بررسی و اولویت بندی عوامل موفقیت مدیریت دانش در کتابخانه

با توجه به اهمیت اجرای برنامه های مدیریت دانش در کتابخانه ها، هدف مقاله حاضر، تعیین وضعیت و اولویتبندی عوامل موفقیت مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاه فردوسی و شهید چمران اهواز بود

 

گروه بازاریابی تلگرام

لینک گروه بازاریابی تلگرام

گروه بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی شبکه ای

گروه های بازاریابی در تلگرام

پشتیبانی 24 ساعته آنلاین  در صورت وجود مشکل در روند دانلود و خرید هر کدام از فایل های این سایت  با    09214087336 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇برای دانلود فایل  روی لینک زیر کلیک نمایید👇👇👇👇👇👇👇👇👇

لینک منبع و پست :

بررسی و اولویت بندی عوامل موفقیت مدیریت دانش در کتابخانه


http://lono.fileina.com/product-74846-عوامل-موفقيت-مديريت-دانش-در-کتابخانه.aspx

شناسایی و اولویت بندی عوامل مهم موفقیت مدیریت دانش در سازمان کتابخانه …

lis.aqr-libjournal.ir/article_42348.html

Cached

Translate this pageهدف: شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مهم موفقیت مدیریت دانش در سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، هدف این پژوهش است. … در این تحقیق سعی شده با ملاحظه و بررسی اهم تحقیقات انجام شده، ضمن شناسایی عوامل مهم موفقیت مدیریت دانش، اولویت و طبقه‌بندی متناسب آنها در سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس …

[PDF]عوامل موفقیت مدیریت دانش در ی بند ت ی اولو و بررسی دانشگاه فردوسی و …

jks.atu.ac.ir/article_1728_5d2a1d15ad3ad8d11d573db19860e4b2….

Cached

Similar

Translate this page
by محمودی – ‎2015
تعیین. وضعیت و. اولويت. بندی. عوامل موفقیت مديريت دانش در. کتابخانه. ها. ی. دانشگاه فردوسی و شهید چمران. اهواز. بود . روش: پژوهش. حاضر. از نوع کاربردی است. و به. روش. یپ. يما. ش. ی. انجام شد . برای گردآوری. داده. ها. پرسشنامه استاندارد هنگ و همکارا. ن ). 5332. ( مبنای کار قرار گرفت. اين پرسشنامه عوامل موفقیت. مديريت دانش را در ده بعد.

[DOC]شناسایی، تجزیه و تحلیل و رتبه بندی عوامل مؤثر بر مدیریت دانش …

him.mui.ac.ir/index.php/him/article/downloadSuppFile/270/9

Cached

Similar

Translate this pageهدف پژوهش حاضر شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر پياده سازي مديريت دانش در كتابخانه هاي دانشگاه علوم پزشكي شيراز با استفاده از تكنيك TOPSIS است. روش بررسي: پژوهش حاضر … با توجه به نتايج حاصله عوامل مدل Bukowitz و William به عنوان مدلی جامع در اجراي موفقیتآمیز مديريت دانش موثر خواهد بود. واژه هاي كليدي: مديريت دانش، …

[PDF]ﺳﺎزي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺑﻨﺪي ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ – مدیریت اطلاعات سلامت

him.mui.ac.ir/index.php/him/article/download/270/1006

Cached

Translate this page
by احمد شعباني – ‎Related articles
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺟﺎﻣﻊ در اﺟﺮاي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ. آﻣﻴﺰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ در. ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ. ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻴﺮاز ﻣﺆﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . واژه. ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي. : ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ؛ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ. ﻫﺎ؛ ﻣﺪل. Bukowitz. و. William. ؛ ﺗﻜﻨﻴﻚ. TOPSIS . ﻧﻮع ﻣﻘﺎﻟﻪ. : ﭘﮋوﻫﺸﻲ. درﻳﺎﻓﺖ. ﻣﻘﺎﻟﻪ. :19/4/90. اﺻﻼح ﻧﻬﺎﻳﻲ. : 16/12/90. ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ. :4/2/91. ارﺟﺎع. : ﺷﻌﺒﺎﻧﻲ. اﺣﻤﺪ. ،. ﻣﺤﻤﺪي اﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﺮﺗﻀﻲ. ،. ﻓﺮوﮔﺬار. ﺣﺎﻣﺪ . ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ، ﺑﺮرﺳﻲ و رﺗﺒﻪ. ﺑﻨﺪي ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﭘﻴﺎده.

[PDF]بررسی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی موفق مدیریت دانش در … – دانش حسابرسی

danesh.dmk.ir/article-1-1186-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageبررسی عوامل مؤثر بر پیاده سازی موفق مدیریت دانش در دیوان محاسبات کشور با استفاده از مدل سه. 45. بررسـی عوامل مؤثر … وبـرای اولویـت بندی عوامـل نیزازآزمون فریدمن اسـتفاده گردید. نتایج آزمون های آماری نشـان ….. گرفتـه و مبرهـن شـد که توسـعه مناسـب قابلیـت ها می توانـد منجر به موفقیـت مدیریت دانش بشـود. )چانگ، 2012(. )2012( در …

پایان نامه بررسی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در سازمان های …

www.rasathesis.ir/…/پایان-نامه-بررسی-عوامل-کلیدی-موفقیت-مدیر…

Cached

Translate this pageپایان نامه بررسی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در سازمان های تحقیقاتی ( مطالعه موردی : یکی از سازمان های تحقیقات دفاعی ج.ا.ایران چکیده : امروزه دانش منبع اصلی قدرت بوده و کسب اقتدار در جهان امروز مرهون تولید علم و دانش و مدیریت آن است. در این میان،

[PDF]بررسی وضعیت و عوامل موثر بر چرخه مدیریت دانش از … – مجله پیاورد سلامت

payavard.tums.ac.ir/article-1-5044-fa.pdf

Cached

Translate this pageStankosy. ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﺳـﺎﺧﺘﺎر. ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﻓﻨـﺎوري، رﻫﺒـﺮي و ﻳـﺎدﮔﻴﺮي را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان. ﻋﻮاﻣــﻞ ﻣﻮﻓﻘﻴــﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ ﻣــﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧــﺶ ﻣﻌﺮﻓــﻲ. ﻣﻲ. ﻛﻨﺪ. ). 3(. Holsapple & Joshi. ، ﻋﻮاﻣـﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔـﺬار ﺑـﺮ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ. داﻧﺶ را در ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ، ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻣﻨﺎﺑﻊ. ﺗﻘﺴﻴﻢ. ﺑﻨﺪي ﻛﺮده .اﻧﺪ. ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺷـﺎﻣﻞ رﻫﺒـﺮي،. ﻛﻨﺘﺮل، ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و ﺳـﻨﺠﺶ، ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﺷـﺎﻣﻞ. ﺑﺎزار، رﻗﺒﺎ، زﻣﺎن و ﻓﻀﺎي ﺳﺎزﻣﺎن. و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ.

[PDF]دانش در وزارت ورزش و جوانان ت یری مد ستم ي عوامل موثر بر استقرار س ي بند

fmss.journals.pnu.ac.ir/article_2355_e36b791b845ca304c9cd7785…

Cached

Translate this page
by H Abdolmaleki – ‎Cited by 3 – ‎Related articles
اولویت. بندی و بررسی عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش در وزارت. ورزش و جوانان بوده است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از. نظر جمع آوری داده. ها توصیفی ….. 88. (. برخی. محققین،. تغییر. فرهنگ. سازمانی. به. سمت. تقویت. اشتراک. گذاری. دانش. را. یکی. از ارکان. اساسی. موفقیت. مدیر. یت. دانش. برشمرده .اند. تغییر. فرهنگ. هم. به.

[PDF]مطالعه سازی مدیریت دانش با استفاده از تکنیک بندی عوامل مؤثر بر پیاده ش

nmrj.ui.ac.ir/article_17821_016accaf7c610f18ef8c8a5372ef01cd.pdf

Cached

Translate this pageهدف پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر پیاده سازی مدیریت دانش در. کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس با استفاده از تکنیک است. روش بررسی پژوهش حاضر. توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری شامل کتابداران کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس در سال تحصیلی. ۱۳۸۳ – ۱۳۶۲ است (۸۸ نفر) که به علت …

[PDF]بندی عوامل موثر بر استقرار سیستم مدیریت دانش … – دانشگاه فردوسی مشهد

profdoc.um.ac.ir/articles/a/1047399.pdf

Cached

Translate this page
by عبدالملکی – ‎2015
بررسی و اولویت. بندی. عوامل موثر بر استقرار سیستم مدیریت دانش در وزارت ورزش و جوانان. مقدمه. امروزه. هتر. ستازمانی. نیازمنتد. رستب،. خلتق،. ذخیتره. و. رتاربرد. دانش،. به. مثابه. یکی. از. مهم. تترین. عوامتل. تعیتین. رننتد رشتد. و. بالندگی. است)لوپز. 9،. 9777. : 669 .(. عالوه بر. این،. ستازمان. ها. بته. منظور. تداوه. حیات. ختود،.

بررسی و اولویت‌بندی عوامل موفقیت مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاه …

https://www.noormags.ir/…/بررسی-و-اولویت‌بندی-عوامل-موفقیت-مدیریت-دانش-در-کتا…
حسن محمودی ; مجله: مطالعات دانش شناسی ; تابستان 1394 – شماره 3 ;

[PDF]شناسایی موانع اجرایی پروژه مدیریت دانش و اولویت بندی آنها با استفاده از …

alborziec.ir/my_doc/shahrakalborz/Documents/1.pdf

Similar

زمانِ. سازمان نمی توان از. مزایاي استقرار پروژه مدیریت. دانش بهره مند شد . در. این پژوهش. سعی شده است. ابتدا. موانع اصلی. مدیریت دانش از. طریق م. نابع. کتابخانه اي. ،. مصاحبه و. پرسشنامه خبره …. مطالعات مربوط به عوامل موفقیت نظام مدیریت دانش به خوبی نشان می. دهد . با. وجود. اینكه مقاالت و ….. مدیریت دانش. ، شناسایی و اولویت بندي. موانع.

سنجش میزان تأثیر عوامل مؤثر بر پیاده سازی مدیریت دانش در کتابخانه …

slis.scu.ac.ir/article_11310_1207.html

Cached

Similar

Translate this page
by پارسائیان – ‎2015
هدف : شناسائی و رتبه بندی عوامل مؤثر در پیاده سازی مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاهی استان یزد می باشد. روش: روش انجام پژوهش پیمایشی – تحلیلی و جامعه آن شامل تعداد 120 کتابدار شاغل در کتابخانه های دانشگاهی استان یزد در سال تحصیلی 93-1392می باشد که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 92 نفر از آنها بصورت تصادفی و به …

[PDF]پیام نور؛ مدیریت دانش در دانشگاه های کلیدی مدیریت دانش … – نامه آموزش عالی

journal.sanjesh.org/article_14880_f93785cba8b5096a258aa0a9e30…

Cached

Translate this pageApr 9, 2014 – دانش. آموخته نقش بسیار. مهمي را در پیشرفت. روزافزون کشورها. بر. عهده. دارن .د. ه. دف از اين. پژوهش، بررسي و اولويت. بندی شاخص. های. استراتژی، فرهنگ، ….. بهرنگي،. 1388. عوامل مؤثر بر موفقیت مديريت. دانش در دانشگاه. های ايران. اين. عوامل شامل. : فرهنگ، رهبری، فناوری، فرايند، آموزش،. يادگیری و ساختار بودند که در حد …

هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش

https://www.symposia.ir/IKMC08

Cached

Translate this pageکتابخانه دیجیتال و مدیریت دانش مراحل فناوری دانشی …. بررسی راهکارهای مئثر مدیریت دانش و توسعه سرمایه فکری بر عملکرد کتابانه های تخصصی(مطالعه موردی: کتابخانه شرکت برق منطقه ای خراسان) … رتبه بندی عوامل موفقیت مدیریت دانشکده پارلمان های شرکت پارس خزر با استفاده از رویکرد ترکیبی FAHP- FTOPSIS · بررسی …

Islamic World Science Citation Center(ISC)

mcl.isc.gov.ir/articlesList.aspx?…اولین%20همایش%20ملی%20پژوه…

Cached

Translate this pageليست مقالات همايش اولین همایش ملی پژوهشهای مدیریت و علوم انسانی در ایران … 11, رتبه بندی شاخص های ارزیابی عملکرد سازمانی (مطالعه موردی: بانک های دولتی فسا)_ مقاله شفاهی, بيشتر. 12, پیش¬بیني …. 95, بررسی تأثیر مدیریت دانش در موفقیت مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) اثرات واسطه عوامل سازمانی_ مقاله پوستری, بيشتر.

عوامل کلیدی موفقیت – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/dashboard?q=عوامل…موفقیت…1…

Cached

Translate this page… اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت “CSFs” در اجرای سیستم مدیریت امنیت اطلاعات “ISMS” در سازمان های ایرانی، ضمن بررسی و شناسایی عوامل، ترتیب اهمیت آنها تعیین شده و در چارچوبی مفهومی ارائه گردیده است. با توجه به ماهیت موضوع، تحقیق در سه مرحله انجام گرفت. در مرحله نخست به مطالعات کتابخانه ای پیرامون ادبیات موضوع پرداخته …

بررسی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در سازمان های تحقیقاتی …

download-thesis.com/…/بررسی-عوامل-کلیدی-موفقیت-مدیریت-دان…

Cached

Translate this pageدر راستای پرداختن به این ضرورت، این تحقیق با بررسی مبانی نظری و عملی مقوله مدیریت دانش و مطالعه عوامل کلیدی موفقیت موثر در سازمان های دانش محور، عوامل هشت گانه کلیدی موفقیت مدیریت دانش را در یکی از سازمان های تحقیقات …. اولويت بندي عوامل مؤثر بر استقرار موفقيت آميز سيستم مديريت دانش در سازمان های تحقیقات دفاعی

[PDF]ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳ

jmr.usb.ac.ir/article_649_e33fe02947cf27364459280fa0d187be.pdf

Cached

Translate this pageﺑﺮرﺳﻲ. ﻋﻮاﻣﻞ. ﺗﺴﻬﻴﻞ. ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان. 105. ﺷﻜﻞ. : 4. ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻠﻴﺪي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ. (. ﺟﻌﻔﺮي و ﻫﻤﻜﺎران. )2007. اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﻴﻖ. -1. ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ. -2. اوﻟﻮ. ﻳﺖ ﺑﻨﺪي و رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ. ﺳﻮاﻻت ﺗﺤﻘﻴﻖ. )1. آﻳﺎ ﻋﻮاﻣﻞ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از دﻳﺪﮔﺎه ﺧﺒﺮﮔﺎن و ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن در ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. داﻧﺶ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ؟ )2.

پایان نامه : شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر پياده سازي مديريت دانش …

pqfile.com/downloads/پایان-نامه-شناسايي-و-رتبه-بندي-عوامل-م/

Cached

Translate this pageJun 11, 2017 – با توجه به موارد ذکر شده در این پژوهش قصد داریم تا به شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر پیاده سازی مدیریت دانش با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره بپردازیم که این تحقیق … مساله اصلی که در این تحقیق به دنبال آن هستیم بررسي عوامل موثر بر استقرار فرايند مديريت دانش در وزارت امور اقتصادی و دارايي است.

[PDF]ﮔﺬاري اﺷﺘﺮاك ﺑﻨﺪي ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺆﺛﺮ در ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ و اﻟﻮ – دانشگاه تهران

https://jitm.ut.ac.ir/article_21634_13931979931216d752ccb0fc486…

Cached

Translate this page
by پهلوانی – ‎2010 – ‎Related articles
Feb 3, 2010 – داﻧﺸﻜﺪه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان. دوره. /2. ﺷﻤﺎ. ره. 5. ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن. 1389. ﺻﺺ. 19. ﺗﺎ. 36. ﺑﺮرﺳﻲ و اﻟﻮﻳﺖ. ﺑﻨﺪي ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺆﺛﺮ در ﺑﻪ. اﺷﺘﺮاك. ﮔﺬاري. داﻧﺶ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ. ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﭘﻬﻠﻮاﻧﻲ. 1. ، رﺿﺎ ﭘﻴﺮاﻳﺶ. 2. ، وﺣﻴﺪه ﻋﻠﻴﭙﻮر. 3. ، ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﺷﻜﻮه. 4. ﭼﻜﻴﺪه. : ﻫﺪف اﺻﻠﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺎﺳﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ. ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را در ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻓﺮ.

[PDF]دریافت

www.ensani.ir/storage/Files/20130101083308-9702-45.pdf

Cached

Similar

Translate this pageﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﻧﺶ. ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﻧﺶ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻲ. ٣. ﻭ ﺍﺣﺴﺎﻥ ﻣﻨﺼﻮﺭﻳﺎﻥ. ٢. ، ﻣﻬﺪﻱ ﻧﻮﺭﺑﺨﺶ. ١. ﺩﻛﺘﺮ ﻭﺟﻪ ﺍﷲ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﺯﺍﺩﻩ. ﭼﻜﻴﺪﻩ. ﺩﺭ ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻓﺰﺍﻳﻨﺪﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ … ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻼﺵ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻛﻠﻴﺪﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﻧﺶ، ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ … ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻯ ﻫﺮ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪﻱ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻛﺎﻣﻠﻲ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. ﺩﺍﻧﺶ …

[PDF]اصل مقاله – دانشگاه تهران

https://jitm.ut.ac.ir/article_51576_87071f30dc18e2e18c491c047e2…

Cached

Translate this page
by حسینی – ‎2014 – ‎Related articles
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧـﺶ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ. اﺳـﺖ . اﻳـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ. ﺑﻪ. دﻧﺒﺎل. ﻃﺮاﺣﻲ اﻟﮕﻮي ﺳﺮآﻣﺪي. ﻳﻣﺪ. ﻳﺮ. ﺖ. داﻧﺶ ﺳﺎزﻣﺎﻧ. ﻲ. اﺳـﺖ . در اﻳـﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ،. ﺿـﻤﻦ اﻧﺠـﺎم. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ. اي ﻏﻨﻲ در ﺣﻮز. ﻣة. ﺆ. ﻟﻔﻪ. ﻫﺎي. ﭘﻴﺸﺒﺮد و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ….. ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﺮرﺳﻲ و. ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ. ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧـﺶ از. ﻳﻚ. ﺳﻮ و ﻣﺮور ﻣﺪل. ﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ آﻣﺎدﮔ. ﻲ و ﺑﻠﻮغ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ از. ﺳﻮﻳﻲ. دﻳﮕﺮ،. ﺳﺎزه. ﻫﺎ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي. ﺳﺮآﻣﺪي. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ.

[PDF]بررسی و اولویت بندی عوامل کلیدي موفقیت نوآوری در … – مدیریت نوآوری

www.nowavari.ir/article_15364_7cc1ce491c07b062d16e498e13f8…

Cached

Similar

Translate this pageبررسی و اولویت بندی عوامل کلیدي موفقیت نوآوری. در صنعت پهپاد ایران. صفحه 107-130. 4، سید محمد طباطبایی بافقی3، نازنین پیله وری2، مهدی الیاسی1*حسین دانش کهن. تاریخ پذیرش: 1395/02/08. تاریخ دریافت: 1394/02/01. نویسنده مسوول مکاتبات- دانشجوی دکترای مدیریت فناوری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسالمی …

مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی مدیریت دانش – سیویلیکا

www.civilica.com/Papers-IKMC02=دومین-کنفرانس-ملی-مدیریت-د…

Cached

Similar

Translate this pageمجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی مدیریت دانش (02nd Iranian Knowledge Management Conference) سال 1388 در شهر تهران توسط موسسه اطلاع رسانی نفت، گاز و … اولویت بندی عوامل موثر در اشتراک دانش :مطالعه موردی شرکت تولید کننده قطعات خودرو … بررسی عوامل موفقیت درپیاده سازی مدیریت دانش برای سازمانها و پروژه های مهندسی.

[PDF]ﺳﻨﺠﺶ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻠﻴﺪي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ

journals.ihu.ac.ir/index.php/jpas/article/download/2343/1111

Cached

Similar

Translate this page
by سنجقی – ‎2014
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺪف، ﺑﻪ روش ﻋ. ﻠﻤﻲ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ، در ﻧﻬﺎﻳﺖ، ﺗﺼﻮﻳﺮ. روﺷﻨﻲ از ﻫﺮﻳﻚ از اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. از اﻳﻦ رو، ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻠﻴﺪي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ در ﺳﻪ ﺣﻮزه. ﻛﻠﻲ رﻫﺒﺮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮓ. ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻧﻈﺎﻣﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ، اﺣﺼﺎء ﮔﺮدﻳﺪه، ﺳﭙﺲ ﻓﺮﺿﻴﻪ. ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻫﺮﻳﻚ. از ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻠﻴﺪي،. ﻃﺮاﺣﻲ و در ﻣﻌﺮض آزﻣﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ، در اداﻣﻪ، ﻓﻬﺮﺳﺖ رﺗﺒﻪ. ﺑﻨﺪي ﺷﺪه.

[PDF]پایداری بر موفقيت پروژه با رویكرد ارائه چارچوب شناسایی عوامل موثر

research.iaun.ac.ir/pd/nikbakht/pdfs/PaperC_9410.pdf

Cached

Translate this pageشکل ۱- چارچوب شناسایی عوامل پایداری در مدیریت پروژه. ۴ روش تحقیق. مرحله. به منظور دستیابی به اهداف مقاله، روش تحقیق مبتنی بر اهداف و روش مطالعه توصیفی و پیمایشی است. جستجو برای شناسایی و اولویت بندی. عوامل موثر در موفقیت پروژه ها شروع و مطابق با موضوع، دامنه و مناطق بررسی تحقیق، مشخص گردید. جامعه آماری متخصصان …

[PDF]( 1395 (ﺳﺎل در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﯿﺎده ﺳ

publij.ir/article-1-1782-fa.pdf

Cached

Translate this pageﺟﻨﺪي ﺷﺎﭘﻮر اﻫﻮاز، ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ و رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ. ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮي. ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﻪ ﻓﺮ. اﯾﻨﺪ و ﭘﺎﯾﯿﻦ. ﺗﺮﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﻪ اﻓﺮاد اﺧﺘﺼﺎص دارد و ﺑﺮاي ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در اﺳﺘﻘﺮار زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ. ﻫﺎي. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮي، ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ. ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه. ﻫﺎي ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮان و ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺟﻨﺪي ﺷﺎﭘﻮر اﻫﻮاز ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ. اﻓﺮاد ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪي ﮐﻨﻨﺪ. زارﻋﯽ (. 1390. ) در. ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﺮرﺳﯽ آﻣﺎدﮔﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي …

[PDF]245 K – فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات

nastinfo.nlai.ir/article_24_805873be5f812dcc49936615e38f21bd….

Cached

Similar

Translate this pageاشتراک دانش از مهم ترین عوامل و پایه بسیاری از راهبردهای مدیریت دانش )افتخاری،. 1387( و ابزاری بنیادین در …. پهلوانی و همکاران )1389( با اولویت بندی عوامل فرهنگی مؤثر در به. اشتراک گذاری دانش در مراکز ….. بررسی وضعیت مدیریت دانش در کتابخانه های سازمان انرژی اتمی ایران و ارائه باواخانی، آناهیتا )1388(. . پایان نامه کارشناسی …

اولویت های پژوهشی انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران | modirama …

https://www.linkedin.com/…/اولویت-های-پژوهشی-انجمن-کتابداری-و…

Cached

Translate this pageOct 19, 2017 – شناسایی پروژه‌های موفق مدیریت دانش در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی و استخراج CSF (عوامل کلیدی موفقیت) (KIM5-96). – شناسایی اولویت‌های استراتژیک آینده اطلاعات در کشور(KIM6-96). – طراحی الگوی مدیریت اطلاعات و دانش در کسب و کارهای استارت آپ در افق ۱۴۰۴(KIM7-96). – بررسی جایگاه متخصصان علم اطلاعات …

[PDF]شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر رضایت بیماران … – مدیریت سلامت

jha.iums.ac.ir/article-1-1716-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ و اوﻟﻮﯾــﺖ. ﺑﻨـﺪي ﻋﻮاﻣــﻞ ﻣــﺆﺛﺮ ﺑـﺮ رﺿــﺎﯾﺖ ﻣﺸــﺘﺮي. از ﺧــﺪﻣﺎت درﻣــﺎﻧﯽ و ﻫﻤﭽﻨــﯿﻦ ﺑﺮرﺳــﯽ رواﺑــﻂ دروﻧــﯽ ﻣﯿــﺎ. ن. اﯾــﻦ ﻋﻮاﻣــﻞ اﺳــﺘﻔﺎده ﺷــﺪه اﺳــﺖ. اﯾــﻦ درﺣﺎﻟﯿﺴــﺖ ﮐــﻪ. اﻫﻤﯿــﺖ اوﻟﻮﯾــﺖ ….. دﻫـﺪ. دو ﺗـﻦ از. اﻋﻀﺎء ﺣـﻖ اﻧﺘﺨـﺎب ﭘﺰﺷـﮏ از ﺳـﻮي ﺑﯿﻤـﺎر و اراﺋـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت. ﻣﺸﺎوره. اي رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ در ﺣﯿﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ درﻣﺎن را از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣـﺆﺛﺮ. ﺑﺮ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎران ﯾﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﯽ. داﻧﺴﺘﻨﺪ. ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از. اﻋﻀﺎ،. ﻋﺪم. داﻧﺶ.

[PDF]مدیریت دانش و تعالی سازمانی – سازمان بنادر و دریانوردی

www.pmo.ir/…/3a70ee27f570ba6f9052bdb1fc48f75bd60eee51ae2…

Cached

Translate this pageSep 19, 2016 – امواج دانش. مدیریت دانش و تعالی. سازمانی. در اواخر سال. 1989. هنگامی که اروپا در معرض تهدید بازار کشورهای آسیایی قرار گرفت،. کشورهای اروپایی و آمریكایی که …. اختالف. شناسایی. شده. و. عوامل. آن. مورد. بررسی. دقیق. قرار. گیرند . برای. این. کار. می. بایست. اطالعات. را. به. درستی. دسته. بندی. کرد . بیش. ترین. تاکید.

بررسي عوامل موثر بر موفقيت مديران – سايت خبري شرکت توانير

news.tavanir.org.ir/press/press_detail.php?id=20742

Cached

Translate this pageJan 22, 2011 – اين مقاله با هدف شناسايي و اولويت بندي عوامل مؤثر بر موفقيت مديران توزيع برق شهرستانها و نيز ارائه پيشنهادات لازم در جهت بهبود مديريت تهيه شده است.در اين تحقيق با استفاده از منابع مختلف و مطالعات كتابخانه اي، عوامل مختلفي كه بر موفقيت مديران در راستاي دستيابي به اهداف سازماني و كسب نتايج مطلوب عملكردي …

[PDF]ﭘﺮوژه ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪی ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻫﺎ

neconews.com/images/docs/files/000006/nf00006748-1.pdf

Cached

Similar

Translate this pageﺘﺎﯾﺞ ﮐﻼن ﺗﺤﻘﯿﻖ. 8-1 . ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ. ﺩﺭ ﺷﮑﻞ ﺯﯾﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭘﺮوژﻩ ﻫﺎی ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ. و. ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺁﻥ، ﺩﺭ ﯾﮏ ﻗﺎﻟﺐ. ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻟﺐ ﺩﺭ ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪﻩ ﺳﻪ ﻧﻮﻉ ﺭﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی. ﺑﺮﺍی ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻋﺪﻡ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭘﺮوژﻩ ﻫﺎی ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭘﺮوژﻩ. ﻫﺎی ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺭﻫﺒﺮی. -1-. •. ﺗﺰﻟﺰﻝ و ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺗﯽ ﺩﺭ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺎ. }1{)2(. •. ﮐﻤﺒﻮﺩ ﺩﺍﻧﺶ و ﺗﺨﺼﺺ ﻣﺪﯾﺮ …

مقاله شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر نوآوری باز در شرکت های دانش …

https://www.tpbin.com/article/21930

Cached

Similar

Translate this pageهدف از این تحقیق شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بوده است که بدین منظور 376 نفر از کارکنان شرکت های دانش بنیان فعال در سطح شهر تهران به روش نمونه گیر. … دانشجویان و مدیران صنایع و سازمانهای اجرایی، بررسی حوزههای اولویتدار استراتژیك در رشد و توسعه سازمانها، شناسایی و معرفی دانش پژوهان و دانشجویان برتر در حوزه مدیریت.

[PDF]از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﻫﺎ ﺑﻠﻮغ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻄﺢ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﺪﯾ – فصلنامه علوم مدیریت …

journal.iams.ir/article_57_6882191f2104ce7337544a950144cdfe.p…

Cached

Translate this pageا ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده، و ﻧﯿﺰ اوﻟﻮﯾﺖ. ﺑﻨﺪي ﺷـﺎﺧﺺ. ﻫـﺎ و ﺗﻌﯿـﯿﻦ. وزن آن. ﻫﺎ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮارﻣﯽ. دﻫﺪ، ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮏ ﻣﺪل ﺑﻠﻮغ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ. و ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎ ﻣﯽ. ﭘﺮدازد و از ﻃﺮﯾﻖ آن در ﻋﻤﻞ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن را ﻣـﯽ. ﺳـﻨﺠﺪ . ﺑﺮرﺳـﯽ و ﺗﺄﯾﯿـﺪ ﻋﻮاﻣـﻞ و. ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاﺟﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻧﯿﺰ ﺳﻄﺢ. ﺑﻨﺪي ﻋﻮاﻣﻞ و ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷـﺪه در ﺳـﻄﻮح ﻣـﺪل. ﺑﻠﻮغ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺻﻮرت …

مقالات مرتبط با کارآفرینی | دانشگاه شهید رجایی

https://www.srttu.edu/…/مدیریت-کارآفرینی-و-ارتباط-با-جامعه-مقا/

Cached

Translate this pageمديريت دانش در شركت هاي كوچك و كارآفرين: بررسي عوامل سازماني اثرگذار در ايجاد و انتقال دانش در صنعت انفورماتيك ايران · بررسي تطبيقي انگيزه پيشرفت در كارآفرينان يا غيركارآفرينان در صنايع شهر تهران · شناسايي و اولويتبندي عوامل اثرگذار در تجاري سازي دانش در دانشگاهها · بررسي كارآفريني اجتماعي با رويكرد مشخصه هاي …

[XLS]مدیریت کارآفرینی

https://www.sbu.ac.ir/Cols/FMA/…/کتابخانه/…/کارآفرینی.xls

Cached

Similar

Translate this page12, 10, صفائیان فرد، محمدرضا, 1391, رضائیان، علی, بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر تشخیص فرصت کارآفرینانه در شرکت های کوچک و متوسط, 1200. 13, 11, محبی، زهرا, 1391, فارسیجانی،حسن, شناسایی و اولویت بندی عوامل اساسی موفقیت مدیریت فرایندهای کسب و کار در راستای دستیابی به اهداف رقابتی سازمان های کلاس جهانی( …

[PDF]طراحی الگوی مدیریت ارتباط با مشتری در بیمارستان – ResearchGate

https://www.researchgate.net/…/Designing-Customer-Relationship-…

Cached

Translate this pageمورد نیاز کارکنان (۶ مؤلفه)، الزامات اجرای مدیریت ارتباط با مشتری (۷ مؤلفه)، عوامل مؤثر بر موفقیت. مدیریت ارتباط با مشتری … جزء کشف دانش (جمع آوری و تحلیل دادههای تفصیلی ….. بررسی. شاخصهای ۲. فرایندی). ۱۰۰۰. ۱۰۰۰. تأیید. تأیید. تأیید. -. آیا فرایندی جهت شناسایی و اولویت بندی مشتریان. گیرندگان خدمت انجام می شود؟

فصلنامه مطالعات منابع انساني، شماره 1 – Magiran

www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6918&Number=1

Cached

Similar

Translate this pageJournal of Human Resources management فصلنامه داراي رتبه علمي – ترويجي (علوم انساني) … شناسايي و اولويت بندي عوامل بحراني موفقيت در استقرار نظام مديريت دانش عباس منوريان، فروغ تهامي ص 21 چکيده مشاهده متن … بررسي رابطه ميان توانمند سازي و تعهد سازماني كاركنان، مطالعه موردي غلامعلي رمزگويان، بهنام واعظي آشتياني ص …

 

گروه بازاریابی تلگرام

لینک گروه بازاریابی تلگرام

گروه بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی شبکه ای

گروه های بازاریابی در تلگرام

پشتیبانی 24 ساعته آنلاین  در صورت وجود مشکل در روند دانلود و خرید هر کدام از فایل های این سایت  با    09214087336 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇برای دانلود فایل  روی لینک زیر کلیک نمایید👇👇👇👇👇👇👇👇👇

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *