بررسی تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی از دیدگاه کارکنان وزارت صنایع

هدف از مقاله بررسی تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی از دیدگاه کارکنان وزارت صنایع می باشد

 

گروه بازاریابی تلگرام

لینک گروه بازاریابی تلگرام

گروه بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی شبکه ای

گروه های بازاریابی در تلگرام

پشتیبانی 24 ساعته آنلاین  در صورت وجود مشکل در روند دانلود و خرید هر کدام از فایل های این سایت  با    09214087336 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇برای دانلود فایل  روی لینک زیر کلیک نمایید👇👇👇👇👇👇👇👇👇

لینک منبع و پست :

بررسی تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی از دیدگاه کارکنان وزارت صنایع


http://lono.fileina.com/product-74868-بررسي-تاثير-مديريت-دانش-بر-کارآفريني-سازماني-از-دي.aspx

بررسی تأثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی از دیدگاه کارکنان …

cs.shahed.ac.ir/browse.php?a_id=838&sid=1&slc_lang=fa

Cached

Similar

Translate this pageامیرخانی طیبه، آغاز عسل، عبدالله‌پور مونا. بررسی تأثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی از دیدگاه کارکنان (مورد مطالعه: وزارت صنایع). راهبردهای بازرگانی-دانشور رفتار سابق-. ۱۳۹۰; ۱ (۴۷) :۲۹۵-۳۰۸. URL: http://cs.shahed.ac.ir/article-۱-۸۳۸-fa.html. بررسی تأثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی از دیدگاه کارکنان (مورد مطالعه: …

مقاله بررسی تاثیر مدیریت دانش سازمانی بر بهبود نظام ارزیابی عملکرد …

https://www.civilica.com/Paper-IRIMC07-IRIMC07_086=بررسی-…

Cached

Translate this pageبررسی تاثیر مدیریت دانش سازمانی بر بهبود نظام ارزیابی عملکرد از دیدگاه کارکنان دانشی مدیران و کارشناسان شرکت ملی صنایع پتروشیمی NPC. اعتبار موردنیاز: ۱ | تعداد صفحات: ۲۲ | تعداد نمایش خلاصه: ۲۰۳۸ | نظرات: ۰. سرفصل ارائه مقاله: مدیریت دانش و اطلاعات. سال انتشار: ۱۳۸۸. نوع ارائه: شفاهی. محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین …

[PDF]ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي

jaeer.srbiau.ac.ir/article_7068_ad972db856840e81484b52ee4c035…

Cached

Similar

Translate this pageJul 22, 2014 – 79. ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز. ﻛﻤﻚ. /. ﺣﻤﺎﻳﺖ. : ﻛﻤﻚ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ. ﻛﺎرﻛﻨﺎن. ﺑﺮاي. ﺗﻜﻤﻴﻞ و. اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺑﻮدن در ﻛﺎر ﺧﻮد. ﺑﻪ. آن. ﻧﻴﺎز. دارﻧﺪ … Asoh et al., 2007; Lin, 2007; Ramachandran,. 2010; Yang et al., 2010; Allameh et al.,. 2011. ). در ﻣﻮرد. اﺑﻌﺎد و ﻣﺆﻟﻔﻪ. ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ. دﻳﺪﮔﺎه. ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ اراﻳﻪ ﺷﺪه.

[PDF]ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار در اﯾﺠﺎد ﻧﻮآوري،ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﮐﺎرآﻓﺮ

www.yu.ac.ir/…/عوامل_تاثیر_گذار_در_ایجاد_نو_آوری_6072.pdf

Cached

Similar

Translate this pageﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار در اﯾﺠﺎد ﻧﻮآوري،ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ. ﺗﺤﻘﯿﻖ. ﻣﻮردي. : ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﭙﮑﻮ. ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﮐﺎﻇﻤﯽ. داﻧﺸﺠﻮي. دﮐﺘﺮي. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. ﮐﺴﺐ. و. ﮐﺎر،. داﻧﺸﮕﺎه. ﺻﻨﺎﯾﻊ. و. ﻣﻌﺎدن،. واﺣﺪ. اﻟﺒﺮز … وﺟﻮدي. ﺷﺎن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ. اى ﭘﺮورش. ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از داﻧﺶ، ﺗﺨﺼﺺ، ﻣﻬﺎرت و از ﻫﻤﻪ. ﻣﻬﻢ. ﺗﺮ، ﺗﻮاﻧﺎﯾﻰ ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻼق ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ . در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ. و ﺻﻨﻌﺘﯽ. ﺣﻔﻆ ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻧﻮآوري اﺳﺖ. (. اﻋﺮاﺑﯽ. ) [1].

تأثیر توانمندسازهای مدیریت دانش روی توانمندی کارکنان شرکت‌های کوچک …

ormr-old.modares.ac.ir/article_12020.html

Cached

Similar

Translate this page
by مدهوشی – ‎2014
امروزه توانمندسازی به عنوان یکی از ابزارهای سودمند ارتقای کیفی کارکنان و افزایش اثربخشی سازمانی تلقی می‌شود. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر توانمندسازهای مدیریت دانش بر توانمندی کارکنان به‌واسطه متغیر فرآیند مدیریت دانش از دیدگاه مدیران شرکت‌های کوچک و متوسط شرق استان مازندران می‌باشد. جامعه آماری پژوهش، شرکت‌های …

[PDF]بررسی تأثیر رفتار تسهیم دانش بر عملکرد سازمانی(مطالعه موردی: سازمان …

jipm.irandoc.ac.ir/article-1-2916-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageدﮐﺘﺮى ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﺻﻨﺎﯾﻊ؛ ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ و. ﺑﻬﺮه ورى؛ اﺳﺘﺎد؛ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻣﺎﻟﮏ اﺷﺘﺮ؛ peyman_akv@yahoo.com ﭘﺪﯾﺪآور راﺑﻂ. ﺑﺮرﺳﻰ ﺗﺄﺛﯿﺮ رﻓﺘﺎر ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد. (ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻣﻮردى: ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎﯾﻰ اﯾﺮان) ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ. ﻣﺮﯾﻢ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﯿﺎن. ﭘﯿﻤﺎن اﺧﻮان. ﯾﮑــﻰ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫــﺎى اﺻﻠــﻰ در ﺣــﻮزة ﻣﺪﯾﺮﯾــﺖ داﻧــﺶ، ﻓﺮاﯾﻨــﺪ ﺑــﻪ ﭼﮑﯿــﺪه: اﺷـﺘﺮاك ﮔﺬارى داﻧـﺶ اﺳـﺖ، زﯾـﺮا از ﻃﺮﯾـﻖ آن ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ در ﺟﻬـﺖ. ﺑﻬﺒـﻮد ﻣﺰﯾـﺖ …

پایان نامه بررسی ارتباط میان مولفه های مدیریت دانش با نوآوری سازمان

www.rasathesis.ir/…/پایان-نامه-بررسی-ارتباط-میان-مولفه-های-مدیر…

Cached

Translate this pageپایان نامه بررسی ارتباط میان مولفه های مدیریت دانش با نوآوری سازمان دانشکده مدیریت و حسابداری – گروه مدیریت بازرگانی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) فهرست مطالب … همچنین از دیدگاه کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان گیلان، تمامی مولفه های مدیریت دانش در سازمان مذکور از وضعیت نسبتا مطلوبی برخوردار است.

Images for ‫بررسی تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی از دیدگاه کارکنان وزارت صنایع‬‎

More images for بررسی تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی از دیدگاه کارکنان وزارت صنایعReport imagesThank you for the feedback. Report another imagePlease report the offensive image. CancelDone(function(){if(!document.querySelector(“#taw”).clientHeight&&!document.querySelector(“#topstuff”).clientHeight)for(var a=document.querySelector(“#rso”).children,b=0;b<a.length;++b)if(0<a[b].clientHeight){var c=a[b].querySelector("div g-section-with-header");c&&(c.style.marginTop=0);break};}).call(this);

[PDF]بررسی عوامل سازمانی مؤثر بر اشتراک‌ دانش از دیدگاه اعضای هیأت علمی

jha.iums.ac.ir/article-1-1502-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageﺑﺮرﺳﯽ. ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ. ﻣﺆﺛﺮ. ﺑﺮ. اﺷﺘﺮاك. داﻧﺶ. از. دﯾﺪﮔﺎه اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ. ﻟﯿﻼ ﻧﻌﻤﺘﯽ اﻧﺎرﮐﯽ. 1. /. ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻧﻮﺷﯿﻦ ﻓﺮد. 2. ﭼﮑﯿﺪه. ﻣﻘﺪﻣﻪ: اﺷﺘﺮاك. ﮔﺬاري ﻣﺆﺛﺮ داﻧﺶ ﻣﯿﺎن اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ. رﺷﺘﻪ. ﭘﺰﺷﮑﯽ … ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ و اﻫﻤﯿﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ. ﺷﻮد در اﺳﺘﻘﺮار. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺑﻪ. ﺷﮑﻞ ﻋﺎم و اﺷﺘﺮاك داﻧﺶ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﺎص ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻫﻤﻪ. ﺟﺎﻧﺒﻪ. اي.

[XLS]ليست پايان نامه هاي ارشد مديريت – دانشگاه اصفهان

ui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub3/Azadegan/arshademodiryat.xls

Cached

Similar

Translate this page30, 30, علل نارساییهای مراکز اطلاع رسانی از دیدگاه استفاده کنندگان اطلاعات, حمید کاظمی, دکتر مهدی ابرزی, 1376. 31, 31, بررسی اثرات فشار روانی ناشی از عوامل سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان شرکت برق منطقه ای زنجان, ابوالفضل مقدم, دکتر مهدی جمشیدیان, 1377. 32, 32, ارزیابی تاثیر مدیریت مشارکتی بر اثر بخشی کارکنان در …

هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش

https://www.symposia.ir/IKMC08

Cached

Translate this pageدبیرخانه کنفرانس ملی مدیریت دانش با توجه به چنین دیدگاهی و همچنین رسالت کنفرانس، که ترویج مبحث مدیریت دانش در کشور و ایجاد فرصتی برای تبادل اندیشه‌ها و تجارب در ….. بررسی اثر به کارگیری استراتژی های مدیریت دانش بر بهره وری سازمانی کارکنان از طریق نقش متغیر میانجی نوآوری (نمونه موردی:شرکت گاز استان خورستان).

[PDF]سازمانی )بررسی نقش نوآوری تأثیر سیستم مدیریت دانش بر یادگیری …

jks.atu.ac.ir/article_2696_84a6240bddbcdb90cb332b1140c80f54….

Cached

Translate this page
by مصباحی جهرمی – ‎2016
تأثیر سیستم مدیریت دانش بر. نوآوری. سازمانی )بررسی نقش. یادگیری سازمانی(. نگارالسادات مصباحی جهرمی. 1. مرضیه ادیب زاده. 2. مطالعات دانش. شناسی …. پژوهش باا توجاه باه قابلیات. هاای. سازمانی. فرايند مديريت دانش برمبنای. ديدگاه گلد و ديگران ). 0224. ( و کويی و همکااران. ) 0225. (. موردبررسی. قرار می. گیرد. دراکر. بر. اين. باور.

تحقیقات کارآفرینی – دانشگاه علم و صنعت ایران – مرکز کارآفرینی

karafarini.iust.ac.ir/page/5497/تحقیقات-کارآفرینی

Cached

Similar

Translate this pageمطالعه و بررسی فرآیند ایجاد کسب و کار توسط کارآفرینان و ارائه الگوی رفتاری آنان در صنایع مختلف؛ … -بررسی نقش ساختارهای حقوقی و قانونی در توسعه کارآفرینی؛ … بررسی استراتژی های کارآفرینی سازمانی در رشد و بقای شرکتها، رابطه مدیریت، رهبری و فرهنگ در مؤسسات کارآفرین، نقش تیم مدیریت در کارآفرینی (سازمانی)؛

[XLS]مدیریت دولتی – دانشگاه شهید بهشتی

https://www.sbu.ac.ir/Cols/FMA/Documents/…/مدیریت%20دولتی.x…

Cached

Similar

Translate this page18, 16, جلالی ، محمدمهدی, 1377, قوچانی ، فرخ, بررسی تأثیرات نگرشهای شغلی بر عملکرد کارکنان عملیاتی بیمارستانهای شبکه بهداشت درمان و علوم پزشکی ….. 152, 150, تفوق،منا, 1386, قوچانی،فرخ, بررسی و تعیین ویژگیهای اساسی فرهنگ سازمانی و رابطه آن با مدیریت دانش از دیدگاه اساتید مدیریت دانشگاههای دولتی تهران, 621.

دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده مدیریتی – ترجمه فا

tarjomefa.com/جدیدترین-مقالات-انگلیسی-مدیریت

Cached

Similar

Translate this pageجدیدترین مقالات انگلیسی مدیریت با ترجمه : دانلود رایگان مقاله انگلیسی و نمونه ترجمه + خرید ترجمه آماده تایپ شده با فرمت ورد رشته های مدیریتی. … گزارشات پایداری در سازمان های بخش دولتی: بررسی ارتباط بین فرایند گزارشگری و مدیریت تغییر سازمانی جهت پایداری (نشریه الزویر) Sustainability reporting in public sector …

دانلود مقالات پنجمین همایش (همایش سال 95) – همایش

hamayesh.irantvto.ir/index.php?option=com_content…id…

Cached

Similar

Translate this page0109-بررسی نقش آموزش های فنی وحرفه ای غیررسمی در حوزه صنعت در بهبود کسب وکار در خراسان شمالی · 0111-بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی در پیاده‌سازی مدیریت دانش دراداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان ایلام · 0115-بررسی شاخص‌های مهارت ارتباطی مدیران و نقش آن در رضایت شغلی کارکنان مرکز تربیت مربی کرج · 0116-طراحی مدل …

رابطه بین تعهد سازمانی و کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: کارکنان حوزه …

ut.ac.ir/…/رابطه-بین-تعهد-سازمانی-و-کارآفرینی-سازمانی-مطالعه-م…

Cached

Translate this pageدر این پژوهش رابطه تعهد سازمانی و کارآفرینی سازمانی بررسی می¬شود. تعهد سازمانی از دیدگاه آلن و مایر با ابعاد (عاطفی، مستمر و تکلیفی) و کارآفرینی سازمانی با ابعاد (نوآوری، ریسک¬پذیری و پیش¬فعالی) در نظر گرفته شده است. جامعه آماری پژوهش شامل تمام کارکنان معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی …

[PDF]به نام خدا کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت برنامه زمانبندی ارائه مقاالت

conf.isc.gov.ir/FileForDownload/files/time_ma(1).pdf

Cached

Translate this pageکارآفرینی کشاورزی را افزایش دهیم ؟ سمیه سادات مرشدی. اصطهباناتی. Ma111 11:01 – 11:01. بررسی تاثیر بازاریابی رابطه ای بر قصد خرید )مطالعه موردی: آژانس های مسافرتی شهرهای بوشهر و شیراز(. عاطفه شکاری ، فرج اله رحیمی. ، سیروس کراهی مقدم. MA110 11:01 – 11:11. بررسی کارایی سرمایه فکری در صنعت خودرو و ساخت. قطعات.

[PDF]اينجا – سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

irantvto.ir/uploads/نتایج_داوری_چکیده_مقالات.pdf

Cached

Similar

Translate this pageبررسی نقش آموزش های فنی وحرفه ای غیررسمی در حوزه صنعت در بهبود کسب وکار در خراسان شمالی. 109 stei5-. *. مهارت آموزی، توسعه کارآفرینی، اشتغال در برنامه ششم. 110 stei5-. *. بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی در پیاده سازی مدیریت دانش دراداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان ایالم. 111 stei5-. *. شناخت فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون …

مدیریت ورزشی – دومین همایش ملی کاربرد علوم ورزشی در سلامت

sportconf.shirazu.ac.ir/مدیریت-ورزشی/

Cached

Translate this pageFeb 13, 2018 – ۱۱۸, بررسی کیفیت خدمات سالن های والیبال شهر شیراز مبتنی بر مدل سروکوال, احسان رستگار, پوستر. ۱۲۸, بررسی محدودیت های موجود در فرآیند جذب اسپانسر های اقتصادی در صنعت ورزشی استان فارس از دیدگاه اسپانسر های فعال در این حوزه, احسان رستگار, پوستر. ۱۳۶, تعیین تأثیر اعتماد سازمانی بر عملکرد شغلی …

اخبار – اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد …

cong-odi.mums.ac.ir/fa/news.php?rid=35

Cached

Translate this pageFeb 26, 2018 – نرم افزار مدیریت همایش و کنفرانس. … بررسی رابطه بین هوش سازمانی و کارآفرینی سازمانی در کارکنان حوزه ستادی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس. HN10101200157. فرسودگی شغلی و علل آن در …. بررسي ديدگاه كارمندان درمورد تاثير آموزش بر بهره وري در دانشگاه علوم پزشكي سبزوار در سال 93. HN10100160011.

[DOC]بهره وری نیروی انسانی – مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی

tosea.mui.ac.ir/sites/tosea.mui.ac.ir/files/bahrevari.docx

Cached

Similar

Translate this pageبه همین منظور شناخت عوامل مؤثر بر عملکرد کارکنان یکی از اهداف بهسازی نیروی انسانی در مدیریت بخش های دولتی است که برای سنجش دانش، توانایی، انگیزش، رفتار … در ابتدا به بررسی عوامل افزایش کارایی کارمندان در باب مدیریت پرداختیم، سپس از دو عامل اصلی ایجاد انگیزه و خلاقیت در بین نیروهای انسانی و نقش تأثیرگذار مدیران …

رئیس دبیرخانه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

www.iausari.ac.ir/Public/WebSite_Menu_Content/DMC.aspx?…

Cached

Translate this pageبررسی عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت آموزش عالی در دوره تحصیلات تکمیلی از دیدگاه دانشجویان این مقطع(1389) با اعتبار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا. ارائه مدل عملی به منظور پیاده سازی مدیریت دانش و تأثیر آن بر واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران (1389) با اعتبار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری. شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر …

دانلود کتاب های الکترونیک مقاله جزوه منبع علمی و پژوهشی مدیریت|دولتی …

https://parsproje.com/pn/92-mo.html

Cached

Similar

Translate this pageSA103- بررسی رابطه بین استرس شغلی و تعهد سازمانی با رضایت شغلی در کارکنان اداره برق (همراه با فایل SPSS) … SA106- مقاله بررسی رابطه بین مدیریت دانش و خلاقیت در دانشگاه پیام نور … SA84-تأثیر بکارگیری سیستم های اطلاعاتی مکانیزه در تصمیم گیری مدیران مراکز آموزشی مدیریت دولتی از دیدگاه مدیران و کارشناسان.

مقالات ISI مدیریت دانش : 51 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

isiarticles.com › دسته بندی موضوعی مقالات ISI › سازمان و مدیریت

Cached

Similar

Translate this pageسازمان‌های کنونی، اهمیت‌ بیشتری جهت درک، انطباق‌پذیری و مدیریت تغییرات محیط پیرامون قائل شده و در کسب و به کارگیری‌ دانش و اطلاعات روزآمد به منظور بهبود عملیات و ارائه خدمات و محصولات مطلوبتر به … به عبارت دیگر هدف نهایی مدیریت دانش شامل تسهیم دانش‌ میان کارکنان به منظور ارتقاء ارزش افزوده دانش موجود در سازمان‌ می‌باشد.

بررسی تأثیرساختار سازمانی بر روحیه کارآفرینی کارکنان شعب بانک …

download-thesis.com/…/بررسی-تأثیرساختار-سازمانی-بر-روحیه-…

Cached

Translate this pageهدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر ساختار سازمانی بر روحیه کارآفرینی کارکنان شعب بانک ملی استان اصفهان می باشد. جامعه آماری این تحقیق، ….. علیشاهی، آیدن (1391). بررسی اثر عوامل درون سازمانی بر عملکرد سازمان با در نظر گرفتن نقش مدیریت دانش، دوفصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، سال چهارم.

مدیریت منابع انسانی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

https://fa.wikipedia.org/wiki/مدیریت_منابع_انسانی

Cached

Similar

Translate this pageهمچنین مدیریت منابع انسانی به روابط صنعتی توجه دارد، که همان تعادل در اعمال سازمانی با قوانین ناشی از بحث‌های بین کارکنان و مدیران و قوانین دولتی می‌باشد. … ابتدا تحت تأثیر کارهای معاملاتی، مانند سازمان حقوق و مزایا بود، اما با توجه به جهانی شدن، تقویت شرکت‌ها، پیشرفت تکنولوژی، و تحقیقات بعدی، اکنون مدیریت منابع انسانی …

[PDF]تبیین رابطه و تاثیر هوش سازمانی و سرمایه فکری بر قابلیت های …

journalie.ir/article-1-38-fa.pdf

Cached

Translate this pageدانشیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان. تاریخ دریافت: ۹۲/۹/۱۲. تاریخ پذیرش: ۹۳/۴/۲۰. چکیده. این مقاله که به تبیین تأثیر هوش سازمانی و سرمایه فکری بر قابلیت های کارآفرینی دانش اعضای هیأت علمی پرداخته است،. درصد است تا رابطه هوش سازمانی و سرمایه فکری را با قابلیت های کارآفرینی دانش مورد بررسی قرار دهد.

[PDF]بررسی رابطه بین هوش سازمانی و کارآفرینی در … – فصلنامه رشد فناوری

roshdefanavari.ir/WebUsers/rf/UploadFiles/OK/139305776-F.pdf

Cached

Similar

Translate this pageبه پيش بيني معنادار گرايش به کارآفريني. سازماني مي باشد. بنابراين توسعه ظرفيت. هوش سازماني مي تواند در افزايش گرايش به. کارآفريني سازماني مؤثر واقع شود. رحيمی و دميرچی )1389( در پژوهشی. تحت عنوان "بررسي تأثير هوش سازماني بر. کارآفريني سازماني کارکنان کشت و صنعت. و دامپروري مغان" به بررسي تأثير هوش.

[PDF]فرهنگ سازمانی های تصمیم گیری و اعتماد سازمانی با تاکید بر بررسی …

jpe.mazums.ac.ir/article-1-88-fa.pdf

Cached

Translate this pageزمستان. 1395. 16. بررسی رابطه مدل. های تصمیم گیری و اعتماد سازمانی با تاکید بر. فرهنگ سازمانی. )مطالعه موردی آموزش و پرورش استان مازندران(. علی گل. افشانی ). Ph.D Student … های با فرهنگ کارآفرینی بین مدل تصمیم. گیری مرحله ….. که به بررسی تاثیر مدیریت دانش در تصمیم های )انضباطی، پرورشی، مالی و اداری و. آموزشی( انجام …

حبيب الله سالارزهي – University of Sistan & Baluchestan

astaff.usb.ac.ir/Default.aspx?ID=931&Culture=fa-ir

Cached

Similar

Translate this pageبررسي و رتبه بندي جايگاه ابزارهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات در مديريت بحران بلاياي طبيعي در ايران … ارائه مدل مفهومی جهت شناسایی عوامل ساختاری موثر بر توسعه کارآفرینی سازمانی در شرکت های کوچک و متو سط دانش بنیان …. ارزیابی نظام مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری از دیدگاه کارکنان و مشتریان بانک¬های ملی زاهدان.

[PDF]پایان وامه های دفتر مطالعات ، تحقیقات ي ظرفیت سازی – گمرک

www.irica.gov.ir/Portal/file/?25859/ليست-پايان-نامه-ها.pdf

Cached

Translate this pageرشته تحصیلی. الف ا بررسی تاثیر عوامل درون سازمانی و بهره وری در گمرک بندرانزلی. دکتر حقیقی. واحد رشت. ۱۳۷۰. على كمالی. کارشناسی ارشد. مدیریت صنعتی … مدیریت بازرگانی. اقتصادی. پژوهشگری علوم. الف. ۷ سنجش میزان رضایت شغلی کارکنان ستاد مرکزی گمرک ایران. دکتر ساروخانی آزاد رودهن. ۱۳۷۷. فرشته پناهی. کارشناسی …

[PDF]پروپوزال جلسه 127 – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

qaemiau.ac.ir/دانلود-فرم-ها/defunivfilelist/downloadfile/184.html

Cached

Translate this pageMar 10, 2017 – ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ از ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﮔﺬاري داﻧﺶ ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻏﺮاﯾﻨﺪ ﻧﺮم اﻓﺰاري در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ. × … ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻓﺎزي در ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺎر آﻓﺮﯾﻨﯽ. × …. راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﭘﺴﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و. اﻧﮕﯿﺰش از دﯾﺪﮔﺎه ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﭘﯿﺎم ﻧﻮر ﺑﺎﺑﻞ. ×. 40. ﺟﻮاد. ﺷﺎﮐﺮي اﻟﻤﺸﯿﺮي. ﺣﻼﺟﯿﺎن. ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ و ﺗﻔﮑﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺟﺎري در ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق ﻣﺎزﻧﺪران و ﺗﺤﻠﯿﻞ راﺑﻄﻪ آﻧﻬﺎ.

Labour and Social Security Institute – موسسه کار و تامین اجتماعی

www.lssi.ir/HomePage.aspx?TabID=4824&Site=LssiPortal&Lang=en-US
"شناخت موانع و مشکلات مدیریتی صنایع کوچک استان سمنان", دکتر هادی همتیان, كارشناسي ارشد, 8204-4.pdf, غلامرضا الهی, کد پایان نامه :4 -8204, دانشگاه آزاد اسلامی واحد … بررسی تأثیر مشاوره شغلی گروهی در کاهش مشکلات کاریابی مراجعین زن فارغ التحصیل دانشگاهی در مراکز کاریابی وزارت کار ", دکتر طیبه زندی‌پور, كارشناسي ارشد …

[PDF]بررسی مولفه های موثر بر کارآفرینی و شیوه عنوان مقاله: های پرورش آن در ا

coop.mcls.gov.ir/handler/dl_doc.aspx?i=1098

Cached

Translate this pageپرداختند. نتیجه تحقیق نشان داد که از بین سویگان ساختاری، رابطه. ای و شناختی. سرم. ایه ی اجتماعی، سویه ی ساختاری از راه متغیر میانجی امکان. پذیری درک شده، تأثیر مثبت و معنی. داری. بر قصد کارآفرینی دانشجویان دارد . حسینی و مرئی ). 6935. (، در پژوهش خود به. بررسی اثرگذاری فرایند مدیریت دانش برکارآفرینی سازمانی. ).

پروفایل صفر فضلی – دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

www.ikiu.ac.ir/members/?id=164&lang=0

Cached

Similar

Translate this page١١, انتخاب پروژه براساس تخصیص بهینه منابع با استفاده از رویکرد ترکیبی فرایند تحلیل شبکه ای و برنامه ریزی آرمانی, ١٣٩١, فصلنامه مهندسی صنایع و مدیریت (شریف), —. ١٢, شناسایی … ١٦, بررسی اثر عوامل درون سازمانی بر عملکرد سازمان با در نظر گرفتن نقش مدیریت دانش, ١٣٩١, دو فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی, —.

دو ماهنامه دانشور رفتار، شماره 47 – Magiran

www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=3681&Number=47

Cached

Similar

Translate this pageMay 21, 2013 – Daneshvar Raftar ISSN 1028-3188 دوماهنامه داراي رتبه علمي – پژوهشي (علوم انساني) دوره جديد، سال هجدهم، شماره 47، تير 1390 مديريت و پيشرفت … مدل سازي ارزيابي عملكرد كاركنان با استفاده از سيستم هاي خبره ….. بررسي تاثير مديريت دانش بر كارآفريني سازماني از ديدگاه كاركنان (مورد مطالعه: وزارت صنايع)

[PDF]The Relationship between Organizational Culture and Organizational …

jrsm.khu.ac.ir/article-1-1605-en.pdf

Cached

Similar

Translate this page1391. راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در اداره ﮐﻞ ﺗﺮﺑﯿﺖ. ﺑﺪﻧﯽ. اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان. ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﮐﻼﺗﻪ ﺳﯿﻔﺮي. *. ، ﻓﺮﯾﺪون ﺗﻨﺪﻧﻮﯾﺲ. **. *. ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎزﻧﺪران. **. اﺳﺘﺎد داﻧﺸ. ﮕﺎه ﺧﻮارزﻣﯽ …. ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻧﺪك ﻗﺪرت دارﻧﺪ و از ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻻﯾﻖ ﺑﺎ اﻓﻖ دﯾﺪ وﺳﯿﻊ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. ﺑﺮاي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ. ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﻪ اﺑﺰار ﻧﯿﺎز اﺳﺖ . از اﺳﺎﺳﯽ. ﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ. ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ اﺳﺖ (.

[PDF]بررسی مولفه های موثر بر کارآفرینی و شیوه های پرورش آن در وزارت تعاون، ک

www.ensani.ir/storage/Files/20160829125612-9625-280.pdf

Cached

Similar

Translate this page2000(.5خط مشی روشنفکرانه پرورش می دهد و دانش آموزان نخبه ای را تربیت می كند )الیسون مریسون … بررسي مولفه هاي موثر بر كارآفریني كاركنان ستادي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و شیوه هاي پرورش آن است. …. فرایند نوآوري به سمت جلو مي باشد، مدیریت فرآیند نوآوري كارآفرینان سازماني، به ایجاد مزایاي بزرگتري براي سازمان منتج.

بررسی تأثیر توانمندسازی روان‌شناختی بر فرهنگ ‌اشتراک‌گذاری دانش …

jwsps.alzahra.ac.ir/article_2245.html

Cached

Similar

Translate this page
by قلی‌پور – ‎2015
این پژوهش با هدف بررسی تأثیر توانمندسازی روان‌شناختی در به اشتراک‌گذاری دانش کارکنان زن ادارۀ آموزش ‌و پرورش استان مازندران انجام شد. روش تحقیق حاضر … پایایی سؤالات با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ تعیین شد و روایی پرسشنامه‌ها به‌وسیلۀ خبرگان مدیریت منابع انسانی، رفتار سازمانی و مدیریت دانش تأیید شد. یافته‌ها، تأیید …

 

گروه بازاریابی تلگرام

لینک گروه بازاریابی تلگرام

گروه بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی شبکه ای

گروه های بازاریابی در تلگرام

پشتیبانی 24 ساعته آنلاین  در صورت وجود مشکل در روند دانلود و خرید هر کدام از فایل های این سایت  با    09214087336 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇برای دانلود فایل  روی لینک زیر کلیک نمایید👇👇👇👇👇👇👇👇👇

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *