بررسی مدلها، ابزارها و تئوری های مدیریت دانش

هدف از این پایان نامه بررسی مدلها، ابزارها و تئوری های مدیریت دانش بصورت کامل و جامع می باشد

 

گروه بازاریابی تلگرام

لینک گروه بازاریابی تلگرام

گروه بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی شبکه ای

گروه های بازاریابی در تلگرام

پشتیبانی 24 ساعته آنلاین  در صورت وجود مشکل در روند دانلود و خرید هر کدام از فایل های این سایت  با    09214087336 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇برای دانلود فایل  روی لینک زیر کلیک نمایید👇👇👇👇👇👇👇👇👇

لینک منبع و پست :

بررسی مدلها، ابزارها و تئوری های مدیریت دانش


http://arshad.fileina.com/product-75249-بررسي-مدلها،-ابزارها-و-تئوري-هاي-مديريت-دانش.aspx

بررسی مدلها، ابزارها و تئوری های مدیریت دانش – فایلینا

fileina.com/product-75249-بررسي%20مدلها،%20ابزارها%20و%20ت…

Cached

Translate this pagefileina.com,فروشگاه ساز فایلینا,هدف از این پایان نامه بررسی مدلها، ابزارها و تئوری های مدیریت دانش بصورت کامل و جامع می باشد.

[PDF]بررسی الگوی مدیریت دانش در یک مرکز تحقیقاتی نظامی – مجله طب نظامی

https://militarymedj.ir/article-1-513-fa.pdf

Cached

Translate this pageﺍﺯﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ. ﺑﺮﺍﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻳﻚ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ … ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻬﻴﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﺻﻠﻲ. ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ … ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎﺯﻱ، ﺫﻫﻨﻴﺖ. ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﭘﻴﺶ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﺍﻧﺸﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻤﻮﺩ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﻧﺶ، ﺍﻟﮕﻮ، ﻣﺪﻝ ﻧﻮﻧﺎﻛﺎ، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻰ ﻭﺍژﻩ ﻫﺎﻯ ﻛﻠﻴﺪﻯ: ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﻧﺶ. ﺩﺭ ﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ …

[PDF]ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﺪﻟﻬﺎي ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ

www.betsaonline.com/KM/faKMORG.pdf

Cached

Similar

Translate this page
by عباسی – ‎2008
در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﻴﻒ، ﺗﺤﻠﻴﻞ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺪل ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﻛﻪ در ﺳﻪ ﺣﻮزه اﺻﻠﻲ ﻳﻌﻨﻲ. ﻣﺪﻟﻬﺎي ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي داﻧﺶ، ﻣﺪل ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﻜﺮي و ﻣﺪﻟﻬﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ دﺳﺘﻪ ﺑﻨ. ﺪي ﺷﺪه اﻧﺪ، ﻣﻲ ﭘﺮدازد . ﺳﭙﺲ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از. ﻣﺪﻟﻬﺎي ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي ﻧﻈﺎم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺰارﺷﻬﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﺳﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﻣﻘﺪﻣﻪ. داﻧﺶ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﻨﺒﻊ راﻫﺒﺮدي ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ در ﻗﺮن. 21. اﺳﺖ.

[PDF]ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﻣﺪل از آﻧﺠــﺎ ﻛــﻪ ﺗــﺎﻛﻨﻮن ﻣــﺪل ﻣــﺪﻳ

km.tavanir.org.ir/pages/pattern/km_models.pdf

Cached

Translate this pageApr 7, 2003 – ﺘﻠــﻒ ، ﻣــﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧــﺶ. را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﻴﺸﺘﺮي دارﻧﺪ، ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ . دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺪل ﻫﺎ. ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧــﻪ ﻛــﻪ ﮔﻔﺘــﻪ ﺷــﺪ ، ﻣــﺪﻟﻬﺎي ﺑﺴــﻴﺎري راﺟــﻊ ﺑــﻪ ﻣــﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧــﺶ ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎد ﺷــﺪه ﻛــﻪ داراي. ﻓﺮاﻳﻨــﺪﻫﺎي ﻣﺘﻔــﺎوﺗﻲ ﻫﺴــﺘﻨﺪ . دﺳــﺘﻪ ﺑﻨــﺪي ﻣــﺪﻟﻬﺎ ﺑــﻪ دوﮔﻮﻧــﻪ اﺳــﺖ؛ ﻳﻜــﻲ از ﻧﻈــ. ﺮ دﻳــﺪﮔﺎﻫﻲ ﻛــﻪ. زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎز ﻣﺪﻟﻬﺎﺳﺖ و دﻳﮕﺮي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﺮاﻳﻨﺪي ﻣﺪل ﻫﺎي اراﻳﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

[PDF]ضرورت پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان‌ها و نقش آن در کسب مزیت رقابتی

www.ikiu.ac.ir/public…/9b0d0d1397770348800765a532fe444a.pd…

Cached

Translate this pageتبـديل شـدن بـه يـك سـازمان. يادگيرنده در محيط. هاي پويا و به شدت تغييرپذير مي. دانند. و. سازمان. ها به منظور دستيابي به مزاياي آن، براي. پياده. سازي مديريت دانش تالش مي. نمايند كه. در اين راستا با چالش. ها و الزاماتي روبه. رو هستند، هدف مقاله حاضر كه به روش علمي. مروري انجام شده است، بررسي ضرورت و اهميت پياده. سازي مديريت دانش در …

بررسی فرآیندها و ابزار مدیریت دانش در کمپانی فورد – مشاوران توسعه آینده

www.moshaveran.net/KmMag.aspx?id=68

Cached

Similar

Translate this pageمشاوران توسعه آینده اولین مجری طرح‌ های مدیریت دانش (knowledge management) در ایران و بزرگترین مشاور تخصصی ایرانی در زمینه مدیریت دانش است. ثمره تلاش اعضای مشاوران توسعه آینده، اجرای ۷۰ طرح مدیریت دانش(Knowledge management master plan)، ابداع اولین نرم‌افزارهای مدیریت دانش در ایران، تألیف بیش از ۱۵ مقاله علمی از …

مدل مدیریت تولید یکپارچه مبتنی بر دانش – مشاوران توسعه آینده

www.moshaveran.net/KmMag.aspx?id=207

Cached

Similar

Translate this pageSep 14, 2015 – خطوط تئوری معاصر اصلی مربوط به سازمان تولید از ترکیب مدیریت کیفیت جامع (TQM) با تئوری‌های دیگر نظیر تولید ناب به وجود آمده است. بنابراین حدود و ثغور این نظریه‌ها هنوز به طور کامل مشخص نیست و در میان ایده‌های اصلی آن‌ها همپوشانی وجود دارد. ارتباط میان ابزارهای تولید ناب و تأثیرات آن‌ها بر رقابت‌پذیری …

[PDF]ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺑﺮ – پرتال جامع علوم انسانی

www.ensani.ir/storage/Files/20101211093117-242.pdf

Cached

Similar

Translate this pageﻣﻨﻈﻮر ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی ﻣﻮﺿﻮع، ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ در … ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎی ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار و ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ دی ﺳﺎﻣﺮز ﻧﺸﺎن. داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ. (. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ. ) و ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ و ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎی آن. (. ﺗﻮان رﻗﺎﺑﺘﯽ، ﻧﻈﺎم. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻮآوری ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ، ﻣﺸﺘﺮی ….. داﻧﺶ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای اﺳﺖ از ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺌﻮرﯾﮏ و زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺴﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻧﻮع.

[PDF]ارائه مدل مفهومی براساس عوامل مؤثر بر پیاده سازی سیستم مدیریت دانش در

jtdm.irost.ir/article_108_79ba4fa86fc7379aa38b0fac25833aff.pdf

Cached

Similar

Translate this pageاصلی در این تحقیق ارائه مدل مفهومی مناس ب براساس عوامل مؤثر بر پیاده سازی مدیریت دانش در. گروه شرکت های همکاران سیستم می باشد، نیاز به بررسی و کنکاش در سطوح مختلف سازمان الزم و. ضروری بوده و به همین دلیل جهت پی بردن به جنبه های نامحس وس موضوع، از روش گراندد تئوری. اس تفاده گردید چرا که به کمک این روش می توان …

بررسي زمينه فرايند دانش آفريني در نظام آموزش عالي به منظور ارایه مدل …

www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=119932

Cached

Similar

Translate this page
by عدلي فريبا – ‎Related articles
ابزار اندازه گيري پرسشنامه بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS شامل روش هاي آمار توصيفي، تحليل عاملي، رگرسيون چند متغيره و تحليل مسير مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته هاي پژوهش نشان داد زمينه هاي دانش آفريني در نظام آموزش عالي عبارتند از: ظرفيت جذب، اکتساب اطلاعات و دانش، يادگيري، يادگيري زدايي، بنيان دانش، …

[PDF]اصل مقاله

tms.atu.ac.ir/article_76_99e7792d6704be4dba4d880a7fe5722e.pdf

Cached

Similar

Translate this page
by سید موسوی – ‎2014
ﺍﻳﺠﺎ. ﺩ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﻝ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﺪﻳﺪﻱ ﺍﺯ ﻣﺪﻝ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ. ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩﭼﻨﺪ ﻭﺟﻬﻲ ﺑﻨﻴﺎﺩ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺭﺍ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ ﻛﻨﻮﻥ. ﺍﻳﻦ ﻣﺪﻝ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﻨﺠﺶ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻫﺘﻞ ﻫﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ. ﺍﺳﺖ. ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮﻱ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﻧﺶ. ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺗﺮﻳﻦ. ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺩﺭ ﻗﺮﻥ. 21. ، ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ. ﺍﺳﺖ. ﺩﺍﻧﺶ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺭﺍ ﺩﺭﺟﻬﺎﻥ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﻭ.

[PDF]ﺗﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ( ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻌﺮﻓﺖ ) از ﻧﻈﺮﯾﻪ داﻧﺶ ﺷﻨﺎﺳﯽ ار – فصلنامه علوم مدیریت ایران

journal.iams.ir/article_190_71dfc563931a2b9095472308907554e…

Cached

Similar

Translate this page
by نعمتی شمس‌آباد – ‎2014
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ داﻧﺶ، ﻃﺒﻘﻪ. ﺑﻨﺪي و ﻧﺤﻮه ﺗﺤﻘﻖ آن،. راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﯿﻦ ﻣﻌﺮﻓﺖ. ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. داﻧﺶ ﻣﺤﺮز ﮔﺮدﯾﺪ . ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎراداﯾﻢ. ﻫﺎي ﻣﻮ. ﺟﻮد در. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. داﻧﺶ و رﺷﺘﻪ. ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن، راﺑﻄﻪ ﻏﯿﺮ. ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﻌﺮﻓﺖ. ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. داﻧﺶ از ﻃﺮﯾﻖ. ﭘﺎراداﯾﻢ. ﻫﺎ و ﻧﻈﺮﯾﻪ. ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻠﻮم ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻧﯿﺰ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ . اﯾﻦ رواﺑﻂ ﮐﺸﻒ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت. 14. ﻗﻀﯿﻪ ﺑﺴﯿﻂ ﻣﻄﺮح و ﺳﭙﺲ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻣﺪل …

هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش

https://www.symposia.ir/IKMC08

Cached

Translate this pageمدیریت دانش و تصمیم گیری مدل های بلوغ مدیریت دانش بازاندیشی مدیریت دانش هستی شناسی و بازنمایی دانش انواع و فرم های دانش حکمرانی سازمانی مدیریت دانش …. فناوری و ابزارهای مدیریت دانش در شبکه های درون شرکتی …. بررسی استقرار سیستم مدیریت دانش از تئوری تا عمل (مطالعه موردی: شرکت مهندسی بین المللی فولاد تکنیک).

[PDF]ﺳﺎزي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﭘﯿﺎده – سامانه نشر مجلات علمی …

https://journals.ut.ac.ir/article_35322_773891afc9220490dd03f986…

Cached

Similar

Translate this page
by حیدری – ‎2013
Sep 15, 2012 – اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم از داﻧـﺶ. ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﻣﯽ. دﻫﺪ. “: ﻣﻬﻢ. ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ اﻗﺘﺼﺎ. دي، ﯾﻌﻨﯽ اﺑﺰارﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿـﺪ، درﮔﯿـﺮ. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﯾﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﯾﺎ ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ؛اﯾﻦ ﻣﻨﺒـﻊ اﻗﺘﺼـﺎدي ﺑﻨﯿـﺎدي داﻧـﺶ اﺳـﺖ و ….. ﺑﺮرﺳﯽ. ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﭘﯿﺎده. ﺳﺎزي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ.. 155. ﻣﯽ. ﺟﻮﯾﻨﺪ . اﯾﻦ اﺑﺘﮑﺎر ﻋﻤﻞ. ﻫﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺪل. ﺳﺎزي. ، ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺠﺎري ﯾﺎ ﺑـﺎز ﻣﻬﻨﺪﺳـﯽ، ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ. ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎي. ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ.

[PDF]شناسایی ابعاد و مؤلفه های مدیریت توسعه علوم انسانی؛ ارائه یک مدل مفهوم

https://journal.irphe.ir/article-1-2689-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺑﻬﺮﻧﮕﯽ. 4. ﭼﮑﯿﺪه. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺑﻌﺎد. و ﻣﺆﻟﻔﻪ. ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻮم. اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد و. اراﺋﻪ ﻣﺪﻟﯽ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ اﻧﺠﺎم. ﺷﺪ . روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ و ﻧﻮع ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ ﺑﻮد و … اﻋﺘﺒﺎر اﺑﺰار اﻧﺪازه. ﮔﯿﺮي ﻧﯿﺰ از آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ، رواﯾﯽ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ و ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺑﺮاي. ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده. ﻫﺎي ﮐﯿﻔﯽ از روش داده ﺑﻨﯿﺎد و داده. ﻫﺎي ﮐ ﻤ ﯽ از ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ، ﺑﺮازش و. ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪي …

[DOC]2. مدل هاي پياده سازي مديريت دانش

www.varastegan.ac.ir/index…/10-2012-08-14-23-41-13.html?…

Cached

Similar

Translate this pageدر اين فصل براي دستيابي به هدف فوق، نخست، دسته بندي هاي ارايه شده در رابطه با مدل هاي پياده سازي مديريت دانش، معرفي مي شود؛ سپس، چندين مدل، با تمركز بر دو مدل نسبتا كامل كه از دو ديد مختلف، مديريت دانش را مورد بررسي قرار مي دهند و كاربرد بيشتري دارند، مطالب اين فصل ادامه مي يابد. در بخش پاياني اين فصل، مدل هاي معماري مديريت …

[PDF]شناسایی شایستگی های کلیدی برای اجرای اثربخش مدیریت دانش در …

jha.iums.ac.ir/article-1-986-fa.pdf

Cached

Translate this pageﻣﻘﺪﻣﻪ. : ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﺑﺮاي ﺑﻘﺎء ﺳﺎزﻣﺎن در آﻳﻨﺪه ﻧﻘﺸﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه دارد . ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي. ﻛﻠﻴﺪي اﺟﺮاي ﻣﻮﻓﻖ ﻳﻚ. ﭘﺮوژه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ و اﺗﺨﺎذ ﻳﻚ روﻳﻜﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ. ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي در ﺧﺼﻮص ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ را ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻛﻨﺪ . اﻳﻦ. ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﻌﻲ ﺑﺮآن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ و ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي اﺟﺮاي اﺛﺮﺑﺨﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن. ﻫﺎ، رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ. ﻋﻮاﻣﻞ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻳﻚ ﻣﺪل ﻣﻔ. ﻬﻮﻣﻲ و ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺗﺄﺋﻴﺪي ﺑﺮرﺳﻲ. ﻛﻨﺪ.

[PDF]وﮐﺎر و ﮐﺴﺐ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در ﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﻘﺪﻣﻪ

irannano.org/filereader.php?p1=main…pdf&p2=static…

Cached

Similar

Translate this pageدﮐﺘﺮ ﻧﺎدر ﺳﯿﺪﮐﻼﻟﯽ (داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ دﮐﺘﺮي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان). ﻣﻘﺪﻣﻪ. اﻣﺮوزه ﭘﮋوﻫﺶ. ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ. ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه. اﻧﺪ. ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ. اﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ. روزاﻓﺰون، ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ. ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ. ﺷﺪه درﺧﺼﻮص درك ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن. ﻫﺎ اﺳﺖ. ﺑﻪ. ﻋﻼوه ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘ. ﺎت. ﻣﯿﺎن. رﺷﺘﻪ. اي در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ و ﻣﺪل. ﻫﺎي ذﻫﻨﯽ و اﺣﺴﺎﺳﺎت اﻓﺮاد در ﺳﺎزﻣﺎن.

[PDF]ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﻧﻈﺎم اراﺋﻪ اﻟﮕﻮﻳﻲ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد و اﺳﺘﻘﺮار در ﺳ – فصلنامه پژوهشنامه مالیات

https://taxjournal.ir/article-1-259-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageDec 22, 2013 – اﺑﺰار ﺟﻤﻊ آوري داده. و روش. ﻫﺎي ﺟﻤﻊ. آوري اﻃﻼﻋﺎت. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻈﺮ ﮔﺮد. آوري. اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و از ﻧﻮع ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺑﺘﺪا. ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ. ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻮﺟﻮد از ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻧﻈﺮي و ادﺑﻴﺎت ﺣﺎﺿﺮ،. ﺑﺎ. اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ. اي ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ. ﺧﻠﻖ داﻧﺶ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه و ﻣﺪﻟﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ. ﺑﺘﻮا. ن ﺑﻪ ﻣﺪﻟﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم …

[PDF]ﺗﺪوﯾﻦ اﻟﮕﻮي اﺑﺰارﻫﺎي ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ – بهبود مدیریت

www.behboodmodiriat.ir/article_42862_cc06b0b6847b4fb01021c…

Cached

Translate this pageJun 4, 2014 – ﺗﺪوﯾﻦ. اﻟﮕﻮي. اﺑﺰارﻫﺎي. ﮐﺴﺐ. ﻗﺪرت. و. ﺑﺮرﺳﯽ. ﺗﺎﺛﯿﺮ. ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ. ﻣﯿﺎن. آن. ﺑﺎ … 93. ﻣﺪل ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﭘﻮﺗﺮ و ﻣﺎﯾﻠﺰ و اﺳﻨﻮ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﺪل ﺑﺎﻟﻮﮔﻦ و ﻫﺎﯾﻠﯽ (. 2008. ) و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻗﺪرت ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از. ﻧﻈﺮات اﻓﺮازه (. 1384. ) ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ، ﻫﺮاﮐﻠﺌﻮس (. 2006. ) ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺳﺎزي، ﻓﻔ. ﺮ (. 2010. ) ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺳﺎزي و ﻫﯿﺖ و ﻣﯿﻠﺮ (. 2009. ) ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ (ﺷﮑﻞ. ).2. -5.

[PDF]دانش در بررسي موانع درون سازماني مؤثر بر استقرار مديريت های عمومي استا

slis.scu.ac.ir/article_11380_35d59bb2ee77477861c422209435d65…

Cached

Similar

Translate this page
by رجایی – ‎2015
بررسی موانع درون سازمانی موثر بر استقرار مدیریت دانش … 301. شکل. 3. : مدل نوناكا و تاكه اوچی)افرازه،. 3140. (. -2. نظریه مدیریت دانش و موانع استقرار آن از نظر پروبست و همکاران. يکی از کامل. ترين مدل. های ارائه شده برای اجرای مـديريت دانـش در. سـازمان. ها، مـدل. سنگ بنای مديريت دانش. 0. است که توسط پروبست و همکاران وی طراحی شده …

[PDF]مدیریت دانش و حوزه های سازمانی سیستم ها، ابزارها و فنون مدیریت دانش مو

www.kmiran.com/editor_file/KM%20Topics%20FA.pdf

Cached

Translate this pageنقشه راه مدیریت دانش. سیستم های مدیریت دانش. : شروع، تحلیل و طراحی. مفاهیم و تئوری های مدیریت دانش. مدیریت دانش، منابع انسانی و فرهنگ سازمانی. ابزارها و فنون مدیریت دانش. مدل ها و چارچوب های مدیریت دانش. پیاده سازی مدیریت دانش و ساختارهای سازمانی. استانداردها و راهنماهای مدیریت دانش. روندها و تحوالت مدیرت دانش. استراتژی سازمان و …
Missing: بررسی

[PDF]ثامن ی بررسی تاثیر پیاده سازی مدیریت دانش بر مهارت های مدیران در موسسه

https://sanjesh3.org/download/?cID=4&type=A&id=4121

Cached

Translate this pageجهت بررسی مدیریت دانش از مدل هیسیگ و برای بررسی مهارت مدیران از مدل مهارت های مدیریتی کاتز. استفاده شده است. این پژوهش از نوع توصیفی. -. پیمایشی بوده و ابزار اصلی گردآوری دا. ده ها پرسشنامه می باشد. برای تجزیه. و تحلیل داده ها و آزمون سواالت پژوهش از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است. با توجه به نتایج حاصل از فرضیه.

[PDF]های استان های دانشگاه ای بین کارکنان کتابخانه مدیریت دانش با رویکرد مق

religion.journals.pnu.ac.ir/pdf_3404_85ff570b3a773171c548e7e5…

Cached

Translate this page
by سلامی – ‎2017
افزار. 16. SPSS. مورد تحلیل قرار گرفت . یافته. ها: یافته. های تحقیق نشان داد میزان کاربست مدیریت دانش بر اساس مدل. هیسیگ با میانگین. /96. 2. در کتابخانه. های دانشگاهی … های این مطالعه، میزان. تحقق. مدیریت دانش در کتابخانه. های دانشگاهی. دولتی و علوم پزشکی مازندران. در حد متوسط می. باشد، اما از بین مؤلفه. های مورد. بررسی مؤلفة.

مدیریت دانش – Pakshoo.com

www.pakshoo.com/Page.aspx?mID=1587&id=75&Page…

Cached

Similar

Translate this pageNov 24, 2015 – امروزه مدیریت دانش و فعالیت های دانش محور، همواره مورد تاکید تمامی سازمان ها وصاحب نظران عرصه های مختلف جامعه قرار دارد و این مقاله برآن است که زمینه آشنایی با …. تا کنون مدل مدیریت دانشی که مورد قبول همه صاحب نظران باشد ارائه نشده و لازم است مدلهای مطرح شده مورد بررسی قرار گیرند تا متناسب با موضوع مورد نظر از آنها …

[PDF]امواج دانش شماره ۱۶ – سال دوم – سازمان بنادر و دریانوردی

www.pmo.ir/…/153f9185dcbc0b74ebc5f5b407dd7fc5d60eee51ae…

Cached

Translate this pageدر غالـب تئوری. های مدیریت استراتژیک، استفاده سازمان از دانش برای تطبیق مداوم خود با محیط خارجی )بازار، شرایط اجتماعی. و سیاسی، ترجیحات مشتری( برشمرده شده. و در برخی … درحقیقت، محیط کسب و کار مبتنی بر دانش در بسیاری از کشورهای جهان، مستلزم یک مدل و …… دسوزا در ادامه به بررسي ويژگيهاي بلوغ مديريت دانش سازمان.

سیستم مدیریت دانش – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/dashboard?q…مدیریت+دانش&topic…

Cached

Translate this pageبنابراین ارائه راهکاری جهت درک هدف هر سیستم و طراحی مدلی کاملا یکپارچه به عنوان چارچوب مدیریت دانش و بالتبع آن معماری نرم افزار سیستم مدیریت دانش حائز اهمیت خواهد بود. در همین راستا، …. اویرایش شده بررسی زیرساختهای پیاده‌سازی سیستم مدیریت دانش با رویکرد تاپسیس فازی در شرکت ملی پخش فراورده ‌های نفتی منطقه یزد …

[PDF]ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳ

jmr.usb.ac.ir/article_649_e33fe02947cf27364459280fa0d187be.pdf

Cached

Translate this pageﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. ﻋﻤﻮﻣﻲ. ﺳﺎل. ﭼﻬﺎر. م. ، ﺷﻤﺎره. ﺳﻴ. ﺰد. ﻫ. ﻢ،. ﭘﺎﻳﻴﺰ. 1390. ﺻﻔﺤﻪ. 119- 95. ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ در ﺳﺎزﻣﺎن. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان. ﻣﺮﻳﻢ ﻧﻜﻮدري. *. دﻛﺘﺮ. ﻧﻮرﻣﺤﻤﺪ ﻳﻌﻘﻮﺑﻲ. **. ﭼﻜﻴﺪه …. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﺑﺰار ﻗﻮي، ﻣﻮﺛﺮ و ﻛﺎرآﻣﺪ در ﺗﻤﺎم ﺟﻨﺒﻪ. ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. داﻧﺶ از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺴﺨﻴﺮ ، اﺷﺘﺮاك و ﻛﺎرﺑﺮد ﻋﻤﻞ ﻣﻲ. ﻛﻨﺪ . ﻓﻨﺎوري. ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. ﺑﺎﻧﻚ. ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﻨﺎد. ، اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ.

دانش سازمانی چیست و چه نقشی در مدیریت دانش دارد؟ – داستان های سیستم‌

systemstories.ir/دانش-سازمانی/

Cached

Translate this pageFeb 17, 2018 – دانش سازمانی از جمله عناصر مهم در مدیریت دانش است که در این مطلب انواع آن را می‌خوانیم و می‌بینیم در کجا قابل زخیره‌سازی است. همچنین مدل دانش سازمان نوناکا به … مدیریت دانش، انعکاس پیدا کرد. نوناکا و تاکیوچی (Nonaka & Takeuchi )، مدل SECI را معرفی کردند که تبدیل به سنگ بنای خلق دانش و تئوری انتقال شده است.

دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده مدیریتی – ترجمه فا

tarjomefa.com/جدیدترین-مقالات-انگلیسی-مدیریت

Cached

Similar

Translate this pageیک سیستم مدیریت کیفیت مراقبت های بهداشتی با استفاده از مدل 3-E و کاربرد آن در یک بیمارستان جدید و عالی در استرالیا (نشریه الزویر) A healthcare quality management system underpinning the 3-E model and its application in a new tertiary hospital in Australia ♢ · بررسی امکان بهبود توانایی ارتباط با مشتری و عملکرد …

مقالات پذیرفته شده – همایش ملی مدیریت دانش

knm2018.ir/paper

Cached

Translate this page3, 1398-KNM, ارایه مدلی جهت مدیریت دانش در سطح سیستم های سازمانی, احمد عسکری، علیرضا الهامی، احمد رضا طالبیان, مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است. 4, 1389-KNM …. 60, 1202-KNM (R1), بررسی رابطه بین نوآوری های مدیریت دانش و توانمندسازی منابع انسانی, زهرا دیوسالار, مقاله پذیرفته شده است. 61, 1267-KNM …

[PPT]نظریه آشوب

https://www.sbu.ac.ir/…/تئوری%20های%20مدیریت/نظریه%20اشوب…

Cached

Translate this pageمیتوان یک سیستم خطی را به عناصر و اجزا ی خود تقسیم کرد و هر کدام از آنها را بررسی نمود سپس به نوعی تبیین کلی از سیستم دست یابید . ولی در سیستم … تئوری آشوب در مدیریت. ابزار های کاربردی تئوری آشوب در علم مدیریت. • نقاط اهرمی. • مديريت ثبات. • ايجاد پويايى در نگرش مديران. • سازمان یاد گیرنده. • کار تیمی. • بهره گيرى …

[PDF]کالس جهاني محور هاي کلي مدیریت محورهاي تخصصي:

wcmcongress.com/wp-content/uploads/…/محورهای-تخصصی1.pdf

Cached

Translate this pageمدیریت آموزش عالی، مدیریت دانش، مدیریت بهداشت و درمان، مدیریت کیفیت- بهره وری و تعالی سازمانی، خلاقیت،. نوآوری و … محورهای منابع انسانی در کلاس جهانی طراحی مدل توسعه شایستگی های منابع انسانی در کلاس جهانی، مدیریت توسعه شایستگی. های مدیران … تکنیکهای بررسی کار، مدلها و روش های موجودی و تولید، تولید الکترونیکی،.

[PDF]نقش سرمایه اجتماعی در مدیریت دانش: با نگاهی به … – اکتشاف و تولید

ekteshaf.nioc.ir/article-1-1551-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageدانش به عنوان یکی از کارآمدترین ابزارهای مدیریتی رایج در سازمان های دانش محور نیازمند پیاده سازی موثر از طریق سرمایه اجتماعی است. مرور … این عرصه باش ند و دست آوردهای بس یار زیادی را از دیرباز در مدیریت دانش کسب نمایند که در این تحقیق موارد گوناگونی از این نتایج بررسی … س رمایه اجتماعی در مدل ه ای مختلف بر.

مدیریت دانش جدید – مقالات – فناوران سپهر ماهان

www.mahansocial.com/مديريت-دانش-جديد-new-knowledge-manage…

Cached

Similar

Translate this pageبه طور فزاينده، تئوري‌هاي مديريت دانش، چارچوب‌هاي مفهومي با مدل‌هايي را براي پردازش دانش فراهم مي‌كنند. نقش چارچوب‌هاي مفهومي كمك به افزايش فعاليت‌هاي مديريت دانش با استفاده از مجموعه طبقه‌بندي‌ها و روابطي است كه براي توصيف، تحليل و برنامه‌ريزي به كار مي‌رود. فصل ششم به اين مسئله مي‌پردازد كه چرخه ی عمر دانش در چه مواردي مفيد است.

دانلود مقاله : بررسی تأثیر مدیریت دانش در موفقیت مدیریت ارتباط با …

isiarticles.com › … › مدیریت ارتباط با مشتری

Cached

Similar

Translate this pageمدیریت ارتباط با مشتری (CRM) و مدیریت دانش (KM) برای همه شرکت ها بویژه در محیط رقابتی کنونی به ابزار استراتژیک کلیدی تبدیل شده اند. علاوه بر این، دانش مشتری … در این مقاله، با استفاده از داده های 153 هتل اسپانیایی، روابط بین KM وموفقیت CRM را با استفاده از مدل معادلات ساختاری بررسی می کنیم. ایده اصلی این است که …

[DOC]شناسایی، تجزیه و تحلیل و رتبه بندی عوامل مؤثر بر مدیریت دانش …

him.mui.ac.ir/index.php/him/article/downloadSuppFile/270/9

Cached

Similar

Translate this pageروش بررسي: پژوهش حاضر توصيفي- پيمايشي است. جامعه آماري شامل كتابداران كتابخانه هاي دانشگاه علوم پزشكي شيراز در سال تحصيلي 9013-1389 است (88 نفر)، كه به علت محدوديت حجم جامعه نمونه گيري صورت نگرفته است. ابزار گردآوري داده ها، پرسشنامه ي محقق ساخته بر مبناي عوامل مدل Bukowitz و William است. روايي صوري …

[PDF]بررسی و تبیین نقش مدیریت دانش مشتری در بهبود عملکرد سازمانی

bar.yazd.ac.ir/article_167_5236cc4515f25f40c99e157a6ceb5e44.pdf

Cached

Similar

Translate this page
by حاجی کریمی – ‎2013
در این پژوهش مدلي برای مشخص نمودن ارتباط مابین مولفه های مدیریت دانش مشتری با بهبود عملکرد سازماني و مدیریت. ارتباط با مشتری ارائه … برای آزمون فرضیات و مدل مفهومي تحقیق از تحلیل رگرسیون چندمتغیره. و نرم. افزار. SPSS. استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که دریافت داده ها، توسعه دانش و مدیریت ارتباط با مشتری بر.

[PDF]طراحي و تبيين مدل ارزيابي امور فرهنگی – سامانه مدیریت نشریات علمی …

journals.srbiau.ac.ir/article_8438_5fe9592195d2caa21e4fa62d2fc9…

Cached

Translate this pageبررسی تاثیر عدم اطمینان محیطی بر اثربخشی ابزارهای حسابداری مدیریت. زهرا دیانتی … امیر علم بیگی. عضو هیئت علمی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران …. مدیریت. به. سوی. رویکرد. اقتضایی به. جلو. بر دارد. این تئوری نشان می دهد که. جنبه های مختلف سازمان وابسته به شرایط محیط کل سازمان. می باشد. (Daft,1992).

کنفرانس بین المللی مدیریت دانش – پایگاه اطلاع رسانی کنفرانس همایش …

allconferences.ir/conferences/کنفرانس-بین-المللی-مدیریت-دانش/

Cached

Translate this pageFeb 24, 2016 – برنامه های نوآورانه و مدرن در مدیریت دانش کتابخانه دیجیتال و مدیریت دانش مراحل فناوری دانشی سیستم های خبره و مدیریت دانش برنامه ها و ابزارهای رایانش اجتماعی پاد دانش، ویدئوکاست و … نزدیک بینی در استفاده از ابزارهای مدیریت دانش. موضوعات و مفاهیم مدیریت دانش مفاهیم و تئوری های مدیریت دانش مدل ها و چارچوب های …

 

گروه بازاریابی تلگرام

لینک گروه بازاریابی تلگرام

گروه بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی شبکه ای

گروه های بازاریابی در تلگرام

پشتیبانی 24 ساعته آنلاین  در صورت وجود مشکل در روند دانلود و خرید هر کدام از فایل های این سایت  با    09214087336 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇برای دانلود فایل  روی لینک زیر کلیک نمایید👇👇👇👇👇👇👇👇👇

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Xبستن تبليغ
دانلود آهنگ
دانلود آهنگ جدید
دانلود فیلم
دانلود آهنگ جدید