بررسی عوامل موثر بر پذیرش مدیریت دانش در سازمان های ایرانی

هدف از این مقاله بررسی عوامل موثر بر پذیرش مدیریت دانش در سازمان های ایرانی با رویکردی آمیخته می باشد

 

گروه بازاریابی تلگرام

لینک گروه بازاریابی تلگرام

گروه بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی شبکه ای

گروه های بازاریابی در تلگرام

پشتیبانی 24 ساعته آنلاین  در صورت وجود مشکل در روند دانلود و خرید هر کدام از فایل های این سایت  با    09214087336 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇برای دانلود فایل  روی لینک زیر کلیک نمایید👇👇👇👇👇👇👇👇👇

لینک منبع و پست :

بررسی عوامل موثر بر پذیرش مدیریت دانش در سازمان های ایرانی


http://lono.fileina.com/product-74861-بررسي-عوامل-موثر-بر-پذيرش-مديريت-دانش-در-سازمان-ها.aspx

چالش پیاده سازی موفق سیستم های مدیریت دانش: بررسی عوامل موثر بر …

https://jitm.ut.ac.ir/article_53887.html

Cached

Similar

Translate this page
by جامی پور – ‎2015 – ‎Related articles
چالش پیاده سازی موفق سیستم های مدیریت دانش: بررسی عوامل موثر بر پذیرش مدیریت دانش در سازمان های ایرانی با رویکردی آمیخته. مقاله 12، دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 429-450 XML اصل مقاله (451 K). نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی. شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jitm.2015.53887. نویسندگان. مونا جامی پور؛ محمد حسین شرکت.

[PDF]عوامل موفقیت مدیریت دانش در ی بند ت ی اولو و بررسی دانشگاه فردوسی و …

jks.atu.ac.ir/article_1728_5d2a1d15ad3ad8d11d573db19860e4b2….

Cached

Similar

Translate this page
by محمودی – ‎2015
تاريخ پذيرش: 71. /. 32. /. 49. چکیده. هدف. : با توجه به اهمیت اجرای. برنامه. ها. ی. مديريت د. انش در. کتابخانه. ،ها. هدف مقاله حاضر. ،. تعیین. وضعیت و. اولويت. بندی ….. شناسايی و بررسی عوامل. مؤثر. بر. اجرای مديريت دانش در. سازمان. ها. ی. پروژه محور انجام دادناد. نتاايج پاژوهش نشاان داد، کمباود عوامال انگیزشای. مناسن برای مشارکت کارکنان و …

پایان نامه بررسی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در سازمان های …

www.rasathesis.ir/…/پایان-نامه-بررسی-عوامل-کلیدی-موفقیت-مدیر…

Cached

Translate this pageاز جمله این موضوعات “شناسایی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش” است. در راستای پرداختن به این ضرورت، این تحقیق با بررسی مبانی نظری و عملی مقوله مدیریت دانش و مطالعه عوامل کلیدی موفقیت موثر در سازمان های دانش محور، عوامل هشت گانه کلیدی موفقیت مدیریت دانش را در یکی از سازمان های تحقیقات دفاعی کشور ج.ا. ایران ارائه داده …

[PDF]بررسی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی موفق مدیریت دانش در … – دانش حسابرسی

danesh.dmk.ir/article-1-1186-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageدیوان محاسـبات کشـور و ارتباط موثر بین پرسـنل و بهبود روابط. • شناسایی نقاط ضعف دانش دیوان محاسبات کشور و سرمایه گذاری آگاهانه روی آن ها. در ایـن پژوهـش به بررسـي مشـکالت دیوان محاسـبات در مدیریت دانـش مي پردازیم. دسـتگاه هاي. نظارتـي متعـددي بـراي کنترل امور مالي سـازمان ها و دسـتگاه هاي اجرایي دولتي، در جمهوري اسـالمي. ایـران …

بررسی عوامل انگیزشی و سازمانی مؤثر بر شکل‌گیری رفتار تسهیم دانش …

jipm.irandoc.ac.ir/browse.php?a_id=2616&sid=1&slc_lang…

Cached

Similar

Translate this pageتسهیم دانش یک قابلیت اساسی در مراکز تحقیق و توسعه صنعتی می‌باشد زیرا از طریق آن کارکنان می‌توانند در به‌کارگیری دانش، نوآوری و نهایتاً مزیت رقابتی سازمان مشارکت داشته باشند. تسهیم دانش اثربخش میان کارکنان می‌تواند به طور قابل ملاحظه‌ای بر زمان، هزینه و کیفیت فعالیت‌های تحقیق و توسعه در چنین سازمان‌هایی تأثیر …

[PDF]شناسایی عوامل موثر بر پیاده سازی مدیریت دانش در موسسات آموزشی عالی و ر

jearq.riau.ac.ir/article_555_7a00d9bc730eb097f6bb5e4359fc71b6….

Cached

Similar

Translate this pageامروزه غالب سازمان ها بر این باورند که سازمان ها باید به دنبال روش هایي موثر براي انتشار دانش سازماني. در میان سطوح مختلف … این مقاله، بررسی عوامل تاثیرگذار در پیاده سازی مدیریت دانش در موسسات آموزش عالی و رتبه بندی آن ها. با استفاده از تکنیک …. پذیرش سیستم مدیریت دانش – تشویق عقاید جدید – حمایت از پروژه های. مدیریت دانش.

[PDF]دریافت

www.ensani.ir/storage/Files/20141217095706-9888-59.pdf

Cached

Similar

Translate this pageDec 17, 2014 – سازمانی، راهبرد، فرهنگ سازمانی. عنوان مقاله: طراحی چارچوب ارزیابی آمادگی پیاده سازی سیستم. مدیریت دانش در سازمان ها بر اساس عوامل حیاتی. موفقیت. – 2- حسین رحمانی یوشانلوئی 1منوچهر انصاری. – حسین 4- احد حسینی 3کمال الدین رحمانی. 5حسن خانی. دریافت: 90/4/31. پذیرش: 90/10/26. مقاله براي اصالح به مدت 13 روز …

[PDF]بررسی موانع انتقال و به اشتراک گذاری دانش در سازمانهای ایرانی (مورد کا

gsme.sharif.edu/…/Barriers-to-Knowledge-Transfer-at-Organization…

Cached

Similar

Translate this pageابتدا ادبيات مديريت دانش و انتقال و به اشتراک گذاري دانش مورد مطالعه. قرار. مي گيرد . در اين مطالعه عوامل. مو. ثر بر. انتقال. و به اشتراک گذاري. دانش و همچنين موانعي که در سازمانهاي غير ايراني توسط. ساير. پژوهشگران شناسايي شده اند به دقت مورد بررسي. قرار خواهند گرفت . موانع شناسايي شده جهت تجزيه و تحليل دقيق تر در قالب يک مدل …

[PDF]وضعيت مديريت دانش و عوامل مؤثر بر استقرار آن در دانشگاه علوم

www.sccr.ir/UserFiles93/rahbord/30/6.pdf

Similar

Translate this pageرا برای موفقیت مدیریت دانش مورد تأكید قرار می دهند كه عبارت اســت از: یادگیری. سازمانی و مدیریت منابع انسانی. پژوهشهای انجام شده. در باب مدیریت دانش و عوامل مؤثر بر اســتقرار مدیریت دانش در سازمان، پژوهش های. متعددی در ایران و خارج انجام شده است. با این حال، بررسی آن در یک محیط آموزشی. پژوهشی مانند دانشگاه علوم پزشکی كمتر انجام …

[PDF]دانش در وزارت ورزش و جوانان ت یری مد ستم ي عوامل موثر بر استقرار س ي بند

fmss.journals.pnu.ac.ir/article_2355_e36b791b845ca304c9cd7785…

Cached

Translate this page
by H Abdolmaleki – ‎Cited by 3 – ‎Related articles
اولویت. بندی و بررسی عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش در وزارت. ورزش و جوانان بوده است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از. نظر جمع آوری داده. ها توصیفی. -. پیمایشی … ترین عامل تأثیرگذار بر مدیریت. دانش و عامل استرات. ژی کمترین اهمیت را در مدیریت دانش دارند . واژه. هاي کليدي. استراتژ. ،ی. ساختار سازمان. ،ی. فرهنگ سازمان. ،ی.

[PDF]بررسی‌عوامل‌مؤثر‌بر‌پذیرش‌فناوری‌های‌اطالعاتی‌در‌سازمان‌ها – فصلنامه مدیریت …

jtdm.irost.ir/article_59_f50e0fbaacaf89a2f41921412f870864.pdf

Cached

Similar

Translate this page
by محترمی – ‎2014
عوامل مؤثر بر پذیرش و انتشار فناوری های اطالعاتی در بنگاه های اقتصادی کشور براساس مدل. سه بخشی محیط، … مالحظات سیاستی جهت توسعه کاربرد و انتشار فناوری اطالعات در سازمان های کشور مورد بحث. و بررسی قرار … همچنین، در یکی از. پژوهش های مربوط به بررسی وضعیت انتشار فاوا در شرکت های ایرانی، سطح بلوغ اشاعه فاوا در.

[PDF]بررسی عوامل موثر بر آمادگی درون سازمانی جهت اجرای موفق … – مدیریت نوآوری

www.nowavari.ir/article_14766_d0395148f8e491fa9d00f076cbb1…

Cached

Similar

Translate this pageمدیریت نوآوری. بررسی عوامل موثر بر آمادگی درون سازمانی جهت اجرای موفق. راهبرد توسعه فناوری. 3*، ثریا پورعبداله2، زینب آشتیانی پور1حسام زندحسامی … مطالعه منابع، عوامل کلیدی موثر بر آماده سازی سازمان برای اجرای موفق راهبرد های توسعه فناوری در سازمان شناسایی … پاسخگویی به توسعه سیاست های صادراتی کشور ایران است.

[PDF]بررسی عوامل سازمانی مؤثر بر اشتراک‌ دانش از دیدگاه اعضای هیأت علمی

jha.iums.ac.ir/article-1-1502-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺑﻪ. ﺷﮑﻞ ﻋﺎم و اﺷﺘﺮاك داﻧﺶ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﺎص ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻫﻤﻪ. ﺟﺎﻧﺒﻪ. اي. ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد . ﮐﻠﯿﺪواژه. ﻫﺎ. : اﺷﺘﺮاك داﻧﺶ،. ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ، ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ. •. وﺻﻮل ﻣﻘﺎﻟﻪ: 29. /. 10. /. 92. •. اﺻﻼح ﻧﻬﺎﯾﯽ: 20. /. 12. /. 92. •. ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻬﺎﯾﯽ: 18. /. 03. /. 93. 1 . ﺑﺎﺷﮕﺎه ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺟﻮان و ﻧﺨﺒﮕﺎن، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان؛ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه …

[PDF]تعیین عوامل مؤثر بر موفقیت مدیریت دانش در شبکه‌های … – مدیریت سلامت

jha.iums.ac.ir/article-1-1501-fa.pdf

Cached

Translate this pageﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ در ﺷﺒﮑﻪ. ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ. و درﻣﺎن اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ: 1392. ﮔﻠﻨﻮش ﺧﻮاﺟﻪ ﻓﺮد. 1. / ﺷﻘﺎﯾﻖ وﺣﺪت. 2. / ﺳﻤﯿﻪ ﺣﺴﺎم. 3. ﭼﮑﯿﺪه. ﻣﻘﺪﻣﻪ. : ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎي اﻣﺮوزي ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮐﺴﺐ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و … و ﺗﺴﻬﯿﻞ ﯾﺎدﮔﯿﺮي،آﻣﻮزش و ﭘ. ﮋوﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. واژه ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي. : ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ، ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ. ، ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ. •. وﺻﻮل ﻣﻘﺎﻟﻪ: 25. /. 10. /. 92. •. اﺻﻼح ﻧﻬﺎﯾﯽ: 17. /. 01. /. 93. •. ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻬﺎﯾﯽ:.

[PDF]ارﺗﺒﺎط ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎري و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﻮﻓ – پژوهشنامه مدیریت ورزشی و …

msb.journals.umz.ac.ir/article_1290_4f35a384d99c5f930e7ae2e0a…

Cached

Similar

Translate this page
by فاضلی دینان – ‎2016 – ‎Related articles
درﯾﺎﻓﺖ: /19. /08. 92. ﭘﺬﯾﺮش: /11. /08. 93. ص ص: 52. -. 39. ارﺗﺒﺎط ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎري و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ. در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ورزﺷﯽ ﻣﻨﺘﺨﺐ. ﮐﺸﻮر اﯾﺮان. ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻓﺎﺿﻠﯽ دﯾﻨﺎن … ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ روﻧﺪ داﻧﺶ را آﻏﺎز ﮐﺮده اﻧﺪ. ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﺮرﺳﯽ. ارﺗﺒﺎط. ﻋﻮاﻣﻞ. ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ در ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎي ورزﺷﯽ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.

SID.ir | عوامل موثر بر انتشار و گسترش فناوري مديريت دانش مبتني بر …

www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=137362

Cached

Similar

Translate this page
by مخلصي ايمان – ‎Related articles
منشا تغيير در انتقال اين فناوري ها در اين مطالعه بررسي مي شود. اين مطالعه همچنين براي انتقال اثربخش فناوري مديريت دانش مبتني بر وب در سازمان ها، توصيه هايي را ارايه مي دهد. اين پژوهش به دنبال اين است که چه عواملي بر روي فرايند انتقال فناوري و پذيرش فناوري اطلاعات تاثير مي گذارد و به منظور تسهيل انتقال موفق اين فناوري ها، چه …

فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت سازمان های دولتی – مقالات آماده انتشار

ipom.journals.pnu.ac.ir/?_action=press&page=4&max_rows…

Cached

Translate this pageمدل‌یابیِ ساختاری- تفسیری از عوامل مؤثر بر بدبینیِ سازمانی. دوره 3، شماره 3 (پیاپی 11)، تابستان 1394، صفحه 71-91. حسین بلوچی؛ عباسعلی رستگار. مشاهده مقاله; | اصل مقاله (674 K) …

[XLS]ليست پايان نامه هاي ارشد مديريت – دانشگاه اصفهان

ui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub3/Azadegan/arshademodiryat.xls

Cached

Similar

Translate this page18, 18, بررسی تاثیر عوامل موثر بر انگیزش نیروهای متخصص در صنایع چوب و کاغذ ایران, پرویز حسن زاده ناوردی, دکتر مهدی ابرزی, 76ـ1375. 19, 19, ارزیابی و صنعت … 41, 41, بررسی نقش سیستم های مدیریت در بهبود تصمیم گیری مدیران سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمانهای تابعه, حبیب الله رحمانی, دکترمهدی جمشیدیان, 1378.

مقاله بررسی عوامل موثر بر پذیرش سیستم مدیریت ارتباط با مشتری …

https://www.civilica.com/Paper-CITH01-CITH01_103=بررسی-عوام…

Cached

Translate this page

Rating: 4 – ‎1 voteامروزه افزایش روزافزون دانش پزشکی جهان موجب روبرو شدن بیمارستان ها و مراکز درمانی با مساله ای مهم شده است و آن چگونگی استفاده از فناوری اطلاعات جهت افزا…

[PDF]بررسی عوامل سازمانی موثر بر تسهیم دانش درون گروهی

erj.khu.ac.ir/article-1-24-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageاﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ. ، z-alipour@iau-tnb.ac.ir. ﺑﺮرﺳﻲ. ﻋﻮاﻣﻞ. ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ. ﻣﻮﺛﺮ. ﺑﺮ. ﺗﺴﻬﻴﻢ. داﻧﺶ. درون. ﮔﺮوﻫﻲ. (. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﻣﻮردي. در. ادارات. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن. ﻣﺮﻛﺰي. ﺑﺎﻧﻚ. ﺻﺎدرات. اﻳﺮان. ) ﻼﻴﻟ. ﻴﻣ. ﺮاﺳﺪاﷲ. ﻟﻨﺠﺮود. 1،. دﻛﺘﺮ. زﻫﺮا. ﻋﻠ. ﻲ. ﭘﻮر. درو. ﻳ. ﺶ. 2. ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ: 21/7/93. ﺗﺎرﻳﺦ وﻳﺮاﻳﺶ: 8/9/93. ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش: 23/10/93. ﭼﻜﻴﺪه. ﻳﻜﻲ. از. ﻣﻨﺎﺑﻊ. ﻣﻬﻢ. ﻫﺮ. ﺳﺎزﻣﺎن. ﺟﻬﺖ. رﻗﺎﺑﺖ. ﭘﺬﻳﺮي.

فصلنامه مديريت فناوري اطلاعات ، شماره 17 – Magiran

www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=5649&Number=17

Cached

Similar

Translate this pageOct 2, 2014 – ارائه مدلي براي ارزيابي تكنولوژي هاي ارتباطي در صنعت ارتباطات سيار عرفان حاجي … بررسي تاثير تكنولوژي اطلاعات بر مديريت دانش با ميانجي گري توانمندسازي در شركت ملي حفاري ايران …. شناسايي و تبيين عوامل موثر بر پذيرش نوآوري فناوري اطلاعات در سازمان هاي دولتي با رويكرد مدل يابي معادلات ساختاري

[PDF]RFID در صنايع ايران بر پذيرش فناوري مؤثر بررسي عوامل

jimp.sbu.ac.ir/article/viewFile/8971/4648

Cached

Similar

Translate this page
by علی‌اکبر جوکار – ‎Related articles
انداز مديريت صنعتي. شماره. 8. زمستان. 1931. ص. ص. 141. . 111. بررسي عوامل. مؤثر. بر پذيرش فناوري. RFID. در صنايع ايران. علي. اکبر. جوکا. ر. *. ،. علي نصیر ….. توسعه يافته است. ، داشتن دانش. و شناخت از. نوآوري به احتمال زياد منجر به پذيرش آن خواهد شد. ٣[. ]. سازمان. هاي بسياري. پذيرش نوآوري را به. خاطر مشکالتي که با توسع.

[PDF]ﺳﺎزي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺑﻨﺪي ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ – مدیریت اطلاعات سلامت

him.mui.ac.ir/index.php/him/article/download/270/1006

Cached

Translate this page
by احمد شعباني – ‎Related articles
ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ. :4/2/91. ارﺟﺎع. : ﺷﻌﺒﺎﻧﻲ. اﺣﻤﺪ. ،. ﻣﺤﻤﺪي اﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﺮﺗﻀﻲ. ،. ﻓﺮوﮔﺬار. ﺣﺎﻣﺪ . ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ، ﺑﺮرﺳﻲ و رﺗﺒﻪ. ﺑﻨﺪي ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﭘﻴﺎده. ﺳﺎزي. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚ. TOPSIS. (. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ي …. ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ در ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎي. ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، ﻛﺪﮔﺬاري ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﺳﺖ. ).5(. ﭘﻴﺶ از ﭘﻴﺎده. ﺳﺎزي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ. ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ آن آﮔﺎﻫﻲ ﻛﺎﻓﻲ داﺷﺖ . اﻧﺴﺎن، ﻓﺮاﻳﻨﺪ، ﻓﻦ. آوري و. ﻓﺮﻫﻨﮓ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ …

[PDF]بررسی آمادگی سازمانی جهت پیاده سازی نظام مدیریت ارتباط با مشتری (مورد

cs.shahed.ac.ir/article-1-725-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageيافته ها: شناسایی و دسته بندی عناصر موثر بر آمادگی سازمان در قالب شش دسته از عوامل شامل مشتریان، کارکنان، فرایندهای. استراتژی، تکنولوژی و فرهنگ سازمانی (۲۷). بررسی پذیرش و بکارگیری مدیریت ارتباط با مشتری در شرکتهای ایرانی. يافته ها: ۱- مطالعه بر روی موضوعاتی مختلف مدیریتی، سازمانی، سیستمی، ارتباطی، ساختاری …

بررسی رابطه بین عوامل کلیدی سازمانی و مدیریت دانش در سازمان های نظامی …

www.qjmst.ir/article_22390.html

Cached

Translate this pageدر سال‌های اخیر سازمان‌های نظامی ایران نیز هم‌راستا با دیگر سازمان‌ها نسبت به شناخت و استقرار مدیریت دانش و ایجاد زمینه کاربرد آن در سطح فرایندهای سازمانی خود اقدام نموده اند. در پژوهش حاضر با توجه به اهمیت عوامل کلیدی سازمانی، در یک مطالعه میدانی با استفاده از روش توصیفی (مطالعه موردی) تلاش شد در یک سازمان نظامی (نیروی هوایی) نقش …

نقش عوامل فردی، سازمانی و مدیریتی مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات در …

hrm.iranjournals.ir/article_15905_0.html

Cached

Similar

Translate this page
by موحدی – ‎2015
هدف از انجام این تحقیق، شناسایی عوامل فردی، سازمانی و مدیریتی مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات در سازمان‌های دولتی ایران است. … تمرکز، اندازه، عمق تغییر و آمادگی سازمانی (عوامل سازمانی)، نگرش، نوآوری، دانش فناوری اطلاعات، تصدی مدیریتی مدیر عالی اجرایی (عوامل مدیریتی) را به همراه شاخص‌های مرتبط، مورد بررسی و تأیید قرار داده است.

دکتر مونا – تارنمای دانشگاه حضرت معصومه(س)

hmu.ac.ir/Default.aspx?pid=16&&uid=drjami…

Cached

Translate this page8)• ارائه چارچوب ارزیابی آمادگی سازمان ها در پیاده¬سازی دورکاری: رویکردی آمیخته، فصلنامه علمی پژوهشی بهبود مدیریت، پاییز 1393. 9)• چالش پیاده سازی موفق سیستم های مدیریت دانش: بررسی عوامل موثر بر پذیرش مدیریت دانش در سازمان های ایرانی با رویکردی آمیخته، مدیریت فناوری اطلاعات، تابستان 1394. 10)• ارائه نقشه راه همراستا …

سنجش میزان تأثیر عوامل مؤثر بر پیاده سازی مدیریت دانش در کتابخانه …

slis.scu.ac.ir/article_11310_1207.html

Cached

Similar

Translate this page
by پارسائیان – ‎2015
یافته ها: از میان عوامل مؤثر در پیاده سازی مدیریت دانش، تنها دو عامل فرهنگ سازمانی و امکانات فناوری از وضعیت مناسبی برخوردار می باشند. نتیجه گیری: نتایج بدست آمده با توجه به اهمیت و جایگاه ویژه کتابخانه های دانشگاهی در پیشبرد اهداف آموزشی و پژوهشی دانشگاهها و نقشی که مدیریت دانش در رسیدن به اهداف مذکور دارد، چندان مطلوب نمی …

[PDF]چکیده – پژوهش های مدیریت راهبردی

smr.journals.iau.ir/article_525205_b49fa719f05563829f1110d4d3…

Cached

Similar

Translate this pageراهبرد های مدیریت دانش ، عملکردمدیریت دانش بلوغ سازمانی ، شرکت راه آهن واژگان کلیدی: جمهوری اسالمی ایران. تاثیرراهبردهایمدیریتدانشبرعملکردمدیریتدانش …. و عوامل موثر بر انتقال دانش وجود دارد. جدول )1(: خالصه تحقیقات مورد بررسی. نویسنده. موضوع. نتیجه. گوچی و پاترو. )2012(. بررسی همسویی راهبرد. و عملکرد سازمان با. مدیریت …

[PDF]تحلیلی بر عوامل موثر بر رشد و پایداری شرکت های دانش بنیان در ایران

journalie.ir/article-1-117-fa.pdf

Cached

Translate this pageدانش بنیان در ایران. محمدصادق خیاطیان سیدحبیب اله طباطبائیان مقصود امیری مهدی الیاسی. دانشجو دکتری، مدیریت تکنولوژی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران … یافته های تحقیق بیانگر آن است که در مورد نمونه های منتخب از شرکتهای دانش بنیان، مهم ترین دسته از عوامل اثرگذار بر رشد …. واگنره، در تحقیق خود به بررسی عوامل مؤثر بر.

[PDF]بررسی عوامل موثر بر اجرای برنامه ریزی استراتژیک منابع های نفتی ایران ا

www.iies.ac.ir/Data/BulletinFiles/HR19_03.pdf

Cached

Similar

Translate this pageهای نفتی ایران. جعفر بیک زاد. 1. -. علیرضا سیدمفید. 2. چکیده. تحقیق حاضر بر بررسی عوامل موثر بر اجرای برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی در شرکت ملی پخش … پس مدیریت برای. کلیه. منابع تحت اختیار خود بایستی برنامه ریزی مناسبی داشته باشد. یکی از این منابع. که. منبع راهبردی برای سازمان. ها. محسوب می شود، منابع …

هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش

https://www.symposia.ir/IKMC07

Cached

Translate this pageکنفرانس بین المللی مدیریت دانش، بخشی از برنامه های کنفرانس را‌ به صورت رایگان به ارائه مشاوره رو در رو به سازمان ها توسط اساتید و صاحبنظران برجسته حوزه مدیریت دانش در روز کنفرانس اختصاص داده است. در این بخش نمایندگان ثبت …. بررسی نقش پارک علم و فناوری و عوامل موثر بر آن در توسعه شهر دانش با تاکید بر کلانشهر مشهد.

[PDF]ﺳﺎﺧﺘﺎري – ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ارﺗﻘﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪي اﻧﺴﺎﻧﻲ

mri-old.modares.ac.ir/article_2619_7bb4fd88582db67403a888c9a…

Cached

Similar

Translate this page
by طبرسا – ‎2013 – ‎Related articles
ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ارﺗﻘﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪي اﻧﺴﺎﻧﻲ. -. ﺳﺎﺧﺘﺎري. در ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎي داﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎن. ﻏﻼﻣﻌﻠﻲ ﻃﺒﺮﺳﺎ. 1،. دﻛﺘﺮ اﻣﻴﺮﻫﻮﺷﻨﮓ ﻧﻈﺮﭘﻮري. *2 . 1. داﻧﺸﻴﺎر. داﻧﺸﻜﺪه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺣﺴﺎﺑﺪاري،. داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ. ، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮان . 2. اﺳﺘﺎدﻳﺎر. ﮔﺮوه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ،. داﻧﺸﮕﺎه ﻟﺮﺳﺘﺎن،. ﺧﺮم آﺑﺎد. ، اﻳﺮان. درﻳﺎﻓﺖ. : 19/11/90. ﭘﺬﻳﺮش. : 6/8/91. ﭼﻜﻴﺪه. در ﻣﺤﻴﻂ. ﻫﺎي ﻣﺘﻼﻃﻢ اﻣﺮوزي، ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ و ﻗﺪرت ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎي داﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎن ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺗﻮان ﻓﻜﺮي …

شناسایی عوامل موثر بر شکست پیاده‌سازی مدیریت دانش – مقالات

scholar.conference.ac/…/2823-شناسایی-عوامل-موثر-بر-شکست-پ…

Cached

Translate this pageکارگیری پروژه های مدیریت دانش هستیم. با این وجود، اجرا و انجام هر طرحی به ویژه زمانی که که در مراحل آغازین خود باشد، مبرا از ریسک و خطر نیست. بدیهی است عدم وقوع از خطرات احتمالی و مدیریت آن موجب شکست سازمان ها خواهد شد. براین اساس هدف از نگارش این مقاله بررسی مبانی نظری در خصوص عوامل موثر بر شکست پیاده سازی مدیریت دانش

[PDF]ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار در اﯾﺠﺎد ﻧﻮآوري،ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﮐﺎرآﻓﺮ

www.yu.ac.ir/…/عوامل_تاثیر_گذار_در_ایجاد_نو_آوری_6072.pdf

Cached

Similar

Translate this pageﻓﺮﺻﺘﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮاي. رﺷﺪ ﺷﺘﺎﺑﺎن و. ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﯽ ﺷﺪه ﻧﻮآوري ﺟﻬﺖ. اراﺋﻪ اﯾﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزار. را در ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﻬﺎدي در ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ. ﺑﺮاي ﺑﺮون رﻓﺖ از ﺑﺤﺮا. ن. ﺗﺤﺮﯾﻢ اﻗﺘﺼﺎدي و رﮐﻮد در ﺷﺮﮐﺖ اراﺋﻪ. داد . ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻧﻮآوري و ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺑﺴﺘﺮ ﻻزم ﺑﺮاي اﺟﺮاي اﻗﺘﺼﺎد. ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ و ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺻﻨﺘﻌﯽ ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ داﻧﺶ ﻓﻨﯽ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺎﯾﺪار ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ . ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪﮐﻪ.

[PDF]بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط … – مجله پیاورد سلامت

payavard.tums.ac.ir/article-1-5118-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageﻫﺪف اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﭘﺬﻳﺮش ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺳﻂ. ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺨﺶ ﻣﺪارك ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن. ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل ﭘﺬﻳﺮش ﻓﻨﺎوري در ﺳﺎل. 1390. ﺑﻮد . روش ﺑﺮرﺳﻲ … ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ. : ﺷﻬﺮﻳﻮر. 1392. ١. داﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘﺮي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ،. ﻋﻀﻮ. ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ،. داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳ. ﺮان، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮان. 2. داﻧﺸﻴﺎرﮔﺮوه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ، داﻧﺸﻜﺪه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و …

عوامل مؤثر بر پذیرش استراتژی سیستم مدیریت ارتباط با

https://profdoc.um.ac.ir/paper-abstract-1042010.html

Cached

Similar

Translate this page
by رحیم نیا – ‎2014 – ‎Related articles
مقدمه: امروزه به عنوان یک واحد کسب‌وکار، سازمان‌های بهداشتی و درمانی بیشتر از دیگر صنایع نیازمند مدیریت ارتباط با مشتری با استانداردهای بالا می‌باشند. این پژوهش با دیدگاهی سازمانی جهت شناسایی عوامل موثر بر پذیرش سیستم مدیریت ارتباط با مشتری در بیمارستان‌ها شکل گرفته است. روش‌ بررسی: پژوهش حاضر از حیث روش جمع‌آوری …

[PDF]فصل نامه شماره ۱۴ – سازمان بنادر و دریانوردی

www.pmo.ir/…/4e19ee7e3d121db9be2f795314974827d60eee51ae2e2c6db1f6b35e8…

Similar

ﺳﺨﻦ ﻣﺎ ؛. در ﻣﻘﺎﺑﻞ. دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ، ﻫﻤﻴ. ﺸﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻄﺮح اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﭼـﻪ ﻋﺎﻣـﻞ. ﻫـﺎﻳﻲ. ﻣﻲ. ﺗﻮاﻧﻨﺪ زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎز، ﻣﻮﺟﺪ و ﻳﺎ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮاي دﺳـﺘﺎوردﻫﺎي ﺗـﺎزه در ﺣـﻮزه ﻋﻠـﻢ،. ﻓﻦ. آوري و داﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎدي و ﻛﺎرﺑﺮدي. ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﺑﻨﺎ. ﺑﺮ ﻣﻀﻤﻮن ﻫﺎي اﺻﻠﻲ، ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﭘﺮﺳﺸﻲ، ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻣﺘﻐﻴﺮ را. ﻣﻌﺮﻓﻲ و ﻳﺎ آن ﻛﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻗﻄﻌﻲ را ﻓﻘﻂ در ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ دﻳﺪ . ﭘﺮ واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ در داﻧﺶ و ﻓﻠﺴﻔﻪ ي ﻋﻠﻮ. م اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ، ﻧﻤـﻲ.

شناسایی و رتبه بندی عوامل پیش برنده و بازدارنده تسهیم دانش در یک …

jmdp.ir/browse.php?a_code=A-10-1109-3&slc_lang=fa…

Cached

Translate this pageتسهیم دانش به عنوان ابزاری برای ایجاد مزایای رقابتی، یکی از مهمترین نگران یهای. مدیریتی سازما نهاست. به منظور ایجاد قابلی تهای تسهیم دانش، سازما نها باید عوامل. جامعی را تدوین کنند که بتوانند جریان دانش و ارتباطات را تسهیل کنند. بر این اساس. هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل بازدارنده و پی شبرنده بر تسهیم دانش در سازمان.

[PDF]شماره 34- بهار 1393 – پارک فناوری پردیس

techpark.ir/uploads/portal…/Pardis34-Final-AllPages-Site-email.pdf

Cached

Similar

Translate this pageبه معنای كسب دانش و اطالعات جامع از همه عواملی كه بر سازمان تاثیر می گذارد، منظور از همه عوامل،OIدر تعریف هوش ســازمانی ). یعنی اطالعاتی كه از … واژه هاي كلیدي: هوش سازمانی، موانع پیاده سازی هوش سازمانی، مدیریت دانش. موانع پیاده سـازی هـوش سازمانی. در سازمان های ایـرانی. دانش آموختهكارشناسیمدیریتبازرگانیسیدرضاتهامی پور،. Technology …

 

گروه بازاریابی تلگرام

لینک گروه بازاریابی تلگرام

گروه بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی شبکه ای

گروه های بازاریابی در تلگرام

پشتیبانی 24 ساعته آنلاین  در صورت وجود مشکل در روند دانلود و خرید هر کدام از فایل های این سایت  با    09214087336 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇برای دانلود فایل  روی لینک زیر کلیک نمایید👇👇👇👇👇👇👇👇👇

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Xبستن تبليغ
دانلود آهنگ
دانلود آهنگ جدید
دانلود فیلم
دانلود آهنگ جدید