ارزیابی ارتباط فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانش

هدف از این پایان نامه بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و پیاده سازی نظام مدیریت ‌دانش در ستاد نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران (نداجا) می باشد

 

گروه بازاریابی تلگرام

لینک گروه بازاریابی تلگرام

گروه بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی شبکه ای

گروه های بازاریابی در تلگرام

پشتیبانی 24 ساعته آنلاین  در صورت وجود مشکل در روند دانلود و خرید هر کدام از فایل های این سایت  با    09214087336 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇برای دانلود فایل  روی لینک زیر کلیک نمایید👇👇👇👇👇👇👇👇👇

لینک منبع و پست :

ارزیابی ارتباط فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانش


http://lono.fileina.com/product-74838-ارزيابي-ارتباط-فرهنگ-سازماني-و-استقرار-مديريت-دانش.aspx

رابطه بین مولفه های فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش مورد مطالعه: بیمارستان …

jhosp.tums.ac.ir/browse.php?a_id=61&sid=1&slc_lang=fa

Cached

Similar

Translate this page
by صادقی – ‎2011 – ‎Related articles
از طرفی چون تغییر فرهنگ سازمانی یکی از مهمترین جنبه های هر نظام مدیریت دانش می باشد ، بررسی وضعیت فرهنگ سازمانی موجود و تاثیر آن بر استقرار مدیریت دانش ضروری می باشد. در همین راستا ، این تحقیق با هدف تعیین ارتباط بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در بیمارستان هاشمی نژاد تهران انجام گرفت. مواد و روشها: پژوهش حاضر از …

بررسی رابطه انواع فرهنگ سازمانی با استقرار مدیریت دانش در صندوق …

jmte.riau.ac.ir/article_183_53.html

Cached

Similar

Translate this pageپژوهش حاضر تحت عنوان «رابطه انواع فرهنگ سازمانی با استقرار مدیریت دانش در صندوق تأمین اجتماعی» انجام شده است. هدف این پژوهش بررسی رابطه انواع فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش است. که با نمونه 248 نفری متشکل از کارشناسان چهار معاونت (اداری مالی، فنی درآمد، حقوقی امور مجلس و اقتصادی برنامه ریزی) که با استفاده از جدول کرجسی …

[PDF]ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ در ﺳﺎزﻣﺎ

www.ensani.ir/storage/Files/20120504180437-9058-23.pdf

Cached

Similar

Translate this pageﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﯾﮑـﯽ از ﻣﻬـﻢ. ﺗـﺮﯾﻦ اﺑﺰارﻫـﺎي. اﺳﺘﻘﺮار و اﺟﺮاي ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ. آﻣﯿﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ در ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ. ﺷﻮد . ﺗﻐﯿﯿـﺮ در ﻓﺮﻫﻨـﮓ. ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑـﻪ. ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ در ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ، ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ. وﺿﻌﯿﺖ. ﺳﺎﻻر و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ. ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد . واژ. ﮔﺎن. ﮐﻠﯿﺪ. ي. ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧـﺶ، ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﻗﺒﯿﻠـﻪ، …

[PDF]( ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧ K

jmfr.srbiau.ac.ir/article_5166_dc85dd555c671340912e8c8e06694…

Cached

Similar

Translate this page
by پژوهان – ‎2011
Aug 16, 2011 – ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ در داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ را ﻣﺘﻮﺳﻂ. ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎ. ي آن ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. ،. ﺗﻌﻠﻖ. ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ. ،. ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻓﺮدي و ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ در ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎداري. وﺟﻮد دارد. ،. در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺎزش ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه ﺗﻌﺎرض و اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ در …

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانش(KM) در دانشکده …

jmfr.srbiau.ac.ir/article_5166_1036.html

Cached

Translate this page
by پژوهان – ‎2011
بنابراین سازمان ها باید برای اجرای موفق مدیریت دانش، فرهنگ متناسب با آن را ایجاد نموده و براساس آنعمل نمایند. هدف این تحقیق بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانش در دانشکده مدیریت واحدتهران مرکزی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه ی کارکنان ستادی و اعضای هیأت علمی دانشکده مدیریتواحد تهران مرکزی ( 180 …

[PDF]بررسی تاثیر مولفه های فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش در بیمارستان …

tbj.ssu.ac.ir/article-1-1467-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageاﻳﻦ ﺣﻠﻘﻪ. ﺑﻪ آﻣﻴﺨﺘﻦ داﻧﺶ ﺑﺎ. ﻋﻤﻞ ﺗﻮﺟﻪ دارد .)13(. ﺗﺎﻛﻨﻮن ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي زﻳﺎدي در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر در زﻣﻴﻨﻪ. ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ از. ﺟﻤﻠﻪ،. ﻃﺒﻴﺒﻲ و آ. ﻗﺎ ﺑﺎﺑﺎ در ﺳﺎل. 1388. ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣ. ﻄﺎﻟﻌﻪ. ارﻛﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي. آ. ﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم. ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ .)14(. ﻛﺮﻣ. ﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان. ﺑﺮرﺳ. ﻲ. ار. ﺑﻄﻪ ﺑ. ﻦﻴ. ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧ. ﻲ. و اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺪ. ﻳﺮﻳ. ﺖ.

[PDF]وضعيت مديريت دانش و عوامل مؤثر بر استقرار آن در دانشگاه علوم

www.sccr.ir/UserFiles93/rahbord/30/6.pdf

Similar

Translate this pageهدف مطالعه حاضر، بررسی وضعیت مدیریت دانش و عوامل مؤثر. بر اســتقرار آن از … هر یک از عوامل فرهنگ ســازمانی، حمایت مدیریتی، ســاختار سازمانی و… در استقرار. مدیریت دانش در دانشــگاه نامشــخص است. با توجه به مراتب فوق، تحقیق حاضر بر آن … ارتباطات را به عنوان شاخص های اصلی موفقیت مدیریت دانش در بعد فنّاوری برمی شمارند.

بررسی ارتباط فرهنگ سازمانی و ابعاد آن با مدیریت دانش | Farhad Aali …

www.academia.edu/…/بررسی_ارتباط_فرهنگ_سازمانی_و_ابعاد_آن…

Cached

Similar

Translate this pageهمایش بین المللی مدیریت International Conference on Management بررسی ارتباط فرهنگ سازمانی و ابعاد آن با مدیریت دانش ،2 وحید رشیدی ،1 فرهاد عالی … مهترین علل عدم اجرا و پیاده سازی موفق مدیریت دانش در سازمانها و موسسات ، عدم درک مزایای بیشمار مدیریت دانش و نبود فرهنگ تسهیم دانش در میان کرکنان و گروه های سازمانی است .

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش (مورد مطالعه: سازمان …

https://www.researchgate.net/…/270823352_brrsy_rabth_byn_frhng_sazmany_ba_m…

Similar

Jan 14, 2015 – بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش (مورد مطالعه: سازمان حفاظت محیط زیست استان گلستان) Review of the relationship between organizational culture and knowledge management … استقرار مدیریت دانش در سازمان ها جهت کسب مزیت رقابتی پایدار، مستلزم زمینه های مناسب جهت ظهور و بروز می باشد.

[PDF]بررسی عوامل سازمانی مؤثر بر اشتراک‌ دانش از دیدگاه اعضای هیأت علمی

jha.iums.ac.ir/article-1-1502-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageو ﺑﺮون. ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ. (. 000. 0/. = P value. ) راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداري دا. ﺷﺖ. ﻧﺘﯿﺠﻪ. ﮔﯿﺮي: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ و اﻫﻤﯿﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ. ﺷﻮد در اﺳﺘﻘﺮار. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺑﻪ. ﺷﮑﻞ ﻋﺎم و اﺷﺘﺮاك داﻧﺶ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﺎص ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻫﻤﻪ. ﺟﺎﻧﺒﻪ. اي. ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد . ﮐﻠﯿﺪواژه. ﻫﺎ. : اﺷﺘﺮاك داﻧﺶ،. ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ، ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ. •. وﺻﻮل ﻣﻘﺎﻟﻪ: 29.

[PDF]Explanation impact of knowledge management Infrastructures on …

dralirabiee.ir/userfiles/pdf/011.pdf

Cached

Similar

Translate this pageحاضر به بررسي تاثير زیرساخت هاي مدیریت دانش در استقرار مدیریت دانش سازمان در یكي از شرکت هاي. قطعه … مي نمایند لذا در این مقاله سعي بر آن است ارتباط بين زیرساخت هاي مدیریت دانش و تاثير آن بر استقرار موفقيت …. در زمينه ارتباط بين ساختار سازماني با مدیریت دانش،فرهنگ سازماني با مدیریت دانش یا عوامل دیگري همچون.

[PDF]اصل مقاله – دانشگاه تهران

https://jitm.ut.ac.ir/article_55716_ff15700e7a70ee7da9495906d5a…

Cached

Similar

Translate this page
by جامی پور – ‎2016 – ‎Related articles
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ در راﺳﺘﺎي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﺳﺘﺎﻳﻲ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺰان ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫـﺎي. دوﻟﺘﻲ در ﺗﻮ. ﺳﻌﻪ و ﭘﻴﺎده. ﺳﺎزي ﭘﺮوژه. ﻫﺎي داﻧﺸﻲ. ،. اﻣﺮي ﺿﺮوري اﺳﺖ. (. ﺟﺎﻣﻲ. ﭘﻮر،. ). 1393. ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ. اي ﺗﻬﺮان. ،. ﻳﻜﻲ از ﺑﺰرگ. ﺗﺮﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎي ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ. اي در اﻳﺮان اﺳﺖ. ﻛﻪ. ﺳﺎﺑﻘﻪ. اي ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻗﺮن دارد . در اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن دوﻟﺘﻲ. ،. اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ارﺗﻘـﺎ و. ﺑﻬﺒﻮد داﻧﺶ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي. ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ از اواﺧﺮ …

مدیریت دانش سازمانی – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/dashboard?…مدیریت+دانش+سازمانی…

Cached

Similar

Translate this pageبررسی رابطه ویژگی‌های تیم‌های کاری با تسهیل مدیریت دانش سازمانی (بررسی موردی بانک ملت، مدیریت مناطق 1و3 تهران بزرگ) … استراتژیک، سرنوشت مشترک، میل به تغییر، اتحاد و توافق، روحیه، کاربرد دانش و فشار عملکرد) با مدیریت دانش سازمانی (با چهار مولفه خلق دانش، ثبت دانش، استقرار دانش و تسهیم دانش) مورد مطالعه قرار گیرد.

[PDF]ارتباط فرهنگ سازمانی با اثربخشی مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی در …

jrsm.khu.ac.ir/article-1-1604-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageارﺗﺒﺎط ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ و … ٩١. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎي ورزﺷﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﺗﺤﻘﯿﻖ. ﺻﻔﺎري (. 1386. )، ﻧﯿﺰ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮﺑﯿﺖ. ﺑﺪﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ و. ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ و اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪ ﺗﺎ. از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺑﺮ …

فرهنگ سازمانی و تأثیر آن بر رفتار به اشتراک گذاری دانش ضمنی

www.moshaveran.net/KmMag.aspx?id=131

Cached

Similar

Translate this pageJun 2, 2013 – کامرون و کوئین در ارتباط با CVF ابزاری به نام مدل ارزیابی فرهنگ سازمانی3 (OCAI) طراحی کردند که امروزه در بیش از 1000 سازمان استفاده شده و هدف آن پیش‌بینی … سازمانی که مشوق به اشتراک‌گذاری دانش هستند می‌توانند از طریق نظام‌های انگیزش مناسب، رهبری مبتنی بر تعهد و فناوری به بهبود و گسترش مدیریت دانش در …

[PDF]1344 K – نشریات علمی دانشگاه – دانشگاه پیام نور

journals.pnu.ac.ir/pdf_2632_117c31048d3cf5b2a6f49873cedf678…

Cached

Similar

Translate this page
by دهقانی – ‎2015
مدیریت دانش، امکان سنجی، استقرار مدیریت دانش، فراترکیب، آنتروپی … ۹۴ دهقانی و همکاران: تبیین ارائه الگوی سه لایه ای امکان سنجی و استقرار اثربخش مدیریت دانش ….. فرهنگ دانشی. التزام به برنامه دانشی، ارزیابی و پاداش دانشی، قدرت و مشروعیت دانشی، زمان بندی. دانشی، انعطاف دانشی، صیانت دانش. ارتباطات سازمانی پشتیبان …

[PDF]مدل ارزیابی آمادگی استقرار و پذیرش مدیریت دانش در مرکز فناوری اطالعات

ims.atu.ac.ir/article_6990_2ba6f594a71058630ebe11d8cb14016b….

Cached

Translate this pageاختالف زیاد باشد امکان استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش بدلیل مقاومت در برابر. تغییر میسر نخواهد شد. ارزیابی آمادگی سازمان. می. تواند راهنمایی برای مدیران و …. ارتباطات. براجر. 1). 8004. (، توبین. 1). 8002. (، اقبو. 1). 8004. (. √. بعنوان شاخص عامل. فرهنگ بکار رفته است. فناوری اطالعات. لینگ تان). 8011. (، اسکریم و آمیدون).

[PDF]مدیریت دانش، منابع انسانی و فرهنگ سازمانی

karafan.saminatech.ir/WebUsers/…/139501231821381947-F.pdf

Cached

Translate this page( در تحقیق خود با عنوان بررسی رابطه بین فرهنگ. سازمانی و استقرار مدیریت دانتش )مطالعته متوردی شترکت توزیتع. نیروی برق معاونت اجرایی شمال شرق تهران( پن مولفه. تیم. سازی،. یادگیری، مذاکره و گفت. و. گو، حمایت مدیریت عتالی در ارتباطتات را. مولفه. های فرهنگ. سازمانی و تبدیل ایده، ذخیره دانش، انتقال دانتش. و تولید دانش به.

خدمات – موسسه توسعه مدیریت

www.mdrc.ir/خدمات

Cached

Translate this pageتوسعه سازمان. طراحی استراتژی برنامه‌ریزی استراتژیک تدوین استقرار نظام برنامه و بودجه مهندسی مجدد تکنولوژی و ساختار تشکیلاتی شناسایی بحران و طراحی مدیریت … انسانی (جذب، نگهداری، آموزش، ارزیابی و ارتقای پرسنل) ، اصلاح نظام جبران خدمات (حقوق و دستمزد و کارانه، وام، کمک‌های غیرنقدی) مدیریت فرهنگ سازمانی ، رضایت شغل و …

[PDF]بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش – دومین کنفرانس ملی …

www.organizationalculture.ir/1ST-article/026.pdf

Cached

Translate this pageبـی شـک فرهنـگ سـازمانی بـه عنـوان یـک زیـر سـاخت، نقـش بسـیار کلیـدی در پیـاده سـازی نظـام. مدیریـت دانـش در سـازمان دارد و در همیـن راسـتا تحقیـق حاضـر جهـت بررسـی رابطه فرهنگ سـازمانی. بـه عنـوان متغیرمسـتقل و مدیریـت دانـش بـه عنـوان متغیـر وابسـته در مجتمـع تولیـد انسـتیتو پاسـتور. تهـران انجـام گرفتـه اسـت . نـوع پژوهـش …

[PDF]بررسی رابطه بین مؤلفه های سلامت سازمانی با امکان پذیری استقرار

jpe.mazums.ac.ir/article-1-61-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageFeb 15, 2015 – این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین مؤلفه های سالمت سازمانی بر. امکان پذیری استقرار مدیریت دانش در بخش ستادی دانشگاه علوم پزشکی ایران صورت. گرفت. …. سازمان. موجب. میشود. افراد. از. انتقال. دانشی. كه. دارند. مضایقه. كنند، در. صورتیکه. وجود. اعتماد،. همکاری. و. فرهنگ. اشتراک. دانش. در. میان. كاركنان،. موجب.

[PDF]بررسی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی موفق مدیریت دانش در … – دانش حسابرسی

danesh.dmk.ir/article-1-1186-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageبررسی عوامل مؤثر بر پیاده سازی موفق مدیریت دانش در دیوان محاسبات کشور با استفاده از مدل سه. 45. بررسـی عوامل مؤثر … کشـورها را بـا چالـش مواجـه سـاخته کـه ایـن امـر، خـود حاصـل فنـاوری اطالعـات و ارتباطات اسـت. سـازمان های کنونـی، اهمیـت ….. هتلـداري، نشـان داد کـه میان مدیریـت دانش و فرهنگ سـازماني، مدیریت دانش و نتایـج کارکنان و هم.

Islamic World Science Citation Center(ISC)

mcl.isc.gov.ir/articlesList.aspx?…اولین%20همایش%20ملی%20پژوه…

Cached

Translate this page3, بررسی رابطه فناوری اطلاعات با مدیریت دانش سازمان ها_ مقاله شفاهی, بيشتر. 4, اثربخشی … 9, نقش سرمایه ی فکری و فرهنگ سازمان یادگیرنده بر یادگیری غیررسمی و تسهیم دانش_ مقاله شفاهی, بيشتر. 10, بررسی وفاداری به نام … 19, ویژگی نقش سازمانی و پیاده سازی امنیت اطلاعات در مدیریت دانش _ مقاله شفاهی, بيشتر. 20, بررسی …

استقرار نظام مديريت دانش و ارائه مدل کاربردی در شهرداری تهران | بانیک

banikbranding.com/knowledge-management-deployment-and-func…

Cached

Translate this pageSep 8, 2012 – به منظور درک بهتر مفهوم مدیریت دانش باید ابتدا به بررسی مفاهیم داده، اطلاعات و دانش و تفاوت و ارتباط میان آنها بپردازیم. عبارات … در این مقاله به بررسی وضعیت شاخص های ساختار، فرهنگ، فناوری، منابع انسانی، فرایندهای سازمانی و رهبری در شهرداری تهران برای استقرار مدیریت دانش پرداخته شده است.از آنجایی که دولت …

فرهنگ سازمانی | شرکت مشاوره مدیریت آتی نگر

aatinegar.com/فرهنگ-سازمانی/

Cached

Similar

Translate this pageارتباط فرهنگ سازمانی با ارزش های سازمانی چیست؟ آیا فرهنگ و نوع آن بر عملکرد و موفقیت سازمان ما تاثیر دارد؟ بی فرهنگی و یا فرهنگ بد چه … همچنین آتی نگر سابقه طراحی و استقرار نظامی تحت عنوان “ارزیابی مدیران و بازبینی سبک رهبری” و اجرای موفق آن در سازمان های بزرگ و معتبر را در کارنامه خود دارد. استقرار این نظام به صورت …

[PDF]بررسی رابطه مدیریت دانش با عملکرد سازمانی در سازمان های پروژه محور

shij.ir/ASMD/upload/ASMD/Content/170628_21/ASMD-No03-Digital.pdf
Jul 28, 2015 – هدف پژوهش حاضر. ،. بررسی رابطه میان مدیریت دانش و عملکر. د سازمانی در شرکت. ها و سازمان. های پروژه. محور است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی مدیران و کارکنان … تر در موضوعت مهم و بهبود عملکردهای مبتنی بر دانش را پیدا کنند. از این رو. مدیریت دانش مقوله. ای مهم. تر از خود دانش محسوب می. شود و سازمان. ها در پی استقرار آن می.

هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش

https://www.symposia.ir/IKMC07

Cached

Translate this pageموضوعات و مفاهیم مدیریت دانش – سیستم ها، ابزارها و فنون مدیریت دانش – مدیریت دانش و حوزه های سازمانی – مدیریت دانش در عمل – ارزیابی و اندازه گیری مدیریت دانش – خلق و به اشتراک گذاری دانش – مدیریت دانش و نوآوری – جامعه و اقتصاد دانشی – مدیریت دانش و هوشمندی کسب و کار – داده کاوی و پردازش داده در مدیریت دانش – بزرگ داده ها و مدیریت …

[PDF]نقش مولفه های فناوری اطالعات بر مدیریت دانش کارکنان سازمان جهاد کشاو

itvhe.areo.ir/article_106001_98604aec664a895b55ed46167316a6…

Cached

Similar

Translate this pageدانـش و آگاهـی حركـت می كننـد. رونیاسی و همكارانش )1390(، در بررسی موردی خود،. مولفه های فرهنگ سازمانی را بر پایه مدل دنیسون و ارتباط. آنها را با مدیریت دانش مورد بررسی قرار دادند و نتیجه گرفتند. كه فرهنگ مشتری مداری و گروه گرایی پایین تر از حد متوسط. بوده و نیازمند بهبود هستند. صباغچی و همكاران )1390(،. قابلیت هاى فناورى …

[PDF]نقش زیرساختی و فرآیندی مدیریت دانش در مسیر چابک سازی صنعت با …

journals.ihu.ac.ir/index.php/bsrq/article/download/8603/2711

Cached

Similar

Translate this page
by نوربخش – ‎2016
با استفاده از پرسشنامه وضعيت چابكی و مديريت دانش در آنها ارزيابی شد. در. انجام و با کمک شاخص های کلیTادامه … ابعاد و اقدامات مديريت دانش در سازمان های چابک از يک سو و بررسی ارتباط آنها با. اقدامات و ابعاد چابكی از سوی …. ؛(Wild,et.al,2002, p374) دانش را اينها می دانند: فرهنگ سازمانی باز و مورد اعتماد. ؛ درگيري کارکنان)Dess,et.al, …

رابطه بین مولفه های فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش

www.hospitalmanagment.ir/…/146-1392-03-11-07-30-37.html

Cached

Similar

Translate this pageJun 1, 2013 – مديريت دانش يكي از دستاوردهاي عصر اطلاعات و دانش است و با توجه به ويژگي هاي آن، امروزه سازمان هاي موفق به شدت احساس نياز به بهره مندي از آن دارند. از طرفی چون تغییر فرهنگ سازمانی یکی از مهمترین جنبه های هر نظام مدیریت دانش می باشد ، بررسی وضعیت فرهنگ سازمانی موجود و تاثیر آن بر استقرار مدیریت دانش ضروری …

[PDF]ارﺗﺒﺎط ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎري و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﻮﻓ – پژوهشنامه مدیریت ورزشی و …

msb.journals.umz.ac.ir/article_1290_4f35a384d99c5f930e7ae2e0a…

Cached

Similar

Translate this page
by فاضلی دینان – ‎2016 – ‎Related articles
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ روﻧﺪ داﻧﺶ را آﻏﺎز ﮐﺮده اﻧﺪ. ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﺮرﺳﯽ. ارﺗﺒﺎط. ﻋﻮاﻣﻞ. ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ در ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎي ورزﺷﯽ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ. …. ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺴﻬﯿﻢ. و». « ﻓﺮﻫﻨﮓ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻣﺴﺘﻤﺮ. » در اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ داراي اﻫﻤﯿﺖ ﮐﻠﯿﺪي. ذﮐﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ. 18(. ) . در ﻣﺪل دﻧﯿﺴﻮن. (. 2000. ) در ﻣﻮرد ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ، ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺟﺰء ﯾﮑﯽ از اﺟﺰاء.

[PDF]های پروژه محور شناسایی عناصر اثرگذار بر استقرار مدیریت دانش در سازمان

profdoc.um.ac.ir/articles/a/1061432.pdf

Cached

Translate this page
by سعیدی – ‎2016
عنصر اصلی شامل: مدیریت ارشد، مدیریت میانی،. فرهنگ، زیرساخت. های سازمانی، مدیریت منابع انسانی، بهبود مستمر، معماری مدیریت دانش، زیرساخت. های فنی، انگیزش. و مدیریت پروژه. سازمانی بر. استقرار. مدیریت دانش در سازمان. های پ. روژه محور، د. ارای اهمیت هستند. کلمات کلیدی. سازمان پروژه محور، مدیریت دانش، مدیریت پروژه.

پایان نامه بررسی ارتباط بین فرهنگ سازمانی و پیاده سازی مدیریت دانش

pqfile.com/downloads/پایان-نامه-بررسی-ارتباط-بین-فرهنگ-سازم/

Cached

Translate this pageSep 25, 2017 – بدون شناخت چنين ابزاري رقابت و زندگي بسيار مشكل خواهد بود و مستلزم از دست دادن فرصت هاي فراواني در زندگي روزانه افراد و جوامع است(صادقی و همکاران،1389). در این میان یکی از متغیر های مهم سازمانی مدیریت دانش می باشد. هدف اصلی این تحقیق بررسی ارتباط بین فرهنگ سازمانی و پیاده سازی مدیریت دانش می باشد.

[PDF]تأثیر مدیریت دانش بر بهره وري اقتصادی پروژه های دانش بنیان

www.jecm.ir/article_51140_1572bc12558bd7d3702897dc56a5f54…

Cached

Translate this pageهای اصلی سازمانی نظریه ی نوناکا یعنی اجتماعی شدن ، برون سازما نی،. ترکیب و درونی سازی ،جایگاه مدیریت دانش در دانشگاه مشهد در ارتباط با. فرهنگ سازمانی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها نشان داد که درونی. سازی در قلمرو مدیریت دانش در دانشگاه مشهد از باالترین جایگاه برخوردار. است و به ترتیب اجتماعی شدن، برونی ساز ی و …

zohre abbassi – Google Scholar Citations

scholar.google.com/citations?user=y7EIAEYAAAAJ&hl=en

Cached

Translate this page2013. شناسایی الگوی فرهنگ سازمانی حاکم بر کتابخانه های مرکزی دانشگاه ها وسنجش تأثیر آن بر میزان اجرای مدیریت دانش . عباسی, پریرخ, مهری, دیانی, فتاحی, سیدرحمت اله . علوم و فناوری اطلاعات 25, 2010 . 2010. بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر اجرای مدیریت دانش در کتابخانه های مرکزی دانشگاههای وابسته به وزارت علوم تحقیقات‎.

News Details :: ضرورت اجرای سیستم مدیریت دانش در سازمان ها

www.thrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=128…

Cached

Similar

Translate this pageمعاون برنامه ریزی و بهبود مدیریت شرکت آب منطقه ای تهران گفت: مدیریت دانش فرآیندی است که باید در هر سازمان متناسب با نیاز و شرایط آن تعریف و پیاده سازی شود. … دانش از طریق سیستم پیام و نامه به به تمامی کارکنان” انجام شده است و بر اساس دستور مدیرعامل شرکت “توزیع مجدد پرسشنامه ارزیابی سطح مدیریت دانش در سازمان ” با هدف …

معرفي – شركت پالايش نفت اصفهان

https://www.eorc.ir/Index.aspx?page_=form&lang=1…

Cached

Translate this pageDec 2, 2017 – اجراي موفقيت آميز مديريت دانش در سازمان مستلزم آن است كه عوامل سازماني و زيرساخت هائي همچون فرهنگ، ساختار و تكنولوژي به عنوان توانمندسازهاي مديريت دانش در سازمان از شرايط و … اما هنگامی که به « علم » به عنوان ساخته و فعالیت ذهنی در ارتباط با جهان خارج نگاه کنیم ، سوال فوق مفهوم و معنای عمیق تری را مطرح کند .

[XLS]ليست پايان نامه هاي ارشد مديريت – دانشگاه اصفهان

ui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub3/Azadegan/arshademodiryat.xls

Cached

Similar

Translate this page96, 96, بررسی فرهنگ سازمانی حاکم در شرکت تولیدی بهران محور سایپا بر اساس مدل کوئین و گارث, سعید عبدالمنافی, دکتر مهدی ابرزی, 1383. 97, 97, بررسی ارتباط بین ارزش شرکت و ریسک سیتماتیک و غیر سیتماتیک آن بااستفاده از شاخص توبین در بورس 80ـ1376, جواد افسرده گلفزانی, دکتر مهدی ابرزی دکتر علی عطافر, 1384.

[PDF]شناسایی موانع اجرایی پروژه مدیریت دانش و اولویت بندی آنها با استفاده از …

alborziec.ir/my_doc/shahrakalborz/Documents/1.pdf

Similar

جلب اعتماد افرادِ. در. گیر. در. مدیریت دانش مهمترین رکن است و. اگر. فرهنگ سازمانی اعتماد. و ارتباط امور. را. مورد. حمایت قرار ندهد. هیچ فناوري. اي نمی. تواند. نتیجه. مطلوب را. در. پی داشته باشد . بنابراین با. توجه به اهمیت موضوع. ،. در. این تحقیق. با. شناسایی. ،. تحلیل. و. بررسی موانع عمده پیشِ. روي. استقرار. و. بكارگیري. مدیریت. دانش. و.

[PDF]دانش در بررسي موانع درون سازماني مؤثر بر استقرار مديريت های عمومي استا

slis.scu.ac.ir/article_11380_35d59bb2ee77477861c422209435d65…

Cached

Similar

Translate this page
by رجایی – ‎2015
بررسی موانع درون سازمانی موثر بر. استقرار مدیریت دانش … 49. بررسي موانع درون سازماني مؤثر بر استقرار مديريت. دانش در. کتابخانه. های عمومي استان خوزستان …. می. دهد، مديريت دانش بايد وظايف خطیری برای تغییر ساختار و. فرهنـگ سـازمانی انجـام. دهد. تا به اشتراک دانش و انتقال آن برای درک ارزش واقعی منابع دانش سازمانی نائل شـود.

 

گروه بازاریابی تلگرام

لینک گروه بازاریابی تلگرام

گروه بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی شبکه ای

گروه های بازاریابی در تلگرام

پشتیبانی 24 ساعته آنلاین  در صورت وجود مشکل در روند دانلود و خرید هر کدام از فایل های این سایت  با    09214087336 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇برای دانلود فایل  روی لینک زیر کلیک نمایید👇👇👇👇👇👇👇👇👇

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *