بررسی نظریه های شیوه های فرزندپروری با تاکید بر کارکرد والدین از دیدگاه نظریه های روان شناختی

هدف از این تحقیق بررسی نظریه های شیوه های فرزندپروری با تاکید بر کارکرد والدین از دیدگاه نظریه های روان شناختی بصورت کامل و جامع و با منابع جدید می باشد

 

گروه بازاریابی تلگرام

لینک گروه بازاریابی تلگرام

گروه بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی شبکه ای

گروه های بازاریابی در تلگرام

پشتیبانی 24 ساعته آنلاین  در صورت وجود مشکل در روند دانلود و خرید هر کدام از فایل های این سایت  با    09214087336 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇برای دانلود فایل  روی لینک زیر کلیک نمایید👇👇👇👇👇👇👇👇👇

لینک منبع و پست :

بررسی نظریه های شیوه های فرزندپروری با تاکید بر کارکرد والدین از دیدگاه نظریه های روان شناختی


http://arshad.fileina.com/product-75286-بررسي-نظريه-هاي-شيوه-هاي-فرزندپروري-با-تاکيد-بر-کا.aspx

بررسی نظریه های شیوه های فرزندپروری با تاکید بر کارکرد والدین از …

fileina.com/product-75286-بررسي-نظريه-هاي-شيوه-هاي-فرزندپرو…

Cached

Translate this pagefileina.com,فروشگاه ساز فایلینا,هدف از این تحقیق بررسی نظریه های شیوه های فرزندپروری با تاکید بر کارکرد والدین از دیدگاه نظریه های روان شناختی بصورت کامل و جامع و با منابع جدید می باشد.

[PDF]های فرزندپروری مادران آموزش تحلیل رفتار متقابل بر سبک ی اثربخش …

ijfp.ir/files/site1/user_files…/admin-A-10-1-35-4dcfb9a.pdf

Cached

Translate this page
by F Hakima – ‎Related articles
چکیده. : روابط صحیح و متعادل. بین. والدین و فرزندان یکی از عوامل موثر در بهزیستی و بهداشت روانی آنان است. در این میان تحلیل رفتار. متقابل به. عنوان یک نظریه ارتباطی آسان و کامل درباره. شخصیت قلمداد شده است که به نظر می. رسد قادر است به والدین در تعیین طرز مواجهه. با کودکان کمک کند. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخش. ی.

[PDF]ﺑﺎﻣﺮﯾﻨﺪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺳﺒﮑﻬﺎي ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوري در اﺳﻼم ﺳﺒﮏ ﻓﺮزﻧﺪ

www.ensani.ir/storage/Files/20130318131726-9785-19.pdf

Cached

Similar

Translate this page
by پرچم – ‎2013
Mar 18, 2013 – اﺑﺘﺪا ﺳﺒﮑﻬﺎي ﻓﺮزﻧﺪ. ﭘﺮوري ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮﯾﻪ. ﺑﺎﻣﺮﯾﻨﺪ در رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ. ﻣﻮرد ﺑﺮ. ر. ﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺮه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ. (. ص. ) و اﻫﻞ. ﺑﯿﺖ. ع(. ) روش ﺗﺮﺑﯿﺖ. ﻓﺮزﻧﺪ از دﯾﺪﮔﺎه. اﺳﻼم ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻧﺘﯿﺠﻪ …. ﮐﺎرﻫﺎي. ﻣﻘﺪس و ﻣﻌﻨﻮي ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺎ ﺑﻌﺪ اﺻﯿﻞ اﻧﺴﺎن ﭘﯿﺪا ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ . ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ در. آﻣﻮزه ﻫﺎي. اﺳﻼ. ﻣﯽ ﺑﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ واﻟﺪﯾﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮزﻧﺪان و ﺗﻘﺪس و. ارزش ﻣﻌﻨﻮي آن ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

[PDF]دریافت

www.ensani.ir/storage/Files/20130914145046-9828-37.pdf

Cached

Similar

Translate this page
by شهامت – ‎2011
Sep 14, 2013 – ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮﯾﻪ. ﺳﺒﮏ. ﻫﺎي ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري دﯾﺎﻧﺎ ﺑﺎﻣﺮﯾﻨﺪ و ﻃﺮﺣﻮاره. ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﯿﻪ. (EMSs). ﺟﻔﺮي ﯾﺎﻧﮓ. ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ . ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﯿﻞ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ … ﻣﺘﻌﺎﻗـﺐ ﻧﻈﺮﯾـﻪ. ﻫـﺎي ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ آﺳـﯿﺐ. ﭘـﺬﯾﺮي رواﻧـﯽ و ﺑـﺎ وام. ﮔﯿـﺮي از دﯾـﺪﮔﺎه ﭘﯿـﺎژه، ﺟﻔـﺮي ﯾﺎﻧـﮓ. 5. ﻧﻈﺮي را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ. ﻃﺮﺣﻮاره. ﻫﺎي. ﻧﺎ. ﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﯿﻪ. 6. ﮔﺴﺘﺮش داده اﺳﺖ . وي ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ اﯾﻦ.

مقاله مطالعه تطبیقی سبک های فرزندپروری از دیدگاه اسلام و اندیشمندان …

https://www.civilica.com/Paper-CISEDUCATION01-CISEDUCATI…

Cached

Translate this pageهمه والدین از این که فرزندانشان باید چگونه بوده و دارای چه آگاهی هایی باشند و کدام ارزش های اخلاقی و معیارهایرفتاری را باید در فرآیند تحول بیاموزند آشکا. … با توجه به اهمی ت فرزندپروری پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه تطبیقی سبک های فرزندپروری از دیدگاه اندیشمندان غربی و آموزه های اسلامی با استفاده از اسناد و مدارک و نظریه های …

[PDF]بررسي رابطه بین روش هاي تربیتي مادران با مسئولیت پذیري دانش آموزان

qaiie.ir/article-1-25-fa.pdf

Cached

Translate this pageپژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بین روش های تربیتی مبتنی بر آموزه های تربیت اسالمی. مادران با مسئولیت پذیري … دریافت: 94/10/6 ï. * کارشناس ارشد علوم تربیتي، دانشکده علوم تربیتي و روان شناسي، دانشگاه عالمه طباطبایي ….. متغیر شیوه های. فرزندپروری با متغیرهای متفاوت از مسئولیت پذیری )آن هم با مبانی نظری متفاوت از.

[PDF]ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﺔ ﺳﺒﮑﻬﺎی دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ، ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوری و

thesis2.ut.ac.ir/thesisinfo/…/2008-7/44588-15Page-.pdf

Cached

Translate this pageﻣﻼﮐﻬﺎي ﺗﺸﺨﯿﺺ رواﻧﭙﺰﺷﮑﺎن. 15. ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي در ﺧﻮدﻣﺎﻧﺪﮔﯽ. 19. ﺳﺒﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﺧﺘﻼل در ﺧﻮدﻣﺎﻧﺪﮔﯽ. 22. ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻫﺎي ﻋﻠﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﺤﯿﻂ. 22. وﯾﮋﮔﯿﻬﺎي واﻟﺪﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن در ﺧﻮدﻣﺎﻧﺪه. 23. ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﮐﻮدﮐﺎن در ﺧﻮدﻣﺎﻧﺪه. 24. ﺗﻨﯿﺪﮔﯿﻬﺎي ﻣﺤﯿ. ﻂ. 26. ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎي روان ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮي در زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ در ﺧﻮدﻣﺎﻧﺪﮔﯽ. 27. ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺤﻮل ﺑﻬﻨﺠﺎر از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺎﻫﻠﺮ. 28. ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺤﻮل راﺑﻄﮥ ﻣﺎدر ﮐﻮدك از دﯾﺪﮔﺎه …

بررسی عوامل مؤثر بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی جوانان (مطالعة دانشجویان …

jss-isa.ir/article_21238.html

Cached

Similar

Translate this pageجهت سنجش عوامل مؤثر بر آن از نظریه‌های مختلف مثل نظریه‌های نوع‌دوستی متقابل، اعتماد و مشارکت، یادگیری اجتماعی باندورا و نظریة نقش اجتماعی استفاده شده است. … بنابراین مسئلة اصلی پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر مسئولیت‌پذیری با تأکید بر نقش خانواده، به‌خصوص شیوة فرزندپروری و ویژگی‌های اجتماعی نظیر میزان مشارکت و میزان …

[DOC]پرسشنامه شیوه های فرزند پروری بامریند

apsy.sbu.ac.ir/article/downloadSuppFile/18574/5409

Cached

Translate this pageرفتار والدین با فرزندان یا شیوه های فرزند پروری آن ها می تواند به صورت بالقوه هیجانات خودآگاه را در آن ها شکل دهد. در واقع نظریه پردازان چنان فرض کرده اند که الگوهای ناکارآمد تعامل والد- کودک ممکن است منبع آسیب شناسی روانی مبتنی بر شرم و گناه در نوجوانی و بزرگسالی باشد(براتون، 2010). درباره پدیدار شناسی احساسات شرم و گناه می …

بسته جامع بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین بر شیوه های …

sarzamindanesh.ir/sd4065-سبک-های-فرزند-پروری-والدین/

Cached

Translate this pageاز جمله متغیرهایی کـه در ارتباط با شیوه هاي فرزند پروري والـدین مـورد توجـه و بررسـی محققـان و پژوهشـگران روان شناسـی و متخصصـین تربیتـی قرارگرفته است می توان … همچنین نظریه بامریند، سبک هاي فرزنـد پـروري به عنوان واسطه ي بین متغیرهاي هنجاري آنان و جامعه پذیري فرزندان عمل می کند و بـا شایسـتگی هـاي اجتمـاعی رابطـه دارد.

[PDF]های های فرزند پروری، سبک برای سبک نظری … – فرهنگ مشاوره و روان درمانی

qccpc.atu.ac.ir/article_4188_893d89b4a016f4ff0637de1ae195365…

Cached

Similar

Translate this page
by قربانی – ‎2015
نظری. برای سبک. های فرزند پروری، سبک. های. دلبستگی و خودمتمایزسازی. زوجین. آزاد قربانی. 1،. احمد امانی. 2. تاریخ دریافت: 11. /7/. 1131. تاریخ پذیرش: 11. /1/. 1131 … های. دلبستگی. آن. ها می. تواند پیش. بین خوبی برای. سبک. های فرزندپروری. باشد. با. بهبود. این دو متغیر. می. توان. سبک. فرزندپروری. اقتدار منطقی. را. در والدین.
Missing: تاکید

پایان نامه مقایسه ی شیوه ‌های فرزند پروری و سلامت روان مادران کودکان …

www.rasathesis.ir/…/پایان-نامه-مقایسه-ی-شیوه-های-فرزند-پروری-و-…

Cached

Translate this pageمطابق با این نظریه ماهیت روابط کودکان با افراد مهم زندگی (نظیر والدین ‌یا هردو فرد مراقبت کننده دیگر) در سال های اولیه زندگی بسیاری از جنبه های رشد اجتماعی عاطفی و شناختی کودکان را شکل می‌دهد. دوم پژوهش های مربوط به ارتباط والدین با کودک که نگرش ها و اعمال والدین را در فرایند فرزندپروری مورد بررسی قرار داده اند (یوسفی،1386).

[PDF]اثربخشی شیوه‌های فرزندپروری بر خودکارآمدی و سلامت ‌روان دانشجویان ع

https://hms.gmu.ac.ir/article-1-1197-fa.pdf

Cached

Translate this pageﺑﻪ ﺷﯿﻮه. ي. ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﮔﯿﺮي. ﻃﺒﻘـﻪ اي ﺗﺼـﺎدﻓﯽ. دو ﻣﺮﺣﻠـﻪ اي. اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪ. ﻧﺪ. اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ . ﻧﻤﻮﻧﻪ. ي. ﭘﮋوﻫﺶ. ﺑﺎ. ﺳﻪ. ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ. ي. ﺷـﯿﻮه. ﻫـﺎي ﻓﺮزﻧـﺪﭘ. ﺮوري. (. ﺗﮑﻤﯿـﻞ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ واﻟـﺪﯾﻦ. ،). ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي و ﺳﻼﻣ. ﺖ …. اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺷﯿﻮه. ﻫﺎي ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري ﺑﺮ ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي و ﺳﻼﻣﺖ. روان داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن. ﺣﺴﻦ ﺗﻮزﻧﺪه ﺟﺎﻧﯽ و ﻫﻤﮑﺎران. 58. ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي از ﻧﻈﺮﯾﻪ. ي. ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ. -. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻨـﺪورا ﻣﺸـﺘﻖ. ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺑﺎورﻫﺎ ﯾﺎ ﻗﻀﺎوت. ﻫﺎي ﻓﺮد درﺑﺎره. ي.

ديدگاه هاي هويت شخصيت و رفتاري نگر در رشد اخلاقي | معرفت اخلاقي

marefateakhlagi.nashriyat.ir › معرفت اخلاقي شماره 9

Cached

Similar

Translate this pageApr 5, 2012 – No.1, Winter 2012 چكيده ديدگاه هاي هويت شخصيت و ديدگاه هاي رفتاري در رشد اخلاقي در چارچوب دو سنت متعارض روان‌شناختي قرار دارند: سنت روان تحليل‌گري و … اما در رويكردهاي هويت شخصيت كه مستقيماً با نظريه‌‌هاي فرويد، يونگ، موراي و اريكسون (يعني روان‌شناسان سنتي شخصيت) ارتباط دارد، الگوهاي رشد اخلاقي از …

[PDF]رویکردهای نظری و کاربردی در اختلال های اضطرابی در کودکان

https://exceptionaleducation.ir/article-1-57-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageﺷﯿﻮه. ي ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ. -. رﻓﺘـﺎري ﮐـﻪ راﻫﺒﺮدﻫـﺎﯾﯽ را ﺑـﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ. اﺧﺘﻼل ﻫﺎي اﺿﻄﺮاﺑﯽ اراﯾﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻨﺒﻪ ي درﻣﺎﻧﯽ و ﻧﻈﺮﯾﻪ آدﻟﺮي از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه. ﻫﺎي ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري و ﻧﻮع اﻟﮕﻮ ﺳﺎزي واﻟﺪﯾﻦ ﻣـﯽ. ﭘـﺮدازد، ﺑﯿﺸـﺘﺮ … ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﻻن، در آﯾﻨﺪه ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﺎزﮔﺎري ﺷـﻐﻠﯽ ﺿـﻌﯿﻒ و. ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد ﭘﻨﺪاره. و ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر اﺧﺘﻼل ﻫـﺎي. رواﻧﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺷـﻮﻧﺪ (ﮐﻨـﺪال،. 2003. ). ﭘـﮋوﻫﺶ. ﻫـﺎ. ﻧﺸﺎن ﻣﯽ. دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ اﺧﺘﻼل.

[PDF]نظریه دلبستگی و مشکلات هیجانی- اجتماعی در دانش‌آموزان با مشکلات ویژه

https://exceptionaleducation.ir/article-1-760-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageاز نظریه دلبستگی به عنوان چارچوبی برای طراحی مداخله های موثر براي کاهش ناسازگاری های هیجانی-اجتماعی این کودکان استفاده کرد. کاربردهای بالینی و الزام های … می کنند، ارتباط برقرار کند)5(. یکی از نظریه هایی که. روابط با دیگران و تاثیر آن بر سالمت روان شناختی فرد. را به خوبی تبیین می کند، نظریه دلبستگی است. دلبستگی.

[PDF]و رفتارهای پرخطر پدر های تربیتی ادراک شدۀ رابطۀ سبک میرنادر میری …

psychoscience.ir/ojs/index.php/psychoscience/article/…/155/144

Cached

Similar

Translate this page
by میرنادر میری – ‎2012
برخی نظریه. ها در تبیین این. گونه رفتارها، بر جنبه. هایی از خود. » شخص. « تمرکز کرده. اند و برخی دیگر جنبه. هایی از. » محیط. « را مورد تأکید قرارداده. اند. نظریه. های دیگری نیز وجود دارند که ترکیب جنبه. هایی از شخص و. محیط را در رفتارهای پر خطر مؤثر می. دانند. با توجه به ن. ظریه. های مطرح شده می. توان نتیجه گرفت که عوامل شناختی …

شیوه های فرزندپروری و شخصیتِ اجتماعی و فرهنگی جوانان

anthropology.ir/article/1762.html

Cached

Similar

Translate this pageرابطة والدین با فرزندان یا شیوه های فرزند پروری, در گذر از اعمالی است که اهداف گوناگونی را در بر دارد. تربیت اخلاقی و روانی، شناسائی, رشد و پیشرفت استعدادهای فرزندان، آموزش مهارت ها، آشنا کردن با قوانین و هنجارهای جامعه از دید والدین، از جملة این اهداف می باشند. “پارسنز نیز دو کارکرد اساسی یعنی اجتماعی کردن و شکوفایی شخصیت …

[PDF]رابطه انسجام و انعطاف‌پذیری خانواده و سبک‌های فرزندپروری با استرس فر

ijpcp.iums.ac.ir/article-1-2417-fa.pdf

Cached

Translate this page
by دالایی – ‎2015 – ‎Related articles
زمینه ساز در آسیب پذیری افراد بررسی و نقش روابط و. تعاملات والد- فرزندی و شیوه های فرزندپروری را به عنوان. مهم ترین عوامل خانوادگی مؤثر بر سلامت روانی افراد، تأييد. کرده اند (۲، ۱). دارلینگ” و استنبرگ معتقدند که سبک های. فرزند پروری، ماهیت روابط والد-کودک و کیفیت روابط بین. والدین و کودکان را مشخص می کنند (۳). خانواده، با …
Missing: تاکید

[PDF]روان شناسی رشد – موسسه علمی آموزشی فرهیختگان

www.farhikhteganp.ir/…/nemone%20ravan%20shenasi%20roshd.p…

Cached

Translate this pageروان ﺷﻨﺎﺳﯽ رﺷﺪ. ﺗﺄﻟﯿﻒ و ﮔﺮدآوري: ﻣﻬﺪي زﻣﺎﻧﯽ. »ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ روان ﺷﻨﺎﺳﯽ« ﺟﻮاد. ﻣﺆﻣﻨﯽ. «ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ روان ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ» ….. ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎي اواﺳﻂ ﻗﺮن. 20. ▫. دﯾﺪﮔﺎه رواﻧﮑﺎوي. اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﺑﺮ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ. زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻓﺮد ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد . ﻃﺒﻖ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه اﻓﺮاد ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﻣﺮاﺣﻠﯽ را. ﻣﯽ. ﮔﺬراﻧﻨﺪ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﺎرﺿﺎﺗﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﯾﻖ ﻫﺎي زﯾﺴﺘﯽ و اﻧﺘﻈﺎرات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ روﺑﺮو … ﺳﺎﻟﮕﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ واﻟﺪﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﯿﮕﯿﺮد و وﻇﯿﻔﻪ آن.

Cv of Faculty Members

sess.shirazu.ac.ir/sess/FResearch/FacultyCV.aspx?OP=Code=2087 – Translate this page
يلدا حسام محمودي نژاد, بررسي رابطه هوش هيجاني و هوش شناختي با بهزيستي روانشناختي با واسطه گري هسته کنترل در بين دانش آموزان دبيرستان هاي عادي شهر شيراز, ۱۳۹۲ … بهاره رفيق دوست, رابطه ادراک از شيوه هاي فرزندپروري والدين، برآورده شدن نيازهاي اساسي روانشناختي و يادگيري خودتنظيمي در دانش آموزان دبيرستاني, ۱۳۹۲.

ادامه مقالات پذیرفته شده – فصلنامه رویش روان شناسی (علمی ترویجی)

frooyesh.ir/browse_accepted.php?slc_lang=fa

Cached

Similar

Translate this pageبررسی اثربخشی آموزش گروهی مهارت های زندگی بر رضایت از زندگی و استرس در دانش آموزان دختر – پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۹/۲۴. سمیه فتحی پور خشکرودی، سارا شهبازی … مقایسه کارکرد اجرایی و انعطاف‌پذیری ‌شناختی و نظریه ذهن در کودکان پرورشگاهی و غیر پرورشگاهی – پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۷/۲۲. فروغ حقیقتی، راضیه پاک ، حسن بافنده.

[PDF]ﻫﺎي رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ آزﻣﻮن ﺗﻨﯿﺪﮔﯽ واﻟﺪﯾﻨﯽ روي واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ

qpr.iauctb.ac.ir/article_512047_d3903e6678ac5f91c9f391733fa36…

Cached

Similar

Translate this page1. دﮐﺘﺮ ﺣﯿﺪرﻋﻠﯽ ﻫﻮﻣﻦ. **. ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻓﻼح. ***. ﭼﮑﯿﺪه. اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽ. ﻫﺎي. رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ آزﻣﻮن ﺗﻨﯿﺪﮔﯽ واﻟﺪﯾﻨﯽ. ﺑﺮ روي واﻟﺪﯾﻦ داﻧﺶ. آﻣـﻮزان دوره. اﺑﺘﺪاﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺑﺎ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﮔﯿﺮي …. ﻫﺎي ﺟﻨﮓ، ﺧﺸﻮﻧﺖ، ﺗﺨﺮﯾﺐ، ﺷـﻘﺎوت و. ﺑﯽ. رﺣﻤﯽ و ﻣﺮگ و ﮐﺸﺘﺎر ﻋﺎدت داده .اﻧﺪ. ﻫﺸﯿﺎري ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روﯾ. ﺪادﻫﺎي ﺿﺮﺑﻪ. آﻣﯿﺰ زﻧﺪﮔﯽ، ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ واﮐﻨﺸﻬﺎي اﻓﺮاد و ﺷﯿﻮه. ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ. ﺑﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻨﯿﺪﮔﯽ.

روان‌شناسی رشد – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

https://fa.wikipedia.org/wiki/روان‌شناسی_رشد

Cached

Similar

Translate this page۳. محیط خانوادگی: نوع ارتباط والدین با همدیگر و همچنین چگونگی تعامل آنها با فرزندان می‌تواند در چگونگی شکل گیری شخصیت تاثیر بسزایی داشته باشد. یکی از بحث‌های مهم در روان‌شناسی رشد کودک و نوجوان، نحوه ارتباط والدین است. به طوری که در اکثر نظریه‌های رشد کودک و نوجوان، به اهمیت رفتار والدین توجه شده‌است. رفتار والدین با …

[PDF]ﺳﺒﮑﻬﺎي ﻫﻮﯾﺖ

bpmz.ir/…/635520411734085258___%20_____%20____%20__%20_____%20___…

Similar

در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﯿﻮه ﻫﺎي ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوري ﺑﺎ ﺳﺒﮑﻬﺎي ﻫﻮﯾﺖ. ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ، درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ اﺑﻌﺎد ﺷﯿﻮه ﻫﺎي ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوري و ﺳﺒﮑﻬﺎي ﻫﻮﯾﺖ واﻟﺪﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎدار وﺟﻮد. دارد . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﺳﻌﺎدﺗﯽ ﺷﺎﻣﯿﺮ. (. 1389. ) ، در ﭘﮋوﻫﺸ. ﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺳﺒﮑﻬﺎي ﻫﻮﯾﺖ. (. اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ، ﻫﻨﺠﺎري،. ﺳﺮدرﮔﻤﯽ. /. اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ. ) ، درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﺳﺒﮑﻬﺎي ﻫﻮﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ﻫﻨﺠﺎري ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮي راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ. ﻣﻌﻨﺎدار وﺟﻮد دارد و ﻣﯿﺎن …

نظریه آلبرت بندورا

www.hamedjabbari.com/Bandura.html

Cached

Similar

Translate this pageبنابراین رویکرد بندورا، یک نظریه یادگیری اجتماعی است که رفتار را بصورتی که در موقعیت اجتماعی شکل می گیرد و تغییر می کند بررسی می کند. نظر او به جای اینکه بر موش در قفس یا انسان روان رنجور روی تخت استوار باشد، بر پژوهش آزمایشگاهی دقیق با آزمودنی های انسان بهنجار در تعامل اجتماعی، استوار است. بندورا همینطور با …

[PDF]بسمه تعالی – دانشگاه الزهرا

edpsy-old.alzahra.ac.ir/Portals/0/1396/…/دکتر%20هاشمی.pdf

Cached

Translate this pageمقاله های علمی. -. پژوهشی. •. ه. اشمی، زهرا و خير، محمد.) 6837. (. بررسی رابطه اب اد فراشناخت عاطفی و جهیت گيیری هید . فصلنامه روانشناسی دانشاا تبريز. ،. شمار. 66 … رابطه شيو های فرزندپروری والدين. با انايزش پيشرفت تحصيلی در دانش آموزان دختر. انديشه. های نوين تربيتی . الزهرا، ايران. •. اخوان، مهناز؛ آذری، مايد ؛ و هاشمی، زهرا. ) 6811.

نظریه هویت : اریک اریکسون – Dousti.Net

dousti.net › صفحه اصلی › نظریه های شخصیت

Cached

Similar

Translate this pageاریکسون نظریه فروید را از سه نظر گسترش داد: … تفاوت اصلی این است که اریکسون بر همبسته های روانی – اجتماعی تاکید کرد، در حالی که فروید بر عوامل زیستی تاکید داشت. … برای مثال در طفولیت، اولین مرحله رشد روانی – اجتماعی، می توانیم با پرورش دادن احساس اعتماد یا بی اعتمادی، به بحران درماندگی و وابستگی پاسخ دهیم.

رابطه ی صفات شخصیتی والدین با نوع اختلالات رفتاری کودکان

jfmh.mums.ac.ir/article_1092.html

Cached

Similar

Translate this page
by نجمی – ‎2010 – ‎Related articles
ب-الگوی روان زیست شناختی هفت عاملی[3] که ساخت پرسشنامهی منش و سرشت[4] (TCI) نتیجه ی آن بود (4). یکی از نظریههای غالب در حوزه ی شخصیت، رویکرد صفات به شخصیت به شمار می رود. فرض اصلی دیدگاه صفات این است که انسان دارای آمادگی های گستردهای است و به شیوه ی خاصی به محرک ها پاسخ می دهد. تمامی نظریهپردازان صفات، با …

روش تحقیق بررسی شیوه های فرزند پروری و سلامت روانی – دانلود پایان نامه

www.mehrthesis.ir/…/روش-تحقیق-بررسی-شیوه-های-فرزند-پرور…

Cached

Translate this pageروش تحقیق بررسی شیوه های فرزند پروری و سلامت روانی چکیده : این پژوهش به بررسی شیوه های فرزندپروری و سلامت روان می پردازد که – آیا بین شیوه های دیکتاتوری از … طرفداران این دیدگاه می توان به بنیامین اسپاک اشاره نمود او به والدین توصیه می نمود از شم طبیعی خود پیروی کنند و از برنامه های انعطاف پذیری که هم با نیازهای خود آنها هم …

[PDF]ﺩﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪﭘﺮﻭﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﺳﺒﻚ ﮔﻴﺮﻱ ﺷﻜﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻋﻮﺍ

edus-islam.isuw.ac.ir/article_21653_50febea0695614e0b712d67b0…

Cached

Translate this pageﺍﻧﮕﺎﺭﻱ ﺳﻬﻞ ﺑﺎ ﻛﻪ. ﺑﻪ ﻭ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺍﺯ. ﺧﺼﻮﺹ. ﺩﻳﻨﻲ ﺗﺮﺑﻴﺖ. ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ. ﺍﺯ ﺯﻧﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺯ ﺳﺮ ﺧﻮﺩ. ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭ ﺩﻳﻦ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ. ﺧﻄﺎﻛﺎﺭﻧﺪ،. ﺳﺮﺑﺎﺭ ﻭ ﻣﺰﺍﺣﻢ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ، ﺁﺯﺍﺭ ﺑﺮ ﻋﻼﻭﻩ ﻓﺎﺳﺪ، ﻭ ﻧﺎﻻﻳﻖ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﺮﺍ. ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ. ﺍﺳﺖ ﻫﻢ. (. ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ. ﻭ ﺍﻣﻴﺮﻱ. ﻣﺤﻤﺪﻳﺎﻥ،. )133ـ111ﺹ ،1389 . ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﮔﺎﻧﻮ ﻭ ﻣﻮﺭء. 5. 2002(. ) ﻣﻴﺰﺍﻥ. ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ. ﻫﺎﻱ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻛﻮﺩﻛﻲ، ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻣﺬﻫﺒﻲ، ﺗﺤﻮﻝ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ. ﺭﻭﺍﻥ. ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ،. ﻧﻮﻉ ﻓﺮﺯﻧﺪﭘﺮﻭﺭﻱ، ﭼﺮﺧﺔ …

[PDF]مقایسه سبک های دلبستگی در افراد مبتلا به اختلال هویت جنسیتی و …

https://sjfm.ir/article-1-478-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageﺍﻳــﻦ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﻫﺎﻱ ﺭﻭﺍﻥ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺯﻣﻴﻨــﻪ ﻭ ﻫــﺪﻑ: ﺑﺰﺭگ ﻭ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻱ ﺁﺳﻴﺐ ﺯﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻓﺮﺩ ﻣﺒﺘﻼ، ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ … ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﺒﻚ ﻫﺎﻱ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺩﺭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﻫﻮﻳﺖ ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺩﺍﺩﻩ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻧﺪﺍﺩﻩ ﻭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻏﻴﺮﻣﺒﺘﻼ ﺑﻮﺩ. ﺳﻲ ﻭ ﭘﻨﺞ ﻓﺮﺩ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﻫﻮﻳﺖ ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ﻣﺬﻛﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﻧﺚ (ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻴﺴﺖ ﻓﺮﺩ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻧﺪﺍﺩﻩ ﻭ ﭘﺎﻧﺰﺩﻩ ﻓﺮﺩ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺭﻭﺵ ﺑﺮﺭﺳــﻲ: ﺭﺍ ﺗﻜﻤﻴﻞ (AAI) ﺩﺍﺩﻩ) ﻭ ﺑﻴﺴﺖ ﻓﺮﺩ ﻣﻮﻧﺚ ﻏﻴﺮﻣﺒﺘﻼ ﺩﺭ …

پروپوزال اثر بخشی آموزش والدین بر مبنای فرزند پروری و بهزیستی …

www.windoc.ir › پایان نامه › پایان نامه روانشناسی

Cached

Translate this pageپروپوزال اثر بخشی آموزش والدین بر مبنای فرزند پروری و بهزیستی روانشناختی و پیشرفت تحصیلی بیان مسئله: زندگی خانواده نقش اساسی در حفظ سلامت روانی، … این شیوه ها که شیوه های فرزند پروری نامیده می شود روشهایی است که والدین برای تربیت فرزندان خود بکار می گیرند و بیانگر نگرشهایی است که آنها نسبت به فرزند خود …

آدلر : نظریه روانشناسی فردی آلفرد آدلر (روانشناسی فرد نگر) | روان شناسی

ravanrahnama.ir/adler/

Cached

Translate this pageJul 31, 2017 – نوشته های ادلر، بخصوص کتاب مهم او به نام « عمل و نظر روان شناسی فردی » برای سیستم روان شناسی او نام « روان شناسی فردی » را مسجل ساخته است. آدلر درست برخلاف … تفاوت عمده دیدگاه آدلر با فروید در این بود که او تأکید زیادی بر تأثیرات عوامل اجتماعی و میل به برتری شخصیت و رشد آن می کرد . آدلر قویاً تأکید می …

لیست پرسشنامه ها و مقالات جدید جامعه شناسی – مرکز خدمات روانشناسی سینا

www.sinacps.ir/لیست-پرسشنامه-های-جامعه-شناسی/

Cached

Similar

Translate this pageنظریه لوسین لویبرول و موانع توسعه در جامعه ایران رابطه بین سبکهای فرزند پروری ادراک شده والدین، باورهای غیر منطقی و رضایت زناشویی با مهارتهای اجتماعی دانش آموزان دختر تحلیلی بر جنبه ذهنی تربیت فرهنگی و دلالت های آن برای برنامه ریزی درسی هویت اتوبیوگرافیک برنامه درسی بعنوان نوعی فعالیت یاددهی یادگیری – مبتنی بر …

بررسی رابطه سبک های دلبستگی و سبک های هویت با سلامت روان و …

resalenegar.ir/…/بررسی-رابطه-سبک-های-دلبستگی-سبک-های-هو/

Cached

Translate this pageبررسی رابطه سبک های دلبستگی و سبک های هویت با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پیش دانشگاهی شهر قزوین یکی از مسائل مهم دوره نوجوانی هویت است. داش. … سبک های شناختی – اجتماعی پردازش هویت تحت تأثیر عوامل زیادی ازجمله شیوه های فرزند پروری والدین، شخصیت نوجوان و محیط اجتماعی_ فرهنگی قرارمی گیرند …

[PDF]نقش میانجی تنظیم هیجان شناختی در ادراک نوجوانان از

journals.bmsu.ac.ir/jbs/index.php/jbs/article/download/267/198

Cached

Translate this page
by Z AminAbadi – ‎2011 – ‎Cited by 2 – ‎Related articles
که با بلوغ اجتماعی و روانی نوجوانان ارتباط تنگاتنگی دارد. نگرش مثبت به وظایف تحصیلی میباشد. بنابراین والدین با. شیوههای تربیتی خود تسهیل کننده یا ایجاد کننده … از سوی دیگر نظریه پردازان هیجان معتقدند، … نقبين ميانجين تنظيم هیجان شناختی در ادراکت نوجوانان از ابعاد سبک های فرزند پروری و موفقیت تحصیلی آنها ۲۲۲.

ارزش یک نظریه رشد و مسائل عمده روان شناسی رشد در نظریه ها | پاندول

www.pandoool.ir/book/developmental-psychology/chapter/1

Cached

Translate this pageکتاب نظریه های روان شناسی رشد پاتریشیا میلر با 4 سوال مهم در فصل 1 کتاب آغاز می شود: 1- نظریه چیست؟ 2- نظریه رشدی چیست؟ 3- ارزش یک نظریه رشد چیست؟ 4- موضوعات اصلی روان شناسی رشد که تئوری ها آن را بررسی می کنند، چیست؟ از بین این چهار سوال ما به پاسخ سوالات سوم و چهارم می پردازیم. ===MILLER=== …

[PDF]شاوره ل رفتار متقابل با م ی مشاوره به روش تحل تأثیر سه ح مقا ان ک ود ک اه

irancounseling.ir/journal/article-1-59-fa.pdf

Cached

Translate this pageهدف از پژوهش نیمه آزمایش حاضر، بررسی مقایسه تأثیر مشاوره گروهی مادران به. شیوه تحلیل رفتار متقابل با … تحلیل رفتار متقابل و شناختی – رفتاری، هر دو بر کاهش نشانه های اضطراب فراگیر و. اضطراب جدایی کودکان موثر اند اما …. اضطراب از دیدگاه نظریه تحلیل رفتار متقابل، به طورکلی زاده محاوره های متقاطع،. وضعیت زندگی منتخب، …

[PDF]بررسی عوامل اجتماعی موثر بر گرایش به شبکه‌های اجتماعی مجازی (مورد مطا

jpsd.hormozgan.ac.ir/article-1-31-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageهای اجتماعی مجازی. ) مورد مطالعه: دانش آموزان دختر متوسطه دوره دوم شهر بابل(. سیف اهلل فرزانه. 1. ، راضیه فالحتی شهاب الدینی. 2. چکیده. هدف از این. پژوهش. بررسی. عوامل موثر بر گرایش به شبکه. های اجتماعی مجازی. می. باشد. دیدگاه. های کنترل. اجتماعی، زیگلمن و گیدنز به عنوان چارچوب نظری انتخاب شدند. روش تحقیق پیمایشی است. شیوه …

 

گروه بازاریابی تلگرام

لینک گروه بازاریابی تلگرام

گروه بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی شبکه ای

گروه های بازاریابی در تلگرام

پشتیبانی 24 ساعته آنلاین  در صورت وجود مشکل در روند دانلود و خرید هر کدام از فایل های این سایت  با    09214087336 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇برای دانلود فایل  روی لینک زیر کلیک نمایید👇👇👇👇👇👇👇👇👇

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Xبستن تبليغ
دانلود آهنگ
دانلود آهنگ جدید
دانلود فیلم
دانلود آهنگ جدید