رابطه تسهیم دانش با عملکرد شغلی کارکنان

هدف از این تحقیق بررسی رابطه تسهیم دانش با عملکرد شغلی کارکنان بصورت کامل و جامع و با منابع جدید می باشد

 

گروه بازاریابی تلگرام

لینک گروه بازاریابی تلگرام

گروه بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی شبکه ای

گروه های بازاریابی در تلگرام

پشتیبانی 24 ساعته آنلاین  در صورت وجود مشکل در روند دانلود و خرید هر کدام از فایل های این سایت  با    09214087336 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇برای دانلود فایل  روی لینک زیر کلیک نمایید👇👇👇👇👇👇👇👇👇

لینک منبع و پست :

رابطه تسهیم دانش با عملکرد شغلی کارکنان


http://arshad.fileina.com/product-75291-رابطه-تسهيم-دانش-با-عملکرد-شغلي-کارکنان.aspx

بررسی رابطه تسهیم دانش و فرهنگ سازمانی با عملکرد شغلی کارکنان …

https://www.civilica.com/Paper-MAVC04-MAVC04_106=بررسی-…

Cached

Translate this pageاین پژوهش با هدف بررسی رابطه تسهیم دانش و فرهنگ سازمانی با عملکرد شغلی کارکنان شرکت مخابرات استان خوزستان به مرحله اجرا درآمده است.تحقیق پیش رو از نظر ه…

پایان نامه رابطه تسهیم دانش با عملکرد شغلی کارکنان اداره کل تعاون کار و …

www.rasathesis.ir/…/پایان-نامه-رابطه-تسهیم-دانش-با-عملکرد-شغلی…

Cached

Translate this pageپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت دولتی. گرایش منابع انسانی. چکیده. پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه تسهیم دانش با عملکرد شغلی کارکنان اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شد. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان …

رابطه تسهیم دانش با عملکرد شغلی کارکنان اداره کل تعاون کار و رفاه …

lib.khuisf.ac.ir/site/catalogue/183970

Cached

Translate this pageنوع مدرک, : پایان نامه فارسی. زبان مدرک, : فارسی. شماره رکورد, : 183970. شماره مدرک, : پ۶۵۷۵ . شماره راهنما, : ۶۵۷۵ . سرشناسه, : دری، امیر حسین. عنوان پایانامه, : رابطه تسهیم دانش با عملکرد شغلی کارکنان اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان [پایان‌نامه]. نویسنده, : /امیر حسین دری. استاد راهنما, : ؛ سعید شریفی. محل تحصیل …

بررسی رابطه تسهیم دانش با عملکرد شغلی کارکنان اداره کل تعاون کار و …

je11304.ba0.ir/…/بررسی-رابطه-تسهیم-دانش-با-عملکرد-شغلی-کا…

Cached

Translate this pageمطلب مورد نظر درباره ی بررسی رابطه تسهیم دانش با عملکرد شغلی کارکنان,بررسی رابطه مدیریت دانش با عملکرد سازمانی,بررسی رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد شغلی,بررسی رابطه بین مدیریت دانش با بهسازی,بررسي رابطه مدیریت عملکرد و رضایت شغلی کارکنان,تسهيم دانش در سازمان,عوامل مو,,,

بررسی رابطه فرایندهای مدیریت دانش با عملکرد شغلی کارکنان در آموزش …

jks.atu.ac.ir/article_2362.html

Cached

Similar

Translate this page
by درانی – ‎2015
هدف: پژوهش حاضر تعیین رابطه ی فرایندهای مدیریت دانش با عملکرد شغلی کارکنان در دانشگاه تهران می باشد. روش: از نوع کاربردی و به روش پیمایش با رویکرد توصیفی است و نمونه پژوهش شامل 105 نفرازکارکنان دانشگاه تهران( 21مرد و84 زن) از روش نمونه گیری تصادفی ساده به وسیله فرمول کوکران تعیین شد. داده های پژوهش با استفاده …

[PDF]ﻫﺎي ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ ﺑﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﯿﺖ و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻣﺤﻮر ﻫﺎي ﭘﺮوژه – پژوهش‌های مدیریت در ایران

mri-old.modares.ac.ir/article_14039_c5381b9c9eca4fcbed122364f…

Cached

Similar

Translate this page
by قلیچلی – ‎2016 – ‎Related articles
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﺮد و ارﺗﻘﺎي آن. ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻫﺪف اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﯿﺖ ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ در ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ. ﻫﺎي ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ و ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ. ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ. ﻫﺎ. و ﻧﯿﺖ ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮان در ﺳﺎزﻣﺎن …… ﻮﺿﻮع ﮐﺎﻣﻼً ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭘﺮوژه. ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﻋﻠّﯽ وﺟﻮد دارد . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺮاي ﺗﮑﻤﯿﻞ وﻇﯿﻔﻪ. اي ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﻤﮏ. ﻣﯽ. ﮐﻨﻨﺪ (ﯾﺎ داﻧﺸﯽ را ﺗﺴﻬﯿﻢ ﻣﯽ. ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ) ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮد را …

[PDF]رابطه ی بین مؤلفه های یادگیری سازمانی و مدیریت دانش در کارکنان بیمارست

jha.iums.ac.ir/article-%201-768-fa.pdf

Cached

Translate this pageﺑﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻛﺎﺭﺑﺴــﺖ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎﻱ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺩﺭﺑﻴﻦ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳــﺘﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺩﺍﻧﺸــﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ … ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﺳﺖ، ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.[2] ….. ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭﻱ ﺑﻴﻦ ﺩﻭ. -. ANOVA ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺁﻣﺎﺭﻱ. ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻭ ﻧﻮﻉ ﺭﺳﺘﻪ ﺷﻐﻠﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻱ ﺑﻴﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎﻱ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﻧﺶ … ﺟﺪﻭﻝ1: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻭ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻭ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺁﻥ ﻫﺎ.

[PDF]بررسی تأثیر رفتار تسهیم دانش بر عملکرد سازمانی(مطالعه موردی: سازمان …

jipm.irandoc.ac.ir/article-1-2916-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageﮐﺎرﮐﻨــﺎن ﻣﻰ ﺗﻮاﻧــﺪ ﺗﺄﺛﯿــﺮ ﻗﺎﺑــﻞ ﺗﻮﺟﻬــﻰ ﺑــﺮ ارﺗﻘــﺎء ﮐﯿﻔﯿــﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫــﺎى ﺗﺤﻘﯿــﻖ. و ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺑﮕــﺬارد. از ﻃﺮﻓــﻰ ﺑــﻪ ﻧﻈــﺮ ﻣﻰ رﺳــﺪ رﻓﺘــﺎر ﺗﺴــﻬﯿﻢ داﻧــﺶ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧــﺪ. ﻋﻤﻠﮑــﺮد ﺳــﺎزﻣﺎﻧﻰ را ﺑﻬﺒــﻮد ﺑﺨﺸــﯿﺪه و ﻣﻮﺟــﺐ دﺳــﺘﯿﺎﺑﻰ ﺳــﺎزﻣﺎن ﺑــﻪ ﻣﺰﯾــﺖ. رﻗﺎﺑﺘــﻰ ﮔــﺮدد. … ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﯿﺎن و اﺧﻮان | ﺑﺮرﺳﻰ ﺗﺄﺛﯿﺮ رﻓﺘﺎر ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ (ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻣﻮردى: ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎﯾﻰ اﯾﺮان) … ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﻐﻠﯽ، رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ، ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ.

[PDF]ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲ راﺑﻄﺔ ﺑﻴﻦ اﺟﺰاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ و ﻋﻤﻠﻜﺮد – دانشگاه تهران

https://jsm.ut.ac.ir/article_29830_c01c68201b3dd1c31ded460b775…

Cached

Translate this page
by بدری آذرین – ‎2013
Jan 8, 2012 – ﻧﻔﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ آﻣﺎري ﺑﻮد . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴ. ﻮن ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ. ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ. 69/59. ، ﺗﺸﺨﻴﺺ داﻧﺶ. 201/0. ، ﺗﺤﺼﻴﻞ داﻧﺶ. 428/0. و ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ. 016/0. ﺑﻪ … داﻧﺎﻳﻲ. ﻫﺎي ﻛﺎري ﺧﻮد وادار ﻛﻨﺪ و ﺛﺎﻧﻴﺎً ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺷﺮح ﻣﺸﺎﻏﻞ را ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﻲ روز ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﺪ و در اﺧﺘﻴﺎر. ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻗﺮار دﻫﺪ، دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ داﻧﺶ ﻻزم ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻧﻘﺶ. ﻫﺎ و وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎ اﻧﺪازه.

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی با عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه …

journal.sanjesh.org/article_24504.html

Cached

Translate this page
by قنبری – ‎2016
رابطه توانمندسازی روان‌شناختی و عملکرد شغلی با میانجی‌گری نگرش‌های شغلی در کارکنان شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مارون- اهواز. دستاوردهای روان‌شناختی، 21 (2)، 181-204. ابیلی، خدایار و زارع خلیلی، مجتبی (1392). رابطه بین سرمایه اجتماعی سازمانی با مدیریت دانش در یک شرکت بیمه دولتی. پژوهشنامه بیمه، 28 (2)، 129-152.

بررسی رابطه تسهیم دانش و فرهنگ سازمانی با عملکرد شغلی کارکنان …

https://elmnet.ir/…/بررسی-رابطه-تسهیم-دانش-و-فرهنگ-سازمانی-با…

Cached

Translate this pageاین پژوهش با هدف بررسی رابطه تسهیم دانش و فرهنگ سازمانی با عملکرد شغلی کارکنان شرکت مخابرات استان خوزستان به مرحله اجرا درآمده است.تحقیق پیش رو از نظر هدف کاربردی، از لحاظ روش اجرا توصیفی و از نظر ماهیت همبستگی بود. متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی بوده که شامل متغیرهای پیش بین تسهیم دانش و فرهنگ …

تحلیل همبستگی بین هویت سازمانی و سبک رهبری امنیت‌مدار با عملکرد …

hrm.iranjournals.ir/article_24815.html

Cached

Similar

Translate this page
by نصیری ولیک بنی – ‎2017
یافتهها نشان داد که بین هویت سازمانی و سبک رهبری امنیت‌مدار با عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا رابطه مثبت و معنی‌دار وجود دارد. از میان ابعاد هویت سازمانی، مؤلفه دانش راهبردی بیشترین تأثیر را در پیشبینی عملکرد شغلی داشته و از بین ابعاد سبک رهبری امنیت‌مدار، مؤلفه‌های مقبولیت و استفاده از انگیزه ذاتی به‌ترتیب …

Islamic World Science Citation Center(ISC)

mcl.isc.gov.ir/articlesList.aspx?p=iicmo2016&ct…

Cached

Translate this page2, مقایسه انگیزش شغلی و تعهد سازمانی کارکنان با توجه به سبک رهبری تحول گرای مدیران در دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه_ مقاله پوستری, بيشتر. 3, بررسی رابطه فناوری اطلاعات با مدیریت دانش سازمان ها_ مقاله شفاهی, بيشتر. 4, اثربخشی … 50, بررسی رابطه بین اقدامات منابع انسانی با عملکرد غیر مالی سازمان_ مقاله شفاهی, بيشتر.

[PDF]بررسی رابطه مدیریت دانش با عملکرد سازمانی در سازمان های پروژه محور

shij.ir/ASMD/upload/ASMD/Content/170628_21/ASMD-No03-Digital.pdf
Jul 28, 2015 – ذخیره الکترونیکی آن و افزایش. دسترسی به اطالعات. 8،. ( تغییر هرم سنی جمعیت و خطر از دست دادن دانش سازمانی به واسطه با. زنشستگی کارکنان. 7،. (. تخصصی …… طراحی شغل. ،. ارتباطات. ،. مشارکت. ،. ارزیابی عملکرد( وجود داشته و. بین مدیریت دانش و شیوه. های منابع انسانی همبستگی مثبت و رابطه معنادا. ر وجود دارد.

[PDF]بررسی رابطه بین سبک های رهبری و مدیریت دانش با عملکرد سازمانی در …

isc.irindexing.ir/editor/fileman/Uploads/ichm/215.pdf

Cached

Translate this pageری. معنادار و مثبت. سبک ها. ی. رهبر. ی. و مد. یری. ت. دانش. بر. عملکرد شغل. ی. کارکنان. در جامعه مورد مطالعه بود. واژه. های کلیدی: سبک های رهبری. -. مدیریت دانش. -. عملکرد شغلی کارکنان. 1. دکترای مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران. 5. کارشناس ارشد مدیریت دولتی، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، ایران …

[PDF]ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي

jaeer.srbiau.ac.ir/article_7068_ad972db856840e81484b52ee4c035…

Cached

Similar

Translate this pageJul 22, 2014 – 79. ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز. ﻛﻤﻚ. /. ﺣﻤﺎﻳﺖ. : ﻛﻤﻚ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ. ﻛﺎرﻛﻨﺎن. ﺑﺮاي. ﺗﻜﻤﻴﻞ و. اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺑﻮدن در ﻛﺎر ﺧﻮد. ﺑﻪ. آن. ﻧﻴﺎز. دارﻧﺪ. (. رﺣﻴﻤﻴﺎن و …… راﺑﻄﻪ اﺑﺘﻜﺎر ﺷﺨﺼﻲ،. ﺟﻬﺖ. ﮔﻴﺮي ﻣﺬﻫﺒﻲ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ. ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﻐﻠﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪي . ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ. داﻧﺶ و ﭘﮋوﻫﺶ در روان. ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﺎرﺑﺮدي، ﺳﺎل. 12. ، ﺷﻤﺎره. 43. ، ﺻﻔﺤﺎت.

[PDF]ارتباط مدیریت دانش با انگیزش شغلی پرستاران مراکز آموزشی- درمانی …

nmj.umsha.ac.ir/article-1-1591-fa.pdf

Cached

Translate this pageAug 10, 2016 – بـرای عملکـرد مناسـب اسـت. هـدف ایـن مطالعـه تعییـن ارتبـاط مدیریـت … تمـام ابعـاد انگیـزش شـغلی بـا ابعـاد مدیریـت دانـش رابطـه مثبـت و معنـی داری داشـتند بـه جـز ابعـاد حقـوق. و دسـتمزد و امنیـت شـغلی بـا خلـق … کارکنــان بیمارســتان ها بــرای دســتیابی بــه اطاعــات و دانــش. ضـروری و یکپارچـه کـردن دانـش بدسـت آمـده …

[PDF]بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و هوش سازمانی کارکنان با …

https://journal.irphe.ir/article-1-2224-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي در آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ، ﺷﻤﺎره 1393،71، ﺻﺺ. 123 -148. ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ و ﻫﻮش ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن. ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮي. ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ اردﻻن. 1 ….. ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﻪ ﺳﻮي ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﻪ. دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده ا. ﺛﺮﺑﺨﺶ از. داﻧﺶ، اﻃﻼﻋﺎت و داده. ﻫﺎ ﺳﻮق ﻣﯽ. ﯾﺎﺑﻨﺪ. ؛ .7. ﻓﺸﺎر ﻋﻤﻠﮑﺮد. 21. : در ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدش داراي ﮔﺰاره. اي ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﺷﺪ. ؛. ﯾﻌﻨﯽ. اﯾﻦ.

[PDF]تأثیر سرمایه روانشناختی بر تسهیم دانش با میانجی احساس امنیت …

https://journal.irphe.ir/article-1-3143-fa.pdf

Cached

Translate this page(Qiu et al., 2015) . راﺑﻄﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ و ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ. : ﻫﻤﺎن. ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ. اﺷﺎره ﺷﺪ، در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ. ﺗﺄﺛﯿﺮ. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮ. ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ. ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ . ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﻪ. ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ وﺿﻌﯿﺖ. رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ. ﻣﺜﺒﺖ ﻓ. ﺮد اﺷﺎره دارد. ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻧﺸﺎن داده. اﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎز. ه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه. ﮔﯿﺮي. اﺳﺖ و ﺑﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺪ ﮐﻠﯿﺪي ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرﮐﻨﺎن، رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ و ﻣﯿﺰان ﻏﯿﺒﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ. اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ.

برترین‌های پایگاه – دو فصلنامه مدیریت بر آموزش سازمان ها(علمی- پژوهشی)

journalieaa.ir/tops.php?load_stat=vnum&get_num=50…

Cached

Translate this pageمقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده. رابطه توانمندسازی کارکنان با عملکرد شغلی و بهره وری نیروی انسانی سازمان آموزش و پرورش استان فارس (2204 مشاهده). اثربخشی الگوی مدیریت آموزش عربی بر رشد مهارت های اجتماعی دانش آموزان پسر دورۀ متوسطه (1978 مشاهده). بررسی تأثیر سبک رهبری اخلاقی مدیران بر سرمایه …

برترین‌های پایگاه – فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت

iieshrm.ir/tops.php?&slct_pg_id=63&sid=1&slc_lang=fa

Cached

Translate this pageبررسی رابطه بین شخصیت پویا و حمایت سرپرست با عملکرد شغلی با میانجی‌گری رفتارهای پویا در کارکنان پالایشگاه گاز بید بلند (544 مشاهده). شناسایی و سنجش زیرساخت‌های مدیریت دانش پروژه‌ها در سازمان‌های پروژه‌محور صنایع بالادستی نفت و گاز ایران (528 مشاهده). بررسی عوامل مؤثر بر تعلق سازمانی کارکنان شرکت گاز استان …

[PDF]بررسی رابطه بین جو ایمنی و عملکرد ایمنی کارکنان با توجه به نقش …

jhsw.tums.ac.ir/article-1-5332-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageپژوهش حاضر، در پی وارسی رابطه بين جو ايمنی و عملکرد ايمنی کارکنان با توجه به نقش ميانجی دانش مقدمه: …. در مورد مديريت کارکنان کمک می کند، مبتنی …. Griffin, 2000( ايمنی کارکنان می باشد. نيل و گريفين بين، اجزای عملکرد و سوابق. عملکرد تمايز قايل هستند. اجزاي عملکرد نشان. دهنده ابعاد اصلي وظايف مرتبط با رفتارهاي شغلي.

[PDF]اصل مقاله

slis.scu.ac.ir/article_13175_be9f8bac837b07f2307ad5aa8f23f14f.pdf

Cached

Translate this page
by مرادی – ‎2017
و. عملکرد شغلی حسابداران. مهدي مرادي. 6. ، زكيه مرندي. 6،. ايمان محسنی. 9. چکيده: هدف: مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه بین مدیریت دانش شخصی و عملکرد شغلی حسابداران … های دانش محور از. جمله حرفه حسابداری بیشتر خود را نمایان می سازد. با توجه به اینکه حسابداران در رده. کارکنان دان. ش محور هستند، مدیریت صحیح دانش آنها می. تواند نقش …

بررسی رابطه تسهیم دانش با عملکرد شغلی کارکنان اداره کل تعاون کار و …

jungle.na0.ir/…/بررسی-رابطه-تسهیم-دانش-با-عملکرد-شغلی-کار…

Cached

Translate this pageهمانطور که مشهاده می کنید فایل بررسی رابطه تسهیم دانش با عملکرد شغلی کارکنان,بررسی رابطه مدیریت دانش با عملکرد سازمانی,بررسی رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد شغلی,بررسی رابطه بین مدیریت دانش با بهسازی,بررسي رابطه مدیریت عملکرد و رضایت شغلی کارکنان,تسهيم دانش در سازمان,عوامل مو,,,

بررسی رابطه تسهیم دانش با عملکرد شغلی کارکنان | ایران سافت

iransoft.ineu.ir/tag/بررسی-رابطه-تسهیم-دانش-با-عملکرد-شغلی-ک/

Cached

Translate this pageFeb 13, 2018 – بررسی رابطه تسهیم دانش با عملکرد شغلی کارکنان اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان. بررسی رابطه تسهیم دانش با عملکرد شغلی کارکنان اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان فرمت فایل اصلی: docx تعداد صفحات: 83 حجم فایل: 1943 کیلوبایت قسمتی از چکیده: قسمتی از چكیده:.

[PDF]بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد سازمانی – مجله اقتصادی

ejip.ir/article-1-679-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageﻣـﺸﻬﻮد. ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻬﺎرت و. داﻧﺶ ﮐﺎرﮐﻨﺎن، ﻧﺎم ﺗﺠﺎری،. ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﻫﺎ … و. در. ﻧﻈـﺮ. ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ. ، ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ. در اﯾـﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ. ﺗﻼش ﻣﯽ. ﮐﻨﯿﻢ. ﺗﺎ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺳـﺮﻣ. ﺎﯾﻪ ﻓﮑـﺮی و ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ را در وزارت اﻣـﻮر اﻗﺘـﺼﺎدی و داراﯾـﯽ. ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ. ،. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻣﻄـﺎﻟﺒﯽ در ﺧـﺼﻮص ﮐﻠﯿـﺎت ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﺷـﺎﻣﻞ ﺑﯿـﺎن ﻣـﺴﺌﻠﻪ،. اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع، ﺳ. ﺆ. اﻻت، ﻓﺮﺿﯿﺎت و اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻗﻠﻤﺮو ﺗﺤﻘﯿﻖ اراﺋﻪ ﻣﯽ. ﮔـﺮدد و در ﻧﻬﺎﯾـﺖ ﺑـﺎ اراﺋـﻪ.

[PDF]ارتباط بین مدیریت دانش با اثربخشی سازمانی در کارکنان وزارت ورزش و جوا

https://smms.basu.ac.ir/article_1610_dea84d3279998d851e9717f4…

Cached

Similar

Translate this page
by منصوری بروجنی – ‎2016
رسمی جهت تسهیم تجارب، وجود فرآیندهای منظم و به. روز کسب دانش جدید از محیط و رضایت شغلی کارکنان از جمله. مهمترین عوامل ت. أ. ثیرگذار. بر عملکرد سازمانی است. بنابر یافته. های این پژوهش، مدیران جهت ارتقاء و بهبود عملکرد. سازمانی خود باید ظرفیت مدیریت دانش سازمان خود را باال ببرند. یکی از معیارهای سنجش میزان تحقق اهداف …

[PDF]بررسی تأثیر استفاده از مدیریت دانش بر کاهش فرسودگی شغلی …

ijndibs.com/article-1-160-fa.pdf

Cached

Translate this pageMar 4, 2018 – این پژوهش با استفاده. از. نرم. افزار. 02. -. SPSS. موردبررس. ی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین. مدیریت دانش و. ف. رس. ودگی شغ. لی. کارکنان رابطه. معن … بودن ارزش شغلی،. یب. اعتماد. ي. نسبت به کار و ه. مکاران و. سهل. انگار. ي. یم. شود . نشانه. ها. ي. رفتاري مشتمل بر کاهش عملکرد شغلی،. محدود شدن فعالیت اجتماعی و …

مقالات پذیرفته شده – همایش ملی مدیریت دانش

knm2018.ir/paper

Cached

Translate this page157, 1097-KNM, رابطه مهارت های توانمندسازی کارکنان با میزان عملکرد شغلی و بهره وری منابع انسانی بیمارستان های دولتی شهرستان بجنورد, مسعود احمدی، فریبا اعزازی، آمنه رضازاده, مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است. 158, 1386-KNM, راهبرد مدیریت دانش و نقش آن در انتقال تکنولوژی در سازمانهای دانش بنیان (مطالعه …

[PDF]رابطۀ مدیریت دانش و درگیری شغلی کارکنان ادارۀ کل ورزش و جوانان استان آ

smrj.ssrc.ac.ir/article_10_1dacf57f8e14634647abc46ef20eb819.pdf

Cached

Similar

Translate this pageتسهیم دانش،. کاربرد. دانش و ذخیر. ۀ. دانش(. و درگیری شغلی کارکنان نیز رابطۀ. مثبت و معنا. دار وجود دارد. با توجه. به نتایج این تحقیق،. مدیران. سازمان. ها. باید به مدیریت دانش توجه جدی. کنند و. شرایط و زیر. ساخت. های مورد نیاز و ضروری را فراهم نمایند . همچنین. زمینۀ. افزایش درگیری شغلی. کارکنان را فر. اهم کنند. تا عملکرد کارکنان و …

فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت – موسسه مطالعات بین المللی …

www.iies.ac.ir/ShowFullSubPub.aspx?contentID…

Cached

Similar

Translate this pageسال هفتم/شماره ۲۶/زمستان ۱۳۹۴. بهبود روش ها و فرآيندها در عمل: رويكرد هيوريستيك در سيستم منابع انساني يكي از شركت هاي هاب پتروشيمي ماهشهر · شايستگي هاي مديريتي بر اساس نظريه داده بنياد (مطالعه موردي: شركت گاز استان اصفهان( · طراحي الگويي براي ارزيابي بهره وري نظام مديريت منابع انساني در صنعت نفت · شناسايي اولويت …

بهبود عملکرد سازمان از طریق زنجیره ارزش و تسهیم دانش

www.modiriatzanjireharzesh.ir/article_21402.html

Cached

Similar

Translate this pageتعهد و رهبری مدیریت ارشد، تسهیم دانش و مشتری‌ مداری می‌ توانند نقش بسزایی در ایجاد شاخص‌ های انگیزشی برای کارکنان سازمان داشته باشند .از طرفی، در طی چند سال … تیسنگ و همکارانش برای به دست آوردن درک بهتر از ویکی پدیا، اشتراک دانش و عملکرد شغلی از پرسشنامه و روش های تحلیلی آماری استفاده کرده اند. نتایج بدست آمده نشان …

بررسی و شناسایی تاثیرات هوش هیجانی بر تسهیم دانش ضمنی در سازمان …

www.ksykg.com/investigating-and-identifying-effects-of-emotional…

Cached

Translate this pageسازمان‌هایی که با تکیه بر هوش هیجانی به گسترش دانش در سازمان، می‌پردازند بر رفتار و عملکرد کارکنان شان تاثیر بسزایی خواهند گذاشت. … همچنین در رابطه با افزایش این بعد هوش هیجانی بسترها و شرایط مناسب همچون ارتباط مناسب مدیران با کارکنان و همکاران با یکدیگر، زمینه برای ارتقاء شغلی بر اساس انصاف و عدالت، در تخصیص …

مقاله بررسی رابطه بین مدیریت دانش و توانمندسازی شغلی کارکنان مطالعه …

https://www.tpbin.com/article/21345

Cached

Similar

Translate this pageپژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین مدیریت دانش و توانمندسازی شغلی کارکنان دانشگاه پیام نور مرکز بیله سوار انجام گرفته است پژوهش حاضر از نوع پیمایشی بود. … های رابطه بین انتقال دانش و بهبود کیفیت عملکرد کارکنان، افزایش مسئولیت تصمیم گیری کارکنان، افزایش فرصت های شغلی کارکنان، توانمند سازی رابطه وجود دارد.

[PDF]بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی در کارکنان بیمارستان …

ijnv.ir/article-1-151-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageپژوهش حاضر با هدف بررس ي رابطه فرهنگ سازماني با رضایت شغلي در کارکنان هدف: بیمارستان امام … مصعب قادری و همکاران. فصلنامه مديريت پرستاري سال دوم، دوره دوم، شماره سوم، پايیز 1392 44. مقدمه. امروزه فرهنگ س ازماني به عنوان عاملي مؤثر بر عملكرد س ازمان …. و هیولین )1969( در دانش گاه کرنل آمریكا تدوین ش ده است و از.

بررسی عوامل مؤثر بر انگیزه خدمت عمومی

ipom.journals.pnu.ac.ir/m/article_2745_443.html

Cached

Translate this page
by حمیدی زاده – ‎2016
رابطة ابتکار شخصی، جهتگیری مذهبی و سرمایة اجتماعی سازمانی با عملکرد شغلی کارکنان مراکز تولیدی”. دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی. بهار1390 سال … حاجیان، الناز؛ سهیلا سردار و محمدرضا بابایی (1394). “ارائه مدلی جهت سنجش انگیزش درونی موثر در تمایل کارکنان به تسهیم دانش صریح و ضمنی مطالعه موردی شهرداری تهران”.

[PDF]ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮأم ﻧﻘﺶ اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎ – انجمن ایرانی اخلاق در علوم …

https://iranethics.ir/files/site1/article_4_tabestan92.pdf

Cached

Similar

Translate this pageJun 6, 2012 – ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮأم ﻧﻘﺶ اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ. دﮐﺘﺮ. ﭘﯿﻤﺎن اﺧﻮان، ﺟﻌﻔﺮ ﯾﺰدي. ﻣﻘﺪ. م*. ﮔﺮوه. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﺑﻬﺮه. وري. ،. داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و. ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ،. داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺎﻟﮏ. اﺷﺘﺮ … ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳـﯽ ﻣـﺪل ﻣﻔﻬـﻮﻣﯽ ﺗﺤﻘﯿـﻖ از ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﯾـﮏ ﺳـﺎزﻣﺎن … ﺑﯿﻦ اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ و ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ، ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﯿﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، راﺑﻄـﻪ ﻣﻌﻨـﺎداري وﺟـﻮد.

پیشینه تحقیق مدیریت دانش و چرخه آن، عملکرد شغلی و عوامل موثر بر آن

payandaneshjo.ir/پیشینه-تحقیق-مديريت-دانش-و-چرخه-آن،-عمل/

Cached

Translate this pageزندی م ۱۳۹۰٫ ” تعیین عوامل مؤثر بر تسهیم دانش و تأثیر آن بر عملکرد کارکنان شرکت گاز استان کردستان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت دانشگاه اصفهان. آرمسترانگ م. ترجمه خدایار ابیلی. ۱۳۸۰٫ راهبردهای مدیریت منابع انسانی، تهران: انتشارات فرا، ص ۷٫. باورصاد ب ، حبیبی ل ، توانبخش ح . ۱۳۸۹ . ” بررسی رابطه بین …

[PDF]ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ادراك ﺳﺒﮏ رﻫﺒ 1 – فصلنامه مدیریت …

www.jdem.ir/article_501_f733921b6454e3e3ae3bdf122e7e5f20.pdf

Cached

Translate this page
by میرکمالی – ‎2016
ﭼﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرﻣﻨﺪ در ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﯽ. دﻫـﺪ، ﯾـﺎ ﻧﺤـﻮه ا. ﻧﺠـﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد را. ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﯽ. ﻧﺎﻣﻨﺪ. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﻋﻤﻠﮑـﺮد (ﻓﺮآﯾﻨـﺪ ﻋﻤﻞ) ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ. رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻓﺮد در ارﺗﺒﺎط ﺑـﺎ ﺷـﻐﻞ ﮐﻪ اﻓﺮاد از ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺮوز ﻣﯽ. دﻫﻨﺪ. ﺑﻪ. ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻣﯽ. ﺗﻮان ﻋﻤﻠﮑﺮد را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﯾﺎ ﺳﻨﺠﺶ ﻧﺘﯿﺠﻪ. ﻫﺎ داﻧﺴﺖ. [. 25. ]. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ. ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻧﺴﺎن در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزﺗﺎ. ب. داﻧﺶ، ﻣﻬﺎرت، رﻓﺘ. ﺎ. ر و. ارزش. ﻫﺎي اﺧﻼ. ﻗﯽ اوﺳﺖ. ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ.

[PDF]بررسی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی موفق مدیریت دانش در … – دانش حسابرسی

danesh.dmk.ir/article-1-1186-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageبررسی عوامل مؤثر بر پیاده سازی موفق مدیریت دانش در دیوان محاسبات کشور با استفاده از مدل سه. 45. بررسـی عوامل مؤثر بر ….. بررسـی عملکـرد سـرمایه فکـری و رابطـه آن با عملکـرد مالی در میان شـرکت هـای مالـزی پرداختند و … سـازماني، رضایـت شـغلي کارکنان، صرفه جویي در سـازمان و کاهش هزینه ها، مزیت رقابتـي، بهبود ارائه. خدمـات بـه …

 

گروه بازاریابی تلگرام

لینک گروه بازاریابی تلگرام

گروه بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی شبکه ای

گروه های بازاریابی در تلگرام

پشتیبانی 24 ساعته آنلاین  در صورت وجود مشکل در روند دانلود و خرید هر کدام از فایل های این سایت  با    09214087336 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇برای دانلود فایل  روی لینک زیر کلیک نمایید👇👇👇👇👇👇👇👇👇

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Xبستن تبليغ
دانلود آهنگ
دانلود آهنگ جدید
دانلود فیلم
دانلود آهنگ جدید