بررسی مدل های مدیریت دانش

در این نوشتار به بررسی کامل و جامع مدل های مدیریت دانش در قالب 87 صفحه ورد می پردازیم

 

گروه بازاریابی تلگرام

لینک گروه بازاریابی تلگرام

گروه بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی شبکه ای

گروه های بازاریابی در تلگرام

پشتیبانی 24 ساعته آنلاین  در صورت وجود مشکل در روند دانلود و خرید هر کدام از فایل های این سایت  با    09214087336 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇برای دانلود فایل  روی لینک زیر کلیک نمایید👇👇👇👇👇👇👇👇👇

لینک منبع و پست :

بررسی مدل های مدیریت دانش


http://arshad.fileina.com/product-75237-بررسي-مدل-هاي-مديريت-دانش.aspx

[PDF]مدلهاي مديريت دانش

km.tavanir.org.ir/pages/pattern/km_models.pdf

Cached

Translate this pageApr 7, 2003 – ﺘﻠــﻒ ، ﻣــﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧــﺶ. را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﻴﺸﺘﺮي دارﻧﺪ، ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ . دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺪل ﻫﺎ. ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧــﻪ ﻛــﻪ ﮔﻔﺘــﻪ ﺷــﺪ ، ﻣــﺪﻟﻬﺎي ﺑﺴــﻴﺎري راﺟــﻊ ﺑــﻪ ﻣــﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧــﺶ ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎد ﺷــﺪه ﻛــﻪ داراي. ﻓﺮاﻳﻨــﺪﻫﺎي ﻣﺘﻔــﺎوﺗﻲ ﻫﺴــﺘﻨﺪ . دﺳــﺘﻪ ﺑﻨــﺪي ﻣــﺪﻟﻬﺎ ﺑــﻪ دوﮔﻮﻧــﻪ اﺳــﺖ؛ ﻳﻜــﻲ از ﻧﻈــ. ﺮ دﻳــﺪﮔﺎﻫﻲ ﻛــﻪ. زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎز ﻣﺪﻟﻬﺎﺳﺖ و دﻳﮕﺮي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﺮاﻳﻨﺪي ﻣﺪل ﻫﺎي اراﻳﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

مدل های پیاده سازی مدیریت دانش

www.artahub.ir/مدیریت/item/779-مدل-های-پیاده-سازی-مدیریت-دانش

Cached

Translate this pageNov 4, 2017 – در اين فصل براي دستيابي به هدف فوق، نخست، دسته بندي هاي ارايه شده در رابطه با مدل هاي پياده سازي مديريت دانش، معرفي مي شود؛ سپس، چندين مدل، با تمركز بر دو مدل نسبتا كامل كه از دو ديد مختلف، مديريت دانش را مورد بررسي قرار مي دهند و كاربرد بيشتري دارند، مطالب اين فصل ادامه مي يابد. در بخش پاياني اين فصل، …

[PDF]ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﺪﻟﻬﺎي ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ

www.betsaonline.com/KM/faKMORG.pdf

Cached

Similar

Translate this page
by عباسی – ‎2008
در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﻴﻒ، ﺗﺤﻠﻴﻞ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺪل ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﻛﻪ در ﺳﻪ ﺣﻮزه اﺻﻠﻲ ﻳﻌﻨﻲ. ﻣﺪﻟﻬﺎي ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي داﻧﺶ، ﻣﺪل ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﻜﺮي و ﻣﺪﻟﻬﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ دﺳﺘﻪ ﺑﻨ. ﺪي ﺷﺪه اﻧﺪ، ﻣﻲ ﭘﺮدازد . ﺳﭙﺲ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از. ﻣﺪﻟﻬﺎي ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي ﻧﻈﺎم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺰارﺷﻬﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﺳﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﻣﻘﺪﻣﻪ. داﻧﺶ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﻨﺒﻊ راﻫﺒﺮدي ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ در ﻗﺮن. 21. اﺳﺖ.

[PDF]مروری بر مدل ها و عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در … – ResearchGate

https://www.researchgate.net/…models…/An-overview-of-models-a…

Cached

Translate this pageصوص. بررسی. عوامل. موثر. در. پیاده. سازی. مدیریت. دانش. و. شناسایی عواملی است که سبب موفقیت یا عدم موفقیت. آن. است . مقاله حاضر با روشی کتابخانه. ای و بررسی تحقیقات پیشین به. بررسی. مدلها و. شناسایی عوامل. موفقیت. پیاده سازی مدیریت دانش پرداخته است. کلید واژه ها: دانش، مدیر. یت دانش، عوامل موفقیت، مدل های مدیریت دانش.

[PDF]بررسی الگوی مدیریت دانش در یک مرکز تحقیقاتی نظامی – مجله طب نظامی

https://militarymedj.ir/article-1-513-fa.pdf

Cached

Translate this pageﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻬﻴﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﺻﻠﻲ. ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﻟﮕﻮﻫﺎﻱ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ، ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻣﺪﻝ ﻧﻮﻧﺎﻛﺎ ﺑﻪ 8 ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎ،. ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳــﺖ ﺟﻬﺖ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﺳــﻄﺢ ﺩﺍﻧﺸﻲ ﺁﻥ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻬﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻭﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎ ﻭ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ. ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺩﺭﺁﻣﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ، ﺗﻬﻴﻪ 8 ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻮﺩ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﺮﺭﺳﻰ …

بررسي الگوي مديريت دانش در يك مركز تحقيقاتي نظامي

www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=89606

Cached

Similar

Translate this page
by رفعتي حسن
به منظور تهيه سوالات پرسشنامه با توجه به مطالعات انجام شده و بررسي مفاهيم اصلي در ساختار مديريت دانش و نيز مطالعه الگوهاي پيشنهادي، ابتدا مدل نوناكا به 8 قسمت تقسيم شد. سپس براي هر يك از قسمتها، پارامترهايي كه ممكن است جهت ارتقاي سطح دانشي آن قسمت مهم باشند تهيه شدند و در نهايت پارامترها و گزينه هاي تعيين شده به صورت …

[PDF]ارزﻳﺎﺑﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل ﻧﻮﻧﺎﻛﺎﺗﺎﻛﻮﭼﻲ

jma.srbiau.ac.ir/article_4713_f51162ba3a43cd129815b64ca9b9bc…

Cached

Similar

Translate this page
by مینویی – ‎2010
May 4, 2010 – اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ زﻣﻴﻨﻪ و وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد . ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ. و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺪﻟﻬﺎي. ﻣﻮﺟﻮد و ﭘﺮﻛﺎﺑﺮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه. و. ﺳﭙﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺎﻟﻴﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي. ﻣﻌﺮﻓﻲ. ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﻧﻮﻧﺎﻛﺎﺗﺎﻛﻮﭼﻲ ﺑﻪ. ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. اي ﺟﻬﺖ ﮔﺮد. آ. وري داد. ه. ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه …

مقاله بررسی مدلهای مدیریت دانش سازمانی – سیویلیکا

https://www.civilica.com/Paper-TMICONF01-TMICONF01_039=ب…

Cached

Translate this pageامروزه مدیریت دانش، عامل مهم و کلیدی جهت مدیریت سازمانی، تولید، افزایش درآمد و بهره وری محسوب می گردد. میزان دانش جمع آوری شده و عملیاتی همچون گردآوری، …

[PDF]بررسی پیاده سازی مدیریت دانش با توجه به مدل های کاربردی آن محمد مهدی صم

pantajournals.ir/uploads/pdf/201741393847612.pdf

Cached

Translate this pageبررسی پیاده سازی مدیریت دانش با توجه به مدل های کاربردی آن. /. 51. انتخاب، سازماندهی و منتشر نمایند. این امر مدیریت سازمان. ها را برای حل مسائل یادگیری، برنامه ریزی راهبردی. و تصمیم گیری. های پویا ب. ه صورت کارا و موثر قادر می سازد. دالیل. پیدایش مدیریت دانش. تحول از. مدل کسب و کار صنعتی که. در آن. سرمایه های یك سازمان.

[DOC]2. مدل هاي پياده سازي مديريت دانش

www.varastegan.ac.ir/index…/10-2012-08-14-23-41-13.html?…

Cached

Similar

Translate this pageدر اين فصل براي دستيابي به هدف فوق، نخست، دسته بندي هاي ارايه شده در رابطه با مدل هاي پياده سازي مديريت دانش، معرفي مي شود؛ سپس، چندين مدل، با تمركز بر دو مدل نسبتا كامل كه از دو ديد مختلف، مديريت دانش را مورد بررسي قرار مي دهند و كاربرد بيشتري دارند، مطالب اين فصل ادامه مي يابد. در بخش پاياني اين فصل، مدل هاي معماري مديريت …

بررسی و مقایسه مدل‌های آمادگی مدیریت دانش – مشاوران توسعه آینده

www.moshaveran.net/KmMag.aspx?id=159

Cached

Similar

Translate this pageApr 5, 2014 – بررسی و مقایسه مدل‌های آمادگی مدیریت دانش. بررسی و مقایسه مدل‌های آمادگی مدیریت دانش1. تهیه و تنظیم: هاجر صداقت / کارشناس ارشد مدیریت دانش / مشاوران توسعه آینده. مقدمه هدف از این مقاله بررسی مدل‌های آمادگی مدیریت دانش با تمرکز بر مقایسه فاکتورهای ذکر شده در هر یک از این مدل‌ها است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که …

مطالعه و بررسی انواع مدل های مدیریت دانش – پایگاه مجلات تخصصی نور

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/…/مطالعه-و-بررسی-انواع-مدل-های-مدیریت-دان…
فرشاد بزرگی ; مجله: پژوهش های علوم انسانی ; بهمن 1392، سال پنجم- شماره 29 ;

[PDF]بررسی موانع انتقال و به اشتراک گذاری دانش در سازمانهای ایرانی (مورد کا

gsme.sharif.edu/…/Barriers-to-Knowledge-Transfer-at-Organization…

Cached

Similar

Translate this pageبررسی موانع انت. قا. ل و به اشتراک گذاری دانش در سازمانهای ایرانی. )مورد کاوی(. بیتا یزدانی. 1. ، ب. هروز ارباب شیرانی. 2،. محمدرضا آراستی. 3،. محمد تقی عیسایی. 3 .1. کارشناس ارشد. دانشگاه صنعتی شریف .2. عضو هیئت علمی. دانشگاه صنعتی اصفهان .3. عضو هیئت علمی. دانشگاه صنعتی شر. یف. واژه های کلیدی: مدیریت دانش، انتقال …

[PDF]ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ، اﺻﻮل، ) ( اﻫﺪاف و ﻣﺪل ﻫﺎ – بانک سپه

www.banksepah.ir/upload/modules/articles/pdfs/87.pdf

Cached

Similar

Translate this pageﺑـﻪ ﻫﻤـﯿﻦ ﻣﻨﻈـﻮر در اﺑﺘـﺪاي ﻣـﺮوري ﺑـﺮ. ﻃﺒﻘﻪ. ﺑﻨﺪي اﻧﻮاع داﻧﺶ و داﻧﺶ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺳﺎزﻣﺎن داﺷﺘﻪ. ،. در اداﻣـﻪ ﺑـﻪ اﺻـﻮل، اﻫـﺪاف، ﻋﻮاﻣـﻞ. ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﻣﺪل ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. داﻧﺶ و ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ ﺳﺮ راه آن ﻣﯽ … ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮرﺳﯽ. ﻧﺪﺷﻮ . ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﺑﻌﺎد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ،ﺗﻌﺮﯾﻒ. دﻗﯿﻖ داﻧﺶ، اﻃﻼﻋﺎت و داده ﻫﺎ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ . داده ﻫﺎ. 1. داده. ﻫﺎ اوﻟﯿﻦ ﺳﻄﺢ. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ را ﺗـﺸﮑﯿﻞ ﻣـﯽ. دﻫﻨـﺪ و در واﻗـﻊ اﻋـﺪاد.

مدیریت دانش – Pakshoo.com

www.pakshoo.com/Page.aspx?mID=1587&id=75&Page…

Cached

Similar

Translate this pageNov 24, 2015 – امروزه مدیریت دانش و فعالیت های دانش محور، همواره مورد تاکید تمامی سازمان ها وصاحب نظران عرصه های مختلف جامعه قرار دارد و این مقاله برآن است که زمینه آشنایی با …. مدل های مدیریت دانش. تا کنون مدل مدیریت دانشی که مورد قبول همه صاحب نظران باشد ارائه نشده و لازم است مدلهای مطرح شده مورد بررسی قرار گیرند تا متناسب با …

پرتال جامع علوم انسانی – بررسی مدلهای مدیریت دانش سازمانی

www.ensani.ir/fa/content/91837/default.aspx – Translate this page
چکیده: امروزه مدیریت دانش، عامل مهم و کلیدی جهت مدیریت سازمانی، تولید، افزایش درآمد و بهره وری محسوب می گردد. میزان دانش جمع آوری شده و عملیاتی همچون گردآوری، ساختار بندی و انتقال دانش، هر یک نشانی از موفقیتهای یک سازمان بشمار میرود. مدیریت دانش در سازمانها که اکتشاف دارایی های فکری آن سازمان را در بر میگیرد مورد نظر بسیاری از …

[PDF]كوكبي – فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات

nastinfo.nlai.ir/article_2167_ba467d4e4dec7b47222d4de158d0aad…

Cached

Similar

Translate this pageDec 26, 2016 – ﭼﮑﯿﺪه. ﻫﺪف. : ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي در ﻣﺪل. ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﻣﯽ. ﭘﺮدازد . اﻧﺠﺎم اﯾﻦ. ﭘﮋوﻫﺶ. ﺑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي،. ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽ. ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ، در ﻫﺮ. ﯾﮏ از ﻣﺪل. ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ. ﮐﻤﮏ ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ . روش. /. روﯾﮑﺮد ﭘﮋوﻫﺶ. : در اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از روش ﻣﺮور ﻧﻈﺎم. ﻣﻨﺪ ﮐﯿﻔﯽ ﻣﺪل. ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺷﺶ ﻣﺪل از اﻧﻮاع. ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺪ.

مروری بر مدلهای پیاده سازی مدیریت دانش در – مقالات دانشگاهی

https://profdoc.um.ac.ir/paper-abstract-1018426.html

Cached

Similar

Translate this page
by عباسی – ‎2008
در همین راستا این مقاله به توصیف، تحلیل و ارزیابی مدل های پیشنهادی مدیریت دانش که در سه حوزه اصلی یعنی مدلهای طبقه بندی دانش، مدل های سرمایه فکری و مدلهای ساختار اجتماعی دسته بندی شده اند، می پردازد. سپس چند نمونه از مدلهای پیاده سازی نظام مدیریت دانش در سازمانها که حاصل گزارشهای پژوهشی در این زمینه است مورد بررسی قرار …

[PDF]مدل بلوغ مدیریت دانش

isc.irindexing.ir/editor/fileman/Uploads/Conference/ich2017/5.pdf

Cached

Translate this pageیادگیری سیستماتیک مدیریت دانش در زیرمجموعه های مختلف هر سازمان استفاده نمود. در مقاله حاضر،تعاریفی از مدیریت. دانش، مدل ها. ی ارزیابی بلوغ مدیریت دانش، ابعاد مدل. APQC. ، الگوریتم های ارزیابی بلوغ مدیریت دانش، مدل. P-CMM/. CMMI. ، علوم فرا رشته ای و مدل هایی از بلوغ عملیاتی. مورد نقد و بررسی قرار گرفته اند. واژگان کلیدی:.

[PDF]مدل ارزیابی آمادگی استقرار و پذیرش مدیریت دانش در مرکز فناوری اطالعات

ims.atu.ac.ir/article_6990_2ba6f594a71058630ebe11d8cb14016b….

Cached

Translate this pageتوسط خبرگان امر مدیریت دانش بررسی و در نهایت مدل مفهومی تحقیق تبیین گرد. ید. در این مدل چهار عامل کلیدی به عنوان عوامل موثر بر آمادگی جهت پذیرش مدیریت. دانش شناسایی شد. در ادامه برای هر یک از چهار عامل مزبور، شاخص. های. سنجش. *. استادیار گروه مدیریت بازرگانی ، دانشگاه شهید بهشتی. ، تهران. )نویسنده مسئول: M_akhavan@sbu.

[PDF]ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﻧﻈﺎم اراﺋﻪ اﻟﮕﻮﻳﻲ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد و اﺳﺘﻘﺮار در ﺳ – فصلنامه پژوهشنامه مالیات

https://taxjournal.ir/article-1-259-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageDec 22, 2013 – داﻧﺶ و ﻣﺪﻟﻬﺎي ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺪل ﺑﻬﻴﻨﻪ. اي ﺑﺮاي. اﻳﺠﺎد و اﺳﺘﻘ. ﺮار. ﻧﻈﺎم. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ در اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﺪل ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ. در ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ روﻳﻜﺮدي ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺑﻪ آﻣﺎده ﺳﺎزي ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎزﻫﺎ، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزي،. اﺟﺮا و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ و ﻣﻤﻴﺰي داﻧﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . واژه. ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي. : ﺧﻠﻖ داﻧﺶ، ﺗﺴﻬﻴﻢ دا. ﻧﺶ، ﻣﻤﻴﺰي …

[PDF]خبرنامه مدیریت دانش – هلدینگ میدکو

www.midhco.com/file…/1/خبرنامه-مدیریت-دانش-شماره-دوم.html

Cached

Similar

Translate this pageمحولــه بــه معیــار صنعــت ، مدلهــای مختلــف. دانشـی در معیـار صنعـت در حـال بررسـی مـی. باشــد . تحقــق مدیریــت دانــش در. معیارصنعـت چقـدر مـی توانـد بـه تحقـق. اســتراتژی هــا و اهــداف کالن میدکــو. کمــک کنــد؟ مدیریـت دانـش و آینـده پژوهـی از اسـتراتژی. هــای مشــترک معیــار صنعــت و میدکــو مــی. باشـد. توسـعه بـازار هـای آینـده در مجموعـه.

[PDF]نقش مولفه های فناوری اطالعات بر مدیریت دانش کارکنان سازمان جهاد کشاو

itvhe.areo.ir/article_106001_98604aec664a895b55ed46167316a6…

Cached

Similar

Translate this pageچکیده. هـدف ایـن پژوهـش علی-ارتباطی تحلیل مولفه هـای فناوری اطاعـات در مدیریت دانش كاركنان سـازمان جهاد كشـاورزی. اسـتان كرمانشـاه می باشـد. در ایـن زمینـه بـه منظور بررسـی مدیریت دانـش از مدل هفـت مرحلـه ای بكوویتز و ویلیـام )یافتن،. به كارگیـری، یادگیـری، تسـهیم، ارزیابـی، ایجـاد و نگهـداری، حـذف( بهـره گرفتـه شـد. جامعه آمـاری 899 …

[PDF]ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ در دا

https://journals.ut.ac.ir/article_61330_57fe8162f64a7fece9e5cc058…

Cached

Translate this page
by کرمی دارابخانی – ‎2016 – ‎Related articles
Feb 4, 2013 – ﻣﺪل. ﻫﺎي. ﻓﺮﻫﻨﮓ. ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ. اراﺋﻪ. ﻣﯽ. ﻧﻤﺎﯾﺪ و از. ﻧﻈﺮ. ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي. اﻧﺪازه. ﮔﯿﺮي. و. ﺳﻨﺠﺶ. اﺑﻌﺎد. ﻓﺮﻫﻨﮓ. ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ. ﻣﺪﻟﯽ. ﮐﺎﻣﻞ. ﺑﻪ. ﺣﺴﺎب. ﻣﯽ. آﯾﺪ . ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. داﻧﺶ ﻓﺮاﯾﻨﺪي اﺳﺖ. ﮐﻪ. ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎ. ﺑﻪ …. در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ. وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣ. ﻮﺟﻮد در ﻣﺮﮐﺰ ﺧﻮدروﺳﺎزي. ﺑﻬﻤﻦ و راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ. ﭘﺮداﺧﺖ . ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ وي ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ. راﺑﻄﻪ ﻣﻮﺛﺮ و ﻗﻮي ﺑﺎ …

[PDF]ﺳﺎزي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺑﻨﺪي ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ – مدیریت اطلاعات سلامت

him.mui.ac.ir/index.php/him/article/download/270/1006

Cached

Translate this page
by احمد شعباني – ‎Related articles
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺟﺎﻣﻊ در اﺟﺮاي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ. آﻣﻴﺰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ در. ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ. ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻴﺮاز ﻣﺆﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . واژه. ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي. : ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ؛ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ. ﻫﺎ؛ ﻣﺪل. Bukowitz. و. William. ؛ ﺗﻜﻨﻴﻚ. TOPSIS . ﻧﻮع ﻣﻘﺎﻟﻪ. : ﭘﮋوﻫﺸﻲ. درﻳﺎﻓﺖ. ﻣﻘﺎﻟﻪ. :19/4/90. اﺻﻼح ﻧﻬﺎﻳﻲ. : 16/12/90. ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ. :4/2/91. ارﺟﺎع. : ﺷﻌﺒﺎﻧﻲ. اﺣﻤﺪ. ،. ﻣﺤﻤﺪي اﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﺮﺗﻀﻲ. ،. ﻓﺮوﮔﺬار. ﺣﺎﻣﺪ . ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ، ﺑﺮرﺳﻲ و رﺗﺒﻪ. ﺑﻨﺪي ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﭘﻴﺎده.

[PDF]مجله مدیریت دانش – شرکت مخابرات استان تهران

tct.ir/uploads/2_63_1472631568472_majale2mokhaberat.pdf

Cached

Translate this pageدانش بود. در سال های اخیر، مدیریت دانش به عنوان یکی از جالب ترین و چالش برانگیزترین موضوعات. مدیریت کسب و کار بوده و دایره کاربرد آن با سایر مباحث عرصه مدیریت، گسترده تر می شود. طرح مدل نوناکا و تاکوچی در سال 1995 موجب تحولی نوین در مدیریت دانش گردید. هر چند،. مطالعات و بررسی های تفضیلی و تکمیلی بعدی غنای …

مقالات پذیرفته شده – همایش ملی مدیریت دانش

knm2018.ir/paper

Cached

Translate this page52, 1420-KNM, بررسی تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی در اداره آموزش و پرورش استان خوزستان, َشهین شریفات, مقاله پذیرفته شده است. 53, 1375-KNM (R2), بررسی تاثیر مدیریت دانش بر مدلهای تصمیم گیری فرماندهان ارتش دفاع مقدس (مطالعه موردی: استان مارندران), رضا زیرک، زهرا نوروزی، محمد معتمدی تلاوکی, مقاله برای ارائه …

[PDF]بررسی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی موفق مدیریت دانش در … – دانش حسابرسی

danesh.dmk.ir/article-1-1186-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageهـدف از آنجـام ایـن تحقیـق، بررسـی عوامـل موثربرپیاده سـازی موفـق مدیریـت دانش در. دیـوان محاسـبات کشـور بـه کمـک مـدل سـه شـاخگی بااسـتفاده از ابعادسـاختاری،محتوایی. ومحیطـی مـی باشـد. رشـد روز افـزون دانش و مهـارت در عصرفرااطالعـات، نیاز به سـاماندهی و. مدیریـت بهتـر دانـش های آشـکار و پنهان سـازمانی را اجتنـاب ناپذیر کرده اسـت.

مدل توسعه ای مدیریت دانش لی و کیم – مدیراما

modirama.ir/چارچوبهای-مدیریت-دانش/

Cached

Similar

Translate this pageMay 19, 2015 – مدل توسعه ای مدیریت دانش لی و کیم. … بررسی مدل ها و چارچوب های مدیریت دانش. چارچوب های مدیریت دانش– مدل توسعه ای لی و کیم. در این مدل که توسط لی و کیم پیشنهاد شد چنین فرض شده که مدیریتِ دانش و توانایی سازمانی از طریق عبور از چهار مرحله، آغاز – انتشار – یکپارچه سازی – شبکه ای شدن، رشد می کند. این مراحل از …

[PDF]های استان های دانشگاه ای بین کارکنان کتابخانه مدیریت دانش با رویکرد مق

religion.journals.pnu.ac.ir/pdf_3404_85ff570b3a773171c548e7e5…

Cached

Translate this page
by سلامی – ‎2017
های این مطالعه، میزان. تحقق. مدیریت دانش در کتابخانه. های دانشگاهی. دولتی و علوم پزشکی مازندران. در حد متوسط می. باشد، اما از بین مؤلفه. های مورد. بررسی مؤلفة … های کلیدی. مدیریت دانش. ،. کتابخانه. ،ها. مدل. هیسیگ . The aim of this study is determining the achievement level of knowledge management by members of staff in …

بررسی الگوی مدیریت دانش و ارائه مدلی برای تدوین استراتژی دانش در یک …

www.qjmst.ir/article_22421.html

Cached

Similar

Translate this pageدر مورد مدیریت دانش تاکنون مدل های مختلفی از سوی اندیشمندان و صاحب نظران ارائه شده است. در این مقاله جهت بررسی چالش‌ها و موانع موجود درمقوله نظام مدیریت دانش مرکز تحقیقات شهید صمدی می باشد. در این راستا پس از مرور ادبیات موضوع، به تهیه سوالات پرسشنامه در دو قالب جداگانه اقدام گردید. به منظور تهیه سوالات پرسشنامه اول، مدل نوناکا …

[PDF]بررسی تأثیر قابلیت های فرایندی مدیریت دانش بر عملکرد نوآوری با …

jtdm.irost.ir/article_109_fd3d65be77a18be8bea39342c98544c4.pdf

Cached

Similar

Translate this pageبر اساس مدل مفهومی پژوهش پرسشنامه هایی. مورد اس تفاده قرار گرفت. به منظور بررسی اثرات میان متغیرهای تحقیق از مدل معادالت ساختاری. و به طور اخص تکنیک تحلیل مس یر استفاده شد. نتایج بدس ت آمده دو فرضیه مربوط به اثر معنادار. قابلیت های فرایندی مدیریت دانش بر فرایند نوآوری و عملکرد نوآوری را مورد تأیید قرار داد، اما …

مولفه های مدیریت دانش – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/dashboard?q…های+مدیریت+دانش…3…

Cached

Similar

Translate this pageدر دنیایی که شکل تغییرات آن از مقیاس زمانی قرن به ثانیه تبدیل شده است، تولید دانش و ایده جدید هماهنگ با این تغییرات و ایجاد تحولات نو می تواندایجاد مزیت رقابتی کند. کارآفرینان برای برخورد درست با این چالش ها که تهدیدی برای بقای سازمان تلقی می شود و تبدیل آن ها به فرصت های رقابتی، به دانش و مدیریت درست آن نیاز است.

بررسی توانمندی قابلیت مدیریت دانش مشتری در ایجاد نوآوری در مدل …

ormr.modares.ac.ir/article_14662_5194.html

Cached

Translate this page
by خدامی – ‎2016 – ‎Related articles
خلق مزیت رقابتی، برگ برنده شرکت‌های موفق است. نوآوری به‌عنوان یکی از راهکارهای خلق مزیت رقابتی شناخته شده است. نوآوری در مدل کسب‌و‌کار سازمان موضوع جدیدی است و شرکت‌های پیشرو سعی می‌کنند تا بر‌اساس مدل‌های کسب‌و‌کار نوآورانه ارزش بیشتری را برای مشتریان خود خلق کرده و به آنها ارائه کنند. از آن جایی که نوآوری در مدل …

[PDF]ضرورت پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان‌ها و نقش آن در کسب مزیت رقابتی

www.ikiu.ac.ir/public…/9b0d0d1397770348800765a532fe444a.pd…

Cached

Translate this pageتبـديل شـدن بـه يـك سـازمان. يادگيرنده در محيط. هاي پويا و به شدت تغييرپذير مي. دانند. و. سازمان. ها به منظور دستيابي به مزاياي آن، براي. پياده. سازي مديريت دانش تالش مي. نمايند كه. در اين راستا با چالش. ها و الزاماتي روبه. رو هستند، هدف مقاله حاضر كه به روش علمي. مروري انجام شده است، بررسي ضرورت و اهميت پياده. سازي مديريت دانش در …

[PDF]از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﻫﺎ ﺑﻠﻮغ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻄﺢ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﺪﯾ – فصلنامه علوم مدیریت …

journal.iams.ir/article_57_6882191f2104ce7337544a950144cdfe.p…

Cached

Translate this pageدﻫﺪ، ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮏ ﻣﺪل ﺑﻠﻮغ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ. و ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎ ﻣﯽ. ﭘﺮدازد و از ﻃﺮﯾﻖ آن در ﻋﻤﻞ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن را ﻣـﯽ. ﺳـﻨﺠﺪ . ﺑﺮرﺳـﯽ و ﺗﺄﯾﯿـﺪ ﻋﻮاﻣـﻞ و. ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاﺟﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻧﯿﺰ ﺳﻄﺢ. ﺑﻨﺪي ﻋﻮاﻣﻞ و ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷـﺪه در ﺳـﻄﻮح ﻣـﺪل. ﺑﻠﻮغ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ، ﺗﺠﺰﯾﻪ و. ﺗﺤﻠﯿﻞ داده. ﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ، آزﻣﻮن دوﺟﻤﻠﻪ. اي، آزﻣﻮن ﻓﺮﯾﺪﻣﻦ، آزﻣﻮن ﮐـﺎي دو …

پایان نامه بررسی ارتباط میان مولفه های مدیریت دانش با نوآوری سازمان

www.rasathesis.ir/…/پایان-نامه-بررسی-ارتباط-میان-مولفه-های-مدیر…

Cached

Translate this pageپایان نامه بررسی ارتباط میان مولفه های مدیریت دانش با نوآوری سازمان دانشکده مدیریت و حسابداری – گروه مدیریت بازرگانی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد … 2-5-اصول مدیت دانش… 16. 2-6-دلایل اهمیت به کارگیری مدیریت دانش… 17. 2-7-مدلهای مدیریت دانش… 18. 2-7-1-سیکل پیاده سازی مدیریت بوکویتز و ویلیام (1999) 18.

بررسی رابطه مدیریت دانش با استرس شغلی بر اساس مدل HSE در اعضای …

jmr.usb.ac.ir/article_2057.html

Cached

Translate this pageدانش کلید ایجاد ارزش در سازمانهاست. نقش و اهمیت دانش در سازمان های امروزی روز به روز در حال افزایش می باشد. جامعه دانایی محور، جامعهای است که در آن دانایی سرمایه محسوب میشود و دانشگران سرمایه داران این جامعهاند. چنانچه سازمانی بتواند سرمایههای دانشی خود را بدرستی هدایت نماید رقابتپذیری در سازمان افزایش می یابد. از طرفی استرس اگر از …

[PDF]ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺎﯾﻪ ﻣﺪل ﭘ و روﯾﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻌﺎﻣ

www.pogc.ir/Portals/0/maghalat/891222.5.pdf

Cached

Similar

Translate this pageﭼﮑﯿﺪه. اﻣﺮوزه ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎ و ﺑﻨﮕﺎه. ﻫﺎ. ﺑﺮاي. ﺣﻔﻆ. و. ﺑﻘﺎي. ﺧﻮد. و. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ. رﻗﺎﺑﺖ. در. ﻋﺮﺻﻪ. ﻫﺎي. ﺟﻬﺎﻧﯽ،. ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ. ﺑﻪ. دﮔﺮﮔـﻮﻧﯽ. ﻫـﺎي ﺑﻨﯿـﺎدﯾﻦ. ﻧﺎﺷـﯽ از. ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ و ﻃﺮاﺣ. ﯽ ﻣﺠﺪد ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﮐﺴﺐ. وﮐﺎر ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻠﯿﻪ ﺟﻮاﻧﺐ و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻋﻢ از داراﯾﯽ. ﻫﺎي ﻣﺸﻬﻮد و ﻧﺎﻣﺸﻬﻮد ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﻨﺪ . در دﯾـﺪﮔﺎه. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ. ، ﺑﺨﺶ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي. ﮐﺴﺐ وﮐﺎر. ازﻃﺮﯾﻖ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي. ﻫﺎي. ﺗﻮﻟﯿ. ﺪ. و ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ. داﻧـﺶ ﻓﺮآﯾﻨـﺪ. ﻫﺎي ﮐـﺎري.

[PDF]مدیریت دانش

https://www.aepdc.ir/Portal/file/?262281/کتاب-مديريت-دانش.pdf
ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻨـﺪ و. ﺷﺮوع ﺑﻪ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪ و اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ را ﺑﺮ اﺳﺎس. اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ از اﻳﻦ داده. ﻫﺎ ﺑﻪ. دﺳـﺖ. آورده. اﻧﺪ، ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ . در اداﻣﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺳﻮي ﺑﺎﻻ در ﺳﻠﺴﻠﻪ. ﻣﺮاﺗﺐ داﻧﺶ، اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻣﻸ ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه. اي ﻛﻪ. ﺑﺴﻴﺎري آن را ﻫﻮش ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣـﻲ. ﻧﺎﻣﻨـﺪ، در ﺳـﻄﺤﻲ ﺑـﺎﻻﺗﺮ از داده. ﻫـﺎي ﺧﻼﺻـﻪ ﺷـﺪه. (. اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. ) ﻗﺮار دارد . ﻫﻮش ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﻧﺘﻴ. ﺠﺔ ﭘﺮدازش ﻛﺎﻣﻞ داده. ﻫﺎ و اﻃﻼﻋـﺎت. اﺳﺖ، ﻳﻌﻨﻲ داده.

 

گروه بازاریابی تلگرام

لینک گروه بازاریابی تلگرام

گروه بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی شبکه ای

گروه های بازاریابی در تلگرام

پشتیبانی 24 ساعته آنلاین  در صورت وجود مشکل در روند دانلود و خرید هر کدام از فایل های این سایت  با    09214087336 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇برای دانلود فایل  روی لینک زیر کلیک نمایید👇👇👇👇👇👇👇👇👇

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *