طراحی الگوی زیرساختی مورد نیاز به منظور پیاده سازی مدیریت دانش در سازمانهای دولتی

یکی از مهمترین مباحث پیاده سازی مدیریت دانش، تعیین زیرساخت های آن است؛ از این رو هدف این تحقیق، طراحی الگوی زیرساختی مورد نیاز به منظور پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان های دولتی ایران می باشد

 

گروه بازاریابی تلگرام

لینک گروه بازاریابی تلگرام

گروه بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی شبکه ای

گروه های بازاریابی در تلگرام

پشتیبانی 24 ساعته آنلاین  در صورت وجود مشکل در روند دانلود و خرید هر کدام از فایل های این سایت  با    09214087336 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇برای دانلود فایل  روی لینک زیر کلیک نمایید👇👇👇👇👇👇👇👇👇

لینک منبع و پست :

طراحی الگوی زیرساختی مورد نیاز به منظور پیاده سازی مدیریت دانش در سازمانهای دولتی


http://lono.fileina.com/product-74776-پياده-سازي-مديريت-دانش-در-سازمان-هاي-دولتي.aspx

مقاله طراحی الگوی زیرساختی مورد نیاز به منظور پیاده سازی مدیریت دانش …

https://www.civilica.com/Paper-JR_TMJ-JR_TMJ-3-5_007=طراحی-ا…

Cached

Translate this pageیکی از مهمترین مباحث پیاده سازی مدیریت دانش، تعیین زیرساخت های آن است؛ از این رو هدف این تحقیق، طراحی الگوی زیرساختی مورد نیاز به منظور پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان های دولتی ایران می باشد. این مقاله بر مبنای یافته های تحقیق میدانی در سازمان های دولتی استان خراسان رضوی تنظیم شده است. مدل اولیه تحقیق از طریق …

طراحی الگوی زیرساختی مورد نیاز به منظور پیاده سازی مدیریت دانش در …

https://www.civilica.com/Printable-JR_TMJ-3-5_007=طراحی-الگوی…

Cached

Translate this pageنسخه قابل چاپ خلاصه مقاله طراحی الگوی زیرساختی مورد نیاز به منظور پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان – گواهی پذیرش مقاله در کنفرانس.

[PDF]طراحی الگوی زیرساختی مورد نیاز به منظور پیاده سازی مدیریت دانش در سازم

https://www.civilica.com/PdfExport-JR_TMJ-3-5_007=طراحی-الگو…

Cached

Translate this pageﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﯼ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺩﺍﻧﺶ، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺯﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎﯼ ﺁﻥ ﺍﺳﺘ؛ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﻭ ﻫﺪﻑ ﺍﯾﻦ. ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺍﻟﮕﻮﯼ ﺯﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﯼ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺩﺍﻧﺶ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺩﻭﻟﺘﯽ. ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﯼ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯿﺪﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺭﺿﻮﯼ. ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻣﺪﻝ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺩﻟﻔﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮔﺮﺩﯾﺪ. ﺑﺮﺍﯼ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻣﺪﻝ، ﺍﺯ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ. ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﻭ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ …

طراحی الگوی زیرساختی مورد نیاز به منظور پیاده سازی مدیریت دانش در …

https://www.noormags.ir/…/طراحی-الگوی-زیرساختی-مورد-نیاز-به-منظور-پیاده-سازی-مد…
رضا نجف بیگی,اصغر صرافی زاده,مسعود طاهری لاری ; مجله: پژوهش نامه مدیریت تحول ; بهار و تابستان 1390 – شماره 5 ;

[PDF]ﺳﺎزي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﭘﯿﺎده – سامانه نشر مجلات علمی …

https://journals.ut.ac.ir/article_35322_773891afc9220490dd03f986…

Cached

Similar

Translate this page
by حیدری – ‎2013
Sep 15, 2012 – ﻫﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آورد، ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ . ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ. ﺳﻌﯽ دارد ﺗﺎ ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاري ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﯿﺎﺗﯽ را در ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزي ﺑﺮ ﻃﺒﻖ. ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻫﻮﻧﮓ و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ده ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ، ﻣﺸﺎرﮐﺖ، آﻣﻮزش،. ﮐﺎر ﺗﯿﻤﯽ، ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزي، ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ، ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻤﻠ. ﮑﺮد، اﻟﮕﻮ ﺳﺎزي و ﺳﺎﺧﺘﺎر داﻧﺶ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺳﻄﺢ …

[PDF]مديريت دانش در سازمانهاي دولتي

hrgo.tehran.ir/…/مديريت%20دانش%20در%20سازمانهاي%20دولتي.p…

Similar

Translate this pageﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي دوﻟﺘﯽ. ﻣﻮﻟﻒ/ﻣﺘﺮﺟﻢ: ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ اژدري. ﭼﮑﯿﺪه. : در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ژس از ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ، ﺳﻌﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺑﺘﺪا ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي دوﻟﺘﯽ. ﭘﺮداﺧﺘﻪ. ﺷﻮد. و. ﻣﺰاﯾﺎي. ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي. داﻧﺶ. ﻣﺤﻮر ﺑﯿﺎن ﮔﺮدد. در اداﻣﻪ. ﺑﻄﻮر. ﻣﺨﺘﺼﺮ. ﺑﻪ. ﻣﻮاﻧﻊ. اﺟﺮاﺋﯽ. ﻧﻈﺎم. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. داﻧﺶ. در. ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ. اﺷﺎره ﺷﺪه و راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي. ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﮐﺮدن آن در ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ . واژه ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي.

[PDF]سازی پیاده های مدیریت دانش و وضعیت شاخص شناسایی ) دانشگاه کردستان …

jks.atu.ac.ir/article_2695_832478a468e1fecc309f341f68bef652.pdf

Cached

Translate this page
by رمضانی – ‎2016
شناسایی. شاخص. های مدیریت دانش و وضعیت. پیاده. سازی. آن. ؛ها. ) مطالعه موردی: دانشگاه کردستان. (. قباد رمضانی. 1. جمال سلیمی. 2. مطالعات دانش. شناسی. سال دوم، شماره. 5 ….. موردنیاز. برسند. شانس. بهتری. برا. ی. سازمان. در. رساایدن. به اهداف. اسااتراتژيك. وجود. دارد . بنابراين. توانايی. جمعی سااازمان. در. جذب،. طبقه. بندی. و. يادگیری. از.

[PDF]لزوم به‌کارگیری مدیریت دانش در افزایش سطح کیفی فعالیت‌های‌ سازمان‌

jipm.irandoc.ac.ir/article-1-33-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageو ﻧﮕﻬـﺪاري اﻃﻼﻋـﺎت ﻣـﻮرد. ﻧﯿﺎز ﯾﮏ ﻓﺮد. ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد. و. در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل. ﺳﻄﺢ داﻧـﺶ. ﺿـﻤﻨﯽ ﺑـﻪ ﺳـﻄﺢ ﺗﻘـﺴﯿﻢ داﻧـﺶ. از،. ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺤﻮ. ة. راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد. (. اﻓﺮازه. 1384. ، .)40. ﻫﺪف اﺻﻠﯽ از. ﺑـﻪ. ﮐـﺎر. ﮔﯿـﺮي. ﻣــﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧــﺶ د. ر. ﺳــﺎزﻣﺎن ﺗﺒــﺪﯾﻞ داﻧــﺶ ﺿــﻤﻨﯽ ﮐﺎرﮐﻨــﺎن ﺑــﻪ. ﻣﻨﺰﻟــﮥ. ﻣﻨﺒﻌــﯽ ﻣﻬــﻢ در. ﺗﺼﻤﯿﻢ. ﮔﯿﺮي و ﮐﻮﺷﺶ در ﻣﺴﯿﺮ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ داﻧـﺶ ﻣـﺪون، ﺑـﻪ. ﻣﻨﻈـﻮر دﺳـﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑـﻪ اﻫـﺪاف. ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ. و ﺳﭙﺲ، داﻧﺸﯽ ﮐﻪ …

[PDF]ارائه مدل مفهومی براساس عوامل مؤثر بر پیاده سازی سیستم مدیریت دانش در

jtdm.irost.ir/article_108_79ba4fa86fc7379aa38b0fac25833aff.pdf

Cached

Similar

Translate this pageاین تحقیق به منظور دستیابی به شرایط مؤثر بر پیاده سازی سیستم مدیریت دانش در گروه شرکت های. هم کاران … حیاتی باید مورد نظر قرار گیرد که ارتباط بین آن ها که در قالب مدل مفهومی ارائه شده است. واژگان کلیدی: … س ازمان ها نیاز روز افزون اس ت، از این رو پیتر دراکر مدیریت دانش را راز موفقیت سازمان ها در هزاره. سوم می داند.

[PDF]مدیریت دانش و تعالی سازمانی – سازمان بنادر و دریانوردی

www.pmo.ir/…/3a70ee27f570ba6f9052bdb1fc48f75bd60eee51ae2…

Cached

Translate this pageSep 19, 2016 – سازی. استراتژی. های. مدیریت. دانش. بكار. می. گیرند . ساختار. جمعیتی. نیروی. انسانی،. بازه. عمر. دانش. در. سازمان،. نیاز. به. بهبود. اشتراك. دانش. و. یا. خلق. دانش، ….. الگوی. اولیه برای فهم و به کارگیری دانش مناسب برای یک منظور خاص. یا معین. است. به عبارت دیگر دانش روش پیاده سازی و استفاده. از اطالعات و پاسخی.

[PDF]ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ در ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﻲ MEISAM_NOROOZIAN@YAHOO.COM ﻣﻴﺜﻢ …

odm.tbzmed.ac.ir/…/مطالب%20مفيد%20مدیریت/…/كاربرد%20مدي…

Cached

Similar

Translate this pageﺪه ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ . ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ اﺑﺰارﻫﺎﺳﺖ . ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. داﻧﺶ ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻳﺠﺎد ارزش از داراﻳﻴﻬﺎي ﻧﺎﻣﺮﺋﻲ ﺳﺎزﻣﺎن. (. ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ. ). ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ اوﻟﻴﻦ ﻗﺪﻣﻬﺎ را در زﻣﻴﻨﻪ ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ …. ﻓﺖ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺴﺮي ﺑﻪ ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﻲ ﺑﺎﺷﺪ . در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻳﻚ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻛﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﺑﺮاي ﺑ. ﺨﺶ. دوﻟﺘﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، اﺣﺴـ. ﺎس ﻣﻲ ﺷﻮد . ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﻮﻳﻦ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ. : ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﻮﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از اﺑﺰارﻫﺎ و …

[PDF]A Three-layer Pattern for Feasibility and Stablishment of Knowledge …

journals.pnu.ac.ir/pdf_2632_117c31048d3cf5b2a6f49873cedf678…

Cached

Similar

Translate this page
by دهقانی – ‎2015
۹۴ دهقانی و همکاران: تبیین ارائه الگوی سه لایه ای امکان سنجی و استقرار اثربخش مدیریت دانش. در مطالعات … به دست آمده (لال، ۲۰۱۱). مبحث مدیریت دانش بسیار. پیچیده است؛ به این دلیل که دانش، به دست آوردن و به. اشتراک گذاشتن دانش به طور یکسان در سطح فردی و. سازمانی است. …… در زیرساختهای موردنیاز برای پیاده سازی مدیریت دانش،.

[PDF]اصل مقاله (581 K) – فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی

religion.journals.pnu.ac.ir/pdf_1788_20c23da41765c79a792af8cb…

Cached

Translate this pageپژوهش حاضر سعی دارد با بررسی سؤال های ذیل به پژوهشی به دنبال طراحی الگوی زیرساختی مورد نیاز برای. سنجش میزان تأثیر انگیزانندههای مؤثر مدیریت دانش در انتقال. پیاده سازی مدیریت دانش در سازمانهای دولتی ایران بودند. دانش کارکنان شرکت پالایش نفت اصفهان بپردازد تا کارکنان با جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان با …

[PDF]تأثیر مدیریت دانش بر بهره وري اقتصادی پروژه های دانش بنیان

www.jecm.ir/article_51140_1572bc12558bd7d3702897dc56a5f54…

Cached

Translate this pageعلمی و اقتصادی )شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری( و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه )شامل طراحی و تولید کاال و خدمات( در حوزه فناوری های برتر و با ارزش …. تعریف مدیریت دانش. مدیریت دانش را می توان به عنوان فرآیند بهینه سازی کاربرد سرمایه. فکری به منظور دستیابی به اهداف سازمانی دانست ]6[. دانش در حال تبدیل به یك عامل …

[PDF]اصل مقاله

nastinfo.nlai.ir/article_193_5a7979bc3810ee535b39ccd94ab73dfb….

Cached

Similar

Translate this pageکه الگوی آن پرسشنامه هربرت رمپرساد است. یافته ها حاکی. از آن است که دانشگاه اصفهان از لحاظ زیرساخت فناوری. اطالعات آمادگی اش برای پیاده سازی مدیریت دانش بیشرت از. ساختار و فرایندهای سازمانی و فرهنگ و عوامل انسانی است. ڪلیدواژه ها. مدیریت دانش؛ زیرساخت فنی؛ انسانی و فرهنگ سازمانی؛ ساختار و فرایندها؛ دانشگاه اصفهان.

[PDF]ﯽ داﻧﺶ ﺳﺎزﻣﺎﻧ ﺖ ﯾﺮﯾ ﻣﺪ ي ﺳﺎز ﺎده ﯿ روﻧﺪ ﭘ ﻊﯾ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﺴ – ResearchGate

https://www.researchgate.net/…/Theoretical-model-of-effective-mot…

Cached

Translate this pageJun 29, 2015 – ﻃﺮاﺣﯽ اﻟﮕﻮي زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ ﻣﻮرد. ﻧﯿﺎز ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر. ﭘﯿﺎده. ﺳﺎزي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ در ﺳﺎزﻣﺎن. ” ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻃﺮاﺣﯽ اﻟﮕﻮي زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ ﻣﻮرد. ﻧﯿﺎز. ﺑﺮاي ﭘﯿﺎده. ﺳﺎزي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ در ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎي دوﻟﺘﯽ ﺑﻮدﻧﺪ . ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن. داد اﻧﮕﯿﺰش ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ. ﺗﺮﯾﻦ زﯾﺮﺳ. ﺎﺧﺖ. ﻫﺎي ﻣﻮرد. ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي ﭘﯿﺎده. ﺳﺎزي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. داﻧﺶ در ﺳﻄﺢ ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎي دوﻟﺘﯽ ﻣﻮرد. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎي دوﻟﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاي …

[XLS]مدیریت فناوری و اطلاعات – دانشگاه شهید بهشتی

https://www.sbu.ac.ir/Cols/…/مدیریت%20فناوری%20اطلاعات.xls

Cached

Similar

Translate this page3, 10, ابدالیان،ادوین, 1387, عشقی،محمد, بررسی میزان بلوغ سازمان جهت پیاده سازی CMMI به منظور بهبود فرایندهای تولید نرم افزار, 687. 4, 41, ابراهیمی خبازی، … 15, 31, برادران،سارا, 1388, طبرسا،غلامعلی, مقایسه تطبیقی وضعیت موجود زیرساخت های مدیریت دانش با وضعیت مطلوب آن (مطالعه موردی:شرکت ایرسا), 864. 16, 18, برجعلی لو، …

[PDF]Identification of Key Capabilities for Effective Implementation of …

jha.iums.ac.ir/article-1-986-en.pdf

Cached

Similar

Translate this pageﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ، زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ. ﻫﺎي ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت. در دﺳﺘﺮس، ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺗﻴﻢ ﻣﺨﺼﻮص ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ و ﺷﺮﻛﺖ و ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺪﻳﺮ ارﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ را دارﻧﺪ . ﺑﺤﺚ. : ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣﻞ در اﺟﺮاي اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ … ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺣﻮزه. ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻛﺴﺐ و. ﻛﺎر، ﺑﺎزار، ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي و ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺖ و ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎي. ﻧﻮﻳﻦ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻫﺮﭼﻪ ﻛﺎرﻣﻨﺪان ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎ. و ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ. ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮ.

پدیدار | سیما – سامانه یکپارچه مدیریت الکترونیکی

www.padidaar.com/sima.html

Cached

Translate this pageدر سامانه یکپارچه مدیریت الکترونیکی که بر اساس نیاز سازمانهای پروژه محور برای اعمال هرگونه مدیریت بر اطلاعات و نظارت بر عملکرد انواع پروژه ها طراحی شده ،کلیه ماژولها … زیرسامانه فرآیند ساز و مدیریت فرآیندها کلیه فرآیندهای مورد نیاز را بدون نیاز به دانش کد نویسی و در زمان بسیار بسیار کوتاه طراحی و پیاده سازی می نماید و مدیریت …

داده بزرگ راه حل بنیان سیستم در صنعت تلکام ایران

www.bonyansystem.com/solution/داده-بزرگ/

Cached

Translate this pageدر طول چند سال گذشته، سازمان‌ها در بخش‌های دولتی و خصوصی تصمیمات استراتژیکی برای تبدیل داده‌های بزرگ به مزیت رقابتی ایجاد کرده‌اند. چالش استخراج از داده‌های بزرگ به طرق مختلف، مشابه یک مشکل هوش تجاری از داده‌های تجاری است. در قلب این چالش، فرایندیست که داده‌ها را از منابع مختلف استخراج می‌نماید، آن‌ها را به نیازهای تحلیلی شما …

مسائل مربوط به مدیریت دانش در بخش عمومی – مشاوران توسعه آینده

www.moshaveran.net/KmMag.aspx?id=218

Cached

Translate this pageNov 15, 2015 – به‌علاوه، در بخش خصوصی بدنه دانشی مشخصی در مورد استراتژی‌های موفق مدیریتی وجود ندراد که توسط سازمان‌های دولتی قابل تقلید باشد. در نتیجه، به استراتژی نیاز است که مشخصاً برای بخش دولتی طراحی شده و به منظور پرکردن شکاف و یادگیری متقاطع بین دپارتمان‌ها توسعه یافته باشد. ظهور مدیریت دانش در بخش …

[DOC]مدیریت دانش

https://profs.basu.ac.ir/fnasiri/upload_file/conf.2582.doc

Cached

Similar

Translate this pageابزاری که استفاده و پیاده سازی مدیریت دانش را در سازمانها بیشتر گسترش داده است، فناوری اطلاعات وارتباطات می باشد. به لطف. خدمات گسترده اینترنت و شبکه های رایانه … از سوي ديگر گوپتاو ديگران مديريت دانش را به عنوان فرايندي كه به سازمان در جهت يافتن، انتخاب، توزيع و انتقال اطلاعات و تخصص مورد نياز براي فعاليت هايي از …

[PDF]وضعيت مديريت دانش و عوامل مؤثر بر استقرار آن در دانشگاه علوم

www.sccr.ir/UserFiles93/rahbord/30/6.pdf

Similar

Translate this pageمورد نیاز از پرسشــنامه مدیریت دانش نوناکا با پایایی 0/92 و جهت تعیین عوامل مؤثر. بر مدیریت دانش از … به عالوه متغیرهای فرهنگ سازمانی، عوامل مدیریتی، زیرساخت فنّاوری اطالعات، ساختار. ســازمانی، عوامل محیطی، ساختار …. مورد نیاز مدیریت. دانش در سازمان است و موفقیت پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان، وابسته به آن است. یعقوبی و …

محورهای همایش – ISC

conf.isc.gov.ir/imt/fa/Content/3501/محورهای%20همایش

Cached

Translate this pageنظريه ها و مدل هاي مديريت دانش – سيستم ها و ابزار مديريت دانش- طراحي، پياده سازي و اجراي مديريت دانش – مديريت دانش، منابع انساني و فرهنگ سازماني – مديريت دانش و مزيت … مورد نیاز در دستیابی به اهداف سازمانی در شرایط بحران – راهکارهای علمی و تجربی مدیریت توسعه شایستگی مدیران در سازمان ها – الزامات مدیریت آموزش در طراحی مدل …

[PDF]Explanation impact of knowledge management Infrastructures on …

dralirabiee.ir/userfiles/pdf/011.pdf

Cached

Similar

Translate this pageدولتي،دانشگاه پيام نور، مرکز تهران غرب … تحقيق. حاضر به بررسي تاثير زیرساخت هاي مدیریت دانش در استقرار مدیریت دانش سازمان در یكي از شرکت هاي. قطعه … مدیریت دانش به دنبال. تصرف دانش ،خرد و تجربيات با ارزش افزوده کارکنان و نيز پياده سازي،بازیابي و نگهداري دانش به عنوان دارایيهاي. سازمان است . به گفته پيتر دراکر. 2.

[PDF]موفقيت كليدي عوامل شناسايي ها دانشگاه در دانش مديريت سيستم سازي پياده

jmm.iranjournals.ir/article_3842_d8bfbb19136445e1a1eec89d2b8…

Cached

Translate this pageشناسایی عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی سیستم مدیریت دانش در دانشگاهها / ۲۰۱ … را به منظور برآورده ساختن انتظارات سازمان، مشتریان و ذینفعان در کل سازمان. مدیریت نموده و دانش مطلوب و مورد نیاز سازمان را در اختیار صاحبان منافع آن. سازمان قرار دهد. … برای موفقیت در امر طراحی و پیاده سازی مدیریت دانش، شناسایی این گونه عوامل.

[PDF]ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ، اﺻﻮل، ) ( اﻫﺪاف و ﻣﺪل ﻫﺎ – بانک سپه

www.banksepah.ir/upload/modules/articles/pdfs/87.pdf

Cached

Similar

Translate this pageﺑـﻪ ﻫﻤـﯿﻦ ﻣﻨﻈـﻮر در اﺑﺘـﺪاي ﻣـﺮوري ﺑـﺮ. ﻃﺒﻘﻪ. ﺑﻨﺪي اﻧﻮاع داﻧﺶ و داﻧﺶ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺳﺎزﻣﺎن داﺷﺘﻪ. ،. در اداﻣـﻪ ﺑـﻪ اﺻـﻮل، اﻫـﺪاف، ﻋﻮاﻣـﻞ. ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﻣﺪل ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. داﻧﺶ و ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ ﺳﺮ راه آن ﻣﯽ. ﭘﺮدازد . در آﺧﺮ ﺿﻤﻦ …. ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ، ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ روش ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن داراﯾﯽ ﻫﺎي داﻧﺸﯽ ﺧﻮد را اداره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﯾﻌﻨﯽ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺟﻤﻊ آوري، ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزي، اﻧﺘﻘﺎل، ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي، ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ و اﯾﺠﺎد داﻧﺶ.

ضرورت بكارگيري مديريت دانش در سازمان‌ها – سايت خبري شرکت توانير

news.tavanir.org.ir/press/press_detail.php?id=8293

Cached

Translate this pageAug 5, 2008 – از اين رو سازمانهاي موفق به شكل مستمري ميزان توليد، نشر، تبادل و بكارگيري دانش در بين كاركنان خود را به‌وسيله روش‌هاي مختلف، اندازه‌گيري و مورد ازريابي قرار … اين مقاله، به شرح مباحث چرخه و انواع دانش، الگوهاي خلق دانش، فرايند مديريت دانش، بررسي ضرورت و اهميت، موانع استقرار مديريت دانش و پيشنهاداتي براي …

[PDF]ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﻧﺶ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ( ) ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ – وزارت بهداشت

behdasht.gov.ir/uploads/101_866_articalkm.pdf

Cached

Similar

Translate this pageﺶ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ. ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻣﻲ ﺁﻭﺭ. ﺩ . ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﻧﺶ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ. ﺍﻳﻦ. ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻣﻲ ﺁﻭﺭﺩ ﻛﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ. ﻧﻴﺎﺯ. ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ، ﺩﻗﻴﻖ ﺗﺮ، ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ. ﺳﻄﻮﺡ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ. ﺑﺮﺳﺪ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﻫﺎ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . ﻫﺪﻑ. : ﻫﺪﻑ ﺍﺯ. ﺍﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎﺭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﻟﮕﻮﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﻧﺶ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ. ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻫﺎﻱ. ﻓﻨﺂﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﻭﺯﺍﺭﺕ. ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ، ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ.

[PDF]ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دﺍﻧﺶ و ﭘﯿـﺎده ﺳـﺎﺯي ﺍﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑـﯽ ﻫﺎي ﻓﻨﺎوﺭ(ﻣﻄ

journals.research.ac.ir/files/site1/rds…/article-732-165556.pdf

Cached

Translate this pageAug 17, 2015 – ﻫﺎ ﻃﺮﺍﺣﯽ و ﭘﯿﺎده. ﺳﺎزي ﺷـﻮﻧﺪ. در. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﭘﺲ ﺍز. ﺑﺮرﺳﯽ ﺍدﺑﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دﺍﻧﺶ، ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي، ﺍﻫﻤﯿـﺖ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﮐـﺪﯾﻨﮓ در ﺳـﺎزﻣﺎن. ﻫـﺎ و ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﻣﺮﺍﺣـﻞ و. ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺍﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺍﺳﻨﺎد ﺑﻪ … وﻟﯽ ﻧﯿﺎز ﺑـﻪ ﻃـﺮﺍح ﺳﯿﺴـﺘﻢ در ﺍﯾـﻦ ﻣـﻮﺍرد،. ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺿﺮوري ﺍﺳﺖ. در ﺍﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ. ﺻﻮرت ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﻓﺮﺍﯾﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺍﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑـﯽ. ﺍﺳــﻨﺎد در ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﻣــﻮردي ﺷــﺮﮐﺖ آﺏ و ﻓﺎﺿــﻼ. ﺏ ﻏــﺮﺏ و. ﺷﻬﺮک.

[DOC]دانلود فايل : modiriyat-danesh.doc

hrm.niordc.ir/uploads/modiriyat-danesh_5353.doc

Cached

Similar

Translate this pageبه همين دليل منابع انساني بعنوان توليدكنندگان و حاملان اصلي دانش در سازمان، مورد توجه ويژه قرار گرفتند كه اين امر باعث ارتقاء بهره وري منابع انساني در اينگونه سازمانها گرديد. …. اگرچه چارچوبهاي زيادي براي پياده سازي مديريت دانش در بخش خصوصي ارائه شده است؛ تعداد بسيار كمي كه بصورت مجزا براي دولت طراحي شده باشند وجود دارد.

[PDF]ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﻤﮑﺎري دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ در اﯾﺮان ﺳﻨﺠﺶ ﺷﺎﺧﺺ – سازمان فناوری اطلاعات

ito.gov.ir/…/20181/…/4326dea8-0b09-43df-a2bf-1133bd970c80

Cached

Similar

Translate this pageدوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻦ. آوري. ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دوﻟﺘﯽ،. ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و. ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﯽ و ﻓﺮآﯾﻨﺪ. ﻫﺎي دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺳﯿﺎﺳﺖ …. ﺎم درﮔﺎه ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت و اﻃﻼﻋﺎت دوﻟﺘﯽ دﻟﺨﻮاﻫﺸﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ. داﺷﺖ. (. ﻧﻘﺪي ﻓﺮد ﻫﺎﺷﻤﯿﺎن،. 1382. ). ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ را ﺑﺮ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي. ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﯽ. ﮔﺬارد و ﭘﯿﺎده. ﺳﺎزي آن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﯾﺠﺎد …

[PDF]نقش مولفه های فناوری اطالعات بر مدیریت دانش کارکنان سازمان جهاد کشاو

itvhe.areo.ir/article_106001_98604aec664a895b55ed46167316a6…

Cached

Similar

Translate this pageدر ایـن زمینـه بـه منظور بررسـی مدیریت دانـش از مدل هفـت مرحلـه ای بكوویتز و ویلیـام )یافتن،. به كارگیـری، یادگیـری، تسـهیم، ارزیابـی، ایجـاد و نگهـداری، حـذف( بهـره گرفتـه شـد. جامعه آمـاری 899 تن كاركنـان بخش. اداری سـازمان جهاد كشـاورزی اسـتان كرمانشـاه بود كه با اسـتفاده از جدول كرجسـی و مورگان شـمار 269 تن از آنان انتخاب. و مـورد …

[PDF]سازی مدیریت دانش مبتنی بر راهبردهای کسب و کار … – فصلنامه رشد فناوری

www.roshdefanavari.ir/WebUsers/RF/…/13950310925402427-F.pd…

Cached

Translate this pageمؤثر بر هم پرداختهاند [8] [9] |. با این حال الگوهای مختلف پیاده سازی مدیریت دانش طراحی شده. است اما با توجه به همراستایی مدیریت دانش با اهداف راهبردی سازمان،. پیاده سازی مدیریت دانش مبتنی بر راهبردهای کسب و کار چندان در. ادبیات موضوع مورد توجه قرار نگرفته است. بنابراین، نیاز به تحقیقی که. بتواند مؤلفههای مهم و مؤثر را شناسایی و …

[PDF]شناسایی موانع اجرایی پروژه مدیریت دانش و اولویت بندی آنها با استفاده از …

alborziec.ir/my_doc/shahrakalborz/Documents/1.pdf

Similar

مدیریت دانش نه تنها. براي کار. آ. یی هزینه و. اثربخشی مدیریت در. حل مس. لهأ. ،. تصمیم. گیري. ، نوآوري و. دیگر. عناصر. مورد. نیاز. براي حفظ و. توسعه. مزیت رقابتی مطرح ….. ذخیره سازي و. بكارگیري دانش به منظور. تأمین نیازها. و. اهداف. سازمان را. در. خود. جاي می دهد . با. این وصف و. در. این وضعیت پیچیده. ،. بهره گیري از. تمام مزایاي. مدیریت …

[PDF]ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮﺟﻬﺖ اﺟﺮاي ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ در ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺷﻨﺎ – مدیریت اطلاعات سلامت

him.mui.ac.ir/index.php/him/article/download/1517/2946

Cached

Translate this page
by امين فتحي – ‎Related articles
Apr 5, 2014 – ﻛﻪ ﺑﺎ. ﭘﻴﺎده. ﺳﺎزي. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. داﻧﺶ. ﻣﻲ. ﺗﻮاﻧﻨﺪ. از. ﻇﺮﻓﻴﺖ. ﻫﺎي. ﻓﻜﺮي. ﺷﺎن. در. ﺟﻬﺖ. ﺑﻬﺒﻮد. ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ. اﺳﺘﻔﺎده. ﻛﻨﻨﺪ . اﻟﺒﺘﻪ. اﺟﺮاي. اﺛﺮﺑﺨﺶ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. داﻧﺶ. ﻣﺴﺘﻠﺰم. ﺗﻮﺟﻪ. ﺑﻪ. زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ. ﻫﺎ. ﻳﺎ. ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻠﻴﺪي. اﺳﺖ. ﻛﻪ. ﻧ. ﻘﺶ. ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺰور. دارﻧﺪ. و. ﻣﻮﺟﺐ. ﺗﺴﻬﻴﻞ. و. ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي. آن. ﻣﻲ. ﮔﺮدﻧﺪ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎ. ﻫﻨﮕﺎم. ﻃﺮاﺣﻲ. و. اﺟﺮاي. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. داﻧﺶ. ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ. از. زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ. ﻫﺎي. ﻣﻮرد. ﻧﻴﺎز. آن. اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ.

[PDF]اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ در ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش

jmte.riau.ac.ir/article_847_7e0edb1facc50e727430b3343cd2ffbc.pdf

Cached

Translate this pageFeb 4, 2012 – ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوه. ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب و د. اده. ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑ. ﻪ و. ﺳﯿﻠﻪ. ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ. ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺟﻤﻊ. آوري ﮔﺮدﯾﺪ . رواﯾﯽ اﺑﺰار ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده. از ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ. ،. و ﭘﺎﯾﺎﺑﯽ اﺑﺰار ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ر. وش ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي … ﻫﺎي ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي اﻃﻼﻋﺎت و ر. ﻫﺒﺮي ﭘﺎﯾﯿﻦ. ﺗﺮ از. ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﺮار دارﻧﺪ . از ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯽ. ﺗﻮان در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ در ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد . ﮐﻠﯿﺪ واژه. : ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ.

موفقیت مدیریت ارتباط با ارباب رجوع و نقش مدیریت دانش در آن (مطالعه …

www.modiriatzanjireharzesh.ir/article_22025.html

Cached

Translate this pageبنابراین رهبران سازمان همواره در جستجوی دلایل و عوامل اصلی موفقیت آمیز در طراحی یک سیستم مدیریت دانش و پیاده سازی آن از طریق سازمان هایشان هستند (حیدری و همکاران، … بنابراین مدیریت ارتباط با مشتری تصویری کلی و روشن و در عین حال همراه با تمامی جزئیات مورد نیاز از مشتریان را به دست داده و این امکان را فراهم میسازد که با هر …

[PDF]عوامل اثرگذار بر اجرای مدیریت دانش در دانشکده های تربیت بدنی ایران

ntsmj.issma.ir/article-1-92-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageMar 6, 2013 – که به سنجش. عوامتل اثرگتذار بتر پیتاده. سازی مولفه. های مدیریت دانش در زمینه. ه. ای مدیریت، تکنولوژی، نیروی انسانی و فرهنگ سازمانی. دانشکده … ایجاد زیرساخت. های ارتباطی به منظور سرعت. تباد. ل اطالعات و انتقال دانش. -6. اعتقاد به تشکیل گروه علمی و فعالیت. های تیمی همچنتین صتدا ت در تشتریک مستاعی و …

[PDF]تدوین راهکار اجرایی سیستم‌های مدیریت دانش – نشریه بین المللی مهندسی …

ijiepm.iust.ac.ir/article-1-330-fa.pdf

Cached

Translate this pageدانش می باشد. ۲. مرور کلی بر عوامل کلیدی پیاده سازی سیستمهای. مدیریت دانش. عوامل متعددی می تواند بر پیاده سازی موفق سیستم های مدیریت. دانش تاثیرگذار باشند برای … مدیریت منابع انسانی. حذف محدودیت های سازمانی. [۷-۱۵]. [۱۵-۷-۱۸]. [۵-۶]. ٣. مدل موفقیت سیستم های اطلاعاتی دلون و مک لین. به منظور سازماندهی تحقیق های متعدد و ارائه …

 

گروه بازاریابی تلگرام

لینک گروه بازاریابی تلگرام

گروه بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی شبکه ای

گروه های بازاریابی در تلگرام

پشتیبانی 24 ساعته آنلاین  در صورت وجود مشکل در روند دانلود و خرید هر کدام از فایل های این سایت  با    09214087336 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇برای دانلود فایل  روی لینک زیر کلیک نمایید👇👇👇👇👇👇👇👇👇

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Xبستن تبليغ
دانلود آهنگ
دانلود آهنگ جدید
دانلود فیلم
دانلود آهنگ جدید