مبانی نظری ارزیابی ارتباط فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانش

هدف از این مبانی نظری بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و پیاده سازی نظام مدیریت ‌دانش در ستاد نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران (نداجا) می باشد

 

گروه بازاریابی تلگرام

لینک گروه بازاریابی تلگرام

گروه بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی شبکه ای

گروه های بازاریابی در تلگرام

پشتیبانی 24 ساعته آنلاین  در صورت وجود مشکل در روند دانلود و خرید هر کدام از فایل های این سایت  با    09214087336 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇برای دانلود فایل  روی لینک زیر کلیک نمایید👇👇👇👇👇👇👇👇👇

لینک منبع و پست :

مبانی نظری ارزیابی ارتباط فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانش


http://lono.fileina.com/product-74837-مباني-نظري-فرهنگ-سازماني-و-مديريت-‌دانش.aspx

[PDF]( ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧ K

jmfr.srbiau.ac.ir/article_5166_dc85dd555c671340912e8c8e06694…

Cached

Similar

Translate this page
by پژوهان – ‎2011
Aug 16, 2011 – 1390. ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ(. KM. ) در داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﻣﺮﮐﺰي. اﯾﻮب ﭘﮋوﻫﺎن. ﻣﺮﺑﯽ، ﮔﺮوه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دوﻟﺘﯽ. داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر. ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮي …. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻣﻬﻢ و. ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮي. ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. داﻧﺶ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺰ. ﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت را اﺳﺘﻤﺮار. ﺑﺨﺸﯿﺪ. در دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي. ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎي ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان ﮐﺴﺐ و. ﮐﺎر. ،. دﻫﻪ. 1980.

[PDF]مدل ارزیابی آمادگی استقرار و پذیرش مدیریت دانش در مرکز فناوری اطالعات

ims.atu.ac.ir/article_6990_2ba6f594a71058630ebe11d8cb14016b….

Cached

Translate this pageمدل ارزیابی آمادگی استقرار و … 07. مقدمه. در نظریه مدیریت معاصر ، دانش از اموال مهم سازمان تلقی شده است. و کیفیت دانش. و در دسترس بودن آن. می. تواند از مزایای مهم رقابتی محسوب …. زیرساختهای سازمانی. )ساختار سازمانی، فناوری اطالعات و فرهنگ سازمانی( و. فرآیندها. )فرآیندهای تولید، تبدیل و بکارگیری( از پیش شرط. های. حصول موفقیت.

[DOC]سیر تحول مدیریت دانش – محمد مسعود بهمنی

www.bahmany.net/file/doc/modiriate%20danesh.docx

Cached

Similar

Translate this pageمدیریت دانش سازمانی یکی از ارکانی است که برای انجام کارکرد های سازمان به نحو مطلوب لازم است. … زیرساخت های مورد نیاز برای مدیریت دانش سازمانی در سه گروه عمده جمع بندی می شوندکه عبارتند از: منابع انسانی، فرایند ها و فناوری ها. … مبانی فکری و نظری مدیریت دانش و ابعاد مختلف زیرساختی آن در سازمان ها از مباحث مهم این اثر است.

[PDF]ارزیابی وضعیت فرهنگ سازمانی در یک سازمان فناوری محور دفاعی

www.organizationalculture.ir/1ST-article/002.pdf

Cached

Translate this pageهمچنیـن تحقیقـات نشـان می دهد كـه فرهنگ دانـش محور كه. شـامل ارزش هـا و اعتقـادات اعضـای سـازمان در ارتبـاط بـا مفاهیـم اطاعـات و. دانـش می باشـد یكـی از مهم تریـن عوامـل در موفقیـت مدیریـت دانش اسـت . در پژوهـش حاضـر پژوهشـگر بـر آن اسـت تـا فرهنـگ یـک سـازمان دولتـی را. براسـاس مـدل دنیسـون مـورد ارزیابـی قرار دهـد . از آنجایـی كه این سـازمان …

[PDF]ي و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﺳﺘﺮاﺗﮋ ﺑﺎ ﻧ – پرتال جامع علوم انسانی

www.ensani.ir/storage/Files/20120514171923-9002-1.pdf

Cached

Similar

Translate this pageﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر. ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ از ﻣﺪل ﺣﺬف ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ . در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ، ﺑﺎ ﺗﻮ. ﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺎرﯾﻒ اﺑﻌﺎد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ،. ﻓﺮﻫﻨﮓ و راﻫﺒﺮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان در ﺗﻼش. اﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ و. راﻫﺒﺮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را ﺑﺮ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻧﻘﺶ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ. ﮔﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ، ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ. ﻗﺮار دﻫﻨﺪ . روﯾﮑﺮد ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺤﻮر. ﺗﻘﺴﯿﻢ. ﺑﻨﺪي ﻧﮕﺎه ﻣﻨﺒﻊ. ﻣﺤﻮر و. داﻧﺶ. ﻣﺤﻮر ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﻧﮕﺎه. ﻣﻨﺒﻊ.

[PDF]دریافت

www.ensani.ir/storage/Files/20141217095706-9888-59.pdf

Cached

Similar

Translate this pageDec 17, 2014 – استقرار مديريت دانش يا به عبارت ديگر موفقيت بيشتر در پياده سازی آن از طريق بررسی و ارايه. چارچوبی برای ارزيابی عوامل حياتی و مؤثر در آمادگی موفقيت پياده سازی مديريت دانش است. مبانی نظری پژوهش. مديريت دانش و آمادگی سازمانی. با توجه به پويايی و تغييرات سريع محيط سازمان ها، مديران متوجه شدند كه …

[PDF]نقش مكانيزم هاي توانمندساز سازماني در استقرار فرآيندهاي مديريت دانش

www.ensani.ir/storage/Files/20130318133052-9798-16.pdf

Cached

Similar

Translate this pageMar 18, 2013 – راهبرد فرهنگ / شماره دوازدهم و سيزدهم / زمستان 1389 و بهار 1390. نقش مكانيزم هاي توانمندساز. سازماني در استقرار. فرآيندهاي مديريت دانش. محمود ابوالقاسمي …. به ادبيات نظري و تجربي، دو بعد رسميت و تمركز به عنوان سنجش ساختار سازماني در نظر گرفته ….. پائين تر از حد متوســط و ميانگين نظري ارزيابي شــده است.

[PDF]1344 K – نشریات علمی دانشگاه – دانشگاه پیام نور

journals.pnu.ac.ir/pdf_2632_117c31048d3cf5b2a6f49873cedf678…

Cached

Similar

Translate this page
by دهقانی – ‎2015
مبانی نظری. مدیریت دانش فرایندی است که سازمان را قادر میسازد به. تدوین و فرموله کردن راههایی در تلاش برای تشخیص و. حفظ داراییهای دانش سازمان که توسط کارکنان ….. فرهنگ دانشی. التزام به برنامه دانشی، ارزیابی و پاداش دانشی، قدرت و مشروعیت دانشی، زمان بندی. دانشی، انعطاف دانشی، صیانت دانش. ارتباطات سازمانی پشتیبان دانش.

[PDF]ارتباط فرهنگ سازمانی با اثربخشی مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی در …

jrsm.khu.ac.ir/article-1-1604-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ، ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد. ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ (. 16. ). ﮐﺴﺐ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻫﺮ ﺳ. ﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ. ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ. ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در زﻣﯿﻨﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ از ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﻗﺒﻞ ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ. اي ﻋﻤﻮﻣﯽ در. زﻣﯿﻨﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ. اﻧﺪ. ﯾﮏ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ درﺑﺎره اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ادراك اﻓﺮاد از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ. اﺛﺮﺑﺨﺶ. ﺑﻮدن ﺳﺎزﻣﺎن در …

ششمین کنفرانس مدیریت دانش – Symposia.ir

https://www.symposia.ir/IKMC06

Cached

Translate this pageنظریه ها و مدل های مدیریت دانش – سیستم ها و ابزار مدیریت دانش – طراحی، پیاده سازی و اجرای مدیریت دانش – مدیریت دانش، ساختارها و سازوکارهای سازمانی – مدیریت دانش، منابع انسانی و فرهنگ سازمانی – مدل های بلوغ مدیریت دانش. اقتصاد دانشی. – مبانی و عملکرد اقتصاد دانش محور – مدیریت دانش و مزیت رقابتی سازمان – راهکارهای تبدیل دانش به …

[PDF]وضعيت مديريت دانش و عوامل مؤثر بر استقرار آن در دانشگاه علوم

www.sccr.ir/UserFiles93/rahbord/30/6.pdf

Similar

Translate this pageهر یک از عوامل فرهنگ ســازمانی، حمایت مدیریتی، ســاختار سازمانی و… در استقرار. مدیریت دانش در دانشــگاه نامشــخص است. با توجه به مراتب فوق، تحقیق حاضر بر آن …… فرهنگ نژاد و زهرا صادقی آرانی. )1389(. ارزیابی عملکرد. مجله نظریه مدیریت بخش بهداشــت و درمان شهرستان یزد در به کارگیری فرآیند مدیریت دانش. . جلد 13. شماره 39.

[PDF]اصل مقاله – دانشگاه تهران

https://jibm.ut.ac.ir/article_51604_d6af3e476bb5ea4c8a64dc53273…

Cached

Translate this page
by دیواندری – ‎2014
Nov 9, 2013 – ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﺧﺼﻮﺻﻲ ﭼﻴﺴﺖ؟ •. ﺑﺎﻧــﻚ. ﻫــﺎي ﺗﺠــﺎري ﺧﺼﻮﺻــﻲ ﺑــﺮاي ﻣــﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧــﺶ ﻣﺸــﺘﺮي از ﭼــﻪ راﻫﺒﺮدﻫــﺎ و. ﺳﺎزوﻛﺎر. ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ. ﻛﻨﻨﺪ؟ •. ﺑﺎﻧﻚ. ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﺧﺼﻮﺻﻲ از اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﻣﺸﺘﺮي ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﭼـﻪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻳﻲ. اﻧﺪ؟ ﭘﻴﺸﻴﻨﺔ ﭘﮋوﻫﺶ. ﭘﻴﺸﻴﻨﺔ ﻧﻈﺮي. در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ. ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي و. ﺳﺎﺑﻘﺔ ﭘﮋوﻫﺶ. ﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم. ﺷﺪه در زﻣﻴﻨﺔ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. داﻧﺶ ﻣﺸﺘﺮي ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﭘ.

[PDF]اصل مقاله – دانشگاه تهران

https://jitm.ut.ac.ir/article_36051_a44de34bc9ba82e9b2ef820ef592…

Cached

Translate this page
by آشنا – ‎2013
ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧـﺶ ﺑـﻪ ﻳﻜـﻲ از وﻇـﺎﻳﻒ ﻛﻠﻴـﺪي. ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎي ﻣﻮﻓﻖ اﻣﺮوزي ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﺷـﺪه اﺳـﺖ . اﺟـﺮاي ﻣـﺆﺛﺮ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧـﺶ در ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑـﻪ. زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ. ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﻧﻴﺎز دارد ﻛﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ. ﺗﺮﻳﻦ. آﻧﻬﺎ. اﺳـﺖ . ﻫـﺪف اﻳـﻦ. ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﻲ. ﺗﺄﺛﻴﺮ. اﻧﻮاع ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ در ﻣﺮاﻛـﺰ آﻣﻮزﺷـﻲ ﻳـﻚ. ﺳﺎزﻣﺎن دوﻟﺘﻲ اﺳﺖ . داده. ﻫﺎي ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻲ از. 275. ﻣﺸﺎرﻛﺖ. ﻛﻨﻨﺪه ﺟﻤـﻊ. آوري ﺷـﺪه اﺳـﺖ . ﺑـﺮاي. ارزﻳﺎﺑﻲ …

[PDF]اصل مقاله – دانشگاه تهران

https://jitm.ut.ac.ir/article_36504_7e305afa0e4bc70111822609db7…

Cached

Similar

Translate this page
by رضائی ملک – ‎2013
Oct 9, 2012 – ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮي. ،. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي ﺑﺎﻧﻚ ﺳـﭙﻪ. ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار. ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ . در اﻧﺘﻬﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﮔﺰارش. ﺷﺪه اﺳﺖ . واژه. ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي. : ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮي، داﻧﺶ ﻣﺸﺘﺮي، داﻧﺶ ﺑﺎزار. ، داﻧﺶ. ﻛﺎرﻛﻨﺎن . . 1. ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ، واﺣﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺗﻬﺮان، اﻳﺮان . 2. داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ، واﺣﺪ ﻋﻠﻮم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت …

[PDF]بررسی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی موفق مدیریت دانش در … – دانش حسابرسی

danesh.dmk.ir/article-1-1186-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageبررسی عوامل مؤثر بر پیاده سازی موفق مدیریت دانش در دیوان محاسبات کشور با استفاده از مدل سه …. 1-2- مباني نظري. مفهوم و تعاریف مدیریت دانش. مفهـوم مدیریـت دانـش برای مدت هـای مدیدی به صـورت عملی اما غیررسـمی مورد اسـتفاده واقع. شـده اسـت. دانـش، نـه داده اسـت و نـه ….. تاثیر مثبت و معني دار فرهنگ سازماني بر مدیریت دانش بوده است.

چرا فرهنگ سازمانی مهم است؟ | baset rostami | Pulse | LinkedIn

https://www.linkedin.com/…/چرا-فرهنگ-سازمانی-مهم-است-baset-rost…

Cached

Translate this pageJan 29, 2017 – تاثیر فرهنگ سازمانی در پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش. نویسندگان : فرشاد شکراللهی … همچنین تعریف بالا از مدیریت دانش، شامل روش انجام کار توسط سازمان ها، ارتباط، تجزیه و تحلیل موقعیت، ارایهی راه حل های جدید برای مسائل و توسعهی روش های جدید انجام کسب و کار است. علاوه بر آن، تعریف بالا شامل مباحث …

[PDF]مدیریت دانش، منابع انسانی و فرهنگ سازمانی

karafan.saminatech.ir/WebUsers/…/139501231821381947-F.pdf

Cached

Translate this pageدانش خود، فرهنگ سازمانی خویش را بشناستند. و بستتر فرهنگتی. الزم را برای اعمال مدیریت خود فراهم کنند. .2. مبانی نظری پژوهش. سازمان، مجموعه ای از اجزای به. هم. پیوسته است کته در تعامتل بتا. یکدیگر در جهت تحقق اهدافی معین فعالیت می. کنند. با عنایتت بته. نظریات صاحب. نظران مدیریت، مولفه. هتای ستازمان فرضتی مطتابق.

Images for ‫مبانی نظری ارزیابی ارتباط فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانش‬‎

More images for مبانی نظری ارزیابی ارتباط فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانشReport imagesThank you for the feedback. Report another imagePlease report the offensive image. CancelDone(function(){if(!document.querySelector(“#taw”).clientHeight&&!document.querySelector(“#topstuff”).clientHeight)for(var a=document.querySelector(“#rso”).children,b=0;b<a.length;++b)if(0<a[b].clientHeight){var c=a[b].querySelector("div g-section-with-header");c&&(c.style.marginTop=0);break};}).call(this);

[PDF]دانش در بررسي موانع درون سازماني مؤثر بر استقرار مديريت های عمومي استا

slis.scu.ac.ir/article_11380_35d59bb2ee77477861c422209435d65…

Cached

Similar

Translate this page
by رجایی – ‎2015
توسط متخصصین مربوطه رصد شود و نحوه تعامل. ها و ارتباطـات در سـاز. مان بـه. گونـه. ای. تعريف شود که ساختارها آمادگی مطلوب برای پذيرش طرح. يها. ی ماننـد مـديريت دانـش را. داشته باشند. )رجايی،. 0331. : 63. (. لذا اين تحقیق به بررسی ساختارها و موانع درون. سـازمانی. می. پردازد که بر استقرار مديريت دانش تأثیرگذار هستند. مفاهيم و نظریه.

[PDF]بررسی عوامل زمینه ساز استقرار مدیریت دانش در شرکت مخابرات استان …

iranaict.ir/journal/article-1-308-fa.pdf

Cached

Translate this pageچکیده. در این. تحقیق. عوامل. زمینه ساز. استقرار. مدیریت. دانش. به صورت مطالعه موردي در. شرکت. مخابرات. استان. کرمانشاه طي انجام. نظر سنجي. هاي میداني از کارکنان مربوطه مورد بررسي قرار گرفته است . پس از شناسایي عوامل زمینه ساز مدیریت. دانش، رابطه. بین هریک از عوامل فرهنگ. سازماني،. نظام. فرآیندهاي. دانش و. نظام. فناوري. اطالعات با.

[PDF]358 K

mri-old.modares.ac.ir/article_2487_8a401dcdd926db0e0a79dd67e…

Cached

Translate this page
by موسی خانی – ‎2010 – ‎Related articles
Oct 10, 2007 – ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ اﻗﺪاﻣﻲ، از آﻣﺎدﮔﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار آن. اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻫﺪﻓﻲ اراﺋ. ﺔ. ﻣﺪﻟﻲ. ﺑﺮاي. ﺳﻨﺠﺶ آﻣﺎدﮔﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮاي. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ،. اﺟﺘﻨﺎب. ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ. اﺳﺖ. در. … ﻣﺒﺎﻧﻲ و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ. «-. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ. » را ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺧﺎص ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﺑﺮاي ﻛﺴﺐ، ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ،. ﻧﮕﻬﺪاري،. ﻛﺎرﺑﺮد، ﭘﺨﺶ و ﺧﻠﻖ دوﺑﺎر. ة. داﻧﺶ ﺻﺮﻳﺢ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎزﻣﺎن و.

[PDF]امکان سنجی استقرار نظام مدیریت دانش در دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران

jearq.riau.ac.ir/article_541_d3d6f52991ebffc17b04df084c8bab95….

Cached

Similar

Translate this pageهدف این مقاله ارزیابی وضعیت دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز ی جهت استقرار مدیریت دانش است. پژوهش. حاضر با …. 4- آیا فرهنگ سازمانی در دانشگاه آزاد اسالمی برای استقرار نظام مدیریت دانش از شرایط مناسب برخوردار است؟ 5- آیا بین …. بر اساس مطالعات انجام شده در مبانی نظری و پیشینه پژوهش مدل مفهومی تحقیق به شرح زیر تدوین. شده است.

[PDF]مدیریت دانش و تعالی سازمانی – سازمان بنادر و دریانوردی

www.pmo.ir/…/3a70ee27f570ba6f9052bdb1fc48f75bd60eee51ae2…

Cached

Translate this pageSep 19, 2016 – فرهنگ. « ضرورتی بدون جایگ. زین. در عصر حاضر مالك توفیق سازمان ها. دیگر چندان به حجم و نوع سرمایه ها و پشتوانه اقتصادی آنها. وابسته نیست بلكه به … نیز در شمول ارزیابی های خود قرار داده و از سال. 2005. تا. کنون به … رجائی منتخب گردیده است، شایسته است تا با تعمیق ارتباط تعالی سازمانی با مدیریت دانش،.

[PDF]ارائه مدل مفهومی براساس عوامل مؤثر بر پیاده سازی سیستم مدیریت دانش در

jtdm.irost.ir/article_108_79ba4fa86fc7379aa38b0fac25833aff.pdf

Cached

Similar

Translate this pageخبرگان موضوع، به شناس ایی عوامل مؤثردر پیاده سازی سیس تم مدیریت دانش و ارتباط بین آن ها ….. می توان فعالیت های الزم برای نظریه پردازی داده بنیاد در پژوهش …. شفاف سازی ضوابط یادگیری و آموزش. فرهنگ سازمانی. ایجاد فرهنگ آموزش و یادگیری. توجه به افراد دارای مهارت و تجربه. توجه به افراد ارائه دهنده تجربه. ارزیابی مستمر.

[PDF]ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺪﻟﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﭼﺎرﭼﻮب ا – فصلنامه علوم مدیریت ایران

journal.iams.ir/article_38_2df9b6c04ad3cbe42369035023c777ba….

Cached

Similar

Translate this pageﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ. : ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺪﻟﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﭼﺎرﭼﻮب ارزﺷﻬﺎي رﻗﺎﺑﺘﯽ. ﺣﺒﯿﺐ. اﻟﻪ رﻋﻨﺎﯾﯽ ﮐﺮدﺷﻮﻟﯽ. ٭. ﭼﮑﯿﺪه. اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﻣﺪﯾﺮان ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣـﯽ. ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﺎ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻓﺮﻫﻨـﮓ. ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ….. روﮐﺮاﺗﯿﮏ. اﯾﻦ ﻧﻮع ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ وﺑﺮ و ارزﺷﻬﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﺗﮑﺎء ﺑﻪ ﺳـﻨﺘﻬﺎ و آداب و. رﺳﻮم، ﺛﺒﺎت، ﻫﻤﮑﺎري و ﻫﻤﻨﻮاﯾﯽ ﻣﺘﮑـﯽ اﺳـﺖ . ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑـﺮ اﺳـﺘﻘﺮار. ﻣﺸﺨﺼـﻪ. ﻫـﺎي اﺻـﻠﯽ. ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ ﮐﻼﺳﯿﮏ.

[PDF]بر ین موانع استقرار نظام پرداخت مبتني شناسايي و تبی هاي دولتي …

hrm.iranjournals.ir/article_23141_a2c292dfc260fab82033fe00c0d…

Cached

Similar

Translate this page
by عباسی – ‎2016
های ارزیابی عملکرد، کمبود. دانش و تخصو الزم وپایين بودن مشارکت کارکنان در استقرار این نظام. ها، ضعف تعهد. مدیریتی، ضعف. فناوری اطالعات و ارتباطات، بودجه و …. آشنایی با نظریه. ای که در پس پرداخت مبتنی. برعملکرد وجود دارد و تـأثير بـالقوه آن، بـرای. درک این که پرداخت برمبنای عملکرد چه نقشی می. تواند در یک سازمان ایفا کند، …

رابطه فرهنگ سازمانی و وجدان کاری کارکنان با نقش میانجی گری …

jas.ui.ac.ir/article_18421.html

Cached

Translate this pageبه همین سبب نگارندگان بررسی رابطه فرهنگ سازمانی[3] با وجدان کاری و نقش میانجی‌گری جامعه‌پذیری سازمانی[4] را موضع این تحقیق قرار دادند، چرا که شناسایی عوامل اثر گذار بر وجدان کاری در راستای مطالعات سازمانی می‌تواند گامی مؤثر در راستای شناخت و ایجاد دانش نظری و تجریی در این حوزه گردد . این پژوهش به دو دلیل از مطالعات قبلی …

رئیس دبیرخانه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

www.iausari.ac.ir/Public/WebSite_Menu_Content/DMC.aspx?…

Cached

Translate this pageReef Resources Assessment and management technical paper ISI,ISSN:1607-7393, 2014 – vol.40 , pp 255-264(IF=0.146); رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری و تعیین سهم هر یک از مولفه ها،فصلنامه علمی- پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت،سال پنجم،شماره …

[DOC]" شناسايي عوامل موثر بر بکارگيري تجارت الکترونيکي: مطالعه بين …

https://tmj.um.ac.ir/index.php/manag/article/download/2881/1510

Cached

Similar

Translate this page
by انصاری رنانی – ‎2010 – ‎Related articles
براي تدوين چارچوب نظري مدل تحقيق ادبيات و پيشينه تحقيق بررسي و مدل زنجيره ارزش فعاليت هاي سازمان مبناي ارزيابي اثر مديريت دانش بر فرآيندهاي سازماني قرار گرفت. … در عصر ارتباطات و فناوري اطلاعات، دانش به عنوان عامل اساسی و منبع حياتي سازمان ها در عرصه رقابت، براي دست يابي به مزيت رقابتي پايدار محسوب مي گردد.

[PDF]مديريت دانش

coop.mcls.gov.ir/handler/dl_doc.aspx?i=894

Cached

Translate this pageدر. سایه فراهم بودن و ایجاد وتوسعه سازو کار هاي مدیریت دانش وپياده سازي آن محقق مي گردد. کلمات کليدي: مدیریت دانش. فرهنگ سازماني. چرخه عمر دانش،اهداف مدیریت دانش …. که بين اثر مدیریت دانـش و افـزایش. بهره وري رابطه مثبتي وجود دارد. مباني نظري. یکي از اهداف آشکار مدیریت دانش، ایجاد ارزش در سازمان. هاست. یکي از عمومي. ترین راه.

[PDF]جهت دانلود لیست مقالات پذیرفته شده لطفا اینجا کلیک نمائید. – ISC

conf.isc.gov.ir/FileForDownload/files/list%20Tm.pdf

Cached

Translate this pageارائه چارچوبی جهت ارزیابی آمادگی الکترونیکی به منظور استقرار دولت الکترونیک در سازمانهای دولتی بر مبنای روش DOI(مطالعه …. بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش (مورد مطالعه: شرکت سبحان انکلوژی)| …. تبیین الگوی ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران با تأکید بر نظریه سلسله مراتبی.

امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در صنعت حمل و نقل – دانلود پایان نامه های …

download-thesis.com/…/امکان-سنجی-استقرار-مدیریت-دانش-در-صن…

Cached

Translate this page2-1-3- تاریخچه مدیریت دانش 15 2-1-4- اصول مدیریت دانش 16 2-1-5- تئوری های مدیریت دانش 18 2-1-5-1- تئوری مدیریت دانش جامع 18 2-1-5-2- تئوری مدیریت دانش تیمی 19 2-1-5-3- تئوری مدیرت دانش جامعه گرا 21 2-1-6- زیرساختارهای مدیریت دانش 22 2-1-6-1- منابع انسانی 25 2-1-6-2- فناوری اطلاعات 26 2-1-6-3- فرهنگ سازمانی 28

مقاله بررسی رابطه یادگیری سازمانی با خلاقیت و نوآوری در غالب توجه به …

https://www.civilica.com/Paper-ICIC01-ICIC01_028=بررسی-رابط…

Cached

Translate this pageدر راستای استقرار فرایندهای مدیریت دانش در سازمان ها، پادگیری سازمانی به عنوان ابزاری حیاتی شناخته شده است. … در این تحقیق سعی می شود ابتدا مبانی نظری مفاهیمی چون مدیریت دانش، یادگیری سازمانی و نیز خلاقیت و نوآوری در سازمان بیان شوند و با رویکردی کمی رابطه میان یادگیری سازمانی و خلاقیت و نوآوری ارزیابی شود به این …

[DOC]بهره وری نیروی انسانی – مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی

tosea.mui.ac.ir/sites/tosea.mui.ac.ir/files/bahrevari.docx

Cached

Similar

Translate this pageعوامل مؤثر بر عملکرد در سطح سازمانی عبارت اند از:ساختار سازمانی، محیط سازمانی، سیاستها، رویه های سازمانی و فرهنگ سازمانی(رابینز، 1377).عوامل مؤثر بر عملکرد گروهی عبارت اند از:ارتباطات، رهبری، قدرت، سیاست، رفتار گروهی و تعارضی(رابینز، 1377). در این پژوهش منظور از عوامل مؤثر بر عملکرد، عواملی است که مدل هفت عامل عملکرد …

عوامل سازمانی و زمینه‌ای توسعۀ حرفه‌ای معلمان ابتدایی در … – مدیریت مدرسه

jsa.uok.ac.ir/article_49310.html

Cached

Translate this pageاز آن‌جایی‌که مبانی نظری و پژوهشی که به‌طور خاص به عوامل سازمانی و زمینه‌ای توسعهی حرفه‌ای معلمان به‌ویژه معلمان مدارس استثنایی پرداخته باشد، وجود نداشت، لذا در پژوهش ….. فرهنگ سازمان یادگیرنده، استقرار نظام مدیریت دانش توسعهی حرفه‌ای معلمان، تشویق یادگیری تیمی، آموزش همکاری و به اشتراکگذاری دانش و ایجاد سازوکار ارزیابی …

دکتر غلامعلی طبرسا – پروفایل

https://www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375447

Cached

Translate this pageFeb 12, 2018 – جمالي نظري, "طراحي و تبيين الگوي مديريت فلات زدگي شغلي در سازمان هاي ايراني مورد مطالعه وزارت صنعت ، معدن و تجارت" , مديريت سازمان هاي دولتي-دانشگاه پيام نور, نسخه … ابدالي, "تبيين ارتباط هوش سازماني و خلق دانش مورد مطالعه كاركنان يك شركت صنعتي" , پژوهش نامه مديريت تحول, نسخه 4, صفحات:110-132, 1391.

5 گام برای استقرار و نهادینه‌سازی مدیریت دانش در سازمان‌ها

www.moshaveran.net/KmMag.aspx?id=252

Cached

Similar

Translate this pageSep 18, 2016 – ارتباط پیاده‌سازی مؤثر مدیریت دانش و تغییر … تغییر فرهنگ سازمانی یکی از الزامات پیاده‌سازی مدیریت دانش است، اما فرآیند تغییر باید مرحله به مرحله انجام شود و نیازمند گذر زمان است. … ارزیابی مدیریت دانش، به درک درستی از واقعیت فعلی، شناسایی شکاف‌های دانشی و تعریف دامنه و مقیاس اجرای طرح منجر می‌شود.

[PDF]بررسی رابطه بین مؤلفه های سلامت سازمانی با امکان پذیری استقرار

jpe.mazums.ac.ir/article-1-61-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageFeb 15, 2015 – Ph.D. (3. چکیده. زمینه و هدف: این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین مؤلفه های سالمت سازمانی بر. امکان پذیری استقرار مدیریت دانش در بخش ستادی دانشگاه علوم پزشکی ایران صورت. گرفت. مواد و روش. ها: روش پژوهش كاربردی، همبستگی، پیمایشی است. جامع. ه آماری را. كلیه كاركنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی ایران تشکیل …

[PDF]Explanation impact of knowledge management Infrastructures on …

dralirabiee.ir/userfiles/pdf/011.pdf

Cached

Similar

Translate this pageحاضر به بررسي تاثير زیرساخت هاي مدیریت دانش در استقرار مدیریت دانش سازمان در یكي از شرکت هاي. قطعه … مي نمایند لذا در این مقاله سعي بر آن است ارتباط بين زیرساخت هاي مدیریت دانش و تاثير آن بر استقرار موفقيت ….. موثر بر استقرار مدیریت دانش انجام شده عوامل زمينه اي شامل ساختار سازماني، فرهنگ سازماني و فناوري اطالعات.

[PDF]پیام نور؛ مدیریت دانش در دانشگاه های کلیدی مدیریت دانش … – نامه آموزش عالی

journal.sanjesh.org/article_14880_f93785cba8b5096a258aa0a9e30…

Cached

Translate this pageApr 9, 2014 – ل حمايت مديريت، حس تعلق سازماني، مشارکت. در تصمیم. گیری، پردازش دانش، انتقال دانش، تسهیم دانش،. سیستم. های اطالعاتي، مديريت فناوری، فرايندهای کسب. اطالعا. ت. با استقرار مديريت دانش در سازمان آموزش و. پرورش استان بوشهر رابطه وجود دارد . بین فرهنگ،. فرايندهای دانش و فن. اوری اطالعات با استقرار مديريت.

 

گروه بازاریابی تلگرام

لینک گروه بازاریابی تلگرام

گروه بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی شبکه ای

گروه های بازاریابی در تلگرام

پشتیبانی 24 ساعته آنلاین  در صورت وجود مشکل در روند دانلود و خرید هر کدام از فایل های این سایت  با    09214087336 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇برای دانلود فایل  روی لینک زیر کلیک نمایید👇👇👇👇👇👇👇👇👇

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *