بررسی مدلها و مولفه های مدیریت دانش با تاکید بر ضرورت آن در سازمان

هدف از این پایان نامه بررسی مدلها و مولفه های مدیریت دانش با تاکید بر ضرورت آن در سازمان بصورت کامل و در قالب فایل ورد می باشد

 

گروه بازاریابی تلگرام

لینک گروه بازاریابی تلگرام

گروه بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی شبکه ای

گروه های بازاریابی در تلگرام

پشتیبانی 24 ساعته آنلاین  در صورت وجود مشکل در روند دانلود و خرید هر کدام از فایل های این سایت  با    09214087336 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇برای دانلود فایل  روی لینک زیر کلیک نمایید👇👇👇👇👇👇👇👇👇

لینک منبع و پست :

بررسی مدلها و مولفه های مدیریت دانش با تاکید بر ضرورت آن در سازمان


http://arshad.fileina.com/product-75067-بررسي-مدلها-و-مولفه-هاي-مديريت-دانش-با-تاکيد-بر-ضر.aspx

پایان نامه بررسی ارتباط میان مولفه های مدیریت دانش با نوآوری سازمان

www.rasathesis.ir/…/پایان-نامه-بررسی-ارتباط-میان-مولفه-های-مدیر…

Cached

Translate this pageپایان نامه بررسی ارتباط میان مولفه های مدیریت دانش با نوآوری سازمان دانشکده مدیریت و حسابداری – گروه مدیریت بازرگانی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) فهرست مطالب چکیده 1 فصل اول: کلیات تحقیق 1-1-مقدمه. 3 1-2-بیان مسئله. 3 1-3-ضرورت ان.

[PDF]بررسی الگوی مدیریت دانش در یک مرکز تحقیقاتی نظامی – مجله طب نظامی

https://militarymedj.ir/article-1-513-fa.pdf

Cached

Translate this pageﺳﺎﺯﻣﺎﻥ، ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻛﺎﻣﻠﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻭ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﻧﺶ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎ. ﻭ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﻭ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺩﺳــﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﺰﺍﻳﺎﻱ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺳــﺎﺯﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﻧﺶ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ، ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎ ﻭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎﻱ. ﻣﻮﻓﻘﻴــﺖ ﺁﻥ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻭ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﻣﻴــﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ، ﺗﻮﺟﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻱ ﻣﺒﺬﻭﻝ ﻧﻤﻮﺩ. ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﻧﺶ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ 26 ﻣﺪﻝ. ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺍﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ …

[PDF]نقش مولفه های فناوری اطالعات بر مدیریت دانش کارکنان سازمان جهاد کشاو

itvhe.areo.ir/article_106001_98604aec664a895b55ed46167316a6…

Cached

Similar

Translate this pageهـدف ایـن پژوهـش علی-ارتباطی تحلیل مولفه هـای فناوری اطاعـات در مدیریت دانش كاركنان سـازمان جهاد كشـاورزی. اسـتان كرمانشـاه می … در ایـن زمینـه بـه منظور بررسـی مدیریت دانـش از مدل هفـت مرحلـه ای بكوویتز و ویلیـام )یافتن، … اداری سـازمان جهاد كشـاورزی اسـتان كرمانشـاه بود كه با اسـتفاده از جدول كرجسـی و مورگان شـمار 269 تن از آنان انتخاب.

[PDF]ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي

jaeer.srbiau.ac.ir/article_7068_ad972db856840e81484b52ee4c035…

Cached

Similar

Translate this pageJul 22, 2014 – ﻛﺮدﻧﺪ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎ. ي ﭘﮋوﻫﺶ، ﻣﻲ. ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ و ﻣﺆﻟﻔﻪ. ﻫﺎي آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ. در ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي ﻣﻲ. ﺷﻮد . واژه. ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي … ﺳﺎزﻣﺎن و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺳﺎزﻣﺎن در دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ. ﺑﻪ اﻫﺪاف از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮده .اﻧﺪ. ﺻﺮف. ﻧﻈﺮ از. ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، در. راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺳﻨﺠﺶ آن ﻧﻴﺰ ﺷﻴﻮه. ﻫﺎ و. ﻣﺪل. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ …

[PDF]بررسی و تبیین نقش مدیریت دانش مشتری در بهبود عملکرد سازمانی

bar.yazd.ac.ir/article_167_5236cc4515f25f40c99e157a6ceb5e44.pdf

Cached

Similar

Translate this page
by حاجی کریمی – ‎2013
در این پژوهش مدلي برای مشخص نمودن ارتباط مابین مولفه های مدیریت دانش مشتری با بهبود عملکرد سازماني و مدیریت. ارتباط با مشتری ارائه شده است … ( با تاکید بر دانش به عنوان منبع کلیدی رقابتي در دنیای امروزی، سازمان ها باید به عنصر. کلیدی دیگری یعني. » دانش مشتری. « نیز توجه کنند. ) Gibbert et al 2002. (. Blosh. در سال. 2888.

[PDF]اصل مقاله

tms.atu.ac.ir/article_76_99e7792d6704be4dba4d880a7fe5722e.pdf

Cached

Similar

Translate this page
by سید موسوی – ‎2014
ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧ. ﻲ. ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﻫﺘﻞ ﺩﺍﺭ. ﻱ. 91. ﺗﺎ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺭﺍﻩ ﺣﻞ. ﻫﺎﻱ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﻭ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ. ﺟﺎﻣﻊ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺠﺪﺩ ﺑﺎﺯ ﻧﻤﺎﻳﺪ(ﺯﻧﺠﻴﺮﭼﻲ ﻭ ﺭﺑﺎﻧﻲ ،. 1386. ). … ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺭﺍ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ ﻛﻨﻮﻥ. ﺍﻳﻦ ﻣﺪﻝ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﻨﺠﺶ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻫﺘﻞ ﻫﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ. ﺍﺳﺖ. ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮﻱ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﻧﺶ. ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺗﺮﻳﻦ. ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺩﺭ ﻗﺮﻥ. 21. ، ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ. ﺍﺳﺖ.

فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش و تاثیر آن بر کارایی و اثربخشی در …

knm2018.ir/paper?manu=21242

Cached

Translate this pageجهان امروز در عصر فراصنعتی، سازمان ها و نهاد ها را به تاکید بر خلاقیت، دانش، نوآوری،و نهایتا انعطاف جهت رسیدن به بهترین نتیجه ملزم کرده است و همه عوامل مذکور در عصر جدید به … در این مطالعه مباحثی در ارتباط با اهمیت و ضرورت مدیریت دانش مطرح شده است و با بررسی مدل ها و الگوهای مدیریت دانش مولفه های اصلی آن جهت موفقیت در سازمانها …

[PDF]ضرورت پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان‌ها و نقش آن در کسب مزیت رقابتی

www.ikiu.ac.ir/public…/9b0d0d1397770348800765a532fe444a.pd…

Cached

Translate this pageدر اين راستا با چالش. ها و الزاماتي روبه. رو هستند، هدف مقاله حاضر كه به روش علمي. مروري انجام شده است، بررسي ضرورت و اهميت پياده. سازي مديريت دانش در سازمان. ها و … انصاري و همكاران). 4931. (، مقاله. اي را با عنوان ارائه مدل مفهومي تاثير موفقيت پياده. سازي. مدير. يت دانش بر كسب مزيت رقابتي در شركت. هاي كوچك و متوسط ). SMEs. ( انجام.
Missing: تاکید

مقاله بررسی رابطه بین مولفه های مدیریت دانش با یادگیری سازمانی درمیان …

https://www.civilica.com/Paper-CORGEDU01-CORGEDU01_035=…

Cached

Translate this pageپژوهش حاضر با هدف تبیین ابعاد یادگیری سازمانی براساس مولفه های مدیریت دانش درمیان اعضای هیئت علمی دانشگاه ارومیه انجام شده است با استفاده از روش تحقیق ت… … متناسب با حجم بطور تصادفی انتخاب شدند برای گردآوری داده های پژوهش از دو پرسشنامه محقق ساخته یادگیری سازمانی برپایه مدل نیف و پرسشنامه مدیریت دانش برپایه مدل …

[PDF]تدوین الگوی بنیانهای مورد نیاز اجرای مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشک

https://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-124-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageSep 20, 2016 – به همین منظور اهمیت روزافزون مدیریت یكپارچه دانش در سازمان ها هر روز بیشتر احساس می شود. … الزام ها و راهبردهای سند چشم انداز مرتبط با اقتصاد دانش. بنیان نیز از ضرورت های توجه به زیر ساخت های پیاده سازی. مدیریت دانش است. قرار گرفتن اقتصاد دانایی محور در …. نمایی بررسی شده و پارامترهای مدل از روی داده های مشاهده.

[PDF]مدیریت دانش، منابع انسانی و فرهنگ سازمانی

karafan.saminatech.ir/WebUsers/…/139501231821381947-F.pdf

Cached

Translate this pageرداختته و در. نهایت با استفاده از مدل. های مختلف مدیریت دانش، بهره. وری منابع انسانی و فرهنگ سازمانی، راهکارهایی جهت پیاده. سازی بهینه. ی مدیریت دانش. ارایه می. گردد. واژه … فضاهای اداری و… تشکیل شده است. شکل. 1 . مولفه. های سازمان. فرهنگ. سازی. ساختار. تکنولوژی. اهداف. روش. ها. مالی. و. تجهیزات. نیروی. انسانی. مدیریت. استراتژی.

[PDF]ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳ

jmr.usb.ac.ir/article_649_e33fe02947cf27364459280fa0d187be.pdf

Cached

Translate this pageﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. ﻋﻤﻮﻣﻲ. ﺳﺎل. ﭼﻬﺎر. م. ، ﺷﻤﺎره. ﺳﻴ. ﺰد. ﻫ. ﻢ،. ﭘﺎﻳﻴﺰ. 1390. ﺻﻔﺤﻪ. 119- 95. ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ در ﺳﺎزﻣﺎن. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان. ﻣﺮﻳﻢ ﻧﻜﻮدري. *. دﻛﺘﺮ. ﻧﻮرﻣﺤﻤﺪ ﻳﻌﻘﻮﺑﻲ. **. ﭼﻜﻴﺪه ….. ﺑﺮرﺳﻲ. ﻋﻮاﻣﻞ. ﺗﺴﻬﻴﻞ. ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان. 105. ﺷﻜﻞ. : 4. ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻠﻴﺪي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ. (. ﺟﻌﻔﺮي و ﻫﻤﻜﺎران. )2007. اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﻴﻖ. -1. ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺴﻬﻴﻞ …

[PDF]طراحی الگوی بهینه مدیریت دانش برای دستگاه های … – دانش حسابرسی

danesh.dmk.ir/article-1-1705-fa.pdf

Cached

Translate this pageبا بررسی اهداف و ساختار دستگاه های نظارتی مشخص می شود که فرایند مدیریت دانش از. شناسایی و کسب دانش تا بازنگری و بازرسی نتایج نه تنها وابسته به دانش و منابع درون سازمانی. بوده بلکه ارتباطی پیوسته و گسست ناپذیر با سازمان های تحت نظارت دارد . با توجه به ضرورت تبدیل اطالعات حسابرسی و نظارتی به دانش در دیوان …

بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر استقرار سیستم مدیریت دانش در …

fmss.journals.pnu.ac.ir/article_2355_315.html

Cached

Translate this page
by عبدالملکی – ‎2015
هدف پژوهش حاضر اولویت‌بندی و بررسی عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش در وزارت ورزش و جوانان بوده است. تحقیق حاضر از نظر هدف … مصطفی، اخوان، پیمان (1385). «طراحی مدل مفهومی مدیریت دانش با تاکید بر عوامل کلیدی موفقیت». … «بررسی مولفه های کلیدی استقرار مدیریت دانش در سازمان های دریایی». علوم و فناوری دریا؛ 58(1): …

[PDF]دانش در وزارت ورزش و جوانان ت یری مد ستم ي عوامل موثر بر استقرار س ي بند

fmss.journals.pnu.ac.ir/article_2355_e36b791b845ca304c9cd7785…

Cached

Translate this page
by H Abdolmaleki – ‎Cited by 3 – ‎Related articles
از میان چهار متغیر. مورد بررسی، فرهنگ سازمانی مهم. ترین عامل تأثیرگذار بر مدیریت. دانش و عامل استرات. ژی کمترین اهمیت را در مدیریت دانش دارند . واژه. هاي کليدي ….. که مدل کاملی در خصوص عوامل کلیدی تاثیرگذار بر. موفقیت سیستم مدیریت دانش وجود ندارد، با مطالعه ادبیات. مدیریت دانش و بر مبنای تجارب سازمان. های پیشرو، چهار.

[PDF]ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﭼﻜﻴﺪﻩ:

jmdp.ir/article-1-1942-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageﻭ ﺗﺴﻬﻴﻢ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﻳﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺤﺚ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ. ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﻲ ﻣﺎﻟﺰﻱ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺭﺍﻫﺒﺮﺩ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. ﺩﺍﻧﺶ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ. … ﻣﺴﺎﻟﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺍﻧﺪ، ﻣﺪﻝ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺷﻜﻞ 1 ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻦ ﻣﺪﻝ،. ﺿﻤﻦ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻤﺎﻡ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﻣﻬﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﻧﺶ ﺑﺎ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺷﺮﺍﻳﻂ. ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻫﺎﻯ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ، ﺳﺎﺯﮔﺎﺭ ﺍﺳﺖ.

[PDF]نقش زیرساختی و فرآیندی مدیریت دانش در مسیر چابک سازی صنعت با …

journals.ihu.ac.ir/index.php/bsrq/article/download/8603/2711

Cached

Similar

Translate this page
by نوربخش – ‎2016
ابعاد و اقدامات مديريت دانش در سازمان های چابک از يک سو و بررسی ارتباط آنها با. اقدامات و ابعاد چابكی از سوی ديگر، يک ضرورت انكارناپذير در حوزه تحقيقات چابكی. است. به رغم تحقيقات بسيار در هر يک از دو حوزه چابكی و … بررسی و کنكاش در زمينه چابكی. با تأکيد بر دانش محوری و مديريت دانش، می تواند جهش بزرگی را در چابک سازی و.

[PDF]رابطه ی بین مؤلفه های یادگیری سازمانی و مدیریت دانش در … – مدیریت سلامت

jha.iums.ac.ir/article-%201-768-fa.pdf

Cached

Translate this pageﺿﺮﻭﺭﺕ ﺍﻧﻜﺎﺭﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﺩﺍﻧﺎﻳﻲ ﺑﺮﺗﺮ، ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ. ﻣﻌﻘﻮﻝ ﺗﺮ ﺩﺭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻫﺎﻱ ﻣﻬﻢ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩﻫﺎﻱ ﻣﺒﺘﻨﻲ. ﺑــﺮ ﺩﺍﻧﺶ ﺭﺍ ﭘﻴــﺪﺍ ﻛﻨﺪ. ﺑﻪ ﻛﺎﺭﮔﻴــﺮﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﻧﺶ …. [26] ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺑﺮﺭﺳــﻲ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ. ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫــﺎﻱ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﻧﺶ. ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳــﺘﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺷﻬﺮ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1388. ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺭﻭﺵ ﺑﺮﺭﺳﻲ. ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﺯ …

[XLS]Sheet1 – ISC

conf.isc.gov.ir/filefordownload/files/management.xlsx

Cached

Translate this page53, MA125, رابطه مولفه های مدیریت دانش با عملکرد اجرایی در بین اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان, اعظم کمالی دولت آبادی1، سعید رجایی پور2 و احمد … 67, MA198, بررسی و ارزیابی سطح تکنولوژی خدماتی با استفاده از مدل اطلس تکنولوژی (مطالعه موردی : بیمه ایران مرکز تبریز ), امید صدقی ، مهدی نائلی ، ناصر فقهی فرهمند.

[PDF]ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ در واﺣﺪﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دوازده و

www.ensani.ir/storage/Files/20120329173455-8005-36.pdf

Cached

Similar

Translate this pageﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ در واﺣﺪﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دوازده. 1. ﻋﻠﻲ ﺧﺎﺗﻤﻲ. 2. ﭼﻜﻴﺪه. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺎ. ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ. وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ در واﺣﺪﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ. ﻣﻨﻄﻘﻪ دوازده …. ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻳﺎدﮔﻴﺮي، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﻳﺰي راﻫﺒﺮدي و ﺗﺼﻤﻴﻢ. ﮔﻴﺮي. ﻫﺎي ﭘﻮﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت. ﻛﺎرا. و ﻣﻮﺛﺮ ﻗﺎدر ﻣﻲ ﺳﺎزد . ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ داﻧﺶ و اراﺋﻪ آن ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﻲ ورزد، ﺑﻪ روﺷﻲ ﻛﻪ. ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﻲ ﺑﻪ …

واکاوی مفهوم کارکرد و جایگاه سازمان‌دهی اطلاعات در مدل‌های مدیریت دانش …

icbr.faslnameh.org/browse.php?a_id=284&sid=1&slc_lang…

Cached

Translate this pageبا توجه به اهمیت این امر، در این پژوهش تلاش شده‌است تا از منظر سازماندهی اطلاعات مقوله مدیریت دانش بررسی شده، به مولفه‌های موثر بر رویکردهای مدرن سازماندهی در مدیریت دانش توجه شود. با توجه به تأکید رویکردهای مدرن سازمان‌دهی بر دانش‌مداری، در این پژوهش نقش و کارکرد قواعد جدید سازمان‌دهی اطلاعات در ارتقا و بهینه‌سازی فرایندهای مدیریت …

[PDF]بررسی آمادگی سازمانی جهت پیاده سازی نظام مدیریت ارتباط با مشتری (مورد

cs.shahed.ac.ir/article-1-725-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageواز گان کلیدی: مشتری محوری، مدیریت ارتباط با مشتری، مدل هم راستایی سه بعدی … رابطه مند با تاکید بر برقراری ارتباط بلند مدت با مشتریان. کلیدی ظاهر …… بدین لحاظ دانش به. عنوان یک منبع استراتژیک و قابلیت کلیدی برای سازمانها. از اهمیت ویژه ای برخوردار است. سازمان ها نیازمند. جستجو و اصلاح روش های مدیریت داده های حاصله از.

[PDF]بررسی موانع انتقال و به اشتراک گذاری دانش در سازمانهای ایرانی (مورد کا

gsme.sharif.edu/…/Barriers-to-Knowledge-Transfer-at-Organization…

Cached

Similar

Translate this pageواژه های کلیدی: مدیریت دانش، انتقال دانش، به اشتراک گذاری دانش،. موانع. چکیده. سازمانها در حال حاضر به چگونگي انتقال دانش کارکنان در گستره سازمان بسيار اهميت مي دهند. … گروه هاي فرعي طبقه بندي خواهند شد. با توجه به. هدف اصلي. مقاله. که. يافتن موانع انتقال و به. اشتراک گذاري دانش در. داخل. سازمانهاي ايراني ميبا. ،شد. در چارچوب مدل …

[PDF]آزمون مدل ساختاری فرهنگ سازمانی و فرایند مدیریت دانش با عملکرد سازمان

journalie.ir/article-1-196-fa.pdf

Cached

Translate this pageچکیده. هدف این مطالعه بررسی نقش فرهنگ سازمانی و فرآیندهای مدیریت دانش بر عملکرد با تأکید بر نقش میانجی نوآوری سازمانی بود. روش انجام پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل ا. عضای هیئت علمی و کارکنان. دانشگاه های شهر سبزوار بودند . شرکت کنندگان. 252. نفر ). 585. مرد،. 76. زن( بودند که …

[PDF]ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺪل ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﺑﺎ ﻧﻮآوري ﺳﺎزﻣ ا

https://journals.ut.ac.ir/article_55363_6805e477548d9f396715f49…

Cached

Similar

Translate this page
by ایرجی نقندر – ‎2015
Oct 2, 2013 – ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺪل ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﺑﺎ ﻧﻮآوري ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ادارات ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن … 405. اﻓﺰاﻳﺶ داﻧﺶ ﻣﻮﺟﻮد ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ. ﻳﺎﺑﺪ . ازاﻳﻦ. رو داﻧﺶ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﺗﺎ از ﻃﺮﻳﻖ آن، ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﻮآوري ﺧﻮد. را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ. ). 27(. ﻧﻘﻄﺔ آﻏﺎزﻳﻦ. ﻧﻮآوري ﻧﻴﺰ ﺑﻪ. ﺷﺪت ﺑﻪ داﻧﺶ، ﺗﺨﺼﺺ و ﺗﻌﻬﺪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان ورودي. ﻫﺎي اﺻﻠﻲ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺧﻠﻖ ارزش.

[PDF]ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ در دا

https://journals.ut.ac.ir/article_61330_57fe8162f64a7fece9e5cc058…

Cached

Translate this page
by کرمی دارابخانی – ‎2016 – ‎Related articles
Feb 4, 2013 – ﻣﺸﺎرﮐﺖ، ﭘﺎﯾﺪاري، ﺳﺎزﮔﺎري و ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﯽ. داري وﺟﻮد. دارد. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿ. ﻞ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ. ﻫﺎي ﺳﺎزﮔﺎري، ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ. و. ﻣﺸﺎرﮐﺖ. /9. 49 …. ﺷﻨﺎﺧﺖ. ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ. ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان. ﯾﮏ ﺿﺮورت. ﻣﻬﻢ،. در. اوﻟﻮﯾﺖ. ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ. ﻫﺎي. ﻣﺪﯾﺮان. ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎ. ﻗﺮار. دارد،. ﭼﻮن. ﺑﺎ. ﺷﻨﺎﺧﺖ. درﺳﺖ. و. دﻗﯿﻖ. اﯾﻦ. ﻓﺮﻫﻨﮓ. و. آﺷﻨﺎﯾﯽ. ﺑﺎ. وﯾﮋﮔﯽ. ﻫﺎي. آن،. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. ﻣﯽ.
Missing: تاکید

[DOC]شناسایی، تجزیه و تحلیل و رتبه بندی عوامل مؤثر بر مدیریت دانش …

him.mui.ac.ir/index.php/him/article/downloadSuppFile/270/9

Cached

Similar

Translate this pageهدف پژوهش حاضر شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر پياده سازي مديريت دانش در كتابخانه هاي دانشگاه علوم پزشكي شيراز با استفاده از تكنيك TOPSIS است. …. پس از بررسي ها و تعيين عوامل موثر بر برنامه هاي مديريت دانش، عوامل مدل Bukowitz و William به عنوان مدلي كه تمام عوامل فوق را در پياده سازي موثر برنامه هاي مديريت دانش در نظر …

[PDF]مجله مدیریت دانش – شرکت مخابرات استان تهران

tct.ir/uploads/2_63_1472631568472_majale2mokhaberat.pdf

Cached

Translate this pageمدیریت کسب و کار بوده و دایره کاربرد آن با سایر مباحث عرصه مدیریت، گسترده تر می شود. طرح مدل نوناکا و تاکوچی در سال 1995 موجب تحولی نوین در مدیریت دانش گردید. هر چند،. مطالعات و بررسی های تفضیلی و تکمیلی بعدی غنای بیشتری به موضوع داد، لیکن این روند. همچنان ادامه دارد. دانش می تواند مزیت رقابتی پایدار برای سازمان ها …

بررسي چالش هاي مديريت دانش و آموزش در فرآيند توسعه مبتني بر دانايي

www.farnood.com/persian/itpapers/art73.htm

Cached

Similar

Translate this pageبررسي چالش هاي مديريت دانش و آموزش در فرآيند توسعه مبتني بر دانايي. در جوامع و سازمان ها[1] با بهره گيري از فناوري اطلاعات. کليد واژه ها: توسعه- دانايي محوري- آموزش – فناوري اطلاعات – جامعه اطلاعاتي- نيروي انساني – سازمان. چکيده. در بررسي شاخص ها و عوامل موثر بر مدل جديد توسعه مبتني بر دانايي محوري در جوامع و سازمان ها نقش و جايگاه …

اشتراک گذاری دانش – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/dashboard?q=اشتراک…دانش…2…

Cached

Translate this pageدر این تحقیق با توجه به پیاده سازی عوامل مدیریت دانش در شرکت تعمیرات نیروی برق فارس برآن شدیم تا تاثیر این عوامل را بر عملکرد شرکت مورد بررسی قرار داده و …. بررسی نقش عوامل ساختاری و فرهنگی سازمان است که نقش مهمی را در موفقیت فرآیند به اشتراک گذاری دانش در سازمان و به تبع آن ایجاد سازمان های پویا و یادگیرنده ایفا می …

فراخوان شماره 50- طراحي و استقرار نظام مديريت دانش در شهرداري اصفهان

www.isfahan.ir/ShowPage.aspx?page…lang=1…58…

Cached

Similar

Translate this pageApr 7, 2015 – بيان مساله و ضرورت: در عصر تحولات و تغييرات سريع، سازمان هايي در جرگه موسسات موفق قرار مي گيرند كه مرتبا دانش جديد توليد نموده، آن را در سطح سازمان گسترش داده و با سرعت زياد از آن در محصولات و خدماتي كه … ۳-۱- مطالعه و بررسي الگوها و مدل هاي مناسب در زمينه مديريت دانش با تاكيد بر سازمان هاي ارائه دهنده خدمات.

[PDF]رابطـه بیـن مدیریت دانش و هوش سـازمانی – بانک آینده

https://www.ba24.ir/uploads/Knowledge/AttachedFile/Article/8.pdf

Cached

Translate this pageچکیده. جوامـــع علمـــي بـــر ایـــن باورنـــد کـــه ســـازمان ها. بـــا قـــدرت دانـــش مي تواننـــد برتري هـــاي بلنـــد. خـــود را در عرصه هـــاي رقابتـــي حفـــظ کننـــد. در. ایـــن راســـتا، عوامـــل مهمـــي بـــا مدیریـــت دانـــش. در ارتبـــاط تنگاتنـــگ هســـتند. هـــوش ســـازماني،. به عنـــوان یـــك عامـــل مؤثـــر در عملکـــرد ســـازمان. به حســـاب مي آیـــد و موجـــب …

[PDF]ارزش ﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳ ﻨﺪﻳ ﻓﺮآ ﺑﺮ داﻧﺶ ﺖ ﻳﺮﻳ ﻣﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﺳﺎﺧﺖ و

www.uast.ac.ir/file/download/page/1502263864-.pdf

Cached

Translate this pageApr 10, 2014 – ﻫـﺎي ﻓﻜـﺮي در ﺳـﻄﺢ ﻛـﻼن ﺑـﻪ ﻛـﺎر ﻣـﻲ. رود . ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﭼﻬﺎر ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻋﻤﺪه را در زﻣﻴﻨﻪ داﻧﺶ اﻓﺮاد دﻧﺒﺎل ﻣﻲ. ﻛﻨﺪ: اﻳﺠﺎد داﻧﺶ، اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ،. ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي داﻧﺶ و ذﺧﻴﺮه. ﺳﺎزي داﻧﺶ. ﻟﺬا ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﺑﻌﺪ از ﻛﺸـﻒ ﻧـﻮاﺣﻲ داﻧـﺶ ﻣﻮﺟـﻮد در. ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎ ﭘﺮوژه،. ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﮔﺮوﻫﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮓ. ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك. ﮔﺬاري داﻧﺶ را ﺗﺮوﻳﺞ و. ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﻲ. ﻛﻨﺪ (ﭼﻨﮓ ﻟﻴﻦ،. )2014 . از ﻃﺮﻓﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ارزش، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان …

[PDF]بررسی تأثیر تسهیم دانش بر فرایند یادگیری سازمانی با تأکید بر …

iieshrm.ir/article-1-59-fa.pdf

Cached

Translate this pageدر محيط. هاي پيچيده و مبهم امروزي، سازمانها به منظور پايداري ورشد و ارايه خدمات بهتر در محيط. خود، ناچار به يادگيري و توجه به مديريت دانش مي. باشند.بدين منظور يکي از مهم ترين ابزارهاي. ايجاد مستمر دانش، به اشتراک گذاري آن در ميان همه واحد. ها و اعضاي سازمان با تاكيد بر فناوري و. تعامل اجتماعي مي. باشد؛ كه توجه به اين امر نقش ارزنده.

استقرار نظام مديريت دانش و ارائه مدل کاربردی در شهرداری تهران | بانیک

banikbranding.com/knowledge-management-deployment-and-func…

Cached

Translate this pageSep 8, 2012 – ابتدا مدیریت دانش بر سیستم های اطلاعاتی متمرکز بود و سپس نیروی خود را به سوی توسعه مدیریت سرمایه فکری و مهارت های مدیریتی تغییر داد. با بررسی و تحلیل دانش و اهمیت ویژگی های آن در حیطه عملکرد سازمان ها، میتوان دریافت که برخورداری از دانش و اطلاعات به روز برای ادامه حیات سازمان ها به یک ضرورت انکار …

[PDF]ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ھﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ اﻣﻮر ا – مدیریت دانش سازمانی

km.tavanir.org.ir/pages/thesisfa/1F.pdf

Cached

Translate this pageدر ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﯿﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺘﺎ. ﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺠﻼت ﮐﺘﺎﺑﺪاري و اﻃﻼع. رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻄﻮر روز اﻓﺰوﻧﯽ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ . ﺗﺎﮐﯿﺪ اﺻﻠﯽ آﻧﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ. ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن داﻧﺶ ﻗﻠﻤﺮو ﻣﺤﮑﻢ ﮐﺘﺎﺑﺪاران ﺑﻮده اﺳﺖ آﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ درﮔﯿﺮ آن ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ رﻫﺒﺮ. و ﭘﯿﺸﺮو ﺑﮑ. ﺎرﮔﯿﺮي آن ﺑﺎﺷﻨﺪ . اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ اﻣﻮر ﺑﺮق …

بررسي رابطه بين مديريت دانش با سلامت سازماني کارکنان – دانلود پایان …

download-thesis.com/…/بررسي-رابطه-بين-مديريت-دانش-با-سلام…

Cached

Translate this page2-1-2-15)اهميت و ضرورت مديريت دانش در سازمانهاي دولتي 40 … 2-2-4) مدل سيستماتيك شاخص هاي سلامت سازمان: 53 …. نتايج تحقيق بيانگر اين بود كه تمامي زيرمؤلفه¬هاي مديريت دانش با سلامت سازماني ارتباط مثبت و معنادار دارد که از بين تمامي مولفه هاي مديريت دانش، مولفه “بيروني سازي” بيشترين تاثير را بر روي سلامت سازماني به …

[PDF]سرمایه فکری و فرایندهای مدیریت دانش در سازمان کوانتومی: بررسی موردی دا

https://journal.irphe.ir/article-1-2761-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ. در. ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ. : ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮردي. داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎﺷﺎن. 3و ﻧﺪا اﻓﻼﮐﯿﺎن 2، زﯾﻨﺐ اﻃﻬﺮي1*ﺣﻤﯿﺪ رﺣﯿﻤﯽ. ﭼﮑﯿﺪه. ﻫﺪف ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ. ﻧﻘﺶ. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮي و. ﻓﺮاﯾﻨﺪ. ﻫﺎي ﺗﺒﺪﯾﻞ داﻧﺶ. در … رﮔﺮﺳﯿﻮن و ﻣﺪل ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎري) ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم. اﻓﺰار. Spss. و. Amos. ﮔﺮاﻓﯿﮏ اﻧﺠﺎم. ﮔﺮﻓﺖ. ﯾﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد. ﮐﻪ. ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﺮ ﯾﮏ از. ﻫﻣﺆﻟﻔﻪ. ﺎي. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮي،. ﻓﺮاﯾﻨﺪ. ﻫﺎي ﺗﺒﺪﯾﻞ داﻧﺶ و. ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ در داﻧﺸﮕﺎه از …

[PDF]196 K – فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات

nastinfo.nlai.ir/article_204_3a0e3ed85d12ee365112839cd306220c…

Cached

Translate this pageاهميت عنصر انسانی در نظام های مديريت دانش را با تأکيد برنقش کتابداران و متخصصان. اطالع رسانی تبيين کرده است. باقری و صراف زاده )1384(، به بررسی مديريت دانش. به عنوان يک روش نوين مديريتی برای کتابخانه ها پرداخته و نقش کتابخانه ها را در. مديريت دانش سازمان بيان کرده اند. مروری بر تعاريف و مدل های مديريت دانش. مديريت …

[PDF]بررسی تأثیر قابلیت های فرایندی مدیریت دانش بر عملکرد نوآوری با …

jtdm.irost.ir/article_109_fd3d65be77a18be8bea39342c98544c4.pdf

Cached

Similar

Translate this pageتأثیرات برنامه های مدیریت دانش روی نوآوری و عملکرد سازمان به ندرت در ادبیات موضوع مورد. ، ۲۰۰۸(. مطالعات … در جایی که س رعت گام های تغییر باالست، شرکت تأکید بیشتری بر روی تالش های بخش تحقیق و. توسعه خود در …. گلد و همکاران )۲۰۰1( مس ئله مدیریت دانش مؤثر را با رویکرد قابلیت های سازمانی بررسی نمودند. این رویکرد …

 

گروه بازاریابی تلگرام

لینک گروه بازاریابی تلگرام

گروه بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی شبکه ای

گروه های بازاریابی در تلگرام

پشتیبانی 24 ساعته آنلاین  در صورت وجود مشکل در روند دانلود و خرید هر کدام از فایل های این سایت  با    09214087336 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇برای دانلود فایل  روی لینک زیر کلیک نمایید👇👇👇👇👇👇👇👇👇

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *