parsproje.com/component/search/?…مدیریت%20دانش…

Cached

Translate this pagePRM228- نمونه پروپوزال مدیریت دولتی تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد کارکنان بانک: (مدیریت): کد محصول:PRM228 عنوان فارسی: نمونه پروپوزال مدیریت دولتی تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد کارکنان بانک عنوان انگلیسی: The impact of knowledge management on the performance of bank employees قیمت : … ایجاد در 20 …

[PDF]دریافت – پرتال جامع علوم انسانی

www.ensani.ir/storage/Files/20160528144830-9888-120.pdf

Cached

Similar

Translate this pageMay 28, 2016 – 2002 , براي عملكرد موثر و مناسب كاركنان و موفقيت كلي سازمان است …. با توجه به مبانی. نظری و پژوهش هايی كه به آنها اشاره شد، فرضيه دوم پژوهش قابل تصور است. فرضيه 2: ساختار سازمانی بر راهبرد های ترکيبی رقابتی …. اختراعات ثبت شده شركت ها، به بررسی رابطه ميان قابليت های سازمانی و عملكرد سازمان پرداخت.

[PDF]ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺍﺛﺮﺑﺨﺶ ﻭ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺩﺭ

www.ensani.ir/storage/Files/20121210085854-9568-1.pdf

Cached

Similar

Translate this pageApr 17, 2010 – ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﻧﻮﻋﻲ ﺍﺯ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺳﺖ . ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ. ﻫﺎ ﻣﻲ. ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ﺍﺭﺗﺒـﺎﻁ. ﺍﺛﺮﺑﺨﺶ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺯﻣﻴﻨـﻪ. ﻫـﺎﻱ ﺑﻬﺒـﻮﺩ ﻋﻤﻠﮑـﺮﺩ. ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻭ ﭘﻴﺮﻭ ﺁﻥ … ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺍﻳـﻦ ﻭﺍﺣـﺪﻫﺎ، ﺑـﻪ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺭﺍﺑﻄـﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃـﺎﺕ ﺍﺛـﺮﺑﺨﺶ ﻭ. ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮﻱ. ﺗﻌﺎﺭﻳﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ. ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ، ﻋﻤﻠﮑﺮﺩﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ.

مقاله بررسی رابطه ی بین مدیریت دانش و بهره وری نیروی انسانی در آموزش و …

https://www.tpbin.com/article/22161

Cached

Similar

Translate this pageدر این تحقیق بررسی رابطه ی بین مدیریت دانش و بهره وری نیروی انسانی در آموزش و پرورش استان فارس، مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. … مدیریت عملکرد رویکردی است که با دادن آموزشهای لازم به نیروی کار و همچنین برقراری یک نظام منصفانه در ارزیابی عملکرد کارکنان و نیز برقراری نظامهای حقوق و مزایا و پاداشهای مبتنی بر عملکرد، …

پایان نامه بررسی ارتباط میان مولفه های مدیریت دانش با نوآوری سازمان

www.rasathesis.ir/…/پایان-نامه-بررسی-ارتباط-میان-مولفه-های-مدیر…

Cached

Translate this pageپایان نامه بررسی ارتباط میان مولفه های مدیریت دانش با نوآوری سازمان دانشکده مدیریت و حسابداری – گروه مدیریت بازرگانی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد … فرایند خاص سازمانی و سیستمی برای کسب، سازماندهی، نگهداری، کاربرد، پخش و خلق دوباره دانش صریح و ضمنی کارکنان برای افزایش عملکرد سازمان و ارزش آفرینی …

بررسی رابطۀ بین مدیریت دانش با بهسازی منابع انسانی از دیدگاه …

https://jlib.ut.ac.ir/article_53782.html

Cached

Similar

Translate this page
by حسن زاده – ‎2015
هدف: پژوهش حاضر به بررسی رابطۀ بین مدیریت دانش و بهسازی منابع انسانی از دیدگاه کارکنان دانشگاه ارومیه پرداخته است. روش: روش پژوهش … علاوه بر این مؤلفه‌های خلق، تسهیم و حفظ دانش نیز به‌صورت مثبت و معنادار ابعاد بهسازی منابع انسانی شامل آموزش، ارزیابی عملکرد، مسیر شغلی، انضباط و نظام پاداش/ تنبیه را پیش‌بینی می‌کنند.

اثربخشی سازمانی – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/dashboard?q=اثربخشی+سازمانی…

Cached

Translate this pageبرای جمع آوری داده های مربوط به مبانی نظری و استخراج عوامل و شاخص های اولیه از منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی شامل کتب، مقالات و مطالعات موردی استفاده شده است. جهت گردآوری اطلاعات … هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین اثربخشی سازمانی و عملکرد سازمانی در سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان گلستان می باشد در ایران می باشد.

[PDF]ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻐﻠﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده از – مجله پژوهش های مدیریت منابع …

ormr-old.modares.ac.ir/article_18262_f31eb6801f7ae155c9b3b32…

Cached

Translate this page
by شایان – ‎2017 – ‎Related articles
Feb 25, 2017 – ﮐﻨﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻐﻠﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن را ﺑﺎﻻ ﻣﯽ. ﺑﺮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮ. « ﭼﻮ و ﭼﻦ. 1». ﮔﺴﺘﺮش رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ. ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ داﻧﺶ آﻧﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ. ﺗﺄﺛﯿﺮ وﯾﮋﮔﯽ. ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ اﻓﺮاد ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از رﺳﺎﻧﻪ. ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از دو ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻟﺬت از ﮐﻤـﮏ. ﮐﺮدن. 2. و ﺧﻮد. ﺑﺴﻨﺪﮔﯽ داﻧﺸﯽ. 3. ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ. 4. اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه اﺳـﺖ. ﻧﻈﺮﯾـﻪ. ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ …

[PDF]اراﺋﻪ ﻳﻚ ﻣﺘﺪوﻟﻮژي ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﻣﻄﺎ

mri-old.modares.ac.ir/article_2490_05c27601faa6bc2fa0d341fdb3…

Cached

Translate this page
by الهی – ‎2010 – ‎Related articles
Jan 12, 2011 – ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ و اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ، ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ زﻳﺎدي ﺑﺎ. ﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار. ﺑﮕﻴﺮد . از ﻃﺮﻓﻲ در روﻳﻜﺮد ﭘﻮﻳﺎ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ، وﺿﻌﻴﺖ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﺧﻠﻖ و. اﻧﺘﺸﺎر داﻧﺶ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋي. ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ دارد . روﻳﻜﺮدﻫﺎي اﻧﺴﺎن. -. ﮔﺮا و ﺳﻴﺴﺘﻢ. -. ﮔﺮا در. اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ داراي ﺗﻔﺎوت. ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻮده و. ﻧﻴﺎز ﺑﻪ زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ. ﻫﺎ، روش. ﻫﺎ و.

[XLS]ليست پايان نامه هاي ارشد مديريت – دانشگاه اصفهان

ui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub3/Azadegan/arshademodiryat.xls

Cached

Similar

Translate this page27, 27, بررسی رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی ،مطالعه موردی کارکنان مجتمع فولاد اهواز, محمود عراقی, دکتر بهرام رنجبریان, 1377. 28, 28, بررسی ساختار ….. 155, 155, رابطه بین استقرار مدیریت کیفیت فراگیر و عملکرد و وضعیت مالی ،موردکاوی :شرکت صنعتی بوتان 82ـ1372, مهیار نظری, دکتر حسن لباف, 1387. 156, 156, موانع و …

مقاله بررسی رابطه بین اخلاق حرفه ای با عملکرد کارکنان در بخش فروش …

https://www.tpbin.com/article/22180

Cached

Similar

Translate this pageلذا هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین اخلاق حرفه ای و عملکرد کارکنان بخش فروش شرکت پگاه خوزستان می باشد. مطالعه حاضر، تحقیقی همبستگی است. … و معرفی دانش پژوهان و دانشجویان برتر در حوزه مدیریت. حوزه های تحت پوشش : اقتصاد، مدیریت، مبانی نظری، مفاهیم و راهبردها، مدیریت استراتژیک، رهبری و تحول، مدیریت استراتژیک …

مقاله بررسی رابطه یادگیری سازمانی با خلاقیت و نوآوری در غالب توجه به …

https://www.civilica.com/Paper-ICIC01-ICIC01_028=بررسی-رابط…

Cached

Translate this pageبرقراری محیط حمایتی از خلاقیت کارکنان به این صورت به بقای سازمان کمک می کند که وقتی کارکنان در کارشان خلاق باشند، قادر خواهند بود ایده های تازه و مفیدی در مورد … در این تحقیق سعی می شود ابتدا مبانی نظری مفاهیمی چون مدیریت دانش، یادگیری سازمانی و نیز خلاقیت و نوآوری در سازمان بیان شوند و با رویکردی کمی رابطه میان …

[PDF]مدیریت دانش، منابع انسانی و فرهنگ سازمانی

karafan.saminatech.ir/WebUsers/…/139501231821381947-F.pdf

Cached

Translate this pageدانش خود، فرهنگ سازمانی خویش را بشناستند. و بستتر فرهنگتی. الزم را برای اعمال مدیریت خود فراهم کنند. .2. مبانی نظری پژوهش. سازمان، مجموعه ای از اجزای به. هم. پیوسته است کته در تعامتل بتا. یکدیگر در جهت تحقق اهدافی معین فعالیت می. کنند. با عنایتت بته. نظریات صاحب. نظران مدیریت، مولفه. هتای ستازمان فرضتی مطتابق.

بررسی رابطه بین تعادل کار و خانواده، رفاه کارکنان و عملکرد شغلی | مقاله …

modirtez.ir/بررسی-رابطه-بین-تعادل-کار-خانواده،-رف/

Cached

Translate this pageدانلود مقاله بیس لاتین و به روز، از مجلات بسیار معتبر ، به عنوان الگویی برای انجام مقاله ، پایان نامه، پروپوزال، و تحقیقات در رشته مدیریت.

[PDF]بررسی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی موفق مدیریت دانش در … – دانش حسابرسی

danesh.dmk.ir/article-1-1186-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageبررسی عوامل مؤثر بر پیاده سازی موفق مدیریت دانش در دیوان محاسبات کشور با استفاده از مدل سه. 45. بررسـی عوامل ….. بررسـی عملکـرد سـرمایه فکـری و رابطـه آن با عملکـرد مالی در میان شـرکت هـای مالـزی پرداختند و. بـه ایـن نتیجـه …. در راسـتاي دسـتیابي بـه هدفهـاي پژوهـش در این مقاله بـا توجه به مباني نظري و پیشـینه پژوهش. مطـرح شـده …

[PDF]بررسي نقش سرمايه اجتماعي در تسهيم موثردانش کارکنان … – ResearchGate

https://www.researchgate.net/…/SOCIAL-CAPITAL-ROLE-IMPAC…

Cached

Translate this pageانش کارکنان. شرکت نفت و گاز پارس بررسی شود. برای گردآوری داده. ها از پرسشنامه استفاده شده است. نتایج نشان می. دهند. که سرمایه اجتماعی بر تسهیم دانش درون واحدی و …. هماهنگی ارتباط میان بازنشستگان و افراد جدید به شکست انجامیده و این در حالی …. در مبانی نظری مدیریت دانش از یکسو بر مباحث مدیریتی که با مدیریت منابع انسانی،.

دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده مدیریتی – ترجمه فا

tarjomefa.com/جدیدترین-مقالات-انگلیسی-مدیریت

Cached

Similar

Translate this pageگزارشات پایداری در سازمان های بخش دولتی: بررسی ارتباط بین فرایند گزارشگری و مدیریت تغییر سازمانی جهت پایداری (نشریه الزویر) Sustainability reporting in ….. تاثیر رهبری خدمت گذار بر روی فرهنگ سازمان، تعهد سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی (OBC) و عملکرد کارکنان در شرکت ‌های تعاونی بانوان (نشریه الزویر) The Impact of …

[PDF]راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ دو

jir.irc.ac.ir/article_3794_9bafce916f5597bc89814f785e8670a4.pdf

Cached

Similar

Translate this pageJan 10, 2012 – 135 راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ در ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ دوﻟﺘﯽ. / . 4. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ اﺻﻄﻼح ﺗﺎزه. اي. اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺟﺎﯾﮕـﺎه ﻣﻬﻤـﯽ در ﻧﻈﺮﯾـﻪ و ﻋﻠـﻢ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﯿـﺪا. ﮐﺮده اﺳﺖ . اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺮاي ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻓﺮاﮔﺮدﻫﺎﯾﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار. ﻣﯽ. ﮔﯿﺮد ﮐـﻪ از ﻃﺮﯾـﻖ آﻧﻬـﺎ. ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎ. ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﺮﺗـﺮي رﻗـﺎﺑﺘﯽ ﺑـﻪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ و ﺳـﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ داﻧـﺶ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ و آن را. در. دﺳﺘﺮس ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻗﺮار. ﻣﯽ.

[PDF]بررسی و تبیین نقش مدیریت دانش مشتری در بهبود عملکرد سازمانی

bar.yazd.ac.ir/article_167_5236cc4515f25f40c99e157a6ceb5e44.pdf

Cached

Similar

Translate this page
by حاجی کریمی – ‎2013
در این پژوهش مدلي برای مشخص نمودن ارتباط مابین مولفه های مدیریت دانش مشتری با بهبود عملکرد سازماني و مدیریت. ارتباط با …. مبانی نظری و پیشینه تحقیق … تسهیم دانش درباره مشتریان در میان. کارکنان. داده کاوی در مورد مشتریان. اکتساب،تسهیم و توسعه دانش دروني مشتری و. تجربیات فردی. اهداف. بازگشت سرمایه ،صرفه جویي.

ششمین کنفرانس مدیریت دانش – Symposia.ir

https://www.symposia.ir/IKMC06

Cached

Translate this pageنقشه ها و مخازن دانش – مدیریت دانشگران سازمانی – زنجیره های ارزشی دانش – حافظه سازمانی – طبقه بندی مستندسازی دانش. مدیریت دانش. – نظریه ها و مدل های مدیریت دانش – سیستم ها و ابزار … بررسی رابطه مدیریت دانش باپرورش کارکنان دانشی باتاکیدبرنقش تعدیل گری فرهنگ سازمانی دراداره کل پست استان گلستان · عوامل موثربرپذیرش …

[PDF]اصل مقاله (490 K) – پژوهش های مدیریت عمومی – دانشگاه سیستان و بلوچستان

jmr.usb.ac.ir/article_3106_23c46e3325e9ee28726098407594ed78….

Cached

Similar

Translate this page
by M Ghorbani – ‎Related articles
پژوهشهای مدیریت عمومی ، زمستان ۱۳۹۵ ..(. مبانی نظری و پیشینه پژوهش. نوآوری سازمانی. ادیسون و همکاران (۲۰۱۳: ۱۳۹۴)، بیش از ۴۰ تعریف از نوآوری را در بررسی. جنبههای مختلف این واژه در پیشینه یافته اند. نوآوری یک فرآیند مشارکتی است که تنها از. ترکیب دانش، تجربیات و ایدههای کارکنان امکان پذیر است (. امروزه سازمانهایی که یاد می …

[PDF]بررسی تاثیر آموزشهای ضمن خدمت بر عملکرد شغلی کارکنان … – بانک سپه

www.banksepah.ir/DeskTopModules/…/showattachment.aspx?id…

Cached

Similar

Translate this pageهدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر دوره های آموزشی ضمن خدمت. بر عملکرد شغلی کارکنان ستادی بانک سپه استان تهران بود. … عملکرد کارکنان را در سه حیطه دانش شغلی، کسب مهارتهای فنی. وحرفه ای وتغییرنگرش می سنجد وتوسط پژوهشگر تهیه شده. … مبانی نظری وادبیات پژوهش. حیاتی ترین مسئله در هر سازمانی عملکرد شغلی آن است و …

[DOC]جدول (3): رابطه بين هر کدام از مولفه‌هاي مديريت دانش و عملکرد آموزشي در …

www.him.mui.ac.ir/index.php/him/article/downloadSuppFile/…/663

Cached

Translate this pageاين مقاله در صدد بررسي رابطه بين کاربست مولفه‌هاي مديريت دانش با عملکرد آموزشي اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان در سال تحصيلي 91-1390 بود. … دانش در نظام آموزشی عالی تصریح، آ نگاه با نظریه مؤلفه های اصلی مدیریت دانش، روندی را برای هماهنگی فعالیت های مربوط به فرایندهای تبدیل و تولید دانش تدبیر کرد و بدین …

[PDF]بررسی رابطه بین مؤلفه های سلامت سازمانی با امکان پذیری استقرار

jpe.mazums.ac.ir/article-1-61-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageFeb 15, 2015 – كاركنان. وافزایش. كارآیی. و. اثربخشی. و. سالم. ت. سازمانی. محسوب. می. گردد )بالتازارد: 6،2004 .(. به. هر تقدیر در یک تعریف نسبتاً جامع. مدیریت دانش ….. با توجه به طرح مبانی نظری و پیشینه مورد پژوهش هدف پژوهش حاضر بررسی. رابطه بین. مؤلفه های. سالمت سازمانی. بر امکان پذیری استقرار مدیریت دانش در بخش ستا.

[PDF]بررسی تاثیر شبکه دانش بر عملکرد نوآوری محصول با … – مدیریت نوآوری

www.nowavari.ir/article_14724_78115de430cb6624b1bc833db38…

Cached

Similar

Translate this pageمدیریت نوآوری. بررسی تاثیر شبکه دانش بر عملکرد نوآوری محصول با استفاده از. )مطالعه موردی:شرکتهای تجارت الکترونیک استان مدل معادالت ساختاری. اصفهان( …. در این مقاله بعد از قسمت مقدمه، به بررسی مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش در حوزۀ توسعۀ محصول جدید، …. مباحث نظری و نتیجه گیری از تعامل میان عناصر مؤثر پرداخته است.

موفقیت مدیریت ارتباط با ارباب رجوع و نقش مدیریت دانش در آن (مطالعه …

www.modiriatzanjireharzesh.ir/article_22025.html

Cached

Translate this pageبنابراین هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر مدیریت دانش بر موفقیت مدیریت ارتباط با ارباب ‌رجوع در شهرداری می‌ باشد. برای این منظور مدیریت دانش براساس نظریه «بهات» در پنج بعد؛ کسب، ثبت، خلق، انتقال و کاربرد دانش تعریف شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر مدیران و کارکنان شهرداری شهرستان اسکو می‌ باشد که تعداد آن‌ها 70 نفر …

تحقیق بررسی رابطه بین سبک های مدیران و رضایت شغلی کارکنان مدرسه

bankmaghaleh.ir/تحقیق-بررسی-رابطه-بین-سبک-های-مدیران-و-ر/

Cached

Similar

Translate this pageسبکهای مدیریت لیکرت ۲۵ ب) نظریات مدیریت ۲۶ ۱٫ نظریه جایگزینهای مدیریت ۲۶ ۲٫ نظریه مدیریت به عنوان یک اقدام نمادین ۲۷ ۳٫ نظریه مسیر- هدف در ارتباط با رفتار مدیر ۲۸ ۴٫ نظریه مدیریت عملکرد و سبک مدیریت تحول گرا ۲۹ ۵٫ نظریه مدیریت دور اندیش مارشال ساشکین ۳۱ ج) مروری بر رضایت شغلی و نظریات و تحقیقات مرتبط با آن ۳۱

[PDF]وضعيت مديريت دانش و عوامل مؤثر بر استقرار آن در دانشگاه علوم

www.sccr.ir/UserFiles93/rahbord/30/6.pdf

Similar

Translate this pageآن اســت که مدیریت دانش از وضعیت نســبتاً مطلوبی در میان کارکنان برخوردار است. به عالوه متغیرهای فرهنگ سازمانی، عوامل مدیریتی، … است تا ضمن بررسی وضعیت مدیریت دانش، عوامل مؤثر بر استقرار آن در دانشگاه علوم. پزشکی تهران را مشخص نماید. این پژوهش می … كاركنان دانش محور منجر شود كمک نماید. مبانی نظری و پیشینه پژوهش.

بررسي تأثير نظام ارزيابي عملکرد کارکنان بر عوامل مؤثر بر بهره وري …

www.modiryar.com › … › مديريت اجرايي › مباحث ویژه و کاربردی

Cached

Similar

Translate this pageبا توجه به فرضيه اصلي “نظام ارزيابي عملکرد کارکنان بر بهره وري منابع انساني رابطه دارد” اقدام به جمع آوري و تجزيه و تحليل اطلاعات در شهرداري اصفهان گرديد. …. مبانی نظری تحقیق ارزيابي عملکرد کارکنان در زمينه ارزيابي مباحث و مطالب زيادي گفته شده است، آن چه که مسلم است که در دايره عملکرد و وظايف مديريت، ارزيابي به عنوان …

[PDF]بررسی رابطه بین اِعمال مدیریت تغییر مدیر و عملکرد دبیر در دبیرستان ها

edu.bojnourdiau.ac.ir/article_518098_9ca2605014601bd2c81c8a4…

Cached

Similar

Translate this pageبررسی رابطه بی. . ن اِعمال. مدیریت تغییر مدیر و … 152. مقدمه. : شناخت و بررسی چگونگی عملکرد مدیران به طور کلی و مدیر. ان. مدارس به طور اخص به دلیل نقش حیاتی آنان در …. های نظری. دخترانه شهر خرم آباد است که تعداد آنها برابر آمارنامه سازمان آموزش. و. پرورش استان. پانصد و نود و نه. نفر و کلیه دانش آموزان این مدارس است ک. ه. تعداد آنها.

[PDF]و عملكرد كاركنان كيفيت زندگی كاري بررسی رابطۀ مالياتی استان مازندران

www.taxjournal.ir/files/site1/…/admin-A-10-1-147-a27b0f8.pdf

Cached

Similar

Translate this pageبررسی. رابطه بین. مولفه هاي. کیفیت زندگی کاري و عملکرد کارکنان اداره. کل. امور. مالیاتی استان مازندران مستقر در شهرستان ساري بر اساس مدل والتون می باشدد … کارکنان مورد برر. سی رار دهد و بر اساس من پیشنهاداتی را جهدت بهبدود کیفیدت زنددگی کداري و. عملکرد کارکنان ارائه نماید . -2. مبانی نظري. از زمانی که دولتها نقش موثري در ا …

[DOC]” شناسايي عوامل موثر بر بکارگيري تجارت الکترونيکي: مطالعه بين …

https://tmj.um.ac.ir/index.php/manag/article/download/2881/1510

Cached

Similar

Translate this page
by انصاری رنانی – ‎2010 – ‎Related articles
براي تدوين چارچوب نظري مدل تحقيق ادبيات و پيشينه تحقيق بررسي و مدل زنجيره ارزش فعاليت هاي سازمان مبناي ارزيابي اثر مديريت دانش بر فرآيندهاي سازماني قرار گرفت. … واژه های کليدي : مديريت دانش، استراتژي رقابتي تمايز،زنجيره ارزش فعاليت هاي سازمان،نوآوري، توسعه مهارت هاي تخصصي کارکنان و رضايت مشتريان از خدمات.

[PDF]ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ اﺳﻼﻣﻲ راﺑﻄﻪ اﺧﻼق ﻛﺎر و رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ در

journals.sbmu.ac.ir/en-be/article/download/14242/10887

Cached

Translate this page
by AR Meybodi – ‎2016 – ‎Related articles
داﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘﺮي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻓﺘﺎرﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، داﻧﺸ. ﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ. (. ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺆول. ) Email:Alireza.rajabipoor@Gmail.com. راﺑﻄﻪ اﺧﻼق ﻛﺎر. اﺳﻼﻣﻲ. ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ. و رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ در ﭘﺮﺳﺘﺎران. ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ رﺟﺒﻲ ﭘﻮر ﻣﻴﺒﺪ. ي. ﻣﺮﺗﻀﻲ دﻫﻘﺎﻧﻲ. ﻓﻴﺮوزآﺑﺎدي. ﭼﻜﻴﺪه. ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ اﺧﻼق ﻛﺎر. اﺳﻼﻣﻲ. ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و. رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ در ﭘﺮﺳﺘﺎران اﺳﺘﺎن ﻳﺰد ﺑﻮد . ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ را ﭘﺮﺳ. ﺘﺎران.

بررسی تأثیر اشتراک دانش بر رفتار نوآورانه کارکنان کارکنان با در …

download-thesis.com/…/بررسی-تأثیر-اشتراک-دانش-بر-رفتار-ن…

Cached

Translate this pageتجزیه و تحلیل دادههای بدست آمده نشان داد که رابطهی بین اشتراک دانش و رفتار نوآورانه کارکنان معنادار بوده و همچنین اثر تعدیلگر سرمایه اجتماعی ساختاری بر رابطه بین … 1-7-1) اشتراک دانش… 9. 1-7-2) رفتار نوآورانه کارکنان. 10. 1-7-3) سرمایه اجتماعی.. 10. فصل دوم: ادبیات تحقیق 12; 2-1) مبانی نظری 13. 2-2-1) اشتراک دانش… 13.

 

گروه بازاریابی تلگرام

لینک گروه بازاریابی تلگرام

گروه بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی شبکه ای

گروه های بازاریابی در تلگرام

پشتیبانی 24 ساعته آنلاین  در صورت وجود مشکل در روند دانلود و خرید هر کدام از فایل های این سایت  با    09214087336 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇برای دانلود فایل  روی لینک زیر کلیک نمایید👇👇👇👇👇👇👇👇👇

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Xبستن تبليغ
دانلود آهنگ
دانلود آهنگ جدید
دانلود فیلم
دانلود آهنگ جدید