بررسی روشهای اندازه گیری سرمایه فکری و طبقه بندی آنها

هدف از این پایان نامه بررسی روشهای اندازه گیری سرمایه فکری و طبقه بندی آنها می باشد

 

گروه بازاریابی تلگرام

لینک گروه بازاریابی تلگرام

گروه بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی شبکه ای

گروه های بازاریابی در تلگرام

پشتیبانی 24 ساعته آنلاین  در صورت وجود مشکل در روند دانلود و خرید هر کدام از فایل های این سایت  با    09214087336 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇برای دانلود فایل  روی لینک زیر کلیک نمایید👇👇👇👇👇👇👇👇👇

لینک منبع و پست :

بررسی روشهای اندازه گیری سرمایه فکری و طبقه بندی آنها


http://arshad.fileina.com/product-75076-بررسي-روشهاي-اندازه-گيري-سرمايه-فکري-و-طبقه-بندي-آ.aspx

بررسی ارتباط بین سرمایه فکری و ارزش بازار و عملکرد مالی شرکت های …

qfaj.ir/article-1-145-fa.pdf – Translate this page
زندگی و فعالیت های بشر ایجاد کرده و باعث حرکت به سمت اقتصاد دانش محور و منجر به. تغییر پارادیم حاکم بر اقتصاد صنعتی شده است. به گونه ای که امروزه می توان شاهد اقتصادی. مبتنی بر دانش و اطلاعات بود که اساس و بنیان آن بر محور دارایی های نامشهود و سرمایه. فکری استوار است. در چنین فضایی سرمایه های فکری سازمانها بیش از …

[PDF]ارائه چارچوب مفهومی برای اندازه گیری سرمایه … – فصلنامه رشد فناوری

roshdefanavari.ir/WebUsers/rf/UploadFiles/OK/139305768-F.pdf

Cached

Translate this pageهمین دلیل، در اين مقاله با استفاده از روش مروری و بررسی چارچوب های مختلف ارائه شده در اين زمینه مؤلفه ها و شاخص های. مناسب جهت اندازه گیری سرمايه ساختاری به عنوان يکی از ابعاد اصلی سرمايه فکری که کمتر مورد توجه قرار گرفته، بیان شده. است که در نتیجه سه بعد …. است و دسته بندی های مختلفی برای آن. ارائه شده ولی به طور کلی بايد …

[PDF]روﺷﻬﺎي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮي و ارزش اﻓﺰوده اﻗﺘﺼﺎدي دﮐﺘ

www.ensani.ir/storage/Files/20161015050754-10018-136.pdf

Cached

Similar

Translate this pageﺑﺮرﺳﯽ. ﺷﺪ . روش ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮي: ﻣﺪل. ارزش ﻧﺎﻣﻠﻤﻮس ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه (. CVI. )، ﻣﺪل ﻣﺘﻌﺎرف (. IC. ) و ﻣﺪل ﺿﺮﯾﺐ ارزش اﻓﺰوده ﻓﮑﺮي. –. ﭘﻮﻟﯿﮏ. (. AVIC. ) ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ. 111 ….. ﻣﺪل. اﻧﺪازه. ﮔﯿﺮي. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ﻓﮑﺮي. ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ. ﺷﺪه. و. ﻣﻌﺘﺒﺮ. ،. ﻣﻄﺮح. ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ . ﺑﻄﻮرﮐﻠﯽ. ﻣﺪﻟﻬﺎي. ﺳﻨﺠﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ﻓﮑﺮي. را. ﻣﯽ. ﺗﻮان. در. دو. ﮔﺮوه. ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي. ﮐﺮد: .2 .2 .1. ﻣﺪﻟﻬﺎﯾﯽ. ﮐﻪ. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ﻓﮑﺮي. را. ﺑﺼﻮرت. ﻏﯿﺮ.

[PDF]الگوهاي اندازه گيری سرمایة فكری – پرتال جامع علوم انسانی

www.ensani.ir/storage/Files/20110214194925-a%20(5).pdf

Cached

Similar

Translate this pageتوجه به رويكردهاي ياد ش ده، روش هاي. اندازه گیري متعددي ارائه شده است كه در. )جدول 1( به اختصار به آنها اشاره مي شود. گفتني است كه در اين جدول الگوهايي كه. در ادامه شرح داده شده، حذف شده اند. در ادامه، به تشريح چند الگو كه كاربرد. بیش تري دارد و در جدول اشاره نشده اند،. مي پردازيم: بررسي ادبيات سرمایه فكري. حاكي از آن است كه. در بيشتر …

[PDF]ﺳﻨﺠﺶ ﻣﺪﻟﻬﺎي ﮐﻤﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣ 89 – دانشگاه آزاد اسلامی واحد …

jma.srbiau.ac.ir/article_4891_130479bfe70872689bf4f788ac7d81…

Cached

Similar

Translate this page
by محمودی – ‎2009
Oct 12, 2009 – ﺳﻨﺠﺶ ﻣﺪﻟﻬﺎي ﮐﻤﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮي ﺑﺎ ا. ﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ. 93. ﻣﺠﻠﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ /. ﺷﻤﺎره. ﺳ. ﻮم. ﻣﻌﺮﻓﯽ. 32. روش ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮي و. ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي آﻧﻬﺎ، ﺑﯿﻨﺸﯽ ﮐﻞ ﻧﮕﺮ ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر. اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ. و. ﺟﻤﺎﻟﯽ. 1386. اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮﮔﯿﺮي. اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮي ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺴﺐ ﻣﺰﯾﺖ. رﻗﺎﺑﺘﯽ ﭘﺎﯾﺪار. را ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار داده.

[PDF]بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد سازمانی – مجله اقتصادی

ejip.ir/article-1-679-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageﻣﻮﺿﻮع و ﺑﺮرﺳﯽ اﻟﮕﻮﻫﺎی. ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮرد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓ. ﮑﺮی و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺷﮑﻞ. ﮔﯿﺮی ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈـﺮی،. ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ و ﻓﺮﺿﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ . ﺑﺮای اﻧﺪازه ….. ﻃﺒﻘﻪ. ﺑﻨﺪی ﺧﻮد را. ﺑﻪ. ﺻﻮرت. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎری. و. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ. 1. و داراﯾﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻌﻨـﻮی. ﺗﻐﯿﯿﺮ داد . ﻣﻨﻈﻮر از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳـﻄﺢ داﻧـﺶ ﻓـﺮدی اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﯾـﮏ ﺳـﺎزﻣﺎن دارای آن. ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ …

پایان نامه اندازه¬گیری سرمایه فکری و رابطه آن با عملکرد سازمانی در …

www.rasathesis.ir/دانلود/…/پایان-نامه-اندازه-گیری-سرمایه-فکری-و-…

Cached

Translate this pageپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ). 1-1- مقدمه. چندیست که مقولهای به نام سرمایه فکری [1]در نظر مدیران و صاحبان فن اهمیتهای فراوانی پیدا کرده است . میدانیم که دارایی[2]ها در سازمان به دو بخش داراییهای مرئی و نامرئی تقسیم بندی میشود از جمله داراییهای مرئی می توان سرمایه در گردش و یا حساب بانکی شخص یا بنگاه را دانست …

سرمایه فکری در سازمانها – lianahesab

lianahesab.ir/سرمایه-فکری-در-سازمانها/

Cached

Translate this pageAug 12, 2017 – هدف از اين تحقيق شناخت انواع دارايي هاي نامشهود، طبقه بنديهاي آنها، روشهاي اندازه گيري آنها، ارايه راهكارها و پيشنهادات لازم براي بهبود سطح سرمايه هاي فکري و لزوم بکارگيري آن در سازمان امور مالياتي کشور است. ادبيات موضوع. 2-1 ) دسته بندي دارايي هاي سازمان. كندريك[6] (1990) که يکي از مشهورترين اقتصاددانان مطرح …

[PDF]متن کامل (PDF) – مدیریت ارتقای سلامت

jhpm.ir/article-1-626-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageشناسايی سرمايه. فکری، عامل مهمی در موفقیت عملکردی سازمان ها است كه. می تواند زمینه پژوهش را برای دانشگاهیان جهت بررسی روش های. اندازه گیری سرمايه فکری فراهم كند )3(. مديريت سرمايه فکری … سرمايه فکری به دو قسمت دارايی ها )مانند مارک تجاری( يا مهارت ها )دانش فنی كاركنان، فرهنگ سازمانی( طبقه بندی می شود. 1991. Her- & Hall. ) …

مقاله بازنگری مدلهای اندازهگیری سرمایه فکری : یک رویکرد کل نگر

https://www.civilica.com/Paper-IRIMC04-IRIMC04_082=بازنگری…

Cached

Translate this page… منظور استفاده میکنند بسیار سطحی و محدود است، زیرا فرآیند اندازهگیری و توسعه شاخص بدلیل طبیعت غیر ملموس سرمایه فکری پیچیده است . در این تحقیق با مرور پژوهشهای پیشین در منابع متعدد با معرفی 32 روش مختلف اندازهگیری سرمایه فکری و طبقهبندی آنها، بینشی کلنگر جهت اندازهگیری سرمایه فکری سازمانی ارائه شده است .

شناسايي و دسته بندي مفاهيم و مولفه هاي سرمايه فكري در سازمان

www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=270035

Cached

Translate this page
by احمدي محمد – ‎Related articles
مقدمه: اندازه گيري و ارزشيابي سرمايه فكري كه با هدف بهبود مديريت و افزايش مزيت رقابتي سازمانها انجام مي گيرد، نيازمند بررسي مفاهيم و ارائه مولفه هاي جامع و كاملي است كه تمامي ابعاد سرمايه فكري را پوشش بدهد. هدف از اين پژوهش شناسايي مفاهيم و مولفه هاي سرمايه فكري سازمان و چگونگي دسته بندي آن ها در قالب ابعاد در منابع موجود است.

بررسی روابط متقابل میان اجزای سرمایه‌های فکری (سرمایه انسانی، سرمایه …

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/503451

Cached

Translate this pageدر یک طبقه بندی ساده، داراییهای نامشهود به دو دسته تقسیم می شود که یکی از مهمترین اجزای آن سرمایه های فکری هستند که تاثیر مهمی بر روی عملکرد و پیاده سازی استراتژی های سازمانی دارند. از اینرو شناسایی و اندازه گیری و مدیریت این سرمایه های فکری دارای اهمیت خاصی است. برای سرمایه های فکری طبقه بندی ها مختلفی ارایه شده است که …

تاثیر سرمایه فکری بر نسبت ارزش افزوده اقتصادی به سود حسابداری و …

faar.iauctb.ac.ir/article_526874.html

Cached

Similar

Translate this pageهدف این مطالعه از یک طرف بررسی تاثیر سرمایه فکری بر نسبت ارزش افزوده اقتصادی به سود حسابداری و از سوی دیگر تاثیر سرمایه فکری بر نسبت ارزش افزوده بازار به سود … این تحقیق در پی کسب شواهد تجربی در زمینه ارتباط بین روشهای اندازه‌گیری سرمایه فکری با ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار شرکت ها می باشد .

[PDF]بررسی تاثیر ارزش افزوده فکری بر درماندگی مالی … – دانش حسابرسی

danesh.dmk.ir/files/site1/user…/admin-A-10-1-164-f5fa368.pdf

Cached

Similar

Translate this pageاندازه گیری سرمایه فکری به منظور مقایسه شرکت های مختلف، تعیین ارزش واقعی آنها و حتی … یعنی به دلیل فقدان اندازه گیری سرمایه فکری تنها 20 …. فرضیه سوم: بین ارزش افزودهی سرمایه مورد استفاده و درماندگی مالی، رابطه وجود دارد. 5-روش شناسی پژوهش. ایـن پژوهـش از لحـاظ طبقـه بنـدی پژوهـش بـر مبنـای هـدف، از نـوع کاربـردی و از لحـاظ.

[PDF]سرمایة فکری

https://www.enbank.ir/utils/getFile.aspx?Idn=3588

Cached

Translate this pageاندازه گیری سرمایة فکری از دو جنبه دارای اهمیت است. یکی، درون …. روش های ارزش یابی سرمایة فکری وجود دارند که می توانند به منظور. تعیین ارزش این دارایی ها به کار گرفته شوند. بعضی از این روش ها،. روش هایی هس تند که صرفاً برای استفاده در خود شرکت ها طراحی … و س پس، مجموع ارزش طبقات مختلف آن ه ا بیانگر ارزش دارایی.

سنجش سرمایه فکری و بررسی رابطه آن با نسبت کیوتوبین و ریسک …

amf.ui.ac.ir/article_19899_0.html

Cached

Translate this pageهدف از این مقاله اندازه‌ گیری سرمایه فکری با‌ استفاده از مدل پالیک و بررسی رابطه کارایی هر یک از عناصر آن با نسبت کیوتوبین و ریسک سیستماتیک بتا است. بررسی … هدف پژوهش، ارایه روشی مالی برای سنجش و ارزشیابی سرمایة فکری وآزمون تجربی آن با عملکرد شرکتهای واسطهگری مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

[PDF]طراحی الگوی اندازه گیری سرمایه فکری در سازمان … – نشریات علمی دانشگاه

journals.pnu.ac.ir/pdf_1110_4b66a5b8c353ff3ecd717905a48ec80…

Cached

Similar

Translate this page
by زاهدی – ‎2013
سرمایه فکری در. سازمان های دولتی به ندرت جایگاه خود را یا. فته است و تا کنون تعداد کمی از سازمان های دولتی برای اندازه گیری و مدیریت و گزارش داراییهای ناملموس ….. تحقق اهداف استراتژیک را محقق سازند. در پایان،. شاخص. هایی که فعالیتهای انجام شده را ارزیابی می. کنند،. تعیین می. شوند. با توجه به شاخص. ها؛ طبقه بندی شاخص.

[PDF]اصل مقاله (692 K) – حسابداری دولتی

gaa.journals.pnu.ac.ir/pdf_1814_10a4f630d8c0fe6582ee71b044c2…

Cached

Translate this page
by مهدی خو – ‎2015
سرمایه انسانی شرکت های مورد مطالعه اندازه گیری گردید و سپس. با استفاده از آزمون های … آن ها را دارد. Key words: Intellectual capital, financial performance, cost control, value management, risk control. واژه های کلیدی: سرمایه فکری، عملکرد مالی، کنترل هزینه، مدیریت. ارزش، کنترل ریسک. … طبقه بندی موضوعی: M41, G32, D24.

[PDF]اصل مقاله (5276 K) – پژوهش حسابداری

ijar.alzahra.ac.ir/article_2360_b2ac62fefe4e6e34e8b719f38195220…

Cached

Translate this page
by حجازی – ‎2016
داراییهای نامشهود منجر به ایجاد روشهای مختلفی برای اندازه گیری سرمایه فکری شده است. بسیاری از محققین نشان داده … طبقه بندی موضوعی: 12، J24 … را ارائه دهند. این مقاله سعی بر آن دارد تا ضرورت اندازه گیری و گزارشگری سرمایه فکری را. نشان دهد و در نهایت به بررسی مدلهای مختلف در جهت اندازه گیری سرمایه فکری بپردازد. سرمایه فکری.

[DOC]باسمه تعالی بررسی اجزاء و مدل های متداول سنجش دارایی های فکری …

him.mui.ac.ir/index.php/him/article/downloadSuppFile/780/341

Cached

Similar

Translate this pageامروزه مدل های متنوعی برای شناخت و اندازه گیری سرمایه فکری در سازمان ها کار می روند نظیر مدل کارت امتیازی(تبديل رسالت و استراتژي به معيارهاي عملکرد، جهت سيستم …. نظريه پردازي ديگر به نام Bontis (1999) سرمايه فکري را مفهومي مي داندکه “تمام دارايي هاي نامشهود و ناملموس و نيز روابط داخلي آنها با همديگر را دسته بندي مي کند”(15).

(Intellectual Capital) سرمایه فکری | Dr.Ali. salari | Pulse | LinkedIn

https://www.linkedin.com/…/intellectual-capital-سرمایه-فکری-ali-s…

Cached

Similar

Translate this pageApr 24, 2015 – “سرمایه فکری یک نوع دارایی است که، توانایی بنگاه اقتصادی را برای ایجاد ثروت اندازه گیری می کند. …. شناسایی عناصرکلیدی و مهم سرمایه فکری و طبقه بندی آنها براساس مفید بودن، مدیریت هزینه های این مجموعه، مشخص کردن زمان مناسب برای ارزیابی آنها و استفاده از فن آوری های رقابتی و تشکیل تیم های بررسی …

دانلود بررسی روشهای اندازه گیری سرمایه فکری و طبقه بندی آنها – بکوب …

bekoobfile.ir/دانلود-بررسی-روشهای-اندازه-گیری-سرمای/

Cached

Translate this pageFeb 19, 2018 – سرمایه فکری از جمله مسائلی در علم مدیریت است که تعاریف مختلف دارد و همین تعاریف و برداشت های مختلف موجب شده است که در رسیدن به یک تعریف جامع دچار مشکل شویم تنها نکته ای که در اکثر این تعاریف مشترک است این مطلب می باشد که سرمایه فکری جزئی از دارایی های نامشهود است که در هر شرکتی که دارای سرمایه …

[PDF]سرمایه فکری – MSRT Journals بانک اطلاعات نشریات علمی کشور

https://journals.msrt.ir/files/site1/rds…/article-1853-287928.pdf

Cached

Translate this pageMay 30, 2009 – ﺘﻮاﻧﻴﻢ آﻧﻬﺎ را ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻨـﻴﻢ (. ﺳـﺎﻧﭽﺰ و. دﻳﮕﺮان،. ).2000. ﻫﺪف از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ. ﺷﻨﺎﺧﺖ. اﻧﻮا. ع داراﻳﻲ ﻫﺎ. ي. ﻧﺎﻣﺸﻬﻮد،. ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨـﺪﻳﻬﺎي آﻧﻬـﺎ. ،. روﺷـﻬﺎي. اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي آﻧﻬﺎ. ،. اراﻳﻪ راﻫﻜﺎرﻫـﺎ و. ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎدات ﻻزم ﺑـﺮاي ﺑﻬﺒـﻮد ﺳـﻄﺢ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫـﺎي. ﻓﻜـﺮي و ﻟـﺰوم. ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي آن در ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ. -1. ادﺑﻴﺎت ﻣﻮﺿﻮع. 2-1-. دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي داراﻳﻲ ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن. ﻛﻨﺪرﻳﻚ. 2. 1990(. ) ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﻳﻦ …

[PDF]کتابچه گروه مدیریت

conf.isc.gov.ir/FileForDownload/files/manag(1).pdf

Cached

Translate this pageهدف از این پژوهش بررسی ادراک دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان در مورد دروس تربیت بدنی عمومی بود. روش. تحقيق توصیفی – پیمایشی و همبستگی بوده و از ….. طبقه بندی آنها و نهایتا یافتن روشی برای اندازه گیری این سرمایه ها دارای مزایا و منافع بسیاری است. سرمایههای فکری ایدهی. تقریبا جدیدی در مدیریت دانش است (موحدی و …

[PDF]اصل مقاله (5296 K) – نشریات دانشگاه علامه

journals.atu.ac.ir/article_4431_5371b9e99e01a03011a1c3f90fd44…

Cached

Translate this page
by اخوان – ‎2007
در این مقاله، با بررسی ادبیات نظری، ۳۴ نوع مختلف مدل اندازه گیری و. مدیریت سرمایه فکری … واژگان لیدی: مدیریت سرمایه فکری، اندازه گیری داراییهای ناملموس، دارایی نامشهود،. دارایی دانشی، مدیریت دانشی. مهمل مه … بونتیسی و همکاران (۱۹۹۹) مفهومی که تمامی منابع ناملموس و ارتباطات داخلی آنها را طبقه بندی می کند. هال (۱۹۹۲). (۱۹۹۷) بر اثر …

[PDF]نقش قابليتها در ايجاد مزيت رقابتي پايدار – دانشگاه شهید بهشتی

www.sbu.ac.ir/Cols/FMA/Documents/نشریات/بازرگانی/…/7.pdf

Cached

Translate this pageروشهای سنتی حسابداری، که مبتنی بر دارائیهای ملموس سازمان هستند، برای ارزش گذاری سرمایه … بررسی و طبقه بندی شدند. … طراحی مدل اندازه گیری و گزارش دهی سرمایه … تعریف سرمایه فکری. طرفداران مکتب مبتنی بر دانش درباره مزیت رقابتی بحث می کنند که یک. شرکت می تواند پیروز یک نبرد رقابتی شود، فقط اگر دارای دانش …

بررسي رابطه بين سرمايه فكري و عملكرد مالي شركتهاي موجود در بازار …

wz11829.ba0.ir/…/بررسي-رابطه-بين-سرمايه-فكري-و-عملكرد-مال…

Cached

Translate this pageمطلب مورد نظر درباره ی سرمایه فکری ,عملکرد مالی ,اندازه شرکت ,رگرسیون چندگانه, بورس اوراق بهادار تهران,بررسي رابطه بين سرمايه فكري و عملكرد مالي شركتهاي … و غير محسوس است و ارزشگذاري و اندازه گيري آن خيلي سخت و منمودار است در صورتي كه درگذشته سازمان ها با استفاده از روش هاي حسابداري قادر بودن تا ارزش و اندازه توليد خود را …

[PDF]payanname moradi- final – Copy.pdf – سامانه پایان نامه های دانشگاه تهران

thesis2.ut.ac.ir/thesisinfo/…/2013-1/254828-15Page-.pdf

Cached

Translate this pageبررسی تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد سرمایه فکری … فکری شرکت ها نشان دهنده وجود رابطه معنی دار بین آنها می باشد که این رابطه معنی دار بین مالکیت … ۴-۵-۲- برخی از محدودیتهای سیستم حسابداری سنتی از نظر بونتیس. ۵۵-۲- دلایل اندازه گیری سرمایه فکری ……….. ۱-۳- مقدمه .. ۲-۳- روش تحقیق……….. ۱-۲-۳- دسته بندی تحقیقات بر …

[PDF]ﻳﻪ ﻓﻜﺮي،ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎري، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺮﻣ

psc-ir.com/cd/2017/papers/1889.pdf

Cached

Translate this pageﺑﺎﻋﺚ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﺣﻮزه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ و. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺟﺪﻳﺪي در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻳﻚ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺳﺎده داراﻳﻲ ﻫﺎي. ﻧﺎﻣﺸﻬﻮد ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﺟﺰاء آن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﻜﺮي. اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮ روي ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ دارد از. اﻳﻦ رو، ﺷﻨﺎﺳﺎ. ﻳﻲ، اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﻜﺮي داراي اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ اﺳﺖ(. ﮔﻠﺪي ﺻﺪﻗﻲ،. 1386. ،. ).125. از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، اﻏﻠﺐ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻓﻌﻠﻲ از.

بررسي رابطه بين سرمايه فكري و عملكرد مالي شركتهاي موجود در بازار …

bs11136.dl9.ir/

Cached

Translate this page’گزیده اطلاعات در مورد سرمایه فکری ,عملکرد مالی ,اندازه شرکت ,رگرسیون چندگانه, بورس اوراق بهادار تهران,بررسي رابطه بين سرمايه فكري و عملكرد مالي شركتهاي موجود در بازار سرمایه ایران.

بررسی تاثیر سرمایه فکری سازمان بر رضایت شغلی و حفظ منابع …

download-thesis.com/…/بررسی-تاثیر-سرمایه-فکری-سازمان-بر-…

Cached

Translate this page3-2- روش تحقيق 62 3-3- روش و ابزار گرد آوري اطلاعات : 62 3-4- اعتبار و روایی ابزار تحقیق 63 3-5- مقياس اندازه گيري 66 3-6- جامعه و نمونه آماري و روش نمونه گیری: 66 3-7- روش‌های تجزيه و تحليل … 4-4- اولویت بندی ابعاد تأثیر گذار سرمایه فکری بر روی رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن…….. 117

[PDF]اصل مقاله (146 K) – بررسی‌های حسابداری

jiar.scu.ac.ir/article_12261_75ba867e63ff047c1f15bb200d597fd3….

Cached

Translate this page
by دیانتی‌دیلمی – ‎2015
روشهای مختلفی برای اندازه گیری سرمایه فکری ارائه شدهاند که میتوان آنها را به پنج. دسته تقسیم نمود. …. طبقه بندی اجزاء تشکیل دهنده آن نیز پرداختهاند و طبقه بندیهای زیادی از اجزاء سرمایه فکری. ارائه شده است (چانگ، ۲۰۰۸). … دیانتی (۱۳۹۱) در مقاله خود که به بررسی تأثیر سرمایه فکری بر تکامل حسابداری مدیریت. پرداخته است به این …

سرمایه فکری ,عملکرد مالی ,اندازه شرکت ,رگرسیون چندگانه, بورس اوراق …

p30article.ir/سرمایه-فکری-عملکرد-مالی-اندازه-شرکت-ر/

Cached

Translate this pageJan 18, 2018 – سرمایه فکری ,عملکرد مالی ,اندازه شرکت ,رگرسیون چندگانه, بورس اوراق بهادار تهران,بررسي رابطه بين سرمايه فكري و عملكرد مالي شركتهاي موجود در بازار … ارزشگذاري و اندازه گيري آن خيلي سخت و منمودار است در صورتي كه درگذشته سازمان ها با استفاده از روش هاي حسابداري قادر بودن تا ارزش و اندازه توليد خود را به طور كامل …

ارزیابی روش های حسابداری در اندازه گیری دارایی های نامشهود | گروه مشاوران …

https://penco.ir/…/ارزیابی-روش-های-حسابداری-در-اندازه-گیری-دارای…

Cached

Similar

Translate this pageدر هزاره جدید هر سازمانی برای رسیدن به اهداف استراتژیک خود نیازمند شناسایی و طبقه بندی یک سری شایستگی ها قابلیت ها و دارایی های نامشهود می باشد کهانواع آن. … در این مقاله ما در ابتدا به بررسی نقش و اهمیت دارایی های نامشهود در دارایی های یک شرکت می پردازیم و سپس برای اندازه گیری دارایی های نامشهود چهار روش عمده که به ترتیب …

سرمایه‌های فکری و مدیریت منابع انسانی – روزنامه دنیای اقتصاد

https://donya-e-eqtesad.com/…اندیشه…/398489-سرمایه-های-فکری-…

Cached

Similar

Translate this pageDec 1, 2012 – این موضوع ارزش بررسی بیشتر را دارد. ریشه‌‌های مفهوم سرمایه‌ … روس و دیگران معتقدند که سرمایه فکری را می‌توان با موضوعات دیگری چون استراتژی شرکت مرتبط نموده و ابزارهای سنجش و اندازه‌گیری آن را مهیا کرد. اختلاف بین …. آن شده است. طبقه‌بندی روش‌های اندازه‌گیری سرمایه فکری به صورت خلاصه به شرح زیر است: ۱.

[PDF]رابطه میان سرمایه فکری و عملکرد شرکتهای صنایع غذایی پذیرفته شده در …

fshiau.ac.ir/articles/Accounting93/1888.pdf

Cached

Similar

Translate this pageشرکت ها، اغلب سامانه های حسابداری سنتی قادر به اندازه گیری سرمایه فكری شرکت ها و انعكاس آن در صورت. های مالی نیستند و از آنجایی که …. مفهوم سرمایه فكری توانست جهت گسترش قابلیت های سازمان ها ، در. شناسایی و طبقه بندی آنچه که مدت ها توجه سازمان ها را به خود جلب نموده بود و در. مورد روش های مدیریت و. ارزش گذاری آن در سازمان ها را به …

[PDF]سرمایه فکـری درحسابداری خاص بررسی موارد : درس

dl.hieng.ir/bot/165287498_1488042208.pdf

Cached

Translate this pageمبانی نظری و سیر تاریخی سرمایه فکری. -3. مفاهیم و تعاریف سرمایه فکری. -4. ویژگیهای سرمایه فکری. -5. عناصر تشکیل دهنده سرمایه فکری. -6. روش های اندازه گیری سرمایه فکری. -7. گزارشگری سرمایه فکری …

بررسي رابطه بين سرمايه فكري و عملكرد مالي شركتهاي موجود در بازار …

fd11667.bj4.ir/

Cached

Translate this pageجزئیات فایل مطابق عبارت سرمایه فکری ,عملکرد مالی ,اندازه شرکت ,رگرسیون چندگانه, بورس اوراق بهادار تهران,بررسي رابطه بين سرمايه فكري و عملكرد مالي شركتهاي موجود در بازار سرمایه ایران.

[PDF]۶۳.معرفی مدل اندازه گیري دانش سازمانی در حوزه فناوري اطلاعات مبتنی بر …

conference.khuisf.ac.ir/DorsaPax/userfiles/file/pazhohesh/…/63.pdf

Cached

Similar

Translate this pageﮔﯿﺮي. داﻧﺶ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ. ﺑﺮآورده. ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. و. ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻨﻈﺮ. ﺧﺎص ﺧﻮد. ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي داﻧﺶ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ . ﻟﺬا ا. ﯾ. ﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻼ. ش. ﯽﻣ. ﮐﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮور ادﺑﯿﺎت، ﺑﺮرﺳﯽ، ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي روﺷﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در … ﺎت آﻧﻬﺎ ﺧﻮددار. ي. ﺷﺪه و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓ. ﯽ. و. ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪ. ي. اﻧﺠﺎم ﺷﺪه رو. ي. روﺷﻬﺎ ﺑﺴﻨﺪه ﻣ. ﯽ. ﺷﻮﻧﺪ و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﺮا. ي. ﺟﺰﺋ. ﯿ. ﺎت ﺑ. ﯿ. ﺸﺘﺮ ﻣ. ﯽ. ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ . روﺷﻬﺎي. اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ﻓﮑﺮي.

[PDF]ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮي ﺑﺎ ارزش اﻓﺰوده ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در

confnews.um.ac.ir/images/41/conferences/accounting92/125_2.pdf

Cached

Similar

Translate this pageﻓﮑﺮي ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﺪ. ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان داراﺋﯽ. ﻫﺎ. (. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎرك ﺗﺠﺎري) ﯾﺎ ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎ. (. ﻣﺎﻧﻨﺪ داﻧﺶ ﻓﻨﯽ ﭘﺮﺳﻨ. ﻞ، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ) ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﻮد . ﺑﻨﺘﯿﺲ. 2. (. 1996. )، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮي را ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺮار و. ﮔﺮﯾﺰان ﻣﯽ ….. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮي. ﯽﻣ. ﺗﻮاﻧﺪ. ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران داﺷﺘﻪ. ﺑﺎﺷﺪ. روش ﭘﮋوﻫﺶ. اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮي (ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﺟﺰا آن) ﺑﺎ ارز. ش اﻓﺰوده اﻗﺘﺼﺎد. ي.

 

گروه بازاریابی تلگرام

لینک گروه بازاریابی تلگرام

گروه بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی شبکه ای

گروه های بازاریابی در تلگرام

پشتیبانی 24 ساعته آنلاین  در صورت وجود مشکل در روند دانلود و خرید هر کدام از فایل های این سایت  با    09214087336 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇برای دانلود فایل  روی لینک زیر کلیک نمایید👇👇👇👇👇👇👇👇👇

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *