رژیم های حاکم بر اجرای داوری بین المللی در نظام های حقوقی مختلف و نظارت قضایی در آنها

هدف از این پایان نامه بررسی رژیم های حاکم بر اجرای داوری بین المللی در نظام های حقوقی مختلف و نظارت قضایی در آنها می باشد

 

گروه بازاریابی تلگرام

لینک گروه بازاریابی تلگرام

گروه بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی شبکه ای

گروه های بازاریابی در تلگرام

پشتیبانی 24 ساعته آنلاین  در صورت وجود مشکل در روند دانلود و خرید هر کدام از فایل های این سایت  با    09214087336 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇برای دانلود فایل  روی لینک زیر کلیک نمایید👇👇👇👇👇👇👇👇👇

لینک منبع و پست :

رژیم های حاکم بر اجرای داوری بین المللی در نظام های حقوقی مختلف و نظارت قضایی در آنها


http://lono.fileina.com/product-74886-رژيم-هاي-حاکم-بر-اجراي-داوري-بين-المللي-در-نظام-ها.aspx

[PDF]سازمان ملل متحد و کمیسیون حقوق تجارت بین الملل (آنسیترال)

www.ensani.ir/storage/Files/20101206151252-179.pdf

Cached

Translate this pageو گسترش فعالیت های اقتصادی در کلیه زمینه ها. نیاز به تدوین و تنظیم مقررات تجاری و به طور. کلی متحول ساختن قوانین حاکم بر معاملات در. سطح بین المللی، سازمان ملل متحد را به سوی. تأسیس نهادی قانونگذار در جهت یافتن مقررات. یکنواخت بینالمللی، سوق داده است. مشکلات عمده، جهانی کردن مقررات. تجاری نظامهای مختلف حقوقی در جهان …

بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین المللی ایران و آنسیترال در …

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/dashboard?q=آنسیترال

Cached

Translate this pageامروزه بر خلاف گذشته در دنیایی زندگی می کنیم که تغییرات سریع زمان، ما را به سمت جهانی شدن می برد. تفاوت بین سیستم ها به تدریج کمتر می شود و این امر به ویژه در قوانین اقتصادی و عرف حاکم بر تجارت بین الملل صادق است. در گذشته، هماهنگ سازی رژیم های حقوقی در اقتصادهایی که با بازارهای ملی بسته توصیف می شد، غیر ضروری …

[PDF]کنوانسیون نیویورک و رژیم اجرایی آن – مطالعات حقوق تطبیقی – دانشگاه …

https://jcl.ut.ac.ir/article_30165_85fcfb5e1872e45bd03ee2837e1e4…

Cached

Translate this page
by جنیدی – ‎2011
اجتماعی سازمان ملل را وادار به ارائه طرح کنوانسیون دیگری در زمینه اجرای آرای داوری خارجی و نه بین المللی و ارسال. آن به کشورها و سازمان های بین المللی و غیر …. ۱۹۸۰. ۱۹۸۰ ۲۶۲. ۲۲ ۱۹۷۸. ۷۸. 1. اینکه مقصود از تفاوت صلاحیت قضایی حاکم برطرفین تفاوت تابعیت طرفین است یا تفاوت اقامتگاه های آنان، منشا بحثهایی شده است ر. ک.: ۱۹۸۰ 3.

[PDF]المللی دادگستری در حل و فصل اختالفات نقش دیوان بین المللی های بین …

https://jplsq.ut.ac.ir/article_55798_c266862f9b1699d15ca215c658…

Cached

Translate this page
by مقامی – ‎2015
سازمانهای بین المللی. امیر مقامی ، سارا انصاری. چکیده. گسترش تعداد و نقش سازمانهای بین المللی در روابط بین الملل، سبب توسعه نظام حقوقی. حاکم بر آنها شد تا … اساسنامه دیوان، حل و فصل اختلافات بین المللی، دیوان بین المللی دادگستری، سازمانهای … نحوی که چالش های نظری درباره امکان نظارت قضایی دیوان بر عملکرد شورا- و البته.

[PDF]مجلة حقوقي، نشرية دفتر خدمات حقوقي بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران

www.cilamag.ir/article_18388_bb3b9498fc70fe8accc739b5cfa7cb…

Cached

Translate this pageاﻧﮕﯿﺰ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ. اﻟﻤﻠﻞ اﺳﺖ. ﺗﺮﺟﻤـﻪ. ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻪ دو. ﺑﺨﺶ ﻣﻨﺘﺨﺐ از ﻣﻘﺎﻟﻪ. اي ﻣﻔﺼـﻞ اﺳـﺖ،. ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐم و ﻧﯿﺰ اﺟﺮاي اﺣﮑﺎم در. داورﯾﻬﺎي ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن. « ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼﻓـﺎت. ﻧﺎﺷي از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ … (آﯾـﯿﻦ دادرﺳـي) ﻧﺸـﺎن. دﻫﯿم، اﺑﺘﺪا ﻣﻼﺣﻈﺎﺗي را درﺧ ﺼﻮص ﻗـﺎﻧﻮن. آﯾﯿﻦ دادرﺳي ﻗﺎﺑﻞ اﺟـﺮا در آن دﺳـﺘﻪ از. داوري. ﻫﺎي ﺑﯿﻦ. اﻟﻤﻠﻠي ﮐﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن. ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻄﺮح ﻣي. ﮐﻨﯿم. ﭼﻮن اﺻﻄﻼح. « داوري. ﺑﯿﻦ. اﻟﻤﻠﻠـي. ».

نظام داوري اتاق بازرگاني بين المللي – Ghavanin.com : Iran Law …

www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=1154

Cached

Similar

Translate this pageالبته علاوه بر اين ويژگي هاي سازماني، رژيم داوري اتاق بازرگاني بين المللي ويژگي هاي حقوقي و كاركردي خاصي هم دارد كه بعداً در جاي خود راجع به آنها بحث مي كنيم (رك. … آنگاه جريان داوري و ترتيبات و تشريفات آن تحت قواعد داوري اتاق را با تفصيل بيشتر مطالعه مي كنيم و مراحل مختلف جريان داوري و نحوه نظارت سازمان داوري اتاق بر آن را …

[PDF]اصل مقاله

www.cilamag.ir/article_18033_909a33850de6b243ec3df2668f779…

Cached

Translate this pageﻫﺎي. ﻗﻀﺎﯾي و ﺷﺒﻪ ﻗﻀﺎﯾي ﻣي. ﺑﺎﺷﺪ. ﺿـﻤﻦ آن. ﮐـﻪ در. اﯾﻦ ﺑﺮرﺳي، در ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗي ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ. اﺧﺘﻼف در ﭼﺎرﭼﻮب. « ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬـﺎﻧي ﺗﺠـﺎرت. » ،. ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ. زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻈـﺎم. ﻣﻬم و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑـﺎ ﺑﺮﺧـﻮرداري از ﺳـﺎﺧﺘﺎري. ﻣﻨﺴــﺠم و روﺷــﻬﺎي ﮐــﺎري ﮐﺎرآﻣــﺪ، ﺟﺎﻣﻌــﻪ. ﺑﯿﻦ. اﻟﻤﻠﻠي را ﮐﻪ ﻫﺮﮔـﺰ ﭼﻨـﯿﻦ. وﺿـﻌي را در. ﺣﻮزة ﺣﻞ و ﻓﺼـﻞ اﺧﺘﻼﻓـﺎت ﻧﺎﺷـي از اﺟـﺮاي. ﻣﻘــﺮرات ﺑﯿﻦ. اﻟﻤﻠﻠــي ﺣﻘــﻮق ﻣﺎﻟﮑﯿــﺖ ﻣﻌﻨــﻮي.

جزوه درسی استاد ارجمند دکتر نعیمی (داوری بین الملل) – کارشناسی ارشد …

anzaliarshad.blogfa.com/post-77.aspx

Cached

Similar

Translate this pageکارشناسی ارشد حقوق خصوصی – جزوه درسی استاد ارجمند دکتر نعیمی (داوری بین الملل) بخش 1 – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی شهرستان بندر انزلی – کارشناسی ارشد حقوق … (امتیاز مسالمت آمیز بودن) ضمن آنکه شناسایی و اجرای آرای داوری در حوزه های صلاحیتی مختلف به موجب کنوانسیون ها می تواند از مزیت مراجعه به داوری باشد.مهمترین …

داوری تجاری بین‌المللی – باشگاه خبرنگاران

https://www.yjc.ir/fa/news/4917272/داوری-تجاری-بین‌المللی

Cached

Translate this pageJul 26, 2014 – افزایش ارتباطات و معاملات تجاری فی‌مابین اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی از کشورهای مختلف موجب تحولاتی گسترده و عمیق در نظام حقوق تجارت بین‌المللی شده … رسیدگی به دعاوی از طریق داوری و حکمیت معایب اخیرالذکر در رسیدگی قضایی را دربرندارد همچنین به علت وجود کنوانسیون‌هایی که جهت اجرای آراء داوری منعقد …

[PDF]ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت در ﺳﺎزﻣﺎن رژﯾﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺠﺎرت

jlap.srbiau.ac.ir/article_7904_a075e211b34616aca2ab9b020a9238…

Cached

Similar

Translate this page
by پیلتن – ‎2012
از ﯾﮏ ﻃﺮف،. ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮاي ﺻﺤﯿﺢ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ﺳﺎزﻣﺎن از ﻃﺮف اﻋﻀﺎء آن و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺣﻞ. و ﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﯿﺎن اﻋﻀﺎء ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ .1(. ) در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺗﻼش ﻣﯽ. ﺷﻮد ﻣﮑﺎ. ﻧﯿﺴﻢ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت و ﻧﺤﻮة رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت اﻋﻀﺎء. ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدد . ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﭘﺲ از اﺷﺎره. اي ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ ﻧﻈﺎم. ﻫﺎي. ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎي ﺑﯿﻦ. اﻟﻤﻠﻠﯽ، ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ و اﺻﻮل ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ.

مشاوره حقوقي – شناسايي و اجراي راي داوري تجاری بین المللی

ghanoonghozar.blogfa.com/post/194

Cached

Similar

Translate this pageمشاوره حقوقي – شناسايي و اجراي راي داوري تجاری بین المللی – مشاوره و در تمام زمينه هاي حقوقي – كيفري و پذيرش سفارش تنظيم لايحه و دادخواست. … گذارد زيرا چنين تصميم قضايي که توسط يک دادگاه ملي اتخاذ شده ناگزير يک راي ملي است و علي الاصول نبايد بتواند به يک تصميم بين المللي و به تبع همه آثار متعلق به آن آسيب برساند.

پژوهه » موضوعات پایان نامه رشته حقوق-گرایش حقوق عمومی

pajooheh.ir/208-2/

Cached

Similar

Translate this pageبررسی محدودیت های آزادی بیان در نظام بین المللی حقوق بشر و ارزیابی نظام حقوقی ایران محاکم نظامی در جمهوری اسلامی ایران حق بر محیط زیست وتوسعه وارتباط آنها. … بودجه بندی دولتی و مراحل مختلف آن … نظریه عمل حکومتی: مطالعه تطبیقی استثنائات حاکمیت قانون از بعد نظارت قضایی در نظام حقوقی فرانسه، انگلستان و ایران مسئولیت …

[PDF]ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ داﺧﻠﯽ ﺗﺤﻮل در ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ – پژوهش حقوق عمومی – دانشگاه علامه طباطبائی

qjpl.atu.ac.ir/article_7787_3eafe91a6c7ebcee95877b9307f0f50b.pdf

Cached

Translate this page
by حدادی – ‎2017
Feb 8, 2016 – ﻫﺎي ﺑﯿﻦ. اﻟﻤﻠﻠﯽ از ﺳﻮي دوﻟﺖ. ﻫﺎ و. ﻣﺼﻮﻧ. ﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﻧﺰد دادﮔﺎه. ﻫﺎي داﺧﻠﯽ و ﻧﯿﺰ ﺣﻖ دادﺧﻮاﻫﯽ و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﺎﻣﻮران ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺣﻖ ﺑﺸﺮي. ،. ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ داﺧﻠﯽ در درون ﺳﺎزﻣﺎن … ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد. ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. (. Amerasinghe, 2005: 55 .) در ﺗﺎرﯾﺦ. 21. ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ. 1949. در ﺧﻼل ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ. ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ، دﺑﯿﺮﮐﻞ ﮔﺰارش ﺧﻮد را درﺑﺎره ﺗﺎﺳﯿﺲ دادﮔﺎه اداري ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ.

تفسیر جدید از صلح و امنیت بین المللی و تاثیر آن … – پژوهش حقوق عمومی

qjpl.atu.ac.ir/article_255.html

Cached

Similar

Translate this page
by اشرافی – ‎2015
بر اساس چنین تفسیری از صلح و امنیت بینالمللی بوده است که شورای امنیت که رکن اصلیصلاحیتدار حفظ صلح و امنیت بینالمللی است پس از پایان جنگ سر د، جن گهای داخلی،بحران های انسانی از جمله پاکسازیهای قومی و تصفیه نژادی، تغییر نظامهای سیاسی، تروریسم ونقض گسترده حقوق بشری را تهدید صلح و امنیت بینالمللی تلقی …

داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی – پژوهش حقوق عمومی

qjpl.atu.ac.ir/article_2414.html

Cached

Similar

Translate this page
by کریمی – ‎2011
مطابق اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی، ارجاع این گونه دعاوی به داوری صرفا با تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس و در مواردی که طرف دعوا خارجی یا موضوع … ولی می توان رژیم حقوقی حاکم بر اینگونه اموال را بازشناخت. از نظر این قانون،. اموال دولتی دارای ویژگی های ذیل اند: 1-دولت نسبت به آنها تصرف مالکانه دارد؛ 2-قابل.

[PDF]رژیم حقوقي اموال دولتي • 2. رژیم – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تایباد

taybad.ac.ir/my_doc/taybad/jozve/pish%20hoghoogh.pdf

Cached

Similar

Translate this pageامنیت اقتصادی و نظام حقوقي حمایت از آن. • .38. بررسي مفهوم. » حقوق نسل. های آینده. « در نظام. های مختلف حقوقي. • .39. بررسي جرم. زدایي از جرایم مرتبط با وظایف و اختیارات وزارتخانه. ها. • .40. بررسي و اصالح قوانین و مقررات حاكم بر تعامل دستگاه اجرایي و دستگاه قضایي. • .41. بررسي قابلیت اجرایي كنوانسیونها و اسناد بین. المللي …

International Law حقوق بین الملل – دریافت مقاله ها و کتاب های حقوق بین …

internationallawof.blogfa.com/cat-3.aspx

Cached

Similar

Translate this pageازاینرو، منبع مناسبی در اختیار اساتید قرار گرفته تا برای تکمیل دروس آموزشی و مباحث سر کلاسی خود از آنها بهره جویند. بطورکلی، کتابخانه شنیداری-دیداری حقوق بینالملل ملل متحد ابزار سودمندی است در اختیار کسانی که میخواهند وجوه مختلف معاهدات ملل متحد و دیگر جنبههای رویه بینالمللی در این حوزه را بررسی کنند. لود مکرو تارنمای …

مجله تحقيقات حقوقي – سامانه مجلات دانشگاه شهید بهشتی

scj.sbu.ac.ir/index.php/researchejuridique/article/viewFile/…/647

Similar

Translate this page
by سیدجمال سيفی – ‎Related articles
ﺑﺮرﺳـﯽ روﯾـﻪ. ي. دوﻟـﺖ. ﻫـﺎ و آراي داوري ﺻـﺎدره ﺗﻮﺳـﻂ. دﯾﻮان. ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ. اﮐﺴﯿﺪ. ﺑﻪ وﺿﻮح ﺑﯿﺎن. ﮔﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ. ي. اﺻﻠﯽ در رواﺑﻂ ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ ﺑـﯿﻦ. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ﮔﺬار و دوﻟﺖ ﻣﯿﺰﺑﺎن رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺳﺎﺳﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ …. ﻫـﺎي اﺳﺎﺳـﯽ. ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ،. ﺑﻪ وﯾﮋه اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ آن. ،ﻫﺎ. رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد. ﺑﺎ دﻗﺖ در ﻣﺒﺎﻧ. ﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ. اﻟﻤﻠﻞ. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ﮔﺬاري ﺑﻪ ﺟﺮات ﻣـﯽ. ﺗـﻮان. ﮔﻔـﺖ ﮐـﻪ. اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺎﮐﻢ ﺑـﺮ اﯾـﻦ ﺣـﻮزه. ي.

ایراس – نظام حقوقی جمهوری قزاقستان

www.iras.ir/fa/doc/note/682/نظام-حقوقی-جمهوری-قزاقستان

Cached

Similar

Translate this pageJun 22, 2015 – در کشوری همچون قزاقستان که مردمی از ملیت های کثیر را در خود جای داده است، یکی از دغدغه ها و چالش های عمده که نیازمند قانونمندسازی و نظارت بیشتر است، همانا حقوق … دین غالب در میان مردم قزاقستان، اسلام است و تا دهه ی 1920 بسیاری از قواعد نظام حقوقی اسلام در این کشور حاکم بوده است و حتی امروز هم می توان مدعی تأثّر نظام …

[PDF]ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ – Iran Data Portal

irandataportal.syr.edu/wp-content/uploads/1368-persian.pdf

Cached

Similar

Translate this pageﻭﻳﮋﮔﻲ ﺑﻨﻴﺎﺩﻱ ﺍﻳﻦ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻬﻀﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺪﻩ ﺍﺧﻴﺮ ﻣﻜﺘﺒﻲ ﻭ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺑﻮﺩﻥ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ٬ ﻣﻠﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﮔﺬﺭ ﺍﺯ ﻧﻬﻀﺖ ﺿﺪ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﺩﻱ … ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﺁﻣﻴﺰ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺖ ﻣﻘﺪﺱ ﺭﻭﺣﺎﻧﻴﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ ﺩﺭ 17 ﺩﻱ 1356 ﺍﺯ ﻁﺮﻑ ﺭﮊﻳﻢ ﺣﺎﻛﻢ ﺍﻳﻦ ﺣﺮﻛﺖ ﺭﺍ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮ ﻧﻤﻮﺩ ﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﺧﺸﻢ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ….. ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ٬ ﻣﻘﺎﻭﻟﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ٬ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻣﺆﺍﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺑﺮﺳﺪ.

نظام داوري اتاق بازرگاني بين المللي | مرکز مطالعات حقوقی و داوری …

www.samavatipour.com/?p=1045

Cached

Similar

Translate this pageJun 11, 2012 – البته علاوه بر این ویژگی های سازمانی، رژیم داوری اتاق بازرگانی بین المللی ویژگی های حقوقی و کارکردی خاصی هم دارد که بعداً در جای خود راجع به آنها بحث ….. عمل طرفین ایجاد می کند که از انتخاب داور یا داوران گرفته تا نحوه رسیدگی و تعیین آیین داوری و قانون ماهوی حاکم بر دعوی و حتی نحوه اجرای رأی داوری گسترده است.

آدرس جدید http://www.internationallaw.ir – ایران و حقوق بین الملل

www.internationallaw.blogfa.com/cat-11.aspx

Cached

Similar

Translate this pageآدرس جدید http://www.internationallaw.ir – ایران و حقوق بین الملل – براي اطلاع از آخرين تحولات حقوق بين الملل به وبگاه مؤسسه به آدرس www.internationallaw.ir … المللی مد نظر قرار گرفته، پرسش ها و چالش های مربوط بدان نیز همچنان پابرجاست که از آن جمله می توان به طیف جرائم داخل در این نوع از صلاحیت و شرایط اعمال و اجرای آن اشاره داشت.

سازوکار تعیین قانون حاکم در قراردادها – مطالعات سیاستی نفت و گاز …

icmstudy.ir › حقوق نفت و گاز › حقوق بین الملل نفت و گاز

Cached

Similar

Translate this pageJan 20, 2017 – قراردادها و تعهدات ناشی از آن در اکثر نظام های حقوقی تابع قانونی است که مورد توافق طرفین قرارداد واقع می شود . این قانون را اصطلاحاً قانون منظور طرفین می نامند . برای مطالعه اجمالی تعارض قوانین در مورد قراردادها باید ابتدا مسئله تعیین قانون حاکم بر قرارداد را مورد توجه قرار دهیم و سپس قانون حاکم بر قرارداد را در حقوق …

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران – ویکی‌نبشته

https://fa.wikisource.org/wiki/قانون_اساسی_جمهوری_اسلامی_ایران

Cached

Similar

Translate this pageJan 26, 2018 – انتشار نامه توهین آمیزی به ساحت مقدس روحانیت و بویژه امام خمینی در ۱۷ دی ۱۳۵۶ از طرف رژیم حاکم این حرکت را سریعتر نمود و باعث انفجار خشم مردم در سراسر … در تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست نه همچون دیگر نظام‌های اقتصادی تمرکز تکاثر ثروت و سودجوئی، زیرا که در …

حکمرانی جهانی و حقوق جهانی؛ گذار از حقوق بین¬الملل دولت¬محور در عصر …

sspp.iranjournals.ir/article_2556.html

Cached

Similar

Translate this pageاین نظام حقوقی دیگر بین‌المللی نیست بلکه جهانی است و موجودیت نهاد دولت ملّی را پشت سر می‌گذارد. هرچند در این فرآیند، قدرت‌های غربی به واسطه‌ی امکانات گسترده‌تری که دارند، نقش پررنگ‌تری در راستای استقرار رژیم‌های مرتبط ایفا می‌کنند و می‌توان انتظار داشت که روند امور را در راستای منافع خود شکل دهند. این مطالعه درصدد بررسی ابعاد …

[PDF]حق مؤلف و حقوق مرتبط در سازمان های مدیریت جمعی – فصلنامه علمی پژوهشی …

ijmedicallaw.ir/article-1-320-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this page
by S Pourmohamadi – ‎2013
مديريت و اجراي. حقوقشان از جمله نظارت بر استفاده از آثار، مذاكره با استفاده. كنندگان،. اعطاي مجوز استفاده و. جمع. آوري و تقسيم اجرت را. می. دهند. در اين نظام … هاي مديريت جمعی به. نمايندگی از صاحبان حقوق مالكيت فكري وارد عمل شده و به اجراي حقوق آن. ها و. پيگيري موارد نقض حق. می. پردازند. اين سازمان. ها دارندگان حق را قادر. می. سازند در.

معاونت حقوق مالکیت فکری – وزارت دادگستری

www.justice.ir/Portal/View/Page.aspx?PageId=7c601828-d089-46ea-9d5c…
… مسئولین وزارت دادگستری با رئیس بخش همکاری‌های بین‌المللی وایپو · اولین موافقتنامه حقوقی و قضایی بین ایران و مالزی پاراف شد · انتظار از مالزی برای حمایت از موضع ما در منطقه و همراهی با ایران علیه رژیم صهیونیستی/رشد 30 درصدی مبادلات تجاری ایران و مالزی پس از برجام/لزوم توسعه مناسبات در زمینه های حقوقی- قضایی و تجاری …

کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران یادداشت ویژه

www.ihrc.ir/Page.aspx?ID=3531&Group=Tab&Title…

Cached

Similar

Translate this pageFeb 21, 2015 – همانگونه که مخاطبان ارجمند از طریق رسانه های عمومی مطلع شده‌اند، نشست بیست و دوم از سری نشست‌های عادی شورای حقوق بشر سازمان ملل از 25 فوریه الی 22 مارس 2013 …. اجرای اعدام در ملاء عام و آثار آن و تطبق این امر با موازین بین‌المللی حقوق بشر، دیدگاه پیمان‌نامه حقوق کودک به ممنوعیت اعدام افراد زیر 18 سال و وضعیت نظام …

موسسه خدمات حقوقی ندای عدالت – ماهیت حقوقی دیوان داوری دعاوی ایران …

www.hasanilaw123.blogfa.com/…/ماهیت-حقوقی-دیوان-داوری-دعاوی-ا…

Cached

Similar

Translate this pageاوصاف دیوان داوری ، ازجمله سازمان وصلاحیت آن، در بیانیه های الجزایر به ویژه بیانیه حل وفصل دعاوی و مقررات داوری آن، که مأخوذ از قواعد داوری مصوب کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل … مقصد ما دراین نوشتار آن است که نشان دهیم دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده ، ازنظر حقوقی، دارای هویتی بین المللی ومتعلق به نظام حقوق بین الملل است .

حقوق بین‌المللی و مسئله تروریسم – مطالعات روابط بین الملل

prb.iauctb.ac.ir/article_524391.html

Cached

Similar

Translate this page
by خبیری – ‎2012
مقدمه. رشد پدیده تروریسم در سال‌های اخیر و مطرح شدن آن به عنوان یک تهدید بین‌المللی، حوزه‌های گوناگون و ساز و کارهای مختلف بین‌الملی را درگیر خود ساخته است. از جمله این موارد، می‌توان به حقوق بین‌المللی اشاره نمود. برای اغلب نظریه‌پردازان حقوق بین‌المللی این سئوال مطرح است که آیا حقوق بین‌المللی می‌توان نقشی فعال و عملی را در جهان …

[PDF]و رفتار شهروندی حقوق در نظام اداری

ppc.alzahra.ac.ir/Portals/0/حـقـوق%20شــــهروندی%20نـهایی.pdf

Cached

Translate this pageحقوق خصوصی داخلی. : روابط شخصی افراد در داخل کشوررا تنظیم می کند وشاخه های مهم آن مثل حقوق تجارت می باشد . 3. -. حقوق عمومی خارجی. : قواعد ومقرراتی است که برروابط متقابل کشورها حکومت می کنند ، مثل حقوق بین الملل ارتباطات. 4. -. حقوق خصوصی خارجی. : برروابط افراد در کشورهای مختلف حاکم است وبه حقوق بین الملل خصوصی …

MPCI حقوق بین الملل و قواعد آن – MPCI

mpci.asia › مقالات نفت ، گاز و پتروشیمی

Cached

Translate this pageحقوق بین الملل و قواعد آن از جامعه حقوق بین الملل است به معنی مجموعه قواعد و مقرراتی است که بر جامعه حقوق بین الملل حاکم و قابل اجرا است. … در حالی که رسیدگی به اختلافات مربوط به حقوق بین الملل خصوصی علاوه بر مراکز داوری های خاص بین الملل در مراجع قضایی داخلی نیز انجام میشود. قواعد حقوق بین الملل عمومی ناظر بر روابط دولتها …

International Political & Legal System – رژیم حقوقی عبور در تنگه هرمز …

hahei.blogfa.com/post/15

Cached

Similar

Translate this page[3] وضعیت حقوقی آبهای تشکیل دهنده تنگه و استفاده از آنها برای کشتیرانی بین المللی، بیشتر از تعریف تنگه برای روشن شدن حقوق دولت ساحلی و دولت صاحب پرچم کشتی اهمیت دارد. لذا در ادامه گزارش به نظام حقوقی تنگه ها می پردازیم. مبحث دوم- تعریف حقوقی تنگه های بین المللی. طبق بند (4) ماده 16 کنوانسیون ژنو 1958 مربوط به …

[PDF]نظام حقوقی ایاالت متحده – Photos

https://photos.state.gov/libraries/amgov/30145/publications…/us_legal_system_fa.pdf

Similar

برتری قوانین فدرال. بین سال های 1781 و 1788، توافقنامه ای. موسوم به اصول کنفدراسیون، حاکم بر. مناسبات میان 13 ایالت بود. طبق این. اصول، کنگرۀ ضعیفی تشکیل شده و غالب. اختیارات به ایاالت تفویض گشته بود. دراین. اصول، به جز یک دادگاه امور دریایی،. دیگر هیچ گونه پیش بینی برای نظام قضایی. فدرال صورت نگرفته بود، هر …

نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی

www.jpri.ir/Default.aspx?tabid=7889

Cached

Translate this pageگزارش نشست علمی «نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی» توسط محمدقاسم تنگستانی پژوهشگر پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل در سال … حقوقی، ساختار و قواعد حاکم بر اعمال حقوقی نهادهای یادشده با مقتضیات انجام و ارائه خدمات حقوقی میتواند از آشفتگی و عدم انسجام رژیم حقوقی این گونه مؤسسات در نظام …

خط دیورند گستره ی مرزی افغانستان و پاکستان میان … – خراسان زمین

https://www.khorasanzameen.net/archive/history/arianfar27.html

Cached

Translate this pageبه سخن دیگر، مرزهای ملی دولتی، تفاوت های ملی یی را نشان می دهند که در نظام های مختلف اقتصادی، توسعه یی، اجتماعی و یا ایدئو لوژیک بازتاب می یابند. …. را به عنوان مرز با هند بریتانیایی که در گذشته توسط پیمان گندمک به تاریخ 26 می 1879 میان هند بریتانیایی و حاکم وقت افغان- یعقوب خان بر پایه موازین حقوقی [بین المللی-گ.] …

حقوق بین الملل عمومی علامه طباطبایی – فهرست مقالات تخصصی حقوق …

www.yaserziaee.blogfa.com/post-513.aspx

Cached

Similar

Translate this page884- فرایند انسانی شدن حقوق بین الملل و چالش های فرا روی آن ، دکتر سید قاسم زمانی ، همان. 885- نظارت قضایی نسبت به تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد ، دکتر محمد علی صلح چی ، همان. 886- حمله نظامی به هواپیماهای ایرباس ایران و 007 کره از دیدگاه حقوق بین الملل، دکتر منصور جباری ، مقالات حقوقی ، مجموعه نخست ، کانون وکلای …

[PDF]تحلیل وضعیت فعلی نظام بانکی و چالش های موجود – بانک گردشگری

www.tourismbank.ir/DeskTopModules/…/showattachment.aspx?id…

Cached

Similar

Translate this pageرقابتی در این حوزه، محدودیت های ناشی از تحریم های بین المللی و تضعیف ارزش. پول ملی از دیگر عواملی بود که مدیرعامل …. ارائه خدمات بانکی به مشتریان، بانک گردشگری نیز از بانک های پیشرو در زمینه اجرای. طرح چکاوک بوده و ….. مدیریت در صدد تدوین و تهیه کتاب نظام حقوقی جامع حاکم بر ضوابط اعتباری می. باشد که در سال جاری نهایی …

حوزه های قضایی استان هرمزگان – دادگستری هرمزگان

dadgostari-hr.ir/Default.aspx?tabid=1765

Cached

Translate this pageحوزه های قضایی. تعریف و وظایف دادسرا و مقامات آن. تعریف دادسرا : علمای حقوق دادسرا را چنین توصیف کردند : ((دادسرا سازمانی است که وظیفه آن حفظ حقوق عامه ، نظارت بر … های مهم نظام قضایی بود و گاهاٌ همین طولانی بودن زمان رسیدگی سبب ایجاد خصومت بیشتر و اصطکاک بین اصحاب دعوی شده بود و نتیجه اش ایجاد تنش و فشارهای اجتماعی در …

موضوعات پيشنهادي جهت طرح در انجمن هاي علمي و معرفتي بسيج حقوق دانان …

basijlaw.ir/…/موضوعات-پيشنهادي-جهت-طرح-در-انجمن-هاي-علمي-و-معر…

Cached

Similar

Translate this pageMay 9, 2016 – نقش سياستهاي كلي نظام در ايجاد الزام حقوقي براي اجراي اصول قانون اساسي (كه فاقد سازوكار و ضمانت اجراي مشخص هستند). ۱۳۱. … کارکرد قوای قضائیه در نظام‌های مختلف حقوقی (کامن لا، حقوق نوشته، نظام‌های دینی). ۱۶۸. … بررسی تطبیقی آزادی رفت و آمد در اسناد و رویه بین المللی و نسبت آن با ضرورت تأمین امنيت جاده‌اي.

 

گروه بازاریابی تلگرام

لینک گروه بازاریابی تلگرام

گروه بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی شبکه ای

گروه های بازاریابی در تلگرام

پشتیبانی 24 ساعته آنلاین  در صورت وجود مشکل در روند دانلود و خرید هر کدام از فایل های این سایت  با    09214087336 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇برای دانلود فایل  روی لینک زیر کلیک نمایید👇👇👇👇👇👇👇👇👇

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *