ماهیت هوش معنوی و بررسی کارکرد آن در سازمان

هدف از این تحقیق برررسی ماهیت هوش معنوی و بررسی کارکرد آن در سازمان بصورت کامل و جامع و با منابع جدید می باشد

 

گروه بازاریابی تلگرام

لینک گروه بازاریابی تلگرام

گروه بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی شبکه ای

گروه های بازاریابی در تلگرام

پشتیبانی 24 ساعته آنلاین  در صورت وجود مشکل در روند دانلود و خرید هر کدام از فایل های این سایت  با    09214087336 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇برای دانلود فایل  روی لینک زیر کلیک نمایید👇👇👇👇👇👇👇👇👇

لینک منبع و پست :

ماهیت هوش معنوی و بررسی کارکرد آن در سازمان


http://arshad.fileina.com/product-75296-ماهيت-هوش-معنوي-و-بررسي-کارکرد-آن-در-سازمان.aspx

[PDF]ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎ

www.ensani.ir/storage/Files/20131214091538-9403-105.pdf

Cached

Similar

Translate this pageDec 14, 2013 – ﻣــﻮازات. ﺑﺮرﺳــﯽ. ﻣﺆﻟﻔــﻪ. ﻫــﺎي. ﻧــﻮﯾﻦ. آﺳــﺘﺎﻧﻪ. ي. ﻫــﺰاره. ي. ﺳــﻮم. ﻣــﯿﻼدي. ﺑــﻪ. اﻓــﺰده ﺷــﺪه. اﺳــﺖ . در. اﯾــﻦ. راﺳــﺘﺎ. ﭘــﮋوﻫﺶ. ﻫـﻮش ﻣﻌﻨـﻮي ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﺳـﺎزﻣﺎن. ﻫـﺎي ﺧـﺪﻣﺖ. رﺳـﺎن. ـﯽ و ﺗـــﺪوﯾﻦ ﺷـــﺪه اﺳـــﺖ . در اﯾـــﻦ ﻣﻘﺎﻟـــﻪ از ﺑـــﯿﻦ. ﺳــﺎن، ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﻧﻘــﺶ ﺑﺴــﯿﺎر ﻣﻬــﻢ و. ﺗﺄﺛﯿﺮﮔــﺬار. ﻣﻌـﻪ، اﯾـﻦ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺟﺎﻣﻌـﻪ. ي ﻣـﻮرد ﭘـﮋوﻫﺶ. ﻌﻨــﻮي ﮐﺎرﮐﻨــﺎن آن از ﭼﻬــﺎر ﺑﻌــﺪ ﺳــﺠﺎﯾﺎي …

[PDF]ﺍ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺳﻼﻣﺖ ﻭ ﻣﻌﻨﻮ ﻫﻮﺵ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺑﻴﻦ ﺭ – پرتال جامع علوم انسانی

www.ensani.ir/storage/Files/20170226045648-10009-142.pdf

Cached

Similar

Translate this page
by پاک نیت – ‎2016
Feb 26, 2017 – ﺑﺮرﺳﯽ. راﺑﻄﻪ. ﺑﯿﻦ. اﺑﻌﺎد. ﻫﻮش. ﻣﻌﻨﻮي. و. ﺳﻼﻣﺖ. ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ. ﺑﺎ. ﻧﻘﺶ. واﺳﻄﻪ. اي. رﻓﺘﺎر. ﺷﻬﺮوﻧﺪي. ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮق ﻣﻨﻄ. ﻘﻪ. اي ﻓﺎرس ﺑﻮده اﺳﺖ . از ﻧﻈﺮ. ﻣﺎﻫﯿﺖ و اﻫﺪاف، اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻮع … و ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻏﺬﻫﺎي ﺗﻠﻒ ﺷﺪه ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد . ﺳﻮﻧﺮ. ﭘﻼت. 10. (. 2010. ) در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ. ﮐﻪ. رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي. در. ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎ. ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد. و. ﮐﯿﻔﯿﺖ. ﺧﺪﻣﺎت. و. اﻓﺰاﯾﺶ. ﺑﺎزدﻫﯽ. و. ﮐﺎرﮐﺮد.

[PDF]ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي و رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ روان در ﻛﺎر – مجله دانشگاه علوم …

journal.skums.ac.ir/article-1-1787-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this page
by M Ghasemi-Pirbaloti – ‎2014 – ‎Cited by 8 – ‎Related articles
ﻫﻮش. ﻣﻌﻨﻮي در. ﻣﺤﻴﻂ. ﺷﺎﻣﻞ: اﻣﻨﻴﺖ ﺷﺨﺼﻲ. و. اﻳﺠﺎد. آراﻣﺶ. ﺧﺎﻃﺮ، اﻳﺠﺎد. ﺗﻔﺎﻫﻢ. ﺑﻴﻦ. اﻓﺮاد و. ﺑﻬﺒﻮد ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر. ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. ﻛﺮدن. ﭼﻜﻴﺪه: زﻣﻴ. ﻨﻪ و ﻫﺪف: ﺑﺴﻴﺎري از ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن … ﻮش ﻣﻌﻨﻮي، رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ. و ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ در اﺧﺘﻴﺎر ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻔﻜﺮ ﻛﻠﻲ، اﻋﺘﻘﺎد، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ. و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت، ﺳﺠﺎﻳﺎي اﺧﻼﻗﻲ، ﺧﻮد آﮔﺎﻫﻲ، ﻋﺸﻖ و ﻋﻼﻗﻪ، ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻛﺎر، ﻛﺴﺎﻟﺖ، ﻧﺎراﺣﺘﻲ …

[PDF]ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻣﻔﻬﻮم ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي از ﻣﻨﻈﺮ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و اﺳﻼ – نشریه اسلام و سلامت

www.iahj.ir/files/site1/user…/alijorsara-A-10-51-9-da4b28d.pdf

Cached

Similar

Translate this page
by M Fazeli Kebria – ‎2014 – ‎Cited by 3 – ‎Related articles
ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي اﺳﺖ . اﻣﺮوزه رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻼﺋﻖ دﯾﻨﯽ و. ﻣﻌﻨﻮي را ﺧﻮاه ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در ﮐﺎرﻫﺎي ﺧﻮد و ﺧ. ﻮاه ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﺧﺎص ﺗﺮ، در. ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي روان درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ . آﻧﭽﻪ از ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ …. اﺧﻼﻗﯽ، ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ، ﺑﯿﻦ ﻓﺮدي و … را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻓ. ﺮد را در ﺟﻬﺖ. ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎي اﻃﺮاﻓﺶ و دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ دروﻧﯽ و. ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﯾﺎري ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. (». ).1. روان ﺷﻨﺎﺳﺎن درﺑﺎرة ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻫﻮش ﻧﻈﺮﯾﺎت …

[PDF]ﻫﺎي ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر ؛ ﻟﻔﻪ ﺆ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺳﻨﺠﺶ ﻣ ﻧﮋا

journals.usb.ac.ir/article_640_7f8d79f648af5edfef3b1ac2f74a0a14…

Cached

Translate this pageﻫﺎي اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب. ﻣﻲ. ﺷﻮد . درك و آﮔﺎﻫﻲ از ﻣﻌﻨﺎي زﻧﺪﮔﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻮش. ﻣﻨﻄﻘﻲ و ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻲ. ﺷﻮد و ﻣﺴﺘﻠﺰم اﺳﺘﻔﺎده. از ﻫﻮﺷﻲ وراي دو ﻫﻮش ﻣﺰﺑﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻫﻮش، ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ. ﺷﻮد … ﺻﺎﺣﺐ. ﻧﻈﺮان در ﻣﻮرد ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻫﻮش. ﻣﻌﻨﻮي ﻣﻲ. ﮔﻮﻳﺪ ﻫﻮش. ﻣﻌﻨﻮي، ﻇﺮﻓﻴﺖ اﻧﺴﺎن. اﺳﺖ. ﺑﺮاي. ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﭘﺮﺳﻴﺪن ﺳﺌﻮاﻻت ﻏﺎﻳﻲ درﺑﺎره ﻣﻌﻨﺎي زﻧﺪﮔﻲ و ﺑﻪ. ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭘﻴﻮﻧﺪ. ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺑﻴﻦ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺎ و ﺟﻬﺎﻧ.

[PDF]ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺎرﮐﻨ – دانشگاه علوم پزشکی …

hospfa.iums.ac.ir/uploads/hoshe_ma_navi.pdf

Cached

Similar

Translate this pageﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ. ب. اﻫﺪاف دوره : آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم و ﺗﻌﺎرﯾﻒ. ﻫﻮش. ﻣﻌﻨﻮي. و راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ آن …… ﺑﺮرﺳﯽ. ﻗﺮار. ﻣﯽ. دﻫﯿﻢ. در. ﺗﻌﺎرﯾﻒ. و. اﻟﮕﻮﻫﺎي. ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي. ﻫﺮ. ﯾﮏ. از. اﯾﻦ. ﺻﺎﺣﺐ. ﻧﻈﺮان،. ﺑﺮ. ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ. ﻫﺎ،. ﻇﺮﻓﯿﺖ. ﻫﺎ. و. ﻣﻨﺎﺑﻊ. ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ. ﺗﺎﮐﯿﺪ. ﺷﺪه. اﺳﺖ . ﺗﻌﺎرﯾﻒ و ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎي ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي. ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎي ذﻫﻨﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﺠﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﺮاي …

هوش اخلاقي و بررسي كاركردهاي آن در سازمان از منظر اسلام | اسلام و پژوهش‌هاي …

modiriyati.nashriyat.ir/node/82

Cached

Similar

Translate this pageSep 23, 2014 – با مطالعة ديدگاه اسلام دربارة كاركردهاي هوش اخلاقي در سازمان، كه با روش توصيفي(از حيث ماهيت و روش) و كتابخانه‌اي (از لحاظ راه‌كار و نوع فعاليت اجرايي) انجام شد، … رابطة هوش معنوي و هوش اخلاقي با رهبري تحوّل آفرين (سجّادي، www.ganj.irandoc.ac.ir)؛ ارتباط سنجي هوش اخلاقي و درگيري شغلي كارمندان دانشگاه شهيد باهنر …

بررسی وضعیت و رابطه بین هوش اجتماعی و عملکرد شغلی مدیران …

lis.aqr-libjournal.ir/article_43940.html

Cached

Translate this pageمقدمه و بیان مسئله. در دهههای پایانی قرن بیستم و در آغاز هزارۀ سوم، موضوعی که نظر پژوهشگران حوزه مدیریت را به خود جلب نموده این است که ضریب هوشی، تنها عامل موفقیت و بهبود عملکرد مدیران نیست، بلکه مدیر ضمن برخورداری از هوش فکری، باید از بهرۀ‌ هوشی بالایی در حوزههای هوش هیجانی[1] و هوش اجتماعی[2] نیز برخوردار باشد (نورایی و …

[PDF]ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺑﺎ راﺑﻄﻪ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎ – دانشگاه علوم پزشکی شهید …

journals.sbmu.ac.ir/en-jnm/article/download/8458/6670

Cached

Translate this page
by حسن درویش – ‎2015 – ‎Related articles
Oct 14, 2014 – زﻣﯿﻨﻪ و اﻫﺪاف: ﻫﻮش. ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮓ. ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻗﻮي در ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﺳـﺎزﻣﺎن. ﻫـﺎ ﺑﺎﻋـﺚ اﻧﺘﺨـﺎب اﺳـﺘﺮاﺗﮋي. ﻫـﺎي ﻣﻨﺎﺳـﺐ در. ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎ و ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ. ﺷﻮد. ﻫﺪف اﯾـﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﺑﺮرﺳـﯽ را. ﺑﻄـﻪ ﺑـﯿﻦ ﻫـﻮش. ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ و ﻋﻤﻠﮑـﺮد. ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑـﺎ. ﻓﺮﻫﻨﮓ. ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن داﻧﺸﮑﺪه. ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم. ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﯿﺪﺑﻬﺸﺘﯽ اﺳﺖ. ﻣﻮاد و روش. ﻫﺎ: در. اﯾﻦ. ﺗﺤﻘﯿﻖ. از روش. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ. اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪه اﺳـﺖ.

[PDF]ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي و رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻌﻠﻤﺎ

jep.atu.ac.ir/article_6057_b89a1f8e7fae330591e69a25f962e16d.pdf

Cached

Translate this page
by موسوی – ‎2012
Jul 27, 2011 – ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي و رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻌﻠﻤﺎن … 73. -4. رﻓﺘﺎري ﻛﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰاﻳﻲ در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ آن دارد(ﻛﺎﺳـﺘﺮو و ﻫﻤﻜـﺎران،. 2004. ؛ﻧﺖ ﻣﻴﺮ. 1. و ﺑﻮﻟﺰ. 2. ،. 1997. ). از ﻧﻈﺮ ﺑﻮﻟﻴﻨﻮ و ﺗﻮرﻧﻠﻲ. 3. 2003(. ) او ﺳﻲ ﺑﻲ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻛﺎرﻛﻨـﺎن از ﻗﺒﻴـﻞ اﻧﺠـﺎم. وﻇﺎﻳﻒ اﺿﺎﻓﻲ، ﻛﻤﻚ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاد در ﻣ. ﺤـﻞ ﻛـﺎر، ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ در ﺣﺮﻓـﻪ ﺧـﻮد و ﺣﻔـﻆ آن،. ﭘﻴﺮوي از ﻗﻮاﻧﻴﻦ ( ﺣﺘﻲ …

بررسی رابطه بین اخلاق حرفه ای و هوش معنوی در مدیران دبیرستان های …

download-thesis.com/…/بررسی-رابطه-بین-اخلاق-حرفه-ای-و-هوش-م…

Cached

Translate this page2-8- ماهیت شخصی اخلاق 2-9- انواع فرهنگ های اخلاقی 2-10- سه گام در نهادینه سازی اخلاق 2-11- الکوی نهادینه سازی اخلاق 2-12- جایگاه راهبردی اخلاق 2-13- مدیریت اخلاق در سازمان 2-14- فواید مدیریت اخلاق در سازمان 2-15- تدابیرساختاری در مدیریت اخلاق 2-16- کارکرد های مدیریت اخلاق 2-17- تحلیل مفهوم اخلاق سازمان 2-18- سازمان های اخلاقی …

[PDF]اصل مقاله (374 K)

https://journals.ut.ac.ir/article_60767_7d4c98e9871d44417267791…

Cached

Similar

Translate this page
by عسگری – ‎2016 – ‎Related articles
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ. ﺷﻤﺎر ﻣﻲ. رود . اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ. ﺗﺄﺛﻴﺮ. ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻓﺮدي ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑـﺎ. در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﻼﻗﻴﺖ، ﻧﻮآوري و ﺳﻼﻣﺖ روان در ﻧﻘﺶ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ ﻣـﻲ. ﭘـﺮدازد . روش ﭘـﮋوﻫﺶ از. ﻧﻮع ﻛﻤﻲ، ﻛﺎرﺑﺮدي … اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن دارد. ؛. از اﻳﻦ رو ﺑﺎ روﻳﻜﺮدي. ﻓﺮﺻﺖ. ﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ ﺑﻪ. دﻧﺒﺎل ارﺗﻘﺎي ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺧﺒﺮﮔﺎن و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺧﻮد اﺳﺖ . ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪ. اي ﻛﺎر اﻳـﻦ. ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﻪ. ﮔﻮﻧﻪ. اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ و ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي ﻣﻲ.

بررسی تأثیر هوش معنوی و خودکارآمدی معلمان بر سبک‌های تدریس آنان با …

nea.ui.ac.ir/article_21749.html

Cached

Translate this pageهدف این پژوهش بررسی تأثیر هوش معنوی و خودکارآمدی معلمان بر سبک های تدریس آنان در شهرستان رودبار است که ویژگیهای جمعیتشناختی جنسیت، سابقة تدریس، رشتة … هوش معنوی در انتخابها و اقدامات معلمان دورة ابتدایی، ضرورت توجه به اهمیت و نقش تأثیرگذاری اعتقادات و باورهای معلمان بر انگیزة آنان و همچنین کارکرد سازمان آموزش و …

پایان نامه بررسی رابطه بین اخلاق حرفه ای و هوش معنوی در مدیران …

www.rasathesis.ir/…/پایان-نامه-بررسی-رابطه-بین-اخلاق-حرفه-ای-و…

Cached

Translate this pageپایان نامه بررسی رابطه بین اخلاق حرفه ای و هوش معنوی در مدیران دبیرستان های شهرستان مشهد پایان نامه کارشناسی ارشد M.A رشته مدیریت آموزشی چکیده اخلاق حرفه ای به عنوان یکی از ویژگی های سرمایه ی انسانی و معنوی هر جامعه یا سازمان است اخلاق گرایی می تواند.

[PDF]هوش مدیریت – نشریه آزمایشگاه و تشخیص

labdiagnosis.ir/article-1-103-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageانتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. نتای ج مطالعات مختل ف در میان آزمایش گاه های بالینی. بیمارس تان های دانش گاه علوم پزش کی تهران نشان داد که. این مدیران از بهره هوش ی با ه وش منطقی، هوش معنوی،. اخالقی و فرهنگی باال برخوردار هستند. عالوه بر این از باال. بودن هوش های مزبور در میان این افراد ارتباط معنی داری با.

[PDF]بررسی رابطه سطح هوش هیجانی کارکنان و ادراک آنان از عدالت سازمانی در بی

jhm.srbiau.ac.ir/article_10413_a8659ea5bcd7f9827c9c9475d9365…

Cached

Translate this page
by رزقی شیرسوار – ‎2017 – ‎Related articles
May 2, 2017 – وضعیت سازگاری شغلی منابع انسانی صورت پذیرد. کلیدواژه. ها: هوش معنوی،. هوش هیجانی،. رفتار شهروندی سازمانی،. سازگاری شغلی،. دانشگاه علوم پزشکی بابل . -4. استادیار …. در ماهیت وجود، واقعیت، جهان، فضا، زمان، مرگ و. دیگر مسائل وجودی یا … هوش. عقلی صرفاً بر پایۀ کارکرد قشر تازه مخ استوار است؛. یعنی ﻻیه.

مقاله بررسی تأثیر هوش معنوی بر عملکرد شغلی : سازمان مورد مطالعه …

https://www.civilica.com/Paper-ICMM02-ICMM02_240=بررسی-…

Cached

Translate this pageامروزه مزیت رقابتی یک سازمان داشتن نیروی انسانی توانمند میباشد، با ورود هوش معنوی در سازمان این توانایی در کارکنان ایجاد گشت تا چشمانداز یکپارچهتری ، را…
Missing: ماهیت

هوش اخلاقی و بررسی کارکردهای آن در سازمان – خبرگزاری فارس

www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940616001525

Cached

Similar

Translate this pageSep 21, 2015 – با مطالعه دیدگاه اسلام درباره کارکردهای هوش اخلاقی در سازمان، که با روش توصیفی(از حیث ماهیت و روش) و کتابخانه‌ای (از لحاظ راه‌کار و نوع فعالیت اجرایی) انجام … رابطه هوش معنوی و هوش اخلاقی با رهبری تحوّل آفرین (سجّادی، www.ganj.irandoc.ac.ir)؛ ارتباط سنجی هوش اخلاقی و درگیری شغلی کارمندان دانشگاه شهید باهنر …

[PDF]بررسی ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه هوش معنوی کینگ در جانبازان …

https://militarymedj.ir/article-1-1400-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this page
by H Sharif Nia – ‎2015 – ‎Cited by 4 – ‎Related articles
Nov 16, 2015 – ده. اهداف: پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی. های. روانسنجی. پرسشنامه. هوش معنوی. کینگ. در جانبازان. جسمی جنگ ایران. -. عراق در. سال. 1393. انجام گرفت. روش. :ها …. همچنین هوش. معنوی وسیله. ای برای سنجش معنا و مسیر زندگی فرد است. [4]. و. موجب ارتقای کارکرد روزانه سالمت جسمی و روحی فرد می. شود. [8] . بر اساس یافته.

[PDF]با تأکيد بر نقش ميانجی هوش سياسی آفرین بر تغييرات سازمانی …

ipom.journals.pnu.ac.ir/pdf_3051_1bd18907f81965ca0e17be577e…

Cached

Similar

Translate this page
by دوستار – ‎2016
Political Intelligence, Governmental Organizations of. Guilan Province. بررسی تأثير رهبری تحول. آفرین بر تغييرات سازمانی. با تأکيد بر نقش ميانجی هوش سياسی. محمد دوستار. 1. ، یعقوب ممبينی. *. 2. ، مهشيد گودرزی. 3 .1. دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه گیالن، رشت، ایران .2. دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشگاه تهران، تهران، …

بررسي تاثير آموزش مولفه هاي هوش معنوي بر کيفيت زندگي همسران …

www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=158662

Cached

Similar

Translate this page
by هادي تبار حميده
دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی بررسي تاثير آموزش مولفه هاي هوش معنوي بر کيفيت زندگي همسران جانباز شاغل به تحصيل در مدارس بزرگسالان شهر تهران در سال … به منظورجمع آوري داده ها از «پرسشنامه» کيفيت زندگي Sf-36 وار و شربورن (1992) که ابعاد 8 گانه (کارکرد جسماني، محدوديت نقش در ارتباط با سلامت جسماني، محدوديت …
Missing: ماهیت ‎سازمان

[PDF]بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی و هوش معنوی با رضایت از زندگی در …

https://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-114-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageJun 15, 2016 – پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی ویژگی های شخصیتی و هوش معنوی با رضایت از زندگی در کارکنان یک شرکت. صنعتی در استان … با برون گرایی باالتر، توافق پذیری باالتر، وجدان باالتر و هوش معنوی باالتر، رضایت از زندگی بیشتری دارند. باالترین … خویشتن سازمان یافته دائمی می داند که محور تمام تجربه های.

رابطه بین مولفه های هوش هیجانی مدیران بر عملکرد کارکنان در دانشگاههای

edu.bojnourdiau.ac.ir/article_524002_977beebfbee1f8365f3db678… – Translate this page
با توجه به این که مدیران اثر بخش همواره به دنبال راه هایی برای بهبود عملکرد کارکنان و سازمان. خود می باشند، آنها میتوانند با … با توجه به اهمیت هوش هیجانی و نقش آن در تغییر عملکرد، این پژوهش به بررسی نقش مولفههای. هوش هیجانی مدیران در … در میان انواع سازمانها، در سازمانهای آموزشی رعایت ماهیت انسانی – اجتماعی. در تعامل بین اعضا و فرا …

[PDF]بررسی رابطه هوش هیجانی با سرمایه اجتماعی سازمانی )مطالعه موردی دانشگا

jearq.riau.ac.ir/article_520_dc0f65d7d9f1afcd420e594b181f0c22….

Cached

Similar

Translate this pageپژوهش حاضر با هدف» بررسي رابطه بین هوش هیجانی با سرمایه اجتماعی سازمانی کارکنان دانشگاه. شیراز « به روش توصیفي- … سازمانی را “منبعي که انعکاس دهنده ماهیت روابط اجتماعي در درون سازمان است” تعریف مي کنند. از نظر. آنان سرمایه …. بنابراین می توان سرمایه اجتماعی به عنوان نتیجه کارکرد عاطفی یا هیجانی. واحد اجتماعی در نظر …

[PDF]بررسی ارتباط هوش معنوی ومؤلفه های شخصیت در بین پرستاران …

journals.research.ac.ir/files/site1/rds…/article-862-181273.pdf

Cached

Similar

Translate this page
by ناظمی – ‎2013
معنوی است. بر پايه اهميت نقش معنويت در محيط های كاری. بخصوص مشــاغل حساســی كه در حيطه درمــان ايفای نقش. می كنند. هدف از انجام اين پژوهش بررسی ارتباط هوش معنوی …. عدم تعهد به سازمان،دير. رسيدن سر كار، عدم رفتار شهروندی و جوانمردی. در محيط كاری نمونه هايی از عدم شناخت معنای. زندگی در محيط كاری است. برای شناخت معنای. زندگی و …

[PDF]ﺑﻪ ﺗﺮك ﺧﺪﻣﺖ ﻳﻞ در ﺗﻤﺎ ﻲ و ﺳﺎزﻣﺎﻧ ﻲ اﺧﻼﻗ ي، ﻧﻘﺶ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮ

www.socialpsychology.ir/WebUsers/…/139608072333468809-F.p…

Cached

Translate this pageﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ. ﮔﻴﺮي ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺳﻄﺢ ﻫﻮش. ﻫﺎي ﻣﻌﻨﻮي،. اﺧﻼﻗﻲ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮان ﻣﺪارس، از ﻣﻴﺰان ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﺮك ﺧﺪﻣﺘﺸﺎن ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ. ﺷﻮد . واژﮔﺎن. ﻛﻠﻴﺪ. :ي. ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮ. ي،. ﻫﻮش اﺧﻼﻗ. ﻲ،. ﻫﻮش ﺳﺎزﻣﺎﻧ. ﻲ،. ﺗﻤﺎ ….. ﻛﺎر. ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ. اﺳﺖ. ،). اﻫﻤﻴﺖ. ﺷﻐﻞ. (. ﻣﻴﺰاﻧﻲ. ﻛﻪ. ﺷﻐﻞ. ﻓﺮد. روي. زﻧﺪﮔﻲ. و. ﺷﻐﻞ. ﺳﺎﻳﺮ. اﻓﺮاد. ﺗﺄﺛﻴﺮ. ﻣﻲ. ﮔﺬارد. ،). ﻣﺎﻫﻴﺖ. ﺷﻐﻞ. ﻣﻴ (. ﺰاﻧﻲ. ﻛـﻪ. ﺷﺎﻏﻞ. ﻳﻚ. ﻛﺎر. را. ﺑﻪ. ﻃﻮر. ﻛﺎﻣﻞ. اﻧﺠﺎم. ﻣﻲ. دﻫﺪ. ،). آزادي. ﻋﻤﻞ.

[PDF]بررسی رابطه سلامت معنوی با سلامت روان در بیماران تحت درمان نگه‌دارنده

jhc.mazums.ac.ir/article-1-115-fa.pdf

Cached

Translate this page
by SA Naghibi – ‎Related articles
Dec 1, 2015 – بررسی رابطه سالمت معنوی با سالمت روان در بيماران تحت درمان نگهدارنده متادونحسینی، سیدحمزه ؛رستمی، فرشته ؛اشعری، سرور ؛نقیبی، سید ابوالحسن استناد : ◁. )MMT(. مجله تحقيقات سالمت در جامعه، پایيز 1394؛61-69 :)3(1. مقدمه. اعتياد یك بيماري جسمي، روحي و رواني است که به دليل. ماهيت پيشرونده آن، همه ابعاد …

گزارش سمینار بررسی تاثیر هوش هیجانی و هوش معنوی بر اخلاق حرفه ای …

www.mehrthesis.ir/…/گزارش-سمینار-بررسی-تاثیر-هوش-هیجانی-و…

Cached

Translate this pageاولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی. چکیده. هدف از مقاله حاضر بررسی تاثیر هوش هیجانی و هوش معنوی بر اخلاق حرفه ای کارکنان دستگاه های اجرایی در اردبیل است.جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارمندان اداره بهزیستی شهرستان اردبیل بوده و از این جامعه تعداد 80 نفر با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شد.
Missing: ماهیت

اویرایش شده شیوه‌های جبران خسارت معنوی – پژوهشگاه علوم و فناوری …

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/dashboard?q=ارزیابی+معنوی

Cached

Translate this pageهدف این پژوهش بررسی رابطه هوش معنوی و رهبری معنوی با عملکرد مدیران مدارس شهر اهواز و اثر میانجی گری معنویت درمحیط کار به عنوان یکی از عواملی است که در عملکرد نقش دارد . مدیران و رهبران سازمان ها می توانند با بوجود آوردن معنویت 1در محیط های کاری و بهره گیری از ابزارهای غیر مادی ، بصیرت و تدبیر معصومانه این احساس را ایجاد می …

هوش سازمانی – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/dashboard?q=هوش+سازمانی&topic_1…

Cached

Similar

Translate this pageبا توجه به ماهیت موضوع و اهداف پژوهش، تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی و علّی- مقایسه ای می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان رسمی … هدف اصلی این پژوهش ، بررسی رابطه بین هوش معنوی و هوش سازمانی با رفتار نوآورانه در میان کارکنان اداری دانشگاه ارومیه بوده است . این پژوهش از حیث هدف یک پژوهش کاربردی است و از …

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/dashboard?page=8&q=تعاملات…

Cached

Translate this pageبررسی تأثیر هوش فرهنگی، هوش معنوی و هوش هیجانی بر عملکرد شغلی مدیران مهمان‌نوازی (مورد مطالعه: شهر مقدس مشهد) … از زمان ظهور دانش روانشناسی تا کنون و حتی پیش از آن، تحقیق‌های زیادی درباره ماهیت هوش و انواع آن صورت گرفته است، جامع‌ترین تعریف از هوش توسط وگسلر ارائه شده است، از دیدگاه او هوش یعنی: … مدیریت منابع انسانی |.

[PDF]بررسي ميزان اثربخشي آموزش هوش معنوي بر ميزان اميد به زندگي و …

pantajournals.ir/uploads/pdf/201765114843927.pdf

Cached

Translate this pageپژوهش حاضر با هدف بررسي ميزان اثربخشي آموزش هوش معنوي بر ميزان اميد به زندگي و بهزيستي … مثبت بشر و مفهوم بهزيستي در تعريف سﻼمت روان تاكيد كرده … است. ،. و دوره. هاي آموزشي مربوط. به آن ابداع و در سازمان. ها. و ساير مراكز به كار رفته است . (هوش)عاملي است كه سبب توانايي فرد براي مقابله با مشكﻼت و حل سازگارانه آن. ها مي.

هوش معنوی و مولفه های آن، مدیریت منابع انسانی – علی اباصلتیان

abasaltian.com/هوش-معنوی-مولفه-های/

Cached

Translate this pageAug 11, 2017 – تعریف آمرام هوش معنوی، توانایی به کارگیری و بروز منابع،ارزش ها و کیفیت های معنوی است؛به گونه ای که بتواند کارکرد روزانه وآسایش(سلامت جسمی و روحی)را ارتقاء دهد . کینگ هوش معنوی را به عنوان مجموعه ظرفیت های روانی که با آگاهی ،انسجام ،کاربرد سازوکار جنبه های متعالی و معنوی و غیر مادی وجود فرد سر و کار دارد، …

Resume (CV) of MR. Doctor Gholamali Tabarsa

https://en.sakhtar.com/Person-3388

Cached

Translate this pageDatabase of Iranian Researchers ans Important Scientific persons in Conferences and Journals Resume (CV) MR. Doctor Gholamali Tabarsa.

[PDF]تحقیق حاضر به بررســی نقش تأثیر هوش عاطفی بر بهره وری کارکنان …

www.ap-q.ir/index.php/component/…/7-number-45-article.html?…

Cached

Similar

Translate this pageهدف از آن بررســی رابطة تأثیر هوش عاطفی بر بهره وری کارکنان سازمان های امنیتی است. اصلی ترین. سؤالی که … و اجتماعی انســان ها، در حوزه های مدیریتی در رفتار سازمانی، نقش آن در بهبود عملکرد مدیران و. کارکنان ســازمان ها، ….. تاکنون تحقیقی از این نوع و با این ماهیت در کشور و سازمان های امنیتی انجام نگرفته است،. 9. Shih & Susanto.

[PDF]دو مجموعه – موسسه آموزش عالی تابران

www.tabaran.ac.ir/uploads/همایش/2-%20مجموعه%20دو_1.pdf
Nov 22, 2017 – همایش ملی رویکردهای نوین در مدیریت و کارآفرینی. 13. فروردین ماه. 3131. مشهد مقدس. –. ایرا. ن. 3. بررسی. تأثیر. هوش معنوی. و. اجتماعی. رب. شایستگی. مدیر. یتی در. بانک …. رشاس، انواع هوش را بر اساس کارکرد سیستم …. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی است و از نظر ماهیت و روش در دسته مطالعا توصیفی اعرار معی.

روان‌شناسی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

https://fa.wikipedia.org/wiki/روان‌شناسی

Cached

Similar

Translate this pageبا توسعه رفتارگرایی در آغاز قرن حاضر و تأکید آن بر مطالعه انحصاری پدیده‌های قابل اندازه‌گیری عینی، روان‌شناسی به عنوان بررسی رفتار تعریف شد. …. فهم عملکرد مغز نیز به‌صورتی فزاینده در تئوری و تمرین روان‌شناسی خصوصاً در بخش‌هایی مانند هوش مصنوعی، روان‌شناسی شناخت اعصاب و علوم شناخت‌گرای اعصاب داخل شده‌است.

[PDF]سرچشمه آزاد ابداع – فصلنامه علمی ترویجی اخلاق

akhlagh.morsalat.ir/article_64045_ade14dc1273ce089a047975b04…

Cached

Translate this pageاخلاق کاربردی؛ تجزیه و تحلیل بنیادی هوش معنوی و اخلاق. حرفهای مدیران و کارکنان. سمیه حاجی پور، سلیم کریمی تکلو. چکیده. معنویت و اخلاق از جمله موضوعاتی که امروزه به طور گسترده در سازمانها. به آن توجه می شود. هوش معنوی، توانایی به کارگیری و بروز منابع، ارزشها و. کیفیتهای معنوی است؛ به گونهای که بتواند کارکرد روزانه و آسایش …

بانک رفاه کارگران-پژوهشهای انجام شده و در دست انجام

www.refah-bank.ir/portal/…/پژوهشهای-انجام-شده-و-در-دست-انجام.asp…

Cached

Translate this pageطرحها و پروژه‌های انجام شده. ردیف. عنوان. 1. بررسی وضعیت فرهنگ سازمانی بانک رفاه و تبیین عوامل موثر بر آن. 2. طراحی و سازماندهی شیوه برگزاری همایشها در بانک رفاه. 3. طراحی و استقرار کانون تفکر مجازی در بانک رفاه. 4. طراحی و استقرار الگوی ارزیابی عملکرد واحدهای ستادی بانک. 5. طراحی الگو و ارزیابی واحدهای ستادی اداره امور شعب …

[DOC]بين اعضاي يك سازمان وقتي با مفروضات مشتركي نسبت به اهداف مشترك …

hrm.niordc.ir/uploads/modiriyate%20strategy_5269.doc

Cached

Translate this pageتعريف استراتژي. استراتژي را ايجاد يك مزيت منحصر به فرد براي تمايز سازمان از رقبا تعريف مي كنند و اساس كار را مديريت اين تمايز مي دانند تعريف ديگري نيز از … كه مشخصه نظام تصميم گيري مشاركتي است به همين علت بررسي تشخيص و ارزيابي دقيق تاثير فرموله كردن استراتژي بر عملكرد سازمان و يا كسب و كار اغلب نيازمند …

 

گروه بازاریابی تلگرام

لینک گروه بازاریابی تلگرام

گروه بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی شبکه ای

گروه های بازاریابی در تلگرام

پشتیبانی 24 ساعته آنلاین  در صورت وجود مشکل در روند دانلود و خرید هر کدام از فایل های این سایت  با    09214087336 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇برای دانلود فایل  روی لینک زیر کلیک نمایید👇👇👇👇👇👇👇👇👇

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *