بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و ابعاد آن با مدیریت دانش در بانک

هدف از این پایان نامه بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و ابعاد آن با مدیریت دانش در بانکهای شعب استان گیلان می باشد

 

گروه بازاریابی تلگرام

لینک گروه بازاریابی تلگرام

گروه بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی شبکه ای

گروه های بازاریابی در تلگرام

پشتیبانی 24 ساعته آنلاین  در صورت وجود مشکل در روند دانلود و خرید هر کدام از فایل های این سایت  با    09214087336 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇برای دانلود فایل  روی لینک زیر کلیک نمایید👇👇👇👇👇👇👇👇👇

لینک منبع و پست :

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و ابعاد آن با مدیریت دانش در بانک


http://arshad.fileina.com/product-75063-بررسي-رابطه-سرمايه-اجتماعي-و-ابعاد-آن-با-مديريت-دا.aspx

بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و ميزان اجراي مديريت دانش در كتابخانه …

www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=177475

Cached

Similar

Translate this page
by دياني محمدحسين
دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و ميزان اجراي مديريت دانش در كتابخانه هاي دانشگاه فردوسي و علوم پزشكي مشهد. … همچنين، بين ابعاد شناختي، رابطه اي، و ساختاري سرمايه اجتماعي با ميزان اجراي مديريت دانش رابطه مثبت و معنادار برقرار است و در ميان ابعاد سرمايه اجتماعي، بعد رابطه اي سرمايه …

مقاله بررسی رابطه بین ابعاد سرمایه اجتماعی و مؤلفه های مدیریت دانش …

https://www.civilica.com/Paper-IMIIMAIEO01-IMIIMAIEO01_01…

Cached

Translate this pageامروزه در عصر دانش، سازمان ها با به کارگیری دارایی های نامشهود که منابع ارزشی جدیدی محسوب می شوند، از مزیت رقابتی خاصی بهره می جویند. … ارجلو, آتنا؛ علیرضا فرشیدپور و مهدی قائم مقامی، ۱۳۹۱، بررسی رابطه بین ابعاد سرمایه اجتماعی و مؤلفه های مدیریت دانش پژوهشی موردی در شعب بانک ملی اراک، اولین همایش ملی بررسی راهکارهای …

[PDF]ﻓﮑﺮي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و داﻧﺶ ﺗﺴﻬﯿﻢ ﺑﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ

www.ensani.ir/storage/Files/20161001130608-9857-134.pdf

Cached

Similar

Translate this pageﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر اﺛﺮ ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ ﺑﺮ ﺳﻪ ﺑﻌﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮي ﯾﻌﻨﯽ اﺑﻌﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎري،. اﻧﺴﺎﻧﯽ و راﺑﻄﻪ. اي ﻧﯿﺰ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﯽ. دار اﺳﺖ . ﯾﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎي. اﯾﻦ. ﭘﮋوﻫﺶ. ﻣﻨﺠﺮ. ﺑﻪ. درك. ﺑﻬﺘﺮي. از. ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ. ﻫﺎي. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. و. ﺗﺴﻬﯿﻢ. داﻧﺶ. ﻣﯽ. ﮔﺮدد. ﮐﻪ. ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﺪ. ﻣﺒﻨﺎي. ﻗﺎﺑﻞ. ﻗﺒﻮﻟﯽ. ﺑﺮاي. اﻓﺰاﯾﺶ. ﺳﻄﺢ. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ﻓﮑﺮي. در. ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ . واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪي. : ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،. ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮي، ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴﮑﻦ . *. اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ …

[PDF]ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ در داﻧﺸﮕﺎه

ijvlms.ir/online/files/…/hodafakhrzad-A-10-6-172-2fd2742.pdf

Cached

Similar

Translate this page
by A Mooghali – ‎Related articles
Jun 17, 2015 – ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ در داﻧﺸﮕﺎه. ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﯿﺮاز. ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن. 94. ، دوره. 6. ، ﺷﻤﺎره. 2. MEDIA. 41. ﻧﺘﺎﯾﺞ. : ﮐﺎرﮐﻨﺎن رﺳﻤﯽ ﺑﺎ. /5. 50. درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ. ﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ را ﺗﺸﮑﯿﻞ … ﻣﻘﺎدﯾﺮ. ﻪﺑ. دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ. ﻧﺸﺎن ﻣﯽ. دﻫﺪ ﮐﻪ. راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﯿﻦ. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺑﻌﺎد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ وﺟﻮد دارد. و ﺑ. ﺄﺎ ﺗ. ﯾﯿﺪ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎدار آﻣﺎري. ، ﻫﺮ. 4. ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻓﺮﻋﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗ.

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و میزان اجرای مدیریت دانش در کتابخانه …

lis.aqr-libjournal.ir/article_43014.html

Cached

Translate this pageپرسشنامه دوم، توسط پژوهشگر طراحی و برای بررسی میزان اجرای مدیریت دانش در کتابخانه ها مورد استفاده قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد بین میزان سرمایه اجتماعی و میزان اجرای مدیریت دانش رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. از میان ابعاد مدیریت دانش، سرمایه اجتماعی بیشترین ارتباط را با بُعد تولید دانش دارد و کمترین ارتباط نیز …

[PDF]بررسی رابطه سرمایه اجتماعی سازمانی با بکارگیری مدیریت دانش در اداره ک

jpsd.hormozgan.ac.ir/article-1-53-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageMar 19, 2003 – پس از تجزیه و تحلیل آنها داده. های جمع. آوری شده در کلیه فرضیه. های مذکور. در سطح اطمینان. 81. /، فرضیه. های. H1. تأیید گ. ردید. به عبارتی سرمایه اجتماعی سازمانی با بکارگیری مدیریت دانش و همه ابعاد آن. رابطه دارد. کليد واژه ها. : دانش، مدیریت دانش، سرمایه اجتماعی، سرمایه شناختی، سرمایه رابطه. ای، سرمایه ساختاری.
Missing: بانک

[PDF]بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی در توسعه مدیریت دانش (مطالعه موردی: سازمان

https://taxjournal.ir/article-1-84-fa.pdf

Cached

Translate this pageJul 30, 2011 – داﻧﺶ. در. ﺳﺎزﻣﺎنِ. ﻣﻮرد. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. را. ﺗﺒﻴﻴﻦ. ﻛﺮده. اﺳﺖ . ﻣﺪﻳﺮان. ﻣﻲ. ﺗﻮاﻧﻨﺪ. ﺑﺎ. ﻃﺮاﺣﻲ. ﺷﺮاﻳﻂ. ﻣﻨﺎﺳﺐ. و. ﺑﻬﺒﻮد. ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي. ﺳﺮﻣﺎﻳﺔ. اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. ﺷﺎﻫﺪ. ﺗﻮﺳﻌﺔ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. داﻧﺶ. و. اﺑﻌﺎد. آن. در. ﺳﺎزﻣﺎن …. راﺑﻄﻪ. ﺑﻴﻦ. ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ. اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. ﺑﺎ. ﻣﺪﻳﺮﻳ. ﺖ. داﻧﺶ. در. ﺳﺎزﻣﺎن. اﻣﻮر. ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ. ﻛﺸﻮر. ﺑﺮرﺳﻲ. ﻣﻲ. ﺷﻮد . اداﻣﻪ ﻣﻘﺎﻟ. ﻪ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﺻـﻮرت. ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. : در ﺑﺨﺶ دوم ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي و ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه …
Missing: بانک

بررسی رابطه بین مدیریت دانش و هوش هیجانی با کیفیت زندگی کاری …

rmt.iranjournals.ir/article_27430_4302.html

Cached

Translate this page
by بنیسی – ‎2017
2- بین هوش هیجانی با کیفیت زندگی کاری رابطه معناداری وجود دارد و هوش هیجانی 7/61 درصد از تغییرات کیفیت زندگی کاری را از طریق ابعاد خودمدیریتی، خودآگاهی، مدیریت رابطه، آگاهی اجتماعی تبیین … بررسی عوامل اجتماعی موثر بر کیفیت زندگی کاری در بین کارکنان وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر سرمایه اجتماعی.

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و میزان آمادگی سازمانی برای استقرار …

https://jipa.ut.ac.ir/article_24794_2234.html

Cached

Similar

Translate this page
by ضیایی – ‎2011 – ‎Related articles
نتایج این پژوهش نشان داد، در این شرکت بین سرمایه اجتماعی و میزان آمادگی سازمانی برای استقرار مدیریت دانش رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. به‌عبارت واضح‌تر با افزایش سرمایه اجتماعی در سازمان میزان آمادگی برای استقرار مدیریت دانش در ابعاد فرهنگ سازمان، ساختار سازمان، زیرساخت سازمان، محتوای تغییر و پشتبیانی از تغییر …

[PDF]نقش سرمایه اجتماعی در مدیریت دانش: با نگاهی به … – اکتشاف و تولید

ekteshaf.nioc.ir/article-1-1551-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageگ ذاری دانش به عن وان چالش برانگیزترین. مبحث مدیریت دانش بحثی کلیدی اس ت. بح ث اصلیِ ای ن تحقیق نیز کش ف رابطه. سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش است. 1-مبانی نظری تحقیق. 1 -1- سرمایه اجتماعی. واژه س رمایه اجتماعی ب رای اولین بار در. ادبیات جامعه شناسی و در مطالعات مرتبط با. جامعه، به کار گرفته …

تاثیر سرمایه اجتماعی بر مرحله آگاهی از نیاز برای تغییر: مطالة نقش …

https://jscm.ut.ac.ir/article_58169.html

Cached

Similar

Translate this page
by نوروزی – ‎2016
در این مطالعه تأثیر سرمایة اجتماعی سازمانی بر آگاهی از نیاز به تغییر، با نقش میانجی تسهیم دانش در ادارات آموزش‌وپرورش بررسی شد. … همچنین، دربارة تأثیر ابعاد سرمایة اجتماعی از طریق تسهیم دانش بر آگاهی از نیاز به تغییر، بعد شناختی تأثیر معناداری ندارد و بین بعد رابطهای و ساختاری، بعد ساختاری بیشترین تأثیر را می‌گذارد.

مدیریت سرمایه اجتماعی – فهرست مقالات

https://jscm.ut.ac.ir/?_action=article&sb…sb=سرمایه+اجتماعی

Cached

Similar

Translate this pageتأثیر رهبری دوسوتوان بر نگرش‌های کاری با درنظرگرفتن نقش تعدیل‌گر سرمایۀ اجتماعی و خودکارآمدی. دوره 4، شماره 4، … بررسی ابعاد سرمایۀ اجتماعی و رابطۀ آن با بازاریابی اخلاقی (مورد مطالعه: شعب بانک سپه استان قم) … بررسی تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر نوآوری سازمانی با تأکید بر نقش میانجی استراتژی های دوگانۀ مدیریت دانش.

بررسی رابطه سرمایه فکری و اجتماعی با عملکرد سازمانی از نظر مدیران و …

www.jdem.ir/article_353.html

Cached

Translate this page
by حسین پور – ‎2011
بنابراین سرمایۀ فکری و اجتماعی، دارای قابلیتها و داراییهای مهم سازمانی هستند که میتوانند به سازمانها در خلق و تسهیم دانش در بهبود عملکرد سازمان کمک بسیار کنند. … الگویی مناسب از دو رویکرد فکری با ابعاد (انسانی، ساختاری و رابطهای) و اجتماعی با ابعاد (ساختاری، شناختی و رابطهای) در بهبود عملکرد بانک توسعه صادرات ایران ارائه …

HA110 : بررسی نقش ابعاد سرمایه فکری در ارتقای چابکی سازمانی با …

shahroodut.ac.ir/fa/thesis/thesis.php?thid=HA110

Cached

Translate this pageدر این تحقیق برای برآورد اندازه نمونه از جدول مورگان استفاده شده است، از تعداد 2200 نفر جامعه آماری کارکنان بانک صادرات استان اصفهان،327 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. روش جمع آوری داده ها با استفاده از سه پرسش نامه استاندارد، سرمایه فکری بونتیس(۱۹۹۹)، چابکی سازمانی ورلی و لاولر(۲۰۱۰) و تسهیم دانش نوناکا و تاکوچی(۱۹۹۵) …

[PDF]ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺑﻌﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮي ﺑﺮ – مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)

jmsd.atu.ac.ir/article_4035_330bd8394e0f8f25f0a6ccba6c366f29….

Cached

Similar

Translate this page
by غیاثی ندوشن – ‎2016
Apr 19, 2015 – راﺑﻄﻪ. اي. و. ﺳﺎﺧﺘﺎري. ﺑﺮ. ﺑﻬﺮه. وري. ﻣﻨﺎﺑﻊ. اﻧﺴﺎﻧﯽ. ﻣﻮرد. ﺗﺎﯾﯿﺪ. ﻗﺮار. ﻣﯽ. ﮔﯿﺮد . واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪي. : ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺳﺮﻣ. ﺎﯾﻪ. ﻓﮑﺮي،. ﺑﻬﺮه. وري. ﻣﻨﺎﺑﻊ. اﻧﺴﺎﻧﯽ،. ﺑﺎﻧﮏ. ﻣﻠﯽ . *. اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ….. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رزﮔﺎر و ﻫﻤﮑﺎر. (ان. 1393. ) در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ زﯾﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. داﻧﺶ در ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه و ﺑﻬﺮه. وري ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻓﺪراﺳﯿﻮن. ﻫﺎي ورزﺷﯽ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﺎ. اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮﻧﻪ.

تأثیر سرمایه اجتماعی بر توانمندسازی کارکنان (مورد مطالعه: پرستاران …

jas.ui.ac.ir/article_20494.html

Cached

Translate this pageپژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر توانمندسازی کارکنان انجام شده است. جامعه آماری پرستاران بیمارستان شریعتی تهران است. اعضای نمونه به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از دو پرسشنامه محقق ساخته بر اساس پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی استون (2001) و پرسشنامه استاندارد توانمندسازی …

بررسی تاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر تعهد سازمانی مورد مطالعه: کارکنان …

www.qjmst.ir/article_25082.html

Cached

Translate this pageتحقیق حاضر با عنوان بررسی تاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر تعهد سازمانی با هدف بررسی تاثیر ابعاد ساختاری، رابطهای و شناختی سرمایه اجتماعی بر تعهد سازمانی کارکنان … برزگر، محمد، (1390)، بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با میزان تعهد سازمانی کارکنان در شعب بانک تجارت، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج.

[XLS]Sheet1 – ISC

conf.isc.gov.ir/filefordownload/files/management.xlsx

Cached

Translate this page54, MA478, رابطه ی هوش فرهنگی و ابعاد آن با کارآفرینی سازمانی, اعظم نخعی نیازی1 مهدی طالب پور2 اسماعیل عباس نژاد 3. 55, MA503, ارتقاء کارآفرینی … 74, MA256, بررسی رابطه¬ی بین سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش مدیران و دبیران در دبیرستان¬های شهرستان اهر, امين بلوري ,مرتضی اکبری ونه¬آباد. 75, MA477, مدیریت پارادوکس و …

پروپوزال بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و ابعاد آن با مدیریت دانش در بانک

yekfile.fileina.com/product-75061-پروپوزال-بررسي-رابطه-سرماي…

Cached

Translate this pageهدف این تحقیق سنجش تاثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش می باشد. این تحقیق بر حسب هدف کاربردی و بر اساس روش توصیفی از نوع همبستگی است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق مورد مطالعه شامل شعب بانک های غرب استان گیلان می باشد. که در سطح واحد سازمانی مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته …

[PDF]بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و تمایل به نوآوری در کارکنان … – دانشگاه شاهد

tlr.shahed.ac.ir/article-1-889-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this page45. ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺗﻤﺎﻳﻞ. ﺑﻪ ﻧﻮآوري در ﻛﺎرﻛﻨﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان. ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن. : ﺧﺪاﻳﺎر اﺑﻴﻠﻲ. 1. ، ﺣﺎﺗﻢ ﻓﺮﺟﻲ ده ﺳﺮﺧﻲ. *. 2. ، ﻛﺮﻳﻢ ﺷﺎﻃﺮي. 2. و. ﻋﻠﻴﺮﺿـﺎ. ﻳﻮزﺑﺎﺷﻲ. 3 . 1. داﻧﺸ. ﺎرﻴ. ﮔﺮوه. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ … ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ راﺑﻄـﻪ. ﺑﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﺑﻌﺎد آن. (. ﺳﺎﺧﺘﺎري، راﺑﻄﻪ. اي و ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ. ) ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻧﻮآوري و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻬﻢ ﻧﺴﺒﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ اﺑﻌﺎد در ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑـﻪ ﻧـﻮآوري، ﭘﺮداﺧﺘـﻪ اﺳـﺖ.

اثر سرمایه های فکری بر نوآوری سازمانی با میانجی گری مدیریت دانش و …

journals-old.modares.ac.ir/article_14893.html

Cached

Similar

Translate this page
by بورقانی فراهانی – ‎2016 – ‎Related articles
نتایج پژوهش نشان داد سرمایه‌های فکری به‌طور مستقیم بر مدیریت دانش، یادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی روزنامه‌های‌پرشمارگان اثر مثبت و معناداری دارد و همچنین مدیریت دانش و یادگیری … (1391) «بررسی رابطه بین سرمایه فکری با نوآوری سازمانی (مطالعه موردی: شرکت سهامی بیمه توسعه)»؛ نشریه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، شماره 1.

[PDF]بررسي نقش سرمايه اجتماعي در تسهيم موثردانش کارکنان … – ResearchGate

https://www.researchgate.net/…/SOCIAL-CAPITAL-ROLE-IMPAC…

Cached

Translate this pageپژوهش آن است که با تمرکز بر بعد انسانی تسهیم دانش، تاثیر سرمایه اجتماعی بر تسهیم موثرتر د … تجربه موفهی در این زمینه ارائه نکرده باشد، بعید به نظر می. رسد. از نظر بسیاری از اندیشمندان، موفهیت اقدامات مدیریت دانش، به تسهیم. موثر دانش. وابسته است ….. دانش از شدت رابطه سایر ابعاد سرمایه اجتماعی با این عامل بیشتر است. جدول.

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی با عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه …

journal.sanjesh.org/article_24504.html

Cached

Translate this page
by قنبری – ‎2016
چکیده: هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی با عملکرد‌ شغلی کارکنان دانشگاه بوعلی ‌سینا بود. روش پژوهش توصیفی … رابطه بین سرمایه اجتماعی سازمانی با مدیریت دانش در یک شرکت بیمه دولتی. پژوهشنامه بیمه، 28 … بررسی نقش ابعاد ساختاری و ارتباطی سرمایه اجتماعی در تبیین مشارکت سیاسی. فصلنامهراهبرد، 23 …

behrooz ghlichlee – Google Scholar Citations

scholar.google.com/citations?user=nbDmUJcAAAAJ&hl=en

Cached

Translate this pageبررسی رابطه بین تسهیم دانش و نوآوری در سازمان‌های خدمات مالی: بانک رفاه کارگران . هادیزاده مقدم, اکرم … تاثير سرمايه اجتماعي سازماني بر تسهيم دانش در سازمان هاي رسانه اي، مورد مطالعه: مرکز رسانه هاي نوين سازمان صدا و سيما . احمدي طاهري مريم … امکان‌سنجی استقرار مدیریت دانش با رویکرد سازمان بهره‌وری آسیایی (APO) . شیما ابراهیمی …

پایان نامه بررسی رابطه ی سرمایه فکری با عملکرد سازمانی بانک قوامین …

www.rasathesis.ir/…/پایان-نامه-بررسی-رابطه-ی-سرمایه-فکری-با-ع…

Cached

Translate this pageپایان نامه بررسی رابطه ی سرمایه فکری با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران چکیده امروزه موضوع سرمایه های فکری یکی از عناصر موفقیعت سازمان ها محسوب می شود و … از این رو ضرورت توسعه و مدیریت سرمایه فکری، به یک الزام جدی در عرصه کسب و کار تبدیل شده و با حرکت به سمت اقتصاد دانش پایه منجر به تغییر پارادایم حاکم …

پروپوزال بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و ابعاد آن با مدیریت دانش در بانک

file2018.ir/product-75061-پروپوزال-بررسي-رابطه-سرمايه-اجتماع…

Cached

Translate this pageخرید. دانلود پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی. مبانی نظری بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و ابعاد آن با مدیریت دانش در بانک. چکیده. هدف این تحقیق سنجش تاثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش می باشد. این تحقیق بر حسب هدف کاربردی و بر اساس روش توصیفی از نوع همبستگی است.

[PDF]ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ

edu.journals.iau-garmsar.ac.ir/article_538704_a1209668a289c1f46…

Cached

Similar

Translate this page
by گیوریان – ‎2011
ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ. ﻣﻌﻠﻤﺎن. ﺣﺴﻦ ﮔﻴﻮرﻳﺎن. 1. ،. ﻓﻴﺮوز دﻳﻨﺪار ﻓﺮﻛﻮش. 2. ﭼﻜﻴﺪه. اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ. ﺑﺎ ﻫﺪف. ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. و. اﺛﺮ. ﺑﺨﺸﻲ. ﻣﻌﻠﻤﺎن. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ . ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﻋﺘﻤﺎد، رواﺑﻂ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ،. ﻣﺸﺎرﻛﺖ، داﻧﺶ ﺣﺮﻓﻪ اي، اﺧﻼﻗﻲ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳ. ﻄﻮح ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ و. اﺑﻌﺎد. اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮي ﻋﻮاﻣﻞ. ﺧﺎرﺟﻲ و داﺧﻠﻲ و ﻛﻨﺘﺮل. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ. ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار. ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی …

www.iaeej.ir/article_13949_2122.html

Cached

Similar

Translate this pageابوالقاسمی، ع.، مرادی سروش، م.، نریمانی، م.، و زاهد، ع. (1390). رابطه ابتکار شخصی، جهت گیری مذهبی و سرمایه اجتماعی سازمانی با عملکرد شغلی کارکنان مراکز تولیدی. فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، سال 12، شماره 1، صص 94-86. احمدی، ع.ا.، فراهانی، ا.، بهمنی چوب‌دستی، ا.، و شهبازی، م. (1391). نقش سرمایه اجتماعی بر بهبود …

[PDF]اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻧﻘﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ

journal.iams.ir/article_26_94905f7c70ec1b52aa960b1aeca38d41.pdf

Cached

Similar

Translate this pageو ﭘﻨﺞ ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﺻﻠﻲ آن، ﺷﺎﻣﻞ. ﻛﺴﺐ. ، ﺛﺒ. ﺖ، ﺧﻠﻖ، اﻧﺘﻘﺎل و ﻛﺎرﺑﺮد داﻧﺶ. را ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ. ﻛﻨﺪ . ﺟﺎﻣ. ﻌﻪ آﻣﺎري ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﺎرﻛﻨﺎن. ﺷﺮﻛﺖ. داده. ﭘﺮد. ازي اﻳﺮان ﺑﻮد. و اﻃﻼﻋﺎت و داده. ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﻤﻊ … د ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﮔﺮوه. ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺷﺮﻛﺖ داد. ه. ﭘﺮدازي اﻳﺮان،. ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ. ﻫ. ﺎي ﻧﺮم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ. (. ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘ. ﻬﺎي اﻧﺘﻘﺎل و ﺧﻠﻖ دا. ﻧﺶ. ) ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﻮده. اﺳﺖ، ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداري را ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ …

مقالات پذیرفته شده – همایش ملی مدیریت دانش

knm2018.ir/paper

Cached

Translate this page55, 1138-KNM, بررسی تأثیر مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی بر روی قابلیتهای پویا در سازمان ها, ثارالله لطفیان، کریم کیاکجوری، فروغ رودگر نژاد, مقاله پذیرفته شده … 62, 1137-KNM (R1), بررسی رابطه مدیریت دانش و نوآوری با کارآفرینی کارکنان سازمان‌های دریایی (مطالعه موردی: کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر) …

[PDF]ارتباط سرمایه های اجتماعی و فکری با مدیریت دانش در ادارات کل ورزش و جوا

ntsmj.issma.ir/article-1-197-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageدانشیار گروه رفتار حرکتی و. مدیریت ورزشی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران. )تاریخ دریافت : 04. /. 06. /. 1393. ، تاریخ تصویب : 04. /. 12. /. 1393. (. چکیده. هدف ا. ز تحقیق حاضر بررسی ارتباط سرمایه. های اجتماعی و فکری با مدیریت دانش در ادارات کل ورزش و جوانان استان. های آذربایجان. غربی و شرقی …

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و ابعاد آن با مدیریت دانش در بانک – دانلود فایل

porojhe.ir › دسته‌بندی نشده

Cached

Translate this pageFeb 13, 2018 – عنوان این مقاله : بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و ابعاد آن با مدیریت دانش در بانک. هدف از این پایان نامه بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و ابعاد آن با مدیریت دانش در بانکهای شعب استان گیلان می باشد. دانلود مستقیم فایل. به شما بازدید کننده محترم پیشنهاد میکنیم برای دانلود مقالات بیشتر به سایت اصلی ما مراجعه کنید

بررسي رابطه سرمايه فكري و اجتماعي با عملكرد سازماني از نظر مديران و …

www.magiran.com/view.asp?Type=pdf&ID=1059223&l=fa – Translate this page
از اين رو اين مقاله با توجه به اهميت تاثيرگذاري سرمايه فكري و سرمايه اجتماعي در بهبود عملكرد سازمان ها، به دنبال آن است تا الگويي مناسب از دو رويكرد فكري با ابعاد (انساني، ساختاري و رابطه اي) و اجتماعي با ابعاد (ساختاري، شناختي و رابطه اي) در بهبود عملكرد بانك توسعه صادرات ايران ارائه گردد. روش تحقيق، توصيفي و تحليلي و جامعه …

بانک رفاه کارگران-پژوهشهای انجام شده و در دست انجام

www.refah-bank.ir/portal/default-1466.aspx

Cached

Similar

Translate this page50. مدیریت وجوه نقد بانک : بررسی وضعیت موجودی حساب صندوق شعب بانک رفاه در تهران. 51. رویکردی تطبیقی به خصوصی سازی بانکها. 52. مفاهیم و رویکردهای فساد مالی و الگوی مبارزه با آن در ایران. 53. شناخت پولشویی در سیستم بانکی و راههای مبارزه با آن. 54. گزارش قیمت تمام شده خدمات ارائه شده به سازمان تامین اجتماعی. 55. بررسی …

دانلود کامل مبانی نظری بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و ابعاد آن با مدیریت …

turbofile.ir/دانلود-کامل-مبانی-نظری-بررسی-رابطه-سرم/

Cached

Translate this pageFeb 28, 2018 – هدف این تحقیق سنجش تاثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش می باشد. این تحقیق بر حسب هدف کاربردی و بر اساس روش توصیفی از نوع همبستگی است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق مورد مطالعه شامل شعب بانک های غرب استان گیلان می باشد. که در سطح واحد سازمانی مورد تحلیل و …

مدیریت دانش – سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و …

journals.srbiau.ac.ir/?_action=article&kw…kw=مدیریت+دانش

Cached

Translate this pageارتباط مدیریت دانش و مولفه های آن با ابعاد سازمان یادگیرنده در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران. رسالت مدیریت دولتی … استقرار نظام مدیریت دانش مبتنی بر سرمایه اجتماعی* (مطالعه موردی: واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 8). حسابداری مدیریت. دوره 3، شماره 2(پیاپی 5)، تابستان 1389، صفحه 45-63. غلامرضا زمردیان؛ علی …

[PDF]مـــدل ترکیبـــی مدیریـــت دانـــش و اقتصـــاد … – نشریه مدیریت بحران

www.joem.ir/article_25283_b88b32ba69519d846cdaf94a210c64c…

Cached

Translate this page
by ایدلخانی – ‎2017
آزمونSmartPLS( و با استفاده از نرم افزارPLSمقاومتی بانک انصار انجام شده و مدل ارائه گردیده با روش مدل یابی معادالت ساختاری ) … و این سازمان به نوعی با سرمایه گذاری در بخش مدیریت دانش می تواند به طور غیرمستقیم کشور را در تحقق اقتصاد مقاومتی یاری رساند. اقتصاد …. پس از بررسی پایایی و روایی پرسشنامه، به صورت حضوری.

[PDF]بررسی رابطه سرمایه انسانی استراتژیک با بهبود عملکرد مالی در صنعت …

jmbr.mbri.ac.ir/article-1-389-fa.pdf

Cached

Translate this pageFeb 4, 2018 – تا به بررسی،. ابعاد د. رونی. موجود در انسان بپردازیم و با توجه به حاالت و روحیات آنها زمینه ارتقاء سرمایه ان. سانی. موجود و در نهایت عملکرد. مالی بانک را فراهم آوریم. …. عنوان. یک کل،. به. طوری. که. چه مدل مدیریت منابع انسانی. مناسب برای. کسب. وکار. مدرن و چگونگی آن با. جنبه. های. مدیریت دانش متناسب است )الپین،. مورن.

بررسی تأثیر ابعاد سرمایه اجتماعی و عوامل برانگیزندة فردی بر اشتراک …

jearq.riau.ac.ir/article_999.html

Cached

Translate this pageبررسی تأثیر ابعاد سرمایه اجتماعی و عوامل برانگیزندة فردی بر اشتراک-گذاری دانش در فضای مجازی (مورد مطالعه: دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان). مقاله 4، دوره 8، … (1391). تحلیل و بررسی ابعاد سرمایه اجتماعی در شبکههای اجتماعی مجازی (با تاکید بر تئوری شبکه)، مطالعاترسانهای، دوره 7، شماره 18، 89- 99.

[PDF]تأثیر مدیریت دانش بر بهره وري اقتصادی پروژه های دانش بنیان

www.jecm.ir/article_51140_1572bc12558bd7d3702897dc56a5f54…

Cached

Translate this pageابزار تحقیق پرسش نامه بوده و میزان پایایی تحقیق با استفاده از روش آلفای کرونباخ 0.85 می باشد. نتایج حاصل از تحقیق. نشان داد بین مدیریت دانش و بهره وری اقتصادی رابطه معنی دار وجود داشته و مدیریت دانش بر بهره وری دانش تاثیر گذار می باشد . به همین منوال بررسی نتایج تحقیق نشان. داد که ایجاد دانش، ذخیره دانش، بکارگیری …

 

گروه بازاریابی تلگرام

لینک گروه بازاریابی تلگرام

گروه بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی شبکه ای

گروه های بازاریابی در تلگرام

پشتیبانی 24 ساعته آنلاین  در صورت وجود مشکل در روند دانلود و خرید هر کدام از فایل های این سایت  با    09214087336 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇برای دانلود فایل  روی لینک زیر کلیک نمایید👇👇👇👇👇👇👇👇👇

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *