تئوری های تسهیم دانش و عوامل موثر بر آن در سازمان بر تاکید بر الگوی وانگ

هدف از این تحقیق بررسی تئوری های تسهیم دانش و عوامل موثر بر آن در سازمان بر تاکید بر الگوی وانگ بصورت جامع و کامل و با منابع جدید می باشد

 

گروه بازاریابی تلگرام

لینک گروه بازاریابی تلگرام

گروه بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی شبکه ای

گروه های بازاریابی در تلگرام

پشتیبانی 24 ساعته آنلاین  در صورت وجود مشکل در روند دانلود و خرید هر کدام از فایل های این سایت  با    09214087336 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇برای دانلود فایل  روی لینک زیر کلیک نمایید👇👇👇👇👇👇👇👇👇

لینک منبع و پست :

تئوری های تسهیم دانش و عوامل موثر بر آن در سازمان بر تاکید بر الگوی وانگ


http://arshad.fileina.com/product-75289-تئوري-هاي-تسهيم-دانش-و-عوامل-موثر-بر-آن-در-سازمان.aspx

[PDF]ﺗﺄﻣﻠﻲ ﺑﺮ ارﺗﻘﺎء ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ در ﭘﺮﺗﻮ رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ

jmr.usb.ac.ir/article_655_5ae44de484b61598267b1277d230c056….

Cached

Similar

Translate this pageﭼﻜﻴﺪه. اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ راﺑﻄﻪ. ﺑﻴﻦ. رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ. و. ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ در ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ را. در. دو وزارﺗﺨﺎﻧﻪ. راه و ﺗﺮاﺑﺮي. و. ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي. ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ. دﻫﺪ . ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ. ﺷﺎﻣﻞ. 662 ….. ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ در ﺳﺎزﻣﺎن. ﻋﻮاﻣﻞ. ﻣﺘﻌﺪدي. ﺑﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬارﻧﺪ . اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ را ﻣﻲ. ﺗﻮان در. ﭼﻬﺎر دﺳﺘﻪ. ﻛﻠﻲ. ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﻲ،. ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎري و ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻨﻲ و.

تئوری های تسهیم دانش و عوامل موثر بر آن در سازمان بر تاکید بر الگوی وانگ

fileina.com/product-75289-تئوري%20هاي%20تسهيم%20دانش%20…

Cached

Translate this pagefileina.com,فروشگاه ساز فایلینا,هدف از این تحقیق بررسی تئوری های تسهیم دانش و عوامل موثر بر آن در سازمان بر تاکید بر الگوی وانگ بصورت جامع و کامل و با منابع جدید می باشد.

[PDF]دانش واقعی تسهیم جهت در کلیدی عاملی : سازمانی درون اعتماد

journal.iams.ir/article_139_7c37b08e410d3b771f8476b7d00ab52…

Cached

Similar

Translate this pageدر اختیار سايرين قرار دهند. اين امر، لزوم توجه به افراد و رفتارهای آنان در تسهیم دانش به جای تاکید. صرف بر فناوری. يا. طراحی. سیستم. های. اطالعاتی را. محرز می. سازد. مفاهیم … يکی از عوامل مهم در ثبات. بلندمدت سازمان است. (Sankowska,2012) . در برخی پژوهش. ها نیز بر اين امر تاکید شده. است که اعتماد می. تواند بر. انواع متغیرهای سازمانی.

بررسی رابطه تسهیم دانش با عملکرد شغلی کارکنان اداره کل تعاون کار و …

vo17007.ey2.ir/

Cached

Translate this pageبهترین ها برای شما این بار فایل بررسی رابطه تسهیم دانش با عملکرد شغلی کارکنان,بررسی رابطه مدیریت دانش با عملکرد سازمانی,بررسی رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد شغلی,بررسی رابطه بین مدیریت دانش با بهسازی,بررسي رابطه مدیریت عملکرد و رضایت شغلی کارکنان,تسهيم دانش در سازمان,عوامل مو,,,

[PDF]دانش می تسه ی دی استخراج ابعاد کل

www.ensani.ir/storage/Files/20161010114129-9764-179.pdf

Cached

Similar

Translate this pageOct 10, 2016 – باقري و سالجقه دانش. را در قالب مجموعه اي از. باورها،. مهارتها، شناخت ها،. تئوري ها،. مقررات. و. اقدامات. عملی در اختيار سازمان و افراد تعریف می کنند که از. آن … عوامل متعددي. نظير. فرهنگ،. مشوق. ها،. امکانات ارتباطی و غيره می باشد ). Nelson et al., 2006 .(. محققان عوامل موثر بر تسهيم دانش را به شيوه هاي مختلفی دسته بندي …

[PDF]ﻫﺎي ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ در ﻣﺆﺳﺴﺎت واﺑﻂ ﻣﺆﻟﻔﻪ اراﺋﻪ ﻣﺪل ر زي ﺳﺎﺧﺘ

jem.journals.umz.ac.ir/article_566_31df68022864a84de89929cee6…

Cached

Similar

Translate this page
by تقی زاده – ‎2014
Nov 20, 2012 – ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ. ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻓﻌـﺎﻟﻴﺘ. ﻲ. ﭘﻴﭽﻴـﺪه و ارزش. آﻓـﺮﻳﻦ، ﺑﻨﻴـﺎ. ن. و ﭘﺎﻳـ. ﺔ. ﺑﺴـﻴﺎري از. ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ. ﻫﺎي. اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳ. ﻚ. ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ. داﻧﺸـ. ﻲ. در. ﺳـﺎزﻣﺎن. ﻫـﺎ. ﻣـﻲ. ﺑﺎﺷـﺪ؛ ﺑـﻪ. ﻋﻘﻴـﺪة. واﻧـﮓ و. 1- Rezaeian Farduyi … ﻫـﺎي ﺗﺴـﻬﻴﻢ. داﻧﺸﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ. ﻳ. ﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤـﺪﺗﺎً ﺑـﻪ. ﻧـﻮع. ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ. ﻫـﺎي. داﻧـﺶ ﻣﺤـﻮر و. اﻫـﺪاف. ﺳﺎزﻣﺎﻧ. ﻲ. واﺑﺴﺘﻪ. اﺳﺖ. ﺑﻪ. ﻋﻼوه. ،. اﻳﻦ اﻣﺮ. ﺑﻪ. ﻋﻮاﻣﻠﻲ. واﺑﺴﺘﻪ. اﺳـﺖ ﻛـﻪ. ﻣﺆﻟﻔـﻪ. ﻫـﺎي ﺗﺴـﻬﻴﻢ.

[PDF]شناسایی عوامل مؤثر بر رفتار به اشتراک‌گذاری دانش در میان اعضای هیئت ع

https://journal.irphe.ir/article-1-2443-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageﭼﮑﯿﺪه. ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣ. ﺆ. ﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﻪ. اﺷﺘﺮاك. ﮔﺬاري داﻧﺶ در ﻣﯿﺎن اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺌﺖ. ﻋﻠﻤﯽ. داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﺷﻬﺮ ﮔﺮﮔﺎن. و اراﺋﻪ ﯾﮏ اﻟﮕﻮي ﺑﻮﻣ. ﯽ ﺑﻮد. روﺷﯽ ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺮاي اﺟﺮاي اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺘﺨﺎب. ﺷﺪ. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ را اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎي آزاد اﺳﻼﻣﯽ، ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و. ﮐﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮔﺮﮔﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ. ﻧﺨﺴﺖ داده. ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻋﻤﯿﻖ و. ﻧﯿﻤﻪ. ﺳﺎﺧﺘﺎر. ﯾﺎﻓﺘﻪ و از روش ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ …

[PDF]ارائه مدل مفهومی براساس عوامل مؤثر بر پیاده سازی سیستم مدیریت دانش در

jtdm.irost.ir/article_108_79ba4fa86fc7379aa38b0fac25833aff.pdf

Cached

Similar

Translate this pageاصلی در این تحقیق ارائه مدل مفهومی مناس ب براساس عوامل مؤثر بر پیاده سازی مدیریت دانش در. گروه شرکت های همکاران سیستم می باشد، نیاز به بررسی و کنکاش در سطوح مختلف سازمان الزم و. ضروری بوده و به همین دلیل جهت پی بردن به جنبه های نامحس وس موضوع، از روش گراندد تئوری. اس تفاده گردید چرا که به کمک این روش می توان …

[PDF]ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻧﻮآوري ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﭘﺎ – مطالعات مدیریت صنعتی

jims.atu.ac.ir/article_193_def9c3bdfed57b818479111f119fc777.pdf

Cached

Similar

Translate this page
by پرهیزکار – ‎2014
Jul 2, 2013 – ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻧﻮآوري ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺸﺮ ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﺪ . در اﯾﻦ. ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ اﺻﻠﯽ ﺑﺮ روﯾﮑﺮد ﻧﻮآوري ﺑﺎز ﺑﻮده اﺳﺖ . روش ﭘﮋوﻫﺶ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﮐﻪ … راﻧﮓ،. 2003. ). در واﻗﻊ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺘﻐﯿﺮ و داﻧﺶ. ﻣﺤﻮر ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﻧﻮآور ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده و. ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﻫﺎي. ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ذي ﻧﻔﻌﺎن در اﺳﺮع وﻗﺖ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ . در واﻗﻊ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ …

[PDF]شناسایی عوامل موثر بر پیاده سازی مدیریت دانش در موسسات آموزشی عالی و ر

jearq.riau.ac.ir/article_555_7a00d9bc730eb097f6bb5e4359fc71b6….

Cached

Similar

Translate this pageعوامل در پیاده سازی موثر مدیریت دانش در مراکز آموزش عالی کار چندانی انجام نگرفته است. … دانش را براساس. نیازهای حیاتی سازمان، تعریف می کنند؛ لذا دانش و مدیریت بر آن در تمام سازمان ها یکسان نیست و در هر. سازمانی شاخص های کلیدی پیاده سازی مدیریت دانش متفاوت است …. ثبت تجارب و پژوهش ها- رهنمودهاي الگو گیری – مقایسه فرآیندهاي.

[PDF]بررسی عوامل سازمانی مؤثر بر اشتراک‌ دانش از دیدگاه اعضای هیأت علمی

jha.iums.ac.ir/article-1-1502-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageاﻋﻀﺎي ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤـﯽ (آﻣـﻮزش و ﭘـﮋوﻫﺶ) در ﺑﺴـﺘﺮ ﺳـﺎزﻣﺎن. اﺗﻔﺎق ﻣﯽ. اﻓﺘﺪ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣـﯽ. ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﺸـﻮق و. ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺎﻧﻊ. ﺑﻪ اﺷـﺘﺮاك. ﮔـﺬاري داﻧـﺶ ﮔﺮدﻧـﺪ، ﻟـﺬا ﭘـﮋوﻫﺶ. ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣـﺆﺛﺮ ﺑـﺮ اﺷـﺘﺮاك داﻧـﺶ. (ﻓﺮﻫﻨـﮓ، ﺳـﺎﺧﺘﺎر، رﻫﺒـﺮي و راﻫﺒﺮدﻫـﺎي ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ). ﺷـﺪ . از. آن. ﺟﺎ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘـﺮﯾﻦ روش. ﻫـﺎي ﺑﻬﺒـﻮد ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﺗﺴـﻬﯿﻢ. داﻧﺶ، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد و ﺣﺮﮐﺖ ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﺷـﺮاﯾﻂ.

[PDF]چکیده – پژوهش های مدیریت راهبردی

smr.journals.iau.ir/article_525205_b49fa719f05563829f1110d4d3…

Cached

Similar

Translate this pageاستراتژی سیستم گرا بر دانش مستند در فرایند های مدیریت دانش تاکید دارد و مستند … و عوامل موثر بر انتقال دانش وجود دارد. جدول )1(: خالصه تحقیقات مورد بررسی. نویسنده. موضوع. نتیجه. گوچی و پاترو. )2012(. بررسی همسویی راهبرد. و عملکرد سازمان با. مدیریت سبد … تئوریک انتقال دانش در شش مرحله اصلي مورد بررسی قرار داده اند.

[PDF]ﻫﺎي ﭘﺮوژه ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ در اراﻳﻪ ﻣﺪﻟﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮاي ارز

https://journals.ut.ac.ir/article_23710_0e94064626f2407f49d71de4…

Cached

Similar

Translate this page
by سهرابی – ‎2011
Mar 6, 2011 – ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ در. ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎي ﭘﺮوژه. ﻣﺤﻮر دوﻟﺘﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻓﻨﻲ. ﺑﺎﺑﻚ ﺳﻬﺮاﺑﻲ. 1،. ﺳﻜﻴﻨﻪ ﻓﺮوزﻧﺪه. 2،. اﻳﻤﺎن رﺋﻴﺴﻲ واﻧﺎﻧﻲ. 3. ﭼﻜﻴﺪه. : اﻣـﺮوزه اﺳـﺘﻔﺎده از داﻧـﺶ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺗﺴـﻬﻴﻢ. ﻣـﺆﺛﺮ. آن ﺑـﻴﻦ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن دوﻟﺘـﻲ، ﺑـﻪ ﻣﻨﺒﻌـﻲ. راﻫﺒﺮدي ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﺰﻳﺖ رﻗﺎﺑﺘﻲ و ﺣﻔﻆ آن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺰﻳﺘـﻲ. ،. ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ راﻫﻜﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ آن. ﻫـﺎ را ﻗـﺎدر ﺑـﻪ …
Missing: تاکید

[PDF]ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﻧﻈﺎم اراﺋﻪ اﻟﮕﻮﻳﻲ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد و اﺳﺘﻘﺮار در ﺳ – فصلنامه پژوهشنامه مالیات

https://taxjournal.ir/article-1-259-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageDec 22, 2013 – ﺗﺴﻬﻴﻢ. و اﺳﺘﻔﺎده از داﻧﺶ. ، ﻣﻬﺎرت و ﺧﺒﺮﮔﻲ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ داﻧﺶ در ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر. ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻛﺸﻮر، اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﭘﻲ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺧﻠﻖ داﻧﺶ در ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ….. اﻳﻦ ﻣﺪل ﺗﺎﻛﻴﺪ. ﺑﺴﻴﺎري ﺑﺮ رﻫﺒﺮي داﺷﺘﻪ و ﺣﻤﺎ. ﻳﺖ ﻫﺎي رﻫﺒﺮي در ﺳﺎزﻣﺎن را ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺧﻠﻖ داﻧﺶ و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ. ﻧﻈﺎم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﻣﻲ داﻧﺪ . ﻛﻮاﻧﻴﻮ. واﻧﮓ. و. اﻳﻼﻳﻦ. اﺳﭙﻴﻨﻮال. )2005(. ﺗﻌﺪاد. ﻋﻮاﻣﻞ.

پیشینه تحقیق مدیریت دانش و چرخه آن، عملکرد شغلی و عوامل موثر بر آن

payandaneshjo.ir/پیشینه-تحقیق-مديريت-دانش-و-چرخه-آن،-عمل/

Cached

Translate this page۲-۲- مدیریت دانش ۴ ۲-۳- چرخه مدیریت دانش ۵ ۲-۳-۱- تعریف و ماهیت تسهیم دانش ۶ ۲-۳-۲- اهمیت تسهیم دانش ۷ ۲-۴- عوامل انسانی موثر بر تسهیم دانش در سازمان ۸ ۲-۵- تئوری های مربوط به تسهیم دانش ۹ ۲-۶- موانع بالقوه تسهیم دانش ۱۲ ۲-۶-۱- موانع بالقوه فردی تسهیم دانش ۱۳ ۲-۷- عوامل موثر بر تسهیم دانش طبق الگوی وانگ و همکارانش(۲۰۱۰) ۱۵

[PDF]دانش در وزارت ورزش و جوانان ت یری مد ستم ي عوامل موثر بر استقرار س ي بند

fmss.journals.pnu.ac.ir/article_2355_e36b791b845ca304c9cd7785…

Cached

Translate this page
by H Abdolmaleki – ‎Cited by 3 – ‎Related articles
اختیار. گذاشتن. دانش. صحیح. به. فرد. مناسب. در. زمان. مناسب. ) چانگ و وانگ. 7،. 2668. ،. 307. (. شرکت. های. بزرگی. مانند. مایکروسافت مالک. چیز. ارزشمندی. جز. دانش …. های پیشرو، چهار. عنصر اصلی. فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، فناوری اطالعات. و استراتژی سازمان به عنوان. عوامل کلیدی موثر بر استقرار. مدیریت دانش که چهارچوب اصلی …

[PDF]2 داﻧﺶ ﺗﺴﻬﻴﻢ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﺮاي ﻣﺪﻟﻲ اراﺋﻪ ﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن در ( اﺟﺘﻤ

jipm.irandoc.ac.ir/article-1-2467-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageﺷﻮﻧﺪ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄ. ﺛﻴﺮ. ﮔﺬار ﺑـﺮ ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ. در. اﻳﻦ. اﻣﺮ. ﻣﻲ. ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎ. ﻛﻤﻚ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ. اي ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠـﺐ و. ﺑـﺎ وﺟـﻮد. اﻓﺰاﻳﺶ روز. اﻓﺰون ﻛﺎرﺑﺮد. ﻫﺎي. ﻧﺮم. اﻓﺰا. رﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،. ﺗﺎﻛﻨﻮن ﭘﮋوﻫﺸـﻲ ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻋﻮاﻣـﻞ. ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻧﺮم. اﻓﺰارﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ. (. ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ. ) 2. ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪ. اﺳﺖ . در اﻳ. ﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆ. ﺛﺮ ﺑـﺮ ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ ﻧـﺮم. اﻓﺰارﻫـﺎي. اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ. ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﻴﻢ …
Missing: وانگ

مبانی نظری و پیشینه تحقیقات تعاریف و مفاهیم تسهیم دانش و عملکرد …

gt17242.ly3.ir/

Cached

Translate this pageهمانطور که مشهاده می کنید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیقات تعاریف و مفاهیم تسهیم دانش و عملکرد شغلی کارکنان,مباني نظري مدیریت دانش,پيشينه تحقيق ابعاد مدیریت دانش,پيشينه پژوهش عملکرد شغلی کارکنان,فصل دوم پايان نامه ارشد عملکرد شغلی,چارچوب نظري نظریه های مدیریت دانش,پيشينه نظر,,,

[PDF]امواج دانش شماره ۱۶ – سال دوم – سازمان بنادر و دریانوردی

www.pmo.ir/…/153f9185dcbc0b74ebc5f5b407dd7fc5d60eee51ae…

Cached

Translate this pageدر غالـب تئوری. های مدیریت استراتژیک، استفاده سازمان از دانش برای تطبیق مداوم خود با محیط خارجی )بازار، شرایط اجتماعی. و سیاسی، ترجیحات مشتری( برشمرده شده …. مهمتر از فهم کسب و کار ن. ی. ست. ی. ا. ن. یبص. رت. تنها به درک عوامل. موثر و روابط ب. نی. آنها محدود نم. ی. شود، بلکه کشف شهو. ید. یزوا. یا. ناشناخته ا. نی. فضا و خلق ا.

[PDF]مدیریت دانش

https://www.aepdc.ir/Portal/file/?262281/کتاب-مديريت-دانش.pdf
ﺟﻠﺐ. ﺣﻤﺎﻳﺖ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﺎن ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺮوژه. ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ . •. ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻴﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎي داﻧﺶ در ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ . •. اﻟﮕﻮ ﻗﺮار دادن ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در آن ﺻﻨﻌﺖ در زﻣ. ﻴ. ﻨﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﭘﻴﺸﮕﺎم .ﻧﺪا …… ﻧﻬﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . اﻳﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻛﻪ ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎي ﻣﺪرن ﺑﺎ آن رو. ﺮوﺑ. ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ داﻧﺶ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ آﻧﻬﺎ را ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻴﺴﺘﻢ. ﻫﺎي. ﻣﺠﺎزي ﻛﺎر ﻣﻲ. ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﻪ ﻣﺨﺰن ﺳﺎﺧﺘﺎرﻣﻨﺪي از داﻧﺶ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

[PDF]بررسی عوامل سازمانی موثر بر تسهیم دانش درون گروهی

erj.khu.ac.ir/article-1-24-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageﺗﺴﻬﻴﻢ. داﻧﺶ. ﺧـﻮد. در. ﺳﺎزﻣﺎن. ﺗﺸﻮﻳﻖ. و. در. آﻧﻬﺎ. اﻳﺠﺎد. اﻧﮕﻴﺰه. ﻛﺮد . اﻳﻦ. ﻣﻘﺎﻟﻪ. درﺻﺪد. ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ. ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣـﻮﺛﺮ. (ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﺳـﺎﺧﺘﺎر. ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ادراك ﺷﺪه، ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي. ﻫﺎي ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ، روش …. ﻫﺎي ﺗﺌـﻮري. ،. ﺗﺠﺮﺑﻴـﺎت ﻋﻤﻠـﻲ و ﺳـﻴﻨﻪ ﺑـﻪ. ﺳﻴﻨﻪ ﺧﻮد را ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و از ﻣﻜﺎﻧﻴﺰﻣﻬﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر رﻓﺘﺎر ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻗﻴ. ﻘﺘﺮي ﻗـﺮار.

[PDF]اعتماد و تسهیم دانش

https://irphe.ac.ir/find.php?d=16.14.31.fa

Cached

Similar

Translate this pageمی توانند پاسخی به این نیاز ها باشند. در این تحقیق با دیدگاه جدیدی. عوامل موثر بر سازمان مجازی تشریح می گردد. یکی از عوامل موثر در. سازمان های مجازی تسهیم دانش در … روی اینکه چه عواملی منجر به اثر بخشی. افراد در سازمان می شود وجود دارد. به رغم گسترش سریع مقدمات کار مجازی. ،. کمبود تئوری. ها و تحقیقات مربوط به ویژگی های کارمندان …

بررسی رابطه تسهیم دانش با عملکرد شغلی کارکنان,بررسی رابطه …

ca17415.ja4.ir/

Cached

Translate this pageبهترین فایل قابل دانلود در موردبررسی رابطه تسهیم دانش با عملکرد شغلی کارکنان,بررسی رابطه مدیریت دانش با عملکرد سازمانی,بررسی رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد شغلی,بررسی رابطه بین مدیریت دانش با بهسازی,بررسي رابطه مدیریت عملکرد و رضایت شغلی کارکنان,تسهيم دانش در سازمان,عوامل مو,,,

[PDF]اعتبارسنجی مدل تکاملی خلق دانش: مطالعه موردی در … – مجله پیاورد سلامت

payavard.tums.ac.ir/article-1-6118-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageدر اکثر نمونه های خلق دانش، جذب دانش بیرونی از طریق تغییر مدیریت و استخدام مشاور و ترکیب با دانش درونی یافته ها: … ،t حجـم دانـش رقابتی سـازمان در زمـان ( )t ….. سایر عوامل. بودجـه آمـوزش و پژوهـش و برنامـه هـای تسـهیم دانـش از. عوامـل موثـر بـر خلـق دانـش هسـتند. همـان گونـه کـه در شـکل 5. نمایـش داده شـده اسـت، هزینه هـای دانـش بـه مـرور زمـان …

بررسی رابطه تسهیم دانش با عملکرد شغلی کارکنان اداره کل تعاون کار و …

bf1.ir/…/بررسی-رابطه-تسهیم-دانش-با-عملکرد-شغلی-کارکنان-ادار…

Cached

Translate this pageجزئیات فایل مطابق عبارت بررسی رابطه تسهیم دانش با عملکرد شغلی کارکنان,بررسی رابطه مدیریت دانش با عملکرد سازمانی,بررسی رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد شغلی,بررسی رابطه بین مدیریت دانش با بهسازی,بررسي رابطه مدیریت عملکرد و رضایت شغلی کارکنان,تسهيم دانش در سازمان,عوامل مو,,,

[PDF]بندی عوامل موثر بر استقرار سیستم مدیریت دانش در وزارت ورزش و جوانان بر

profdoc.um.ac.ir/articles/a/1047399.pdf

Cached

Translate this page
by عبدالملکی – ‎2015
دانش. به. عنوان. یکی. از. موضوعات. جالب. و. چالش. برانگیز. علم. مدیریت. در. هزاره جدید. است. هدف پژوهش. حاضر اولویتت. -. بندی و بررسی عوامل موثر بر استقرار مدیریت … مدیریت. دانش. دارنتد. بترای. مواجهته. بتا. چالش. های. پیش. رو،. مدیریت. دانش. می. تواند. موثر. واقع. گردد؛ بتابراین وزارت ورزش و جوانان. در. شرایا. رقابتی. باید. قادر.

بررسی رابطه تسهیم دانش با عملکرد شغلی کارکنان اداره کل تعاون کار و …

sv16821.gf1.ir/

Cached

Translate this pageفایل قابل دانلود در مورد بررسی رابطه تسهیم دانش با عملکرد شغلی کارکنان,بررسی رابطه مدیریت دانش با عملکرد سازمانی,بررسی رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد شغلی,بررسی رابطه بین مدیریت دانش با بهسازی,بررسي رابطه مدیریت عملکرد و رضایت شغلی کارکنان,تسهيم دانش در سازمان,عوامل مو,,,

بررسی رابطه تسهیم دانش با عملکرد شغلی کارکنان اداره کل تعاون کار و …

je11304.ba0.ir/…/بررسی-رابطه-تسهیم-دانش-با-عملکرد-شغلی-کا…

Cached

Translate this pageمطلب مورد نظر درباره ی بررسی رابطه تسهیم دانش با عملکرد شغلی کارکنان,بررسی رابطه مدیریت دانش با عملکرد سازمانی,بررسی رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد شغلی,بررسی رابطه بین مدیریت دانش با بهسازی,بررسي رابطه مدیریت عملکرد و رضایت شغلی کارکنان,تسهيم دانش در سازمان,عوامل مو,,,

[PDF]Untitled – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

coop.mcls.gov.ir/handler/dl_pubatt.aspx?a=1078
ها باید به دنبال روش هایی موثر برای انتشار و اشتراک دانش سازمانی در میان سطح مختلف منابع انسانی. در. سراسر سازمان باشند. چراکه تسهیم دانش برای. سازمانها. مهم. است. و. نشانه ای از. تعامالت. اجتماعی. در ….. مورد توجه و تاکید قرار گیرد که توجه به عوامل تاثیر گذار بر این متغیر می تواند سبب گردد مدیران. سازمان برنامه های مناسب تری جهت …

[PDF]طراحی الگوی بهینه مدیریت دانش برای دستگاه های … – دانش حسابرسی

danesh.dmk.ir/article-1-1705-fa.pdf

Cached

Translate this pageطراحی الگوی بهینه مدیریت دانش برای دستگاه های نظارتی در ایران مطالعه موردی: دیوان محاسبات کشور. 309. سال هفدهم شماره 69 زمستان 96 …. و فعالیت های. دانش آفرینی سازمان. تأکید بر ارزش ها و حمایت. از فعالیت های مربوط به. دانش آفرینی در سازمان. عدم توجه به عواملی مانند. فرهنگ سازمانی، ساختارهای موجود. سازمان و منابع دانشی فعلی در …

[PDF]آزمون مدل ساختاری فرهنگ سازمانی و فرایند مدیریت دانش با عملکرد سازمان

journalie.ir/article-1-196-fa.pdf

Cached

Translate this pageهدف این مطالعه بررسی نقش فرهنگ سازمانی و فرآیندهای مدیریت دانش بر عملکرد با تأکید بر نقش میانجی نوآوری سازمانی بود. روش انجام پژوهش … انتخاب شدند. آنها پرسشنامه های سنجش فرهنگ سازمانی، فرایند های مدیریت دانش، نوآوری سازمانی، و عملکرد سازمانی را تکمیل. کرد. ند. …. اطالعات تازه نظیر مفهوم، تئوری یا فرضیه است . به عبارت.

مطالعات خارجی مدیریت دانش – علی اباصلتیان – طراح و توسعه دهنده …

abasaltian.com/مطالعات-خارجی-مدیریت-دانش/

Cached

Translate this pageDec 14, 2017 – تحقیقات شاکری و همکاران (2011) بیان می کند انسان، فرایند، فن آوری و فرهنگ از جمله عواملی هستند که بر برنامه های مدیریت دانش تاثیر می گذارند. تحقیقات منوریان و همکاران (2011) نشان داد که حمایت مدیران عالی سازمان، انگیزش و فرهنگ به عنوان مهمترین معیارهای موثر بر انتخاب راهبردهای مدیریت دانش است.

[PDF]245 K – فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات

nastinfo.nlai.ir/article_24_805873be5f812dcc49936615e38f21bd….

Cached

Similar

Translate this page)1388( نشان داد که مدیریت دانش در کتابخانه های سازمان انرژی اتمی ایران در زمینه. فرهنگ سازمانی بسیار ضعیف است. “(AHPارائه مدلی برای تسهیم دانش بر اساس فرایند سلسله مراتبی)”علی ئی )1389( در. نتیجه گرفت عامل فرهنگی در اولویت نخست عوامل سازماني است و بیشترین وزن را در. اشتراک دانش دارد. پهلوانی و همکاران )1389( با …

[PDF]بررسی رابطه مدیریت دانش با عملکرد سازمانی در سازمان های پروژه محور

shij.ir/ASMD/upload/ASMD/Content/170628_21/ASMD-No03-Digital.pdf
Jul 28, 2015 – باشند تا بتوانند شرایط توسعه و تسهیم دانش را فراهم آورند. واژ. گان. كلیدی: مدیریت دانش. ،. عملکرد سازمانی. ،. سازمان. های پروژه محور. ،. معادالت ساختاری. -6. مقدمه …… بررسی. عوامل موثر بر بهبود عملکرد کارکنان بر اساس مدل. ACHIEVE …. تعیین می شود و بر ابزار و رویه های کاربردی در آن تاکید شده است .زیر سیستم.

[PDF]ارائه مدل مفهومی به کارگیری تئوری اقتضایی در پیاده سازی مدیریت …

research.iaun.ac.ir/pd/bitayazdani/pdfs/PaperM_9912.pdf

Cached

Translate this pageNov 1, 2016 – توســط تعــدادی از صاحب نظــران حــوزه مدیریــت کیفیــت ارائــه می شــود تأثیــر متغیرهــای اقتضایــی بــر پیاده ســازی رویه هــای مدیریــت کیفیــت. اسـت. … مدیریت کیفیت جامع، رویه های مدیریت کیفیت، تئوری اقتضایی، عوامل محیطی سازمان، عوامل داخلی. 1. مقدمه ….. در ایــن مقالــه عوامــل موثــر در پیاده ســازی مدیریــت.

[PDF]طراحی مدل تأثیر گذاری فرهنگ سازمانی بر تسهیم دانش و ایجاد چابکی در مها

www.joem.ir/article_3783_e6b13fb9a769f050e5260dd0c08980a2….

Cached

Similar

Translate this page
by رضایی دولت آبادی – ‎2013
یافته های این پژوهش نشان می دهد که. فرهنگ سازمان، پیش بینی کننده ی معنا داری نسبت به تسهیم دانش کارکنان است. به عبارت دیگر فرهنگ سازمان بر تسهیم دانش اثرگذار است. از جهتی نتایج حاصل از. مدل سازی معادالت ساختاری نشان می دهد که با شناسایی عوامل تأثیرگذار بر تسهیم دانش در شرایط بحرانی، می توان با ایجاد بهبود در این …

بررسی رابطه تسهیم دانش با عملکرد شغلی کارکنان اداره کل تعاون کار و …

fileetop.ir/31781/بررسی-رابطه-تسهیم-دانش-با-عملکرد-شغلی-ک/

Cached

Translate this page2-3-1- تعریف و ماهیت تسهیم دانش 13 2-3-2- اهمیت تسهیم دانش 15 2-4- عوامل انسانی موثر بر تسهيم دانش در سازمان 15 2-5- تئوري هاي مربوط به تسهيم دانش 17 2-6- موانع بالقوه تسهيم دانش 19 2-6-1- موانع بالقوه فردی تسهيم دانش 20 2-7- عوامل موثر بر تسهیم دانش طبق الگوی وانگ و همکارانش(2010) 23 2-8- عملکرد شغلی 24 2-8-1- اهمیت …

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تسهیم دانش – دانلود رایگان

kia.followerion.ir/product/72119

Cached

Translate this pageبا افزايش تاکيد دولت بر ايجاد جامعه دانشي و اولويت حرکت به سوي اقتصاد دانش محور(در برنامه چهارم توسعه) مسئله اساسي درک اين موضوع است که چگونه از دانش به عنوان يک … مديريت دانش; چرخه مديريت دانش; تعریف و ماهیت تسهیم دانش; اهمیت تسهیم دانش; عوامل انسانی موثر بر تسهيم دانش در سازمان; تئوري هاي مربوط به تسهيم دانش; موانع …

[PDF]ﺳﻨﺠﺶ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻠﻴﺪي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ

journals.ihu.ac.ir/index.php/jpas/article/download/2343/1111

Cached

Similar

Translate this page
by سنجقی – ‎2014
در ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، در ﻣﻌﺮض آزﻣﻮن و ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار دﻫﺪ. ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﻛﻲ از آن. اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﻴﺎن ﺷﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ، ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي. « ﺗﻮﻟﻴﺪ. و ». « ذﺧﻴﺮه. » داﻧﺶ و از ﻣﻴﺎن. 9. ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻠﻴﺪي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ، ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي. « ﻧﻮآوري. ، ». « ﭘﺎداش. » «و. ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد. » در وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﻗﺮار ﻧﺪارد . ﻴﻛﻠ. ﺪ. واژه. :ﻫﺎ. داﻧﺶ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ، ﺣﻮزه. ﻫﺎ. ي. ﺑﻬﺒﻮ. د، ﺳﺎزﻣﺎن دﻓﺎﻋﻲ.

[PDF]در يک نگاه ي سازمان رابطه بين مديريت دانش با سالمت

isc.irindexing.ir/editor/fileman/Uploads/ichm/158.pdf

Cached

Translate this pageهای. دانش. افزا. میدهند . لذا. می. توان. گفت. مدیریت. موثر. برسرمایه. دانش. پایدارترین. منبع. توسعه. محسوب. شده. و. نیاز. اساسی. سازمان. ها. ی. هزاره. سوم. است . امروزه. با. تأکید. فزاینده. بر. سازمان. ها. ی. دانش. محور. به. جای. سازمان. ها. ی. تولید. محور،. دانش. از. عوامل. مهم. در. سازمان. ها. به. حساب. می. آید،. و. برخورداری. از. دانش. و. اطالعات. روزآمد. برای.

 

گروه بازاریابی تلگرام

لینک گروه بازاریابی تلگرام

گروه بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی شبکه ای

گروه های بازاریابی در تلگرام

پشتیبانی 24 ساعته آنلاین  در صورت وجود مشکل در روند دانلود و خرید هر کدام از فایل های این سایت  با    09214087336 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇برای دانلود فایل  روی لینک زیر کلیک نمایید👇👇👇👇👇👇👇👇👇

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *