رابطه خلاقیت سازمانی با بهره وری سازمانی

هدف از این تحقیق برررسی رابطه خلاقیت سازمانی با بهره وری سازمانی بصورت کامل و جامع و با منابع جدید می باشد

 

گروه بازاریابی تلگرام

لینک گروه بازاریابی تلگرام

گروه بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی شبکه ای

گروه های بازاریابی در تلگرام

پشتیبانی 24 ساعته آنلاین  در صورت وجود مشکل در روند دانلود و خرید هر کدام از فایل های این سایت  با    09214087336 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇برای دانلود فایل  روی لینک زیر کلیک نمایید👇👇👇👇👇👇👇👇👇

لینک منبع و پست :

رابطه خلاقیت سازمانی با بهره وری سازمانی


http://arshad.fileina.com/product-75292-رابطه-خلاقيت-سازماني-با-بهره-وري-سازماني.aspx

مقاله خلاقیت و نوآوری سازمان و ارتباط آن با بهره وری سازمانی – سیویلیکا

https://www.civilica.com/Paper-ICOM01-ICOM01_0384=خلاقیت-و…

Cached

Translate this pageسنجش و توسعه بهره وری از جنبه های گوناگون همواره باید مورد توجه قرار گیرد. از جمله روشهای سنجش بهره وری؛ خلاقیت و نوآوری کارکنان و مدیران می باشد. هدف ا…

مقاله بررسی ارتباط بین ساختار سازمانی و خلاقیت و بهره وری در سازمان

https://www.civilica.com/Paper-MANAGECONF01-MANAGECON…

Cached

Translate this pageدر عصر جهانی امروز، رقابت، کسب مزیت رقابتی و افزایش سود برای سازمان ها و شرکت ها بسیار حائز اهمیت میباشد. بدین منظور تمرکز بر روی بهره وری وری و همچنین …

[PDF]ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻭ ﻧﻮﺁﻭﺭ ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﻭﺭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ

www.ensani.ir/storage/Files/20170510180904-10022-250.pdf

Cached

Similar

Translate this page
by احمدی – ‎2016 – ‎Related articles
May 10, 2017 – ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻧﻮآوري ﻣﺪﯾﺮان و ﻣﯿﺰان اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺪارس ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﺎ. ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن. 0/99. وﺟﻮد دارد. ،. ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮﭼﻪ ﻧﻮ. آ. وري ﺑﯿﺶ. ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﻪ ﺑ،. ﻃﻮر. ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ. اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﮐﺎر. ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺟﻮ و ﻫﻤﮑﺎران. (haghighatjo et al,2007). ر د. ﭘﮋوﻫﺸﯽ. ﺑﺎ. ﻋﻨﻮان. ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮان،. ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺑﻬﺮه وري ﮐﺎرﮐﻨﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ.

رابطه خلاقیت و نوآوری بر بهره وری منابع انسانی در بین کارکنان …

download-thesis.com/…/رابطه-خلاقیت-و-نوآوری-بر-بهره-وری-مناب…

Cached

Translate this pageهمچنبن دربین ابعادبهره وری،آمادگی کاری وحمایت سازمانی رابطه معناداری با خلاقیت دارند. کلید واژگان : خلاقیت،نوآوری،بهره وری. 1- مقدمه نتایج بسیاری از تحقیقات بر این نکته تمرکز دارد که هیچ جامعه ای توسعه نیافته است مگر آنکه به توسعه منابع انسانی خود پرداخته باشد.امروزه محققان پی برده اند که منابع انسانی واجد شرایط و ماهر عامل …

ارتباط بین فرهنگ سازمانی با خلاقیت و بهره وری اعضای هیات علمی …

arsmb.journals.pnu.ac.ir/article_1549_190.html

Cached

Similar

Translate this page
by رضایی صوفی – ‎2015
هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه ی فرهنگ سازمانی با خلاقیت و بهره وری اعضای هیات علمی تربیت بدنی پیام نور کشور می باشد. روش تحقیق این پژوهش توصیفی – همبستگی می باشد جامعه آماری این پژوهش را 87 نفر از اعضای هیات علمی گروههای تربیت بدنی دانشگاههای پیام نور کشور تشکیل می دادند که به روش کل شمار انتخاب شده …

خلاقیت مدیران، سلامت سازمانی و بهره‌وری كاركنان دانشگاه‌های علوم‌پزشكی …

him.mui.ac.ir › صفحه اصلی › دوره 4، شماره 1، 1386 › حقيقت جو

Cached

Translate this page
by زهرا حقيقت جو
یافته‌ها: بین سلامت سازمانی و بهره‌وری رابطه وجود داشت؛ یعنی بالا رفتن میزان سلامت سازمانی می‌تواند منجر به افزایش میزان بهره‌وری گردد (01/0P=). بین میزان سلامت سازمانی و خلاقیت مدیران رابطه‌ی معکوس وجود داشت، اما معنی‌دار نبود؛ یعنی با افزایش میزان سلامت سازمانی از میزان خلاقیت مدیران کاسته شده است (05/0P>). بین میزان …

نقش مدیریت دانش و خلاقیت سازمانی در بهره‌وری منابع انسانسی (مطالعه …

jks.atu.ac.ir/article_2364.html

Cached

Similar

Translate this page
by هلالیان مطلق – ‎2015
در نهایت به منظور بررسی و مقایسه توصیفی و استنباطی داده‌ها از شاخص‌های توصیفی و آزمون‌های استنباطی کلموگروف- اسمیرنوف، ضریب همبستگی، تحلیل رگرسیون و آزمون فرید من استفاده شده است. یافته‌ها: بین ابعاد مدیریت دانش و خلاقیت سازمانی با بهره‌وری منابع انسانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. از این میان بعد خلق دانش و بعد …

بررسی میزان رابطة بین حل خلاق مسئله در فرهنگ سازمانی با بهره وری …

journal.bpj.ir/article_516617_111291.html

Cached

Translate this page
by عالمین – ‎2015
زمینه: امروزه، پیشرفت‌های تازه در فرهنگ سازمانی و دست‌یابی به بهره‌وری سازمان‌ها با استفاده از حل خلاق مسئله بسیار به چشم می‌خورد. تا آن جا که زمینه پژوهش‌ها نشان می‌دهد سازمان‌هایی که تأکید بیشتری بر بهره‌وری با استفاده از حل خلاق مسئله دارند در مقایسه با دیگر سازمان‌ها مؤفق‌ترند. هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان رابطه حل خلاق مسئله …

[PDF]رابطه ی فرهنگ سازمانی با بهره وری کارکنان: بیمارستان های عمومی آموزشی

jha.iums.ac.ir/article-1-368-fa.pdf

Cached

Translate this pageﺑﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻓﺮﺩﻱ (ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮﻩ 61/37 ﻭ 58/94) ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺘﺮﻱ. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ. ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮﺍﺕ ﺑﻬﺮﻩ ﻭﺭﻱ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎﻱ ﻭﺿﻮﺡ. ﻭ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻘﺶ (69/35 ﺍﺯ 130) ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ (57/68) ﺑﻮﺩ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻭ ﺑﻬﺮﻩ ﻭﺭﻱ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﻱ:.

SID.ir | خلاقيت مديران، سلامت سازماني و بهره وري كاركنان دانشگاه هاي علوم …

www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=76189

Cached

Similar

Translate this page
by حقيقت جو زهرا
مقدمه: سنجش و توسعه بهره وري از جنبه هاي گوناگون همواره بايد مورد توجه قرار گيرد. از جمله روش هاي سنجش بهره وري، خلاقيت مديران و سلامت سازماني داراي اهميت مي باشد. هدف اين مقاله شناخت رابطه خلاقيت مديران و سلامت سازماني با بهره وري کارکنان دانشگاه هاي علوم پزشکي کشور بوده است. روش بررسي: اين پژوهش كاربردي و از دسته مطالعات …

رابطه ی فرهنگ سازمانی با بهره وری مدیران سازمان تربیت بدنی جمهوری …

https://journals.ut.ac.ir/article_12764_1271.html

Cached

Translate this pageفرهنگ یا جو حاکم بر سازمان، مبین شیوه ی زندگی سازمان است. شکل دهی وهدایت فرهنگ سازمانی ،می تواند افزایش بهره وری سازمان را به دنبال داشته باشد .هدف از این پژوهش ، تحلیل عوامل فرهنگ سازمانی وبررسی رابطه ی شاخص های ان با بهره وری در مدیران سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران است.شاخص های فرهنگ سازمانی شامل: خلاقیت …

خلاقیت و نوآوری لازمه ی پیشرفت هر سازمانی است – الی گشت

https://www.eligasht.com/…/خلاقیت-و-نوآوری-لازمه-ی-پیشرفت-سا…

Cached

Translate this pageFeb 18, 2017 – پاسخ به این سوال را بایستی در ارتباط مستقیم و همبستگی مثبت بین خلاقیت و نوآوری نیروی انسانی و سطح بهره وری سازمان ها جستجو نمود. … تولیدات یا خدمات کاهش هزینه ها – روشهای بهتر و خدمات جدید چنانچه ملاحظه میشود خلاقیت با بهره وری رابطه مستقیم داشته و موجب بالا رفتن سطح عملکرد در یک سازمان خواهد شد .

پایان نامه رابطه خلاقیت سازمانی و ویژگی¬های جمعیت¬شناختی با بهره …

www.rasathesis.ir/…/پایان-نامه-رابطه-خلاقیت-سازمانی-و-ویژگی-های…

Cached

Translate this pageپایان نامه رابطه خلاقیت سازمانی و ویژگی¬های جمعیت¬شناختی با بهره¬وری وظایف سازمانی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان فارس پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش: صنعتی و سازمانی رابطه خلاقیت سازمانی و ویژگیهای جمعیتشناختی با بهر.

رابطه فرهنگ سازماني با بهره وري مديران سازمان تربيت بدني جمهوري …

www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=7050

Cached

Translate this page
by اسدي حسن
فرهنگ يا جو حاكم بر سازمان، مبين شيوه زندگي سازمان است. شكل دهي و هدايت فرهنگ سازماني، مي تواند افزايش بهره وري سازمان را به دنبال داشته باشيد. هدف از اين پژوهش، تحليل عوامل فرهنگ سازماني و بررسي رابطه شاخص هاي آن با بهره وري در مديران سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران است. شاخص هاي فرهنگ سازماني شامل: خلاقيت، ريسك …

بررسی رابطه رویکرد تفکر کوانتومی با خلاقیت و بهره وری سازمانی

https://www.tpbin.com/article/62681

Cached

Translate this pageهدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین رویکرد تفکر کوانتومی (از مولفه های مهارت های کوانتومی) و خلاقیت و بهره وری نیروی انسانی در سازمان است. جامعه آماری پژو… : تی پی بین، پایگاه داده های علمی تمام متن.

بررسی میزان رابطه بین حل خلاق مسئله در فرهنگ سازمانی با بهره وری …

https://www.noormags.ir/…/بررسی-میزان-رابطه-بین-حل-خلاق-مسئله-در-فرهنگ-سازمان…
زهره عالمین,ضرغام یادگاری,فتاح ناظم,صمد کریم زاده ; مجله: ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی ; بهار 1394، دوره چهارم – شماره 4 ;

رابطه‌ی بعد فرهنگ اخلاق سازمانی با بهره‌وری کارکنان حوزه‌ی سلامت …

ijme.tums.ac.ir/browse.php?a_id=272&sid=1&slc_lang=fa

Cached

Similar

Translate this page
by هدایتی – ‎2009
امروزه بعد فرهنگ اخلاق سازمانی به‌عنوان عاملی مؤثر بر عملکرد سازمان تلقی می‌گردد. هدف پژوهش حاضر، تعیین رابطه‌ی فرهنگ اخلاق سازمانی با بهره‌وری کارکنان در بیمارستان‌های عمومی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران بود. این مطالعه از نوع مطالعات همبستگی بود و جامعه‌ی آماری از کارکنان بیمارستان‌های عمومی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی …

بهره وری کارکنان – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/dashboard?q=بهره+وری+کارکنان…

Cached

Translate this pageهدف از این پژوهش، تبیین رابطه مدیریت دانش و خلاقیت با بهره وری کارکنان در منطقه آموزش و پرورش شهرستان لامرد بوده است. روش پژوهش توصیفی … فرهنگ سازمانی یکی از ابزار هایی است که مدیریت سازمان می تواند با استقرار و ارتقاء سطح کیفی آن زمینه های تحقق اهداف سازمانی و بهبود بهره وری کارکنان سازمان را فراهم آورد. بارنت، ویک و …

پژوهشکده بيمه> بررسي رابطه فرهنگ سازماني و بهره وري نيروي انساني در …

www.irc.ac.ir › … › فصلنامه صنعت بيمه زمستان 1386

Cached

Similar

Translate this pageبررسي رابطه فرهنگ سازماني و بهره وري نيروي انساني در صنعت بيمه ( براساس نظرسنجي از مديران عالي شرکت‌هاي بيمه شهر يزد) … نتايج اين تحقيق، دلالت بر آن دارد که بين فرهنگ سازماني و بهرهوري مديران اين شرکت‌ها و نيز بين ابعاد خلاقيت، حمايت، انسجام و يکپارچگي، کنترل، هويت، سيستم پاداش، سازش با پديدههاي تعارض و الگوهاي …

[PDF]بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی کارآفرینی مدیران با بهره وری و …

journalie.ir/article-1-77-fa.pdf

Cached

Translate this pageوﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ. ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ. ،. ﺑﻬﺮه وري ﺷﻐﻠﯽ،. ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻐﻠﯽ، ﻣﺪﯾﺮان، ﺷﻬﺮ ﺳﻨﻨﺪج . ﻣﻘﺪﻣﻪ. در. ﺟﻬﺎﻧﯽ. ﮐﻪ. ﺷﮑﻞ. ﺗﻐﯿﯿﺮات. آن. از. ﻣﻘﯿﺎس. زﻣﺎﻧﯽ. ﻗﺮن. ﺑﻪ. ﺛﺎﻧﯿﻪ. ﺗﺒﺪﯾﻞ. ﺷﺪه. اﺳﺖ،. ﻣﻬﻢ. ﺗﺮﯾﻦ اﺻﻞ. ﺑﺮاي ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎ. ﺑﻘﺎ. و. ﺗﻮﺳﻌﻪ. اﺳﺖ . ﺗﻨﻮع. و. ﺳﺮﻋﺖ. ﺗﻐﯿﯿﺮات. ﺑﻪ. ﺣﺪي. اﺳﺖ. ﮐﻪ. ﺳﺮﻋﺖ. ﺑﺨﺸﯿﺪن. ﺑﻪ. ﺗﻮﻟﯿﺪ. ﻓﮑﺮ. و. ارﺗﻘﺎي. ﺷﯿﻮه. ﻫﺎي. ﺗﻔﮑﺮ. از. ﯾﮏ. ﺳﻮ. و. داﺷﺘﻦ. ﻧﯿﺮوﻫﺎي. ﺧﻼق. و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ. از. ﺳﻮي. دﯾﮕﺮ،. ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر. ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ. ﺑﺎ.

ارتباط بين فرهنگ سازماني با ميزان خلاقيت و … – دانشگاه آزاد اسلامی مبارکه

www.mau.ac.ir/ShowPage.aspx?Page_=article&lang…

Cached

Translate this pageهدف پژوهش حاضر بررسي ارتباط بين فرهنگ سازماني با ميزان خلاقيت و بهره‌وري مديران تربيت بدني ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان مي باشد. بدين منظور پرسشنامه‌هاي تحقيق براي مديران مورد نظر ارسال گرديد. براي گردآوري اطلاعات از چهار پرسشنامه روا و پايا تحت عناوين، پرسشنامه فرهنگ سازماني، پرسشنامه خلاقيت رندسيپ، …

بررسی رابطه بین ابعاد کیفیت زندگی کاری با بهره وری کارکنان …

www.papyrus.ir/…/بررسی-رابطه-بین-ابعاد-کیفیت-زندگی-کاری…

Cached

Similar

Translate this pageچکیده:

با توجه به میزان اهمیت بهره وری و نیز توجه به متغیر های سازمانی که بر بهره ور بودن یا نبودن یک سازمان ممکن است تاثیر بگذارد، مطالعات مختلفی صورت گرفته است. در یک سازمان بررسی کیفیت زندگی کاری کارکنان یکی از مولفه های تاثیرگذار بر بهره ور بودن آن سازمان است. لذا بر حسب اهمیت در شرکت قطعه سازی سامان …

پیشینه تحقیق بهره وری سازمانی و اهمیت آن و نقش خلاقیت در بهره وری …

payandaneshjo.ir/پیشینه-تحقیق-بهره-وری-سازمانی-و-اهمیت-آ/

Cached

Translate this pageپیشینه تحقیق بهره وری سازمانی و اهمیت آن و نقش خلاقیت در بهره وری سازمان و توسعه نیروی انسانی دارای ۴۵ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد word و قابل … جولازاده، محمد علی، (۱۳۸۸)، رابطه فرهنگ سازمانی با خلاقیت مدیران ادارات تربیت بدنی و رؤسای هیأتهای تربیت بدنی استان مازندران، پایاننامه کارشناسی ارشد.

[DOC]عنوان: بررسی رابطه بين ساختار سازمانی و بهره وری نیروی شاغل در فنی و …

eatvto.ir/uploads/1/CMS/…/Nourbakhsh(مقاله%20فارسی%20).doc

Cached

Similar

Translate this pageمحقق در صدد است رابطه ارکان اساسی ساختار سازمانی(پیچیدگی،رسمیت و تمرکز ) با بهره وری نیروهای شاغل را اعم از کارشناسان ، مدیران ،کارکنان را در اداره کل آموزش فنی و … امیدی( 1385) به این نتیجه رسیدند که: بین ساختار سازمانی و خلاقیت مدیران ستادی سازمان تربیت بدنی رابطه معنی داری، بین پیچیدگی ، رسمیت ، تمرکز و …

۲۲ عاملی که بهره وری در سازمان را تضمین می‌کنند | چطور

https://www.chetor.com/81005-۲۲-عامل-بهره-وری-در-سازمان/

Cached

Translate this page

Rating: 100% – ‎9 reviewsOct 23, 2017 – افزایش بهره وری در سازمان یکی از اساسی‌ترین اهداف کسب‌وکار و از عوامل موفقیت سازمان است. در این مقاله با ۲۲ عامل مؤثر بر بهره وری در سازمان … مؤثرترین عامل بهره وری در سازمان است. مدیران و بخش منابع انسانی به کمک هم می‌توانند برنامه ریزی کنند تا افراد خلاق، کارآمد و علاقه‌مند به یادگیری را جذب، استخدام و حفظ کنند.

مقاله پژوهشی پیرامون اصلاح ساختار سازماني جهت بروز خلاقيت و نوآوري …

www.conference.ac/مقاله-پژوهشی-پیرامون-اصلاح-ساختار-ساز/

Cached

Translate this pageاین مقاله با رویکرد سازمانهای دانش محور به بررسی اصلاح ساختار سازمانی در جهت بروز خلاقیت و نوآوری می پردازد و تلاش می شود تا رابطه این مفاهیم را از بعد نظری و ….. بدون شک نوآوری و خلاقیت، راه گشای بهره وری اقتصادی بوده و سازمان هایی که توانسته اند در این راستا اقدامات لازم را انجام دهند شاهد نتایج چشمگیری در برونداد و بازده و تولید …

بررسی رابطه جو سازمانی با کارآفرینی سازمانی و خلاقیت – بنیاد …

www.iifco.com/…/379-رابطه-جو-سازمانی-با-کارآفرینی-سازمانی.ht…

Cached

Translate this pageامروز شعار «نابودي درانتظار شما است مگر اينكه خلاق و نوآور باشيد » در پيش روي مديران همه سازمان ها است از سوي ديگر افزايش خلاقيت در سازمان ها مي تواند به ارتقاي كميت و يكفيت خدمات، كاهشهزينه ها، جلوگيري از اتلاف منابع، كاهش بوروكراسي، افزايش رقابت، افزايش كارايي و بهره وري، ايجاد انگيزش و رضايت شغلي در كاركنان منجر گردد …

رابطه هوش معنوی با بهره‌وری کارکنان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران …

journals.ihu.ac.ir/index.php/im/article/view/11168

Cached

Translate this page
by میرکمالی – ‎2017
نتایج پژوهش نشان داد بین هوش‌معنوی با بهره‌وری کارکنان و هم‌چنین بین تمامی عوامل هوش معنوی با بهره‌وری کارکنان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران رابطه‌ مستقیم وجود دارد؛ لذا پیشنهاد می‌شود به منظور تقویت … ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی. … بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و بهره‌وري کارکنان شاغل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.

[PDF]بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و نگرش های مثبت کاری کارکنان در …

https://taxjournal.ir/article-1-131-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﺔ ﺑﻴﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻧﮕﺮش ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ ﻛﺎري ﻛﺎرﻛﻨﺎن در. ادارات اﻣﻮرﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن. ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ اﻧﺼﺎري. 1. ﺣﺴﻴﻦ اﺳﺘﺎدي. 2. ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺟﺎ. وري. 3. ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ. :26/1/88. ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش ….. ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺎﻳـﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﻳـﺰي ﻣﺸـﺎرﻛﺖ. ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻮدﺟﻪ اي ﺑﺮاي ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﻼﺷﻬﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ اي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ . -11. ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از. ﻣﻨﺎﺑﻊ. : ﺑﺮاي ﻳﻚ ﺟﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺳﺎﻟﻢ، اﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﺎﺳـﺐ از ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣﻬـﻢ اﺳـﺖ . ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺎﻳﺪ.

[DOC]بهره وری

www.srtc.ac.ir/…/WithOutName_167_2012-11-10_05.44.45_آمار%…

Cached

Translate this pageمنابع انسانی با ارزشترین منابع هر سازمان بوده و بنابراین مدیریت منابع انسانی نیز جایگاه ویژهای در ارتقای بهرهوری و افزايش كيفيت دارد. دانش و تخصص كاركنان … ارائه محصولات و خدمات متفاوت و با کیفیت، کاهش هزینهها، خلاقیت و نوآوری و افزایش رقابت پذیری از مزایای وجود منابع انسانی کیفی و دانش مدار است. از این رو استراتژی …

تجزیه و تحلیل ارتباط بین فرهنگ سازمانی و خلاقیت کارکنان وزارتخانه …

journal.skums.ac.ir/browse.php?a_id=816&sid=1&slc_lang…

Cached

Similar

Translate this page
by احمدی – ‎2011 – ‎Related articles
زمینه و هدف: با توجه به تغییرات سریع تکنولوژی و رقابت روزافزون، تنها سازمان‌هایی امکان بقا خواهند داشت که ارتقاء بهره‌وری را با استفاده از خلاقیت کارکنان در دستور کار خود قرار دهند. این پژوهش با هدف بررسی نقش فرهنگ‌سازمانی در ارتقای خلاقیت‌کارکنان وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام شده است. روش …

بررسی رابطه میان فرهنگ سازمانی و مؤلفه های کارآفرینی سازمانی (مطالعه …

www.iaujournals.ir/?_action=article&kw…سازمانی…1…

Cached

Translate this pageاثر میانجی فرهنگ‌سازمانی بر رابطه بین سبک‌رهبری مدیران و خلاقیت کارکنان (مورد مطالعه: بیمارستان مدرس شهرستان ساوه). مدیریت بهره‌وری. دوره 7، شماره 26، پاییز 1392، صفحه 93-124. بهزاد شوقی؛ طهمورث آقاجانی؛ سیدمصطفی مرتضوی. مشاهده مقاله; | اصل مقاله (260 K) …

ارتباط بین فرهنگ سازمانی با خلاقیت و بهره وری اعضای هیات علمی …

journals.msrt.ir/rdsm_jarticle_list.php?slc_lang=fa…

Cached

Translate this pageعنوان فارسی, ارتباط بین فرهنگ سازمانی با خلاقیت و بهره وری اعضای هیات علمی تربیت بدنی پیام نور کشور. چکیده فارسی مقاله, هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه ی فرهنگ سازمانی با خلاقیت و بهره وری اعضای هیات علمی تربیت بدنی پیام نور کشور می باشد. روش تحقیق این پژوهش توصیفی – همبستگی می باشد جامعه آماری این …

سازمان تبلیغات اسلامی – خلاقیت

ido.ir/post/374604/خلاقیت

Cached

Translate this pageJan 31, 2016 – چکیده: افزایش خلاقیت در سازمانها میتواند به ارتقای کمیت و کیفیت خدمات، کاهش هزینه ها، جلوگیری از اتلاف منابع، کاهش بروکراسی و بالتبع افزایش کارآیی و بهره وری و ایجاد انگیزش در رضایت شغلی در کارکنان منجر گردد. در این مقاله مفهوم خلاقیت و مؤلفه های آن و نوآوری که از خصیصه های آحاد بشر است و انگیزش و …

[PDF]ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار در اﯾﺠﺎد ﻧﻮآوري،ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﮐﺎرآﻓﺮ

www.yu.ac.ir/…/عوامل_تاثیر_گذار_در_ایجاد_نو_آوری_6072.pdf

Cached

Similar

Translate this pageﻧﯿﺎز ﺑﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﺸﻮرﻫﺎ ، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وري ، اﯾﺠﺎد ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ. ، رﻗﺎﺑﺖ ،. ﺑﻘﺎء. ،. اﯾﺠﺎد ﮐﺎﻻ. و ﺧﺪﻣﺎت ، اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ ، رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ . ﮐﺎر آﻓﺮﯾﻨﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ در. آن اﯾﺪه ﻫﺎي ﺑﺪﯾﻊ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي. ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ . ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﮔﺴﺘﺮش. ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﻮآوري. ،. ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ وﺟﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

[DOC]فرآيند خلاقيت و نوآوري

hrm.niordc.ir/uploads/khalaghiyat%20o%20noavari_8649.doc

Cached

Similar

Translate this pageتعريف خلاقيت از ديدگاه سازماني. خلاقيت يعني ارائه فکر و طرح نوين براي بهبود ارتقاي کميت يا کيفيت فعاليتهاي سازمان ( بهبود عملکرد ) بعبارتي افزايش بهره وري و توليدات يا خدمات ، کاهش هزينه ها بهبود روشها و ارائه خدمات جديد که معمولاً خلاقيت با بهره وري رابطه مستقيم داشته و موجب بالا رفتن سطح عملکرد کارکنان در يک سازمان …

[PDF]رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺰوﯾﻦ وري ﻧ – فصلنامه مدیریت توسعه …

www.jdem.ir/article_464_6ef6d8dbb5c3329187f8e5a351796167.p…

Cached

Translate this page
by عطایی – ‎2015
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ. ﺑﻬﺮه. وري ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ و. رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را در داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺰوﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ . اﯾﻦ. ﺗﺤﻘﯿﻖ از. ﻧﻮع ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و ….. اﻧﮕﯿﺰش. ﻫﻤﮑﺎري و ﻣﺸﺎرﮐﺖ. ﺑﺎزﺧﻮرد ﻋﻤﻠﮑﺮد. ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻧﻮآوري. ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﯿﺐ. رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ. ﺑﻬﺮه. وري ﻧﯿﺮوي. اﻧﺴﺎﻧﯽ. رﻓﺘﺎرﻫﺎي وﻓﺎداراﻧﻪ. رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﻃﺎﻋﺘﯽ. رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ. رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي. ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ …

مقاله نشریه: رابطه فرهنگ سازمانی به بهره وری مدیران تربیت بدنی آموزش و …

https://elmnet.ir/…/رابطه-فرهنگ-سازمانی-به-بهره-وری-مدیران-ترب…

Cached

Translate this pageپژوهش حاضر به رابطه شاخص هاي فرهنگ سازماني با بهره وري از ديدگاه كارشناس مسئولان تربيت بدني و مديران ستادي مستقر در اداره كل تربيت بدني دختران و پسران مي … داد كه بين فرهنگ سازماني با بهره وري مديران تربيت بدني آموزش و پرورش سراسر كشور و نيز بين شاخص هاي فرهنگ سازماني يعني خلاقيت ريسك پذيري و رهبري و حمايت …

خلاقیت مدیران، سلامت سازمانی و بهره وری کارکنان دانشگاه های علوم …

pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid…b18d… – Translate this page
مقدمه: سنجش و توسعه بهره وری از جنبه های گوناگون همواره باید مورد توجه قرار گیرد. از جمله روش های سنجش بهره وری، خلاقیت مدیران و سلامت سازمانی دارای اهمیت می باشد. هدف این مقاله شناخت رابطه خلاقیت مدیران و سلامت سازمانی با بهره وری کارکنان دانشگاه های علوم پزشکی کشور بوده است. روش بررسی: این پژوهش کاربردی و از دسته مطالعات …

بررسی نقش رهبری تحول آفرین بر بهره وری نیروی انسانی با تاکید بر …

https://tmj.um.ac.ir/index.php/manag/article/view/33623

Cached

Similar

Translate this page
by شائمی برزکی – ‎2016 – ‎Related articles
امروزه رشد و توسعه‌ی نیروی انسانی، افزایش مهارت، خلاقیت و دانش نیروی کار در تمام سطوح سازمان برای مدیران یک اولویت راهبردی به شمار می‌رود. مباحث مربوط به سبک رهبری وکارآفرینی سازمانی از جمله عواملی است که باعث ارتقای بهره‌وری منابع انسانی می‌شود. این پژوهش با هدف “بررسی تأثیر رهبری تحول آفرین بر بهره‌وری نیروی انسانی …

 

گروه بازاریابی تلگرام

لینک گروه بازاریابی تلگرام

گروه بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی شبکه ای

گروه های بازاریابی در تلگرام

پشتیبانی 24 ساعته آنلاین  در صورت وجود مشکل در روند دانلود و خرید هر کدام از فایل های این سایت  با    09214087336 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇برای دانلود فایل  روی لینک زیر کلیک نمایید👇👇👇👇👇👇👇👇👇

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *