ابعاد و عوامل موثر بر بهزیستی روان شناختی

هدف از این تحقیق بررسی ابعاد و عوامل موثر بر بهزیستی روان شناختی می باشد

 

گروه بازاریابی تلگرام

لینک گروه بازاریابی تلگرام

گروه بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی شبکه ای

گروه های بازاریابی در تلگرام

پشتیبانی 24 ساعته آنلاین  در صورت وجود مشکل در روند دانلود و خرید هر کدام از فایل های این سایت  با    09214087336 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇برای دانلود فایل  روی لینک زیر کلیک نمایید👇👇👇👇👇👇👇👇👇

لینک منبع و پست :

ابعاد و عوامل موثر بر بهزیستی روان شناختی


http://arshad.fileina.com/product-75281-ابعاد-و-عوامل-موثر-بر-بهزيستي-روان-شناختي.aspx

[PDF]بهزیستی روانشناختی

zums.ac.ir/files/student-culture/pages/…/moshavereh1.pdf

Cached

Similar

Translate this pageرواﻧﺸﻨﺎﺧﱵ ﲠﺰﯾﺴﱵ اﺳﺖ . ﲠﺰﯾﺴﱵ رواﻧﺸﻨﺎﺧﱵ ﻣﺴﺘﻠﺰم درک ﭼﺎﻟﺸﻬﺎي وﺟﻮدي زﻧﺪﮔﻲ. اﺳﺖ . روﯾﮑﺮد ﲠﺰﯾﺴﱵ رواﻧﺸﻨﺎﺧﱵ رﺷﺪ و ﲢﻮل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه. در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺎﻟﺸﻬﺎي وﺟﻮدي زﻧﺪﮔﻲ را ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ. ﺷﺪت ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد . ﺳﺎزه ﲠﺰﯾﺴﱵ رواﻧﺸﻨﺎﺧﱵ ،ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺟﻬﺖ ﮔﲑﯾﻬﺎي ﻧﻈﺮي. ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎ و اﺟﺰاي ﳐﺘﻠﻔﻲ اﺷﺒﺎع ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻫﺮ ﯾﮏ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮاﻧﻲ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﯿﻄﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر. ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ ﻋﻮاﻣﻞ و اﺑﻌﺎد ﺧﺎﺻﻲ ﻣﻌﺮﰲ ﮐﺮده …

پیشینه تحقیق بهزیستی روان شناختی و عوامل موثر بر آن، خودکنترلی و …

payandaneshjo.ir/پیشینه-تحقیق-بهزیستی-روان-شناختی-و-عوا/

Cached

Translate this page۲-۱- بهزیستی روان شناختی ۵ ۲-۲- عوامل مؤثر بر بهزیستی روان شناختی ۱۸ ۲-۳- تفاوت های جمعیت شناختی و ابعاد بهزیستی روان شناختی ۱۹ ۲-۴- سبکهای فرزندپروری ۲۰ ۲-۵- مهمترین سبکهای فرزندپروری ۲۲ ۱-۲-۵- والدین قاطع واطمینان بخش ۲۲ ۳-۲-۵- والدین سهل گیر وبی بندوبار ۲۳ ۴-۲-۵- والدین آسان گیر: ۲۴ ۲-۶- نظریه بامریند ۲۶ ۱-۲-۶- …

[PDF]ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ رواﻧﻲ ﻣﺎدران ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮﻫ

www.ensani.ir/storage/Files/20151228095721-10001-86.pdf

Cached

Similar

Translate this page
by ایمان – ‎2012 – ‎Related articles
ﭼﻜﻴﺪه. اﻳﻦ. ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ رواﻧﻲ ﻣﺎدران ﻣﺘﻌﻠﻖ. ﺑﻪ. آﺷﻴﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ . اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ ﺑﺮ روي. 241. ﻧﻔﺮ از ﻣﺎدران ﻣﺘﻌﻠﻖ. ﺑﻪ آﺷﻴﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﻲ در ﺷﻬﺮ ﺳﺎري ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ . اﺑﺰار ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ و رواﻳﻲ آن ﺑﺎ. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎ ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . داده ﻫﺎي آﻣﺎري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار. آﻣﺎري ﺑﺮاي ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. (spss).

بررسي عوامل فرهنگي و روان شناختي موثر بر بهزيستي رواني مادران …

www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=188848

Cached

Similar

Translate this page
by ايمان محمدتقي – ‎Related articles
اين پژوهش با هدف بررسي عوامل فرهنگي و روانشناختي موثر بر بهزيستي رواني مادران متعلق به آشيانه خالي انجام شده است. اين پژوهش به شيوه پيمايشي بر روي 241 نفر از مادران متعلق به آشيانه خالي در شهر ساري صورت گرفت. ابزار سنجش پرسش نامه بوده است و روايي آن با محاسبه ضريب آلفا کرونباخ مورد سنجش قرار گرفته است.

[PDF]پیش بینی بهزیستی روانشناختی براساس هوش … – نشریه اسلام و سلامت

iahj.ir/article-1-74-fa.pdf

Cached

Translate this pageﺑﻪ. ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ. رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ. و. ﻋﻮاﻣﻞ. ﻣﻮﺛﺮ. در. اﻓﺰاﯾﺶ. آن،. از. اﻫﻤﯿﺖ. وﯾﮋه. اي. ﺑﺮﺧﻮردار. اﺳﺖ . ﭘﮋوﻫﺶ. ﺣﺎﺿﺮ. ﺑﺎ. ﻫﺪف. ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ. ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ. رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ. ﺑﺮ. اﺳﺎس. ﻫﻮش. ﻣﻌﻨﻮي. و. ﺳﺨﺖ. روﯾﯽ. در. داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن. دﺧﺘﺮ …. ﺑﺮاﺑﺮ. ﻧﯿﺎزﻫﺎي. ﻣﺎدي. ﻗﺪ. ﻋﻠﻢ. ﮐﻨﻨﺪ. و. اﻫﻤﯿﺖ. ﺑﯿﺸﺘﺮي. ﯾﺎﺑﻨﺪ . رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ. و. اﺳﻼم. در. اراﺋﻪ. ﻣﻔﻬﻮم. دﻗﯿﻖ. ﻫﻮش. ﻣﻌﻨﻮي. از. ﯾﮏ. ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ. ﺑﻬﺮه. ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ. اﻧﺪ. ﺑﻠﮑﻪ. در. ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ. رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن. از. ﺑﺮﺧﯽ. ﻋﻼﺋﻢ. و. ﻣﺸﺨﺼﺎت.

[PDF]ﻫﺎي ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ رﯾﻒ: ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮﻟﻔﻪ ﯽ زﻧﺪﮔ ﯿﻔﯿ – دانشکده علوم تربیتی و …

psychology.iiau.ac.ir/Files/JCP-13-1.pdf

Cached

Similar

Translate this pageﺑﻬﺰﯾﺴـﺘﯽ رواﻧﺸـﻨﺎﺧﺘﯽ(. PWBS. ) و. رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ (. SWIS. ) را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ . ﺑﺮاي. ﺗﺤﻠﯿﻞ. داده. ﻫﺎ. از ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳـﻮن و. ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﻣﺴـﯿﺮ. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ . ﻧﺘﺎﯾﺞ. : ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﺸﺎن داد. ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ … اﺑﻌﺎد. زﻧـﺪﮔﯽ. ﺑﮕـﺬارد (ﻧﯿـﻮا و ﺗﯿﻠـﻮر. 2،. 1992. ؛ ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ از. ﺛﻨﺎﯾﯽ، زردﺷﺘﯿﺎن و ﺣﺴﯿﻨﯽ،. 1392. ). ﻃﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن اﺧﯿﺮ، ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ. ﻣﯽ. ﺷﻮد از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ. ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ و.

بررسی عوامل فرهنگی و روان شناختی موثر بر بهزیستی روانی … – نورمگز

https://www.noormags.ir/…/بررسی-عوامل-فرهنگی-و-روان-شناختی-موثر-بر-بهزیستی-…
محمد تقی ایمان,سیده فاطمه آقامیری ; مجله: زن و جامعه ; بهار 1391، سال سوم – شماره 1 ;

عوامل شکل گیری بهزیستی روانی – همدلی

hamdle.persianblog.ir/post/25

Cached

Similar

Translate this pageMar 10, 2014 – امروزه مفهوم بهزیستی روانی، توجهاتی زیادی را درحوزه روانشناسی بالینی برانگیخته است. اخیراً بر وجود ارتباط پیچیده میان بهزیستی، پریشانی‌های روانشناختی و صفات شخصیتی در جمعیت‌های بالینی (فاواورافانلی[1]،2001؛ به نقل لنلی و جوزف، 2004) وهم جمعیت های غیر بالینی(روئینی، اتو لونی، رافانلی، توسنی، …

[PDF]احساس ذهنی بهزیستی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه علوم …

journal.ihepsa.ir/article-1-113-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this page
by امامی سیگارودی – ‎2014 – ‎Related articles
بنابراین، توجه به ابعاد شناختی و عاطفی احساس ذهنی بهزیستی و عوامل. مؤثر بر آن در این قشر مهم و آینده ساز از اهمیت شایانی برخوردار است. احساس ذهنی بهزیستی، دانشجویان، ایران. کلیدواژه ها: : خیری م، امامی … کرده اند و فقدان بیماری های روانی و وجود سطوح باالی. بهزیستی را به عنوان سالمت تلقی می نمایند )3(. در واقع. ویژگی مهمی که فرد …

بررسی عوامل فرهنگی و روان شناختی موثر بر بهزیستی روانی مادران …

https://www.muslimapedia.com › … › مجلات › زن و جامعه شماره 9

Cached

Translate this pageJun 27, 2016 – چکیدهاین پژوهش با هدف بررسی عوامل فرهنگی و روانشناختی موثر بر بهزیستی روانی مادران متعلق به آشیانه خالی انجام شده است. این پژوهش به شیوه پیمایشی بر رو…

نقش بهزیستی اجتماعی و سرزندگی تحصیلی در پیش‌بینی اشتیاق …

edcbmj.ir/browse.php?a_id=899&sid=1&slc_lang=fa…

Cached

Similar

Translate this pageتوجه به عوامل موثر بر عملکرد تحصیلی سال‌هاست که مورد توجه متخصصان آموزش و پرورش و نظام آموزش عالی قرار گرفته است [1]. …. و به تبع آن تاثیرگذاری بر فاکتورهای روانی از جمله اشتیاق عاطفی، شناختی و رفتاری برای رشد در ابعاد مختلف آن داشته باشد، از این رو وجود رابطه معنی‌دار بین بهزیستی اجتماعی و اشتیاق عاطفی، شناختی و …

[PDF]متن کامل (PDF) – مجله علوم پزشکی نیشابور

journal.nums.ac.ir/article-1-148-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this page
by M Moshki – ‎2015 – ‎Cited by 3 – ‎Related articles
بر اساس نتایج این مطالعه افزایش سطح آگاهي و ایجاد نگرش مثبت و ارتقاء رفتارهاي سالم، گام هایي مؤثر جهت ارتقاي بهزیستي. روانشناختي … سالمتی روانی از بهزیستی روانشناختی که بیشتر، ابعاد مثبت را به …. جدول شماره 1- میانگین نمره ابعاد بهزیستي روانشناختي زنان یائسه و میانگین نمره عوامل مرحله تحلیل رفتاري مدل پرسید.

فراتحلیل عوامل موثر در سلامت روان سالمندان – – فصلنامه پژوهش در سلامت …

rph.khu.ac.ir/article-1-2622-fa.html

Cached

Similar

Translate this page
by عرب زاده – ‎2016
Meta-analysis of Effective Factors in Mental health of aged people . rph. 2016; 10 (2) :42-52. URL: http://rph.khu.ac.ir/article-1-2622-fa.html. عرب زاده مهدی. فراتحلیل عوامل موثر در سلامت روان سالمندان. فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی. ۱۳۹۵; ۱۰ (۲) :۴۲-۵۲. URL: http://rph.khu.ac.ir/article-۱-۲۶۲۲-fa.html …

[PDF]بررسی رابطه شادکامی و بهزیستی روان‌شناختی با رضایت شغلی …

npwjm.ajaums.ac.ir/article-1-420-fa.pdf

Cached

Translate this pageبررسی رابطه شادکامی و بهزيستی روان شناختی با رضايت شغلی پرستاران بیمارستان های. نظامی استان خوزستان. زهره زادحسن … رضايت شغلی نيروی انسانی از مهم ترين عوامل موثر در کارايی و بهره وری پـرسـتـاران. است. پژوهش حاضر با هدف بررسی … شغلی مت ثر از عوامـل مـتـعـددی. مانند حقوق و دستمزد، ارتباطات، سياست ها، رويه ها، ابـعـاد.

[DOC]در این بررسی نتایج نشان داد که ضریب پایایی پرسشنامه با استفاده از …

jfr.sbu.ac.ir/article/downloadSuppFile/8199/1559

Cached

Translate this pageبنابر این با توجه به اهمیت بررسی عوامل موثر در رضایت زناشویی, اهمیت طراحی مدل علی برای این عوامل اهمیت توجه به مفاهیم تازه روانشناسی نوین و بومی سازی آنها, ضرورت طراحی و بررسی مدل تاثیر گذاری علی ابعاد چشم انداز زمان با واسطه علی بهزیستی روانشناختی در این پژوهش روشن میگردد. روش. روش پژوهش. این تحقیق بر اساس هدف، …

بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه شاهد – دوفصلنامه …

cs.shahed.ac.ir/browse.php?a_id=842&sid=1&slc_lang=fa

Cached

Similar

Translate this pageاز همه آزمودنیها خواسته شد تا به پرسشنامه های رضایت شغلی ، فرسودگی شغلی ، سبک های انگیزشی، ‌پرسشنامه سلامت عمومی GHQ، حمایت اجتماعی ادراک شده و شش زیرمقیاس بهزیستی روانشناختی پاسخ دهند. به‌منظور تحلیل داده‌ها از همبستگی، رگرسیون و تحلیل ممیز استفاده شد. نتایج نشان داد که رضایت شغلی زنان بیشتر از مردان است.

[PDF]مقایسه حمایت اجتماعی ادراک شده و بهزیستی روانشناختی زنان باردار به رو

https://ijpn.ir/article-1-780-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this page
by E Saraian – ‎2016 – ‎Related articles
Aug 14, 2016 – دسـترس انتخـاب شـدند و بـه مقیـاس حمایـت اجتماعـي ادراک شـده میشـل و زیمـت )2000( و همچنیـن مقیـاس بهزیسـتی روانشـناختی. ریـف پاسـخ دادنـد. نتایــج تحلیــل مانــوا نشــان داد، بیــن روش هــای مختلــف بــاروری در ابعــاد ادراک حمایــت اجتماعــی فــرد مهــم و خانــواده تفــاوت یافته هــا: معنـادار وجـود دارد )P > 0/001( و زنـان …

[PDF]ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ذﻫﻨﻲ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ

nmj.umsha.ac.ir/article-1-1107-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageJan 30, 2012 – ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻠﻴﻪ اﺑﻌﺎد ﺑﺎﻻﺧﺺ ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﻲ، ﺳـﺮزﻧﺪﮔﻲ و ﻧـﺸﺎط. رواﻧﻲ اﺳﺖ ، ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﻪ ﺳـﻮي ﻋﻤﻠﻴـﺎﺗﻲ ﻛـﺮدن. ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧـﺸﺎﻧﮕﺎﻧﻲ ﻛـﻪ درﺑﺮﮔﻴﺮﻧـﺪه ﻧـﺸﺎﻧﻪ. ﻫﺎي ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ذﻫﻨـﻲ اﺳـﺖ ﮔـﺎم ﺑﺮدارﻧـﺪ. ،1( . )4. اﺻـﻄﻼح. ﺑﻬﺰﻳـــﺴﺘﻲ ذﻫﻨـــﻲ. (. Subjective well-being. ) واژه روان. ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﻌﺎدل ﺷﺎدي اﺳﺖ ﻛﻪ در ادﺑﻴﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺟﺎي. ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑـﺴﻴﺎري ﻛـﻪ در.

[PDF]بهزیستی روانشناختی و رضایت زناشویی در زوجین نابا

journals.sbmu.ac.ir/ch/article/download/13681/12916

Cached

Translate this page
by عصمت دانش – ‎2017 – ‎Related articles
Mar 12, 2017 – پرسشـنامه بهزیسـتی روانشـناختی 1989 و پرسشـنامه رضایت Connor-Davidson’sابزارهـای ایـن مطالعـه، پرسشـنامه تـاب آوری. بـود. داده هـا بـا اسـتفاده از تحلیـل … ابعـاد مثبـت وجـود آدمـی نظـر ویـژه ای دارد. اینکـه افـکار. و هیجان هــای مثبــت … عوامـل موثـر بـر حـل تعارضـات زناشـویی و میـزان سـطوح. تـاب آوری، در بهبـود رونـد …

[PDF]بررسی اثربخشی آموزش شناختی رفتاری رفتارهای مادرانه بر بهزیستی …

research.iaun.ac.ir/pd/mkazemi/pdfs/PaperC_4839.pdf

Cached

Translate this pageچکیده. هدف پژوهش حاضر. اثربخشی آموزش شناختی رفتاری رفتارهای مادرانه بر بهزیستی روانشناختی و. استرس در مادران دارای. کودک عادی و عقب مانده. تا7. 21. ساله شهراصفهان. می باشد. ابزارهای این. پژوهش شامل. دو. نوع پرسشنامه است که شامل: پرسشنامه بهزیستی روانشناختی. و استرس والدینی. می. باشد بر اساس نتایج تحقیق. آموزش.

الگوی ساختاری ذهن آگاهی و کیفیت خواب با میانجیگری بهزیستی …

jsp.uma.ac.ir/article_570.html

Cached

Translate this page
by صدری دمیرچی – ‎2017
نتایج به‌دست آمده نشان داد مدل بعد از یک سری اصلاحات از برازش مناسبی برخورداراست. به علاوه یافته‌ها نشان داد ذهن آگاهی بر بهزیستی روان‌شناختی تاثیر دارند و بهزیستی روان‌شناختی بر کیفیت خواب تاثیر دارد. هم چنین بهزیستی روان‌شناختی میانجی بین ذهن آگاهی بر کیفیت خواب می‌باشد. این پژوهش گام مهمی جهت شناخت عوامل‌ موثر بر …

پاک کردن محدودیت ها – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/dashboard?q=بهزیستی+روانشناختی

Cached

Translate this pageاویرایش شده بهزیستی روانشناختی کودکان مبتلا به اتیسم و مادران آنها و عوامل موثر در آن: ارائه الگوی علّی مبتنی بر رابطه ویژگیهای مادر و کودک … هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی ادراک شده و ابعاد بهزیستی روانشناختی در سالمندان زن و مرد فرهنگسرای سالمند شهر تهران بود. این تحقیق از نوع همبستگی می باشد.آزمودنی …

مباني نظري و پيشينه پژوهش بهزیستی روانشناختی,دانلود مباني نظري …

mw8757.ly3.ir/

Cached

Translate this pageهمانطور که مشهاده می کنید فایل مباني نظري و پيشينه پژوهش بهزیستی روانشناختی,دانلود مباني نظري بهزیستی روانشناختی,مباني نظري تاریخچه بهزیستی روانشناختی,فصل دوم نظریه های بهزیستی روانشناختی,ادبيات نظري بهزیستی روانشناختی,چارچوب نظري بهزیستی روانی,پيشينه نظري بهزیستی روانی,پيش.

نقش سلامت معنوی و ذهن آگاهی در سرمایه روانشناختی دانشجویان – پژوهش در …

rme.gums.ac.ir/browse.php?a_id=275&sid=1&slc_lang…

Cached

Similar

Translate this page
by قاسمی جوبنه – ‎2016 – ‎Related articles
با بررسی پیشینه پژوهش مشخص می شود که معنویت یکی از عوامل موثر در رشد و توسعه ابعاد سرمایه روانشناختی افراد است. … نتایج تحقیقات نشان داده اند که آموزش ذهن آگاهی تاثیرات مثبت بر افزایش خودکارآمدی ادراک شده بیماران مبتلا به سرطان دارد (26) و میزان کیفیت زندگی و بهزیستی ذهنی بیماران را ارتقاء می دهد (27). هم چنین زندگی …

[PDF]The role of job burn-out, socioeconomic factors and working …

moderncare.bums.ac.ir/article-1-297-en.pdf

Cached

Translate this pageزﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف. : ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ. روان. ﺷ. ﻨﺎﺧﺘﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﺆﻟﻔﻪ. اي ﻣﻬﻢ در ﺳﻼﻣﺖ ﺣﺮﻓﻪ. اي آﻧﺎن اﺳﺖ و ﺑﺮاي ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﺆﺛﺮ از ﺑﻴ. ﻤﺎران ﺿﺮوري. اﺳﺖ . ﺗﺤﻘﻴﻖ. ﺣﺎﺿﺮ. ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ. ﻧﻘﺶ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ، ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ….. ﻛﺎر ﺑﺎ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ روان ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﻌﻨ. ﻲ. دار. ﺑﻮد. )001/0. <P. ( ). ﺟﺪول. ؛)1. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ. دو رﺷﺘﻪ. اي. 2. ﺑﻴﻦ ﺟﻨﺲ، ﻃﻮل ﻣﺪ . ت. ﺧﺪﻣﺖ، ﺳﺎﻋﺎت ﻛﺎر ﻃﻲ . ﻫﻔﺘﻪ، درآﻣﺪ و ﻧﻮع اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺎ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ. روان. ﺷﻨﺎﺧ. ﺘﻲ.

[PDF]رابطه حمایت اجتماعی ادراک‌شده و تاب‌آوری با درماندگی روان‌شناختی مادران …

https://exceptionaleducation.ir/article-1-1126-fa.pdf

Cached

Translate this pageهدف از این پژوهش بررســی رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده و تاب آوری با درماندگی روان شناختی مادران کودکان استثنایی زمینه: شهر خرم آباد بود. روش پژوهش از نوع … از عوامل موثر در سالمت و بهداشت روانی آنان است. پژوهش ها. نشان می دهند که در بین … حمایت اجتماعی باالتری برخوردار بودند، بهزیستی روان شناختی. باالتری را نشان دادند)12(.

[PDF]رﺿﺎﯾﺖ و رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺑﯿﻦ اي اﻧﮕﯿﺰش دروﻧ – دوفصلنامه روانشناسی معاصر

bjcp.ir/files/site1/user_files…/hejazi-A-10-425-2-d0072e7.pdf

Cached

Translate this page
by E Hejazi – ‎Related articles
ﺗﻮان از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ. رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ در ﻧ. ﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ . دﺳﯽ و رﯾﺎن. (. 2002. ) در. ﻬﭼ. ﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺧﻮدﺗﻌﯿﯿﻨﯽ. ﮔﺮي. 4. ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از. ﻧﯿﺎزﻫﺎي. ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ. رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮاي ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و رﺿﺎﯾﺖ از. زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد …. اﻓﺮادي ﮐﻪ در ﻃﻮل. ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ. ﻫﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮي اﺣﺴﺎس ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ، ﺧﻮدﭘﯿﺮوي و ﺗ. ﻌﻠﻖ. داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻧﮕﯿﺰش دروﻧﯽ ﺑ. ﺎﻻﺗﺮي را ﻧﺸﺎ. ن ﻣﯽ. دﻫﻨﺪ . در. ﺣﺎﻟﯽ. ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن ﻧﯿﺎزﻫﺎي. ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ. رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ،.

[PDF]ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎز

https://journals.ut.ac.ir/article_58844_b4612b18b9b15d1564dcdfe…

Cached

Similar

Translate this page
by مهاجری – ‎2016 – ‎Related articles
ﺧﻤﯿﻨﯽ. ره(. ) ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ آﻣﻮزﺷﯽ،. ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي اﻗﺘﺼﺎدي و ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي. رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ . اﮔﺮﭼﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ. دوﻟﺖ از ﻃﺮﯾﻖ دﺳﺘﮕﺎه. ﻫﺎي ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ. اﻣﺪاد، ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و …. ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ. ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي زﻧﺎن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ . آﻧﭽﻪ. ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽ ﺳﺎزد اﯾﻦ. اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﯾﮏ. ﺑﻌﺪ ﯾﺎ ﺟﻨﺒﻪ از. اﺑﻌﺎد ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ …

[PDF]زدگی زناشویی و ابعاد آنها شناختی و دل ای بهسیستی روان بررسی مقایسه …

jzvj.miau.ac.ir/article_687_7539d8b876fd89d8f63c2f134a72ce6c….

Cached

Translate this page
by بابائی گیوی – ‎2015
بررسی مقایسهای بهزیستی روانشناختی و دلزدگی زناشویی و ابعاد آنها … مولفههای بهزیستی روانشناختی به غیر از. مولفه های رشد شخصی و خود مختاری از زنان خانه دار وضعیت بهتری داشتند. مقایسه ابعاد. دلزدگی زناشویی نشان داد زنان شاغل فقط ….. عوامل موثر بر سلامت روانی انسانها معرفی کرد، عدم ارضای نیازهای اساسی و یا ارضای نامناسب …

روانشناسی – مولفه های بهزیستی روانشناختی

ebarzkar.blogfa.com/category/13

Cached

Similar

Translate this pageSep 11, 2007 – بهزیستی روانشناختی چیست؟ بهزیستی روانشناختی. Psychological well-being. از زمانهای بسيار دور، هميشه اين سئوال مطرح بوده که چه چيزی باعث خوشبختی و بهزيستی می شود! هر يک از پژوهشگرانی که در اين حيطه به کار پرداخته اند، عوامل و ابعاد خاصی، معرفی کرده اند که هر فردی که واجد اين خصوصيات و ابعاد باشد، …

[PDF]وضعیت کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دانش آموزان دوره متوسطه شهر تهران

sjsph.tums.ac.ir/article-1-5450-fa.pdf

Cached

Translate this pageJul 19, 2016 – عوامل اﺟتﻤاعي. -. اﻗتصاد. ي موثر ﺑر. كيفيت زندگي مرتبﻂ ﺑا. سﻼمت كودكان و نوﺟوانان اروپايي. " ﺑين ميزان تحصيﻼت والدين و اﺑﻌاد ﺑهزيﺴتي ﺟﺴﻤي،. روانشناختي و محيﻂ مدرسه ارتباط. مﻌني دار. ي وﺟود داشت. و در ميان كودكان و نوﺟواناني كه ميزان تحصيﻼ. ت والدين. آن. ها ﺑاﻻتر ﺑود، نﻤره اﺑﻌاد ﺑهزيﺴتي ﺟﺴﻤي،. روانشناختي و. محيﻂ مدرسه …

[PDF]بررسی ابعاد بهزیستی روانشناختی – فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی …

hpj.journals.pnu.ac.ir/pdf_3406_69719a753f91774404c22f17750…

Cached

Similar

Translate this page
by پسندیده – ‎2017
0220. (. شواهد دای از آن اس که. عوامل سنتی تنها نیمی از واریانس بیماری عروق. کرونری را تبیین می کنند. به همین دلیل،. پژوهشگران به عوامل روانی. –. اجتماعی خطر ساز. بیماری عروق کرونری نظیر ابعاد بهزیستی. روانشناختی، سطح تاب آوری فردی، الگوهای. شخصیتی)شوخ طبعی(، استرس و دمای. اجتماعی فرد عالقمند. شده اند)بوهم و همکاران،.

بهزیستی روانشناختی – جعبه ابزار ذهنی

https://mindtoolbox.ir › روانشناسی سلامت

Cached

Translate this pageMay 29, 2017 – نقاط همگرا در نظریه‌های قبلی ابعاد اصلی صورت‌بندی دیدگاه جایگزین درباره بهزیستی روان‌شناختی را به وجود آورده است. … بهداشت روانی یک زمینه تخصصی در محدوده ی روانپزشکی است و هدف آن ایجاد سلامت روان بوسیله پیشگیری از ابتلاء به بیماریهای روانی، کنترل عوامل موثر در بروز بیماریهای روانی، تشخیص زودرس …

[PDF]مقایسه رضایت زناشویی، کیفیت زندگی، بهزیستی روان‌شناختی و …

ijndibs.com/article-1-98-fa.pdf

Cached

Translate this pageبياني ديگر، بهزيستي روانشناختي. را مي. توان واكنش. های عاطفي و شناختي. به ادراك. ويژگي. ها و توانمندسازی. های ش. خصي، پيشرفت بسنده، تعامل كارآمد و مؤثر با جهان، پيوند و رابطه مطلوب با جمع و اجتماع و. پيشرفت مثبت در طول زمان تعريف كرد. اين حال مي. تواند مؤلفه. هايي مانند رضايت از زندگي، انرژی و خلق مثبت را نيز در برگيرد.

[PDF]رابطه سرمایه روانشناختی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان پستان

rjms.iums.ac.ir/article-1-4578-fa.pdf

Cached

Translate this pageﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑـﺮ آن. از. اﻫﻤﯿﺖ. وﯾﮋه. اي ﺑﺮﺧﻮردار. اﺳﺖ. ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ، در اﯾـﺮان. ﭘﮋوﻫﺶ ﭼﻨﺪاﻧﯽ در ﻣﻮرد ﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻣﻞ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ. ﺑﻪ وﯾﮋه ﺳﺎزه. ﻫـﺎي رواﻧﺸﻨﺎﺳـﯽ ﻣﺜﺒـﺖ در ﮐﯿﻔﯿـﺖ. زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه ….. آن ﺑﺮ اﺑﻌـﺎد ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺟﺴـﻤﯽ،. رواﻧـﯽ و اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ. زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺒﺐ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺳـﺮﻃﺎن ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان. ﻣﺸﮑﻞ ﻋﻤﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻗﺮن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ. ﺷﻮد. (. 38. ؛). ﮐﻪ. ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺳﻼﻣﺘﯽ و زﻧﺪﮔﯽ ﻓﻌﺎل اﻧﺴـﺎن در ﺳـﻨﯿﻦ. ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺧﺴﺎرت.

[PDF]219 K – دانشگاه الزهرا

psychstudies.alzahra.ac.ir/article_1790_c980819c5f277c23623478…

Cached

Similar

Translate this page
by هاشمی – ‎2015
روان. ﺷﻨﺎﺳﻲ. داﻧﺸﮕﺎه اﻟﺰﻫﺮاء. س. زﻣﺴﺘﺎن. 1393. ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ. ﺗﺎب. آوري. ﺗﺤﺼ. ﻲﺠﺎﻧﻴو ﻫﻲﻠﻴ. ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎ. ي. ﻋﻮاﻣﻞ. روان. ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ. ،. ﺧﺎﻧﻮادﮔ. ﻲ. و اﺟﺘﻤﺎﻋ. :ﻲ. ﺔﺴﻳﻣﻘﺎ. ﻤﺮخﻴﻧ. ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ. اﺑﻌﺎد. ﺗﺎب. آوري. ﻲﺠﺎﻧﻴﻫ …. ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺆﺛﺮ در رﺷﺪ ﺗﺎب. آوري. اﺳﺖ . ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻳـﺎ. ارﺗﻘـﺎء. دﻫﻨـﺪه ﻳـﺎ ﺗﺮﻏﻴـﺐ و ﺗﺴـﻬﻴﻞ ﻛﻨﻨـﺪه. ﺗﺎب. آوري. ﻣﻔﻬﻮم. ﺳﺎزي. ﺷﺪه. اﻧﺪ. اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ را ﻣﻲ. ﺗﻮان در ﺳﻪ ﺳـﻄﺢ. ﻃﺒﻘـﻪ. ﺑﻨـﺪي. دﻛـﺮ.

رابطه بین توانمندسازی روان‌شناختی و عوامل موثر بر بهره‌وری منابع انسانی

jmsd.atu.ac.ir/article_2403.html

Cached

Similar

Translate this page
by عباس پور – ‎2016
پایایی ابزار از طریق آلفای کرونباخ محاسبه شد که به ترتیب برای پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی92/0 و برای عوامل موثر بر بهرهوری منابع انسانی93/0 به دست آمد. جهت تحلیل دادهها از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده گردید. نتایج نشان داد بین ابعاد توانمندسازی روان شناختی و عوامل موثر بر بهرهوری منابع انسانی رابطه …
Missing: بهزیستی

[PDF]پیش بینی بهزیستی روان شناختی بر اساس جهت گیری زندگی و خوش …

www.frooyesh.ir/files/site1/user…/admin-A-10-1-4-40409f9.pdf

Cached

Similar

Translate this pageکلید واژه ها: بهزیستی روانشناختی، جهت گیری زندگی، خوش بینی …. بهزیستی و عوامل موثر برآن انجام شده اند و نشان دادند که یکی از عواملی که. می تواند نقش مهمی در … شناختی می دانند. یافته های پژوهشی متعددی نشان داده اند که وجود معنا در زندگی. عنصری اساسی در بهزیستی روانی. –. عاطفی است و به طور نظامدار. با ابعاد گوناگون. شخصیت،.

[PDF]مروری بر عوامل روانشناختی در صرع

https://shefayekhatam.ir/article-1-1369-fa.pdf

Cached

Translate this page
by S Roshannia – ‎Related articles
Jul 31, 2016 – درمان شناختی. صرع یکی از بیماری های اصلی سیستم عصبی انسان است. افراد مبتال به صرع در معرض مقدمه: مجموعه ای از اختالالت روانی قرار می گیرند. عوامل روانشناختی در تشدید یا درمان صرع …. بهزیسـتی روانشـناختی والدیـن )25( و پیشـرفت مهارت هـای … اختـالالت جنسـی بـر ابعـاد مختلـف کیفیـت زندگـی بیمـاران.

[PDF]تاثیر آموزش تاب آوری بر افزایش بهزیستی روان شناختی زنان نابارور

sjimu.medilam.ac.ir/article-1-2537-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageمعیارهای بهداشت روانی مثبت است و این. ابعاد کمک می. کند تا سطح بهزیستی و کارکرد مثبت. شخص را اندازه. گیری کرد. 25) .(. بهزیستی روانی،. ءجز. روان. شناختی …. ی،. استینهارد. و دالیبر. ) 1557. (. دریافتند. که. برنامه. افزایش. تاب. آوری،. باعث. افزایش. راهبردهای. مقابله. ای. موثرتر،. افزایش. عوامل. حفاظتی. مانند. عواطف. مثبت،.

 

گروه بازاریابی تلگرام

لینک گروه بازاریابی تلگرام

گروه بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی شبکه ای

گروه های بازاریابی در تلگرام

پشتیبانی 24 ساعته آنلاین  در صورت وجود مشکل در روند دانلود و خرید هر کدام از فایل های این سایت  با    09214087336 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇برای دانلود فایل  روی لینک زیر کلیک نمایید👇👇👇👇👇👇👇👇👇

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Xبستن تبليغ
دانلود آهنگ
دانلود آهنگ جدید
دانلود فیلم
دانلود آهنگ جدید