بررسی تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی

هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط بین مدیریت دانش با میزان کارآفرینی در مدیران باشگاه های خصوصی شهر تهران می باشد

 

گروه بازاریابی تلگرام

لینک گروه بازاریابی تلگرام

گروه بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی شبکه ای

گروه های بازاریابی در تلگرام

پشتیبانی 24 ساعته آنلاین  در صورت وجود مشکل در روند دانلود و خرید هر کدام از فایل های این سایت  با    09214087336 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇برای دانلود فایل  روی لینک زیر کلیک نمایید👇👇👇👇👇👇👇👇👇

لینک منبع و پست :

بررسی تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی


http://lono.fileina.com/product-74865-بررسي-تاثير-مديريت-دانش-بر-کارآفريني.aspx

بررسی تأثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی از دیدگاه کارکنان …

cs.shahed.ac.ir/browse.php?a_id=838&sid=1&slc_lang=fa

Cached

Similar

Translate this pageدر این مقاله تأثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی مورد بررسی قرار گرفته است. برای سنجش مدیریت دانش از ابعاد کسب دانش، خلق دانش، ثبت دانش، کاربرد دانش و انتقال دانش استفاده شده و کارآفرینی سازمانی با ابعاد ایجاد شرکت‌ها یا واحدهای مستقل، ایجادکسب‌وکار جدید، نوآوری در محصول و خدمات، نوآوری در فرایند، …

پایان نامه تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی در شرکت ایران خودرو

www.rasathesis.ir/…/پایان-نامه-تاثیر-مدیریت-دانش-بر-کارآفرین…

Cached

Translate this pageپایان نامه تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی در شرکت ایران خودرو پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) گرایش”تحول” پاییز93 چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش‌های اجرا و نتایج به دست آمده) : هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مدیریت دا.

مقاله بررسی تاثیر مدیریت دانش بر توسعه کارآفرینی سازمانی

https://www.civilica.com/Paper-IKMC06-IKMC06_330=بررسی-تا…

Cached

Translate this pageاز سویی دیگر، عوامل متعددی بر فرایند توسعه کارآفرینی سازمانی تاثیرگذار میباشند که یکی از مهمترین آنها مدیریت دانش و مولفههای آن میباشد. با درنظر گرفتن اهمیت موضوع، هدف مقاله مروری- تحلیلی حاضر که بر مبنای مرور گسترده ادبیات نظری و منابع کتابخانهای تدوین شده است، بررسی تاثیر مدیریت دانش بر توسعهکارآفرینی …

بررسی تاثير مديريت دانش بر كارآفريني – مرزن نیوز

marzannews.ir/…/1054-بررسی-تاثير-مديريت-دانش-بر-كارآفرين…

Cached

Translate this pageJun 15, 2014 – ابراهیم فلاح دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی کارمند: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چالوس زهرا فلاح دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی کارمند: بانک صادرات نوشهر. چکيده بر اساس نظریات نوین مدیریت، مدیریت دانش و کارآفرینی در دهه اخیر به عنوان مهمترین معیار ارزیابی توفیق سازمانی محسوب …

[PDF]ﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧ ﻳﻨﻲ داﻧﺶ ﺑﺮﻛﺎرآﻓﺮ ﻳﺮﻳﺖ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻣﺪ اﺛﺮﮔﺬاري ﻲ

karad.irost.org/pdfarticle/madhoshi%201.pdf

Cached

Similar

Translate this page
by مدهوشی – ‎2011
ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎزﻧﺪران. (. ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ. :29/6/1390. ،. ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺼﻮﻳﺐ. :23/7/1390(. ﭼﻜﻴﺪه. ﻫﺪف. اﻳﻦ. ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﻲ. اﺛﺮﮔﺬاري. ا ﻓﺮ. ﻳﻨـﺪﻫﺎي ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧـﺶ ﺑـﺮ ﻛـﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ. اﺳﺖ، ﺗﺎ از اﻳﻦ رﻫﻴﺎﻓﺖ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ در ﻃﺮاﺣﻲ اﻟﮕﻮي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧ. ﺶ ﺑﺮاي ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫـﺎﻳﻲ. ﻛﻪ ﻗﺼﺪ ورود ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﻮزه را دارﻧﺪ، ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد . ﺑﺮاي اﻳﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ، از ﭘﺮﺳـﺶ. ﻧﺎﻣـﻪ. ي. ﻃﻴـﻒ. ﻟﻴﻜﺮت اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.

بررسی رابطه بین مدیریت دانش و کارآفرینی سازمان | انجام مقاله

collagemodiriyat.com › مقاله مدیریت

Cached

Translate this pageSep 16, 2017 – موضوع مقاله: بررسی رابطه بین مدیریت دانش و کارآفرینی سازمان. چکیده مقاله: دانش و فناوری نقش فزاینده ای در توسعه جوامع ایفا می کند و جهان به سوی عصر دانایی محوری پیش می رود. در واقع مدیریت دانش نظامی است که مستلزم تخصیص ویژه ای است و این تخصیص در اغلب سازمانها یافت نمی شود از طرفی امروزه با توجه به …

بررسی تأثیر تسهیم دانش بر یادگیری، نوآوری و عملکرد سازمانی …

jpap.sbu.ac.ir/article/view/10291

Cached

Similar

Translate this page
by علی حسین کشاورزی
بررسی تأثیر انگیزش‌های درونی و بیرونی بر تسهیم دانش کارکنان در سازمان‌های ورزشی (مطالعه موردی کارمندان ادارات تربیت‌بدنی استان اصفهان). مدیریت ورزشی، 14، … فصلنامه علمی پژوهشی کاوش‌های مدیریت بازرگانی، ۴(8)، ۷۵-۹۲. دراکر، پیتر (2010). نوآوری و کارآفرینی. ترجمه علی‌حسین کشاورزی (۱۳۹۲). تهران: انتشارات سمت. سیمونز، …

بررسی رابطه میان مدیریت دانش، کارآفرینی و عملکرد در سازمان میراث …

tms.atu.ac.ir/article_2430.html

Cached

Translate this page
by صفری – ‎2016
ابزار این پژوهش چهار پرسشنامه توانمندسازهای مدیریت دانش،فرآیند مدیریت دانش، کارآفرینی سازمانی و عملکرد سازمانی بودند. برای آزمون فرضیههای پژوهش ازمدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که توانمندسازهای مدیریت دانش برفرآیند مدیریت دانش تاثیرگذار هستند و فرآیند مدیریت دانش نیز بر عملکرد سازمانی و …

بررسي ارتباط مديريت دانش و كارآفريني در سازماني در سازمان هاي كارآفرين

www.jobportal.ir/s3/Default.aspx?ID=9_3_889_1_3044

Cached

Similar

Translate this pageDec 12, 2012 – بررسي نظريات نوين مديريت، مديريت دانش و كارآفريني سازماني در دهه اخير به عنوان مهمترين معيار ارزيابي توفيق سازماني محسوب مي گردد. هدف از اين تحقيق بررسي تاثير مديريت دانش بر كارآفريني سازماني مي باشد. خلاصه. كنفرانس ملي كارآفريني و مديريت كسب و كارهاي دانش بنيان, مرجع …

[PDF]المللی شده ایرانی های بین بررسی رابطه مدیریت دانش با عملکرد سازمانی در

nmrj.ui.ac.ir/article_17814_9c38d46db2dd2113b7feb0b508b437b…

Cached

Similar

Translate this pageچهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی. دانشگاه. پیام نور مرکز خوانسار … شده پرداخته. اند. و اثر. متغیرهای گوناگون را بر عملکدرد. آن. ها بررسی کدرده. اندد. ؛. لدیکن تداکنون رابطده مددیریت. دانش با عملکرد کمتدر مدورد توجده قدرار گرفتده اسدت. ) پروس. ت و مهاردت … ل ا مطالعه و بررسی تأثیر مدیریت دانش بر عملکدرد. سدازمانی در شدرکت.

[PDF]سازمانی )بررسی نقش نوآوری تأثیر سیستم مدیریت دانش بر یادگیری …

jks.atu.ac.ir/article_2696_84a6240bddbcdb90cb332b1140c80f54….

Cached

Translate this page
by مصباحی جهرمی – ‎2016
تأثیر سیستم مدیریت دانش بر. نوآوری. سازمانی )بررسی نقش. یادگیری سازمانی(. نگارالسادات مصباحی جهرمی. 1. مرضیه ادیب زاده. 2. مطالعات دانش. شناسی. سال دوم، شماره. 5. ، زمستان. 49. تاريخ دريافت: 20. /. 29. /. 49. تاريخ پذيرش: 02. /. 24. /. 49. چکیده. نيا. پژوهش با هدف بررس. ی. یتأث. ر. يمد. ير. ت. دانش بر. نوآوری. سازمان. ی.

[PDF]ﻫﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺳﺎزﻣﺎن

pantajournals.ir/uploads/pdf/201642392431429.pdf

Cached

Translate this pageﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎ. ﺟﻮاد دﯾﻬﯿ. ﻢ. (. داﻧﺸﺠﻮي دﮐﺘﺮي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر. ) ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺑﯿﻨﺶ (. ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﯿ. ﺎن ﺳﺒﺰوار. ) ﻋﻠﯽ ﻣﻌﻘﻮل. (. اﺳﺘﺎدﯾﺎر داﻧﺸﮕﺎه آزاد. اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر. ) ﭼﮑﯿﺪه. ﺑ. ﺎ ورود ﺑﻪ ﻫﺰاره ﺳﻮم ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﺑﻘﺎي ﺧﻮد و ﺣﻔﻆ ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ در ﻋﺮﺻﻪ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ. راﻫﺒﺮدﻫﺎﯾﯽ ﻧـﻮﯾﻦ ﺑـﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﺳـﺮﯾﻊ و ﺷﮕﺮف در اﯾﻦ ﻋﺼﺮ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ …

تأثیر توانمندسازهای مدیریت دانش روی توانمندی کارکنان شرکت‌های کوچک …

ormr-old.modares.ac.ir/article_12020.html

Cached

Similar

Translate this page
by مدهوشی – ‎2014
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر توانمندسازهای مدیریت دانش بر توانمندی کارکنان به‌واسطه متغیر فرآیند مدیریت دانش از دیدگاه مدیران شرکت‌های کوچک و متوسط شرق استان … بررسی ارتباط ابعاد توانمندی روان‌شناختی با کارآفرینی درون سازمانی (مورد مطالعه مجتمع فن‌آوران اطلاعات تهران)؛ فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی، سال …

[PDF]مدیریت دانش بركارآفریني سازماني اثرگذاری فرایند بررسي ) بانک …

uctjournals.com/farsi/archive/accounting/1395/winter/4.pdf

Cached

Translate this pageمدیریت تکنولوژی . تهران . ایران. چکیده. هدف این پژوهش بررسی اثرگذاری فر ایندهای مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی. است، تا از این رهیافت جایگاه کارآفرینی. در طراحی …. نقش و اثرگـذاری مـدیریت دانـش بـر کـارآفرینی اهمیت به سزایی داشته باشد …. می باشد که فرایندهای مدیریت دانش بر روی کارآفرینی سازمانی تأثیر می. گذارد.

[PDF]بررسی تأثیر روش کسب دانش بر نوآوری کارآفرینان در کسب و کارهای …

jtdm.irost.ir/article_411_521e9bc5eabde6112f0a41688799bdd2.pdf

Cached

Translate this page
by کشاورزی – ‎2016
139 بررسی تأثیر روش کسب دانش بر نوآوری کارآفرینان در کسب و کارهای حوزه… بررسی تأثیر … روش های کس ب دانش بر نوآوری های کارآفرینان ایرانی با تأثیر متغیر واس طه ای هوشیاری کارآفرینانه. چگونه است؟« …. کس ب دانش از تجارب مدیریتی، ابزاری برای ش کل گیری کارآفرینی و نوآوری اس ت و در سراسر. ، 2013(.

[PDF]ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار در اﯾﺠﺎد ﻧﻮآوري،ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﮐﺎرآﻓﺮ

www.yu.ac.ir/…/عوامل_تاثیر_گذار_در_ایجاد_نو_آوری_6072.pdf

Cached

Similar

Translate this pageﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار در اﯾﺠﺎد ﻧﻮآوري،ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ. ﺗﺤﻘﯿﻖ. ﻣﻮردي. : ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﭙﮑﻮ. ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﮐﺎﻇﻤﯽ. داﻧﺸﺠﻮي. دﮐﺘﺮي. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. ﮐﺴﺐ. و. ﮐﺎر،. داﻧﺸﮕﺎه. ﺻﻨﺎﯾﻊ. و. ﻣﻌﺎدن،. واﺣﺪ. اﻟﺒﺮز …. روﺑﺮت ﺟﯽ اﺳﺘﺮﻧﺒﺮگ و ﻟﯿﻨﺪاي اوﻫﺎرا. در ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي ﺧﻮد ﺷﺶ ﻋﺎﻣﻞ را در ﺧﻼ. ﻗﯿﺖ. ا. ﻓﺮاد ﻣﻮﺛﺮ داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ. : -1. داﻧﺶ. : داﺷﺘ. ﻦ. داﻧﺶ ﭘﺎﯾﻪ اي در زﻣﯿﻨﻪ اي ﻣﺤﺪود و ﮐﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺗﺨﺼﺺ در ﺳﺎﻟﯿﺎن ﻣﺘﻤﺎدي . -2. ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻋﻘﻼﻧﯽ.

بررسی رابطه کارآفرینی سازمانی و مدیریت دانش متخصصان علم اطلاعات و …

qje.iau-tnb.ac.ir/article_525972.html

Cached

Translate this page
by ابراهیمی – ‎2016
هدف: هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه کارآفرینی سازمانی و مدیریت دانش متخصصان علم اطلاعات و دانششناسی شاغل در 13 کتابخانه دانشکدههای دانشگاه شیراز در سال 1392 است. روش پژوهش: این پژوهش، از دیدگاه هدف، در گروه تحقیقات بنیادی و از دورنما روش، در گروه تحقیقات همبستگی قرار می‌گیرد. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شامل، …

[PDF]نقش مؤلفه های دانش سه گانه بر نیّت کارآفرینانه دانشجویان رشته های کشاو

itvhe.areo.ir/article_101386_f1a2af6b07451ac1c91e519172090b9…

Cached

Similar

Translate this pageکارآفرینـی در قالـب واحـد درسـی و غیر درسـی در حـال اجرا. اسـت. بـا ایـن وجود، پرسشـی کـه مطرح اسـت، این اسـت که. آیـا مؤلفه هـای دانـش سـه گانه )نظـری، عملـی و سـازگاری(. تأثیـری در نیـت کارآفرینانـه دانشـجویان دارنـد؟ از ایـن رو،. هـدف اصلـی ایـن پژوهـش، بررسـی نقـش مؤلفه هـای دانـش. سـه گانه بـر نیـت کارآفرینانـه دانشـجویان کشـاورزی …

[PDF]مديريت و كـارآفريني

download.sama-isf.ir/papers/group3/Booklet1%20(2)۲.pdf
May 7, 2015 – اهمیت ایجاد رشته مدیریت خالقیت ونوآوری باهدف تربیت مدیران متخصص)خالق،نوآور. وکارآفرین( دردانشگاه پیام نورتهران واحد غرب. —————————. 107. بررسی ا. رتباط فنون بازاریابی اینترنتی در تأمین مالی بانکداری اینترنتی. ———. -. –. 111. } بررسی تأثیر. استراتژی مدیریت دانش. بر. فرایند خلق دانش و …

ششمین کنفرانس مدیریت دانش – Symposia.ir

https://www.symposia.ir/IKMC06

Cached

Translate this pageششمین کنفرانس مدیریت دانش در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۲ تا ۷ اسفند ۱۳۹۲ توسط موسسه اطلاع رسانی نفت – گاز و پتروشیمی در شهر تهران برگزار گردید. اهداف کنفرانس: – آشکار نمودن ضرورت و نقش سرنوشت ساز مدیریت دانش سازمانی در آینده سازمانها – تبادل دانش و تجربیات اندیشمندان و شرکتهای صاحب تجربه در زمینه مدیریت دانش – تشویق …

بررسی تأثیر گرایش‌های کارآفرینانه مدیران بر مدیریت دانش در کسب و …

obs.sinaweb.net/article_18886.html

Cached

Translate this page
by بهمنی – ‎2016
آقاجانی، حسنعلی و گنجهخور، زیبا (1389)، تبیین نقش ویژگیهای روانشناختی کارآفرینان بر فرایند کارآفرینی مستقل، پژوهشنامه مدیریت تحول 2(4): 118- 140. نیکومرام، هاشم و حیدرزاده، کامبیز (1385)، ارزیابی نقش گرایش کارآفرینانه، ساختار سازمانی و بازارگرایی بر عملکرد کسبوکار شرکتهای تولیدی (شرکتهای پذیرفتهشده در …

فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی – فهرست مقالات

https://jed.ut.ac.ir/?_action=article&kw=9557…کارآفرینی…

Cached

Similar

Translate this pageبررسی تأثیر ظرفیت جذب دانش بر کارآفرینی سازمانی (مورد مطالعه: شرکت‌های مستقر در شهرک علمی- تحقیقاتی استان اصفهان). دوره 9، شماره … بررسی تأثیر جو کارآفرینی سازمانی بر نوآوری (مورد مطالعه: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) … تأثیر اقدامات مدیریت راهبردی بر کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: شرکت سرمایه‌گذاری مهدتابان).

تأثیر سرمایة اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی – مدیریت سرمایه اجتماعی

https://jscm.ut.ac.ir/article_62097.html

Cached

Translate this page
by منتظری – ‎2016
احمدی، سید علی‌اکبر، نظری‌زاده، امیرعباس، سپهوند، رضا و نظرپوری، امیرهوشنگ (1392). بررسی رابطة سرمایة روان‌شناسی و کارآفرینی سازمانی در میان کارکنان پلیس فرودگاه‌های کشور. فصل‌نامة دانش انتظامی، سال 15، شمارة 4، صفحات 78-60. 2.اسدی، نوید و مرادی، آرام (1392). بررسی رابطة بین سرمایة اجتماعی و کارآفرینی سازمانی در وزارت …

پرتال جامع علوم انسانی – بررسی نقش مدیریت دانش و نوآوری در عملکرد …

www.ensani.ir/fa/content/347908/default.aspx

Cached

Similar

Translate this pageتحقیقات نشان می دهد که مدیریت دانش و نوآوری بر عملکرد سازمان ها به طور مستقیم یا غیر مستقیم تأثیر می گذارد. هدف این پژوهش بررسی نقش مدیریت دانش و نوآوری بر عملکرد سازمان مورد مطالعه است. جامعه آماری این پژوهش، تعداد 100 نفر از کارکنان مرکز رشد و فناوری و کارآفرینی دانشگاه شهید بهشتی می باشد. داده های این پژوهش از طریق …

بررسی رابطه مدیریت دانش با عملکرد سازمانی در سازمان های پروژه‌ محور

https://www.tpbin.com/journal-article/00312

Cached

Translate this pageهدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه میان مدیریت دانش و عملکرد سازمانی در شرکت ها و سازمان های پروژه محور است. … دولتی، مدیریت بازرگانی، مدیریت صنعتی، مدیریت مالی، مدیریت گردشگری، مدیریت فناوری اطلاعات، مدیریت منابع انسانی، مدیریت توسعه، کارآفرینی و مدیریت کسب و کار، مدیریت بیمه، مدیریت دانش و مطالعات میان رشته‌ای.

[PDF]آزمون مدل ساختاری فرهنگ سازمانی و فرایند مدیریت دانش با عملکرد سازمان

journalie.ir/article-1-196-fa.pdf

Cached

Translate this pageهدف این مطالعه بررسی نقش فرهنگ سازمانی و فرآیندهای مدیریت دانش بر عملکرد با تأکید بر نقش میانجی نوآوری سازمانی بود. روش انجام پژوهش … یافته ها نشان داد که فرآیندهای مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی تأثیر مثبت و معنی داری بر نوآوری سازمانی دارد و نوآوری. هم تأثیر …. درباره تبادل دانش و کارآفرینی در دانشگاه، صنعت و دولت را.

مدیریت دانش – دانلود مقاله ISI

shop.tarjomeplus.com/Tag/مدیریت%20دانش

Cached

Translate this pageیافته های این بررسی ، روابط مختلف سرمایه اجتماعی را شناسایی کرده، و فرضیه ما را تایید کرد که سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش و کاربرد آن تاثیر می گذارد. همچین نشان می دهیم که سرمایه اجتماعی و گرایش به کارآفرینی به طور کامل با مدیریت دانش رابطه دارد. مفاهیم مدیریت صنعت گردشگری و مدیران شرکت های کوچک متوسط برای …

ظرفیت جذب دانش – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/dashboard?q=ظرفیت+جذب+دانش…

Cached

Similar

Translate this pageبررسی تاثیر ظرفیت جذب دانش بر عملکرد پروژه با نقش تعدیل گری مدیریت منابع انسانی ( مورد بررسی : کارکنان شرکت ایران خودرو) …. بررسی اثر ظرفیت جذب و متغیرهای فناورانه بر روی عملکرد سازمانی با میانجیگری کارآفرینی شرکتی (مورد مطالعه: بانک ملت) …

[PDF]ﻧﻘﺶ داﻧﺶ ﭘﻴﺸﻴﻦ در ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ ﻫﻮﺷﻴﺎري ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﺎﻧﻪ و ﻫ – مجله پیاورد سلامت

payavard.tums.ac.ir/article-1-5525-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageي ﻣ. ﻬﻢ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﻤﻲ وﺟﻮد دارد، اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺟﻨﺒﻪ. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داﻧﺶ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺑﺮ. ﻫﻮﺷﻴﺎري ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﺎﻧﻪ و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻓﺮﺻﺖ. ﻫﺎي ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . روش ﺑﺮرﺳﻲ. : اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﻧﻮع ﻛﺎرﺑﺮدي و … ﻧﻈﻴﺮ. اﻗﺘﺼﺎد،. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. و. رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ. ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و ﻣﻲ. ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺼﻞ. ﻣﺸﺘﺮك اﻳﻦ ﻋﻠﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ. ﮔﺮدد. 2(. و. ). 1. اﻳﺠﺎد. و. رﺷﺪ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ. *. ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل.

بررسی تأثیر مدیریت جهادی بر آموزش کارآفرینی در دانشگاهها

www.ipoba.ir/article_45798.html

Cached

Translate this pageپرسشنامه مورد استفاده در مدیریت جهادی شامل بخش رویکردی، مدیریتی، انسانی و ساختاری می‌باشد؛ و سنجش آموزش کارآفرینی نیز دارای سه بعد؛ نگرشی، دانش و مهارتی می‌باشد که از پایایی بالایی برخوردار بودند. همچنین برای بررسی مدل مفهومی از روش معادلات ساختاری و از نرم‌افزار اسمارت پی ال اس و نرم‌افزار لیزرل استفاده شده است. یافته‌ها …

[PDF]تأثير هوش اجتماعی بر كارآفرینی اجتماعی )مطالعه موردی: مدیران بسيج استا

journals.ihu.ac.ir/index.php/bsrq/article/download/7876/3212

Cached

Similar

Translate this page
by مرادی پردنجانی – ‎2016
فصل نامه توسعه کارآفرينی،تأثیرگذار بر پیدایش فعالیت های کارآفرینی اجتماعی. سال 5، جلد 2 .2. بررسی رابطه هوش آقااحمدی، قربان علی؛ حليمی، صبورا؛ کيادليری، ليال )1392(. .اجتماعی با مهارت های کارآفرینی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد چالوس. کنفرانس ملی کارآفرينی و مديريت کسب وکارهای کارآفرين و دانش بنيان. دانشگاه.

مطالعات مدیریت و کارآفرینی بهار 1396، دوره سوم – شماره 1/1 – پایگاه …

https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/75166

Cached

مجله مطالعات مدیریت و کارآفرینی بهار 1396، دوره سوم – شماره 1/1.

بررسی رابطه اقتصاد مقاومتی، گرایش کارآفرینانه و مدیریت دانش

ipom.journals.pnu.ac.ir/article_479_110.html

Cached

Similar

Translate this pageدر همین امتداد، این مقاله به بررسی ارتباط بین اقتصاد مقاومتی،گرایش کارآفرینانه و مدیریت دانش پرداخته است. به همین منظور با استفاده از مبانی نظری موجود، ابعاد مدیریت دانش، اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی احصاء شده و با استفاده ازاستراتژی پیمایش، از این ابعاد پرسشنامه‌ای برای گردآوری اطّلاعات در میان100 نفراز کارآفرینان و …

نقش واسطه‌ای مدیریت دانش در ارتباط میان رهبری تحول‌آفرین و نوآوری سازمانی

ijpa.srbiau.ac.ir/?_action=articleInfo&article=9864

Cached

Translate this page
by فرزانه – ‎2016
در این تحقیق تاثیر رهبری تحول‌گرا به عنوان یکی از رویکردهای نوین رهبری در سازمان و همچنین مدیریت دانش به عنوان یکی از محرک‌های اصلی عملکرد سازمانی بر افزایش نوآوری … هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش واسط مدیریت دانش در ارتباط میان سبک رهبری تحول‌آفرین و نوآوری سازمانی است. … اراﺋﻪ ﻣﺪل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ.

بررسی تأثیر کیفیت آموزش دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی

https://profdoc.um.ac.ir/paper-abstract-1042310.html

Cached

Translate this page
by کاظمی – ‎2014
اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی (رویکردی بر مدیریت و حسابداری) , 2014-02-13 … با نظر به اهمیت کارآفرینی در اقتصاد دانش و نقش تعیین کننده آموزش در ارتقاء آن، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر کیفیت آموزش دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در پرورش و توسعه قابلیت های کارآفرینی سرمایه-های انسانی …

بررسی رابطه مدیریت دانش با کارآفرینی سازمانی و خلاقیت کارکنان در …

apd.tabriz.ir/…/بررسی-رابطه-مدیریت-دانش-با-کارآفرینی-سازمانی…

Cached

Similar

Translate this pageApr 27, 2015 – چکیده. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه مدیریت دانش با کارآفرینی سازمانی و خلاقیت کارکنان در سازمان ورزش شهرداری تبریز است. روش تحقیق پژوهش حاضر، توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه کارکنان شاغل در سازمان ورزش شهرداری تبریز(65=N ) تشکیل می دهند. با توجه به اینکه حجم نمونه آماری …

تاثیر سلامت سازمانی بر کارآفرینی سازمانی، نقش … – مدیریت نوآوری

www.nowavari.ir/article_14835.html

Cached

Similar

Translate this pageمفهوم سلامتی در یک سازمان توجه را به شرایطی جلب می‌کند که رشد و توسعه سازمان را تسهیل می‌نماید و یا موجب پویایی‌های سازمانی می‌شود. سلامت سازمانی تنها شامل توانایی سازمان برای انجام وظایف به طور موثر نیست، بلکه شامل توانایی سازمان برای رشد و بهبود مداوم است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر سلامت سازمانی بر کارآفرینی سازمانی با …

دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده مدیریتی – ترجمه فا

tarjomefa.com/جدیدترین-مقالات-انگلیسی-مدیریت

Cached

Similar

Translate this pageگزارشات پایداری در سازمان های بخش دولتی: بررسی ارتباط بین فرایند گزارشگری و مدیریت تغییر سازمانی جهت پایداری (نشریه الزویر) Sustainability reporting in public sector …. تاثیر مدیریت درامد ها بر میزان افشاگری و عملکرد صحیح مالی: سندی از شرکت های فهرست شده در هنگ کنگ (نشریه الزویر) The Impact of Earnings …

همايش های اخير ليست مقالات همايش اولین همایش ملی دانشگاه، محور توسعه با …

mcl.isc.gov.ir/articlesList.aspx?…اولین%20همایش%20ملی%20دانشگ…

Cached

Translate this page4, بررسی تأثیر گرایش کارآفرینانه بر بی‌تفاوتی سازمانی (مورد مطالعه: یک مؤسسه اعتباری در شهر مشهد)_ مقاله شفاهی, بيشتر … 6, کارآفرینی و کارآفرینی دانشگاهی_ مقاله پوستری, بيشتر … 24, بررسی رابطه بین مدیریت دانش منابع انسانی با یادگیری سازمانی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان نقده_ مقاله پوستری, بيشتر.

[XLS]Sheet1 – ISC

conf.isc.gov.ir/filefordownload/files/management.xlsx

Cached

Translate this page84, MA93, تاثیر رویه¬های مدیریت کیفیت (بهبود مستمر) بر خلق دانش (موردکاوی شرکت مخابرات هرمزگان), آرش بخشا1، ایمان بلوری2 و میلاد غلام نژاد3. 85, MA504, بررسی ارتباط بین دولت ، صنعت و دانشگاه و تاثیر آن بر کارآفرینی, آرمان علائی 1هادی حسينی. 86, MA111, تا ثيرسبک مديريت مشارکتی مديران بر رضا يت شغلی …

 

گروه بازاریابی تلگرام

لینک گروه بازاریابی تلگرام

گروه بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی شبکه ای

گروه های بازاریابی در تلگرام

پشتیبانی 24 ساعته آنلاین  در صورت وجود مشکل در روند دانلود و خرید هر کدام از فایل های این سایت  با    09214087336 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇برای دانلود فایل  روی لینک زیر کلیک نمایید👇👇👇👇👇👇👇👇👇

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *