ابعاد و پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی کارکنان و چارچوبها و تاثیر مفاهیم دیگر مرتبط با آن

هدف از این تحقیق ابعاد و پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی کارکنان و چارچوبها و تاثیر مفاهیم دیگر مرتبط با آن مورد بررسی قرار می گیرد

 

گروه بازاریابی تلگرام

لینک گروه بازاریابی تلگرام

گروه بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی شبکه ای

گروه های بازاریابی در تلگرام

پشتیبانی 24 ساعته آنلاین  در صورت وجود مشکل در روند دانلود و خرید هر کدام از فایل های این سایت  با    09214087336 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇برای دانلود فایل  روی لینک زیر کلیک نمایید👇👇👇👇👇👇👇👇👇

لینک منبع و پست :

ابعاد و پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی کارکنان و چارچوبها و تاثیر مفاهیم دیگر مرتبط با آن


http://arshad.fileina.com/product-75280-ابعاد-و-پيامدهاي-رفتار-شهروندي-سازماني-کارکنان-و-چ.aspx

ابعاد و پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی کارکنان و چارچوبها و تاثیر …

fileina.com/product-75280-ابعاد%20و%20پيامدهاي%20رفتار%20…

Cached

Translate this pagefileina.com,فروشگاه ساز فایلینا,هدف از این تحقیق ابعاد و پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی کارکنان و چارچوبها و تاثیر مفاهیم دیگر مرتبط با آن مورد بررسی قرار می گیرد.

[PDF]رفتار شهروندی سازمانی

www.ensani.ir/storage/Files/20101109103225-3.pdf

Cached

Similar

Translate this pageﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮ ﮐﻞ ﺳﺎز. ﻣﺎن ﺗـﺎﺛﯿﺮی ﻣﺜﺒـﺖ دارﻧـﺪ . در ﻧﻮﺷـﺘﺎری ﮐـﻪ در ﭘـﯽ ﻣـﯽ. آﯾـﺪ ﺑـﻪ. ﻃﻮرﻣﻔﺼﻞ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ در ﻣﻮرد. رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪی. ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ. ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ. ،. ﺗﻌﺎرﯾﻒ. ،. اﺑﻌﺎد. ،. و ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﻮﺛﺮ ﺑـﺮ آن. ﭘﺮداﺧﺘـﻪ. ﻣﯽ. ﺷﻮد … رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ. (. OCB. ) را ﺑﺎ رﻓﺘﺎر اﺧﻼﻗﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ. دﻫﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮﺟﺐ اﻓـﺰاﯾﺶ. ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﯽ. ﺷﻮد . ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ. ،. ﻣﻔﻬﻮم. « رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ. » در ﺑﺨﺶ ﺧـﺪﻣﺎت. 1. Bateman & …

[PDF]دریافت – پرتال جامع علوم انسانی

www.ensani.ir/storage/Files/20130901155255-9857-44.pdf

Cached

Translate this page
by رودساز – ‎2012 – ‎Related articles
Sep 1, 2013 – تأثیر. رفتار شهروندی سازمانی بر مزیت رقابتی. حبیب رودساز. *. بهروز رضایی منش. **. شقایق توکلی. ***. چکیده. کارکنان صف در سازمان. های خدماتی منبع … بررسی این موضوع بوده که آیا عوامل نرم و مرتبط با حوزه رفتار هم چون رفتارهای شهروندی سازمانی باعث ….. پیامدهای ناشی از استقرار رفتار شهروندی سازمانی مورد.

[PDF]رفتار شهروندی سازمانی کارکنان – بانک سپه

www.banksepah.ir/DeskTopModules/…/showattachment.aspx?id…

Cached

Similar

Translate this pageچکیده. در این مقاله سعی شده است تا به یکی از مفاهیم. نسبتًا جدید رفتار سازمانی یعنی رفتار شهروندی. سازمانی با یک دید جامع نگریسته شود، ابتدا. تعریفی از رفتار شهروندی سازمانی کارکنان را. ارائه کرده و بعد، انواع این رفتار را در سازمان. بیان می کنیم پس ابعاد رفتار شهروندی سازمانی. کارکنان را براساس تقسیم بندی ارگان، در …
Missing: چارچوبها

پایان نامه بررسی تأثیر ابعاد فرهنگی هافستد بر رفتار شهروندی …

www.rasathesis.ir/…/پایان-نامه-بررسی-تأثیر-ابعاد-فرهنگی-هافس…

Cached

Translate this pageفتاحی (1386) بیان می دارد میزان تعهد کارکنان به سازمان می تواند با بروز و همچنین نوع رفتار شهروندی سازمانی مرتبط باشد، به عبارتی دیگر، یکی از مهمترین عوامل مرتبط با بروز رفتار شهروندی سازمانی، میزان تعهد سازمانی کارکنان است. همچنین این مسأله قابل تصور است که یک فرهنگ ملی در ایجاد تعهد سازمانی اثر بگذارد که در نهایت …

[PDF]بررسی و تحلیل عدالت رویه ای بر رفتار شهروندی سازمانی و تأثیر آن بر …

www.organizationalculture.ir/1ST-article/030.pdf

Cached

Translate this pageاز آنجا که طبق تحقیقات صورت گرفته رفتار کارکنان در سازمان می تواند متأثر از. نگرش هایشان باشد، از این رو، آگاهی از نگرش هایی که باکار و سازمان مرتبط است،. برای مدیران سازمان ها ضروری به نظر می رسد. واژه «رفتار شهروندی سازمانی «. اولین بار در سال 1983 توسط ارگان مطرح شد. مبنای این مطرح شدن، مفاهیمی. چون تمایل به همکاری، …

[PDF]ﺎﻧﯽ و رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻓﻀﯿﻠﺖ – مطالعات مدیریت (بهبود و …

jmsd.atu.ac.ir/article_862_7710660cdbc8cfd0a5ff43d3a2318f67.pdf

Cached

Similar

Translate this page
by حسن زاده ثمرین – ‎2015
ﺑﯿﻦ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و رﻓﺘﺎر. ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮداري رﺷﺖ. ﺑﻮد، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺮرﺳﯽ اﺑﻌﺎد ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ رﻓﺘﺎر. ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ ﺧﻮش. ﺑﯿﻨﯽ. /1(. 17. ) ، ﺷﻔﻘﺖ. /5(. 20. ) ، ﺻﺪاﻗﺖ. /9( ….. ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮي. اراﺋﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺳﺖ. (. ﺧﺎﮐﯽ،. 1390. : 163. ). ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. رﯾﺒﺮو و رﮔﻮ. (. 2009. ) ﺑﻮده از اﯾﻦ رو. ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ …

تحلیل رابطة بین جامعه‌پذیری سازمانی، رفتار رهبری، هویت سازمانی و …

jas.ui.ac.ir/article_21716.html

Cached

Translate this pageتحلیل رابطة بین جامعه‌پذیری سازمانی، رفتار رهبری، هویت سازمانی و فرهنگ سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان ستادی آموزش و پرورش شهر اصفهان … که در چارچوب رفتارهای شهروندی سازمانی تبیین می‌شود، پیامدهای منفی اجتماعی مختلفی را سبب خواهد شد؛ بنابراین، حفظ این نوع رفتارها و شناسایی عواملی که بر آن تأثیر …

[PDF]ﻛﺎرﻛﻨﺎن ري رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺑﺮﺧﻮردا – دانشگاه مازندران

jem.journals.umz.ac.ir/article_330_e2eb8ce7f8fa6f37fca88f9b788…

Cached

Similar

Translate this page
by صالحی عمران – ‎2013
Nov 6, 2011 – ﭼﻜﻴﺪه. ﻫﺪف ا. ﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﻲ. ﻣﻴﺰان. ﺑﺮﺧﻮرداري. ازﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي. ﻣﺨﺘﻠﻒ. رﻓﺘﺎرﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ. در ﻳﻜﻲ از ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎي. آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ . در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع. وﻇﺎﻳﻒ،ﺳﺎﺑﻘﻪ. ي ﺧﺪﻣﺖ، ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت،. ﺟﻨﺴﻴﺖ و ﻧﻮع اﺳﺘﺨﺪام، در ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮﻳﻪ. ي. ا. رﮔﺎن ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﻴﻞ و. ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﺟﺎﻣﻌﻪ. ي. آﻣﺎري. آن. 300. ﻧﻔﺮاز. ﭘﺮﺳﻨﻞ.
Missing: پیامدهای

ﺪ دو ﯽ

journals.ut.ac.ir/article_62182_2636f00426a9fe344b06b3582f6edc… – Translate this page

by صلواتیان – ‎2017
ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺑﺎ ﻋﻨـﻮان. آواي ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ. 2. اﺳـﺖ . ﺑﺮﺧـﻲ. اﻓﺮاد اﻳﻦ اﻳﺪه. ﻫﺎ را اراﺋﻪ. ﻣﻲ. دﻫﻨﺪ. و ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ ﺗﻤﺎﻳﻠﻲ ﺑﻪ. اراﺋﺔ. اﻳﺪه. ﻫﺎ، ﻧﻈﺮ. ﻫﺎ. و اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺪارﻧـﺪ و. ﺳﻜﻮت. ﻣﻲ. ﻛﻨﻨﺪ. ﻛﻪ ﻣﻮرﻳﺴﻦ و ﻣﻴﻠﻴﻜﻦ. ) 2000(. آن را ﺳﻜﻮت ….. ادﺑﻴﺎت ﭘﮋوﻫﺶ، ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي. ﺳﻜﻮت. ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ. ﺑﺮ. ﻛﻴﻔﻴﺖ. ﺗﺼـﻤﻴﻢ. ﮔﻴـﺮي و. ﺗﻐﻴﻴﺮ. ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ،. واﻛﻨﺶ. ﻫﺎ. و. رﻓﺘﺎرﻫﺎي. ﻛﺎرﻛﻨﺎن. و رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار. اﺳﺖ . ﺳـﻜﻮت. ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ. ﮔﻴﺮي و.

[PDF]بررسي رابطة بین مدیریت تأثیر با پیامدهای رفتاري آن در بین مدیران و …

https://jlib.ut.ac.ir/article_36214_8026b78d0dc0acf3eba98e04e895…

Cached

Similar

Translate this page
by شریفی – ‎2013
که بین مدیریت تأثیر و بروز رفتارهاي شهروندي سازماني در بین مدیران و کارکنان کتابخانة دانشگاه. تهران، رابطة مثبت و معنادار و از طرف دیگر، بین مدیریت تأثیر و بروز رفتارهاي ضد شهروندي رابطة. معکوس و معنا داري وجود دارد. رفتار شهروندي سازماني، رفتار ضد شهروندي، مدیریت تأثیر. واژه هاي کلیدي: sharifee@ut.ac.ir. 1. استاد یار …

[PDF]تحلیل رابطه رهبری اخلاقی و رفتار شهروندی سازمانی – فصلنامه اخلاق در …

ethicsjournal.ir/article-1-57-fa.pdf

Cached

Translate this pageﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑـﺎ ﺑﮑـﺎرﮔﯿﺮي اﯾـﻦ. ﺳﺒﮏ از رﻫﺒﺮي ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎ در ﮐﺎرﮐﻨﺎن و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه. وري ﺳﺎزﻣﺎن ﺷ. ﻮﻧﺪ . ﮐﻠﯿﺪ واژﮔﺎن. : ﺗﺒﺎدل رﻫﺒﺮ. -. ﻋﻀﻮ، ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﺧﺸﻨﻮدي ﺷﻐﻠﯽ، رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، رﻫﺒﺮي … اي را ﺑﺎ ﭘﯿﺮواﻧﺸﺎن اﯾﺠﺎد ﻣﯽ. ﮐﻨﻨـﺪ و ﮐﯿﻔﯿـﺖ اﯾـﻦ. رواﺑﻂ رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﻧﮕﺮش. ﻫﺎي رﻫﺒﺮان و ﭘﯿﺮوان را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗـﺮار. ﯽﻣ. دﻫﺪ. 10(. و. ). 11. ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﺒﺎدل رﻫﺒﺮ. -. ﻋﻀﻮ، ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎ. ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع راﺑﻄﻪ.

[PDF]ﺛﺮ ﺑﺮ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﻳﮏ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻧﻈﺎ – مجله طب نظامی

https://militarymedj.ir/article-1-714-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this page
by EG MR – ‎2010 – ‎Cited by 23 – ‎Related articles
May 22, 2010 – ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻭ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ. ﺑﺎ. ﺁﻥ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺯﻳﺎﺩ، ﺑﻪ. ﻭﻳﮋﻩ. ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ. ﻫﺎﻱ ﻧﻈﺎﻣﻲ، ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ . ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺍﻳﻦ. ﺑﺎ ﻫﺪﻑ. ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻬﻢ. ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ. ﻣﻲﮐﻪ …. ﺩﻳﮕﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ. ،. ﺑﺮ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻱ. ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ . ﻨﺪﻫﺴﺘ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻋﻮﺍﻣﻠﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ، ﺍﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ،. ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ، ﺭﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮﻱ، ﻭﻓﺎﺩﺍﺭﻱ ﻣﺸﺘﺮﻱ. ﻭ. ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ.

[PDF]ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺟﺪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺿﺪ ﺷﻬﺮوﻧﺪي در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ

journal.iams.ir/article_19_c754b6e6f47de30203f167e69e835746.p…

Cached

Similar

Translate this pageدﻫـﺪ ﻛـﻪ از ﺑـﻴﻦ. ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ، ﺑﻲ. ﻋﺪاﻟﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ را ﺑﺮ ﺑﺮوز رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺿﺪﺷﻬﺮوﻧﺪي در ﺳـﺎزﻣﺎن. دارد . ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ. ﻛﻠﻴﺪي. : رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺿﺪﺷﻬﺮوﻧﺪي، رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺷﻬﺮوﻧﺪي، اﺳﺘﺮس، ﺑﻲ ﻋـﺪاﻟﺘﻲ، ﻓﺮﻫﻨـﮓ، و … اﺧﺮاج ﻛﺎرﻛﻨـﺎن و از دﺳـ. ﺖ دادن ﻣـﺸﺘﺮﻳﺎن و ورﺷﻜـﺴﺘﮕﻲ ﺑﻨﮕـﺎه. ﻫـﺎي ﻛـﻢ. ﺑﻨﻴـﻪ از ﺟﻤﻠـﻪ. ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ. ﺷـﻮد . اﻣـﺎ ﺑـﺮوز رﻓﺘﺎرﻫـﺎي ﺿـﺪ ﺷـﻬﺮوﻧﺪي در. ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ،. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑ.

[PDF]رابطه رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانا

ntsmj.issma.ir/article-1-91-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageJun 9, 2012 – دارد، همچنین نتایج آزمون رگرسیون نشان داد که رفتار شهروندی سازمانی کارکنان را می توان از روی ادراک کارکنان از رضایت شغلی. کارکنان پیش …. تاثير. نسبي. در. تعيين. ابعاد. نوع. دوستي. و. تواضع. رفتار. شهروندي سازماني. دارد). 11. (. بررسي ادبيات تحقيق در ارتباط با عوامل موثر بر رفتار. شهروندي سازماني، …

[PDF]ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻬﺮوﻧﺪي رﻓﺘﺎر ﺗﺄﺛﻴﺮ رﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻲ

jipm.irandoc.ac.ir/article-1-2255-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this page
by پویا – ‎2014
Nov 10, 2012 – د ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻧﻘﺸﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ. ﻛﻨﻨﺪه اﻳﻔﺎ ﻣـﻲ. ﻛﻨـﺪ . در ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ. ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي از ﻧﻈﺮ اﺑﻌـﺎد ﺳـﻪ. ﮔﺎﻧـﻪ رﻓﺘﺎرﻫـﺎي ﻛﻤﻜـﻲ. 3،. ﻓﻀﻴﻠﺖ ﻣﺪﻧﻲ. 4،. و روﺣﻴﻪ ﺟﻮاﻧﻤﺮدي. 5 ….. ﻛﺎرﻛﻨﺎن و. ﻧﻴﺰ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از. ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻼت ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﻛـﺎر. اﺳـﺖ. (. Podsakoff et al. 2000. ). دوﻣـﻴﻦ. ﺑ. ﻌـﺪ ﻣـﻮرد اﺷـﺎره. ﻓﻀـﻴﻠﺖ ﻣـﺪﻧﻲ. اﺳـﺖ. ﻛـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ رﻓﺘﺎرﻫـﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴـﻞ ﺣﻀـﻮر در. ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ.

تبیین نقش ویژگی‌های سازمانی مدارس بر اعتماد و رفتار شهروندی سازمانی …

jsp.uma.ac.ir/?_action=articleInfo&article=327

Cached

Similar

Translate this page
by کاظم زاده بیطالی – ‎2015 – ‎Related articles
نتایج پژوهش نشان داد که بین ویژگیهای سازمانی مدارس (به‌غیر از اندازه سازمانی) با اعتماد و رفتار شهروندی معلمان رابطه مثبت معنیدار وجود دارد. از بین … اندازه سازمانی یکی دیگر از ویژگی‌های سازمانی است. … چارچوبهای نظری توسعه یافته و مطالعات تجربی سعی میکنند پیشایندها و پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی را شناسایی کنند. ادبیات …

[PDF]نقش میانجی تعهد – فصلنامه مدیریت بر آموزش سازمان ها

journalieaa.ir/article-1-81-fa.pdf

Cached

Translate this pageOct 29, 2016 – ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺸﮕﺎه. ﻫﺎ. ﻧﺸﺎن. ﻣﻲ. دﻫﺪ ﻛﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺴﺘﻘﻞ در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮرﺳﻲ. اﺛﺮ ﭼﺎﺑﻜﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي، ﺗﻌﻬﺪ و ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن اداري. داﻧﺸﮕﺎه در اﻳﺮان، اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ. اﻳﻦ ﻫﺪف اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺷﺮح ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺮي از وﻳﮋﮔﻲ. ﻫﺎ. ﭼﺎﺑﻜﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاري ﺑﺮاي ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ. ﺗﻐﻴﻴﺮات داﺋﻤﻲ و ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪ و رﻓﺘﺎرﺷﻬﺮوﻧﺪي …

[PDF]مطالعه اثرات مولفه های هوش هیجانی بر بروز رفتار شهروندی در سازمان بیم

ihio.gov.ir/portal/File/ShowFile.aspx?ID=69329213-8c25-4c76…

Cached

Translate this pageنتایج آزمون. فرضیات نیز بیانگر این است که تمام ابعاد هوش هیجانی بر بروز رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان بیمه سلامت استان … امروزه بی شک یکی از مشاغل بسیار حیاتی ، پر تنش و استرس زا مشاغل مرتبط با بیماران و درمان آنها و یا به عبارتی سازمان بیمه … یکی از این مفاهیم رو به گسترش و مرتبط با اینچنین رفتار های فرا.

[PDF]اخالقی بر ابعاد درگیری شغلی کارکنان نقش جو

journals.sbmu.ac.ir/en-be/article/viewFile/14117/10776

Cached

Similar

Translate this page
by N Momenpur – ‎2016 – ‎Cited by 3 – ‎Related articles
ها و رفتارهای کارکنان را تحت تأثیر قرار. می. دهد. جو کاری درک. شده با پیامد. های کاری متنوعی مثل رضایت شغلی، تعهد. سازمانی، درگیری شغلی، رفتار شهروندی سازمانی، محیط کاری، عملکرد شغلی. در ارتباط است . )دکونینک،. 2223. م.، ص. (8. پژوه. ش. ها. ی پراکنده. ای در زمین. ه. اخالق کاری صورت گرفته است. پوسنر و. اشمیت به این نتیجه …

[PDF]نقش قابليتها در ايجاد مزيت رقابتي پايدار – چشم انداز مدیریت بازرگانی

jbmp.sbu.ac.ir/article/download/1469/1468

Cached

Translate this page
by حمید رضا یزدانی
وعوامل مرتبط با آن. باوجود اهميت زیاد، درفعاليت های بيمارستاني کمتر مورد توجه قرار گرفته اند. هدف از این تحقيق بررسي رابطه رفتار شهروندی سازماني با مشتری …. دیگر از ا. و. رگان. ،. وی بيان مي کند که. OCB. آن دسته از رفتارهایي است که کارکنان ستازمان در. آن اثربخشي عملکردشان را صرف. نظر از اهداف بهره. وری شخصي ارتقا مي. دهند.

[PDF]اصل مقاله (537 K) – بهبود مدیریت

www.behboodmodiriat.ir/article_42827_90ed24671c0095493abf3…

Cached

Translate this pageبررسی قرار دهد و از سوی دیگر تأثیر رفتار شهروندی سازمانی را بر متغیر عملكرد کارکنان بسنجد. (2. پی. شینه تحقیق. -9. -6. رفتار شهروندی سازمانی. از آغاز شكل. گیری رشته مدیریت، تالش برای بهبود عملكرد ، دغدغه اندیشمندان این رشته بوده است. و این دغدغه نه تنها پایان نیافته است بلكه با گذر زمان ابعاد جدیدی به خود گرفته اسـت.

[PDF]دولتی ایزان های ساسمان پزداسی رفتاری کارکنان در استعاره

ipom.journals.pnu.ac.ir/pdf_3481_3ade9fc2705b4eb0a8238ce31e…

Cached

Similar

Translate this page
by امینی – ‎2016
این پژوهش با هدف غائی استعاره پردازی رفتار کارکنان در سازمانهای. دولتی با رویکرد کیفی انجام …. عدم تناسب وظایف با توانمندی و مسئولیت شان فرسودگی آنها. میشوند که از کوچکترین تلاشها برای خدمت و تکریم. را در محیط کاری به دنبال داشته است. پیامدهای چنین …. مثبت): در چارچوب مدیریت اسلامی، رفتار شهروندی سازمانی. به وسیله …

[PDF]تاثیر رفتار شهروندي سازماني كاركنان بر رضايتمندي مراجعان

bmj.iauctb.ac.ir/article_511297_b2b974002d09df2e2625ac4065d0…

Cached

Translate this pageيكي از مفاهيم نسبتاَ جديد رفتار سازماني،. رفتار شهروندي سازماني است . به دليل تأثير زياد رفتار شهروندي سازماني. بر اثر بخشي سازمان. ها، در بيست سال اخير اين … ع رفتاري. د. ر سطح سازمان. به. د. تيل و. ريشه. هاي خاص مرتبط با جامعه. ،. سازمان و فر. د. نيازمند است . بیان مسأله تحقیق. يكي از اصول بازاريابي نوي. ن. ، اصل مشتري.

[PDF]ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴ

journals.usb.ac.ir/article_675_71085cc2b732a3ab256c0830e8b786…

Cached

Translate this pageمطالعات متعددی در رابطه با ارتباط رفتار شهروندی سازمانی با ابعاد مختلف عملکرد. سازمانی انجام شده است. بخش عمدهای از مطالعات موجود در رابطه با ارتباط بین رفتار … فواید زیادی هم برای مدیران و هم برای کارکنان سازمان در پی دارد. مدیرانی که به رفتار. شهروندی سازمانی اعتقاد دارند محیط کاری مناسبی را برای انجام همکاری بین اعضای.

[PDF]رفتار شهروند سازمانی و عدالت سازمانی ی رابطه بررسی چکیذه : کلیذی واشگا

jmm.iranjournals.ir/article_12800_ed69cda04b48a84e2c8160a12d…

Cached

Translate this pageرابطه، هویت سازمانی و رضایت شغلی نیز اثرگذار است. در واقع، هدف اصلی از این پژوهش بررسی اثر متغیرهای میانجی. هویت سازمانی و رضایت شغلی در رابطهی بین عدالت سازمانی و رفتار شهروند سازمانی است. پژوهش از نوع پژوهشهای. کاربردی و جامعهی آماری آن توصیفی – پیمایشی، کارکنان پایور مرکز آموزش شهدای وظیفه نزاجا است؛ که با …

رفتار سازمانی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

https://fa.wikipedia.org/wiki/رفتار_سازمانی

Cached

Similar

Translate this pageرفتار سازمانی (به انگلیسی: Organizational Behavior) مطالعهٔ تأثیر افراد، گروه‌ها و ساختارها بر رفتار در یک سازمان است که هدف آن، به کار بردن این دانش برای بهبود کارایی سازمان است. رفتار سازمانی علم مطالعه و کاربرد دانش دربارهٔ نحوه برخورد مردم، افراد و گروه‌ها در سازمانها می‌باشد. این کار با رویکرد سیستمی انجام می‌شود. یعنی روابط …

مبانی نظری مفاهیم و ابعاد رفتار شهروندی سازمانی (فصل دوم)|200

200.ey2.ir/ncal/15416/

Cached

Translate this pageبهترین ها برای شما این بار فایل مبانی نظری مفاهیم و ابعاد رفتار شهروندی سازمانی (فصل دوم),مباني نظري رفتار شهروندی سازمانی,pdf,مقاله رفتار شهروندی سازمانی,اهمیت … های مرتبط با نقش افراد در سازمان است که فراتر از انتظارات وظیفه و شرح شغل ، توسط افراد انجام می شود و هرچند که سیستم پاداش رسمی سازمان این رفتارها را شناسایی …

پایان نامه رابطه هوش معنوی و شادکامی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان …

fileetop.ir/45360/پایان-نامه-رابطه-هوش-معنوی-و-شادکامی-با/

Cached

Translate this pageهدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش معنوی و شادکامی با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان کارخانه قند شهرستان اقلید بود. نمونه این … همچنين از ميان مولفه هاي هوش معنوي جهت پيش بيني واريانس ديگر ابعاد رفتار شهروندي(تواضع، نوعدوستي و مردانگي)، صرفا مولفه درك سرچشمه هستي، نقش معناداري داشته است. نهايتا اينكه در …

[PDF]ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺑﺮرﺳ

mri-old.modares.ac.ir/article_2548_5662d4d5dca85e0f9a0f23694…

Cached

Similar

Translate this page
by فانی – ‎2013
Apr 4, 2010 – ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن و رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﻓﺮاﻧﻘﺶ. آﻧﻬﺎ ﻣﻲ. ﺷﻮد . از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ اﻓﺮادي ﻛﻪ اﺣﺴﺎس ﺑﻲ. ﻋﺪاﻟﺘﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺳﺎزﻣﺎن را رﻫﺎ. ﻣﻲ. ﻛﻨﻨﺪ ﻳﺎ ﺳﻄﻮح ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ از ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ. دﻫﻨﺪ. وﺣﺘﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺷﺮوع ﺑﻪ. رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻧﺎﻫﻨﺠﺎر ﻣﺜﻞ اﻧﺘﻘﺎم. ﺟﻮﻳﻲ ﻛﻨﻨﺪ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ درك اﻳﻨﻜﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻓﺮاد در ﻣﻮرد ﻋﺪاﻟﺖ در. ﺳﺎزﻣﺎن. ﺧﻮد. ﻗﻀﺎوت ﻣﻲ. ﻛﻨﻨﺪ و ﭼ.

تحقیق هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی و مفهوم و ابعاد و عوامل تأثیر …

payandaneshjo.ir/تحقیق-هوش-سازمانی-و-رفتار-شهروندی-سازم/

Cached

Translate this pageپیشینه تحقیق هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی و مفهوم و ابعاد و عوامل تأثیر گذار بر ان دارای ۵۰ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد word و قابل … ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﻨﺠﺶ ﻫﻮش، اﻓﺮاد ﺑﺎﻫﻮش را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪﮐﺎر ﺑﮕﻤﺎرﻧﺪ، زﯾﺮا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﻫﻮش و ﺗﻮاﻧﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻣﺎ ﻫﻮش ﺟﻤﻌﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ …

اهمیت رفتار شهروندی سازمانی – سیستم بازاریابی حرفه ای نگین فایل ها

neginefilehaa.neginbazar.ir/tag/اهمیت-رفتار-شهروندی-سازمانی/

Cached

Translate this pageJan 6, 2018 – دانلود و خریر فایل با عنوان اصلی مبانی نظری مفاهیم و ابعاد رفتار شهروندی سازمانی (فصل دوم) در بین فایلهای عملی کشور محسوب می شود، بسیار کمیاب بوده و …. مشارکت حمایتی: میل کارکنان به بحث چالش بر انگیز بودن برای بهبود سازمان به وسیله پیشنهاد دادن، ابداع و تشویق دیگر کارکنان به بیان آزادانه عقایدشان را …

[DOC]” شناسايي عوامل موثر بر بکارگيري تجارت الکترونيکي: مطالعه بين …

https://tmj.um.ac.ir/index.php/manag/article/download/2581/602

Cached

Similar

Translate this page
by یعقوبی – ‎2011 – ‎Related articles
به عبارت ديگر، اين پژوهش به دنبال پاسخ دادن به اين سؤال است كه آيا بين سبک رهبری تحول آفرین مدیران و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان جامعه مورد مطالعه رابطه وجود … بَس و آوليو در سال 1995 اين مدل را گسترش دادند و ابعاد رهبري تحول آفرين و رهبري مبادله ای را مشخص نموده و حتي اين مدل را در غالب پرسش نامه اي با نام «پرسش نامه چند …

[PDF]ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺛﺮات ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ – علوم ترویج و آموزش کشاورزی

www.iaeej.ir/article_13589_a769a436fa880a35926dae279c16d40b…

Cached

Similar

Translate this pageJul 9, 2013 – ﭘﺎداش داده ﻧﻤـ. ﯽ. ﺷـﻮد. (. Korkmaz & Arpaci, 2009. ،). اﻣـﺎ. ﻓﺮﻫﻨﮓ. ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ. ﺑﺎ. ﺗﻮان. ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺧﻮد،. ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﺪ. ﺗﺄﺛﯿﺮ. زﯾﺎدي. ﺑﺮ. ﺷﮑﻞ. ﮔﯿﺮي. و. اﺑﻌﺎد. رﻓﺘﺎر. ﻫﺎي. ﺷـﻬﺮوﻧﺪي. ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ. ﮐﺎرﮐﻨـﺎن … اﻗﺘﺼﺎد. ﮐﺸﻮر. ﺗﺄﺛﯿﺮ. ﮔﺬار. ﺧﻮاﻫﺪ. ﺑﻮد. از. ﺳـﻮي. دﯾﮕﺮ،. ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎظ. ﮔﺴـﺘﺮدﮔﯽ. و. اﻫﻤﯿـﺖ. اﯾﻦ. ﻧﮔﻮ. ﻪ. ﺳـﺎزﻣﺎن. ﻫـﺎي. دوﻟﺘـﯽ. و. ﻧﻬـﺎد. ﻫـﺎي. ﻋﻤـﻮﻣﯽ. ،. ﺑـﺮوز. رﻓﺘﺎر. ﻫﺎي ﺷﻬﺮوﻧﺪي. ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ. در. ﺳـﻄﺢ. آن. ﻫـﺎ.

[PDF]احمدرضا اسماعیلی

lqp.jrl.police.ir/…/ef2c867bd39b5e09b10d527132cc00cf54751f99…

Cached

Translate this pageسازمانی. پلیس. ، همارة. ،19. صص. 33-99. تبیین نقش ادراک کارکنان از عدالت سازمانی در رفتارهای. شهروندی سازمانی. 1. احمدرضا اسماعیلی. *. چکيده. : در بسیاری از … ها و وظایف آن را در قالب دستورالعمل. های سازمانی گنجاند. از. طرفی. دیگر، با پیچیده شدن شرایط محیطی و افزایش متغیرهای. یتأث. رگذار. بر رویه. های. اجرای وظایف برای. دست.

دانلود فایل مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی – بکوب فایل

bekoobfile.ir/دانلود-فایل-مبانی-نظری-رفتار-شهروندی-س/

Cached

Translate this pageJan 9, 2018 – ذخیره شده فصل دوم: ادبیات تحقیق 15 بخش اول : مباني نظري تحقيق 16 2-1- رفتارشهروندی سازمانی 16 2-2- مفاهیم رفتارشهروندی سازمانی 21 2-2-1- ابعاد رفتار شهروندی 24 2-2 -2- ویژگی های کلیدی رفتارشهروندی 32 2-2-3- عوامل تاثیرگذار بر رفتارشهروندی سازمانی 33 2-2-4- مفاهیم مرتبط با رفتارشهروندی سازمانی …

رابطه بین هوش معنوی و شادکامی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان …

www.regidl.ir/Download/235606-2ceXH3UdvR.html

Cached

Translate this pageOct 2, 2017 – فهرست مطالب عنوانصفحهچکیده….1فصل نخست: کلیات پژوهش 1-1- مقدمه…3 1-2- بیان مسأله ..3 1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش..7 1-4- اهداف.

[PDF]بررسي تأثير رهبري معنوي بر عدالت سازماني و تعهد سازماني کارکنان …

www.iies.ac.ir/Data/BulletinFiles/HR19_08.pdf

Cached

Similar

Translate this pageتحقیق حاضر با هدف تعیین تأثیر رهبري معنوي بر عدالت سازماني و تعهد سازماني كاركنان. شركت گاز ….. ابعاد عدالت سازماني. عدالت توزیعي: عد. الت توزیعي به عادالنه بودن پیامدها ونتایجي كه كاركنان دریافت. مي كنند اشاره دارد. مفهوم عدالت توزیعي بر پایه تئوري برابري آدامز. 1 … تعهد سازماني مانند مفاهیم دیگر رفتار سازماني به شیوه.

اخلاق حرفه‌اي؛ ضرورتي براي سازمان | معرفت اخلاقي

marefateakhlagi.nashriyat.ir › معرفت اخلاقي شماره 4

Cached

Similar

Translate this pageFeb 10, 2011 – به عبارت ديگر، مسئوليت‌هاي اخلاقي بنگاه شامل همه اضلاع و ابعاد سازمان مي‌شود و اخلاقيات شغلي را نيز دربرمي‌گيرد.12 البته اخلاق حرفه‌اي افزون بر اخلاق کار، …. موانع تغيير رفتار اخلاقي در هر سازمان، جهل و ناآشنايي كاركنان از اخلاقيات شغل و سازمان بيان شده است.31 با توجه به اينكه امروزه هيچ سازماني قادر نيست بدون …

بررسی تأثیر فرسودگی شغلی و عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی …

download-thesis.com/…/بررسی-تأثیر-فرسودگی-شغلی-و-عدالت-…

Cached

Similar

Translate this pageبررسی تأثیر فرسودگی شغلی و عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس. هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر عدالت سازمانی و فرسودگی شغلی بر رفتار شهروندي سازماني است.جامعه آماری این تحقیق اداره کل سازمان جهاد کشاورزی استان فارس میباشد بر این اساس182 نفر از کارکنان این سازمان توسط روش …

 

گروه بازاریابی تلگرام

لینک گروه بازاریابی تلگرام

گروه بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی شبکه ای

گروه های بازاریابی در تلگرام

پشتیبانی 24 ساعته آنلاین  در صورت وجود مشکل در روند دانلود و خرید هر کدام از فایل های این سایت  با    09214087336 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇برای دانلود فایل  روی لینک زیر کلیک نمایید👇👇👇👇👇👇👇👇👇

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Xبستن تبليغ
دانلود آهنگ
دانلود آهنگ جدید
دانلود فیلم
دانلود آهنگ جدید