ارتباط بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی

هدف از این پایان نامه ارزیابی وضعیت مدیریت دانش و بررسی رابطه آن با اثربخشی سازمانی در گمرک جمهوری اسلامی ایران جزیره کیش می باشد

 

گروه بازاریابی تلگرام

لینک گروه بازاریابی تلگرام

گروه بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی شبکه ای

گروه های بازاریابی در تلگرام

پشتیبانی 24 ساعته آنلاین  در صورت وجود مشکل در روند دانلود و خرید هر کدام از فایل های این سایت  با    09214087336 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇برای دانلود فایل  روی لینک زیر کلیک نمایید👇👇👇👇👇👇👇👇👇

لینک منبع و پست :

ارتباط بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی


http://lono.fileina.com/product-74871-ارتباط-بين-مديريت-دانش-و-اثربخشي-سازماني.aspx

مقاله بررسی رابطه بین مدیریت دانش با اثربخشی سازمانی در کارکنان

https://www.civilica.com/Paper-DSCONF02-DSCONF02_248=برر…

Cached

Translate this pageیکی از موضوعاتی که از دیر باز در بحث تئوری های سازمانی مورد توجه قرار گرفته بحث اثربخشی سازمانی بوده است. هنگامیکه یک سازمان تلاش می کند که به اهداف خود…

مقاله بررسی رابطه بین زیرساخت های سازمانی و اثر بخشی مدیریت دانش …

https://www.civilica.com/Paper-IRIMC09-IRIMC09_067=بررسی-…

Cached

Translate this pageهدف اصلی این طرح پژوهشی، بررسی رابطه بین زیرساخت ه ای سازمانی و اثر بخشی مدیریت دانش است. اهداف فرعی آن شامل تعیین رابطه بین ساختار سازمانی، فرهنگ سازما…

ارتباط بین مدیریت دانش با اثربخشی سازمانی در کارکنان وزارت ورزش و …

https://www.noormags.ir/…/ارتباط-بین-مدیریت-دانش-با-اثربخشی-سازمانی-در-کارکنا…
ویدا منصوری بروجنی,ناهید اتقیا,مریم مختاری دینانی,عباس نظریان مادوانی ; مجله: پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی ; بهار و تابستان 1395، سال ششم – شماره 11 ;

[PDF]ي و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﺳﺘﺮاﺗﮋ ﺑﺎ ﻧ – پرتال جامع علوم انسانی

www.ensani.ir/storage/Files/20120514171923-9002-1.pdf

Cached

Similar

Translate this pageﭼﮑﯿﺪه. اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ. ﮔﯿﺮد و ﺑﺮ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽ. ردﮔﺬا . ﻫﺪف اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ، ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ. ﮔﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ در راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ و راﻫﺒﺮد ﺑﺎ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ. ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ . ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ. اﺳﺖ و اﻃﻼﻋﺎت و داده. ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﻤﻊ. آوري ﺷﺪﻧﺪ . ﯾﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎي. ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن. ﻣﯽ. دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ …

بررسی نقش میانجی مدیریت دانش بر رابطه بین هوش سازمانی با اثر …

rmt.iranjournals.ir/article_24843.html

Cached

Similar

Translate this page
by صادقی – ‎2016
هدف اساسی پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی مدیریت دانش بر رابطه بین هوش سازمانی با اثربخشی سازمانی در سازمان بنادر و دریانوردی استانتهران است. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان شاغل در سازمان بنادر و دریانوردی استان تهران تشکیل می دهند. با روش نمونه گیری تصادفی ساده به حجم 257 نفر از کارکنان انتخاب شدند. ابزار سنجش شامل …

[PDF]مدیریت دانش بر رابطه بین هوش سازمانی با اثر بخشی میانجی بررسی …

rmt.iranjournals.ir/article_24843_9fc3b8d20108ac73d368f8631ac…

Cached

Similar

Translate this page
by صادقی – ‎2016
95. بررسی نقش. میانجی. مدیریت دانش بر رابطه بین هوش سازمانی با اثر بخشی. سازمانی در سازمان بنادر و. دریانوردی. استان تهران. ام البنين صادقي. 1. ، رسول مهدی خاني. 5. ، فتاح ناظم. 3. ، امير حسين ناظم. 4. چكیده. هدف اساسي پژوهش حاضر. بررسي نقش ميانجي. مديريت دانش بر رابطه بين هوش. سازماني با. اثربخشي. سازماني در. سازمان بنادر و.

نقش مدیریت دانش بر کارآیی و اثربخشی سازمان – نمایشگر دسته ای مطالب

iraninsurance.ir/…مدیریت-دانش…اثربخشی-سازمان/pop_up?_…

Cached

Similar

Translate this pageتحقیق باید روشن کند که منظور از کارکنان چیست، به ویژه زمانی که از مدیریت دانش بحث می کنند باید قادر باشید تا تحقیق را عینیت خشید تا بتوانید آن را اداره کنید و …. های مدیریت دانش بالا بردن آگاهی از دانش موجود در ارتباط بین مدیریت و مشتری بود که چنانچه این روش به اشتراک گذاشته می شد، موجب تقویت عملکرد سازمان می گردید.

نقش مدیریت دانش بر کارآیی و اثربخشی سازمان (علی نوری) – 300 – بیمه …

iraninsurance.ir/-/نقش-مدیریت-دانش-بر-کارایی-و-اثربخشی-سازما…

Cached

Similar

Translate this pageپاسخ به این سوال مستلزم است که چگونگی تاثیر it و دانش ضمنی بر بهبود مستمر، نوآوری، عملکرد و نتیجتا تاثیر بر مزیت رقابتی پایدار مشخص گردد. (j-a. jogannessen er al.1999) نقطه آغازین پژوهش در خصوص درک ارتباط بین دانش ضمنی و it همانا پژوهش در خصوص یادگیری سازمانی می باشد. فرآیندهای دانش سازمانی و یادگیری …

اثربخشی سازمانی – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/dashboard?q=اثربخشی+سازمانی…5…

Cached

Translate this pageروش تحقیق این پژوهش، از نوع کاربردی- توصیفی میباشد. برای جمع آوری داده های مربوط به مبانی نظری و استخراج عوامل و شاخص های اولیه از منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی شامل کتب، مقالات و مطالعات موردی استفاده شده است. جهت گردآوری اطلاعات و داده های مورد نیاز به منظور بررسی فرضیات تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است. به منظور …

[PDF]لزوم به‌کارگیری مدیریت دانش در افزایش سطح کیفی فعالیت‌های‌ سازمان‌

jipm.irandoc.ac.ir/article-1-33-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageرﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف آن اﺳﺖ . ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﯿﺰان ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ. ﻫﺎ، درك، ﻗﻮه ﺷﻨﺎﺧﺖ و اﻃﻼﻋـﺎت اﻧـﺴﺎن. ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮏ. ﺗﺮي ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد، ﻣﯽ. ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻧﺶ اﺛـﺮﺑﺨﺶ. ﺗـﺮ و ﮐـﺎرﺑﺮدي. ﺗـﺮ اﻣﯿـﺪوار ﺑـﻮد . اﻣﺮوزه ﺳﺎزﻣﺎن …. ارﺗﺒﺎط ﻣﯿـﺎن ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﻣـﺬﮐﻮر. در ﺷﮑﻞ. 1. ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺷﮑﻞ .1. ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ اﻃﻼﻋﺎت، ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ و داﻧﺶ. (Groff 2003, 3). ﺑﺮاي اﯾﻨﮑﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ﺑﻪ ﺑـﺴﺘﺮي ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻧﯿـﺎز اﺳـﺖ ﺗـﺎ.

[PDF]ارتباط فرهنگ سازمانی با اثربخشی مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی در …

jrsm.khu.ac.ir/article-1-1604-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageارﺗﺒﺎط ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ و … ٨٩. ﮔﺮوﻫﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺘﻌﺎدل (ﺗﻌﺎدل ﭼﻬﺎر ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺪل ﻣﺬﮐﻮر) و رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ. ﻣﻌﻨﯽ. داري وﺟﻮد. داﺷﺖ . ﭘﮋوﻫﺶ. ﻫﺎي ﻣﻌﺪودي در ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎ، از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎي ورزﺷﯽ، در ﺣﻮزه ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ. ﺳﺎزﻣ. . ﺎﻧﯽ و اﺛ. . ﺮﺑﺨﺸﯽ اﻧﺠ. ﺎمـ. ﺷﺪه و ﻣ. . ﻬﻢ اﯾﻨﮑ. . ﻪ اﯾﻦ ﺗ. . ﻌﺪاد ﭘﮋوﻫﺶ اﻧ. . ﺪك ﻧﯿﺰ ﻫ. ﻢـ. ﺧﻮاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ. اﻧﺪ، ﻧﺘﺎﯾﺞ. ﺑﻪ. دﺳﺖ. آﻣﺪه از ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ (. 1386. ) …

پیش‌بینی مدیریت دانش از طریق فرهنگ سازمانی در منتخبی از سازمان‌های …

jrsm.khu.ac.ir/article-1-2465-fa.html

Cached

Translate this page
by مختاری دینانی – ‎2017
سیدجوادین، سیدرضا؛ امامی، مصطفی و رستگار، عبدالغنی، (۱۳۸۹)، بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش (مطالعه موردی: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده¬های … سیدنقوي، میرعلی، نریمانی، مهدی، غلام حسینی، حسین، (۱۳۸۹)، فرهنگ و استراتژي و تاثیر آن بر اثربخشی سازمانی: با نگاهی بر مدیریت دانش، چشم‌انداز مدیریت دولتی، …

[PDF]مديريت دانش نقش : ساختار سازماني بر اثربخشي ابعاد … – ResearchGate

https://www.researchgate.net/…Effectiveness…/The-effect-of-organi…

Cached

Translate this pageساختار سازماني بر اثربخشي. : نقش. مديريت دانش. 1 اکبر شريعت نيا. 2ارائه دهنده )نويسنده مسئول(: داود داودنيا. ايميل مسئول مقاله: davoudnia.1987@yahoo.com ….. دارد و بر اثربخشی سازمانی. یتأث. ر. زیادی دارد. و. بین. ابعاد ساختار سازمانی )پیچیدگی، رسمیت، تمرکز( و کاهش کارایی نیروی. انسانی ارتباط. معن. ی. دار. وجود. )سالدهی، …

بررسی رابطه ی بین اثربخشی استفاده از فرآیند مدیریت دانش با …

nmrj.ui.ac.ir/article_17705.html

Cached

Translate this pageپژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی بین اثربخشی استفاده از فرآیند مدیریت دانش با کارافرینی سازمانی انجام شده است.جامعه آماری پژوهش بخش خدمات عمومی استان گلستان می باشد که 320 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.روش جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه بوده و تجزیه و تحلیل آماری هم به وسیله ی نرم افزار اس پی اس اس و به روش …

تبیین رابطه بین مدیریت دانش و سطوح یادگیری سازمانی در شعب …

jmbr.mbri.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-24-89&sid=1…

Cached

Similar

Translate this pageدر حال حاضر هم یادگیری سازمانی و هم مدیریت دانش توان لازم برای نیل به سطوح بالای کارایی و اثربخشی را در سازمان ارائه می‌کنند و یادگیری سازمانی نیز به مدیریت دانش نیاز دارد. بر این اساس، به منظور تبیین رابطه بین مولفه‌های مدیریت دانش با سطوح یادگیری سازمانی در شعب بانک‌های ملت، …

[PDF]ارﺗﺒﺎط ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﻣﺪﻳﺮان ﺳﺘﺎدي ﺳﺎ

https://journals.ut.ac.ir/article_21927_8318de209e4f157ba3fd1ac6…

Cached

Similar

Translate this page
by گودرزی – ‎2009
Aug 30, 2008 – ﺳﺎزي داﻧﺶ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش. ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ . ﻫﺪف از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﻣﺪﻳﺮان ﺳﺘﺎدي ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﺑﻮد …. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ. را اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎي درﺳﺖ ﻣﻲ. داﻧﺪ ﺗﺎ درﺳﺖ. اﻧﺠﺎم دادن ﻛﺎرﻫﺎ ﻛﻪ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ دارد ﺗﺎ ﻛﺎراﻳﻲ. ). 19(. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻴﻮة ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻔﻜﺮ در ﻣﻮرد. ﺳﺎزﻣﺎن و ﺗﺴﻬﻴﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻜﺮي و ﺧﻼﻗﺎﻧﺔ …

[PDF]ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺪل ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﺑﺎ ﻧﻮآوري ﺳﺎزﻣ ا

https://journals.ut.ac.ir/article_55363_6805e477548d9f396715f49…

Cached

Similar

Translate this page
by ایرجی نقندر – ‎2015
Oct 2, 2013 – LISREL. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﺑـﻴﻦ ﻣﺪﻳــﺮﻳﺖ داﻧــﺶ ﺑــﺎ ﻧـﻮآوري ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ راﺑــﻄﺔ ﻣﺜﺒـﺖ و ﻣﻌﻨـﺎداري. )01/0. ≥. P،. 684/0= r(. وﺟﻮد دارد . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ. ﻫﺎي اﻳﺠﺎد داﻧﺶ. )006/0= … ﺑﻴﻨﻲ ﻧﻮآوري ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ. اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﻧﻘﺶ. ﺑﺴﺰاﻳﻲ در ﺑﻬﺒﻮد ﻧﻮآوري ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ دارد، ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎي ورزﺷﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ. دﻧﺒﺎل اﻳﺠﺎد ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤـﺎد. ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻔﻴﺪ …

[PDF]رابطه ی بین مؤلفه های یادگیری سازمانی و مدیریت دانش در … – مدیریت سلامت

jha.iums.ac.ir/article-%201-768-fa.pdf

Cached

Translate this pageﺑﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻛﺎﺭﺑﺴــﺖ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎﻱ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺩﺭﺑﻴﻦ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳــﺘﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺩﺍﻧﺸــﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ …. ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺭﺍﺑﻄــﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻌﻬﺪ. ﺳــﺎﺯﻣﺎﻧﻲ، ﻧﮕﺮﺵ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ، ﺍﺳــﺘﻌﺪﺍﺩ ﻭ ﻓﻦ ﺁﻭﺭﻱ، ﻣﻨﻈﺮ. ﻧﮕﺮﺵ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺩﺍﻧﺶ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻱ ﻫﺎﻱ. ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻣﺤﺎﻭﺭﻩ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳــﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ. ﺑﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﻧﺶ ﻭﻇﺮﻓﻴﺖ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﺸﺨﺺ ….. ﺍﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ ﻭ ﺍﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ.

[PDF]ﻫﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﻋﺎﻣﻞ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ( ﻫﺎ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺑﺮﻧ

https://farhangi.mcls.gov.ir/icm_content/media/…/50596_orig.pdf

Cached

Similar

Translate this pageاي اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎ ﻣﻲ. ﭘﺮدازد . ﻫﺪف از ﻧﮕﺎرش اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ، ﻃﺮاﺣـﻲ. ﻣﺴﻴﺮ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ اﺳﺖ . ﺑﺪون ﺷﻚ اﻛﺘﺴﺎب داﻧﺶ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان. ﻳﻜـﻲ از. ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي اﺻﻠﻲ، در ﺳﺎزﻣﺎن ….. ﺷﻮد. (. ﺟﺎﺷﺎﭘﺎرا،. ).2004. ﺧﻠﻖ. داﻧﺶ. : اﻳﻦ. اﻣﺮ. ﺑﻪ. ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ. ﻳﺎدﮔﻴﺮي. و. ارﺗﺒﺎط. ﺑﺮ. ﻣﻲ. ﮔﺮدد . ﺗﻮﺳﻌﻪ. اﻳﻦ. ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ،. ﺗﺠﺮﺑـﻪ. ﺗﺴﻬﻴﻢ. داﻧﺶ، اﻳﺠﺎد. ارﺗﺒﺎط. ﺑﻴﻦ. اﻳﺪه. ﻫﺎ. و. ﺳﺎﺧﺘﻦ. ارﺗﺒﺎط. ﻫﺎي. ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ. ﺑﺎ. دﻳﮕﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت،. از …

رابطه اثربخشی اقدامات مدیریت دانش با سرمایه اجتماعی از دیدگاه مدیران …

journal.rums.ac.ir/browse.php?a_id=3118&sid=1&slc_lang…

Cached

Translate this pageچکیده زمینه و هدف: سرمایه اجتماعی می‌تواند از طریق فراهم آوردن شرایط لازم و تسهیل مبادله منابع دانش سازمان به توسعه مدیریت دانش سازمان کمک کند. این پژوهش با هدف تعیین رابطه اثربخشی اقدامات مدیریت دانش با سرمایه اجتماعی از دیدگاه مدیران در بیمارستان‌های آموزشی شهر اهواز انجام شد. مواد و روش‌ها: این …

[PDF]آزمون مدل ساختاری فرهنگ سازمانی و فرایند مدیریت دانش با عملکرد سازمان

journalie.ir/article-1-196-fa.pdf

Cached

Translate this pageهم تأثیر مثبت، مستقیم و معنی داری بر عملکرد سازمانی دارد، به عالوه نوآوری می تواند نقش واسطه ای بین فرهنگ و عملکرد، و … سازمانی. و. ساختار، سهم بیشتری در مدیریت دانش و اثر بخشی سازمانی. دارد. )ژنگ. و همکاران. 50. ،. 2050 .(. فرهنگ سازمانی به شدت. رفتار کارکنان را فراتر از سیستم های ….. ارتباط مثبت و معناداری بین نوآوری.

[PDF]اثربخشی سازمانی و هوش سازمانی ، رهبری دانش

https://profs.basu.ac.ir/ardalan/upload_file/art.7007.pdf

Cached

Similar

Translate this pageاثربخشی سازمانی. محمدرضا اردالن. 1. *. ،. اصغر اسکندری. **. ،. مریم گیالنی. ***. چکیده. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی رابطة بین رهبری دانش و هوش سازمانی با اثربخشی سازمانی …. متفاوتی مانند فرهنگ، ساختار، تكنولوژی، سبك مدیریت و یادگیری سازمانی بر انتقال دانش در … ( بر ارتباط بین رهبری و مدیریت دانش تمركز دارند. 98].

[PDF]ﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧ ﻳﻨﻲ داﻧﺶ ﺑﺮﻛﺎرآﻓﺮ ﻳﺮﻳﺖ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻣﺪ اﺛﺮﮔﺬاري ﻲ

karad.irost.org/pdfarticle/madhoshi%201.pdf

Cached

Similar

Translate this page
by مدهوشی – ‎2011
Sep 20, 2011 – ﺷـﺎﺧﺺ. ﻫـﺎي ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧـﺶ ﺑـﻪ. ﺻـﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ. اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎ ﻣﻲ. ﺷﻮﻧﺪ . از آن. ﺟﺎ ﻛﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎ. ي ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ. ﺷـﺪه. ي. ،ﻣـﺎ. ﻛـﻢ. ﺗـﺮ. ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ وﺟﻮد داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ. ﺻﻮرت. ﻧﻈﺎم …. ﻫـﺎي. ﺧـﻮد ﻧـﻮآوري اﻳﺠـﺎد. ﻛﻨﻨﺪ. (Sarin and McDermott, 2003, p. 725) . در ﻧﺘﻴﺠﻪ. ي. اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﻧﺘﻴﺠﻪ. ﻣ. ﻲ. ﮔﻴﺮ. ﻳﻢ. ﻛﻪ، ﮔﺮدآور. ي داﻧﺶ ارﺗﺒﺎط زﻳﺎدي ﺑﺎ ﻓﺮ. ا. ﻳﻨﺪ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ دارد.

[PDF]بررسی رابطه مدیریت دانش با عملکرد سازمانی در سازمان های پروژه محور

shij.ir/ASMD/upload/ASMD/Content/170628_21/ASMD-No03-Digital.pdf
Jul 28, 2015 – ی اس. ت. فرضیه اصلی پژوهش: بین مدیریت دانش و عملکرد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد. -2. مدیریت دانش. طی دو دهه اخیر افزایش حجم اطالعات در سازمان. ها و لزوم استفاده موثر از آنها در تصمیم …. این مدل را هرسی و گلداسمیت برای ارزیابی مدیریت عملکرد اثربخش سازمانی ارائه کرده. اند و برای تحلیل مطابقت یا عدم.

برازش معادله رگرسیونی مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی – مقالات دانشگاهی

profdoc.um.ac.ir/paper-abstract-1040087.html – Translate this page

by مجتبی رئیسی – ‎2014
بین مدیریت دانش و فرایندهای آن با اثربخشی سازمانی در سازمانهای ورزشی کشور رابطة مثبت و معناداری وجود دارد و از بین فرایندها انتقال دانش بیشترین ضریب همبستگی و ثبت و ضبط دانش کمترین ضریب همبستگی را با اثربخشی سازمانی نشان دادند (86/0=r، 01/0=p). همچنین نتایج رگرسیون چندمتغیره نشان داد که 756/0 درصد از …

سامانه مدیریت دانش – رهیافت زمان

www.rahiaft.com/knowledge-management-system/

Cached

Translate this pageهدف مدیریت دانش برقراری ارتباط بین خبرگان و افراد مجرب سازمان با افرادی است که نیاز به دانش خاصی را دارند. ایجاد چنین ارتباطی به کمک فرایندها و ابزارهای مدیریت دانش تسهیل … گردیده و به شدت مورد توجه سازمان‌ها و مبحث مدیریت قرار گرفته‌است. از مهم‌ترین ارکان مدیریت دانش، پیاده‌سازی سیستم و اثربخشی آن در سطح سازمان می‌باشد.

[PDF]اصل مقاله (388 K) – نشریات دانشگاه علامه

journals.atu.ac.ir/article_1213_4b7012b70b88feba155408e411cf0…

Cached

Translate this page
by تقوی فرد – ‎2013
Dec 16, 2013 – ﻫﺪف اﺻﻠﯽ. اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ. ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ در ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮاﻧﯿﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . روش. ﺗﺤﻘﯿﻖ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ. -. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻮده و از اﺑﺰار ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻨﺠﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ، ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ . ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ. ﺟﻤﻌﯿﺖ. 850. ﻧﻔﺮي ﺟﺎﻣﻌﻪ. ،. 267. ﻧﻔﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ . ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﮐﯽ از وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و. ﻣﻌﻨﯽ.

تأثیر اقدامات مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی واحدهای تولید برق هسته‌ای …

www.moshaveran.net/KmMag.aspx?id=179

Cached

Similar

Translate this pageNov 10, 2014 – فرهنگ سازمانی حمایتی تا چه میزان بر کیفیت فرآیندهای دانشی و اثربخشی سازمانی تأثیر دارد؟ پاسخ سؤالات فوق بسیار مورد توجه صاحبان صنایع هسته‌ای و بخش عملیاتی آن است. شکل 4 عناصر پایة مدل مفهومی مورد استفاده در این تحقیق را نشان می‌دهد. اجزای مدل کارآمدی مدیریت دانش.png. شکل4: ارتباط بین اجزای مدل …

سیستم‌های مدیریت دانش – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

https://fa.wikipedia.org/wiki/سیستم‌های_مدیریت_دانش

Cached

Similar

Translate this pageهدف مدیریت دانش برقراری ارتباط بین خبرگان و افراد مجرب سازمان با افرادی است که نیاز به دانش خاصی را دارند. ایجاد چنین ارتباطی به کمک فرایندها و ابزارهای مدیریت دانش تسهیل … گردیده و به شدت مورد توجه سازمان‌ها و مبحث مدیریت قرار گرفته‌است. از مهم‌ترین ارکان مدیریت دانش، پیاده‌سازی سیستم و اثربخشی آن در سطح سازمان می‌باشد.

معرفي – شركت پالايش نفت اصفهان

https://www.eorc.ir/Index.aspx?page_=form&lang=1…

Cached

Translate this pageDec 2, 2017 – ۲. نیاز به تجارت دانش محور ۳. دسترسی گسترده به تکنولوژی: ابزارهای همکاري بين المللي بدین ترتیب مدیريت دانش ارتباط مستقيمي با اثربخشي سازمانهاي امروزي دارد و دانش نقش ميانجي را در اين سازمانها ايفا ميکند. مديريت دانش فرصت لازم را براي دسترسي، حفظ و بهسازي عملکرد نيروي انساني و کسب مزيت رقابتي …

[PDF]بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با مدیریت دانش سازمان

uctjournals.com/farsi/archive/accounting/1394/winter/4.pdf

Cached

Similar

Translate this pageبر این اساس و با توجه به. اهمیت سازه مدیریت دانش،. هدف مقاله حاضر. بررسی رابطه بین. سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش در اداره. کل. آموزش. و. پرورش. استان. اردبیل است. … ارتباطات. و. تعامالت. مبتنی. بر. اعتماد. میان افراد،. گروهها. و. سازمانها،. اثربخشی. مبادالت. اطالعاتی. و. در. نتیجه. اثربخشی. مدیریت. دانش. ارتقاء می. یابد . بنابراین.

[PDF]رابطه بین مولفه های فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش … – فصلنامه بیمارستان

jhosp.tums.ac.ir/article-1-61-fa.pdf

Cached

Translate this pageFeb 13, 2011 – داﻧﺶ. ﺿﺮوري. ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ . در. ﻫﻤﻴﻦ. راﺳﺘﺎ. ،. اﻳﻦ. ﺗﺤﻘﻴﻖ. ﺑﺎ. ﻫﺪف. ﺗﻌﻴﻴﻦ. ارﺗﺒﺎط. ﺑﻴﻦ. ﻓﺮﻫﻨـﮓ. ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ. و. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. داﻧﺶ. در. ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن. ﻫﺎﺷﻤﻲ. ﻧﮋاد. ﺗﻬﺮان. اﻧﺠﺎم. ﮔﺮﻓﺖ . ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ. : ﭘﮋوﻫﺶ. ﺣﺎﺿﺮ …. اﺛـﺮﺑﺨﺶ. ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ. داﻧـﺶ. در. ﺳـﺎزﻣﺎن،. ﻓﻘﺪان. ﻓﺮﻫﻨﮓ. ﺗﺴـﻬﻴﻢ. داﻧـﺶ. و. ﻋـﺪم. درك. ﻣﺰاﻳـﺎي. ﺑـﻲ. ﺷـﻤﺎر. ﻣــﺪﻳﺮﻳﺖ. داﻧــﺶ. در. ﻣﻴــﺎن. ﻛﺎرﻛﻨــﺎن. ﻣــﻲ. ﺑﺎﺷــﺪ . )6(. ﻫﻤﭽﻨــﻴﻦ. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت. ﻧﺸﺎن. ﻣﻲ. دﻫﺪ. ﻛﻪ.

Islamic World Science Citation Center(ISC)

mcl.isc.gov.ir/articlesList.aspx?…اولین%20همایش%20ملی%20پژوه…

Cached

Translate this page3, بررسی رابطه فناوری اطلاعات با مدیریت دانش سازمان ها_ مقاله شفاهی, بيشتر. 4, اثربخشی مربیان بهداشت مدارس در وضعیت بهداشت محیط و ایمنی مدارس ابتدایی دخترانه کشور_ مقاله پوستری, بيشتر. 5, سیستمهای … 38, بررسی ارتباط بین بازدهی، نظام راهبری شرکتی و پویایی ساختار سرمایه_ مقاله پوستری, بيشتر. 39, موضوع داغ …

[PDF]مدیریت دانش، منابع انسانی و فرهنگ سازمانی

karafan.saminatech.ir/WebUsers/…/139501231821381947-F.pdf

Cached

Translate this pageگو، ارتباطات، حمایت متدیریت عتالی و یتادگیری در شترکت. فوق. الذکر به. گونه. ای است که زمینه الزم برای استقرار مدیریت دانش. در سازمان را مهیا نمی. کنتد. یافتته. هتای ستید جتوادین و همکتاران. ) 3283. ( در مطالعتته متتوردی در شتترکت ملتتی پتتاالیش و پختتش. فرآورده. های نفتی ایران، حاکی از ارتب. اط معنادار بین فرهنگ …

نقش ابعاد فرهنگ سازمانی بر اثربخشی سازمانی ادارات ورزش و جوانان …

fmss.journals.pnu.ac.ir/article_1718_177.html

Cached

Similar

Translate this page
by شعبانی بهار – ‎2014
اکرامی محمود، نعیمی مجد آرزو (1392). “توسعه مدیریت دانش بر پایه فرهنگ‌سازمانی”. نوآوریهای مدیریت آموزشی، 8 (3) پیاپی 31، 19-34. امیدی علیرضا، تندنویس فریدون، مظفری امیراحمد (1391). “ارتباط فرهنگ‌سازمانی با اثربخشی مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی در برخی سازمانهای ورزشی ایران”. دو فصلنامه مدیریت ورزشی و علوم حرکتی، 2 …

تأثیر توانمندسازهای مدیریت دانش روی توانمندی کارکنان شرکت‌های کوچک …

ormr.modares.ac.ir/article_12020_0.html

Cached

Similar

Translate this pageهدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر توانمندسازهای مدیریت دانش بر توانمندی کارکنان به‌واسطه متغیر فرآیند مدیریت دانش از دیدگاه مدیران شرکت‌های کوچک و متوسط شرق استان مازندران … بررسی ارتباط بین توانمندسازی و تعهد سازمانی کارکنان در مناطق نوزده‌گانه سازمان آموزش و پرورش شهر تهران؛ نشریه مدیریت دولتی، دوره 1، شماره 2، 1388.

[PDF]ﻧﻘﺶ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﻧﺶ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺑﻴﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻳﺎﺩﮔﻴ

jem.journals.umz.ac.ir/article_1271_48822e4f63185ec03bb95a46a…

Cached

Similar

Translate this page
by هدایتی ولوکلا – ‎2016
Jul 13, 2016 – ﭘﮋﻭﻫﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ. ﻋﻠﻤﻲ. –. ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ. 1B. ﺳﺎﻝ ﻫﺸﺘﻢ، ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ، ﻧﻴﻤﻪ. ﻱ ﺍﻭﻝ. 1395. ﻧﻘﺶ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﻧﺶ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺑﻴﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﻧﻮﺁﻭﺭﻱ. ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ. ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎﺑﻞ. 0F. *. ﺁﺗﻨﺎ ﻫﺪﺍﻳﺘﻲ ﻭﻟﻮﻛﻼ. 1. F. **. ﻻﻟﻪ ﺟﻤﺸﻴﺪﻱ. 2. F. *** ….. ﺩﺭ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ، ﻛﺎﺭﺁﻳﻲ ﻭ ﺍﺛﺮﺑﺨﺸﻲ. ﻧﻮﺁﻭﺭﻱ. ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ(ﻟﻴﺎ ﻭ ﻭﻭ. 44F. 5،. 2010. ).

بررسی رابطه بین مولفه های مدیریت دانش خلاقیت و نوآوری سازمانی در …

news.research.ac.ir/content/961/

Cached

Translate this pageبررسی رابطه بین مولفه های مدیریت دانش، خلاقیت و نوآوری سازمانی در کارکنان بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران بررسی رابطه بین مولفه های مدیریت … بنابراین مدیران و سازمان ها باید در جهت بهبود وضعیت مدیریت دانش بکوشند تا بدینوسیله موجب بهبود خلاقیت و نوآوری در سازمان گردند و در نهایت عملکرد و اثر بخشی …

[PDF]بررسی تاثیر مولفه های فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش در بیمارستان …

tbj.ssu.ac.ir/article-1-1467-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageاﺳﺖ و ﻟﺬا اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و درﻣﺎﻧﻲ اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺎ. ﺣﺪ. زﻳﺎدي ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮوﻫﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و درﻣﺎﻧﻲ و ﺳﺒﻚ. رﻫﺒﺮي و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد .)7(. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻧﻊ اﺟﺮاي اﺛﺮﺑﺨﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ در. ﺳﺎزﻣﺎن، ﻓﻘﺪان. ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ. و. ﻋﺪم درك ﻣﺰاﻳﺎي ﺑﻲ ﺷﻤﺎر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ. در ﻣﻴﺎن ﻛﺎرﻛ. ﻨﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻓﺮﻫﻨﮓ داﻧﺶ. ﻣﺤﻮر ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ارزش ﻫﺎ و اﻋﺘﻘﺎدات اﻋﻀﺎي ﺳﺎزﻣﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ.

پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تعارض و اثربخشی …

www.rasathesis.ir/…/پایان-نامه-بررسی-رابطه-بین-سبک-های-مدیری…

Cached

Translate this pageپایاننامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد. رشته مدیریت بازرگانی. گرایش مدیریت بیمه. چکیده: بی‌شک مدیران نقش تعیین‌کننده‌ ای را در افزایش اثربخشی سازمان‌ های بیمه بر عهده دارند و در این میان مدیریت تعارض در اینگونه سازمان ها از اهمیت بسزایی برخوردار است. هدف کلی این پژوهش، بررسی ارتباط بین سبک ‌های مدیریت تعارض و …

 

گروه بازاریابی تلگرام

لینک گروه بازاریابی تلگرام

گروه بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی شبکه ای

گروه های بازاریابی در تلگرام

پشتیبانی 24 ساعته آنلاین  در صورت وجود مشکل در روند دانلود و خرید هر کدام از فایل های این سایت  با    09214087336 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇برای دانلود فایل  روی لینک زیر کلیک نمایید👇👇👇👇👇👇👇👇👇

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Xبستن تبليغ
دانلود آهنگ
دانلود آهنگ جدید
دانلود فیلم
دانلود آهنگ جدید